]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/vi.yml
Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Dinhxuanduyet
5 # Author: KhangND
6 # Author: Macofe
7 # Author: Minh Nguyen
8 # Author: Nemo bis
9 # Author: Ninomax
10 # Author: Ruila
11 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
12 ---
13 vi:
14   time:
15     formats:
16       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
17       blog: '%d tháng %m năm %Y'
18   activerecord:
19     models:
20       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
21       changeset: Bộ thay đổi
22       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
23       country: Quốc gia
24       diary_comment: Bình luận Nhật ký
25       diary_entry: Mục Nhật ký
26       friend: Người bạn
27       language: Ngôn ngữ
28       message: Thư
29       node: Nốt
30       node_tag: Thẻ Nốt
31       notifier: Trình báo
32       old_node: Nốt Cũ
33       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
34       old_relation: Quan hệ Cũ
35       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
36       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
37       old_way: Lối Cũ
38       old_way_node: Nốt Lối Cũ
39       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
40       relation: Quan hệ
41       relation_member: Thành viên Quan hệ
42       relation_tag: Thẻ Quan hệ
43       session: Phiên
44       trace: Tuyến đường
45       tracepoint: Điểm Tuyến đường
46       tracetag: Thẻ Tuyến đường
47       user: Người dùng
48       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
49       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
50       way: Lối
51       way_node: Nốt Lối
52       way_tag: Thẻ Lối
53     attributes:
54       diary_comment:
55         body: Nội dung
56       diary_entry:
57         user: Người dùng
58         title: Tiêu đề
59         latitude: Vĩ độ
60         longitude: Kinh độ
61         language: Ngôn ngữ
62       friend:
63         user: Người dùng
64         friend: Người bạn
65       trace:
66         user: Người dùng
67         visible: Thấy được
68         name: Tên
69         size: Kích cỡ
70         latitude: Vĩ độ
71         longitude: Kinh độ
72         public: Công khai
73         description: Miêu tả
74       message:
75         sender: Người gửi
76         title: Tiêu đề
77         body: Nội dung
78         recipient: Người nhận
79       user:
80         email: Thư điện tử
81         active: Tích cực
82         display_name: Tên Hiển thị
83         description: Miêu tả
84         languages: Ngôn ngữ
85         pass_crypt: Mật khẩu
86   editor:
87     default: Mặc định (hiện là %{name})
88     potlatch:
89       name: Potlatch 1
90       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
91     id:
92       name: iD
93       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
94     potlatch2:
95       name: Potlatch 2
96       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
97     remote:
98       name: phần điều khiển từ xa
99       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
100   browse:
101     created: Tạo
102     closed: Đóng
103     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
104     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
105     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
106     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
107     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
108     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
109     version: Phiên bản
110     in_changeset: Bộ thay đổi
111     anonymous: vô danh
112     no_comment: (không miêu tả)
113     part_of: Trực thuộc
114     download_xml: Tải về XML
115     view_history: Xem Lịch sử
116     view_details: Xem Chi tiết
117     location: 'Vị trí:'
118     changeset:
119       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
120       belongs_to: Tác giả
121       node: Các nốt (%{count})
122       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
123       way: Các lối (%{count})
124       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
125       relation: Các quan hệ (%{count})
126       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
127       comment: Bình luận (%{count})
128       hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách
129         đây %{when}</abbr>
130       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
131       changesetxml: Bộ thay đổi XML
132       osmchangexml: osmChange XML
133       feed:
134         title: Bộ thay đổi %{id}
135         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
136       join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
137       discussion: Thảo luận
138     node:
139       title: 'Nốt: %{name}'
140       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
141     way:
142       title: 'Lối: %{name}'
143       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
144       nodes: Các nốt
145       also_part_of:
146         one: trực thuộc lối %{related_ways}
147         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
148     relation:
149       title: 'Quan hệ: %{name}'
150       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
151       members: Các thành viên
152     relation_member:
153       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
154       type:
155         node: Nốt
156         way: Lối
157         relation: Quan hệ
158     containing_relation:
159       entry: Quan hệ %{relation_name}
160       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
161     not_found:
162       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
163       type:
164         node: nốt
165         way: lối
166         relation: quan hệ
167         changeset: bộ thay đổi
168         note: ghi chú
169     timeout:
170       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
171       type:
172         node: nốt
173         way: lối
174         relation: quan hệ
175         changeset: bộ thay đổi
176         note: ghi chú
177     redacted:
178       redaction: Dãy ẩn %{id}
179       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
180         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
181       type:
182         node: nốt
183         way: lối
184         relation: quan hệ
185     start_rjs:
186       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
187         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
188         bộ dữ liệu này?
189       load_data: Tải Dữ liệu
190       loading: Đang tải…
191     tag_details:
192       tags: Thẻ
193       wiki_link:
194         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
195         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
196       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
197       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
198       telephone_link: Gọi %{phone_number}
199     note:
200       title: 'Ghi chú: %{id}'
201       new_note: Ghi chú Mới
202       description: Miêu tả
203       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
204       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
205       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
206       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
207       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
208       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
209       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
210         %{when}</abbr>
211       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
212       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
213         %{when}</abbr>
214       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
215       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
216       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
217     query:
218       title: Thăm dò Yếu tố
219       introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
220       nearby: Yếu tố lân cận
221       enclosing: Yếu tố bao gồm
222   changeset:
223     changeset_paging_nav:
224       showing_page: Trang %{page}
225       next: Sau »
226       previous: « Trước
227     changeset:
228       anonymous: Vô danh
229       no_edits: (không có thay đổi)
230       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
231     changesets:
232       id: ID
233       saved_at: Lúc Lưu
234       user: Người dùng
235       comment: Miêu tả
236       area: Vùng
237     list:
238       title: Các bộ thay đổi
239       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
240       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
241       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
242       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
243       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
244       empty_user: Người dùng này không có bộ thay đổi nào.
245       no_more: Hết bộ thay đổi.
246       no_more_area: Hết bộ thay đổi trong khu vực này.
247       no_more_user: Hết bộ thay đổi của người dùng này.
248       load_more: Tải tiếp
249     timeout:
250       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
251     rss:
252       title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
253       title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
254       comment: 'Bình luận mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
255       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
256       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
257       full: Thảo luận đầy đủ
258   diary_entry:
259     new:
260       title: Mục Nhật ký Mới
261       publish_button: Xuất bản
262     list:
263       title: Các Nhật ký Cá nhân
264       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
265       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
266       user_title: Nhật ký của %{user}
267       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
268       new: Mục Nhật ký Mới
269       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
270       no_entries: Chưa có mục nhật ký
271       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
272       older_entries: Mục Trước
273       newer_entries: Mục Sau
274     edit:
275       title: Sửa đổi mục nhật ký
276       subject: 'Tiêu đề:'
277       body: 'Nội dung:'
278       language: 'Ngôn ngữ:'
279       location: 'Vị trí:'
280       latitude: 'Vĩ độ:'
281       longitude: 'Kinh độ:'
282       use_map_link: sử dụng bản đồ
283       save_button: Lưu
284       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
285     view:
286       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
287       user_title: Nhật ký của %{user}
288       leave_a_comment: Bình luận
289       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để bình luận'
290       login: Đăng nhập
291       save_button: Lưu
292     no_such_entry:
293       title: Mục nhật ký không tồn tại
294       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
295       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin
296         hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
297     diary_entry:
298       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
299       comment_link: Bình luận về mục này
300       reply_link: Trả lời mục này
301       comment_count:
302         zero: Chưa có bình luận
303         other: '%{count} bình luận'
304       edit_link: Sửa đổi mục này
305       hide_link: Ẩn mục này
306       confirm: Xác nhận
307     diary_comment:
308       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
309       hide_link: Ẩn bình luận này
310       confirm: Xác nhận
311     location:
312       location: 'Vị trí:'
313       view: Xem
314       edit: Sửa
315     feed:
316       user:
317         title: Các mục nhật ký của %{user}
318         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
319       language:
320         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
321         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
322       all:
323         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
324         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
325     comments:
326       has_commented_on: '%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau'
327       post: Mục nhật ký
328       when: Lúc đăng
329       comment: Bình luận
330       ago: cách đây %{ago}
331       newer_comments: Các Bình luận Sau
332       older_comments: Các Bình luận Trước
333   export:
334     title: Xuất
335     start:
336       area_to_export: Vùng để Xuất
337       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
338       format_to_export: Định dạng Xuất
339       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
340       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
341       embeddable_html: HTML để Nhúng
342       licence: Giấy phép
343       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
344         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
345       too_large:
346         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
347           một trong những nguồn bên dưới:'
348         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
349           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
350           từ một dịch vụ sau:'
351         planet:
352           title: Quả đất OSM
353           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
354             thường xuyên
355         overpass:
356           title: Overpass API
357           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
358         geofabrik:
359           title: Tải về Geofabrik
360           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
361             thường xuyên
362         metro:
363           title: Bản trích Metro
364           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
365         other:
366           title: Nguồn Khác
367           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
368       options: Tùy chọn
369       format: 'Định dạng:'
370       scale: Tỷ lệ
371       max: tối đa
372       image_size: Hình có Kích cỡ
373       zoom: Thu phóng
374       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
375       latitude: 'Vĩ độ:'
376       longitude: 'Kinh độ:'
377       output: Đầu ra
378       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
379       export_button: Xuất
380   geocoder:
381     search:
382       title:
383         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
384         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
385         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
386           Postcode</a>
387         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
388         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
389           Nominatim</a>
390         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
391         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
392           Nominatim</a>
393         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
394     search_osm_nominatim:
395       prefix:
396         aerialway:
397           cable_car: Xe Cáp treo Lớn
398           chair_lift: Ghế Cáp treo
399           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
400           gondola: Xe Cáp treo Nhỏ
401           station: Trạm Cáp treo
402         aeroway:
403           aerodrome: Sân bay
404           apron: Sân Đậu Máy bay
405           gate: Cổng
406           helipad: Sân bay Trực thăng
407           runway: Đường băng
408           taxiway: Đường lăn
409           terminal: Nhà ga Sân bay
410         amenity:
411           animal_shelter: Trạm Bảo vệ Động vật
412           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
413           atm: Máy Rút tiền Tự động
414           bank: Ngân hàng
415           bar: Quán rượu
416           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
417           bench: Ghế
418           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
419           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
420           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
421           boat_rental: Cho thuê Tàu
422           brothel: Nhà chứa
423           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
424           bus_station: Bến Xe buýt
425           cafe: Quán Cà phê
426           car_rental: Chỗ Mướn Xe
427           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
428           car_wash: Tiệm Rửa Xe
429           casino: Sòng bạc
430           charging_station: Trạm Sạc Pin
431           childcare: Nhà Giữ Trẻ
432           cinema: Rạp phim
433           clinic: Phòng khám
434           clock: Đồng hồ
435           college: Trường Cao đẳng
436           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
437           courthouse: Tòa
438           crematorium: Lò Hỏa táng
439           dentist: Nha sĩ
440           doctors: Bác sĩ
441           dormitory: Ký túc xá
442           drinking_water: Vòi Nước uống
443           driving_school: Trường Lái xe
444           embassy: Tòa Đại sứ
445           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
446           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
447           ferry_terminal: Trạm Phà
448           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
449           fire_station: Trạm Cứu hỏa
450           food_court: Khu Ẩm thực
451           fountain: Vòi nước
452           fuel: Cây xăng
453           gambling: Xe Cáp treo Lớn
454           grave_yard: Nghĩa địa
455           gym: Nhà Thể dục
456           health_centre: Trung tâm Y tế
457           hospital: Bệnh viện
458           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
459           ice_cream: Tiệm Kem
460           kindergarten: Tiểu học
461           library: Thư viện
462           market: Chợ
463           marketplace: Chợ phiên
464           monastery: Nhà tu
465           motorcycle_parking: Chỗ Đậu Xe máy
466           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
467           nursery: Nhà trẻ
468           nursing_home: Viện Dưỡng lão
469           office: Văn phòng
470           parking: Chỗ Đậu xe
471           parking_entrance: Lối vào Bãi đậu xe
472           pharmacy: Nhà thuốc
473           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
474           police: Cảnh sát
475           post_box: Hòm thư
476           post_office: Bưu điện
477           preschool: Trường Mầm non
478           prison: Nhà tù
479           pub: Quán rượu
480           public_building: Tòa nhà Công cộng
481           reception_area: Phòng Tiếp khách
482           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
483           restaurant: Nhà hàng
484           retirement_home: Nhà về hưu
485           sauna: Nhà Tắm hơi
486           school: Trường học
487           shelter: Nơi Trú ẩn
488           shop: Tiệm
489           shower: Vòi tắm
490           social_centre: Hội trường
491           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
492           social_facility: Cơ quan Xã hội
493           studio: Studio
494           swimming_pool: Hồ tắm
495           taxi: Taxi
496           telephone: Điện thoại Công cộng
497           theatre: Nhà hát
498           toilets: Vệ sinh
499           townhall: Thị sảnh
500           university: Trường Đại học
501           vending_machine: Máy Bán hàng
502           veterinary: Phẫu thuật Thú y
503           village_hall: Trụ sở Làng
504           waste_basket: Thùng rác
505           waste_disposal: Thùng rác
506           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
507         boundary:
508           administrative: Biên giới Hành chính
509           census: Biên giới Điều tra Dân số
510           national_park: Vườn quốc gia
511           protected_area: Khu bảo tồn
512         bridge:
513           aqueduct: Cống nước
514           suspension: Cầu Treo
515           swing: Cầu Quay
516           viaduct: Cầu Cạn
517           "yes": Cầu
518         building:
519           "yes": Tòa nhà
520         craft:
521           brewery: Nhà máy Bia
522           carpenter: Thợ Đóng Đồ Gỗ
523           electrician: Thợ Lắp điện
524           gardener: Thợ Làm vườn
525           painter: Thợ Sơn
526           photographer: Nhà Chụp hình
527           plumber: Thợ Sửa Ống nước
528           shoemaker: Thợ Đóng giày
529           tailor: Tiệm May
530           "yes": Doanh nghiệp Thủ công
531         emergency:
532           ambulance_station: Trạm Xe cứu thương
533           defibrillator: Máy Khử Rung Tim
534           landing_site: Nơi Hạ cánh Khẩn cấp
535           phone: Điện thoại Khẩn cấp
536         highway:
537           abandoned: Đường Bỏ hoang
538           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
539           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
540           bus_stop: Trạm Xe buýt
541           construction: Đường Đang Xây
542           cycleway: Đường Xe đạp
543           elevator: Thang máy
544           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
545           footway: Đường Đi bộ
546           ford: Khúc Sông Cạn
547           living_street: Đường Hàng xóm
548           milestone: Mốc
549           motorway: Đường Cao tốc
550           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
551           motorway_link: Đường Cao tốc
552           path: Lối
553           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
554           platform: Sân ga
555           primary: Đường Chính
556           primary_link: Đường Chính
557           proposed: Đường được Đề nghị
558           raceway: Đường đua
559           residential: Ngõ Dân cư
560           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
561           road: Đường
562           secondary: Đường Lớn
563           secondary_link: Đường Lớn
564           service: Ngách
565           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
566           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
567           steps: Cầu thang
568           street_lamp: Đèn Đường phố
569           tertiary: Phố
570           tertiary_link: Phố
571           track: Đường mòn
572           traffic_signals: Đèn Giao thông
573           trail: Đường mòn
574           trunk: Xa lộ
575           trunk_link: Xa lộ
576           unclassified: Ngõ
577           unsurfaced: Đường Không Lát
578           "yes": Đường
579         historic:
580           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
581           battlefield: Chiến trường
582           boundary_stone: Mốc Biên giới
583           building: Tòa nhà Lịch sử
584           bunker: Boong ke
585           castle: Lâu đài
586           church: Nhà thờ
587           city_gate: Cổng Thành phố
588           citywalls: Tường Thành phố
589           fort: Pháo đài
590           heritage: Nơi Di sản
591           house: Nhà ở
592           icon: Thánh tượng
593           manor: Trang viên
594           memorial: Vật Tưởng niệm
595           mine: Mỏ
596           monument: Công trình Tưởng niệm
597           roman_road: Đường La Mã
598           ruins: Tàn tích
599           stone: Đá
600           tomb: Mộ
601           tower: Tháp
602           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
603           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
604           wreck: Xác Tàu Đắm
605         junction:
606           "yes": Giao lộ
607         landuse:
608           allotments: Khu Vườn Gia đình
609           basin: Lưu vực
610           brownfield: Cánh đồng Nâu
611           cemetery: Nghĩa địa
612           commercial: Khu vực Thương mại
613           conservation: Bảo tồn
614           construction: Công trường Xây dựng
615           farm: Trại
616           farmland: Trại
617           farmyard: Sân Trại
618           forest: Rừng Trồng Cây
619           garages: Ga ra
620           grass: Cỏ
621           greenfield: Cánh đồng Xanh
622           industrial: Khu vực Công nghiệp
623           landfill: Nơi Đổ Rác
624           meadow: Đồng cỏ
625           military: Khu vực Quân sự
626           mine: Mỏ
627           orchard: Vườn Cây
628           quarry: Mỏ Đá
629           railway: Đường sắt
630           recreation_ground: Sân chơi
631           reservoir: Bể nước
632           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
633           residential: Khu vực Nhà ở
634           retail: Khu vực Buôn bán
635           road: Đất của con Đường
636           village_green: Sân Làng
637           vineyard: Vườn Nho
638           "yes": Sử dụng đất
639         leisure:
640           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
641           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
642           club: Câu lạc bộ
643           common: Đất Công
644           dog_park: Công viên Chó
645           fishing: Hồ Đánh cá
646           fitness_centre: Trung tâm Thể dục
647           fitness_station: Trạm Thể dục
648           garden: Vườn
649           golf_course: Sân Golf
650           horse_riding: Cưỡi Ngựa
651           ice_rink: Sân băng
652           marina: Bến tàu
653           miniature_golf: Golf Nhỏ
654           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
655           park: Công viên
656           pitch: Sân cỏ
657           playground: Sân chơi
658           recreation_ground: Sân Giải trí
659           resort: Khu Nghỉ mát
660           sauna: Nhà Tắm hơi
661           slipway: Bến tàu
662           sports_centre: Trung tâm Thể thao
663           stadium: Sân vận động
664           swimming_pool: Hồ Bơi
665           track: Đường Chạy
666           water_park: Công viên Nước
667           "yes": Giải trí
668         man_made:
669           lighthouse: Hải đăng
670           pipeline: Ống dẫn
671           tower: Tháp
672           works: Nhà máy
673           "yes": Nhân tạo
674         military:
675           airfield: Sân bay Không quân
676           barracks: Trại Lính
677           bunker: Boong ke
678         mountain_pass:
679           "yes": Đèo
680         natural:
681           bay: Vịnh
682           beach: Bãi biển
683           cape: Mũi đất
684           cave_entrance: Cửa vào Hang
685           cliff: Vách đá
686           crater: Miệng Núi
687           dune: Cồn cát
688           fell: Đồi Cằn cỗi
689           fjord: Vịnh hẹp
690           forest: Rừng
691           geyser: Mạch nước Phun
692           glacier: Sông băng
693           grassland: Đồng cỏ
694           heath: Bãi Hoang
695           hill: Đồi
696           island: Đảo
697           land: Đất
698           marsh: Đầm lầy
699           moor: Truông
700           mud: Bùn
701           peak: Đỉnh
702           point: Mũi đất
703           reef: Rạn san hô
704           ridge: Luống đất
705           rock: Đá
706           saddle: Đèo
707           sand: Cát
708           scree: Sườn Núi Đá
709           scrub: Đất Bụi rậm
710           spring: Suối
711           stone: Đá
712           strait: Eo biển
713           tree: Cây
714           valley: Thung lũng
715           volcano: Núi lửa
716           water: Nước
717           wetland: Đầm lầy
718           wood: Rừng
719         office:
720           accountant: Kế toán viên
721           administrative: Công sở
722           architect: Kiến trúc sư
723           company: Công ty
724           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
725           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
726           government: Văn phòng Chính phủ
727           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
728           lawyer: Luật sư
729           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
730           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
731           travel_agent: Văn phòng Du lịch
732           "yes": Văn phòng
733         place:
734           allotments: Khu Vườn Gia đình
735           block: Khối phố
736           airport: Sân bay
737           city: Thành phố
738           country: Quốc gia
739           county: Quận hạt
740           farm: Trại
741           hamlet: Xóm
742           house: Nhà ở
743           houses: Dãy Nhà
744           island: Đảo
745           islet: Đảo Nhỏ
746           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
747           locality: Địa phương
748           moor: Truông
749           municipality: Đô thị
750           neighbourhood: Hàng xóm
751           postcode: Mã Bưu chính
752           region: Miền
753           sea: Biển
754           state: Tỉnh bang
755           subdivision: Hàng xóm
756           suburb: Ngoại ô
757           town: Thị xã/trấn
758           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
759           village: Làng
760           "yes": Nơi
761         railway:
762           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
763           construction: Đường sắt Đang Xây
764           disused: Đường sắt Không hoạt động
765           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
766           funicular: Đường sắt Leo núi
767           halt: Ga Xép
768           historic_station: Nhà ga Lịch sử
769           junction: Ga Đầu mối
770           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
771           light_rail: Đường sắt Nhẹ
772           miniature: Đường sắt Nhỏ
773           monorail: Đường sắt Một ray
774           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
775           platform: Ke ga
776           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
777           proposed: Đường sắt được Đề nghị
778           spur: Đường sắt Phụ
779           station: Nhà ga
780           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
781           subway: Đường ngầm
782           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
783           switch: Ghi Đường sắt
784           tram: Đường Xe điện
785           tram_stop: Ga Xép Điện
786         shop:
787           alcohol: Tiệm Rượu
788           antiques: Tiệm Đồ cổ
789           art: Tiệm Nghệ phẩm
790           bakery: Tiệm Bánh
791           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
792           beverages: Tiệm Đồ uống
793           bicycle: Tiệm Xe đạp
794           books: Tiệm Sách
795           boutique: Tiệm Thời trang
796           butcher: Hàng Thịt
797           car: Tiệm Xe hơi
798           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
799           car_repair: Tiệm Sửa Xe
800           carpet: Tiệm Thảm
801           charity: Cửa hàng Từ thiện
802           chemist: Tiệm Dược phẩm
803           clothes: Tiệm Quần áo
804           computer: Tiệm Máy tính
805           confectionery: Tiệm Kẹo
806           convenience: Tiệm Tiện lợi
807           copyshop: Tiệm In ấn
808           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
809           deli: Deli
810           department_store: Cửa hàng Bách hóa
811           discount: Cửa hàng Giảm giá
812           doityourself: Tiệm Ngũ kim
813           dry_cleaning: Hấp tẩy
814           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
815           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
816           farm: Tiệm Nông cụ
817           fashion: Tiệm Thời trang
818           fish: Tiệm Cá
819           florist: Tiệm Hoa
820           food: Tiệm Thực phẩm
821           funeral_directors: Nhà tang lễ
822           furniture: Tiệm Đồ đạc
823           gallery: Thư viện Ảnh
824           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
825           general: Tiệm Đồ
826           gift: Tiệm Quà tặng
827           greengrocer: Tiệm Rau quả
828           grocery: Tiệm Tạp phẩm
829           hairdresser: Tiệm Làm tóc
830           hardware: Tiệm Ngũ kim
831           hifi: Cửa hàng Hi-fi
832           insurance: Bảo hiểm
833           jewelry: Tiệm Kim hoàn
834           kiosk: Quán
835           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
836           mall: Trung tâm Mua sắm
837           market: Chợ
838           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
839           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
840           music: Tiệm Nhạc
841           newsagent: Tiệm Báo
842           optician: Tiệm Kính mắt
843           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
844           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
845           pet: Tiệm Vật nuôi
846           pharmacy: Nhà thuốc
847           photo: Tiệm Rửa Hình
848           salon: Tiệm Làm tóc
849           second_hand: Tiệm Mua lại
850           shoes: Tiệm Giày
851           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
852           sports: Tiệm Thể thao
853           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
854           supermarket: Siêu thị
855           tailor: Tiệm May
856           toys: Tiệm Đồ chơi
857           travel_agency: Văn phòng Du lịch
858           video: Tiệm Phim
859           wine: Tiệm Rượu
860           "yes": Tiệm
861         tourism:
862           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
863           apartment: Khu chung cư
864           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
865           attraction: Nơi Du lịch
866           bed_and_breakfast: Nhà trọ
867           cabin: Túp lều
868           camp_site: Nơi Cắm trại
869           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
870           chalet: Nhà ván
871           gallery: Phòng Tranh
872           guest_house: Nhà khách
873           hostel: Nhà trọ
874           hotel: Khách sạn
875           information: Thông tin
876           motel: Khách sạn Dọc đường
877           museum: Bảo tàng
878           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
879           theme_park: Công viên Giải trí
880           viewpoint: Thắng cảnh
881           zoo: Vườn thú
882         tunnel:
883           culvert: Cống
884           "yes": Đường hầm
885         waterway:
886           artificial: Dòng nước Nhân tạo
887           boatyard: Bãi Thuyền
888           canal: Kênh
889           dam: Đập
890           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
891           ditch: Mương
892           dock: Vũng tàu
893           drain: Cống
894           lock: Âu tàu
895           lock_gate: Âu tàu
896           mooring: Cột neo tàu
897           rapids: Thác ghềnh
898           river: Sông
899           stream: Dòng suối
900           wadi: Dòng sông Vào mùa
901           waterfall: Thác
902           weir: Đập Tràn
903           "yes": Đường thủy
904       admin_levels:
905         level2: Biên giới Quốc gia
906         level4: Biên giới Tỉnh bang
907         level5: Biên giới Miền
908         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
909         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
910         level9: Biên giới Làng
911         level10: Biên giới Khu phố
912     description:
913       title:
914         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
915           Nominatim</a>
916         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
917       types:
918         cities: Thành phố
919         towns: Thị xã
920         places: Địa điểm
921     results:
922       no_results: Không tìm thấy kết quả
923       more_results: Thêm kết quả
924   layouts:
925     logo:
926       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
927     home: Về Vị trí Nhà ở
928     logout: Đăng xuất
929     log_in: Đăng nhập
930     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
931     sign_up: Mở Tài khoản
932     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
933     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
934     edit: Sửa đổi
935     history: Lịch sử
936     export: Xuất
937     data: Dữ liệu
938     export_data: Xuất Dữ liệu
939     gps_traces: Tuyến GPS
940     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
941     user_diaries: Nhật ký
942     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
943     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
944     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
945     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
946     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
947       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
948     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
949     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark},
950       cũng như %{partners} khác.
951     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
952     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
953     partners_bytemark: Bytemark Hosting
954     partners_partners: các công ty bảo trợ
955     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
956     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
957       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
958     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
959       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
960     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
961     help: Trợ giúp
962     about: Giới thiệu
963     copyright: Bản quyền
964     community: Cộng đồng
965     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
966     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
967     foundation: Quỹ OpenStreetMap
968     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
969     make_a_donation:
970       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
971       text: Quyên góp
972     learn_more: Tìm hiểu Thêm
973     more: Thêm
974   license_page:
975     foreign:
976       title: Thông tin về bản dịch này
977       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
978         trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
979       english_link: nguyên bản tiếng Anh
980     native:
981       title: Giới thiệu về trang này
982       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang
983         này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
984       native_link: bản dịch tiếng Việt
985       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
986     legal_babble:
987       title_html: Bản quyền và Giấy phép
988       intro_1_html: |-
989         OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
990         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
991         Commons</a> (ODbL) bởi <a href="http://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
992       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
993         phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
994         và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
995         các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy
996         phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a>
997         đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
998       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
999         theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
1000         \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1001       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1002       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng
1003         góp vào OpenStreetMap”.
1004       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
1005         Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của
1006         chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn
1007         có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang
1008         bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
1009         muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên
1010         kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không
1011         cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ
1012         các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
1013         trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
1014         creativecommons.org.
1015       credit_3_html: |-
1016         Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
1017         Ví dụ:
1018       attribution_example:
1019         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1020         title: Ví dụ ghi công
1021       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1022       more_1_html: |-
1023         Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi tại <a href="http://osmfoundation.org/Licence">OSMF Licence page</a> and the community <a
1024         <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1025       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
1026         thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản
1027         đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy
1028         định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy
1029         định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy
1030         định Sử dụng Nominatim</a>.
1031       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1032       contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân
1033         và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia
1034         và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
1035       contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://data.wien.gv.at/">Bang
1036         Viên</a> (theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
1037         BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1038         Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1039         sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1040       contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1041         GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan
1042         (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1043       contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1044         liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập hợp
1045         dữ liệu khác theo \n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501\">Giấy
1046         phép dữ liệu mở NLS</a>."
1047       contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1048         (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1049       contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a
1050         href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
1051       contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1052         từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.'
1053       contributors_si_html: "<strong>Slovenia</strong>: Bao gồm dữ liệu từ \n<a href=\"http://www.gu.gov.si/en/\">Cơ
1054         quan Khảo sát và Bản đồ</a> và\n<a href=\"http://www.mkgp.gov.si/en/\">Cục
1055         Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Thức ăn</a>\n(thông tin công cộng của Slovenia)."
1056       contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1057         cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1058         lưu.'
1059       contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1060         Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12.'
1061       contributors_footer_1_html: |-
1062         Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1063         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1064       contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1065         ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1066         chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1067       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1068       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1069         bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1070         các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1071       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1072         vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1073         xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1074         trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
1075         khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1076       trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Nhãn hiệu
1077       trademarks_1_html: OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều
1078         là nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách sử
1079         dụng các nhãn hiệu này, xin vui lòng liên lạc với <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group?uselang=vi">Nhóm
1080         làm việc Giấy phép</a>.
1081   welcome_page:
1082     title: Hoan nghênh!
1083     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu
1084       mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy
1085       cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
1086     whats_on_the_map:
1087       title: Mục đích của Bản đồ
1088       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1089         – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ
1090         mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1091       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1092         hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1093         xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ
1094         trực tuyến khác.
1095     basic_terms:
1096       title: Thuật ngữ Cơ bản
1097       paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1098         vào OpenStreetMap:'
1099       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép
1100         sửa đổi bản đồ.
1101       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1102         hàng hoặc một cái cây.
1103       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1104         dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1105       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên
1106         của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1107     rules:
1108       title: Quy định!
1109       paragraph_1_html: "OpenStreetMap có ít quy định chính thức, nhưng chúng ta mong
1110         muốn tất cả mọi người tham gia mà cộng tác và giao thiệp với cộng đồng. Nếu
1111         bạn tính hoạt động ngoài việc sửa đổi thủ công, xin vui lòng đọc và tuân theo
1112         các hướng dẫn về việc <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines?uselang=vi'>nhập</a>
1113         và \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct?uselang=vi'>tự
1114         động sửa đổi</a>."
1115     questions:
1116       title: Có thắc mắc?
1117       paragraph_1_html: |-
1118         OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1119         <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>.
1120     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1121     add_a_note:
1122       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1123       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1124         tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1125       paragraph_2_html: |-
1126         Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1127         <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1128   fixthemap:
1129     title: Báo lỗi / Sửa bản đồ
1130     how_to_help:
1131       title: Cách giúp đỡ
1132       join_the_community:
1133         title: Tham gia cộng đồng
1134         explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của chúng
1135           tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý tốt nhất
1136           là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu lấy.
1137       add_a_note:
1138         instructions_html: |-
1139           Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1140           Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1141     other_concerns:
1142       title: Vấn đề khác
1143       explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1144         hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1145         bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1146         làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1147   help_page:
1148     title: Trợ giúp
1149     introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1150       hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1151     welcome:
1152       url: /welcome
1153       title: Chào mừng đến với OSM
1154       description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1155     beginners_guide:
1156       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_guide
1157       title: Hướng dẫn Bắt đầu
1158       description: Hướng dẫn bắt đầu do cộng đồng biên tập.
1159     help:
1160       url: https://help.openstreetmap.org/
1161       title: help.openstreetmap.org
1162       description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp của
1163         OSM.
1164     mailing_lists:
1165       title: Danh sách thư
1166       description: Hỏi han hoặc thảo luận về các chuyện quan trọng trên nhiều danh
1167         sách thư được sắp xếp theo chủ đề hoặc khu vực.
1168     forums:
1169       title: Diễn đàn
1170       description: Hỏi han và thảo luận trong một giao diện bảng tin.
1171     irc:
1172       title: IRC
1173       description: Trò chuyện tương tác trong nhiều ngôn ngữ về nhiều chủ đề.
1174     switch2osm:
1175       title: switch2osm
1176       description: Trợ giúp cho những công ty và tổ chức muốn đổi qua các bản đồ và
1177         dịch vụ dựa trên OpenStreetMap.
1178     wiki:
1179       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1180       title: wiki.openstreetmap.org
1181       description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1182   about_page:
1183     next: Tiếp
1184     copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1185     used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng ngàn trang Web, ứng dụng di
1186       động, và thiết bị phần cứng'
1187     lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và bảo
1188       quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ ở khắp
1189       thế giới.
1190     local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1191     local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1192       người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1193       đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1194     community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1195     community_driven_html: |-
1196       Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1197       Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1198       Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1199       <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='http://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1200     open_data_title: Dữ liệu Mở
1201     open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng nó
1202       cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng
1203       góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên dữ liệu
1204       theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết quả dưới
1205       cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1206       Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1207     legal_title: Pháp luật
1208     legal_html: |-
1209       Trang Web này và nhiều dịch vụ có liên quan được hoạt động chính thức bởi <a href='http://osmfoundation.org/?uselang=vi'>Quỹ OpenStreetMap</a> (OSMF) thay mặt cho cộng đồng.
1210       <br>
1211       Xin vui lòng <a href='http://osmfoundation.org/Contact?uselang=vi'>liên lạc với OSMF</a> nếu bạn có thắc mắc về giấy phép, bản quyền, hoặc vấn đề pháp luật khác.
1212     partners_title: Nhà bảo trợ
1213   notifier:
1214     diary_comment_notification:
1215       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn'
1216       hi: Chào %{to_user},
1217       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap
1218         với tiêu đề %{subject}:'
1219       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1220         hoặc trả lời tại %{replyurl}
1221     message_notification:
1222       hi: Chào %{to_user},
1223       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1224       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
1225         tại %{replyurl}
1226     friend_notification:
1227       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1228       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1229       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1230       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1231     gpx_notification:
1232       greeting: Chào bạn,
1233       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1234       with_description: với miêu tả
1235       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1236       and_no_tags: và không có thẻ
1237       failure:
1238         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1239         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1240         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1241         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1242         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi
1243       success:
1244         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1245         loaded_successfully: |-
1246           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
1247           %{possible_points} điểm.
1248     signup_confirm:
1249       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1250       greeting: Chào bạn!
1251       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1252       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1253         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1254         bạn:'
1255       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1256         thông tin về cách bắt đầu.
1257     email_confirm:
1258       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1259     email_confirm_plain:
1260       greeting: Chào bạn,
1261       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1262         thành %{new_address}.
1263       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1264         để xác nhận thay đổi này.
1265     email_confirm_html:
1266       greeting: Chào bạn,
1267       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1268         thành %{new_address}.
1269       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1270         để xác nhận thay đổi này.
1271     lost_password:
1272       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1273     lost_password_plain:
1274       greeting: Chào bạn,
1275       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1276         có địa chỉ thư điện tử này.
1277       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1278         để đặt lại mật khẩu.
1279     lost_password_html:
1280       greeting: Chào bạn,
1281       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1282         có địa chỉ thư điện tử này.
1283       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1284         để đặt lại mật khẩu.
1285     note_comment_notification:
1286       anonymous: Người dùng vô danh
1287       greeting: Chào bạn,
1288       commented:
1289         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1290           bạn'
1291         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1292           mà bạn đang quan tâm'
1293         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1294           %{place}.'
1295         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1296           bản đồ gần %{place}.'
1297       closed:
1298         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1299         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1300           bạn đang quan tâm'
1301         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1302         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1303           ghi chú gần %{place}.'
1304       reopened:
1305         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1306         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1307           đang quan tâm'
1308         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1309         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1310           chú gần %{place}.'
1311       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1312     changeset_comment_notification:
1313       greeting: Chào bạn,
1314       commented:
1315         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1316           của bạn'
1317         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1318           mà bạn đang quan tâm'
1319         your_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi do bạn lưu vào
1320           %{time}'
1321         commented_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi mà bạn
1322           đang theo dõi do %{changeset_author} lưu vào %{time}'
1323         partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
1324         partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
1325       details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
1326   message:
1327     inbox:
1328       title: Hộp thư
1329       my_inbox: Hộp thư đến
1330       outbox: đã gửi
1331       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1332       new_messages: '%{count} thư mới'
1333       old_messages: '%{count} thư cũ'
1334       from: Từ
1335       subject: Tiêu đề
1336       date: Ngày
1337       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1338       people_mapping_nearby: những người ở gần
1339     message_summary:
1340       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1341       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1342       reply_button: Trả lời
1343       delete_button: Xóa
1344     new:
1345       title: Gửi thư
1346       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1347       subject: Tiêu đề
1348       body: Nội dung
1349       send_button: Gửi
1350       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1351       message_sent: Thư đã gửi
1352       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1353         tục gửi thư.
1354     no_such_message:
1355       title: Thư không tồn tại
1356       heading: Thư không tồn tại
1357       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1358     outbox:
1359       title: Hộp thư đã gửi
1360       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1361       inbox: thư đến
1362       outbox: thư đã gửi
1363       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1364       to: Tới
1365       subject: Tiêu đề
1366       date: Ngày
1367       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1368       people_mapping_nearby: những người ở gần
1369     reply:
1370       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1371         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1372         xác để trả lời.
1373     read:
1374       title: Đọc thư
1375       from: Từ
1376       subject: Tiêu đề
1377       date: Ngày
1378       reply_button: Trả lời
1379       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1380       back: Quay lại
1381       to: Tới
1382       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1383         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1384         xác để đọc nó.
1385     sent_message_summary:
1386       delete_button: Xóa
1387     mark:
1388       as_read: Thư đã đọc
1389       as_unread: Thư chưa đọc
1390     delete:
1391       deleted: Đã xóa thư
1392   site:
1393     index:
1394       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1395       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1396       permalink: Liên kết Thường trực
1397       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1398       createnote: Thêm ghi chú
1399       license:
1400         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1401           hành theo giấy phép mở
1402       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1403         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1404     edit:
1405       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1406       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1407         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1408       user_page_link: trang cá nhân
1409       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1410       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1411         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải
1412         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1413         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1414       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1415         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1416         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1417       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1418         tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1419       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1420         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1421       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1422       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1423         trong HTML.
1424     sidebar:
1425       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1426       close: Đóng
1427     search:
1428       search: Tìm kiếm
1429       get_directions: Chỉ đường
1430       get_directions_title: Chỉ đường từ một địa điểm tới địa điểm khác
1431       from: Từ
1432       to: Đến
1433       where_am_i: Tôi ở đâu?
1434       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1435       submit_text: Đi
1436     key:
1437       table:
1438         entry:
1439           motorway: Đường cao tốc
1440           main_road: Đại lộ
1441           trunk: Xa lộ
1442           primary: Đường chính
1443           secondary: Đường lớn
1444           unclassified: Đường không phân loại
1445           track: Đường mòn
1446           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1447           cycleway: Đường xe đạp
1448           footway: Đường đi bộ
1449           rail: Đường sắt
1450           subway: Đường ngầm
1451           tram:
1452           - Đường sắt nhẹ
1453           - xe điện
1454           cable:
1455           - Đường xe cáp
1456           - ghế cáp treo
1457           runway:
1458           - Đường băng
1459           - đường băng
1460           apron:
1461           - Sân đậu máy bay
1462           - nhà ga hành khách
1463           admin: Biên giới hành chính
1464           forest: Rừng trồng cây
1465           wood: Rừng
1466           golf: Sân golf
1467           park: Công viên
1468           resident: Khu vực nhà ở
1469           common:
1470           - Đất công
1471           - bãi cỏ
1472           retail: Khu vực buôn bán
1473           industrial: Khu vực công nghiệp
1474           commercial: Khu vực thương mại
1475           heathland: Vùng cây bụi
1476           lake:
1477           - Hồ
1478           - bể nước
1479           farm: Ruộng
1480           brownfield: Cánh đồng nâu
1481           cemetery: Nghĩa địa
1482           allotments: Khu vườn gia đình
1483           pitch: Sân cỏ
1484           centre: Trung tâm thể thao
1485           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1486           military: Khu vực quân sự
1487           school:
1488           - Trường học
1489           - đại học
1490           building: Kiến trúc quan trọng
1491           station: Nhà ga
1492           summit:
1493           - Đỉnh núi
1494           - đồi
1495           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1496           bridge: Đường rắn = cầu
1497           private: Đường riêng
1498           destination: Chỉ giao thông địa phương
1499           construction: Đường đang xây
1500     richtext_area:
1501       edit: Sửa đổi
1502       preview: Xem trước
1503     markdown_help:
1504       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1505       headings: Đề mục
1506       heading: Đề mục
1507       subheading: Đề mục con
1508       unordered: Danh sách không đánh số
1509       ordered: Danh sách đánh số
1510       first: Khoản mục đầu tiên
1511       second: Khoản mục sau
1512       link: Liên kết
1513       text: Văn bản
1514       image: Hình ảnh
1515       alt: Văn bản thay thế
1516       url: URL
1517   trace:
1518     visibility:
1519       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1520       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1521         không có thứ tự)
1522       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1523       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1524         điểm có tên và thời điểm)
1525     create:
1526       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1527       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1528         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1529         thư điện tử lúc khi nó xong.
1530     edit:
1531       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1532       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1533       filename: 'Tên tập tin:'
1534       download: tải về
1535       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1536       points: 'Số nốt:'
1537       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1538       map: bản đồ
1539       edit: sửa đổi
1540       owner: 'Tác giả:'
1541       description: 'Miêu tả:'
1542       tags: 'Thẻ:'
1543       tags_help: dấu phẩy phân cách
1544       save_button: Lưu các Thay đổi
1545       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1546       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1547       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1548     trace_form:
1549       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1550       description: 'Miêu tả:'
1551       tags: 'Thẻ:'
1552       tags_help: dấu phẩy phân cách
1553       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1554       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1555       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1556       upload_button: Tải lên
1557       help: Trợ giúp
1558       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1559     trace_header:
1560       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1561       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1562       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1563       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1564         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1565         đợi kịp.
1566     trace_optionals:
1567       tags: Thẻ
1568     view:
1569       title: Xem tuyến đường %{name}
1570       heading: Xem tuyến đường %{name}
1571       pending: CHƯA XỬ
1572       filename: 'Tên tập tin:'
1573       download: tải về
1574       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1575       points: 'Số nốt:'
1576       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1577       map: bản đồ
1578       edit: sửa đổi
1579       owner: 'Tác giả:'
1580       description: 'Miêu tả:'
1581       tags: 'Thẻ:'
1582       none: Không có
1583       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1584       delete_track: Xóa tuyến đường này
1585       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1586       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1587     trace_paging_nav:
1588       showing_page: Trang %{page}
1589       older: Tuyến đường Cũ hơn
1590       newer: Tuyến đường Mới hơn
1591     trace:
1592       pending: CHƯA XỬ
1593       count_points: '%{count} nốt'
1594       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1595       more: thêm
1596       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1597       view_map: Xem Bản đồ
1598       edit: sửa đổi
1599       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1600       public: CÔNG KHAI
1601       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1602       private: RIÊNG
1603       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1604       by: bởi
1605       in: trong
1606       map: bản đồ
1607     list:
1608       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1609       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1610       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1611       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1612       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1613       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1614         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1615         wiki</a>.
1616     delete:
1617       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1618     make_public:
1619       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1620     offline_warning:
1621       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1622     offline:
1623       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1624       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1625     georss:
1626       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1627     description:
1628       description_with_count:
1629         other: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1630       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1631   application:
1632     require_cookies:
1633       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1634         trình duyệt để tiếp tục.
1635     require_moderator:
1636       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1637     setup_user_auth:
1638       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1639         diện Web để biết chi tiết.
1640       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1641         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1642         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1643   oauth:
1644     oauthorize:
1645       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1646       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1647         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1648         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1649       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1650       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1651       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1652       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1653       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1654       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1655       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1656       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1657       grant_access: Cấp phép Truy cập
1658     oauthorize_success:
1659       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1660       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1661       verification: Mã xác minh là %{code}.
1662     oauthorize_failure:
1663       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1664       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1665         của bạn.
1666       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1667     revoke:
1668       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1669   oauth_clients:
1670     new:
1671       title: Đăng ký chương trình mới
1672       submit: Đăng ký
1673     edit:
1674       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1675       submit: Sửa đổi
1676     show:
1677       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1678       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1679       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1680       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1681       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1682       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1683       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1684       edit: Sửa đổi Chi tiết
1685       delete: Xóa Trình khách
1686       confirm: Bạn có chắc không?
1687       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1688       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1689       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1690       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1691       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1692       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1693       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1694       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1695     index:
1696       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1697       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1698       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1699       application: Tên Chương trình
1700       issued_at: Lúc Cho phép
1701       revoke: Thu hồi!
1702       my_apps: Trình khách của Tôi
1703       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1704         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1705         được.
1706       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1707       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1708     form:
1709       name: Tên
1710       required: Bắt buộc
1711       url: URL Trang chủ Chương trình
1712       callback_url: URL Gọi lại
1713       support_url: URL Trợ giúp
1714       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1715       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1716       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1717       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1718       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1719       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1720       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1721       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1722     not_found:
1723       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1724     create:
1725       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1726     update:
1727       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1728     destroy:
1729       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1730   user:
1731     login:
1732       title: Đăng nhập
1733       heading: Đăng nhập
1734       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1735       password: 'Mật khẩu:'
1736       openid: '%{logo} OpenID:'
1737       remember: Nhớ tôi
1738       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1739       login_button: Đăng nhập
1740       register now: Mở tài khoản ngay
1741       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1742         và mật khẩu của bạn:'
1743       with external: 'Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba:'
1744       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1745       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1746       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1747       no account: Chưa có tài khoản?
1748       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1749         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1750         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1751       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1752         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1753         để thảo luận về điều này.
1754       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1755       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1756       auth_providers:
1757         openid:
1758           title: Đăng nhập qua OpenID
1759           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1760         google:
1761           title: Đăng nhập qua Google
1762           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Google
1763         facebook:
1764           title: Đăng nhập qua Facebook
1765           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Facebook
1766         windowslive:
1767           title: Đăng nhập qua Windows Live
1768           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Windows Live
1769         yahoo:
1770           title: Đăng nhập qua Yahoo!
1771           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Yahoo!
1772         wordpress:
1773           title: Đăng nhập qua WordPress
1774           alt: Đăng nhập dùng OpenID của WordPress
1775         aol:
1776           title: Đăng nhập qua AOL
1777           alt: Đăng nhập dùng OpenID của AOL
1778     logout:
1779       title: Đăng xuất
1780       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1781       logout_button: Đăng xuất
1782     lost_password:
1783       title: Quên mất mật khẩu
1784       heading: Quên mất Mật khẩu?
1785       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1786       new password button: Đặt lại mật khẩu
1787       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
1788         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1789       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
1790         để bạn đặt nó lại.
1791       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1792     reset_password:
1793       title: Đặt lại mật khẩu
1794       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1795       password: 'Mật khẩu:'
1796       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1797       reset: Đặt lại Mật khẩu
1798       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1799       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1800     new:
1801       title: Mở tài khoản
1802       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
1803         khoản tự động cho bạn.
1804       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1805         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1806       about:
1807         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1808         html: |-
1809           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
1810           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
1811       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
1812         Điều kiện Đóng góp</a>.
1813       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1814       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
1815       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
1816         title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
1817         định quyền riêng tư</a>)
1818       display name: 'Tên hiển thị:'
1819       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
1820         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1821       external auth: 'Xác minh qua Dịch vụ Bên thứ ba:'
1822       password: 'Mật khẩu:'
1823       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1824       use external auth: Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba
1825       auth no password: Nếu xác minh qua dịch vụ bên thứ ba, bạn không cần nhập mật
1826         khẩu, nhưng một số công cụ hoặc máy chủ khác có thể vẫn yêu cầu mật khẩu.
1827       continue: Mở tài khoản
1828       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1829       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
1830         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
1831         wiki này</a>.
1832       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1833     terms:
1834       title: Điều kiện đóng góp
1835       heading: Điều kiện đóng góp
1836       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho
1837         biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của
1838         bạn hiện tại và tương lai.
1839       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
1840         thuộc về phạm vi công cộng
1841       consider_pd_why: đây là gì?
1842       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1843       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
1844         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
1845         thức</a>'
1846       agree: Chấp nhận
1847       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1848       decline: Từ chối
1849       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
1850         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1851       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
1852       legale_names:
1853         france: Pháp
1854         italy: Ý
1855         rest_of_world: Các nước khác
1856     no_such_user:
1857       title: Người dùng không tồn tại
1858       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1859       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
1860         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1861       deleted: đã xóa
1862     view:
1863       my diary: Nhật ký của Tôi
1864       new diary entry: mục nhật ký mới
1865       my edits: Đóng góp của Tôi
1866       my traces: Tuyến đường của Tôi
1867       my notes: Ghi chú của Tôi
1868       my messages: Hộp Tin nhắn
1869       my profile: Trang của Tôi
1870       my settings: Tùy chọn
1871       my comments: Bình luận của Tôi
1872       oauth settings: thiết lập OAuth
1873       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1874       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1875       send message: Gửi Thư
1876       diary: Nhật ký
1877       edits: Đóng góp
1878       traces: Tuyến đường
1879       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1880       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1881       add as friend: Kết Bạn
1882       mapper since: 'Tham gia:'
1883       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1884       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
1885       ct undecided: Chưa quyết định
1886       ct declined: Từ chối
1887       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1888       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:'
1889       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
1890       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
1891       status: 'Trạng thái:'
1892       spam score: 'Điểm số Spam:'
1893       description: Miêu tả
1894       user location: Vị trí của người dùng
1895       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
1896         dùng ở gần.
1897       settings_link_text: tùy chọn
1898       your friends: Bạn bè của bạn
1899       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1900       km away: cách %{count} km
1901       m away: cách %{count} m
1902       nearby users: Người dùng khác ở gần
1903       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1904       role:
1905         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1906         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1907         grant:
1908           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1909           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1910         revoke:
1911           administrator: Rút quyền quản lý viên
1912           moderator: Rút quyền điều hành viên
1913       block_history: Tác vụ Cấm Người Này
1914       moderator_history: Tác vụ Cấm bởi Người Này
1915       comments: Bình luận
1916       create_block: Cấm Người dùng Này
1917       activate_user: Kích hoạt Tài khoản Này
1918       deactivate_user: Vô hiệu hóa Tài khoản Này
1919       confirm_user: Xác nhận Người dùng Này
1920       hide_user: Ẩn Tài khoản Này
1921       unhide_user: Hiện Tài khoản Này
1922       delete_user: Xóa Tài khoản Này
1923       confirm: Xác nhận
1924       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1925       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1926       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1927       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1928     popup:
1929       your location: Vị trí của bạn
1930       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1931       friend: Người bạn
1932     account:
1933       title: Chỉnh sửa tài khoản
1934       my settings: Tùy chọn
1935       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
1936       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
1937       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1938       external auth: 'Xác minh Bên ngoài:'
1939       openid:
1940         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1941         link text: đây là gì?
1942       public editing:
1943         heading: 'Sửa đổi công khai:'
1944         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1945         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1946         enabled link text: đây là gì?
1947         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1948         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1949       public editing note:
1950         heading: Sửa đổi công khai
1951         text: |-
1952           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
1953           <ul>
1954           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
1955           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
1956           </ul>
1957       contributor terms:
1958         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
1959         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1960         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1961         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
1962           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1963         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
1964           phạm vi công cộng.
1965         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1966         link text: đây là gì?
1967       profile description: 'Tự giới thiệu:'
1968       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
1969       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
1970       image: 'Hình:'
1971       gravatar:
1972         gravatar: Sử dụng Gravatar
1973         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1974         link text: đây là gì?
1975       new image: Thêm hình
1976       keep image: Giữ hình hiện dùng
1977       delete image: Xóa hình hiện dùng
1978       replace image: Thay hình hiện dùng
1979       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1980       home location: 'Vị trí Nhà:'
1981       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1982       latitude: 'Vĩ độ:'
1983       longitude: 'Kinh độ:'
1984       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
1985         đồ?
1986       save changes button: Lưu các Thay đổi
1987       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1988       return to profile: Trở về trang cá nhân
1989       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1990         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1991       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1992     confirm:
1993       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
1994       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
1995       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
1996         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
1997       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1998       button: Xác nhận
1999       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
2000       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
2001       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2002       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
2003         nhận lần nữa.
2004     confirm_resend:
2005       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
2006         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
2007         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm %{sender} vào danh sách trắng, vì
2008         chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
2009       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
2010     confirm_email:
2011       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
2012       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
2013         mới.
2014       button: Xác nhận
2015       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới!
2016       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
2017       unknown_token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2018     set_home:
2019       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
2020     go_public:
2021       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
2022         được phép sửa đổi.
2023     make_friend:
2024       heading: Kết bạn với %{user}?
2025       button: Thêm là người bạn
2026       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
2027       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
2028       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
2029     remove_friend:
2030       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
2031       button: Hủy kết nối bạn
2032       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
2033       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
2034     filter:
2035       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
2036     list:
2037       title: Người dùng
2038       heading: Người dùng
2039       showing:
2040         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
2041         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
2042       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
2043       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
2044       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
2045       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
2046       empty: Không tìm thấy người dùng.
2047     suspended:
2048       title: Tài khoản bị Cấm
2049       heading: Tài khoản bị Cấm
2050       webmaster: chủ trang
2051       body: |-
2052         <p>
2053           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
2054         </p>
2055         <p>
2056           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
2057           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
2058         </p>
2059     auth_failure:
2060       connection_failed: Kết nối đến dịch vụ xác minh bị thất bại
2061       invalid_credentials: Chứng nhận xác minh không hợp lệ
2062       no_authorization_code: Không có mã cho phép
2063       unknown_signature_algorithm: Thuật toán chữ ký không rõ
2064       invalid_scope: Phạm vi không hợp lệ
2065     auth_association:
2066       heading: ID của bạn chưa được liên kết với một tài khoản OpenStreetMap.
2067       option_1: Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, xin vui lòng tạo tài khoản mới dùng
2068         biểu mẫu bên dưới.
2069       option_2: Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn
2070         dùng tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi liên kết tài khoản với ID của
2071         bạn trong tùy chọn.
2072   user_role:
2073     filter:
2074       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người
2075         dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
2076       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
2077       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
2078       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
2079     grant:
2080       title: Xác nhận cấp vai trò
2081       heading: Xác nhận cấp vai trò
2082       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2083       confirm: Xác nhận
2084       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2085         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2086     revoke:
2087       title: Xác nhận rút vai trò
2088       heading: Xác nhận rút vai trò
2089       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2090       confirm: Xác nhận
2091       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2092         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2093   user_block:
2094     model:
2095       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
2096         vụ cấm.
2097       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
2098     not_found:
2099       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
2100       back: Trở về trang đầu
2101     new:
2102       title: Cấm %{name}
2103       heading: Cấm %{name}
2104       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
2105         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
2106         thể không rành.
2107       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2108       submit: Cấm người dùng
2109       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2110       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2111         gian hợp lý.
2112       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2113       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2114     edit:
2115       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2116       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2117       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2118         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2119         có thể không rành.
2120       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2121         giờ.
2122       submit: Cập nhật tác vụ cấm
2123       show: Xem tác vụ cấm này
2124       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2125       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2126     filter:
2127       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2128       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2129         xuống.
2130     create:
2131       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2132         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2133       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2134         cấm họ.
2135       flash: Cấm người dùng %{name}.
2136     update:
2137       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2138         sửa đổi nó.
2139       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2140     index:
2141       title: Người dùng bị cấm
2142       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2143       empty: Chưa ai bị cấm.
2144     revoke:
2145       title: Bỏ cấm %{block_on}
2146       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2147       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2148       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
2149       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2150       revoke: Bỏ cấm!
2151       flash: Đã bỏ cấm.
2152     period: '%{count} giờ'
2153     partial:
2154       show: Hiện
2155       edit: Sửa đổi
2156       revoke: Bỏ cấm!
2157       confirm: Bạn có chắc không?
2158       display_name: Người bị cấm
2159       creator_name: Người cấm
2160       reason: Lý do cấm
2161       status: Trạng thái
2162       revoker_name: Người bỏ cấm
2163       not_revoked: (không bị hủy)
2164       showing_page: Trang %{page}
2165       next: Sau »
2166       previous: « Trước
2167     helper:
2168       time_future: Hết hạn %{time}.
2169       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2170       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
2171     blocks_on:
2172       title: Các tác vụ cấm %{name}
2173       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2174       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2175     blocks_by:
2176       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2177       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2178       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2179     show:
2180       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2181       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2182       time_future: Hết hạn %{time}
2183       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
2184       created: Tạo
2185       ago: cách đây %{time}
2186       status: Trạng thái
2187       show: Hiện
2188       edit: Sửa đổi
2189       revoke: Bỏ cấm!
2190       confirm: Bạn có chắc không?
2191       reason: 'Lý do cấm:'
2192       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2193       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2194       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2195   note:
2196     description:
2197       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
2198       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
2199       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
2200       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
2201       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
2202       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
2203       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
2204       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
2205     rss:
2206       title: Ghi chú OpenStreetMap
2207       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
2208         khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
2209       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
2210       opened: mở ghi chú (gần %{place})
2211       commented: bình luận mới (gần %{place})
2212       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
2213       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
2214     entry:
2215       comment: Bình luận
2216       full: Ghi chú đầy đủ
2217     mine:
2218       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2219       heading: Ghi chú của %{user}
2220       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2221       id: Mã số
2222       creator: Người tạo
2223       description: Miêu tả
2224       created_at: Lúc tạo
2225       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2226       ago_html: cách đây %{when}
2227   javascripts:
2228     close: Đóng
2229     share:
2230       title: Chia sẻ
2231       cancel: Hủy bỏ
2232       image: Hình ảnh
2233       link: Liên kết hoặc HTML
2234       long_link: Liên kết
2235       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2236       geo_uri: URI geo
2237       embed: HTML
2238       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2239       format: 'Định dạng:'
2240       scale: 'Tỷ lệ:'
2241       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2242       download: Tải về
2243       short_url: URL Ngắn gọn
2244       include_marker: Ghim trên bản đồ
2245       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2246       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2247       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2248       only_standard_layer: Chỉ có thể xuất lớp chuẩn ra hình ảnh
2249     embed:
2250       report_problem: Báo vấn đề
2251     key:
2252       title: Chú giải Bản đồ
2253       tooltip: Chú giải Bản đồ
2254       tooltip_disabled: Bảng Chú giải chỉ có sẵn cho lớp Chuẩn
2255     map:
2256       zoom:
2257         in: Phóng to
2258         out: Thu nhỏ
2259       locate:
2260         title: Bay tới Vị trí của Tôi
2261         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2262       base:
2263         standard: Chuẩn
2264         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2265         transport_map: Bản đồ Giao thông
2266         hot: Nhân đạo
2267       layers:
2268         header: Lớp Bản đồ
2269         notes: Ghi chú Bản đồ
2270         data: Dữ liệu Bản đồ
2271         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2272         title: Lớp
2273       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2274       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2275     site:
2276       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2277       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2278       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2279       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2280       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2281       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2282       queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
2283       queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
2284     changesets:
2285       show:
2286         comment: Bình luận
2287         subscribe: Theo dõi
2288         unsubscribe: Không theo dõi
2289         hide_comment: ẩn
2290         unhide_comment: bỏ ẩn
2291     notes:
2292       new:
2293         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2294           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2295           thích vấn đề. (Xin vui lòng đừng nhập thông tin cá nhân hoặc sao chép từ
2296           danh bạ hoặc bản đồ có bản quyền.)
2297         add: Thêm Ghi chú
2298       show:
2299         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2300           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2301         hide: Ẩn
2302         resolve: Giải quyết
2303         reactivate: Mở lại
2304         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2305         comment: Bình luận
2306     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2307       chuột vào đây.
2308     directions:
2309       engines:
2310         graphhopper_bicycle: Xe đạp (GraphHopper)
2311         graphhopper_foot: Đi bộ (GraphHopper)
2312         mapquest_bicycle: Xe đạp (MapQuest)
2313         mapquest_car: Xe hơi (MapQuest)
2314         mapquest_foot: Đi bộ (MapQuest)
2315         osrm_car: Xe hơi (OSRM)
2316         mapzen_bicycle: Xe đạp (Mapzen)
2317         mapzen_car: Xe hơi (Mapzen)
2318         mapzen_foot: Đi bộ (Mapzen)
2319       directions: Chỉ đường
2320       distance: Tầm xa
2321       errors:
2322         no_route: Không tìm thấy tuyến đường giữa hai địa điểm này.
2323         no_place: Rất tiếc, không tìm thấy địa điểm này.
2324       instructions:
2325         continue_without_exit: Chạy tiếp trên %{name}
2326         slight_right_without_exit: Nghiêng về bên phải vào %{name}
2327         turn_right_without_exit: Quẹo phải vào %{name}
2328         sharp_right_without_exit: Quẹo gắt bên phải vào %{name}
2329         uturn_without_exit: Quay trở lại vào %{name}
2330         sharp_left_without_exit: Quẹo gắt bên trái vào %{name}
2331         turn_left_without_exit: Quẹo trái vào %{name}
2332         slight_left_without_exit: Nghiêng về bên trái vào %{name}
2333         via_point_without_exit: (địa điểm trên đường)
2334         follow_without_exit: Chạy theo %{name}
2335         roundabout_without_exit: Tại bùng binh, đi ra tại %{name}
2336         leave_roundabout_without_exit: Đi ra khỏi bùng binh – %{name}
2337         stay_roundabout_without_exit: Chạy tiếp xung quanh bùng binh – %{name}
2338         start_without_exit: Bắt đầu tại cuối %{name}
2339         destination_without_exit: Tới nơi
2340         against_oneway_without_exit: Chạy ngược chiều trên %{name}
2341         end_oneway_without_exit: Kết thúc khúc một chiều trên %{name}
2342         roundabout_with_exit: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức %{name}
2343         unnamed: không tên
2344         courtesy: Chỉ đường do %{link} cung cấp
2345       time: Thời gian
2346     query:
2347       node: Nốt
2348       way: Lối
2349       relation: Quan hệ
2350       nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
2351       error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
2352       timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
2353   redaction:
2354     edit:
2355       description: Miêu tả
2356       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2357       submit: Lưu dãy ẩn
2358       title: Sửa đổi dãy ẩn
2359     index:
2360       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2361       heading: Danh sách dãy ẩn
2362       title: Danh sách dãy ẩn
2363     new:
2364       description: Miêu tả
2365       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2366       submit: Ẩn dãy phiên bản
2367       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2368     show:
2369       description: 'Miêu tả:'
2370       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2371       title: Đang xem dãy ẩn
2372       user: 'Người ẩn:'
2373       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2374       destroy: Xóa dãy ẩn này
2375       confirm: Bạn có chắc không?
2376     create:
2377       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2378     update:
2379       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2380     destroy:
2381       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2382         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2383       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2384       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2385 ...