]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/potlatch/locales/vi.yml
Compiled version of Ævar's tweaks
[rails.git] / config / potlatch / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Vinhtantran
6 vi: 
7   a_poi: $1 địa điểm
8   a_way: $1 lối
9   action_addpoint: đang thêm nốt vào cuối lối
10   action_cancelchanges: đang hủy bỏ các thay đổi
11   action_changeway: thay đổi lối
12   action_createparallel: đang tạo lối song song
13   action_createpoi: đang tạo địa điểm
14   action_deletepoint: đang xóa điểm
15   action_insertnode: đang gắn nốt vào lối
16   action_mergeways: đang hợp nhất hai lối
17   action_movepoi: đang chuyển địa điểm
18   action_movepoint: đang chuyển điểm
19   action_moveway: đang chuyển lối
20   action_pointtags: đang gắn thẻ vào điểm
21   action_poitags: đang gắn thẻ vào địa điểm
22   action_reverseway: đang đảo ngược lối
23   action_revertway: đang lùi lối
24   action_splitway: đang chia cắt lối
25   action_waytags: đang gắn thẻ vào lối
26   advanced: Nâng cao
27   advanced_close: Đóng bộ thay đổi
28   advanced_history: Lịch sử lối
29   advanced_inspector: Bộ kiểm tra
30   advanced_maximise: Phóng to cửa sổ
31   advanced_minimise: Thu nhỏ cửa sổ
32   advanced_parallel: Lối song song
33   advanced_tooltip: Tác vụ sửa đổi nâng cao
34   advanced_undelete: Phục hồi
35   advice_bendy: Quá quanh co để thẳng ra (SHIFT để ép)
36   advice_deletingpoi: Đang xóa địa điểm (Z để hủy bỏ)
37   advice_deletingway: Đang xóa lối (Z để hủy bỏ)
38   advice_nocommonpoint: Các lối không cắt ngang nhau tại điểm nào
39   advice_revertingpoi: Đang lùi địa điểm về phiên bản trước (Z để hủy bỏ)
40   advice_revertingway: Đang lùi lối về phiên bản trước (Z để hủy bỏ)
41   advice_tagconflict: Các thẻ không hợp – xin kiểm tra lại
42   advice_toolong: Dài quá không thể mở khóa – xin chia cắt nó thành các lối ngắn hơn
43   advice_uploadempty: Không có gì để tải lên
44   advice_uploadfail: Việc tải lên bị thất bại
45   advice_uploadsuccess: Tất cả dữ liệu được tải lên thành công
46   advice_waydragged: Đã kéo lối (Z để lùi lại)
47   cancel: Hủy bỏ
48   closechangeset: Đang đóng bộ thay đổi
49   conflict_download: Tải xuống phiên bản của họ
50   conflict_overwrite: Ghi đè phiên bản của họ
51   conflict_poichanged: Người khác đã thay đổi nốt $1$2 sau khi bạn bắt đầu sửa.
52   conflict_relchanged: Người khác đã thay đổi quan hệ $1$2 sau khi bạn bắt đầu sửa.
53   conflict_visitpoi: Bấm “OK” để hiện địa điểm.
54   conflict_visitway: Bấm “OK” để hiện lối.
55   conflict_waychanged: Người khác đã thay đổi lối $1$2 sau khi bạn bắt đầu sửa.
56   createrelation: Tạo quan hệ mới
57   custom: "Khác:"
58   delete: Xóa
59   deleting: đang xóa
60   drag_pois: Kéo và thả các địa điểm ưa thích
61   editinglive: Đang áp dụng ngay
62   editingoffline: Đang ngoại tuyến
63   emailauthor: \n\nXin gửi thư điện tử cho richard\@systemeD.net báo cáo lỗi và giải thích bạn làm gì lúc khi gặp lỗi.
64   error_anonymous: Không thể liên lạc với người vẽ vô danh.
65   error_connectionfailed: "Rất tiếc, không thể kết nối với máy chủ OpenStreetMap. Những thay đổi gần đây có thể chưa được lưu.\n\nBạn có muốn thử lại không?"
66   error_nopoi: Không tìm thấy địa điểm (có lẽ bạn đã kéo ra khỏi vùng?) nên không thể lùi lại.
67   error_nosharedpoint: Các lối $1 và $2 không còn cắt ngang nhau tại điểm nào, nên không thể lùi lại việc chia cắt lối.
68   error_noway: Không tìm thấy $1 (có lẽ bạn đã kéo ra khỏi vùng?) nên không thể lùi lại.
69   error_readfailed: Rất tiếc, máy chủ OpenStreetMap không phản ứng lời yêu cầu dữ liệu.\n\nBa.n có muốn thử lại không?
70   existingrelation: Xếp vào quan hệ đã tồn tại
71   findrelation: Tìm kiếm quan hệ chứa
72   gpxpleasewait: Xin chờ, đang xử lý tuyến đường GPX.
73   heading_drawing: Vẽ
74   heading_introduction: Giới thiệu
75   heading_pois: Bắt đầu
76   heading_quickref: Tham khảo nhanh
77   heading_surveying: Tham hiếm
78   heading_tagging: Gắn thẻ
79   heading_troubleshooting: Trục trặc
80   help: Trợ giúp
81   help_html: "<!--\n\n========================================================================================================================Trang 1: Giới thiệu\n\n--><headline>Hoan nghênh bạn đã đến với Potlatch</headline>\n<largeText>Potlatch là chương trình vẽ bản đồ dễ dàng của OpenStreetMap. Hãy vẽ đường sá, đường bộ, địa điểm quan tâm, tiệm, và đủ thứ khác dựa trên dữ liệu khảo sát GPS, hình ảnh vệ tinh, và bản đồ cũ.\n\nCác trang trợ giúp này sẽ dẫn bạn qua các căn bản sử dụng Potlatch và chỉ đến những nơi tìm hiểu thêm. Nhấn chuột vào các tiêu đề ở trên để bắt đầu.\n\nKhi nào đọc xong, chỉ việc nhấn chuột vào trang này ở ngoài hộp trợ giúp.\n\n</largeText>\n\n<column/><headline>Mẹo vặt</headline>\n<bodyText>Đừng chép từ bản đồ khác!\n\nNếu chọn “Áp dụng Ngay”, các điểm lối của bạn sẽ được lưu ngay khi bỏ chọn nó – <i>ngay lập tức</i>. Nếu chưa rành với OpenStreetMap, vui lòng chọn “Lưu Sau” để cho các điểm lối chỉ được lưu lúc khi bấm nút “Lưu”.\n\nCác sửa đổi của bạn sẽ được phản ánh trên bản đồ trong vòng một vài tiếng, nhưng một vài thay đổi lớn cần một tuần để cập nhật. Bản đồ không hiện tất cả mọi thứ, vậy nó sạch sẽ được. Bởi vì dữ liệu OpenStreetMap là mã nguồn mở, người khác có thể thoải mái sản xuất bản đồ kiểu khác, thí dụ như <a href=\"http://www.opencyclemap.org/\" target=\"_blank\">OpenCycleMap</a> (đường xe đạp) hoặc <a href=\"http://maps.cloudmade.com/?styleId=999\" target=\"_blank\">Midnight Commander</a>.\n\nXin nhớ rằng OpenStreetMap <i>cùng lúc</i> là bản đồ đẹp đẽ (bởi vậy hãy vẽ đường cong thật rõ) và biểu đồ (hãy nối lại các đường tại ngã tư, trừ khi có bắc qua).\n\nLần nữa, nhớ đừng chép từ bản đồ khác nhé!\n</bodyText>\n\n<column/><headline>Tìm hiểu thêm</headline>\n<bodyText><a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch\" target=\"_blank\">Hướng dẫn Potlatch</a>\n<a href=\"http://lists.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Danh sách thư</a>\n<a href=\"http://irc.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Chat trực tuyến (trợ giúp từ người thật)</a>\n<a href=\"http://forum.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Diễn đàn Web</a>\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Wiki của cộng đồng</a>\n<a href=\"http://trac.openstreetmap.org/browser/applications/editors/potlatch\" target=\"_blank\">Mã nguồn Potlatch</a>\n</bodyText>\n<!-- News etc. goes here -->\n\n<!--\n========================================================================================================================Trang 2: Bắt đầu\n\n--><page/><headline>Bắt đầu</headline>\n<bodyText>Bây giờ đã mở Potlatch thì hãy nhấn chuột vào “Lưu Sau” để bắt đầu.\n\nBạn đã sẵn sàng vẽ vào bản đồ. Cách bắt đầu dễ dàng nhất là thêm những địa điểm quan tâm vào bản đồ, thí dụ như tiệm ăn, nhà thờ, nhà trường, nhà ga…</bodytext>\n\n<column/><headline>Kéo thả</headline>\n<bodyText>Có sẵn một số loại địa điểm thường gặp ngay vào dưới bản đồ cho tiện. Kéo và thả nút địa điểm vào đúng chỗ trên bản đồ. Vả lại, đừng ngại nếu lần đầu tiên thả nó vào chỗ sai; chỉ việc kéo nó tới chỗ đúng. Địa điểm được tô đậm màu vàng vì nó đang được chọn.\n\nBây giờ thì nên đặt tên cho tiệm ăn (hay nhà thờ, nhà trường…). Để ý mới có bảng nhỏ ở dưới liệt kê một số tính năng của địa điểm. Một dòng đề “name” (tức là “tên”) ở bên trái, còn bên phải là “(type name here)”. Nhấn chuột vào bên phải và nhập tên trong ngôn ngữ địa phương.\n\nNhấn chuột trên bản đồ ngoài địa điểm đó thì địa điểm sẽ được bỏ chọn và hộp màu mè sẽ trở lại.\n\nDễ dàng nhỉ? Khi nào xong, bấm nút “Lưu” ở dưới bên phải.\n</bodyText><column/><headline>Chuyển động</headline>\n<bodyText>Để chuyển tới phần bản đồ khác, nhấn chuột vào một vùng trống và kéo. Sau khi thả chuột, Potlatch sẽ tự động tải dữ liệu mới. (Phía trên bên phải có hình quay quay cho biết đang hoạt động.)\n\nChúng tôi đã bảo bạn chọn “Lưu Sau” trước khi sửa đổi. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn “Áp dụng Ngay” để tự động lưu các thay đổi vào CSDL sau khi bỏ chọn điểm hay lối, vậy không cần bấm nút “Lưu” nào. Chế độ này có ích khi chỉ cần thực hiện một số thay đổi nhỏ, cũng như tại các <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Current_events?uselang=vi\" target=\"_blank\">tiệc vẽ bản đồ</a>.</bodyText>\n\n<headline>Các bước sau</headline>\n<bodyText>Bạn vẫn còn hiểu kịp không? OK! Nhấn “Khảo sát” ở trên để tìm hiểu cách vẽ bản đồ <i>thật hay</i>!</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================Trang 3: Khảo sát\n\n--><page/><headline>Khảo sát dùng GPS</headline>\n<bodyText>The idea behind OpenStreetMap is to make a map without the restrictive copyright of other maps. This means you can't copy from elsewhere: you must go and survey the streets yourself. Fortunately, it's lots of fun!\nThe best way to do this is with a handheld GPS set. Find an area that isn't mapped yet, then walk or cycle up the streets with your GPS switched on. Note the street names, and anything else interesting (pubs? churches?) , as you go along.\n\nWhen you get home, your GPS will contain a 'tracklog' recording everywhere you've been. You can then upload this to OpenStreetMap.\n\nThe best type of GPS is one that records to the tracklog frequently (every second or two) and has a big memory. Lots of our mappers use handheld Garmins or little Bluetooth units. There are detailed <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPS_Reviews\" target=\"_blank\">GPS Reviews</a> on our wiki.</bodyText>\n\n<column/><headline>Tải lên tuyến đường</headline>\n<bodyText>Now, you need to get your track off the GPS set. Maybe your GPS came with some software, or maybe it lets you copy the files off via USB. If not, try <a href=\"http://www.gpsbabel.org/\" target=\"_blank\">GPSBabel</a>. Whatever, you want the file to be in GPX format.\n\nThen use the 'GPS Traces' tab to upload your track to OpenStreetMap. But this is only the first bit - it won't appear on the map yet. You must draw and name the roads yourself, using the track as a guide.</bodyText>\n<headline>Sử dụng tuyến đường</headline>\n<bodyText>Find your uploaded track in the 'GPS Traces' listing, and click 'edit' <i>right next to it</i>. Potlatch will start with this track loaded, plus any waypoints. You're ready to draw!\n\n<img src=\"gps\">You can also click this button to show everyone's GPS tracks (but not waypoints) for the current area. Hold SHIFT to show just your tracks.</bodyText>\n<column/><headline>Sử dụng hình ảnh vệ tinh</headline>\n<bodyText>If you don't have a GPS, don't worry. In some cities, we have satellite photos you can trace over, kindly supplied by Yahoo! (thanks!). Go out and note the street names, then come back and trace over the lines.\n\n<img src='prefs'>If you don't see the satellite imagery, click the options button and make sure 'Yahoo!' is selected. If you still don't see it, it's probably not available for your city, or you might need to zoom out a bit.\n\nOn this same options button you'll find a few other choices like an out-of-copyright map of the UK, and OpenTopoMap for the US. These are all specially selected because we're allowed to use them - don't copy from anyone else's maps or aerial photos. (Copyright law sucks.)\n\nSometimes satellite pics are a bit displaced from where the roads really are. If you find this, hold Space and drag the background until it lines up. Always trust GPS tracks over satellite pics.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================Trang 4: Vẽ\n\n--><page/><headline>Vẽ lối</headline>\n<bodyText>To draw a road (or 'way') starting at a blank space on the map, just click there; then at each point on the road in turn. When you've finished, double-click or press Enter - then click somewhere else to deselect the road.\n\nTo draw a way starting from another way, click that road to select it; its points will appear red. Hold Shift and click one of them to start a new way at that point. (If there's no red point at the junction, shift-click where you want one!)\n\nClick 'Save' (bottom right) when you're done. Save often, in case the server has problems.\n\nDon't expect your changes to show instantly on the main map. It usually takes an hour or two, sometimes up to a week.\n</bodyText><column/><headline>Nối đường</headline>\n<bodyText>It's really important that, where two roads join, they share a point (or 'node'). Route-planners use this to know where to turn.\n\nPotlatch takes care of this as long as you are careful to click <i>exactly</i> on the way you're joining. Look for the helpful signs: the points light up blue, the pointer changes, and when you're done, the junction point has a black outline.</bodyText>\n<headline>Di chuyển và xóa</headline>\n<bodyText>This works just as you'd expect it to. To delete a point, select it and press Delete. To delete a whole way, press Shift-Delete.\n\nTo move something, just drag it. (You'll have to click and hold for a short while before dragging a way, so you don't do it by accident.)</bodyText>\n<column/><headline>Vẽ nâng cao hơn</headline>\n<bodyText><img src=\"scissors\">If two parts of a way have different names, you'll need to split them. Click the way; then click the point where it should be split, and click the scissors. (You can merge ways by Shift-clicking, but don't merge two roads of different names or types.)\n\n<img src=\"tidy\">Roundabouts are really hard to draw right. Don't worry - Potlatch can help. Just draw the loop roughly, making sure it joins back on itself at the end, then click this icon to 'tidy' it. (You can also use this to straighten out roads.)</bodyText>\n<headline>Địa điểm quan tâm</headline>\n<bodyText>The first thing you learned was how to drag-and-drop a point of interest. You can also create one by double-clicking on the map: a green circle appears. But how to say whether it's a pub, a church or what? Click 'Tagging' above to find out!\n\n<!--\n========================================================================================================================Trang 5: Gắn thẻ\n\n--><page/><headline>Đường loại nào?</headline>\n<bodyText>Once you've drawn a way, you should say what it is. Is it a major road, a footpath or a river? What's its name? Are there any special rules (e.g. \"no bicycles\")?\n\nIn OpenStreetMap, you record this using 'tags'. A tag has two parts, and you can have as many as you like. For example, you could add <i>highway | trunk</i> to say it's a major road; <i>highway | residential</i> for a road on a housing estate; or <i>highway | footway</i> for a footpath. If bikes were banned, you could then add <i>bicycle | no</i>. Then to record its name, add <i>name | Market Street</i>.\n\nThe tags in Potlatch appear at the bottom of the screen - click an existing road, and you'll see what tags it has. Click the '+' sign (bottom right) to add a new tag. The 'x' by each tag deletes it.\n\nYou can tag whole ways; points in ways (maybe a gate or a traffic light); and points of interest.</bodytext>\n<column/><headline>Sử dụng thẻ có sẵn</headline>\n<bodyText>To get you started, Potlatch has ready-made presets containing the most popular tags.\n\n<img src=\"preset_road\">Select a way, then click through the symbols until you find a suitable one. Then, choose the most appropriate option from the menu.\n\nThis will fill the tags in. Some will be left partly blank so you can type in (for example) the road name and number.</bodyText>\n<headline>Đường một chiều</headline>\n<bodyText>You might want to add a tag like <i>oneway | yes</i> - but how do you say which direction? There's an arrow in the bottom left that shows the way's direction, from start to end. Click it to reverse.</bodyText>\n<column/><headline>Sáng chế thẻ</headline>\n<bodyText>Of course, you're not restricted to just the presets. By using the '+' button, you can use any tags at all.\n\nYou can see what tags other people use at <a href=\"http://osmdoc.com/en/tags/\" target=\"_blank\">OSMdoc</a>, and there is a long list of popular tags on our wiki called <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features\" target=\"_blank\">Map Features</a>. But these are <i>only suggestions, not rules</i>. You are free to invent your own tags or borrow from others.\n\nBecause OpenStreetMap data is used to make many different maps, each map will show (or 'render') its own choice of tags.</bodyText>\n<headline>Quan hệ</headline>\n<bodyText>Sometimes tags aren't enough, and you need to 'group' two or more ways. Maybe a turn is banned from one road into another, or 20 ways together make up a signed cycle route. You can do this with an advanced feature called 'relations'. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relations\" target=\"_blank\">Find out more</a> on the wiki.</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================Trang 6: Trục trặc\n\n--><page/><headline>Lùi lại thay đổi sai</headline>\n<bodyText><img src=\"undo\">This is the undo button (you can also press Z) - it will undo the last thing you did.\n\nYou can 'revert' to a previously saved version of a way or point. Select it, then click its ID (the number at the bottom left) - or press H (for 'history'). You'll see a list of everyone who's edited it, and when. Choose the one to go back to, and click Revert.\n\nIf you've accidentally deleted a way and saved it, press U (for 'undelete'). All the deleted ways will be shown. Choose the one you want; unlock it by clicking the padlock (by the ID); and save as usual.\n\nThink someone else has made a mistake? Send them a friendly message. Use the history option (H) to select their name, then click 'Mail'.\n\nUse the Inspector (in the 'Advanced' menu) for helpful information about the current way or point.\n</bodyText><column/><headline>Hỏi đáp</headline>\n<bodyText><b>How do I see my waypoints?</b>\nWaypoints only show up if you click 'edit' by the track name in 'GPS Traces'. The file has to have both waypoints and tracklog in it - the server rejects anything with waypoints alone.\n\nMore FAQs for <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch/FAQs\" target=\"_blank\">Potlatch</a> and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ\" target=\"_blank\">OpenStreetMap</a>.\n</bodyText>\n\n\n<column/><headline>Tăng tốc độ</headline>\n<bodyText>The further out you're zoomed, the more data Potlatch has to load. Zoom in before clicking 'Edit'.\n\nTurn off 'Use pen and hand pointers' (in the options window) for maximum speed.\n\nIf the server is running slowly, come back later. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Platform_Status\" target=\"_blank\">Check the wiki</a> for known problems. Some times, like Sunday evenings, are always busy.\n\nTell Potlatch to memorise your favourite sets of tags. Select a way or point with those tags, then press Ctrl, Shift and a number from 1 to 9. Then, to apply those tags again, just press Shift and that number. (They'll be remembered every time you use Potlatch on this computer.)\n\nTurn your GPS track into a way by finding it in the 'GPS Traces' list, clicking 'edit' by it, then tick the 'convert' box. It'll be locked (red) so won't save. Edit it first, then click the padlock (bottom left) to unlock when ready to save.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================Trang 7: Tham khảo nhanh\n\n--><page/><headline>Cách dùng chuột</headline>\n<bodyText><b>Kéo bản đồ</b> để chuyển động.<b>Nhấn đúp</b> để tạo địa điểm mới.<b>Nhấn một lần</b> để bắt đầu lối mới.<b>Cầm kéo điểm hay lối</b> để di chuyển nó.</bodyText>\n<headline>Khi vẽ lối</headline>\n<bodyText><b>Nhấn đúp</b> hoặc <b>bấm Enter</b> để vẽ xong.<b>Nhấn</b> vào lối khác để nối liền.<b>Giữ Shift và nhấn chuột vào cuối lối khác</b> để nối liền và hợp nhất.</bodyText>\n<headline>Khi lối được chọn</headline>\n<bodyText><b>Nhấn vào nốt</b> trong lối để chọn nó.<b>Giữ Shift và nhấn chuộc vào lối</b> để chèn nốt mới.<b>Giữ Shift và nhấn chuột vào nốt</b> trong lối để bắt đầu lối mới từ nốt đó.<b>Giữ Shift và nhấn chuột vào lối liền</b> để hợp nhất.</bodyText>\n</bodyText>\n<column/><headline>Phím tắt</headline>\n<bodyText><textformat tabstops='[25]'>B Gắn thẻ nguồn là hình nền\nC Đóng bộ thay đổi\nG Hiện tuyến đường <u>G</u>PS\nH Xem lịc<u>h</u> sử\nI Hiện bộ k<u>i</u>ểm tra\nJ Nối liền các lối cắt qua nốt\nK Khóa/mở khóa điểm hay lối\nL Hiện tọa độ của con trỏ\nM Phóng to hộp sửa đổi\nP Chia thành hai lối song song\nR Lặp lại các thẻ lần trước\nS Lưu (chỉ chế độ “Lưu Sau”)\nT <b>T</b>hẳng/<b>t</b>ròn ra các nốt trong lối\nU Hiện lối đã xóa để ph<u>ụ</u>c hồiX Cắt đôi lối tại nốtZ Lùi lại\n- Gỡ điểm khỏi lối (không phải các lối nối liền)\n+ Gắn thẻ mới/ Chọn lối khác có nốt này\n</textformat><textformat tabstops='[50]'>Delete Xóa nốt hay địa điểm\n  (+Shift) Xóa cả lốiReturn Kết thúc lối đang vẽ\nSpace Giữ phím cách để kéo hình nền\nEsc Hủy bỏ thay đổi và tải lại điểm hay lối này\n0 Gỡ các thẻ\n1-9 Gắn thẻ có sẵn từ trình đơn\n  (+Shift) Gắn thẻ từ bộ nhớ\n  (+S/Ctrl) Lưu thẻ vào bộ nhớ\n§ or ` Chu kỳ giữa các trình đơn thẻ\n</textformat>\n</bodyText>"
82   hint_drawmode: nhấn chuột để thêm điểm\nnhấn đúp/Enter\nđể kết thúc lối
83   hint_loading: đang tải các lối
84   hint_overendpoint: đang trên điểm kết thúc\nnhấn chuột để nối\nshift-nhấn chuột để hợp nhất
85   hint_overpoint: đang trên điểm\nnhấn chuột để nối"
86   hint_pointselected: đã chọn điểm\n(shift-nhấn chuột để\nbắt đầu lối mới)
87   hint_saving: đang lưu dữ liệu
88   hint_saving_loading: đang tải/lưu dữ liệu
89   login_pwd: "Mật khẩu:"
90   login_retry: Không nhận ra tài khoản đăng ký của bạn. Vui lòng thử lần nữa.
91   login_title: Không thể đăng nhập
92   login_uid: "Tên đăng ký:"
93   mail: Thư
94   more: Thêm
95   newchangeset: Vui lòng thử lần nữa. Potlatch sẽ mở bộ thay đổi mới.
96   nobackground: Không có nền
97   norelations: Không có quan hệ trong vùng này
98   offset_broadcanal: Lối kéo của kênh rộng
99   offset_choose: Chọn bề ngang (m)
100   offset_dual: Vách ngăn đôi (D2)
101   offset_motorway: Đường cao tốc (D3)
102   offset_narrowcanal: Lối kéo của kênh hẹp
103   ok: OK
104   openchangeset: Đang mở bộ thay đổi
105   option_custompointers: Hiện con trỏ bút và tay
106   option_external: "Khởi động bên ngoài:"
107   option_fadebackground: Nhạt màu nền
108   option_noname: Tô sáng đường sá không tên
109   option_photo: "KML hình chụp:"
110   option_thinareas: Vẽ đường khung hẹp cho khu vực
111   option_thinlines: Hiện đường hẹp ở các tỷ lệ
112   option_tiger: Tô sáng dữ liệu TIGER chưa sửa
113   option_warnings: Nổi các cảnh báo
114   point: Điểm
115   prompt_addtorelation: Xếp $1 vào quan hệ
116   prompt_changesetcomment: "Miêu tả các thay đổi:"
117   prompt_closechangeset: Đóng bộ thay đổi $1
118   prompt_createparallel: Chia thành hai lối song song
119   prompt_editlive: Áp dụng Ngay
120   prompt_editsave: Lưu Sau
121   prompt_helpavailable: Mới tới đây? Có trợ giúp dưới đây ở bên trái.
122   prompt_launch: Mở URL bên ngoài
123   prompt_revertversion: "Lùi lại phiên bản cũ hơn:"
124   prompt_savechanges: Lưu các thay đổi
125   prompt_taggedpoints: Một số điểm trên lối này đã được gắn thẻ. Bạn có chắc muốn xóa nó?
126   prompt_track: Chuyển đổi tuyến đường GPS thành các lối (khóa) để sửa đổi.
127   prompt_welcome: Hoan nghênh bạn đã đến OpenStreetMap!
128   retry: Thử lại
129   revert: Lùi lại
130   save: Lưu
131   tip_addrelation: Xếp vào quan hệ
132   tip_addtag: Thêm thẻ mới
133   tip_alert: Đã gặp lỗi - nhấn để xem chi tiết
134   tip_anticlockwise: Lối vòng ngược chiều kim đồng hồ – nhấn để đảo ngược
135   tip_clockwise: Lối vòng theo chiều kim đồng hồ – nhấn để đảo ngược
136   tip_direction: Hướng của lối – nhấn để đảo ngược
137   tip_gps: Hiện các tuyến đường GPS (G)
138   tip_noundo: Không có gì để lùi
139   tip_options: Tùy chỉnh (chọn nền bản đồ)
140   tip_photo: Tải hình ảnh
141   tip_presettype: Chọn các loại thẻ được định trước trong trình đơn.
142   tip_repeattag: Chép các thẻ từ lối được chọn trước (R)
143   tip_revertversion: Chọn phiên bản để lùi lại
144   tip_selectrelation: Thêm vào tuyến đường đã chọn
145   tip_splitway: Chia cắt lối tại điểm đã chọn (X)
146   tip_tidy: Thẳng/tròn ra các nốt trong lối (T)
147   tip_undo: Lùi $1 (Z)
148   uploading: Đang tải lên…
149   way: Lối