]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - vendor/assets/iD/iD/locales/mk.json
Update to iD v2.3.0
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / mk.json
1 {
2     "mk": {
3         "modes": {
4             "add_area": {
5                 "title": "Подрачје",
6                 "description": "Додајте паркови, градби, езера и други подрачја на картата.",
7                 "tail": "Стиснете на картата за да почнете да цртате подрачје, како на пр. парк, езеро или градба."
8             },
9             "add_line": {
10                 "title": "Линија",
11                 "description": "Додајте автопати, улици, пешачки патеки, канали и други линии на картата.",
12                 "tail": "Стиснете на картата за да почнете со цртање на пат, патека или правец, т.е. маршрута."
13             },
14             "add_point": {
15                 "title": "Точка",
16                 "description": "Додајте ресторани, споменици, поштенски сандачиња и други точки на картата.",
17                 "tail": "Стиснете на картата за да додадете точка."
18             },
19             "browse": {
20                 "title": "Прелистај",
21                 "description": "Поместете и приближете ја картата."
22             },
23             "draw_area": {
24                 "tail": "Стиснете за да му додадете јазли на подрачјето. Стиснете на првиот јазол за да го довршите подрачјето."
25             },
26             "draw_line": {
27                 "tail": "Стиснете за да додадете повеќе јазли на линијата. Стиснете на други линии за се надоврзете на нив, а двоен стисок за да завршите линија."
28             }
29         },
30         "operations": {
31             "add": {
32                 "annotation": {
33                     "point": "Додадена точка.",
34                     "vertex": "Додаден јазол на пат.",
35                     "relation": "Додаден однос."
36                 }
37             },
38             "start": {
39                 "annotation": {
40                     "line": "Започната линија.",
41                     "area": "Започнато подрачје."
42                 }
43             },
44             "continue": {
45                 "key": "A",
46                 "title": "Продолжи",
47                 "description": "Продолжете ја линијава.",
48                 "not_eligible": "Тука не може да се продолжуваат линии.",
49                 "multiple": "Тука може да се продолжат неколку линии. За да изберете која, стиснете на Shift, па стиснете на линијата, за да ја одберете.",
50                 "annotation": {
51                     "line": "Продолжена линија.",
52                     "area": "Продолжено подрачје."
53                 }
54             },
55             "cancel_draw": {
56                 "annotation": "Откажано исцртување."
57             },
58             "change_role": {
59                 "annotation": "Изменета улогата на член на однос."
60             },
61             "change_tags": {
62                 "annotation": "Изменети ознаки."
63             },
64             "circularize": {
65                 "title": "Направи кружно",
66                 "description": {
67                     "line": "Направете ја линијава кружна.",
68                     "area": "Направете го подрачјево кружно."
69                 },
70                 "key": "O",
71                 "annotation": {
72                     "line": "Направена линија кружна.",
73                     "area": "Направено подрачје кружно."
74                 },
75                 "not_closed": "Не може да се направи кружно бидејќи не е јамка.",
76                 "too_large": "Не може да се направи кружно бидејќи недоволен дел од него е видлив.",
77                 "connected_to_hidden": "Не може да се направи кружно бидејќи обликот е поврзан со скриен елемент."
78             },
79             "orthogonalize": {
80                 "title": "Исправи агли",
81                 "description": {
82                     "line": "Исправете ги аглите на линијава.",
83                     "area": "Исправете ги аглите на подрачјево."
84                 },
85                 "key": "S",
86                 "annotation": {
87                     "line": "Исправени аглите на линија.",
88                     "area": "Исправени аглите на подрачје."
89                 },
90                 "not_squarish": "Не може да се исправат аглите бидејќи обликот не е квадратест.",
91                 "too_large": "Не може да се исправат аглите бидејќи недоволен дел од него е видлив.",
92                 "connected_to_hidden": "Не може да се исправат аглите бидејќи обликот е поврзан со скриен елемент."
93             },
94             "straighten": {
95                 "title": "Исправи",
96                 "description": "Исправете ја линијава.",
97                 "key": "S",
98                 "annotation": "Исправена линија.",
99                 "too_bendy": "Не може да се исправи бидејќи линијата е премногу свиткана.",
100                 "connected_to_hidden": "Не може да се исправи бидејќи линијата е поврзана со скриен елемент."
101             },
102             "delete": {
103                 "title": "Избриши",
104                 "annotation": {
105                     "point": "Избришана точка.",
106                     "vertex": "Избришан јазол на пат.",
107                     "line": "Избришана линија.",
108                     "area": "Избришано подрачје.",
109                     "relation": "Избришан однос."
110                 }
111             },
112             "add_member": {
113                 "annotation": "Додаден член во однос."
114             },
115             "delete_member": {
116                 "annotation": "Отстранет член од однос."
117             },
118             "connect": {
119                 "annotation": {
120                     "point": "Поврзан пат со точка.",
121                     "vertex": "Поврзан еден пат со друг",
122                     "line": "Поврзан пат со линија.",
123                     "area": "Поврзан пат со подрачје."
124                 }
125             },
126             "disconnect": {
127                 "title": "Оддели",
128                 "description": "Одделете ги линииве/подрачјава.",
129                 "key": "D",
130                 "annotation": "Одделени линии/подрачја.",
131                 "not_connected": "Нема доволно линии/подрачја за одделување.",
132                 "connected_to_hidden": "Не може да се оддели бидејќи е поврзано со скриен елемент.",
133                 "relation": "Не може да се оддели бидејќи поврзува членови на однос."
134             },
135             "merge": {
136                 "title": "Спој",
137                 "description": "Спојте ги елементиве.",
138                 "key": "C",
139                 "annotation": "Споени {n} елементи.",
140                 "not_eligible": "Овие елементи не можат да се спојат.",
141                 "restriction": "Овие елементи не можат да се спојат бидејќи барем еден од нив членува во односот „{relation}“.",
142                 "incomplete_relation": "Овие елементи не можат да се спојат бидејќи барем еден од нив не е наполно преземен.",
143                 "conflicting_tags": "Овие елементи не можат да се спојат бидејќи некои од нивните ознаки имаат спротиставени вредности."
144             },
145             "move": {
146                 "title": "Премести",
147                 "key": "M",
148                 "annotation": {
149                     "point": "Преместена точка.",
150                     "vertex": "Преместен јазол во пат.",
151                     "line": "Преместена линија.",
152                     "area": "Преместено подрачје."
153                 }
154             },
155             "reflect": {
156                 "key": {
157                     "long": "T",
158                     "short": "Y"
159                 }
160             },
161             "rotate": {
162                 "title": "Сврти",
163                 "key": "R",
164                 "annotation": {
165                     "line": "Свртена линија.",
166                     "area": "Свртено подрачје."
167                 }
168             },
169             "reverse": {
170                 "title": "Преврти",
171                 "description": "Превртете ја линијава за да оди во обратната насока.",
172                 "key": "V",
173                 "annotation": "Превртена линија."
174             },
175             "split": {
176                 "title": "Расцепи",
177                 "description": {
178                     "line": "Расцепете ја линијава во овој јазол на два дела.",
179                     "area": "Расцепете ја границата на подрачјево на два дела.",
180                     "multiple": "Расцепете ги линиите/границите на подрачјето во овој јазол на два дела."
181                 },
182                 "key": "X",
183                 "annotation": {
184                     "line": "Расцепена линија.",
185                     "area": "Расцепена граница на подрачје.",
186                     "multiple": "Расцепени {n} линии/граници на подрачја."
187                 },
188                 "not_eligible": "Линиите не можат да се расцепат во нивните почетоци или завршетоци.",
189                 "multiple_ways": "Тука има премногу јазли за да може да се раздвојат.",
190                 "connected_to_hidden": "Ова не може да се расцепи бидејќи е поврзано со скриен елемент."
191             },
192             "restriction": {
193                 "help": {
194                     "select": "Стиснете за да изберете делница.",
195                     "toggle": "Стиснете за приказ/тргање на забраните за свртување.",
196                     "toggle_on": "Стиснете за да додадете забрана „{restriction}“.",
197                     "toggle_off": "Стиснете за да ја отстраните забраната „{restriction}“."
198                 },
199                 "annotation": {
200                     "create": "Додадена забрана за свртување",
201                     "delete": "Избришана забрана за свртување"
202                 }
203             }
204         },
205         "undo": {
206             "tooltip": "Отповикај: {action}",
207             "nothing": "Нема што да се отповика."
208         },
209         "redo": {
210             "tooltip": "Поврати: {action}",
211             "nothing": "Нема што да се поврати."
212         },
213         "tooltip_keyhint": "Кратенка:",
214         "browser_notice": "Уредников е поддржан во Firefox, Chrome, Safari, Opera и Internet Explorer 11 или понова верзија. Надградете го прелистувачот или користете го Potlatch 2 за уредување на картата.",
215         "translate": {
216             "translate": "Преведи",
217             "localized_translation_label": "Повеќејазично име",
218             "localized_translation_language": "Изберете јазик",
219             "localized_translation_name": "Име"
220         },
221         "zoom_in_edit": "Приближете за да уредувате",
222         "login": "најава",
223         "logout": "одјава",
224         "loading_auth": "Се поврзувам со OpenStreetMap...",
225         "report_a_bug": "Пријави грешка",
226         "help_translate": "Помогнете со преводот",
227         "feature_info": {
228             "hidden_warning": "{count} скриени елементи",
229             "hidden_details": "Овие елементи се тековно скриени: {details}"
230         },
231         "status": {
232             "error": "Не можам да се поврзам со извршникот.",
233             "offline": "Извршникот не е на линија. Пробајте да уредувате подоцна.",
234             "readonly": "Извршникот не може да се запишува. Ќе треба да почекате за да ги зачувате промените.",
235             "rateLimit": "Извршникот забранува анонимни поврзувања. Ќе мора да се најавите."
236         },
237         "commit": {
238             "description_placeholder": "Краток опис на вашите придонеси (задолжително)",
239             "upload_explanation": "Измените што ги подигате ќе бидат видливи на сите карти што користат  податоци од OpenStreetMap.",
240             "upload_explanation_with_user": "Измените што ги подигате како {user} ќе бидат видливи на сите карти што користат  податоци од OpenStreetMap.",
241             "cancel": "Откажи",
242             "changes": "{count} промени",
243             "warnings": "Предупредувања",
244             "modified": "Изменети",
245             "deleted": "Избришани",
246             "created": "Создадени",
247             "about_changeset_comments": "За прибелешките кон промените",
248             "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
249             "google_warning": "Го спомнавте Гугл во прибелешката: имајте на ум дека копирањето од Гугл Карти е строго забрането.",
250             "google_warning_link": "http://www.openstreetmap.org/copyright"
251         },
252         "contributors": {
253             "list": "Уредувања на {users}",
254             "truncated_list": "Уредувања на {users} и {count} други"
255         },
256         "geometry": {
257             "point": "точка",
258             "vertex": "теме",
259             "line": "отсечка",
260             "area": "површина",
261             "relation": "однос"
262         },
263         "geocoder": {
264             "search": "Пребарај по светот...",
265             "no_results_visible": "Не најдов ништо во видливиот дел од картата",
266             "no_results_worldwide": "Не најдов ништо"
267         },
268         "geolocate": {
269             "title": "Моја местоположба",
270             "locating": "Ве пронаоѓам. Почекајте..."
271         },
272         "inspector": {
273             "no_documentation_combination": "Нема документација за овој сплет на ознаки",
274             "no_documentation_key": "Нема документација за овој клуч",
275             "documentation_redirect": "Документацијата е пренасочена кон нова страница",
276             "show_more": "Повеќе",
277             "view_on_osm": "Погл. на openstreetmap.org",
278             "all_fields": "Сите полиња",
279             "all_tags": "Сите ознаки",
280             "all_members": "Сите членови",
281             "all_relations": "Сите односи",
282             "new_relation": "Нов однос...",
283             "role": "Улога",
284             "choose": "Изберете вид елемент",
285             "results": "{n} ставки од пребарувањето на {search}",
286             "reference": "Погл. на викито на OpenStreetMap ",
287             "back_tooltip": "Измени елемент",
288             "remove": "Отстрани",
289             "search": "Пребарај",
290             "unknown": "Непознато",
291             "incomplete": "<непреземено>",
292             "feature_list": "Пребарај елементи",
293             "edit": "Измени елемент",
294             "check": {
295                 "yes": "Да",
296                 "no": "Не"
297             },
298             "add": "Додај",
299             "none": "ништо",
300             "node": "Јазол",
301             "way": "Пат",
302             "relation": "Однос",
303             "location": "Местоположба",
304             "add_fields": "Додај поле:"
305         },
306         "background": {
307             "title": "Заднина",
308             "description": "Поставки за заднината",
309             "percent_brightness": "{opacity}% светлост",
310             "none": "ништо",
311             "best_imagery": "Најдобра позната заднина за ова место",
312             "switch": "Префрли назад на заднинава",
313             "custom": "Прилагодено",
314             "custom_button": "Измени прилагодена позадина",
315             "fix_misalignment": "Прилагоди отстап на заднината",
316             "imagery_source_faq": "Од каде е заднинава?",
317             "reset": "одново",
318             "offset": "Довлечете некаде во сивото подрачје подолу за да го прилагодите отстапот на заднината, или пак внесете ги отстапните вредности во метри.",
319             "minimap": {
320                 "description": "Миникарта",
321                 "tooltip": "Прикажи оддалечена карта за пронаоѓање на тековно прикажаното подрачје."
322             }
323         },
324         "map_data": {
325             "title": "Картографски податоци",
326             "description": "Картографски податоци",
327             "data_layers": "Податочни слоеви",
328             "fill_area": "Исполнети подрачја",
329             "map_features": "Картографски елементи",
330             "autohidden": "Овие елементи се автоматски скриени бидејќи на екранот би се прикажале премногу. Можете да приближите за да ги уредите."
331         },
332         "feature": {
333             "points": {
334                 "description": "Точки",
335                 "tooltip": "Точки од интерес"
336             },
337             "traffic_roads": {
338                 "description": "Сообраќајни патишта",
339                 "tooltip": "Автопати, улици и тн."
340             },
341             "service_roads": {
342                 "description": "Помошни патишта",
343                 "tooltip": "Помошни патишта, паркинг-минувалишта, ленти и тн."
344             },
345             "paths": {
346                 "description": "Патеки",
347                 "tooltip": "Тротоари, пешачки патеки, велосипедски патеки и тн."
348             },
349             "buildings": {
350                 "description": "Градби",
351                 "tooltip": "Згради, засолништа, гаражи и тн."
352             },
353             "landuse": {
354                 "description": "Видови земјиште",
355                 "tooltip": "Шуми, обработливи површини, паркови, домување, стопанисување и тн."
356             },
357             "boundaries": {
358                 "description": "Граници",
359                 "tooltip": "Административни граници"
360             },
361             "water": {
362                 "description": "Водни површини",
363                 "tooltip": "Реки, езера, бари, сливови и тн."
364             },
365             "rail": {
366                 "description": "Железница",
367                 "tooltip": "Железници"
368             },
369             "power": {
370                 "description": "Електродистрибуција",
371                 "tooltip": "Електрични водови, електрани, трафостаници и тн."
372             },
373             "past_future": {
374                 "description": "Минато/иднина",
375                 "tooltip": "Предложено, во изградба, напуштено, урнато и тн."
376             },
377             "others": {
378                 "description": "Други",
379                 "tooltip": "Сето останато"
380             }
381         },
382         "area_fill": {
383             "wireframe": {
384                 "description": "Неисполнето (решетка)",
385                 "tooltip": "Овозможувајќи го решеткастиот режим лесно ќе ја видите заднината."
386             },
387             "partial": {
388                 "description": "Делумна исполнетост",
389                 "tooltip": "Подрачјата се исцртуваат само со исполнување околу нивните внатрешни рабови. (Се препорачува за почетници)"
390             },
391             "full": {
392                 "description": "Целосна исполнетост",
393                 "tooltip": "Подрачјата се исцртуваат наполно исполнети."
394             }
395         },
396         "restore": {
397             "heading": "Имате незачувани промени",
398             "description": "Дали сакате да ги повратите незачуваните промени од претходното уредување?"
399         },
400         "save": {
401             "title": "Зачувај",
402             "no_changes": "Нема промени за зачувување.",
403             "error": "Се појавија грешки при обидот за зачувување",
404             "status_code": "Опслужувачот го даде состојбениот код {code}",
405             "unknown_error_details": "Проверете дали сте поврзани со семрежјето.",
406             "unsaved_changes": "Имате незачувани промени",
407             "conflict": {
408                 "header": "Реши ги спротиставените уредувања",
409                 "count": "Спротиставеност {num} од {total}",
410                 "previous": "< Претходно",
411                 "next": "Следно>",
412                 "keep_local": "Задржи го моето",
413                 "keep_remote": "Користи го неговото",
414                 "restore": "Поврати",
415                 "delete": "Остави избришано",
416                 "download_changes": "Или преземете ги вашите промени.",
417                 "done": "Сите спротиставености се разрешени!"
418             }
419         },
420         "merge_remote_changes": {
421             "conflict": {
422                 "nodelist": "Јазлите се изменети и од вас, и од {user}.",
423                 "memberlist": "Членовите на односот се изменети и од вас и од {user}.",
424                 "tags": "Ја изменивте ознаката <b>{tag}</b> во „{local}“, а {user} ја смени во „{remote}“."
425             }
426         },
427         "success": {
428             "edited_osm": "Уреден OSM!",
429             "just_edited": "Штотуку го уредивте OpenStreetMap!",
430             "view_on_osm": "Погл. на OSM",
431             "facebook": "Сподели на Фејсбук",
432             "twitter": "Сподели на Твитер",
433             "google": "Сподели на Гугл+",
434             "help_html": "Вашите промени треба да се појават во слојот „Стандарден“ за некоја минута. На другите слоеви и извесни елементи може да им треба повеќе време.",
435             "help_link_text": "Подробно",
436             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F"
437         },
438         "confirm": {
439             "cancel": "Откажи"
440         },
441         "splash": {
442             "welcome": "Добре дојдовте на уредникот ID за OpenStreetMap",
443             "text": "iD е достапна, но моќна алатка за учество во најдобрата слободна карта на светот. Ова е верзијата {version}. Повеќе информации ќе најдете на {website}. Грешките пријавувајте ги на {github}.",
444             "walkthrough": "Започнете ја прошетката",
445             "start": "Уреди сега"
446         },
447         "source_switch": {
448             "live": "во живо",
449             "lose_changes": "Имате незачувани промени. Ако се префрлите на друг картог. опслужувач, истите ќе се избришат. Дали сигурно сакате да се префрлите на друг опслужувач?",
450             "dev": "разр"
451         },
452         "tag_reference": {
453             "description": "Опис",
454             "on_wiki": "{tag} на wiki.osm.org",
455             "used_with": "се користи со {type}"
456         },
457         "validations": {
458             "untagged_point": "Неозначена точка",
459             "untagged_point_tooltip": "Изберете вид на елемент што опишува каква точка е ова.",
460             "untagged_line": "Неозначена линија",
461             "untagged_line_tooltip": "Изберете вид на елемент што опишува каква линија е ова.",
462             "untagged_area": "Неозначено подрачје",
463             "untagged_area_tooltip": "Изберете вид на елемент што опишува какво подрачје е ова.",
464             "tag_suggests_area": "Ознаката {tag} укажува дека линијата треба да е подрачје, но не е.",
465             "deprecated_tags": "Застарени ознаки: {tags}"
466         },
467         "zoom": {
468             "in": "Приближи",
469             "out": "Оддалечи"
470         },
471         "cannot_zoom": "Не можам повеќе да приближувам во тековниот режим.",
472         "full_screen": "Полн екран",
473         "mapillary_images": {
474             "tooltip": "Улични слики од Mapillary",
475             "title": "Фотослој (Mapillary)"
476         },
477         "mapillary_signs": {
478             "tooltip": "Улични знаци од Mapillary (мора да е овозможен фотослојот)",
479             "title": "Слој за сообраќајни знаци (Mapillary)"
480         },
481         "mapillary": {
482             "view_on_mapillary": "Погледајте ја сликава на Mapillary"
483         },
484         "help": {
485             "title": "Помош",
486             "help": "# Помош\n\nОва е уредник за [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/) — слободната и уредлива карта на светот. Служи за додавање и менување на податоци во вашето подрачје, со што ја подобрувате оваа светска карта со отворен код и отворени податоци за сите.\n\nУредувањата што ќе ги направите на картава ќе бидат видливи за секого на OpenStreetMap. За да направите уредување, ќе треба да\n[се најавите](https://www.openstreetmap.org/login).\n\n[Уредникот iD](http://ideditor.com/) е соработен проект чиј [изворен код е достапен на GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
487             "roads": "# Патишта\n\nМожете да создавате, поправате и бришете патишта со уредников. Патиштата можат да бидат\nнајразновидни: патеки, автопатишта, врвици, велосипедски патеки и други — секое минувалиште\nтреба да стои на карта.\n\n### Избирање\n\nСтиснете на патот за да го изберете. Патот ќе ви се истакне, воено прикажувајќи\nмал алатник на картата и страничник со повеќе информации\nза патот.\n\n### Менување\n\nЧесто ќе наидете на патишта што не ја следат сателитската снимка\nпод нив или ГПС-патеката. Можете да ги прилагодите,\nза да се поклопуваат.\n\nНајпрвин стиснете на патот што сакате да го измените. Патот ќе се истакне и ќе се прикажат\nконтролни точки долж него, кои треба ги повлечете за да ја следат сликата под нив. Доколку\nсакате да додадете нови контролни точки за поголема уточнетост, стиснете двапати на делницата\nкоја нема јазол, и ќе ви се појави точка.\n\nДоколку патот е поврзан со друг пат, но не е поврзан\nкако што треба на картата, довлечете една од неговите контролни точки во другиот пат\nза да ги споите. Поврзаноста на патиштата е од суштинско значење\nза упатување по одредишта.\n\nМожете да стиснете и на алатката „Премести“ или да ја стиснете кратенката „M“ за да го поместите целиот пат наеднаш,\nа потоа стиснете повторно за да го зачувате поместеното.\n\n### Бришење\n\nДоколку патот е сосема погрешен — гледате дека не постои на сателитската\nснимка и, по можност, имате потврдено на лице место — можете да го избришете, со што ќе го отстраните од картата. Бидете внимателни кога бришете елементи —\nкако и секое друго уредување, добиеното ќе биде видливо за секого; сателитските снимки често\nсе застарени, што значи дека ова може да е нов пат, изграден во меѓувреме.\n\nЗа да избришете пат, стиснете за да го изберете, па стиснете на иконката со канта или стиснете на копчето „Delete“.\n\n### Создавање\n\nНаидовте на место кајшто треба да има пат, а него го нема? Стиснете на иконката „Линија“\nво горниот десен дел на уредникот и на кратенката „2“ за да почнете со\nцртање на линија.\n\nСтиснете на почетокот на патот на сателитската снимка за да ја почнете линијата. Ако патот\nе разгранок од постоечки пат, почнете од местото кајшто се поврзани.\n\nПотоа стиснете на точките долж патот за да го следи вистинскиот пат,\nво склад со сателитската снимка или ГПС-патеката. Ако се врстува со друг пат, поврзете го\nсо него стискајќи на точка во пресекот. Кога ќе завршите со исцртување, стиснете двапати\nили притеснете на „Enter“ / „Return“ на тастатурата.\n",
488             "gps": "# ГПС\n\nСобраните ГПС-траги се мошне корисен извор на податоци за  OpenStreetMap. Уредников\nподдржува месни траги во облик на .gpx-податотеки од вашиот сметач. Ваквите ГПС-траги\nможете да ги собирате со разни прилози за паметен телефон, како и со лични ГПС-уреди.\n\nПовеќе информации за тоа како да вршите ГПС-извидување ќе прочитате на\n[Картографија со паметен телефон, ГПС или хартија](http://learnosm.org/en/mobile-mapping/).\n\nЗа да користите GPX-трага за исцртување, повлечете и пуштете ја GPX-податотеката во уредникот на картата\nАко ја препознае, истата ќе биде ставена на картата како светла виолетова линија. Стиснете на изборникот „Податоци за картата“ десно а да го овозможите.\nоневозможите или приближите овој нов слој од GPX.\n\nGPX-трагата не се подига право на OpenStreetMap — најдобро се користи ако се црта на кратата, користејќи ја како водилка за нови елементи\nшто ги додавате, и да [се подига на OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/trace/create)\nза да им служи на другите.\n",
489             "imagery": "# Снимки\n\nВоздушните снимки се важен извор во картографијата. Во изборникот „Поставки за заднината“ десно ќе најдете\nсателитски снимки, авионски прелети и слободно составени ресурси.\n\nПо основно, во уредникот се прикажува сателитски слој од [Bing Карти](http://www.bing.com/maps/),\nно како што шетате по картата и доближувате нови географски\nподрачја, стануваат достапни други извори. Некои земји, како САД, Франција и Данска имаат снимки со многу висок квалитет за некои подрачја.\n\nЗаднината понекогаш отстапува од картата поради грешка\nод страна на на заднината. Ако видите доста патишта поместени од  заднината,\nнемојте веднаш да ги поместувате за да се поклопат со неа. Прилагодете ја заднината, за да одговара на постоечките податоци стискајќи на „Поправи го порамнувањето“ на дното од поставките за заднината.\n",
490             "addresses": "# Адреси\n\nАдресите се едни од најкорисните податоци на картата.\n\nИако адресите се претставуваат во рамките на улиците  во OpenStreetMap,\nтие се заведуваат како атрибути на градбите и местата долж улиците.\n\nАдресни информации можете да ставате на исцртани градби и места означени со една точка. По желба, се додава извор на адресните податоци, кој може да биде од лична проверка на терен или лични сознанија. Како и за сето\nостанато, копирањето од комерцијални извори како Гугл Карти е строго забрането.\n",
491             "inspector": "# Употреба на Инспекторот\n\nИнспекторот е одделот лево кој ви овозможува\nда ги уредувате поединостите за избраниот елемент.\n\n### Избор на вид елемент\n\nОткако ќе додадете точка, линија или подрачје, можете да изберете каков вид на елемент се работи, т.е.\nдали е автопат или станбена улица, супермаркет или кафетерија.\nИнспекторот ќе даде копчиња за позастапените видови елементи, но можете да\nнајдете и други внесувајќи го бараното во полето за пребарување.\n\nСтиснете на „i“ во долниот десен агол на копче за\nвид елемент за да дознаете повеќе за него. Стиснете на самото копче за да го одберете тој вид.\n\n### Употреба на обрасци и ознаки за уредување\n\nОткако ќе одберете вид елемент, или кога ќе одберете елемент што веќе има\nукажан вид, инспекторот ќе ги прикаже полињата со поединости за\nелементот како име и адреса.\n\nПод полињата можете да стиснете на расклопното „Додај поле“\nза додавање на други поединости како врска до статија на Википедија, да укажете дали има инвалидски пристап и тн.\n\nНа дното од инспекторот стиснете на „Дополнителни ознаки“ за да додадете други\nпроизволни ознаки во елементот. [Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/) е\nодлично место кајшто ќе дознаете повеќе за позастапените сплетови од ознаки.\n\nНаправените промени во инспекторот автоматски се применуваат врз картата.\nМожете да ги отповикате во секое време стискајќи на копчето „Отповикај“.\n",
492             "buildings": "# Градби\n\nOpenStreetMap е најголемата база на градби на светот. Можете да ја надополнувате\nи подобрувате оваа база.\n\n### Избор\n\nГрадбите можете да ги избирате стискајќи на нивните граници. Со ова ќе ја истакнете\nградбата и ќе се отвори малиот алатник и страничникот, каде се прикажани\nповеќе поединости за градбата.\n\n### Менување\n\nПонекогаш градбите се грешно поставени или имаат неточни ознаки.\n\nЗа да поместите цела градба, изберете ја, па стиснете на алатката „Премести“. Со глушецот\nпреместете ја градбата, па стиснете кога е на вистинското место.\n\nЗа да го исправите обликот на некоја градба, стиснете и влечете ги јазлите што\nја образуваат нејзината граница на подобри места.\n\n### Создавање\n\nЕдно од најчестите прашања во врска со додавањето градби на картата е тоа што\nOpenStreetMap ги заведува градбите и како облици, и како точки. Добро правило е\nградбите да се _исцртуваат како облици секогаш кога е можно_, а претпријатијата, домовите,\nуслужните места и другите нешта што работат вон градби како точки\nсместени во рамките на обликот на градбата.\n\nПочнете да исцртувате градба како облик стискајќи на копчето „Подрачје“ во горниот\nлев дел на уредувачката околина, и потоа завршете ја, затворајќи го обликот, со стискање на  „Enter“ / „Return“ на тастатурата\nили стискајќи на првиот направен јазол.\n\n### Бришење\n\nДоколку градбата е сосем погрешно направена — забележувате дека не\nпостои на сателитската снимка и, идеално, имате потврдено на терен — можете да ја\nизбришете, со што ќе ја отстраните од картата. Бидете внимателни кога бришете елементи.\nКако и сите други уредувања, исходот е видлив за сите. Заднината честопати е застарена, па затоа имајте на ум дека градбата може да е новоизградена.\n\nГрадбите можете да ги бришете ако стиснете на нив, а потоа на иконката со канта за отпадоци, или пак со стискање на копчето „Delete“.\n",
493             "relations": "# Односи\n\nОдносот е посебен вид елемент на OpenStreetMap кој претставува збир\nод други елементи. На пример, два позастапени вида односи се *патните односи*,\nкои се спој од патни делници на даден автопат\nи *повеќемногуаголници*, кои се збор од неколку линии што образуваат\nсложено подрачје (подрачје со неколку парчиња или дупки во него).\n\nЕлементите во еден однос се нарекуваат *членови*. Во страничникот можете да видите во кои односи членува даден елемент, и да стиснете на тамошниот однос за да го одберете. Кога е одбран односот, можете да ги видите\nсите негови членови наведени во страничникот и истакнати на картата.\n\niD во највеќето случаи автоматски ги одржува односите\nдодека уредувате. Важно е да се напомене дека, ако избришете една делница\nза да ја исцртате поточно, треба да проверите дали\nновата делница членува во истиот однос како првобитната.\n\n## Уредување/измена на односи\n\nАко сакате да уредите/измените односи, ова се основите на таквото уредување.\n\nЗа да додадете елемент во однос, одберете го, стиснете на копчето „+“ во одделот „Сите односи“ во страничникот, па изберете го видот на односот или внесете го неговиот назив.\n\nЗа да создадете нов однос, одберете го првиот елемент кој ќе членува во него,\nстиснете на копчето „+“ во одделот „Сите односи“, па изберете „Нов однос...“.\n\nЗа да отстраните елемент од однос, одберете го елементот,  па стиснете на копчето со канта за ѓубре\nдо односот од кој сакате да го отстраните.\n\nМожете да создавате повеќемногуаголници со дупки користејќи ја алатката „Спој“. Исцртајте две подрачја (внатрешно\nи надворешно), држете го копчето „Shift“ и стиснете на секое од нив за да ги одберете, а потоа\nстиснете на копчето „Спој“ (+).\n"
494         },
495         "intro": {
496             "done": "готово",
497             "graph": {
498                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
499                 "city": "Three Rivers",
500                 "county": "<value for addr:county>",
501                 "district": "<value for addr:district>",
502                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
503                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
504                 "postcode": "49093",
505                 "province": "<value for addr:province>",
506                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
507                 "state": "<value for addr:state>",
508                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
509                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
510                 "countrycode": "mk"
511             },
512             "navigation": {
513                 "title": "Упатување"
514             },
515             "points": {
516                 "title": "Точки"
517             },
518             "areas": {
519                 "title": "Подрачја"
520             },
521             "lines": {
522                 "title": "Линии"
523             },
524             "startediting": {
525                 "title": "Почнете со уредување",
526                 "save": "Не заборавајте редовно да ги зачувувате промените!",
527                 "start": "Почнете со картографската работа!"
528             }
529         },
530         "presets": {
531             "categories": {
532                 "category-barrier": {
533                     "name": "Елементи за препреки"
534                 },
535                 "category-building": {
536                     "name": "Елементи за градби"
537                 },
538                 "category-golf": {
539                     "name": "Елементи за голф"
540                 },
541                 "category-landuse": {
542                     "name": "Елементи за видови земјиште"
543                 },
544                 "category-path": {
545                     "name": "Елементи за патеки"
546                 },
547                 "category-rail": {
548                     "name": "Елементи за железници"
549                 },
550                 "category-restriction": {
551                     "name": "Елементи за забрани"
552                 },
553                 "category-road": {
554                     "name": "Елементи за патишта"
555                 },
556                 "category-route": {
557                     "name": "Елементи за правци"
558                 },
559                 "category-water-area": {
560                     "name": "Елементи за вода"
561                 },
562                 "category-water-line": {
563                     "name": "Елементи за вода"
564                 }
565             },
566             "fields": {
567                 "access": {
568                     "label": "Дозволен пристап",
569                     "options": {
570                         "designated": {
571                             "description": "Пристапот е дозволен во склад со знаците или поедините месни закони",
572                             "title": "Укажано"
573                         },
574                         "destination": {
575                             "description": "Пристапот е дозволен само за стасување до одредиште",
576                             "title": "Одредиште"
577                         },
578                         "dismount": {
579                             "description": "Пристапот е дозволен, но јавачот мора да биде симнат",
580                             "title": "Со симнување"
581                         },
582                         "no": {
583                             "description": "Пристапот е забранет за јавноста",
584                             "title": "Забранет"
585                         },
586                         "permissive": {
587                             "description": "Пристапот е дозволен додека сопственикот не ја отповика дозволата.",
588                             "title": "Со дозвола"
589                         },
590                         "private": {
591                             "description": "Пристап само со дозвола од сопственикот на поединечна основа",
592                             "title": "Приватен"
593                         },
594                         "yes": {
595                             "description": "Пристапот е дозволен со закон; право на помин",
596                             "title": "Дозволен"
597                         }
598                     },
599                     "placeholder": "Неукажано",
600                     "types": {
601                         "access": "Сите",
602                         "bicycle": "Велосипеди",
603                         "foot": "Пешаци",
604                         "horse": "Коњи",
605                         "motor_vehicle": "Моторни возила"
606                     }
607                 },
608                 "access_simple": {
609                     "label": "Дозволен пристап"
610                 },
611                 "access_toilets": {
612                     "label": "Пристап"
613                 },
614                 "address": {
615                     "label": "Адреса",
616                     "placeholders": {
617                         "city": "Град",
618                         "conscriptionnumber": "123",
619                         "country": "Земја",
620                         "district": "Округ",
621                         "floor": "Кат",
622                         "hamlet": "Заселок",
623                         "housename": "Име на куќата",
624                         "housenumber": "123",
625                         "place": "Место",
626                         "postcode": "Поштенски број",
627                         "province": "Покраина",
628                         "state": "Сојузна држава",
629                         "street": "Улица",
630                         "subdistrict": "Подокруг",
631                         "suburb": "Населба"
632                     }
633                 },
634                 "admin_level": {
635                     "label": "Админ. степен"
636                 },
637                 "aerialway": {
638                     "label": "Вид"
639                 },
640                 "aerialway/access": {
641                     "label": "Пристап",
642                     "options": {
643                         "both": "Обете",
644                         "entry": "Влез",
645                         "exit": "Излез"
646                     }
647                 },
648                 "aerialway/bubble": {
649                     "label": "Облаче"
650                 },
651                 "aerialway/capacity": {
652                     "label": "Превозливост (на час)",
653                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
654                 },
655                 "aerialway/duration": {
656                     "label": "Времетраење (минути)",
657                     "placeholder": "1, 2, 3..."
658                 },
659                 "aerialway/heating": {
660                     "label": "Со греење"
661                 },
662                 "aerialway/occupancy": {
663                     "label": "Носивост",
664                     "placeholder": "2, 4, 8..."
665                 },
666                 "aerialway/summer/access": {
667                     "label": "Пристап (лете)",
668                     "options": {
669                         "both": "Обете",
670                         "entry": "Влез",
671                         "exit": "Излез"
672                     }
673                 },
674                 "aeroway": {
675                     "label": "Вид"
676                 },
677                 "amenity": {
678                     "label": "Вид"
679                 },
680                 "area/highway": {
681                     "label": "Вид"
682                 },
683                 "artist": {
684                     "label": "Уметник"
685                 },
686                 "artwork_type": {
687                     "label": "Вид"
688                 },
689                 "atm": {
690                     "label": "Банкомат"
691                 },
692                 "backrest": {
693                     "label": "Наслон"
694                 },
695                 "barrier": {
696                     "label": "Вид"
697                 },
698                 "bath/open_air": {
699                     "label": "На отворено"
700                 },
701                 "bath/sand_bath": {
702                     "label": "Песочна бања"
703                 },
704                 "bath/type": {
705                     "label": "Намена",
706                     "options": {
707                         "foot_bath": "Ножна бања",
708                         "hot_spring": "Топол извор",
709                         "onsen": "Јапонска бања"
710                     }
711                 },
712                 "beauty": {
713                     "label": "Вид дуќан"
714                 },
715                 "bench": {
716                     "label": "Клупа"
717                 },
718                 "bicycle_parking": {
719                     "label": "Вид"
720                 },
721                 "bin": {
722                     "label": "Канта за отпадоци"
723                 },
724                 "blood_components": {
725                     "label": "Крвни составници",
726                     "options": {
727                         "plasma": "плазма",
728                         "platelets": "плочки",
729                         "stemcells": "примероци од матични ќелии",
730                         "whole": "целовидна крв"
731                     }
732                 },
733                 "board_type": {
734                     "label": "Вид"
735                 },
736                 "boundary": {
737                     "label": "Вид"
738                 },
739                 "brand": {
740                     "label": "Марка"
741                 },
742                 "building": {
743                     "label": "Градба"
744                 },
745                 "building_area": {
746                     "label": "Градба"
747                 },
748                 "bunker_type": {
749                     "label": "Вид"
750                 },
751                 "camera/direction": {
752                     "label": "Насока (степени вдесно)",
753                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
754                 },
755                 "camera/mount": {
756                     "label": "Сталак"
757                 },
758                 "camera/type": {
759                     "label": "Вид фотоапарат",
760                     "options": {
761                         "dome": "Купола",
762                         "fixed": "Неподвижен",
763                         "panning": "Кадровско движење"
764                     }
765                 },
766                 "capacity": {
767                     "label": "Приемност",
768                     "placeholder": "50, 100, 200..."
769                 },
770                 "cardinal_direction": {
771                     "label": "Насока",
772                     "options": {
773                         "E": "исток",
774                         "ENE": "исток-североисток",
775                         "ESE": "исток-југоисток",
776                         "N": "север",
777                         "NE": "североисток",
778                         "NNE": "север-североисток",
779                         "NNW": "север-северозапад",
780                         "NW": "северозапад",
781                         "S": "југ",
782                         "SE": "југоисток",
783                         "SSE": "југ-југоисток",
784                         "SSW": "југ-југозапад",
785                         "SW": "југозапад",
786                         "W": "запад",
787                         "WNW": "запад-северозапад",
788                         "WSW": "запад-југозапад"
789                     }
790                 },
791                 "clock_direction": {
792                     "label": "Насока",
793                     "options": {
794                         "anticlockwise": "Влево",
795                         "clockwise": "Вдесно"
796                     }
797                 },
798                 "collection_times": {
799                     "label": "Распоред на собирање"
800                 },
801                 "construction": {
802                     "label": "Вид"
803                 },
804                 "contact/webcam": {
805                     "label": "URL на семрежната камера",
806                     "placeholder": "http://example.com/"
807                 },
808                 "content": {
809                     "label": "Содржина"
810                 },
811                 "country": {
812                     "label": "Земја"
813                 },
814                 "covered": {
815                     "label": "На покриено"
816                 },
817                 "craft": {
818                     "label": "Вид"
819                 },
820                 "crossing": {
821                     "label": "Вид"
822                 },
823                 "currency_multi": {
824                     "label": "Видови валути"
825                 },
826                 "cycle_network": {
827                     "label": "Мрежа"
828                 },
829                 "cycleway": {
830                     "label": "Велосипедски патеки",
831                     "options": {
832                         "lane": {
833                             "description": "Велосипедска патека одделена од сообраќајот со нацртана препрека",
834                             "title": "Стандардна велосипедска патека"
835                         },
836                         "none": {
837                             "description": "Без велосипедска патека",
838                             "title": "Ништо"
839                         },
840                         "opposite": {
841                             "description": "Велосипедска патека што оди во две насоки во еднонасочна улица",
842                             "title": "Спротивозна велосипедска патека"
843                         },
844                         "opposite_lane": {
845                             "description": "Велосипедска патека што оди спротивно од сообраќајот",
846                             "title": "Спротивна велосипедска патека"
847                         },
848                         "share_busway": {
849                             "description": "Велосипедска патека заедно со автобуска лента",
850                             "title": "Велосипедска патека заедно со автобуска патека"
851                         },
852                         "shared_lane": {
853                             "description": "Велосипедска трафика неодделена од моторниот сообраќај",
854                             "title": "Заедничка велосипедска патека"
855                         },
856                         "track": {
857                             "description": "Велосипедска патека одделена од сообраќајот со физичка препрека",
858                             "title": "Велосипедско патче"
859                         }
860                     },
861                     "placeholder": "нема",
862                     "types": {
863                         "cycleway:left": "Лево",
864                         "cycleway:right": "Десно"
865                     }
866                 },
867                 "date": {
868                     "label": "Датум"
869                 },
870                 "delivery": {
871                     "label": "Достава"
872                 },
873                 "denomination": {
874                     "label": "Наименување"
875                 },
876                 "denotation": {
877                     "label": "Значење"
878                 },
879                 "description": {
880                     "label": "Опис"
881                 },
882                 "diaper": {
883                     "label": "Достапно менување пелени"
884                 },
885                 "display": {
886                     "label": "Приказ"
887                 },
888                 "dock": {
889                     "label": "Вид"
890                 },
891                 "drive_through": {
892                     "label": "Услужна патека"
893                 },
894                 "electrified": {
895                     "label": "Електрификација",
896                     "options": {
897                         "contact_line": "Контактна шина",
898                         "no": "Не",
899                         "rail": "Електрифицирана пруга",
900                         "yes": "Да (неукажано)"
901                     },
902                     "placeholder": "Контактна шина, електрифицирана пруга..."
903                 },
904                 "elevation": {
905                     "label": "Надм. висина"
906                 },
907                 "emergency": {
908                     "label": "Итна служба"
909                 },
910                 "entrance": {
911                     "label": "Вид"
912                 },
913                 "except": {
914                     "label": "Исклучоци"
915                 },
916                 "fax": {
917                     "label": "Факс",
918                     "placeholder": "+31 42 123 4567"
919                 },
920                 "fee": {
921                     "label": "Наплата"
922                 },
923                 "fence_type": {
924                     "label": "Вид"
925                 },
926                 "fire_hydrant/type": {
927                     "label": "Вид",
928                     "options": {
929                         "pillar": "Столб/надземен",
930                         "pond": "Езерце",
931                         "underground": "Подземен",
932                         "wall": "Ѕиден"
933                     }
934                 },
935                 "fixme": {
936                     "label": "Поправи ме"
937                 },
938                 "fuel": {
939                     "label": "Гориво"
940                 },
941                 "fuel_multi": {
942                     "label": "Видови гориво"
943                 },
944                 "gauge": {
945                     "label": "Колосек"
946                 },
947                 "gender": {
948                     "label": "Пол",
949                     "options": {
950                         "female": "Женски",
951                         "male": "Машки",
952                         "unisex": "Двополов"
953                     },
954                     "placeholder": "Непознат"
955                 },
956                 "generator/method": {
957                     "label": "Начин"
958                 },
959                 "generator/source": {
960                     "label": "Извор"
961                 },
962                 "generator/type": {
963                     "label": "Вид"
964                 },
965                 "golf_hole": {
966                     "label": "Упат",
967                     "placeholder": "Број на дупка (1-18)"
968                 },
969                 "handicap": {
970                     "label": "Хендикеп",
971                     "placeholder": "1-18"
972                 },
973                 "handrail": {
974                     "label": "Гелендер"
975                 },
976                 "height": {
977                     "label": "Висина (метри)"
978                 },
979                 "highway": {
980                     "label": "Вид"
981                 },
982                 "historic": {
983                     "label": "Вид"
984                 },
985                 "hoops": {
986                     "label": "Обрачи",
987                     "placeholder": "1, 2, 4..."
988                 },
989                 "iata": {
990                     "label": "IATA"
991                 },
992                 "icao": {
993                     "label": "ICAO"
994                 },
995                 "incline": {
996                     "label": "Наклон"
997                 },
998                 "incline_steps": {
999                     "label": "Наклон",
1000                     "options": {
1001                         "down": "Надолу",
1002                         "up": "Нагоре"
1003                     }
1004                 },
1005                 "indoor": {
1006                     "label": "На затворено"
1007                 },
1008                 "information": {
1009                     "label": "Вид"
1010                 },
1011                 "internet_access": {
1012                     "label": "Семрежен пристап",
1013                     "options": {
1014                         "no": "Нема",
1015                         "terminal": "Јазол",
1016                         "wired": "Жичен",
1017                         "wlan": "Безжичен",
1018                         "yes": "Да"
1019                     }
1020                 },
1021                 "internet_access/fee": {
1022                     "label": "Наплата за семрежјето"
1023                 },
1024                 "internet_access/ssid": {
1025                     "label": "SSID (име на мрежата)"
1026                 },
1027                 "lamp_type": {
1028                     "label": "Вид"
1029                 },
1030                 "landuse": {
1031                     "label": "Вид"
1032                 },
1033                 "lanes": {
1034                     "label": "Ленти",
1035                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1036                 },
1037                 "layer": {
1038                     "label": "Слој"
1039                 },
1040                 "leaf_cycle": {
1041                     "label": "Листен циклус",
1042                     "options": {
1043                         "deciduous": "Листопадно",
1044                         "evergreen": "Зимзелено",
1045                         "mixed": "Мешано",
1046                         "semi_deciduous": "Полулистопадно",
1047                         "semi_evergreen": "Полузимзелено"
1048                     }
1049                 },
1050                 "leaf_cycle_singular": {
1051                     "label": "Листен циклус",
1052                     "options": {
1053                         "deciduous": "Зимзелен",
1054                         "evergreen": "Листопаден",
1055                         "semi_deciduous": "Полузимзелен",
1056                         "semi_evergreen": "Полулистопаден"
1057                     }
1058                 },
1059                 "leaf_type": {
1060                     "label": "Вид листови",
1061                     "options": {
1062                         "broadleaved": "Широколисни",
1063                         "leafless": "Безлисни",
1064                         "mixed": "Мешани",
1065                         "needleleaved": "Иглолисни"
1066                     }
1067                 },
1068                 "leaf_type_singular": {
1069                     "label": "Вид лист",
1070                     "options": {
1071                         "broadleaved": "Широколистен",
1072                         "leafless": "Безлистен",
1073                         "needleleaved": "Иглолистен"
1074                     }
1075                 },
1076                 "leisure": {
1077                     "label": "Вид"
1078                 },
1079                 "length": {
1080                     "label": "Должина (метри)"
1081                 },
1082                 "level": {
1083                     "label": "Кат"
1084                 },
1085                 "levels": {
1086                     "label": "Катови",
1087                     "placeholder": "2, 4, 6..."
1088                 },
1089                 "lit": {
1090                     "label": "Осветлено"
1091                 },
1092                 "location": {
1093                     "label": "Место"
1094                 },
1095                 "man_made": {
1096                     "label": "Вид"
1097                 },
1098                 "map_size": {
1099                     "label": "Покриеност"
1100                 },
1101                 "map_type": {
1102                     "label": "Вид"
1103                 },
1104                 "maxheight": {
1105                     "label": "Најг. височина",
1106                     "placeholder": "4, 4,5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\""
1107                 },
1108                 "maxspeed": {
1109                     "label": "Дозволена брзина",
1110                     "placeholder": "40, 50, 60..."
1111                 },
1112                 "maxstay": {
1113                     "label": "Дозволен престој"
1114                 },
1115                 "mtb/scale": {
1116                     "label": "Тешкотија за планински велосипедизам",
1117                     "options": {
1118                         "0": "0: Збиен чакал/набиена земја, без препреки, широки кривини",
1119                         "1": "1: Извесни растресити површини, мали препреки, широки кривини",
1120                         "2": "2: Доста растресити површини, големи препреки, лесни остри кривини",
1121                         "3": "3: Лизгава површина, големи препреки, многу остри кривини",
1122                         "4": "4: Растресита површина или големи камења, опасни остри кривини",
1123                         "5": "5: Најтежок терен, полиња со големи камења, одрони",
1124                         "6": "6: Невозможно, освен за најврвните планински велосипедисти"
1125                     },
1126                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1127                 },
1128                 "mtb/scale/imba": {
1129                     "label": "Тешкотија на патеката според IMBA",
1130                     "options": {
1131                         "0": "Најлесна (бел круг)",
1132                         "1": "Лесна (зелен круг)",
1133                         "2": "Средна (син круг)",
1134                         "3": "Тешка (црна баклава)",
1135                         "4": "Крајно тешка (двојна црна баклава)"
1136                     },
1137                     "placeholder": "Лесна, средна, тешка"
1138                 },
1139                 "mtb/scale/uphill": {
1140                     "label": "Тешкотии на нагорнините",
1141                     "options": {
1142                         "0": "0: Прос. наклон <10%, чакал/набиена земја, без препреки",
1143                         "1": "1: Прос. наклон <15%, чакал/набиена земја, многу мали објекти",
1144                         "2": "2: Прос. наклон <20%, стабилна површина, камења/корења колку тупаница",
1145                         "3": "3: Прос. наклон <25%, променлива површина, камења/корења колку тупаница",
1146                         "4": "4: Прос. наклон <30%, во лоша состојба, големи камења/гранки",
1147                         "5": "5: Многу стрмно, велосипедот треба да се турка или носи"
1148                     },
1149                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1150                 },
1151                 "name": {
1152                     "label": "Име",
1153                     "placeholder": "Вообичаено име (ако има)"
1154                 },
1155                 "natural": {
1156                     "label": "Природно"
1157                 },
1158                 "network": {
1159                     "label": "Мрежа"
1160                 },
1161                 "network_bicycle": {
1162                     "label": "Вид мрежа",
1163                     "options": {
1164                         "icn": "Меѓународна",
1165                         "lcn": "Месна",
1166                         "ncn": "Државна",
1167                         "rcn": "Регионална"
1168                     },
1169                     "placeholder": "Месна, регионална, државна, меѓународна"
1170                 },
1171                 "network_foot": {
1172                     "label": "Вид мрежа",
1173                     "options": {
1174                         "iwn": "Меѓународна",
1175                         "lwn": "Месна",
1176                         "nwn": "Државна",
1177                         "rwn": "Регионална"
1178                     },
1179                     "placeholder": "Месна, регионална, државна, меѓународна"
1180                 },
1181                 "network_horse": {
1182                     "label": "Вид мрежа",
1183                     "options": {
1184                         "ihn": "Меѓународна",
1185                         "lhn": "Месна",
1186                         "nhn": "Државна",
1187                         "rhn": "Регионална"
1188                     },
1189                     "placeholder": "Месна, регионална, државна, меѓународна"
1190                 },
1191                 "network_road": {
1192                     "label": "Мрежа"
1193                 },
1194                 "note": {
1195                     "label": "Напомена"
1196                 },
1197                 "office": {
1198                     "label": "Вид"
1199                 },
1200                 "oneway": {
1201                     "label": "Еднонасочно",
1202                     "options": {
1203                         "no": "Не",
1204                         "undefined": "Претпоставено дека не е",
1205                         "yes": "Да"
1206                     }
1207                 },
1208                 "oneway_yes": {
1209                     "label": "Еднонасочно",
1210                     "options": {
1211                         "no": "Не",
1212                         "undefined": "Претпоставено дека е",
1213                         "yes": "Да"
1214                     }
1215                 },
1216                 "opening_hours": {
1217                     "label": "Часови"
1218                 },
1219                 "operator": {
1220                     "label": "Стопанисувач"
1221                 },
1222                 "outdoor_seating": {
1223                     "label": "Надворешни седишта"
1224                 },
1225                 "par": {
1226                     "label": "Норма",
1227                     "placeholder": "3, 4, 5..."
1228                 },
1229                 "parallel_direction": {
1230                     "label": "Насока",
1231                     "options": {
1232                         "backward": "Наназад",
1233                         "forward": "Нанапред"
1234                     }
1235                 },
1236                 "park_ride": {
1237                     "label": "Преодно паркиралиште"
1238                 },
1239                 "parking": {
1240                     "label": "Вид",
1241                     "options": {
1242                         "carports": "Автомобилски стреи",
1243                         "garage_boxes": "Гаражи",
1244                         "lane": "Крајпатна лента",
1245                         "multi-storey": "Катно",
1246                         "sheds": "Шупи",
1247                         "surface": "Надземно",
1248                         "underground": "Подземно"
1249                     }
1250                 },
1251                 "payment_multi": {
1252                     "label": "Видови плаќање"
1253                 },
1254                 "phone": {
1255                     "label": "Телефонско",
1256                     "placeholder": "+31 42 123 4567"
1257                 },
1258                 "piste/difficulty": {
1259                     "label": "Тешкотија",
1260                     "options": {
1261                         "advanced": "Напредно (црна баклава)",
1262                         "easy": "Лесно (зелен круг)",
1263                         "expert": "Експертско (двојна црна баклава)",
1264                         "extreme": "Екстремно (потребна искачувачка опрема)",
1265                         "freeride": "Слободно (вон патека)",
1266                         "intermediate": "Средно (син круг)",
1267                         "novice": "Почетнички (за обука)"
1268                     },
1269                     "placeholder": "Лесно, средно, напредно..."
1270                 },
1271                 "piste/grooming": {
1272                     "label": "Тимарење",
1273                     "options": {
1274                         "backcountry": "Диво",
1275                         "classic": "Класично",
1276                         "classic+skating": "Класично и лизгање",
1277                         "mogul": "Спуст по грпки",
1278                         "scooter": "Моторна санка/снеговоз",
1279                         "skating": "Лизгање"
1280                     }
1281                 },
1282                 "piste/type": {
1283                     "label": "Вид",
1284                     "options": {
1285                         "downhill": "Надолно",
1286                         "hike": "Планинарско",
1287                         "ice_skate": "Лизгање по мраз",
1288                         "nordic": "Нордиско",
1289                         "playground": "Игралиште",
1290                         "skitour": "Скитурнеја",
1291                         "sled": "Санкање",
1292                         "sleigh": "Санкање",
1293                         "snow_park": "Снегопарк"
1294                     }
1295                 },
1296                 "place": {
1297                     "label": "Вид"
1298                 },
1299                 "plant": {
1300                     "label": "Погон"
1301                 },
1302                 "population": {
1303                     "label": "Население"
1304                 },
1305                 "power": {
1306                     "label": "Вид"
1307                 },
1308                 "power_supply": {
1309                     "label": "Напојување"
1310                 },
1311                 "railway": {
1312                     "label": "Вид"
1313                 },
1314                 "recycling_accepts": {
1315                     "label": "Прима"
1316                 },
1317                 "recycling_type": {
1318                     "label": "Вид рециклажа",
1319                     "options": {
1320                         "centre": "Рецикларница",
1321                         "container": "Контејнер"
1322                     }
1323                 },
1324                 "ref": {
1325                     "label": "Упат"
1326                 },
1327                 "relation": {
1328                     "label": "Вид"
1329                 },
1330                 "religion": {
1331                     "label": "Религија"
1332                 },
1333                 "restriction": {
1334                     "label": "Вид"
1335                 },
1336                 "restrictions": {
1337                     "label": "Забрани за свртување"
1338                 },
1339                 "rooms": {
1340                     "label": "Соби"
1341                 },
1342                 "route": {
1343                     "label": "Вид"
1344                 },
1345                 "route_master": {
1346                     "label": "Вид"
1347                 },
1348                 "sac_scale": {
1349                     "label": "Тешкотија на искачување",
1350                     "options": {
1351                         "alpine_hiking": "T4: Високогорство",
1352                         "demanding_alpine_hiking": "T5: Посветено високогорство",
1353                         "demanding_mountain_hiking": "T3: Посветено планинарење",
1354                         "difficult_alpine_hiking": "T6: Тешко високогорство",
1355                         "hiking": "T1: Планинарење",
1356                         "mountain_hiking": "T2: Планинарење"
1357                     },
1358                     "placeholder": "Планинарење, високогорство..."
1359                 },
1360                 "sanitary_dump_station": {
1361                     "label": "Ифрлање фекалии"
1362                 },
1363                 "seasonal": {
1364                     "label": "Сезонско"
1365                 },
1366                 "second_hand": {
1367                     "label": "Продава половно",
1368                     "options": {
1369                         "no": "Не",
1370                         "only": "Исклучиво",
1371                         "yes": "Да"
1372                     },
1373                     "placeholder": "Да, не, исклучиво"
1374                 },
1375                 "service": {
1376                     "label": "Вид"
1377                 },
1378                 "service/bicycle": {
1379                     "label": "Услуги"
1380                 },
1381                 "service_rail": {
1382                     "label": "Вид услуги",
1383                     "options": {
1384                         "crossover": "Префрлање",
1385                         "siding": "Странична",
1386                         "spur": "Товарно крило",
1387                         "yard": "Маневарска станица"
1388                     }
1389                 },
1390                 "shelter": {
1391                     "label": "Остава"
1392                 },
1393                 "shelter_type": {
1394                     "label": "Вид"
1395                 },
1396                 "shop": {
1397                     "label": "Вид"
1398                 },
1399                 "site": {
1400                     "label": "Вид"
1401                 },
1402                 "smoking": {
1403                     "label": "Пушење",
1404                     "options": {
1405                         "dedicated": "Посветено на пушачи (на пр. пушачки клуб)",
1406                         "isolated": "Во пушални, одделено",
1407                         "no": "Секаде забрането",
1408                         "outside": "Дозволено надвор",
1409                         "separated": "Во пушачки места, неодделено",
1410                         "yes": "Секаде дозволено"
1411                     },
1412                     "placeholder": "Не, одделено, да"
1413                 },
1414                 "smoothness": {
1415                     "label": "Рамност",
1416                     "options": {
1417                         "bad": "Кабасти тркала: патувачки велосипед, автомобил, рикша",
1418                         "excellent": "Тенки тркалца: ролерки, скејтборд",
1419                         "good": "Тенки тркала: тркачки велосипед",
1420                         "horrible": "Теренски: теренско возило за тешки услови",
1421                         "impassable": "Непроодно / не за тркала",
1422                         "intermediate": "Тркала: градски велосипед, инвалидска количка, скутер",
1423                         "very_bad": "Издигнато: теренско возило за лесни услови",
1424                         "very_horrible": "Наменско теренско: трактор, четириколка"
1425                     },
1426                     "placeholder": "Тенки тркалца, тркала, теренско..."
1427                 },
1428                 "source": {
1429                     "label": "Извор"
1430                 },
1431                 "stars": {
1432                     "label": "Ѕвезди"
1433                 },
1434                 "stop": {
1435                     "label": "Вид постојка",
1436                     "options": {
1437                         "all": "Сите приоди",
1438                         "minor": "Месен пат"
1439                     }
1440                 },
1441                 "structure": {
1442                     "label": "Градба",
1443                     "options": {
1444                         "bridge": "Мост",
1445                         "cutting": "Засечено",
1446                         "embankment": "Кеј",
1447                         "ford": "Брод",
1448                         "tunnel": "Тунел"
1449                     },
1450                     "placeholder": "Непознато"
1451                 },
1452                 "studio": {
1453                     "label": "Вид"
1454                 },
1455                 "substation": {
1456                     "label": "Вид"
1457                 },
1458                 "supervised": {
1459                     "label": "Со надзор"
1460                 },
1461                 "support": {
1462                     "label": "Поддршка"
1463                 },
1464                 "surface": {
1465                     "label": "Површина"
1466                 },
1467                 "surveillance": {
1468                     "label": "Вид надзор"
1469                 },
1470                 "surveillance/type": {
1471                     "label": "Вид надзор",
1472                     "options": {
1473                         "ALPR": "Автоматски читач на таблички",
1474                         "camera": "Камера",
1475                         "guard": "Стражар"
1476                     }
1477                 },
1478                 "surveillance/zone": {
1479                     "label": "Област под надзор"
1480                 },
1481                 "tactile_paving": {
1482                     "label": "Осетлив плочник"
1483                 },
1484                 "takeaway": {
1485                     "label": "За носење",
1486                     "options": {
1487                         "no": "Не",
1488                         "only": "Само за носење",
1489                         "yes": "Да"
1490                     },
1491                     "placeholder": "Да, не, само за носење"
1492                 },
1493                 "toilets/disposal": {
1494                     "label": "Исфрлање",
1495                     "options": {
1496                         "bucket": "Кофа",
1497                         "chemical": "Хемиско",
1498                         "flush": "Со казанче",
1499                         "pitlatrine": "Полско"
1500                     }
1501                 },
1502                 "tourism": {
1503                     "label": "Вид"
1504                 },
1505                 "tower/construction": {
1506                     "label": "Конструкција",
1507                     "placeholder": "Затезна, решеткаста, скриена..."
1508                 },
1509                 "tower/type": {
1510                     "label": "Вид"
1511                 },
1512                 "tracktype": {
1513                     "label": "Вид патека",
1514                     "options": {
1515                         "grade1": "Цврста: поплочена или тешко набиена тврда површина",
1516                         "grade2": "Претежно цврста: чакал/камења смешано со извесен мек материјал",
1517                         "grade3": "Рамномерна мешавина од цврсти и меки материјали",
1518                         "grade4": "Претежно мека: почва/песок/трева со извесен тврд материјал",
1519                         "grade5": "Мека: почва/песок/трева"
1520                     },
1521                     "placeholder": "Цврста, претежно цврста, мека, ..."
1522                 },
1523                 "traffic_calming": {
1524                     "label": "Вид"
1525                 },
1526                 "traffic_signals": {
1527                     "label": "Вид"
1528                 },
1529                 "trail_visibility": {
1530                     "label": "Видливост на патеката",
1531                     "options": {
1532                         "bad": "Лоша: нема ознаки, патеката некогаш е невидлива/нема врвица",
1533                         "excellent": "Одлична: видливи ознаки или ознаки насекаде",
1534                         "good": "Добра: видливи ознаки, понекогаш треба да се побараат",
1535                         "horrible": "Ужасна: често без врвица, потребни извесни ориентациски вештини",
1536                         "intermediate": "Средна: малку ознаки, врвицата е претежно видлива",
1537                         "no": "Никаква: нема врвица, потребни одлични ориентациски вештини"
1538                     },
1539                     "placeholder": "Одлична, добра, лоша..."
1540                 },
1541                 "trees": {
1542                     "label": "Дрва"
1543                 },
1544                 "tunnel": {
1545                     "label": "Тунел"
1546                 },
1547                 "vending": {
1548                     "label": "Вид стока"
1549                 },
1550                 "visibility": {
1551                     "label": "Видливост",
1552                     "options": {
1553                         "area": "преку 20 м (65 ст)",
1554                         "house": "до 5 м (16 ст)",
1555                         "street": "5 - 20 м (16 - 65 ст)"
1556                     }
1557                 },
1558                 "wall": {
1559                     "label": "Вид"
1560                 },
1561                 "water": {
1562                     "label": "Вид"
1563                 },
1564                 "water_point": {
1565                     "label": "Водна точка"
1566                 },
1567                 "waterway": {
1568                     "label": "Вид"
1569                 },
1570                 "website": {
1571                     "label": "Мрежно место",
1572                     "placeholder": "http://example.com/"
1573                 },
1574                 "wetland": {
1575                     "label": "Вид"
1576                 },
1577                 "wheelchair": {
1578                     "label": "Инвалидски пристап"
1579                 },
1580                 "width": {
1581                     "label": "Ширина (метри)"
1582                 },
1583                 "wikipedia": {
1584                     "label": "Википедија"
1585                 }
1586             },
1587             "presets": {
1588                 "address": {
1589                     "name": "Адреса",
1590                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Адреса“, одделени со запирки>"
1591                 },
1592                 "advertising/billboard": {
1593                     "name": "Рекламна табла",
1594                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Рекламна рабла“, одделени со запирки>"
1595                 },
1596                 "aerialway": {
1597                     "name": "Жичница"
1598                 },
1599                 "aerialway/cable_car": {
1600                     "name": "Жичничка кабина",
1601                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Жичничка кабина“, одделени со запирки>"
1602                 },
1603                 "aerialway/chair_lift": {
1604                     "name": "Жичничка клупа",
1605                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Жичничка клупа“, одделени со запирки>"
1606                 },
1607                 "aerialway/gondola": {
1608                     "name": "Гондола",
1609                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Гондола“, одделени со запирки>"
1610                 },
1611                 "aerialway/magic_carpet": {
1612                     "name": "Волшебен килим",
1613                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Волшебен килим“, одделени со запирки>"
1614                 },
1615                 "aerialway/platter": {
1616                     "name": "Скијачки влекач",
1617                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Скијачки влекач“, одделени со запирки>"
1618                 },
1619                 "aerialway/pylon": {
1620                     "name": "Жичнички далекувод",
1621                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Жичнички далекувод“, одделени со запирки>"
1622                 },
1623                 "aerialway/rope_tow": {
1624                     "name": "Влекач со појас",
1625                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Влекач со појас“, одделени со запирки>"
1626                 },
1627                 "aerialway/station": {
1628                     "name": "Жичничка станица",
1629                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Жичничка станица“, одделени со запирки>"
1630                 },
1631                 "aerialway/t-bar": {
1632                     "name": "Влекач „Т“",
1633                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Влекач „Т““, одделени со запирки>"
1634                 },
1635                 "aeroway": {
1636                     "name": "Воздухопловна постројка"
1637                 },
1638                 "aeroway/aerodrome": {
1639                     "name": "Аеродром",
1640                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Аеродром“, одделени со запирки>"
1641                 },
1642                 "aeroway/apron": {
1643                     "name": "Воздухпловен перон",
1644                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Воздухпловен перон“, одделени со запирки>"
1645                 },
1646                 "aeroway/hangar": {
1647                     "name": "Хангар",
1648                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Хангар“, одделени со запирки>"
1649                 },
1650                 "aeroway/helipad": {
1651                     "name": "Хеликоптерско слетувалиште",
1652                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Хеликоптерско слетувалиште“, одделени со запирки>"
1653                 },
1654                 "aeroway/runway": {
1655                     "name": "Писта",
1656                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Писта“, одделени со запирки>"
1657                 },
1658                 "aeroway/taxiway": {
1659                     "name": "Воздухопловен приод",
1660                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Воздухопловен приод“, одделени со запирки>"
1661                 },
1662                 "amenity": {
1663                     "name": "Услужни објекти"
1664                 },
1665                 "amenity/arts_centre": {
1666                     "name": "Дом на уметноста",
1667                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Дом на уметноста“, одделени со запирки>"
1668                 },
1669                 "amenity/atm": {
1670                     "name": "Банкомат",
1671                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Банкомат“, одделени со запирки>"
1672                 },
1673                 "amenity/bank": {
1674                     "name": "Банка",
1675                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Банка“, одделени со запирки>"
1676                 },
1677                 "amenity/bar": {
1678                     "name": "Бар",
1679                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Бар“, одделени со запирки>"
1680                 },
1681                 "amenity/bbq": {
1682                     "name": "Скара",
1683                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Скара“, одделени со запирки>"
1684                 },
1685                 "amenity/bench": {
1686                     "name": "Клупа",
1687                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Клупа“, одделени со запирки>"
1688                 },
1689                 "amenity/bicycle_parking": {
1690                     "name": "Велосипедско паркиралиште",
1691                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Велосипедско паркиралиште“, одделени со запирки>"
1692                 },
1693                 "amenity/bicycle_rental": {
1694                     "name": "Изнајмување велосипеди",
1695                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Изнамјување велосипеди“, одделени со запирки>"
1696                 },
1697                 "amenity/bicycle_repair_station": {
1698                     "name": "Држач за поправка на велосипеди",
1699                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Држач за поправка на велосипеди“, одделени со запирки>"
1700                 },
1701                 "amenity/biergarten": {
1702                     "name": "Пивска градина",
1703                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Пивска градина“, одделени со запирки>"
1704                 },
1705                 "amenity/boat_rental": {
1706                     "name": "Изнајмување чамци",
1707                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Изнамјување чамци“, одделени со запирки>"
1708                 },
1709                 "amenity/bureau_de_change": {
1710                     "name": "Менувачница",
1711                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Менувачница“, одделени со запирки>"
1712                 },
1713                 "amenity/bus_station": {
1714                     "name": "Автобуска станица",
1715                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Автобуска станица“, одделени со запирки>"
1716                 },
1717                 "amenity/cafe": {
1718                     "name": "Кафетерија",
1719                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Кафетерија“, одделени со запирки>"
1720                 },
1721                 "amenity/car_rental": {
1722                     "name": "Изнајмување автомобили",
1723                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Изнајмување автомобили“, одделени со запирки>"
1724                 },
1725                 "amenity/car_sharing": {
1726                     "name": "Краткорочно изнајмување на автомобили",
1727                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Краткорочно изнајмување на автомобили“, одделени со запирки>"
1728                 },
1729                 "amenity/car_wash": {
1730                     "name": "Автоперална",
1731                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Автоперална“, одделени со запирки>"
1732                 },
1733                 "amenity/casino": {
1734                     "name": "Коцкарница",
1735                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Коцкарница“, одделени со запирки>"
1736                 },
1737                 "amenity/charging_station": {
1738                     "name": "Акумулаторска станица",
1739                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Акумулаторска станица“, одделени со запирки>"
1740                 },
1741                 "amenity/childcare": {
1742                     "name": "Детска градинка",
1743                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Детска градинка“, одделени со запирки>"
1744                 },
1745                 "amenity/cinema": {
1746                     "name": "Кино",
1747                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Кино“, одделени со запирки>"
1748                 },
1749                 "amenity/clinic": {
1750                     "name": "Клиника",
1751                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Клиника“, одделени со запирки>"
1752                 },
1753                 "amenity/clock": {
1754                     "name": "Часовник",
1755                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Часовник“, одделени со запирки>"
1756                 },
1757                 "amenity/college": {
1758                     "name": "Средношколски двор",
1759                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Средношколски двор“, одделени со запирки>"
1760                 },
1761                 "amenity/community_centre": {
1762                     "name": "Месна заедница",
1763                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Месна заедница“, одделени со запирки>"
1764                 },
1765                 "amenity/compressed_air": {
1766                     "name": "Компресор",
1767                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Компресор“, одделени со запирки>"
1768                 },
1769                 "amenity/courthouse": {
1770                     "name": "Суд",
1771                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Суд“, одделени со запирки>"
1772                 },
1773                 "amenity/crematorium": {
1774                     "name": "Крематориум",
1775                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Крематориум“, одделени со запирки>"
1776                 },
1777                 "amenity/dentist": {
1778                     "name": "Забар",
1779                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Забар“, одделени со запирки>"
1780                 },
1781                 "amenity/doctors": {
1782                     "name": "Лекар",
1783                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Лекар“, одделени со запирки>"
1784                 },
1785                 "amenity/dojo": {
1786                     "name": "Училиште за боречки вештини",
1787                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Училиште за боречки вештини“, одделени со запирки>"
1788                 },
1789                 "amenity/drinking_water": {
1790                     "name": "Пивка вода",
1791                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Пивка вода“, одделени со запирки>"
1792                 },
1793                 "amenity/embassy": {
1794                     "name": "Амбасада",
1795                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Амбасада“, одделени со запирки>"
1796                 },
1797                 "amenity/fast_food": {
1798                     "name": "Брза храна",
1799                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Брза храна“, одделени со запирки>"
1800                 },
1801                 "amenity/ferry_terminal": {
1802                     "name": "Траектен терминал",
1803                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Траектен терминал“, одделени со запирки>"
1804                 },
1805                 "amenity/fire_station": {
1806                     "name": "Противпожарна станица",
1807                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Противпожарна станица“, одделени со запирки>"
1808                 },
1809                 "amenity/food_court": {
1810                     "name": "Сала за брза храна",
1811                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Сала за брза храна“, одделени со запирки>"
1812                 },
1813                 "amenity/fountain": {
1814                     "name": "Чешма",
1815                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Чешма“, одделени со запирки>"
1816                 },
1817                 "amenity/fuel": {
1818                     "name": "Бензинска пумпа",
1819                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Бензинска пумпа“, одделени со запирки>"
1820                 },
1821                 "amenity/grave_yard": {
1822                     "name": "Гробишта",
1823                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Гробишта“, одделени со запирки>"
1824                 },
1825                 "amenity/grit_bin": {
1826                     "name": "Кутија за попескување",
1827                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Кутија за попескување“, одделени со запирки>"
1828                 },
1829                 "amenity/hospital": {
1830                     "name": "Болнички двор",
1831                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Болнички двор“, одделени со запирки>"
1832                 },
1833                 "amenity/hunting_stand": {
1834                     "name": "Ловен видиковец",
1835                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Ловен видиковец“, одделени со запирки>"
1836                 },
1837                 "amenity/ice_cream": {
1838                     "name": "Сладоледџилница",
1839                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Сладоледџилница“, одделени со запирки>"
1840                 },
1841                 "amenity/internet_cafe": {
1842                     "name": "Интернет-кафуле",
1843                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Интернет-кафуле“, одделени со запирки>"
1844                 },
1845                 "amenity/kindergarten": {
1846                     "name": "Двор на детска градинка",
1847                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Двор на детска градинка“, одделени со запирки>"
1848                 },
1849                 "amenity/library": {
1850                     "name": "Библиотека",
1851                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Библиотека“, одделени со запирки>"
1852                 },
1853                 "amenity/marketplace": {
1854                     "name": "Пазар",
1855                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Пазар“, одделени со запирки>"
1856                 },
1857                 "amenity/motorcycle_parking": {
1858                     "name": "Паркиралиште за мотоцикли",
1859                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Паркиралиште за мотоцикли“, одделени со запирки>"
1860                 },
1861                 "amenity/nightclub": {
1862                     "name": "Ноќен клуб",
1863                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Ноќен клуб“, одделени со запирки>"
1864                 },
1865                 "amenity/parking": {
1866                     "name": "Паркиралиште",
1867                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Паркиралиште“, одделени со запирки>"
1868                 },
1869                 "amenity/parking_entrance": {
1870                     "name": "Влез/излез на покриено паркиралиште",
1871                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Влез/излез на покриено паркиралиште“, одделени со запирки>"
1872                 },
1873                 "amenity/parking_space": {
1874                     "name": "Паркинг-место",
1875                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Паркинг-место“, одделени со запирки>"
1876                 },
1877                 "amenity/pharmacy": {
1878                     "name": "Аптека",
1879                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Аптека“, одделени со запирки>"
1880                 },
1881                 "amenity/place_of_worship": {
1882                     "name": "Верски објект",
1883                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Верски објект“, одделени со запирки>"
1884                 },
1885                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
1886                     "name": "Будистички храм",
1887                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Будистички храм“, одделени со запирки>"
1888                 },
1889                 "amenity/place_of_worship/christian": {
1890                     "name": "Црква",
1891                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Црква“, одделени со запирки>"
1892                 },
1893                 "amenity/place_of_worship/jewish": {
1894                     "name": "Синагога",
1895                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Синагога“, одделени со запирки>"
1896                 },
1897                 "amenity/place_of_worship/muslim": {
1898                     "name": "Џамија",
1899                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Џамија“, одделени со запирки>"
1900                 },
1901                 "amenity/planetarium": {
1902                     "name": "Планетариум",
1903                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Планетариум“, одделени со запирки>"
1904                 },
1905                 "amenity/police": {
1906                     "name": "Полиција",
1907                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Полиција“, одделени со запирки>"
1908                 },
1909                 "amenity/post_box": {
1910                     "name": "Поштенско сандаче",
1911                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Поштенско сандаче“, одделени со запирки>"
1912                 },
1913                 "amenity/post_office": {
1914                     "name": "Пошта",
1915                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Пошта“, одделени со запирки>"
1916                 },
1917                 "amenity/prison": {
1918                     "name": "Затворски двор",
1919                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Затворски двор“, одделени со запирки>"
1920                 },
1921                 "amenity/pub": {
1922                     "name": "Паб",
1923                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Паб“, одделени со запирки>"
1924                 },
1925                 "amenity/public_bath": {
1926                     "name": "Јавна бања",
1927                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Јавна бања“, одделени со запирки>"
1928                 },
1929                 "amenity/public_bookcase": {
1930                     "name": "Јавен шкаф за книги",
1931                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Јавен шкаф за книги“, одделени со запирки>"
1932                 },
1933                 "amenity/ranger_station": {
1934                     "name": "Шумарска куќарка",
1935                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Шумарска куќарка“, одделени со запирки>"
1936                 },
1937                 "amenity/recycling": {
1938                     "name": "Рециклажа",
1939                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Рециклажа“, одделени со запирки>"
1940                 },
1941                 "amenity/recycling_centre": {
1942                     "name": "Рецикларница",
1943                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Рецикларница“, одделени со запирки>"
1944                 },
1945                 "amenity/register_office": {
1946                     "name": "Матична служба"
1947                 },
1948                 "amenity/restaurant": {
1949                     "name": "Ресторан",
1950                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Ресторан“, одделени со запирки>"
1951                 },
1952                 "amenity/sanitary_dump_station": {
1953                     "name": "Исфрлање трајлерски фекалии",
1954                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Исфрлање трајлерски фекалии“, одделени со запирки>"
1955                 },
1956                 "amenity/school": {
1957                     "name": "Училиштен двор",
1958                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Училиштен двор“, одделени со запирки>"
1959                 },
1960                 "amenity/shelter": {
1961                     "name": "Засолниште",
1962                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Засолниште“, одделени со запирки>"
1963                 },
1964                 "amenity/social_facility": {
1965                     "name": "Социјална служба",
1966                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Социјална служба“, одделени со запирки>"
1967                 },
1968                 "amenity/social_facility/food_bank": {
1969                     "name": "Банка на храна",
1970                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Банка на храна“, одделени со запирки>"
1971                 },
1972                 "amenity/social_facility/group_home": {
1973                     "name": "Старечки дом",
1974                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Старечки дом“, одделени со запирки>"
1975                 },
1976                 "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
1977                     "name": "Засолниште за бездомници",
1978                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Засолниште за бездомници“, одделени со запирки>"
1979                 },
1980                 "amenity/studio": {
1981                     "name": "Студио",
1982                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Студио“, одделени со запирки>"
1983                 },
1984                 "amenity/swimming_pool": {
1985                     "name": "Базен"
1986                 },
1987                 "amenity/taxi": {
1988                     "name": "Такси-постојка",
1989                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Такси-постојка“, одделени со запирки>"
1990                 },
1991                 "amenity/telephone": {
1992                     "name": "Телефон",
1993                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Телефон“, одделени со запирки>"
1994                 },
1995                 "amenity/theatre": {
1996                     "name": "Театар",
1997                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Театар“, одделени со запирки>"
1998                 },
1999                 "amenity/toilets": {
2000                     "name": "Тоалет",
2001                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Тоалет“, одделени со запирки>"
2002                 },
2003                 "amenity/townhall": {
2004                     "name": "Градски дом",
2005                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Градски дом“, одделени со запирки>"
2006                 },
2007                 "amenity/university": {
2008                     "name": "Универзитетски двор",
2009                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Универзитетски двор“, одделени со запирки>"
2010                 },
2011                 "amenity/vending_machine/cigarettes": {
2012                     "name": "Автомат за цигари",
2013                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Автомат за цигари“, одделени со запирки>"
2014                 },
2015                 "amenity/vending_machine/condoms": {
2016                     "name": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Автомат за кондоми“, одделени со запирки>",
2017                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Автомат за кондоми“, одделени со запирки>"
2018                 },
2019                 "amenity/vending_machine/drinks": {
2020                     "name": "Автопат за пијалаци",
2021                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Автомат за пијалаци“, одделени со запирки>"
2022                 },
2023                 "amenity/vending_machine/excrement_bags": {
2024                     "name": "Автомат за изметни кеси",
2025                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Автомат за изметни кеси“, одделени со запирки>"
2026                 },
2027                 "amenity/vending_machine/news_papers": {
2028                     "name": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Автомат за весници“, одделени со запирки>"
2029                 },
2030                 "amenity/vending_machine/parcel_pickup_dropoff": {
2031                     "name": "Автомат за оставање/подигање пратки",
2032                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Автомат за оставање/подигање пратки“, одделени со запирки>"
2033                 },
2034                 "amenity/vending_machine/parking_tickets": {
2035                     "name": "Паркинг-автомат",
2036                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Паринг-автомат“, одделени со запирки>"
2037                 },
2038                 "amenity/vending_machine/public_transport_tickets": {
2039                     "name": "Автомат за преодни билети",
2040                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Автомат за преодни билети“, одделени со запирки>"
2041                 },
2042                 "amenity/vending_machine/sweets": {
2043                     "name": "Автомат за ужинки",
2044                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Автомат за ужинки“, одделени со запирки>"
2045                 },
2046                 "amenity/veterinary": {
2047                     "name": "Ветеринар",
2048                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Ветеринар“, одделени со запирки>"
2049                 },
2050                 "amenity/waste_basket": {
2051                     "name": "Корпа за отпадоци",
2052                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Корпа за отпадоци“, одделени со запирки>"
2053                 },
2054                 "amenity/waste_disposal": {
2055                     "name": "Контејнер",
2056                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Контејнер“, одделени со запирки>"
2057                 },
2058                 "amenity/waste_transfer_station": {
2059                     "name": "Претоварна отпадна станица",
2060                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Претоварна отпадна станица“, одделени со запирки>"
2061                 },
2062                 "amenity/water_point": {
2063                     "name": "Пивка вода за трајлери",
2064                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Пивка вода за трајлери“, одделени со запирки>"
2065                 },
2066                 "area": {
2067                     "name": "Подрачје",
2068                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Подрачје“, одделени со запирки>"
2069                 },
2070                 "area/highway": {
2071                     "name": "Патна површина",
2072                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Патна површина“, одделени со запирки>"
2073                 },
2074                 "barrier": {
2075                     "name": "Препрека",
2076                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Препрека“, одделени со запирки>"
2077                 },
2078                 "barrier/block": {
2079                     "name": "Блок",
2080                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Блок“, одделени со запирки>"
2081                 },
2082                 "barrier/bollard": {
2083                     "name": "Дирек",
2084                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Дирек“, одделени со запирки>"
2085                 },
2086                 "barrier/cattle_grid": {
2087                     "name": "Решетка за добиток",
2088                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Решетка за добиток“, одделени со запирки>"
2089                 },
2090                 "barrier/city_wall": {
2091                     "name": "Градски ѕид",
2092                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Градски ѕид“, одделени со запирки>"
2093                 },
2094                 "barrier/cycle_barrier": {
2095                     "name": "Велосипедска препрека",
2096                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Велосипедска препрека“, одделени со запирки>"
2097                 },
2098                 "barrier/ditch": {
2099                     "name": "Ров",
2100                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Ров“, одделени со запирки>"
2101                 },
2102                 "barrier/entrance": {
2103                     "name": "Влез"
2104                 },
2105                 "barrier/fence": {
2106                     "name": "Ограда",
2107                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Ограда“, одделени со запирки>"
2108                 },
2109                 "barrier/gate": {
2110                     "name": "Порта",
2111                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Порта“, одделени со запирки>"
2112                 },
2113                 "barrier/hedge": {
2114                     "name": "Жива ограда",
2115                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Жива ограда“, одделени со запирки>"
2116                 },
2117                 "barrier/kissing_gate": {
2118                     "name": "Стоконепропусна порта",
2119                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Стоконепропусна порта“, одделени со запирки>"
2120                 },
2121                 "barrier/lift_gate": {
2122                     "name": "Порта со дигалка",
2123                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Порта со дигалка“, одделени со запирки>"
2124                 },
2125                 "barrier/retaining_wall": {
2126                     "name": "Потпорен ѕид",
2127                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Потпорен ѕид“, одделени со запирки>"
2128                 },
2129                 "barrier/stile": {
2130                     "name": "Оградни скалила",
2131                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Оградни скалила“, одделени со запирки>"
2132                 },
2133                 "barrier/toll_booth": {
2134                     "name": "Патарина",
2135                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Патарина“, одделени со запирки>"
2136                 },
2137                 "barrier/wall": {
2138                     "name": "Ѕид",
2139                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Ѕид“, одделени со запирки>"
2140                 },
2141                 "boundary/administrative": {
2142                     "name": "Административна граница",
2143                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Административна граница“, одделени со запирки>"
2144                 },
2145                 "building": {
2146                     "name": "Градба",
2147                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Градба“, одделени со запирки>"
2148                 },
2149                 "building/apartments": {
2150                     "name": "Станбена зграда",
2151                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Станбена зграда“, одделени со запирки>"
2152                 },
2153                 "building/barn": {
2154                     "name": "Амбар",
2155                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Амбар“, одделени со запирки>"
2156                 },
2157                 "building/bunker": {
2158                     "name": "Бункер"
2159                 },
2160                 "building/cabin": {
2161                     "name": "Куќичка",
2162                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Куќичка“, одделени со запирки>"
2163                 },
2164                 "building/cathedral": {
2165                     "name": "Соборен храм",
2166                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Соборен храм“, одделени со запирки>"
2167                 },
2168                 "building/chapel": {
2169                     "name": "Капела",
2170                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Капела“, одделени со запирки>"
2171                 },
2172                 "building/church": {
2173                     "name": "Црква",
2174                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Црква“, одделени со запирки>"
2175                 },
2176                 "building/college": {
2177                     "name": "Средно училиште",
2178                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Средно училиште“, одделени со запирки>"
2179                 },
2180                 "building/commercial": {
2181                     "name": "Деловен објект",
2182                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Деловен објект“, одделени со запирки>"
2183                 },
2184                 "building/construction": {
2185                     "name": "Градилиште",
2186                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Градилиште“, одделени со запирки>"
2187                 },
2188                 "building/detached": {
2189                     "name": "Самостојна куќа",
2190                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Самостојна куќа“, одделени со запирки>"
2191                 },
2192                 "building/dormitory": {
2193                     "name": "Студентски дом",
2194                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Студентски дом“, одделени со запирки>"
2195                 },
2196                 "building/entrance": {
2197                     "name": "Влез/излез"
2198                 },
2199                 "building/garage": {
2200                     "name": "Гаража",
2201                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Гаража“, одделени со запирки>"
2202                 },
2203                 "building/garages": {
2204                     "name": "Гаражи",
2205                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Гаражи“, одделени со запирки>"
2206                 },
2207                 "building/greenhouse": {
2208                     "name": "Стакленик",
2209                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Стакленик“, одделени со запирки>"
2210                 },
2211                 "building/hospital": {
2212                     "name": "Болница",
2213                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Болница“, одделени со запирки>"
2214                 },
2215                 "building/hotel": {
2216                     "name": "Хотел",
2217                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Хотел“, одделени со запирки>"
2218                 },
2219                 "building/house": {
2220                     "name": "Куќа",
2221                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Куќа“, одделени со запирки>"
2222                 },
2223                 "building/hut": {
2224                     "name": "Колиба",
2225                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Колиба“, одделени со запирки>"
2226                 },
2227                 "building/industrial": {
2228                     "name": "Индустриски објект",
2229                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Индустриски објект“, одделени со запирки>"
2230                 },
2231                 "building/kindergarten": {
2232                     "name": "Детска градинка",
2233                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Детска градинка“, одделени со запирки>"
2234                 },
2235                 "building/public": {
2236                     "name": "Општествен објект",
2237                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Општествен објект“, одделени со запирки>"
2238                 },
2239                 "building/residential": {
2240                     "name": "Станбен објект",
2241                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Станбен објект“, одделени со запирки>"
2242                 },
2243                 "building/retail": {
2244                     "name": "Проджен објект",
2245                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Продажен објект“, одделени со запирки>"
2246                 },
2247                 "building/roof": {
2248                     "name": "Покрив",
2249                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Покрив“, одделени со запирки>"
2250                 },
2251                 "building/school": {
2252                     "name": "Училиште",
2253                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Училиште“, одделени со запирки>"
2254                 },
2255                 "building/semidetached_house": {
2256                     "name": "Двојна куќа",
2257                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Двојна куќа“, одделени со запирки>"
2258                 },
2259                 "building/shed": {
2260                     "name": "Шупа",
2261                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Шупа“, одделени со запирки>"
2262                 },
2263                 "building/stable": {
2264                     "name": "Штала",
2265                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Штала“, одделени со запирки>"
2266                 },
2267                 "building/static_caravan": {
2268                     "name": "Недвижечки подвижен дом",
2269                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Недвижечки подвижен дом“, одделени со запирки>"
2270                 },
2271                 "building/terrace": {
2272                     "name": "Нанижани куќи",
2273                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Нанижани куќи“, одделени со запирки>"
2274                 },
2275                 "building/train_station": {
2276                     "name": "Железничка станица"
2277                 },
2278                 "building/university": {
2279                     "name": "Универзитет",
2280                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Универзитет“, одделени со запирки>"
2281                 },
2282                 "building/warehouse": {
2283                     "name": "Склад",
2284                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Склад“, одделени со запирки>"
2285                 },
2286                 "camp_site/camp_pitch": {
2287                     "name": "Камп-терен",
2288                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Камп-терен“, одделени со запирки>"
2289                 },
2290                 "craft": {
2291                     "name": "Занает",
2292                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Занает“, одделени со запирки>"
2293                 },
2294                 "craft/basket_maker": {
2295                     "name": "Кошничар",
2296                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Кошничар“, одделени со запирки>"
2297                 },
2298                 "craft/beekeeper": {
2299                     "name": "Пчелар",
2300                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Пчелар“, одделени со запирки>"
2301                 },
2302                 "craft/blacksmith": {
2303                     "name": "Ковач",
2304                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Ковач“, одделени со запирки>"
2305                 },
2306                 "craft/boatbuilder": {
2307                     "name": "Бродоградител",
2308                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Бродоградител“, одделени со запирки>"
2309                 },
2310                 "craft/bookbinder": {
2311                     "name": "Книговезец",
2312                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Книговезец“, одделени со запирки>"
2313                 },
2314                 "craft/brewery": {
2315                     "name": "Пиварница",
2316                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Пиварница“, одделени со запирки>"
2317                 },
2318                 "craft/carpenter": {
2319                     "name": "Столар",
2320                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Столар“, одделени со запирки>"
2321                 },
2322                 "craft/carpet_layer": {
2323                     "name": "Тепихопрекривач",
2324                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Тепихопрекривач“, одделени со запирки>"
2325                 },
2326                 "craft/caterer": {
2327                     "name": "Доставен угостител",
2328                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Доставен угостител“, одделени со запирки>"
2329                 },
2330                 "craft/clockmaker": {
2331                     "name": "Часовничар",
2332                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Часовничар“, одделени со запирки>"
2333                 },
2334                 "craft/confectionery": {
2335                     "name": "Слаткарница",
2336                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Слаткарница“, одделени со запирки>"
2337                 },
2338                 "craft/dressmaker": {
2339                     "name": "Дамски кројач",
2340                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Дамски кројач“, одделени со запирки>"
2341                 },
2342                 "craft/electrician": {
2343                     "name": "Електричар",
2344                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Електричар“, одделени со запирки>"
2345                 },
2346                 "craft/gardener": {
2347                     "name": "Градинар",
2348                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Градинар“, одделени со запирки>"
2349                 },
2350                 "craft/glaziery": {
2351                     "name": "Стаклар",
2352                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Стаклар“, одделени со запирки>"
2353                 },
2354                 "craft/handicraft": {
2355                     "name": "Ракотворби",
2356                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Ракотворби“, одделени со запирки>"
2357                 },
2358                 "craft/hvac": {
2359                     "name": "Климатизација и вентилација",
2360                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Климатизација и вентилација“, одделени со запирки>"
2361                 },
2362                 "craft/insulator": {
2363                     "name": "Изолатор",
2364                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Изолатор“, одделени со запирки>"
2365                 },
2366                 "craft/jeweler": {
2367                     "name": "Златар"
2368                 },
2369                 "craft/key_cutter": {
2370                     "name": "Клучар",
2371                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Клучар“, одделени со запирки>"
2372                 },
2373                 "craft/locksmith": {
2374                     "name": "Бравар"
2375                 },
2376                 "craft/metal_construction": {
2377                     "name": "Металоградител",
2378                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Металоградител“, одделени со запирки>"
2379                 },
2380                 "craft/optician": {
2381                     "name": "Оптичар"
2382                 },
2383                 "craft/painter": {
2384                     "name": "Молерофарбар",
2385                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Молерофарбар“, одделени со запирки>"
2386                 },
2387                 "craft/photographer": {
2388                     "name": "Фотограф",
2389                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Фотограф“, одделени со запирки>"
2390                 },
2391                 "craft/photographic_laboratory": {
2392                     "name": "Фотографска лабораторија",
2393                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Фотографска лабораторија“, одделени со запирки>"
2394                 },
2395                 "craft/plasterer": {
2396                     "name": "Гипсар",
2397                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Гипсар“, одделени со запирки>"
2398                 },
2399                 "craft/plumber": {
2400                     "name": "Водоводџија",
2401                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Водоводџија“, одделени со запирки>"
2402                 },
2403                 "craft/pottery": {
2404                     "name": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Грнчар“, одделени со запирки>",
2405                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Грнчар“, одделени со запирки>"
2406                 },
2407                 "craft/rigger": {
2408                     "name": "Подигач",
2409                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Подигач“, одделени со запирки>"
2410                 },
2411                 "craft/roofer": {
2412                     "name": "Покривар",
2413                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Покривар“, одделени со запирки>"
2414                 },
2415                 "craft/saddler": {
2416                     "name": "Седлар",
2417                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Седлар“, одделени со запирки>"
2418                 },
2419                 "craft/sailmaker": {
2420                     "name": "Едрар",
2421                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Едрар“, одделени со запирки>"
2422                 },
2423                 "craft/sawmill": {
2424                     "name": "Пилана",
2425                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Пилана“, одделени со запирки>"
2426                 },
2427                 "craft/scaffolder": {
2428                     "name": "Скелар",
2429                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Скелар“, одделени со запирки>"
2430                 },
2431                 "craft/sculpter": {
2432                     "name": "Вајар",
2433                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Вајар“, одделени со запирки>"
2434                 },
2435                 "craft/shoemaker": {
2436                     "name": "Чевлар",
2437                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Чевлар“, одделени со запирки>"
2438                 },
2439                 "craft/stonemason": {
2440                     "name": "Каменорезец",
2441                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Каменорезец“, одделени со запирки>"
2442                 },
2443                 "craft/sweep": {
2444                     "name": "Оџачар",
2445                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Оџачар“, одделени со запирки>"
2446                 },
2447                 "craft/tailor": {
2448                     "name": "Кројач"
2449                 },
2450                 "craft/tiler": {
2451                     "name": "Плочкар",
2452                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Плочкар“, одделени со запирки>"
2453                 },
2454                 "craft/tinsmith": {
2455                     "name": "Калајџија",
2456                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Калајџија“, одделени со запирки>"
2457                 },
2458                 "craft/upholsterer": {
2459                     "name": "Тапетар",
2460                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Тапетар“, одделени со запирки>"
2461                 },
2462                 "craft/watchmaker": {
2463                     "name": "Часовничар",
2464                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Часовничар“, одделени со запирки>"
2465                 },
2466                 "craft/window_construction": {
2467                     "name": "Изработка на прозорци",
2468                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Изработка на прозорци“, одделени со запирки>"
2469                 },
2470                 "craft/winery": {
2471                     "name": "Винарија",
2472                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Винарија“, одделени со запирки>"
2473                 },
2474                 "embankment": {
2475                     "name": "Кеј",
2476                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Кеј“, одделени со запирки>"
2477                 },
2478                 "emergency/ambulance_station": {
2479                     "name": "Амбуланта",
2480                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Амбуланта“, одделени со запирки>"
2481                 },
2482                 "emergency/defibrillator": {
2483                     "name": "Дефибрилатор",
2484                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Дефибрилатор“, одделени со запирки>"
2485                 },
2486                 "emergency/designated": {
2487                     "name": "Означен итен пристап"
2488                 },
2489                 "emergency/destination": {
2490                     "name": "Итно одредиште"
2491                 },
2492                 "emergency/fire_hydrant": {
2493                     "name": "Хидрант",
2494                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Хидрант“, одделени со запирки>"
2495                 },
2496                 "emergency/no": {
2497                     "name": "Итен пристап бр."
2498                 },
2499                 "emergency/official": {
2500                     "name": "Итен пристап за службени лица"
2501                 },
2502                 "emergency/phone": {
2503                     "name": "Итен телефон",
2504                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Итен телефон“, одделени со запирки>"
2505                 },
2506                 "emergency/private": {
2507                     "name": "Приватен итен пристап"
2508                 },
2509                 "emergency/yes": {
2510                     "name": "Има итен пристап"
2511                 },
2512                 "entrance": {
2513                     "name": "Влез/излез",
2514                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Влез/излез“, одделени со запирки>"
2515                 },
2516                 "footway/crossing": {
2517                     "name": "Уличен премин",
2518                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Уличен премин“, одделени со запирки>"
2519                 },
2520                 "footway/crosswalk": {
2521                     "name": "Пешачки премин",
2522                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Пешачки премин“, одделени со запирки>"
2523                 },
2524                 "footway/sidewalk": {
2525                     "name": "Тротоар",
2526                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Тротоар“, одделени со запирки>"
2527                 },
2528                 "ford": {
2529                     "name": "Брод",
2530                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Брод“, одделени со запирки>"
2531                 },
2532                 "golf/bunker": {
2533                     "name": "Песочна бразда",
2534                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Песочна бразда“, одделени со запирки>"
2535                 },
2536                 "golf/fairway": {
2537                     "name": "Рамно поле",
2538                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Рамно поле“, одделени со запирки>"
2539                 },
2540                 "golf/green": {
2541                     "name": "Вметнувалиште",
2542                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Вметнувалиште“, одделени со запирки>"
2543                 },
2544                 "golf/hole": {
2545                     "name": "Дупка за голф",
2546                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Дупка за голф“, одделени со запирки>"
2547                 },
2548                 "golf/lateral_water_hazard_area": {
2549                     "name": "Странична водена препрека",
2550                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Странична водена препрека“, одделени со запирки>"
2551                 },
2552                 "golf/lateral_water_hazard_line": {
2553                     "name": "Странична водена препрека",
2554                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Странична водена препрека“, одделени со запирки>"
2555                 },
2556                 "golf/rough": {
2557                     "name": "Нерамно поле",
2558                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Нерамно поле“, одделени со запирки>"
2559                 },
2560                 "golf/tee": {
2561                     "name": "Почетна рамнинка",
2562                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Почетна рамнинка“, одделени со запирки>"
2563                 },
2564                 "golf/water_hazard_area": {
2565                     "name": "Водена препрека",
2566                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Водена препрека“, одделени со запирки>"
2567                 },
2568                 "golf/water_hazard_line": {
2569                     "name": "Водена препрека",
2570                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Водена препрека“, одделени со запирки>"
2571                 },
2572                 "healthcare/blood_donation": {
2573                     "name": "Крводарителски центар",
2574                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Крводарителски центар“, одделени со запирки>"
2575                 },
2576                 "highway": {
2577                     "name": "Автопат"
2578                 },
2579                 "highway/bridleway": {
2580                     "name": "Јавачка патека",
2581                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Јавачка патека“, одделени со запирки>"
2582                 },
2583                 "highway/bus_stop": {
2584                     "name": "Автобуска постојка",
2585                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Автобуска постојка“, одделени со запирки>"
2586                 },
2587                 "highway/corridor": {
2588                     "name": "Покриен премин",
2589                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Покриен премин“, одделени со запирки>"
2590                 },
2591                 "highway/crossing": {
2592                     "name": "Уличен премин",
2593                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Уличен премин“, одделени со запирки>"
2594                 },
2595                 "highway/crosswalk": {
2596                     "name": "Пешачки премин",
2597                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Пешачки премин“, одделени со запирки>"
2598                 },
2599                 "highway/cycleway": {
2600                     "name": "Велосипедска патека",
2601                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Велосипедска патека“, одделени со запирки>"
2602                 },
2603                 "highway/footway": {
2604                     "name": "Пешачка патека",
2605                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Пешачка патека“, одделени со запирки>"
2606                 },
2607                 "highway/give_way": {
2608                     "name": "Знак за предност",
2609                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Знак за предност“, одделени со запирки>"
2610                 },
2611                 "highway/living_street": {
2612                     "name": "Маалска улица",
2613                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Маалска улица“, одделени со запирки>"
2614                 },
2615                 "highway/mini_roundabout": {
2616                     "name": "Мини-кружен тек",
2617                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Мини-кружен тек“, одделени со запирки>"
2618                 },
2619                 "highway/motorway": {
2620                     "name": "Автопат",
2621                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Автопат“, одделени со запирки>"
2622                 },
2623                 "highway/motorway_junction": {
2624                     "name": "Автопатна клучка / излез",
2625                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Автопатна клучка / излез“, одделени со запирки>"
2626                 },
2627                 "highway/motorway_link": {
2628                     "name": "Автопатен приод",
2629                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Автопатен приод“, одделени со запирки>"
2630                 },
2631                 "highway/path": {
2632                     "name": "Патека",
2633                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Патека“, одделени со запирки>"
2634                 },
2635                 "highway/pedestrian": {
2636                     "name": "Пешачка  улица",
2637                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Пешачка улица“, одделени со запирки>"
2638                 },
2639                 "highway/primary": {
2640                     "name": "Главен пат",
2641                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Главен пат“, одделени со запирки>"
2642                 },
2643                 "highway/primary_link": {
2644                     "name": "Главен приод",
2645                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Главен приод“, одделени со запирки>"
2646                 },
2647                 "highway/residential": {
2648                     "name": "Станбен патен",
2649                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Станбен пат“, одделени со запирки>"
2650                 },
2651                 "highway/rest_area": {
2652                     "name": "Крајпатно одмориште",
2653                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Крајпатно одмориште“, одделени со запирки>"
2654                 },
2655                 "highway/road": {
2656                     "name": "Непознат пат",
2657                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Непознат пат“, одделени со запирки>"
2658                 },
2659                 "highway/secondary": {
2660                     "name": "Второстепен пат",
2661                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Второстепен пат“, одделени со запирки>"
2662                 },
2663                 "highway/secondary_link": {
2664                     "name": "Второстепен приод",
2665                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Второстепен приод“, одделени со запирки>"
2666                 },
2667                 "highway/service": {
2668                     "name": "Опслужен пат",
2669                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Опслужен пат“, одделени со запирки>"
2670                 },
2671                 "highway/service/alley": {
2672                     "name": "Сокак",
2673                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Сокак“, одделени со запирки>"
2674                 },
2675                 "highway/service/drive-through": {
2676                     "name": "Услужна патека",
2677                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Услужна патека“, одделени со запирки>"
2678                 },
2679                 "highway/service/driveway": {
2680                     "name": "Моторна патека",
2681                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Моторна патека“, одделени со запирки>"
2682                 },
2683                 "highway/service/emergency_access": {
2684                     "name": "Итен пристап",
2685                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Итен пристап“, одделени со запирки>"
2686                 },
2687                 "highway/service/parking_aisle": {
2688                     "name": "Паркинг-минувалиште",
2689                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Паркинг-минувалиште“, одделени со запирки>"
2690                 },
2691                 "highway/services": {
2692                     "name": "Опслужно подрачје",
2693                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Опслужно подрачје“, одделени со запирки>"
2694                 },
2695                 "highway/steps": {
2696                     "name": "Скалила",
2697                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Скалила“, одделени со запирки>"
2698                 },
2699                 "highway/stop": {
2700                     "name": "Знак за запирање",
2701                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Знак за запирање“, одделени со запирки>"
2702                 },
2703                 "highway/street_lamp": {
2704                     "name": "Улична светилка",
2705                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Улична светилка“, одделени со запирки>"
2706                 },
2707                 "highway/tertiary": {
2708                     "name": "Третостепен пат",
2709                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Третостепен пат“, одделени со запирки>"
2710                 },
2711                 "highway/tertiary_link": {
2712                     "name": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Третостепен приод“, одделени со запирки>",
2713                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Третостепен приод“, одделени со запирки>"
2714                 },
2715                 "highway/track": {
2716                     "name": "Неодржуван неасфалтиран пат",
2717                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Неодржуван неасфалтиран пат“, одделени со запирки>"
2718                 },
2719                 "highway/traffic_mirror": {
2720                     "name": "Сообраќајно огледало",
2721                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Сообраќајно огледало“, одделени со запирки>"
2722                 },
2723                 "highway/traffic_signals": {
2724                     "name": "Сообраќајни сигнали",
2725                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Сообраќајни сигнали“, одделени со запирки>"
2726                 },
2727                 "highway/trunk": {
2728                     "name": "Магистрален пат",
2729                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Магистрален пат“, одделени со запирки>"
2730                 },
2731                 "highway/trunk_link": {
2732                     "name": "Приод кон магистрала",
2733                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Приод кон магистрала“, одделени со запирки>"
2734                 },
2735                 "highway/turning_circle": {
2736                     "name": "Кружен тек",
2737                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Кружен тек“, одделени со запирки>"
2738                 },
2739                 "highway/turning_loop": {
2740                     "name": "Свртилиште (остров)",
2741                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Свртилиште (остров)“, одделени со запирки>"
2742                 },
2743                 "highway/unclassified": {
2744                     "name": "Месен/некатегоризиран пат",
2745                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Месен/некатегоризиран пат“, одделени со запирки>"
2746                 },
2747                 "historic": {
2748                     "name": "Историска месност",
2749                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Историска месност“, одделени со запирки>"
2750                 },
2751                 "historic/archaeological_site": {
2752                     "name": "Археолошко наоѓалиште",
2753                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Археолошко наоѓалиште“, одделени со запирки>"
2754                 },
2755                 "historic/boundary_stone": {
2756                     "name": "Меѓник",
2757                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Меѓник“, одделени со запирки>"
2758                 },
2759                 "historic/castle": {
2760                     "name": "Замок",
2761                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Замок“, одделени со запирки>"
2762                 },
2763                 "historic/memorial": {
2764                     "name": "Паметник",
2765                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Паметник“, одделени со запирки>"
2766                 },
2767                 "historic/monument": {
2768                     "name": "Споменик",
2769                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Споменик“, одделени со запирки>"
2770                 },
2771                 "historic/ruins": {
2772                     "name": "Рушевини",
2773                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Рушевини“, одделени со запирки>"
2774                 },
2775                 "historic/wayside_cross": {
2776                     "name": "Крајпатен крст",
2777                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Крајпатен крст“, одделени со запирки>"
2778                 },
2779                 "historic/wayside_shrine": {
2780                     "name": "Крајпатен параклис",
2781                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Крајпатен параклис“, одделени со запирки>"
2782                 },
2783                 "junction": {
2784                     "name": "Раскрсница",
2785                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Раскрсница“, одделени со запирки>"
2786                 },
2787                 "landuse": {
2788                     "name": "Видови земјиште",
2789                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Видови земјиште“, одделени со запирки>"
2790                 },
2791                 "landuse/allotments": {
2792                     "name": "Заедничка градина",
2793                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Заедничка градина“, одделени со запирки>"
2794                 },
2795                 "landuse/basin": {
2796                     "name": "Слив",
2797                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Слив“, одделени со запирки>"
2798                 },
2799                 "landuse/cemetery": {
2800                     "name": "Гробишта",
2801                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Гробишта“, одделени со запирки>"
2802                 },
2803                 "landuse/churchyard": {
2804                     "name": "Црковен двор",
2805                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Црковен двор“, одделени со запирки>"
2806                 },
2807                 "landuse/commercial": {
2808                     "name": "Стопанско подрачје",
2809                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Стопанско подрачје“, одделени со запирки>"
2810                 },
2811                 "landuse/construction": {
2812                     "name": "Изградба",
2813                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Изградба“, одделени со запирки>"
2814                 },
2815                 "landuse/farm": {
2816                     "name": "Земјоделска површина"
2817                 },
2818                 "landuse/farmland": {
2819                     "name": "Земјоделска површина",
2820                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Земјоделска површина“, одделени со запирки>"
2821                 },
2822                 "landuse/farmyard": {
2823                     "name": "Селски двор",
2824                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Селски двор“, одделени со запирки>"
2825                 },
2826                 "landuse/forest": {
2827                     "name": "Шума",
2828                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Шума“, одделени со запирки>"
2829                 },
2830                 "landuse/garages": {
2831                     "name": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Гаражи“, одделени со запирки>",
2832                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Гаражи“, одделени со запирки>"
2833                 },
2834                 "landuse/grass": {
2835                     "name": "Трева",
2836                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Трева“, одделени со запирки>"
2837                 },
2838                 "landuse/industrial": {
2839                     "name": "Индустриско подрачје",
2840                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Индустриско подрачје“, одделени со запирки>"
2841                 },
2842                 "landuse/landfill": {
2843                     "name": "Депонија",
2844                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Депонија“, одделени со запирки>"
2845                 },
2846                 "landuse/meadow": {
2847                     "name": "Ливада",
2848                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Ливада“, одделени со запирки>"
2849                 },
2850                 "landuse/military": {
2851                     "name": "Воено подрачје",
2852                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Воено подрачје“, одделени со запирки>"
2853                 },
2854                 "landuse/military/airfield": {
2855                     "name": "Воен аеродром",
2856                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Воен аеродром“, одделени со запирки>"
2857                 },
2858                 "landuse/military/barracks": {
2859                     "name": "Касарна",
2860                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Касарна“, одделени со запирки>"
2861                 },
2862                 "landuse/military/bunker": {
2863                     "name": "Бункер",
2864                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Бункер“, одделени со запирки>"
2865                 },
2866                 "landuse/military/checkpoint": {
2867                     "name": "Контролен пункт",
2868                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Контролен пункт“, одделени со запирки>"
2869                 },
2870                 "landuse/military/danger_area": {
2871                     "name": "Опасно подрачје",
2872                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Опасно подрачје“, одделени со запирки>"
2873                 },
2874                 "landuse/military/naval_base": {
2875                     "name": "Поморска база",
2876                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Поморска база“, одделени со запирки>"
2877                 },
2878                 "landuse/military/nuclear_explosion_site": {
2879                     "name": "Место на нуклеарна експлозија",
2880                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Место на нуклеарна експлозија“, одделени со запирки>"
2881                 },
2882                 "landuse/military/obstacle_course": {
2883                     "name": "Вежбалиште со препреки",
2884                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Вежбалиште со препреки“, одделени со запирки>"
2885                 },
2886                 "landuse/military/office": {
2887                     "name": "Воена служба",
2888                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Воена служба“, одделени со запирки>"
2889                 },
2890                 "landuse/military/range": {
2891                     "name": "Воено стрелиште",
2892                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Воено стрелиште“, одделени со запирки>"
2893                 },
2894                 "landuse/military/training_area": {
2895                     "name": "Воен полигон",
2896                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Воен полигон“, одделени со запирки>"
2897                 },
2898                 "landuse/orchard": {
2899                     "name": "Овоштарник",
2900                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Овоштарник“, одделени со запирки>"
2901                 },
2902                 "landuse/plant_nursery": {
2903                     "name": "Расадник",
2904                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Расадник“, одделени со запирки>"
2905                 },
2906                 "landuse/quarry": {
2907                     "name": "Каменолом",
2908                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Каменолом“, одделени со запирки>"
2909                 },
2910                 "landuse/recreation_ground": {
2911                     "name": "Рекреативен терен",
2912                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Рекреативен терен“, одделени со запирки>"
2913                 },
2914                 "landuse/residential": {
2915                     "name": "Станбено подрачје",
2916                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Станбено подрачје“, одделени со запирки>"
2917                 },
2918                 "landuse/retail": {
2919                     "name": "Продажно подрачје",
2920                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Продажно подрачје“, одделени со запирки>"
2921                 },
2922                 "landuse/vineyard": {
2923                     "name": "Лозје",
2924                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Лозје“, одделени со запирки>"
2925                 },
2926                 "leisure": {
2927                     "name": "Разонода",
2928                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Разонода“, одделени со запирки>"
2929                 },
2930                 "leisure/adult_gaming_centre": {
2931                     "name": "Игротека за возрасни",
2932                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Игротека за возрасни“, одделени со запирки>"
2933                 },
2934                 "leisure/bird_hide": {
2935                     "name": "Птицонабљудувачница",
2936                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Птицонабљудувачница“, одделени со запирки>"
2937                 },
2938                 "leisure/bowling_alley": {
2939                     "name": "Кугларница",
2940                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Кугларница“, одделени со запирки>"
2941                 },
2942                 "leisure/common": {
2943                     "name": "Јавно зеленило",
2944                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „јавно зеленило“, одделени со запирки>"
2945                 },
2946                 "leisure/dance": {
2947                     "name": "Сала за игранки",
2948                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Сала за игранки“, одделени со запирки>"
2949                 },
2950                 "leisure/dog_park": {
2951                     "name": "Кучешки парк",
2952                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Кучешки парк“, одделени со запирки>"
2953                 },
2954                 "leisure/firepit": {
2955                     "name": "Огниште",
2956                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Огниште“, одделени со запирки>"
2957                 },
2958                 "leisure/fitness_centre": {
2959                     "name": "Вежбалница",
2960                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Вежбалница“, одделени со запирки>"
2961                 },
2962                 "leisure/fitness_centre/yoga": {
2963                     "name": "Јога",
2964                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Јога“, одделени со запирки>"
2965                 },
2966                 "leisure/fitness_station": {
2967                     "name": "Вежбалница на отворено",
2968                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Вежбалница на отворено“, одделени со запирки>"
2969                 },
2970                 "leisure/garden": {
2971                     "name": "Градина",
2972                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Градина“, одделени со запирки>"
2973                 },