Localisation updates from http://translatewiki.net
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Ninomax
6 vi: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Nội dung
11       diary_entry: 
12         language: Ngôn ngữ
13         latitude: Vĩ độ
14         longitude: Kinh độ
15         title: Tiêu đề
16         user: Người dùng
17       friend: 
18         friend: Người bạn
19         user: Người dùng
20       message: 
21         body: Nội dung
22         recipient: Người nhận
23         sender: Người gửi
24         title: Tiêu đề
25       trace: 
26         description: Miêu tả
27         latitude: Vĩ độ
28         longitude: Kinh độ
29         name: Tên
30         public: Công khai
31         size: Kích cỡ
32         user: Người dùng
33         visible: Thấy được
34       user: 
35         active: Tích cực
36         description: Miêu tả
37         display_name: Tên Hiển thị
38         email: Thư điện tử
39         languages: Ngôn ngữ
40         pass_crypt: Mật khẩu
41     models: 
42       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
43       changeset: Bộ thay đổi
44       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
45       country: Quốc gia
46       diary_comment: Bình luận Nhật ký
47       diary_entry: Mục Nhật ký
48       friend: Người bạn
49       language: Ngôn ngữ
50       message: Thư
51       node: Nốt
52       node_tag: Thẻ Nốt
53       notifier: Trình báo
54       old_node: Nốt Cũ
55       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
56       old_relation: Quan hệ Cũ
57       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
58       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
59       old_way: Lối Cũ
60       old_way_node: Nốt Lối Cũ
61       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
62       relation: Quan hệ
63       relation_member: Thành viên Quan hệ
64       relation_tag: Thẻ Quan hệ
65       session: Phiên
66       trace: Tuyến đường
67       tracepoint: Điểm Tuyến đường
68       tracetag: Thẻ Tuyến đường
69       user: Người dùng
70       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
71       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
72       way: Lối
73       way_node: Nốt Lối
74       way_tag: Thẻ Lối
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
78     setup_user_auth: 
79       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
83       changesetxml: Bộ thay đổi XML
84       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
85       feed: 
86         title: Bộ thay đổi {{id}}
87         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
88       osmchangexml: osmChange XML
89       title: Bộ thay đổi
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
92       bounding_box: "Hộp bao:"
93       box: hộp
94       closed_at: "Lúc Đóng:"
95       created_at: "Lúc Tạo:"
96       has_nodes: 
97         one: "Có {{count}} nốt sau:"
98         other: "Có {{count}} nốt sau:"
99       has_relations: 
100         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
102       has_ways: 
103         one: "Có {{count}} lối sau:"
104         other: "Có {{count}} lối sau:"
105       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
106       show_area_box: Hiện Hộp vùng
107     common_details: 
108       changeset_comment: "Miêu tả:"
109       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
110       edited_by: "Người Sửa đổi:"
111       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
112       version: "Phiên bản:"
113     containing_relation: 
114       entry: Quan hệ {{relation_name}}
115       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
116     map: 
117       deleted: Đã xóa
118       larger: 
119         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
120         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
121         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
122         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
123       loading: Đang tải...
124     navigation: 
125       all: 
126         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
127         next_node_tooltip: Node tiếp theo
128         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
129         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
130         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
131         prev_node_tooltip: Node trước
132         prev_relation_tooltip: Relation trước
133         prev_way_tooltip: Lối trước
134       user: 
135         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
136         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
137         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
138     node: 
139       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
140       download_xml: Tải xuống XML
141       edit: sửa đổi
142       node: Nốt
143       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
144       view_history: xem lịch sử
145     node_details: 
146       coordinates: "Tọa độ:"
147       part_of: "Trực thuộc:"
148     node_history: 
149       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
150       download_xml: Tải xuống XML
151       node_history: Lịch sử Nốt
152       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
153       view_details: xem chi tiết
154     not_found: 
155       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
156       type: 
157         changeset: bộ thay đổi
158         node: nốt
159         relation: quan hệ
160         way: lối
161     paging_nav: 
162       of: trong
163       showing_page: Đang hiện trang
164     relation: 
165       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
166       download_xml: Tải xuống XML
167       relation: Quan hệ
168       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
169       view_history: xem lịch sử
170     relation_details: 
171       members: "Thành viên:"
172       part_of: "Trực thuộc:"
173     relation_history: 
174       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
175       download_xml: Tải xuống XML
176       relation_history: Lịch sử Quan hệ
177       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
178       view_details: xem chi tiết
179     relation_member: 
180       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
181       type: 
182         node: Nốt
183         relation: Quan hệ
184         way: Lối
185     start: 
186       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
187       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
188     start_rjs: 
189       data_frame_title: Dữ liệu
190       data_layer_name: Dữ liệu
191       details: Chi tiết
192       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
193       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
194       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
195       load_data: Tải Dữ liệu
196       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
197       loading: Đang tải...
198       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
199       object_list: 
200         api: Lấy vùng này dùng API
201         back: Liệt kê các đối tượng
202         details: Chi tiết
203         heading: Danh sách đối tượng
204         history: 
205           type: 
206             node: Nốt [[id]]
207             way: Lối [[id]]
208         selected: 
209           type: 
210             node: Nốt [[id]]
211             way: Lối [[id]]
212         type: 
213           node: Nốt
214           way: Lối
215       private_user: người bí mật
216       show_history: Xem Lịch sử
217       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
218       wait: Xin chờ...
219       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
220     tag_details: 
221       tags: "Thẻ:"
222       wiki_link: 
223         key: Trang wiki miêu tả khóa {{key}}
224         tag: Trang wiki miêu tả thẻ {{key}}={{value}}
225       wikipedia_link: Bài {{page}} trên Wikipedia
226     timeout: 
227       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của {{type}} có ID {{id}} quá lâu.
228       type: 
229         changeset: bộ thay đổi
230         node: nốt
231         relation: quan hệ
232         way: lối
233     way: 
234       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
235       download_xml: Tải xuống XML
236       edit: sửa đổi
237       view_history: xem lịch sử
238       way: Lối
239       way_title: "Lối: {{way_name}}"
240     way_details: 
241       also_part_of: 
242         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
243         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
244       nodes: "Nốt:"
245       part_of: "Thuộc về:"
246     way_history: 
247       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
248       download_xml: Tải xuống XML
249       view_details: xem chi tiết
250       way_history: Lịch sử Lối
251       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
252   changeset: 
253     changeset: 
254       anonymous: Vô danh
255       big_area: (lớn)
256       no_comment: (không có)
257       no_edits: (không có thay đổi)
258       show_area_box: hiện hộp vùng
259       still_editing: (đang mở)
260       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
261     changeset_paging_nav: 
262       next: Sau »
263       previous: « Trước
264       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
265     changesets: 
266       area: Vùng
267       comment: Miêu tả
268       id: ID
269       saved_at: Lúc Lưu
270       user: Người dùng
271     list: 
272       description: Những thay đổi gần đây
273       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
274       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
275       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
276       heading: Các bộ thay đổi
277       heading_bbox: Các bộ thay đổi
278       heading_user: Các bộ thay đổi
279       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
280       title: Các bộ thay đổi
281       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
282       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
283       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
284     timeout: 
285       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
286   diary_entry: 
287     diary_comment: 
288       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
289       confirm: Xác nhận
290       hide_link: Ẩn bình luận này
291     diary_entry: 
292       comment_count: 
293         one: 1 bình luận
294         other: "{{count}} bình luận"
295       comment_link: Bình luận về mục này
296       confirm: Xác nhận
297       edit_link: Sửa đổi mục này
298       hide_link: Ẩn mục này
299       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
300       reply_link: Trả lời mục này
301     edit: 
302       body: "Nội dung:"
303       language: "Ngôn ngữ:"
304       latitude: "Vĩ độ:"
305       location: "Vị trí:"
306       longitude: "Kinh độ:"
307       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
308       save_button: Lưu
309       subject: "Tiêu đề:"
310       title: Sửa đổi mục nhật ký
311       use_map_link: sử dụng bản đồ
312     feed: 
313       all: 
314         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
315         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
316       language: 
317         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
318         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
319       user: 
320         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
321         title: Các mục nhật ký của {{user}}
322     list: 
323       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
324       new: Mục Nhật ký Mới
325       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
326       newer_entries: Mục Sau
327       no_entries: Chưa có mục nhật ký
328       older_entries: Mục Trước
329       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
330       title: Các Nhật ký Cá nhân
331       user_title: Nhật ký của {{user}}
332     location: 
333       edit: Sửa
334       location: "Vị trí:"
335       view: Xem
336     new: 
337       title: Mục Nhật ký Mới
338     no_such_entry: 
339       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
340       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
341       title: Mục nhật ký không tồn tại
342     no_such_user: 
343       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
344       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
345       title: Người dùng không tồn tại
346     view: 
347       leave_a_comment: Bình luận
348       login: Đăng nhập
349       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
350       save_button: Lưu
351       title: Nhật ký của {{user}} | {{title}}
352       user_title: Nhật ký của {{user}}
353   export: 
354     start: 
355       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
356       area_to_export: Vùng để Xuất
357       embeddable_html: HTML để Nhúng
358       export_button: Xuất
359       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
360       format: "Định dạng:"
361       format_to_export: Định dạng Xuất
362       image_size: Hình có Kích cỡ
363       latitude: "Vĩ độ:"
364       licence: Giấy phép
365       longitude: "Kinh độ:"
366       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
367       mapnik_image: Hình Mapnik
368       max: tối đa
369       options: Tùy chọn
370       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
371       osmarender_image: Hình Osmarender
372       output: Đầu ra
373       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
374       scale: Tỷ lệ
375       too_large: 
376         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
377         heading: Khu vực Lớn quá
378       zoom: Thu phóng
379     start_rjs: 
380       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
381       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
382       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
383       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
384       export: Xuất
385       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
386       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
387   geocoder: 
388     description: 
389       title: 
390         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
391         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
392         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
393       types: 
394         cities: Thành phố
395         places: Địa điểm
396         towns: Thị xã
397     description_osm_namefinder: 
398       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
399     direction: 
400       east: đông
401       north: bắc
402       north_east: đông bắc
403       north_west: tây bắc
404       south: nam
405       south_east: đông nam
406       south_west: tây nam
407       west: tây
408     distance: 
409       one: khoảng 1 km
410       other: khoảng {{count}} km
411       zero: không tới 1 km
412     results: 
413       more_results: Thêm kết quả
414       no_results: Không tìm thấy kết quả
415     search: 
416       title: 
417         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
418         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
419         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
420         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
421         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
422         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
423         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
424     search_osm_namefinder: 
425       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
426       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
427     search_osm_nominatim: 
428       prefix: 
429         amenity: 
430           airport: Sân bay
431           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
432           atm: Máy Rút tiền Tự động
433           bank: Ngân hàng
434           bar: Quán Rượu
435           bench: Ghế
436           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
437           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
438           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
439           bus_station: Trạm xe bus
440           cafe: Quán Cà phê
441           car_rental: Chỗ Mướn Xe
442           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
443           car_wash: Tiệm Rửa Xe
444           casino: Sòng bạc
445           cinema: Rạp phim
446           club: Câu lạc bộ
447           college: Trường Cao đẳng
448           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
449           courthouse: Tòa
450           dentist: Nha sĩ
451           doctors: Bác sĩ
452           dormitory: Ký túc xá
453           drinking_water: Vòi Nước uống
454           driving_school: Trường Lái xe
455           embassy: Tòa Đại sứ
456           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
457           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
458           ferry_terminal: Trạm Phà
459           fire_hydrant: Vòi nước Máy
460           fire_station: Trạm Cứu hỏa
461           fountain: Vòi nước
462           fuel: Cây xăng
463           grave_yard: Nghĩa địa
464           gym: Nhà Thể dục
465           health_centre: Trung tâm Y tế
466           hospital: Bệnh viện
467           hotel: Khách sạn
468           ice_cream: Tiệm Kem
469           kindergarten: Tiểu học
470           library: Thư viện
471           market: Chợ
472           marketplace: Chợ phiên
473           nursery: Nhà trẻ
474           office: Văn phòng
475           park: Công viên
476           parking: Chỗ Đậu xe
477           pharmacy: Nhà thuốc
478           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
479           police: Cảnh sát
480           post_box: Hòm thư
481           post_office: Bưu điện
482           preschool: Trường Mầm non
483           prison: Nhà tù
484           pub: Quán rượu
485           public_market: Chợ phiên
486           restaurant: Nhà hàng
487           sauna: Nhà Tắm hơi
488           school: Trường học
489           shop: Tiệm
490           shopping: Tiệm
491           supermarket: Siêu thị
492           taxi: Taxi
493           telephone: Điện thoại Công cộng
494           theatre: Nhà hát
495           toilets: Vệ sinh
496           townhall: Thị sảnh
497           university: Trường Đại học
498           vending_machine: Máy Bán hàng
499           waste_basket: Thùng rác
500           wifi: Điểm Truy cập Không dây
501           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
502         boundary: 
503           administrative: Biên giới Hành chính
504         building: 
505           bunker: Boong ke
506           church: Nhà thờ
507           city_hall: Trụ sở Thành phố
508           commercial: Tòa nhà Thương mại
509           dormitory: Ký túc xá
510           entrance: Cửa vào
511           garage: Ga ra
512           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
513           hotel: Khách sạn
514           house: Nhà ở
515           industrial: Tòa nhà Công nghiệp
516           office: Tòa nhà Văn phòng
517           residential: Nhà ở
518           school: Nhà trường
519           shop: Tiệm
520           stadium: Sân vận động
521           store: Tiệm
522           tower: Tháp
523           train_station: Nhà ga
524           university: Tòa nhà Đại học
525           "yes": Tòa nhà
526         highway: 
527           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
528           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
529           construction: Đường Đang Xây
530           cycleway: Đường Xe đạp
531           distance_marker: Cây số
532           footway: Đường bộ
533           gate: Cổng
534           living_street: Đường Hàng xóm
535           minor: Đường Nhỏ
536           motorway: Đường Cao tốc
537           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
538           motorway_link: Đường Cao tốc
539           path: Lối
540           pedestrian: Đường bộ Lớn
541           primary: Đường Chính
542           primary_link: Đường Chính
543           raceway: Đường đua
544           residential: Đường Nhà ở
545           road: Đường
546           secondary: Đường Lớn
547           secondary_link: Đường Lớn
548           service: Đường phụ
549           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
550           steps: Cầu thang
551           tertiary: Đường Lớn
552           track: Đường mòn
553           trail: Đường mòn
554           trunk: Xa lộ
555           trunk_link: Xa lộ
556           unclassified: Đường Không Phân loại
557           unsurfaced: Đường Không Lát
558         historic: 
559           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
560           battlefield: Chiến trường
561           boundary_stone: Mốc Biên giới
562           building: Tòa nhà
563           castle: Lâu đài
564           church: Nhà thờ
565           house: Nhà ở
566           icon: Thánh tượng
567           manor: Trang viên
568           memorial: Đài Tưởng niệm
569           mine: Mỏ
570           monument: Đài Kỷ niệm
571           museum: Bảo tàng
572           ruins: Tàn tích
573           tower: Tháp
574           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
575           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
576         landuse: 
577           allotments: Khu Vườn Gia đình
578           basin: Lưu vực
579           cemetery: Nghĩa địa
580           commercial: Khu vực Thương mại
581           conservation: Bảo tồn
582           construction: Công trường Xây dựng
583           farm: Trại
584           farmland: Trại
585           farmyard: Sân Trại
586           forest: Rừng Trồng Cây
587           grass: Cỏ
588           industrial: Khu vực Công nghiệp
589           landfill: Nơi Đổ Rác
590           meadow: Đồng cỏ
591           military: Khu vực Quân sự
592           mine: Mỏ
593           mountain: Núi
594           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
595           park: Công viên
596           piste: Đường Trượt tuyết
597           plaza: Quảng trường
598           quarry: Mỏ Đá
599           railway: Đường sắt
600           recreation_ground: Sân chơi
601           reservoir: Bể nước
602           residential: Khu vực Nhà ở
603           retail: Khu vực Buôn bán
604           vineyard: Vườn Nho
605           wetland: Đầm lầy
606           wood: Rừng
607         leisure: 
608           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
609           fishing: Hồ Đánh cá
610           garden: Vườn
611           golf_course: Sân Golf
612           ice_rink: Sân băng
613           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
614           park: Công viên
615           pitch: Bãi Thể thao
616           playground: Sân chơi
617           recreation_ground: Sân Giải trí
618           sports_centre: Trung tâm Thể thao
619           stadium: Sân vận động
620           swimming_pool: Hồ Bơi
621           water_park: Công viên Nước
622         natural: 
623           bay: Vịnh
624           beach: Bãi biển
625           cape: Mũi đất
626           cave_entrance: Cửa vào Hang
627           channel: Eo biển
628           cliff: Vách đá
629           coastline: Bờ biển
630           geyser: Mạch nước Phun
631           glacier: Sông băng
632           heath: Bãi Hoang
633           hill: Đồi
634           island: Đảo
635           land: Đất
636           moor: Truông
637           peak: Đỉnh
638           reef: Rạn san hô
639           river: Sông
640           rock: Đá
641           spring: Suối
642           strait: Eo biển
643           tree: Cây
644           valley: Thung lũng
645           volcano: Núi lửa
646           water: Nước
647           wetlands: Đầm lầy
648           wood: Rừng
649         place: 
650           airport: Sân bay
651           city: Thành phố
652           country: Quốc gia
653           county: Quận hạt
654           farm: Trại
655           house: Nhà ở
656           houses: Dãy Nhà
657           island: Đảo
658           locality: Địa phương
659           postcode: Mã Bưu điện
660           region: Miền
661           sea: Biển
662           state: Tỉnh bang
663           subdivision: Hàng xóm
664           suburb: Ngoại ô
665           town: Thị xã/trấn
666           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
667           village: Làng
668         railway: 
669           construction: Đường sắt Đang Xây
670           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
671           funicular: Đường sắt Leo núi
672           historic_station: Nhà ga Lịch sử
673           junction: Ga Đầu mối
674           monorail: Đường Một Ray
675           station: Nhà ga
676           subway: Trạm Xe điện Ngầm
677           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
678           tram: Đường Xe điện
679         shop: 
680           bakery: Tiệm Bánh
681           bicycle: Tiệm Xe đạp
682           books: Tiệm Sách
683           car: Tiệm Xe hơi
684           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
685           car_repair: Tiệm Sửa Xe
686           carpet: Tiệm Thảm
687           chemist: Nhà thuốc
688           clothes: Tiệm Quần áo
689           computer: Tiệm Máy tính
690           confectionery: Tiệm Kẹo
691           convenience: Tiệm Tập hóa
692           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
693           drugstore: Nhà thuốc
694           fashion: Tiệm Thời trang
695           fish: Tiệm Cá
696           florist: Tiệm Hoa
697           food: Tiệm Thực phẩm
698           grocery: Tiệm Tạp phẩm
699           hairdresser: Tiệm Làm tóc
700           insurance: Bảo hiểm
701           jewelry: Tiệm Kim hoàn
702           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
703           mall: Trung tâm Mua sắm
704           market: Chợ
705           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
706           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
707           music: Tiệm Nhạc
708           newsagent: Tiệm Báo
709           optician: Tiệm Kính mắt
710           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
711           photo: Tiệm Rửa Hình
712           salon: Tiệm Làm tóc
713           shoes: Tiệm Giày
714           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
715           sports: Tiệm Thể thao
716           supermarket: Siêu thị
717           toys: Tiệm Đồ chơi
718           travel_agency: Văn phòng Du lịch
719           video: Tiệm Phim
720         tourism: 
721           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
722           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
723           attraction: Nơi Du lịch
724           bed_and_breakfast: Nhà trọ
725           cabin: Túp lều
726           camp_site: Nơi Cắm trại
727           chalet: Nhà ván
728           hostel: Nhà trọ
729           hotel: Khách sạn
730           information: Thông tin
731           lean_to: Nhà chái
732           motel: Khách sạn Dọc đường
733           museum: Bảo tàng
734           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
735           theme_park: Công viên Giải trí
736           valley: Thung lũng
737           viewpoint: Thắng cảnh
738           zoo: Vườn thú
739         waterway: 
740           canal: Kênh
741           dam: Đập
742           rapids: Thác ghềnh
743           river: Sông
744           riverbank: Bờ sông
745           stream: Dòng suối
746           waterfall: Thác
747   javascripts: 
748     map: 
749       base: 
750         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
751         mapnik: Mapnik
752         noname: Không tên
753         osmarender: Osmarender
754       overlays: 
755         maplint: Maplint
756     site: 
757       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
758       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
759       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
760       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
761       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
762       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
763   layouts: 
764     copyright: Bản quyền &amp; Giấy phép
765     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
766     donate_link_text: quyên góp
767     edit: Sửa đổi
768     export: Xuất
769     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
770     gps_traces: Tuyến đường GPS
771     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
772     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
773     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
774     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
775     history: Lịch sử
776     home: nhà
777     home_tooltip: Về vị trí nhà
778     inbox: hộp thư ({{count}})
779     inbox_tooltip: 
780       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
781       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
782       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
783     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
784     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
785     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại {{partners}}.
786     intro_3_partners: wiki
787     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
788     license: 
789       alt: CC BY-SA 2.0
790       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
791     log_in: đăng nhập
792     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
793     logo: 
794       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
795     logout: đăng xuất
796     logout_tooltip: Đăng xuất
797     make_a_donation: 
798       text: Quyên góp
799       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
800     news_blog: Blog Tin tức
801     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
802     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
803     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
804     shop: Tiệm
805     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
806     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
807     sign_up: đăng ký
808     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
809     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
810     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
811     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
812     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
813     view: Xem
814     view_tooltip: Xem bản đồ
815     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
816     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
817   license_page: 
818     foreign: 
819       english_link: nguyên bản tiếng Anh
820       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang {{english_original_link}}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
821       title: Thông tin về bản dịch này
822     legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Google Maps hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
823     native: 
824       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
825       native_link: bản dịch tiếng Việt
826       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về {{native_link}} của trang này hoặc {{mapping_link}} thay vì đọc mãi.
827       title: Giới thiệu về trang này
828   message: 
829     delete: 
830       deleted: Đã xóa thư
831     inbox: 
832       date: Ngày
833       from: Từ
834       my_inbox: Hộp thư đến
835       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
836       outbox: đã gửi
837       people_mapping_nearby: những người ở gần
838       subject: Tiêu đề
839       title: Hộp thư
840       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
841     mark: 
842       as_read: Thư đã đọc
843       as_unread: Thư chưa đọc
844     message_summary: 
845       delete_button: Xóa
846       read_button: Đánh dấu là đã đọc
847       reply_button: Trả lời
848       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
849     new: 
850       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
851       body: Nội dung
852       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
853       message_sent: Thư đã gửi
854       send_button: Gửi
855       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
856       subject: Tiêu đề
857       title: Gửi thư
858     no_such_message: 
859       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
860       heading: Thư không tồn tại
861       title: Thư không tồn tại
862     no_such_user: 
863       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
864       heading: Người dùng không tồn tại
865       title: Người dùng không tồn tại
866     outbox: 
867       date: Ngày
868       inbox: thư đến
869       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
870       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
871       outbox: thư đã gửi
872       people_mapping_nearby: những người ở gần
873       subject: Tiêu đề
874       title: Hộp thư đã gửi
875       to: Tới
876       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
877     read: 
878       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
879       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
880       date: Ngày
881       from: Từ
882       reading_your_messages: Đọc thư
883       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
884       reply_button: Trả lời
885       subject: Tiêu đề
886       title: Đọc thư
887       to: Tới
888       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
889       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
890     reply: 
891       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
892     sent_message_summary: 
893       delete_button: Xóa
894   notifier: 
895     diary_comment_notification: 
896       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
897       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
898       hi: Chào {{to_user}},
899       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
900     email_confirm: 
901       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
902     email_confirm_html: 
903       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
904       greeting: Chào bạn,
905       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
906     email_confirm_plain: 
907       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
908       greeting: Chào bạn,
909       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
910       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
911     friend_notification: 
912       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại {{befriendurl}}.
913       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
914       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}}.
915       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
916     gpx_notification: 
917       and_no_tags: và không có thẻ
918       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
919       failure: 
920         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
921         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
922         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
923         more_info_2: "vấn đề này tại:"
924         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
925       greeting: Chào bạn,
926       success: 
927         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
928         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
929       with_description: với miêu tả
930       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
931     lost_password: 
932       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
933     lost_password_html: 
934       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
935       greeting: Chào bạn,
936       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
937     lost_password_plain: 
938       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
939       greeting: Hi,
940       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
941       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
942     message_notification: 
943       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
944       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
945       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
946       hi: Chào {{to_user}},
947       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
948     signup_confirm: 
949       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
950     signup_confirm_html: 
951       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
952       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
953       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
954       greeting: Chào bạn!
955       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
956       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
957       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
958       more_videos_here: thêm video tại đây
959       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
960       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
961       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
962     signup_confirm_plain: 
963       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
964       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
965       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
966       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
967       current_user_2: "tại:"
968       greeting: Chào bạn!
969       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
970       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
971       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
972       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
973       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
974       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
975       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
976       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
977       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
978       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
979   oauth: 
980     oauthorize: 
981       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
982       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
983       allow_to: "Cho phép trình khách:"
984       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
985       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
986       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
987       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
988       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
989     revoke: 
990       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
991   oauth_clients: 
992     create: 
993       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
994     destroy: 
995       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
996     edit: 
997       submit: Sửa đổi
998       title: Sửa đổi chương trình của bạn
999     form: 
1000       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1001       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1002       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1003       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1004       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1005       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1006       callback_url: URL Gọi lại
1007       name: Tên
1008       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1009       required: Bắt buộc
1010       support_url: URL Trợ giúp
1011       url: URL Trang chủ Chương trình
1012     index: 
1013       application: Tên Chương trình
1014       issued_at: Lúc Cho phép
1015       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1016       my_apps: Trình khách của Tôi
1017       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1018       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1019       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1020       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1021       revoke: Thu hồi!
1022       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1023     new: 
1024       submit: Đăng ký
1025       title: Đăng ký chương trình mới
1026     not_found: 
1027       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
1028     show: 
1029       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1030       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1031       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1032       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1033       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1034       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1035       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1036       authorize_url: "Cho phép URL:"
1037       edit: Sửa đổi Chi tiết
1038       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1039       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1040       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1041       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1042       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
1043       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1044     update: 
1045       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1046   site: 
1047     edit: 
1048       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1049       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1050       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1051       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
1052       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1053       user_page_link: trang cá nhân
1054     index: 
1055       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1056       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1057       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
1058       license: 
1059         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1060         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
1061         project_name: Dự án OpenStreetMap
1062       permalink: Liên kết Thường trực
1063       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1064     key: 
1065       map_key: Chú giải
1066       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
1067       table: 
1068         entry: 
1069           admin: Biên giới hành chính
1070           allotments: Khu vườn gia đình
1071           apron: 
1072             - Sân đậu máy bay
1073             - nhà ga hành khách
1074           bridge: Đường rắn = cầu
1075           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1076           brownfield: Sân để trống
1077           building: Kiến trúc quan trọng
1078           byway: Đường mòn đa mốt
1079           cable: 
1080             - Đường xe cáp
1081             - ski lift
1082           cemetery: Nghĩa địa
1083           centre: Trung tâm thể thao
1084           commercial: Khu vực thương mại
1085           common: 
1086             - Đất công
1087             - bãi cỏ
1088           construction: Đường đang xây
1089           cycleway: Đường xe đạp
1090           destination: Chỉ giao thông địa phương
1091           farm: Ruộng
1092           footway: Đường đi bộ
1093           forest: Rừng trồng cây
1094           golf: Sân golf
1095           heathland: Vùng cây bụi
1096           industrial: Khu vực công nghiệp
1097           lake: 
1098             - Hồ
1099             - bể nước
1100           military: Khu vực quân sự
1101           motorway: Đường cao tốc
1102           park: Công viên
1103           permissive: Đường cho phép
1104           pitch: Sân thể thao
1105           primary: Đường chính
1106           private: Đường riêng
1107           rail: Đường sắt
1108           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1109           resident: Khu vực nhà ở
1110           retail: Khu vực buôn bán
1111           runway: 
1112             - Đường băng
1113             - đường lăn
1114           school: 
1115             - Trường học
1116             - đại học
1117           secondary: Đường lớn
1118           station: Nhà ga
1119           subway: Đường ngầm
1120           summit: 
1121             - Đỉnh núi
1122             - đồi
1123           tourist: Nơi du lịch
1124           track: Đường mòn
1125           tram: 
1126             - Đường sắt nhẹ
1127             - xe điện
1128           trunk: Xa lộ
1129           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1130           unclassified: Đường không phân loại
1131           unsurfaced: Đường không lát
1132           wood: Rừng
1133         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
1134     search: 
1135       search: Tìm kiếm
1136       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
1137       submit_text: Đi
1138       where_am_i: Tôi ở đâu?
1139       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1140     sidebar: 
1141       close: Đóng
1142       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1143   time: 
1144     formats: 
1145       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1146   trace: 
1147     create: 
1148       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1149       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1150     delete: 
1151       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1152     edit: 
1153       description: "Miêu tả:"
1154       download: tải xuống
1155       edit: sửa đổi
1156       filename: "Tên tập tin:"
1157       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1158       map: bản đồ
1159       owner: "Tác giả:"
1160       points: "Số nốt:"
1161       save_button: Lưu các Thay đổi
1162       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1163       tags: "Thẻ:"
1164       tags_help: dấu phẩy phân cách
1165       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1166       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1167       visibility: "Mức độ truy cập:"
1168       visibility_help: có nghĩa là gì?
1169       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1170     list: 
1171       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1172       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
1173       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
1174       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1175     make_public: 
1176       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1177     no_such_user: 
1178       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1179       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1180       title: Người dùng không tồn tại
1181     offline: 
1182       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1183       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1184     offline_warning: 
1185       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1186     trace: 
1187       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
1188       by: bởi
1189       count_points: "{{count}} nốt"
1190       edit: sửa đổi
1191       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1192       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1193       in: trong
1194       map: bản đồ
1195       more: thêm
1196       pending: CHƯA XỬ
1197       private: RIÊNG
1198       public: CÔNG KHAI
1199       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1200       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1201       view_map: Xem Bản đồ
1202     trace_form: 
1203       description: Miêu tả
1204       help: Trợ giúp
1205       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1206       tags: Thẻ
1207       tags_help: dấu phẩy phân cách
1208       upload_button: Tải lên
1209       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
1210       visibility: "Mức độ truy cập:"
1211       visibility_help: có nghĩa là gì?
1212       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1213     trace_header: 
1214       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1215       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
1216       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1217       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1218     trace_optionals: 
1219       tags: Thẻ
1220     trace_paging_nav: 
1221       next: Sau »
1222       previous: « Trước
1223       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
1224     view: 
1225       delete_track: Xóa tuyến đường này
1226       description: "Miêu tả:"
1227       download: tải xuống
1228       edit: sửa đổi
1229       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1230       filename: "Tên tập tin:"
1231       heading: Xem tuyến đường {{name}}
1232       map: bản đồ
1233       none: Không có
1234       owner: "Tác giả:"
1235       pending: CHƯA XỬ
1236       points: "Số nốt:"
1237       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1238       tags: "Thẻ:"
1239       title: Xem tuyến đường {{name}}
1240       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1241       uploaded: "Lúc tải lên:"
1242       visibility: "Mức độ truy cập:"
1243     visibility: 
1244       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1245       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1246       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1247       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1248   user: 
1249     account: 
1250       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1251       delete image: Xóa hình hiện dùng
1252       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1253       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1254       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1255       home location: "Vị trí Nhà:"
1256       image: "Hình:"
1257       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1258       keep image: Giữ hình hiện dùng
1259       latitude: "Vĩ độ:"
1260       longitude: "Kinh độ:"
1261       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1262       my settings: Tùy chọn
1263       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1264       new image: Thêm hình
1265       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1266       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1267       profile description: "Tự giới thiệu:"
1268       public editing: 
1269         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1270         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1271         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1272         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1273         enabled link text: có nghĩa là gì?
1274         heading: "Sửa đổi công khai:"
1275       public editing note: 
1276         heading: Sửa đổi công khai
1277         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1278       replace image: Thay hình hiện dùng
1279       return to profile: Trở về trang cá nhân
1280       save changes button: Lưu các Thay đổi
1281       title: Chỉnh sửa tài khoản
1282       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1283     confirm: 
1284       button: Xác nhận
1285       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
1286       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1287       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1288       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1289     confirm_email: 
1290       button: Xác nhận
1291       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1292       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1293       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1294       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1295     filter: 
1296       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1297     go_public: 
1298       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1299     list: 
1300       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1301       empty: Không tìm thấy người dùng.
1302       heading: Người dùng
1303       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1304       showing: 
1305         one: Trang {{page}} ({{page}} trên tổng {{page}})
1306         other: Trang {{page}} ({{page}}–{{page}} trên tổng {{page}})
1307       summary: "{{name}} do {{ip_address}} mở ngày {{date}}"
1308       summary_no_ip: "{{name}} mở ngày {{date}}"
1309       title: Người dùng
1310     login: 
1311       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
1312       account suspended: Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.<br />Vui lòng liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.
1313       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1314       create_account: mở tài khoản
1315       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1316       heading: Đăng nhập
1317       login_button: Đăng nhập
1318       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1319       password: "Mật khẩu:"
1320       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
1321       remember: "Nhớ tôi:"
1322       title: Đăng nhập
1323       webmaster: chủ trang
1324     logout: 
1325       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1326       logout_button: Đăng xuất
1327       title: Đăng xuất
1328     lost_password: 
1329       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1330       heading: Quên mất Mật khẩu?
1331       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1332       new password button: Đặt lại mật khẩu
1333       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1334       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1335       title: Quên mất mật khẩu
1336     make_friend: 
1337       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
1338       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
1339       success: "{{name}} mới là người bạn."
1340     new: 
1341       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1342       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1343       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1344       continue: Tiếp tục
1345       display name: "Tên hiển thị:"
1346       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1347       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1348       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1349       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1350       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1351       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1352       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1353       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1354       password: "Mật khẩu:"
1355       title: Mở tài khoản
1356     no_such_user: 
1357       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1358       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1359       title: Người dùng không tồn tại
1360     popup: 
1361       friend: Người bạn
1362       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1363       your location: Vị trí của bạn
1364     remove_friend: 
1365       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
1366       success: "{{name}} không còn là người bạn."
1367     reset_password: 
1368       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1369       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1370       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1371       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
1372       password: "Mật khẩu:"
1373       reset: Đặt lại Mật khẩu
1374       title: Đặt lại mật khẩu
1375     set_home: 
1376       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1377     suspended: 
1378       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1379       heading: Tài khoản bị Cấm
1380       title: Tài khoản bị Cấm
1381       webmaster: chủ trang
1382     terms: 
1383       agree: Chấp nhận
1384       consider_pd: Tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1385       consider_pd_why: có nghĩa là gì?
1386       decline: Từ chối
1387       heading: Điều kiện đóng góp
1388       legale_names: 
1389         france: Pháp
1390         italy: Ý
1391         rest_of_world: Các nước khác
1392       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1393       press accept button: Xin hãy đọc kỹ thỏa thuận ở dưới và bấm nút Chấp nhận để mở tài khoản.
1394     view: 
1395       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1396       add as friend: thêm là người bạn
1397       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
1398       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1399       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1400       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1401       confirm: Xác nhận
1402       confirm_user: xác nhận người dùng này
1403       create_block: cấm người dùng này
1404       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1405       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1406       delete_user: xóa tài khoản này
1407       description: Miêu tả
1408       diary: nhật ký
1409       edits: đóng góp
1410       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1411       hide_user: ẩn tài khoản này
1412       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
1413       km away: cách {{count}} km
1414       m away: cách {{count}} m
1415       mapper since: "Tham gia:"
1416       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1417       my diary: nhật ký của tôi
1418       my edits: đóng góp của tôi
1419       my settings: tùy chọn
1420       my traces: tuyến đường của tôi
1421       nearby users: Người dùng khác ở gần
1422       new diary entry: mục nhật ký mới
1423       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1424       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1425       oauth settings: Thiết lập OAuth
1426       remove as friend: dời người bạn
1427       role: 
1428         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1429         grant: 
1430           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1431           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1432         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1433         revoke: 
1434           administrator: Rút quyền quản lý viên
1435           moderator: Rút quyền điều hành viên
1436       send message: gửi thư
1437       settings_link_text: tùy chọn
1438       spam score: "Điểm số Spam:"
1439       status: "Trạng thái:"
1440       traces: tuyến đường
1441       unhide_user: hiện tài khoản này
1442       user location: Vị trí của người dùng
1443       your friends: Người bạn của bạn
1444   user_block: 
1445     blocks_by: 
1446       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1447       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1448       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1449     blocks_on: 
1450       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1451       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1452       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1453     create: 
1454       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1455       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1456       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1457     edit: 
1458       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1459       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1460       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1461       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1462       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1463       show: Xem tác vụ cấm này
1464       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1465       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1466     filter: 
1467       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1468       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1469       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1470     helper: 
1471       time_future: Hết hạn {{time}}.
1472       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1473       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1474     index: 
1475       empty: Chưa ai bị cấm.
1476       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1477       title: Người dùng bị cấm
1478     model: 
1479       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1480       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1481     new: 
1482       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1483       heading: Cấm {{name}}
1484       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1485       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1486       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1487       submit: Cấm người dùng
1488       title: Cấm {{name}}
1489       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1490       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1491     not_found: 
1492       back: Trở về trang đầu
1493       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1494     partial: 
1495       confirm: Bạn có chắc không?
1496       creator_name: Người cấm
1497       display_name: Người bị cấm
1498       edit: Sửa đổi
1499       not_revoked: (không bị hủy)
1500       reason: Lý do cấm
1501       revoke: Bỏ cấm!
1502       revoker_name: Người bỏ cấm
1503       show: Hiện
1504       status: Trạng thái
1505     period: "{{count}} giờ"
1506     revoke: 
1507       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1508       flash: Đã bỏ cấm.
1509       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1510       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1511       revoke: Bỏ cấm!
1512       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1513       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1514     show: 
1515       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1516       confirm: Bạn có chắc không?
1517       edit: Sửa đổi
1518       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1519       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1520       reason: "Lý do cấm:"
1521       revoke: Bỏ cấm!
1522       revoker: "Người bỏ cấm:"
1523       show: Hiện
1524       status: Trạng thái
1525       time_future: Hết hạn {{time}}
1526       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1527       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1528     update: 
1529       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1530       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1531   user_role: 
1532     filter: 
1533       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1534       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1535       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1536       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1537     grant: 
1538       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1539       confirm: Xác nhận
1540       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1541       heading: Xác nhận cấp vai trò
1542       title: Xác nhận cấp vai trò
1543     revoke: 
1544       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1545       confirm: Xác nhận
1546       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1547       heading: Xác nhận rút vai trò
1548       title: Xác nhận rút vai trò