]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/vi.yml
Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Dinhxuanduyet
5 # Author: Ioe2015
6 # Author: KhangND
7 # Author: Leducthn
8 # Author: Macofe
9 # Author: Minh Nguyen
10 # Author: Nemo bis
11 # Author: Ninomax
12 # Author: Phjtieudoc
13 # Author: Ruila
14 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
15 ---
16 vi:
17   time:
18     formats:
19       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
20       blog: '%d tháng %m năm %Y'
21   activerecord:
22     models:
23       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
24       changeset: Bộ thay đổi
25       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
26       country: Quốc gia
27       diary_comment: Bình luận Nhật ký
28       diary_entry: Mục Nhật ký
29       friend: Người bạn
30       language: Ngôn ngữ
31       message: Thư
32       node: Nốt
33       node_tag: Thẻ Nốt
34       notifier: Trình báo
35       old_node: Nốt Cũ
36       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
37       old_relation: Quan hệ Cũ
38       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
39       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
40       old_way: Lối Cũ
41       old_way_node: Nốt Lối Cũ
42       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
43       relation: Quan hệ
44       relation_member: Thành viên Quan hệ
45       relation_tag: Thẻ Quan hệ
46       session: Phiên
47       trace: Tuyến đường
48       tracepoint: Điểm Tuyến đường
49       tracetag: Thẻ Tuyến đường
50       user: Người dùng
51       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
52       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
53       way: Lối
54       way_node: Nốt Lối
55       way_tag: Thẻ Lối
56     attributes:
57       diary_comment:
58         body: Nội dung
59       diary_entry:
60         user: Người dùng
61         title: Tiêu đề
62         latitude: Vĩ độ
63         longitude: Kinh độ
64         language: Ngôn ngữ
65       friend:
66         user: Người dùng
67         friend: Người bạn
68       trace:
69         user: Người dùng
70         visible: Thấy được
71         name: Tên
72         size: Kích cỡ
73         latitude: Vĩ độ
74         longitude: Kinh độ
75         public: Công khai
76         description: Miêu tả
77       message:
78         sender: Người gửi
79         title: Tiêu đề
80         body: Nội dung
81         recipient: Người nhận
82       user:
83         email: Thư điện tử
84         active: Tích cực
85         display_name: Tên Hiển thị
86         description: Miêu tả
87         languages: Ngôn ngữ
88         pass_crypt: Mật khẩu
89   editor:
90     default: Mặc định (hiện là %{name})
91     potlatch:
92       name: Potlatch 1
93       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
94     id:
95       name: iD
96       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
97     potlatch2:
98       name: Potlatch 2
99       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
100     remote:
101       name: phần điều khiển từ xa
102       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
103   browse:
104     created: Tạo
105     closed: Đóng
106     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
107     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
108     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
109     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
110     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
111     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
112     version: Phiên bản
113     in_changeset: Bộ thay đổi
114     anonymous: vô danh
115     no_comment: (không miêu tả)
116     part_of: Trực thuộc
117     download_xml: Tải về XML
118     view_history: Xem Lịch sử
119     view_details: Xem Chi tiết
120     location: 'Vị trí:'
121     changeset:
122       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
123       belongs_to: Tác giả
124       node: Các nốt (%{count})
125       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
126       way: Các lối (%{count})
127       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
128       relation: Các quan hệ (%{count})
129       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
130       comment: Bình luận (%{count})
131       hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách
132         đây %{when}</abbr>
133       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
134       changesetxml: Bộ thay đổi XML
135       osmchangexml: osmChange XML
136       feed:
137         title: Bộ thay đổi %{id}
138         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
139       join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
140       discussion: Thảo luận
141       still_open: Bộ thay đổi đang mở – có thể thảo luận sau khi bộ thay đổi được
142         đóng.
143     node:
144       title: 'Nốt: %{name}'
145       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
146     way:
147       title: 'Lối: %{name}'
148       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
149       nodes: Các nốt
150       also_part_of:
151         one: trực thuộc lối %{related_ways}
152         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
153     relation:
154       title: 'Quan hệ: %{name}'
155       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
156       members: Các thành viên
157     relation_member:
158       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
159       type:
160         node: Nốt
161         way: Lối
162         relation: Quan hệ
163     containing_relation:
164       entry: Quan hệ %{relation_name}
165       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
166     not_found:
167       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
168       type:
169         node: nốt
170         way: lối
171         relation: quan hệ
172         changeset: bộ thay đổi
173         note: ghi chú
174     timeout:
175       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
176       type:
177         node: nốt
178         way: lối
179         relation: quan hệ
180         changeset: bộ thay đổi
181         note: ghi chú
182     redacted:
183       redaction: Dãy ẩn %{id}
184       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
185         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
186       type:
187         node: nốt
188         way: lối
189         relation: quan hệ
190     start_rjs:
191       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
192         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
193         bộ dữ liệu này?
194       load_data: Tải Dữ liệu
195       loading: Đang tải…
196     tag_details:
197       tags: Thẻ
198       wiki_link:
199         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
200         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
201       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
202       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
203       telephone_link: Gọi %{phone_number}
204     note:
205       title: 'Ghi chú: %{id}'
206       new_note: Ghi chú Mới
207       description: Miêu tả
208       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
209       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
210       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
211       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
212       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
213       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
214       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
215         %{when}</abbr>
216       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
217       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
218         %{when}</abbr>
219       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
220       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
221       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
222       report: Báo cáo ghi chú này
223     query:
224       title: Thăm dò Yếu tố
225       introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
226       nearby: Yếu tố lân cận
227       enclosing: Yếu tố bao gồm
228   changesets:
229     changeset_paging_nav:
230       showing_page: Trang %{page}
231       next: Sau »
232       previous: « Trước
233     changeset:
234       anonymous: Vô danh
235       no_edits: (không có thay đổi)
236       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
237     changesets:
238       id: ID
239       saved_at: Lưu vào lúc
240       user: Người dùng
241       comment: Tóm lược
242       area: Vùng
243     index:
244       title: Các bộ thay đổi
245       title_user: Những bộ thay đổi bởi %{user}
246       title_friend: Những bộ thay đổi bởi bạn bè của bạn
247       title_nearby: Những bộ thay đổi bởi người dùng ở gần
248       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
249       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
250       empty_user: Không có bộ thay đổi bởi người dùng này.
251       no_more: Không tìm thấy thêm bộ thay đổi.
252       no_more_area: Không có thêm bộ thay đổi trong khu vực này.
253       no_more_user: Không có thêm bộ thay đổi bởi người dùng này.
254       load_more: Tải thêm
255     timeout:
256       sorry: Rất tiếc, việc lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
257   changeset_comments:
258     comment:
259       comment: 'Nhận xét mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
260       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
261     comments:
262       comment: 'Nhận xét mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
263     index:
264       title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
265       title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
266     timeout:
267       sorry: Rất tiếc, việc lấy danh sách lời tóm lược bộ thay đổi tốn quá nhiều thì
268         giờ.
269   diary_entries:
270     new:
271       title: Mục nhật ký mới
272       publish_button: Đăng
273     index:
274       title: Các nhật ký của các người dùng
275       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
276       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
277       user_title: Nhật ký của %{user}
278       in_language_title: Các mục nhật ký bằng %{language}
279       new: Mục nhật ký mới
280       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của tôi
281       no_entries: Chưa có mục nhật ký
282       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
283       older_entries: Mục cũ hơn
284       newer_entries: Mục mới hơn
285     edit:
286       title: Sửa đổi mục nhật ký
287       subject: 'Tiêu đề:'
288       body: 'Nội dung:'
289       language: 'Ngôn ngữ:'
290       location: 'Vị trí:'
291       latitude: 'Vĩ độ:'
292       longitude: 'Kinh độ:'
293       use_map_link: sử dụng bản đồ
294       save_button: Lưu
295       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
296     show:
297       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
298       user_title: Nhật ký của %{user}
299       leave_a_comment: Để lại nhận xét
300       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để nhận xét'
301       login: Đăng nhập
302       save_button: Lưu
303     no_such_entry:
304       title: Mục nhật ký không tồn tại
305       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
306       body: Rất tiếc, không có mục hoặc ghi chú trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy
307         kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
308     diary_entry:
309       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
310       comment_link: Nhận xét về mục này
311       reply_link: Trả lời mục này
312       comment_count:
313         zero: Chưa có bình luận
314         other: '%{count} bình luận'
315       edit_link: Sửa đổi mục này
316       hide_link: Ẩn mục này
317       confirm: Xác nhận
318       report: Báo cáo mục này
319     diary_comment:
320       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
321       hide_link: Ẩn bình luận này
322       confirm: Xác nhận
323       report: Báo cáo bình luận này
324     location:
325       location: 'Vị trí:'
326       view: Xem
327       edit: Sửa
328     feed:
329       user:
330         title: Các mục nhật ký của %{user}
331         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap từ %{user}
332       language:
333         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
334         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
335       all:
336         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
337         description: Những mục nhật ký gần đây từ người dùng OpenStreetMap
338     comments:
339       has_commented_on: '%{display_name} đã nhận xét về các mục nhật ký sau'
340       post: Mục nhật ký
341       when: Lúc đăng
342       comment: Nhận xét
343       ago: cách đây %{ago}
344       newer_comments: Các Nhận xét Mới hơn
345       older_comments: Các Nhận xét Cũ hơn
346   geocoder:
347     search:
348       title:
349         latlon: Kết quả <a href="https://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
350         ca_postcode: Kết quả <a href="https://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
351         osm_nominatim: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
352           Nominatim</a>
353         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
354         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
355           Nominatim</a>
356         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
357     search_osm_nominatim:
358       prefix:
359         aerialway:
360           cable_car: Xe Cáp treo Lớn
361           chair_lift: Ghế Cáp treo
362           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
363           gondola: Xe Cáp treo Nhỏ
364           pylon: Cột tháp
365           station: Trạm Cáp treo
366         aeroway:
367           aerodrome: Sân bay
368           airstrip: Bãi hạ cánh
369           apron: Sân Đậu Máy bay
370           gate: Cổng
371           hangar: Nhà Máy bay
372           helipad: Sân bay Trực thăng
373           runway: Đường băng
374           taxiway: Đường lăn
375           terminal: Nhà ga Sân bay
376         amenity:
377           animal_shelter: Trạm Bảo vệ Động vật
378           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
379           atm: Máy Rút tiền Tự động
380           bank: Ngân hàng
381           bar: Quán rượu
382           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
383           bench: Ghế
384           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
385           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
386           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
387           boat_rental: Cho thuê Tàu
388           brothel: Nhà chứa
389           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
390           bus_station: Bến Xe buýt
391           cafe: Quán Cà phê
392           car_rental: Chỗ Mướn Xe
393           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
394           car_wash: Tiệm Rửa Xe
395           casino: Sòng bạc
396           charging_station: Trạm Sạc Pin
397           childcare: Nhà Giữ Trẻ
398           cinema: Rạp phim
399           clinic: Phòng khám
400           clock: Đồng hồ
401           college: Trường Cao đẳng
402           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
403           courthouse: Tòa
404           crematorium: Lò Hỏa táng
405           dentist: Nha sĩ
406           doctors: Bác sĩ
407           drinking_water: Vòi Nước uống
408           driving_school: Trường Lái xe
409           embassy: Tòa Đại sứ
410           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
411           ferry_terminal: Trạm Phà
412           fire_station: Trạm Cứu hỏa
413           food_court: Khu Ẩm thực
414           fountain: Vòi nước
415           fuel: Cây xăng
416           gambling: Xe Cáp treo Lớn
417           grave_yard: Nghĩa địa
418           hospital: Bệnh viện
419           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
420           ice_cream: Tiệm Kem
421           kindergarten: Tiểu học
422           library: Thư viện
423           marketplace: Chợ phiên
424           monastery: Nhà tu
425           motorcycle_parking: Chỗ Đậu Xe máy
426           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
427           nursing_home: Viện Dưỡng lão
428           office: Văn phòng
429           parking: Chỗ Đậu xe
430           parking_entrance: Lối vào Bãi đậu xe
431           parking_space: Chỗ Đậu xe
432           pharmacy: Nhà thuốc
433           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
434           police: Cảnh sát
435           post_box: Hòm thư
436           post_office: Bưu điện
437           preschool: Trường Mầm non
438           prison: Nhà tù
439           pub: Quán rượu
440           public_building: Tòa nhà Công cộng
441           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
442           restaurant: Nhà hàng
443           retirement_home: Nhà về hưu
444           sauna: Nhà Tắm hơi
445           school: Trường học
446           shelter: Nơi Trú ẩn
447           shop: Tiệm
448           shower: Vòi tắm
449           social_centre: Hội trường
450           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
451           social_facility: Cơ quan Xã hội
452           studio: Studio
453           swimming_pool: Hồ tắm
454           taxi: Taxi
455           telephone: Điện thoại Công cộng
456           theatre: Nhà hát
457           toilets: Vệ sinh
458           townhall: Thị sảnh
459           university: Trường Đại học
460           vending_machine: Máy Bán hàng
461           veterinary: Phẫu thuật Thú y
462           village_hall: Trụ sở Làng
463           waste_basket: Thùng rác
464           waste_disposal: Thùng rác
465           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
466         boundary:
467           administrative: Biên giới Hành chính
468           census: Biên giới Điều tra Dân số
469           national_park: Vườn quốc gia
470           protected_area: Khu bảo tồn
471         bridge:
472           aqueduct: Cống nước
473           suspension: Cầu Treo
474           swing: Cầu Quay
475           viaduct: Cầu Cạn
476           "yes": Cầu
477         building:
478           "yes": Tòa nhà
479         craft:
480           brewery: Nhà máy Bia
481           carpenter: Thợ Đóng Đồ Gỗ
482           electrician: Thợ Lắp điện
483           gardener: Thợ Làm vườn
484           painter: Thợ Sơn
485           photographer: Nhà Chụp hình
486           plumber: Thợ Sửa Ống nước
487           shoemaker: Thợ Đóng giày
488           tailor: Tiệm May
489           "yes": Doanh nghiệp Thủ công
490         emergency:
491           ambulance_station: Trạm Xe cứu thương
492           defibrillator: Máy Khử Rung Tim
493           landing_site: Nơi Hạ cánh Khẩn cấp
494           phone: Điện thoại Khẩn cấp
495           "yes": Khẩn cấp
496         highway:
497           abandoned: Đường Bỏ hoang
498           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
499           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
500           bus_stop: Trạm Xe buýt
501           construction: Đường Đang Xây
502           corridor: Hành lang
503           cycleway: Đường Xe đạp
504           elevator: Thang máy
505           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
506           footway: Đường Đi bộ
507           ford: Khúc Sông Cạn
508           give_way: Bảng Nhường đường
509           living_street: Đường Hàng xóm
510           milestone: Mốc
511           motorway: Đường Cao tốc
512           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
513           motorway_link: Đường Cao tốc
514           passing_place: Nơi Vượt qua
515           path: Lối
516           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
517           platform: Sân ga
518           primary: Đường Chính
519           primary_link: Đường Chính
520           proposed: Đường được Đề nghị
521           raceway: Đường đua
522           residential: Ngõ Dân cư
523           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
524           road: Đường
525           secondary: Đường Lớn
526           secondary_link: Đường Lớn
527           service: Ngách
528           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
529           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
530           steps: Cầu thang
531           stop: Bảng Dừng lại
532           street_lamp: Đèn Đường phố
533           tertiary: Phố
534           tertiary_link: Phố
535           track: Đường mòn
536           traffic_signals: Đèn Giao thông
537           trail: Đường mòn
538           trunk: Xa lộ
539           trunk_link: Xa lộ
540           unclassified: Ngõ
541           "yes": Đường
542         historic:
543           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
544           battlefield: Chiến trường
545           boundary_stone: Mốc Biên giới
546           building: Tòa nhà Lịch sử
547           bunker: Boong ke
548           castle: Lâu đài
549           church: Nhà thờ
550           city_gate: Cổng Thành phố
551           citywalls: Tường Thành phố
552           fort: Pháo đài
553           heritage: Nơi Di sản
554           house: Nhà ở
555           icon: Thánh tượng
556           manor: Trang viên
557           memorial: Vật Tưởng niệm
558           mine: Mỏ
559           mine_shaft: Hầm Mỏ
560           monument: Công trình Tưởng niệm
561           roman_road: Đường La Mã
562           ruins: Tàn tích
563           stone: Đá
564           tomb: Mộ
565           tower: Tháp
566           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
567           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
568           wreck: Xác Tàu Đắm
569           "yes": Nơi Lịch sử
570         junction:
571           "yes": Giao lộ
572         landuse:
573           allotments: Khu Vườn Gia đình
574           basin: Lưu vực
575           brownfield: Cánh đồng Nâu
576           cemetery: Nghĩa địa
577           commercial: Khu vực Thương mại
578           conservation: Bảo tồn
579           construction: Công trường Xây dựng
580           farm: Trại
581           farmland: Trại
582           farmyard: Sân Trại
583           forest: Rừng Trồng Cây
584           garages: Ga ra
585           grass: Cỏ
586           greenfield: Cánh đồng Xanh
587           industrial: Khu vực Công nghiệp
588           landfill: Nơi Đổ Rác
589           meadow: Đồng cỏ
590           military: Khu vực Quân sự
591           mine: Mỏ
592           orchard: Vườn Cây
593           quarry: Mỏ Đá
594           railway: Đường sắt
595           recreation_ground: Sân Giải trí
596           reservoir: Bể nước
597           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
598           residential: Khu vực Nhà ở
599           retail: Khu vực Buôn bán
600           road: Đất của con Đường
601           village_green: Sân Làng
602           vineyard: Vườn Nho
603           "yes": Sử dụng đất
604         leisure:
605           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
606           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
607           common: Đất Công
608           dog_park: Công viên Chó
609           fishing: Hồ Đánh cá
610           fitness_centre: Trung tâm Thể dục
611           fitness_station: Trạm Thể dục
612           garden: Vườn
613           golf_course: Sân Golf
614           horse_riding: Cưỡi Ngựa
615           ice_rink: Sân băng
616           marina: Bến tàu
617           miniature_golf: Golf Nhỏ
618           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
619           park: Công viên
620           pitch: Sân cỏ
621           playground: Sân chơi
622           recreation_ground: Sân Giải trí
623           resort: Khu Nghỉ mát
624           sauna: Nhà Tắm hơi
625           slipway: Bến tàu
626           sports_centre: Trung tâm Thể thao
627           stadium: Sân vận động
628           swimming_pool: Hồ Bơi
629           track: Đường Chạy
630           water_park: Công viên Nước
631           "yes": Giải trí
632         man_made:
633           adit: Lối vào
634           beacon: Đèn hiệu
635           beehive: Tổ ong
636           breakwater: Đê chắn sóng
637           bridge: Cầu
638           bunker_silo: Boong ke
639           chimney: Ống khói
640           crane: Cần cẩu
641           dolphin: Cột neo đậu
642           embankment: Đê
643           flagpole: Cột cờ
644           gasometer: Máy Đo Khí
645           groyne: Đê biển
646           kiln: Lò
647           lighthouse: Hải đăng
648           mast: Cột
649           mine: Mỏ
650           mineshaft: Hầm Mỏ
651           monitoring_station: Trạm quan sát bằng camera
652           petroleum_well: Giếng dầu
653           pier: Cầu tàu
654           pipeline: Ống dẫn
655           silo: Xi lô
656           storage_tank: Bể chứa
657           tower: Tháp
658           wastewater_plant: Nhà máy Nước thải
659           watermill: Cối xay nước
660           water_tower: Tháp nước
661           water_well: Giếng
662           water_works: Nhà máy Nước
663           windmill: Cối xay gió
664           works: Nhà máy
665           "yes": Nhân tạo
666         military:
667           airfield: Sân bay Không quân
668           barracks: Trại Lính
669           bunker: Boong ke
670           "yes": Quân sự
671         mountain_pass:
672           "yes": Đèo
673         natural:
674           bay: Vịnh
675           beach: Bãi biển
676           cape: Mũi đất
677           cave_entrance: Cửa vào Hang
678           cliff: Vách đá
679           crater: Miệng Núi
680           dune: Cồn cát
681           fell: Đồi Cằn cỗi
682           fjord: Vịnh hẹp
683           forest: Rừng
684           geyser: Mạch nước Phun
685           glacier: Sông băng
686           grassland: Đồng cỏ
687           heath: Bãi Hoang
688           hill: Đồi
689           island: Đảo
690           land: Đất
691           marsh: Đầm lầy
692           moor: Truông
693           mud: Bùn
694           peak: Đỉnh
695           point: Mũi đất
696           reef: Rạn san hô
697           ridge: Luống đất
698           rock: Đá
699           saddle: Đèo
700           sand: Cát
701           scree: Sườn Núi Đá
702           scrub: Đất Bụi rậm
703           spring: Suối
704           stone: Đá
705           strait: Eo biển
706           tree: Cây
707           valley: Thung lũng
708           volcano: Núi lửa
709           water: Nước
710           wetland: Đầm lầy
711           wood: Rừng
712         office:
713           accountant: Kế toán viên
714           administrative: Công sở
715           architect: Kiến trúc sư
716           association: Hiệp hội
717           company: Công ty
718           educational_institution: Học viện
719           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
720           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
721           government: Văn phòng Chính phủ
722           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
723           it: Văn phòng CNTT
724           lawyer: Luật sư
725           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
726           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
727           travel_agent: Văn phòng Du lịch
728           "yes": Văn phòng
729         place:
730           allotments: Khu Vườn Gia đình
731           city: Thành phố
732           country: Quốc gia
733           county: Quận hạt
734           farm: Trại
735           hamlet: Xóm
736           house: Nhà ở
737           houses: Dãy Nhà
738           island: Đảo
739           islet: Đảo Nhỏ
740           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
741           locality: Địa phương
742           municipality: Đô thị
743           neighbourhood: Hàng xóm
744           postcode: Mã Bưu chính
745           region: Miền
746           sea: Biển
747           square: Quảng trường
748           state: Tỉnh bang
749           subdivision: Hàng xóm
750           suburb: Ngoại ô
751           town: Thị xã/trấn
752           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
753           village: Làng
754           "yes": Nơi
755         railway:
756           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
757           construction: Đường sắt Đang Xây
758           disused: Đường sắt Không hoạt động
759           funicular: Đường sắt Leo núi
760           halt: Ga Xép
761           junction: Ga Đầu mối
762           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
763           light_rail: Đường sắt Nhẹ
764           miniature: Đường sắt Nhỏ
765           monorail: Đường sắt Một ray
766           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
767           platform: Ke ga
768           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
769           proposed: Đường sắt được Đề nghị
770           spur: Đường sắt Phụ
771           station: Nhà ga
772           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
773           subway: Đường ngầm
774           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
775           switch: Ghi Đường sắt
776           tram: Đường Xe điện
777           tram_stop: Ga Xép Điện
778         shop:
779           alcohol: Tiệm Rượu
780           antiques: Tiệm Đồ cổ
781           art: Tiệm Nghệ phẩm
782           bakery: Tiệm Bánh
783           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
784           beverages: Tiệm Đồ uống
785           bicycle: Tiệm Xe đạp
786           books: Tiệm Sách
787           boutique: Tiệm Thời trang
788           butcher: Hàng Thịt
789           car: Tiệm Xe hơi
790           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
791           car_repair: Tiệm Sửa Xe
792           carpet: Tiệm Thảm
793           charity: Cửa hàng Từ thiện
794           chemist: Tiệm Dược phẩm
795           clothes: Tiệm Quần áo
796           computer: Tiệm Máy tính
797           confectionery: Tiệm Kẹo
798           convenience: Tiệm Tiện lợi
799           copyshop: Tiệm In ấn
800           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
801           deli: Deli
802           department_store: Cửa hàng Bách hóa
803           discount: Cửa hàng Giảm giá
804           doityourself: Tiệm Ngũ kim
805           dry_cleaning: Hấp tẩy
806           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
807           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
808           farm: Tiệm Nông cụ
809           fashion: Tiệm Thời trang
810           fish: Tiệm Cá
811           florist: Tiệm Hoa
812           food: Tiệm Thực phẩm
813           funeral_directors: Nhà tang lễ
814           furniture: Tiệm Đồ đạc
815           gallery: Thư viện Ảnh
816           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
817           general: Tiệm Đồ
818           gift: Tiệm Quà tặng
819           greengrocer: Tiệm Rau quả
820           grocery: Tiệm Tạp phẩm
821           hairdresser: Tiệm Làm tóc
822           hardware: Tiệm Ngũ kim
823           hifi: Cửa hàng Hi-fi
824           houseware: Cửa hàng gia dụng
825           jewelry: Tiệm Kim hoàn
826           kiosk: Quán
827           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
828           lottery: Xổ số
829           mall: Trung tâm Mua sắm
830           market: Chợ
831           massage: Xoa bóp
832           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
833           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
834           music: Tiệm Nhạc
835           newsagent: Tiệm Báo
836           optician: Tiệm Kính mắt
837           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
838           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
839           paint: Tiệm Sơn
840           pet: Tiệm Vật nuôi
841           pharmacy: Nhà thuốc
842           photo: Tiệm Rửa Hình
843           seafood: Đổ biển
844           second_hand: Tiệm Mua lại
845           shoes: Tiệm Giày
846           sports: Tiệm Thể thao
847           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
848           supermarket: Siêu thị
849           tailor: Tiệm May
850           ticket: Tiệm Vé
851           tobacco: Tiệm Thuốc lá
852           toys: Tiệm Đồ chơi
853           travel_agency: Văn phòng Du lịch
854           tyres: Tiệm Lốp xe
855           vacant: Tiệm Đóng cửa
856           video: Tiệm Phim
857           wine: Tiệm Rượu
858           "yes": Tiệm
859         tourism:
860           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
861           apartment: Khu chung cư
862           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
863           attraction: Nơi Du lịch
864           bed_and_breakfast: Nhà trọ
865           cabin: Túp lều
866           camp_site: Nơi Cắm trại
867           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
868           chalet: Nhà ván
869           gallery: Phòng Tranh
870           guest_house: Nhà khách
871           hostel: Nhà trọ
872           hotel: Khách sạn
873           information: Thông tin
874           motel: Khách sạn Dọc đường
875           museum: Bảo tàng
876           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
877           theme_park: Công viên Giải trí
878           viewpoint: Thắng cảnh
879           zoo: Vườn thú
880         tunnel:
881           culvert: Cống
882           "yes": Đường hầm
883         waterway:
884           artificial: Dòng nước Nhân tạo
885           boatyard: Bãi Thuyền
886           canal: Kênh
887           dam: Đập
888           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
889           ditch: Mương
890           dock: Vũng tàu
891           drain: Cống
892           lock: Âu tàu
893           lock_gate: Âu tàu
894           mooring: Cột neo tàu
895           rapids: Thác ghềnh
896           river: Sông
897           stream: Dòng suối
898           wadi: Dòng sông Vào mùa
899           waterfall: Thác
900           weir: Đập Tràn
901           "yes": Đường thủy
902       admin_levels:
903         level2: Biên giới Quốc gia
904         level4: Biên giới Tỉnh bang
905         level5: Biên giới Miền
906         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
907         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
908         level9: Biên giới Làng
909         level10: Biên giới Khu phố
910     description:
911       title:
912         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
913           Nominatim</a>
914         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
915       types:
916         cities: Thành phố
917         towns: Thị xã
918         places: Địa điểm
919     results:
920       no_results: Không tìm thấy kết quả
921       more_results: Thêm kết quả
922   issues:
923     index:
924       title: Vấn đề
925       select_status: Chọn Trạng thái
926       select_type: Chọn Loại
927       select_last_updated_by: Chọn Người Cập nhật Cuối cùng
928       reported_user: Người dùng Báo cáo
929       not_updated: Không được Cập nhật
930       search: Tìm kiếm
931       search_guidance: 'Tìm kiếm Vấn đề:'
932       user_not_found: Người dùng không tồn tại
933       issues_not_found: Không tìm thấy vấn đề
934       status: Trạng thái
935       reports: Báo cáo
936       last_updated: Lần Cập nhật Cuối
937       last_updated_time_html: <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
938       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
939         bởi %{user}
940       link_to_reports: Xem Báo cáo
941       reports_count:
942         one: 1 Báo cáo
943         other: '%{count} Báo cáo'
944       reported_item: Mục Báo cáo
945       states:
946         ignored: Bỏ qua
947         open: Mở
948         resolved: Giải quyết
949     update:
950       new_report: Lời báo cáo của bạn đã được gửi thành công
951       successful_update: Lời báo cáo của bạn đã được cập nhật thành công
952       provide_details: Vui lòng cung cấp các chi tiết được yêu cầu
953     show:
954       title: 'Vấn đề %{status} #%{issue_id}'
955       reports:
956         zero: Không có báo cáo
957         one: 1 báo cáo
958         other: '%{count} báo cáo'
959       report_created_at: Báo cáo lần đầu tiên vào %{datetime}
960       last_resolved_at: Giải quyết lần cuối cùng vào %{datetime}
961       last_updated_at: Cập nhật lần cuối cùng vào %{datetime} bởi %{displayname}
962       resolve: Giải quyết
963       ignore: Bỏ qua
964       reopen: Mở lại
965       reports_of_this_issue: Báo cáo về Vấn đề này
966       read_reports: Báo cáo Đã đọc
967       new_reports: Báo cáo Mới
968       other_issues_against_this_user: Vấn đề khác do người dùng này gây ra
969       no_other_issues: Không có vấn đề khác do người dùng ngày gây ra.
970       comments_on_this_issue: Bình luận về vấn đề này
971     resolve:
972       resolved: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Giải quyết”
973     ignore:
974       ignored: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Bỏ qua”
975     reopen:
976       reopened: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Mở”
977     comments:
978       created_at: Vào %{datetime}
979       reassign_param: Chỉ định lại Vấn đề?
980     reports:
981       updated_at: Vào %{datetime}
982       reported_by_html: Báo cáo là %{category} bởi %{user}
983     helper:
984       reportable_title:
985         diary_comment: '%{entry_title}, bình luận #%{comment_id}'
986         note: 'Ghi chú #%{note_id}'
987   issue_comments:
988     create:
989       comment_created: Bình luận của bạn đã được tạo ra thành công
990   reports:
991     new:
992       title_html: Báo cáo %{link}
993       missing_params: Không thể tạo báo cáo mới
994       details: Vui lòng cung cấp thêm chi tiết về vấn đề (yêu cầu).
995       select: 'Chọn lý do bạn báo cáo vấn đề này:'
996       disclaimer:
997         intro: 'Trước khi bạn gửi báo cáo cho nhóm điều hành viên, xin hãy chắc chắn:'
998         not_just_mistake: Bạn chắc chắn rằng vấn đề không chỉ là vụ nhầm lẫn
999         unable_to_fix: Bạn không thể giải quyết vấn đề một mình hoặc với sự giúp đỡ
1000           của những người khác trong cộng đồng
1001         resolve_with_user: Bạn đã cố gắng giải quyết vấn đề với người dùng gây vấn
1002           đề nhưng không thành công
1003       categories:
1004         diary_entry:
1005           spam_label: Mục nhật ký này là hoặc chứa rác (spam)
1006           offensive_label: Mục nhật ký này tục tĩu hoặc xúc phạm
1007           threat_label: Mục nhật ký này đe họa người nào đó
1008           other_label: Khác
1009         diary_comment:
1010           spam_label: Bình luận nhật ký này là hoặc chứa rác (spam)
1011           offensive_label: Bình luận nhật ký này tục tĩu hoặc xúc phạm
1012           threat_label: Bình luận nhật ký này hăm họa người nào đó
1013           other_label: Khác
1014         user:
1015           spam_label: Trang cá nhân này là hoặc chứa rác (spam)
1016           offensive_label: Trang cá nhân này tục tĩu hoặc xúc phạm
1017           threat_label: Trang cá nhân này đe dọa người nào đó
1018           vandal_label: Người dùng này phá hoại
1019           other_label: Khác
1020         note:
1021           spam_label: Ghi chú này là rác (spam)
1022           personal_label: Ghi chú này chứa thông tin cá nhân
1023           abusive_label: Ghi chú này đe dọa
1024           other_label: Khác
1025     create:
1026       successful_report: Lời báo cáo của bạn đã được gửi thành công
1027       provide_details: Vui lòng cung cấp các chi tiết được yêu cầu
1028   layouts:
1029     logo:
1030       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
1031     home: Về Vị trí Nhà ở
1032     logout: Đăng xuất
1033     log_in: Đăng nhập
1034     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
1035     sign_up: Mở Tài khoản
1036     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1037     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
1038     edit: Sửa đổi
1039     history: Lịch sử
1040     export: Xuất
1041     issues: Vấn đề
1042     data: Dữ liệu
1043     export_data: Xuất Dữ liệu
1044     gps_traces: Tuyến GPS
1045     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
1046     user_diaries: Nhật ký
1047     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1048     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
1049     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
1050     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
1051     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
1052       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
1053     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
1054     partners_ucl: UCL
1055     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1056     partners_partners: các công ty bảo trợ
1057     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
1058       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1059     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
1060       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1061     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
1062     help: Trợ giúp
1063     about: Giới thiệu
1064     copyright: Bản quyền
1065     community: Cộng đồng
1066     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
1067     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
1068     foundation: Quỹ OpenStreetMap
1069     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
1070     make_a_donation:
1071       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
1072       text: Quyên góp
1073     learn_more: Tìm hiểu Thêm
1074     more: Thêm
1075   notifier:
1076     diary_comment_notification:
1077       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký'
1078       hi: Chào %{to_user},
1079       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây tại OpenStreetMap
1080         với tiêu đề %{subject}:'
1081       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1082         hoặc trả lời tại %{replyurl}
1083     message_notification:
1084       hi: Chào %{to_user},
1085       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1086       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
1087         tại %{replyurl}
1088     friend_notification:
1089       hi: Chào %{to_user},
1090       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1091       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1092       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1093       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1094     gpx_notification:
1095       greeting: Chào bạn,
1096       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1097       with_description: với miêu tả
1098       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1099       and_no_tags: và không có thẻ
1100       failure:
1101         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1102         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1103         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1104         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1105         import_failures_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=vi
1106       success:
1107         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1108         loaded_successfully: |-
1109           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
1110           %{possible_points} điểm.
1111     signup_confirm:
1112       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1113       greeting: Chào bạn!
1114       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1115       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1116         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1117         bạn:'
1118       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1119         thông tin về cách bắt đầu.
1120     email_confirm:
1121       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1122     email_confirm_plain:
1123       greeting: Chào bạn,
1124       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1125         thành %{new_address}.
1126       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1127         để xác nhận thay đổi này.
1128     email_confirm_html:
1129       greeting: Chào bạn,
1130       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1131         thành %{new_address}.
1132       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1133         để xác nhận thay đổi này.
1134     lost_password:
1135       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1136     lost_password_plain:
1137       greeting: Chào bạn,
1138       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1139         có địa chỉ thư điện tử này.
1140       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1141         để đặt lại mật khẩu.
1142     lost_password_html:
1143       greeting: Chào bạn,
1144       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1145         có địa chỉ thư điện tử này.
1146       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1147         để đặt lại mật khẩu.
1148     note_comment_notification:
1149       anonymous: Người dùng vô danh
1150       greeting: Chào bạn,
1151       commented:
1152         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1153           bạn'
1154         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1155           mà bạn đang quan tâm'
1156         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1157           %{place}.'
1158         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1159           bản đồ gần %{place}.'
1160       closed:
1161         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1162         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1163           bạn đang quan tâm'
1164         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1165         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1166           ghi chú gần %{place}.'
1167       reopened:
1168         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1169         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1170           đang quan tâm'
1171         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1172         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1173           chú gần %{place}.'
1174       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1175     changeset_comment_notification:
1176       hi: Chào %{to_user},
1177       greeting: Chào bạn,
1178       commented:
1179         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1180           của bạn'
1181         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1182           mà bạn đang quan tâm'
1183         your_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi do bạn lưu vào
1184           %{time}'
1185         commented_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi mà bạn
1186           đang theo dõi do %{changeset_author} lưu vào %{time}'
1187         partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
1188         partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
1189       details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
1190       unsubscribe: Để ngừng nhận các thông báo về bộ thay đổi này, mở %{url} và bấm
1191         “Không theo dõi”.
1192   messages:
1193     inbox:
1194       title: Hộp thư
1195       my_inbox: Hộp thư đến
1196       outbox: đã gửi
1197       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1198       new_messages: '%{count} thư mới'
1199       old_messages: '%{count} thư cũ'
1200       from: Từ
1201       subject: Tiêu đề
1202       date: Ngày
1203       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1204       people_mapping_nearby: những người ở gần
1205     message_summary:
1206       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1207       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1208       reply_button: Trả lời
1209       destroy_button: Xóa
1210     new:
1211       title: Gửi thư
1212       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1213       subject: Tiêu đề
1214       body: Nội dung
1215       send_button: Gửi
1216       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1217     create:
1218       message_sent: Thư đã gửi
1219       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1220         tục gửi thư.
1221     no_such_message:
1222       title: Thư không tồn tại
1223       heading: Thư không tồn tại
1224       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1225     outbox:
1226       title: Hộp thư đã gửi
1227       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1228       inbox: thư đến
1229       outbox: thư đã gửi
1230       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1231       to: Tới
1232       subject: Tiêu đề
1233       date: Ngày
1234       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1235       people_mapping_nearby: những người ở gần
1236     reply:
1237       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1238         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1239         xác để trả lời.
1240     show:
1241       title: Đọc thư
1242       from: Từ
1243       subject: Tiêu đề
1244       date: Ngày
1245       reply_button: Trả lời
1246       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1247       destroy_button: Xóa
1248       back: Quay lại
1249       to: Tới
1250       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1251         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1252         xác để đọc nó.
1253     sent_message_summary:
1254       destroy_button: Xóa
1255     mark:
1256       as_read: Thư đã đọc
1257       as_unread: Thư chưa đọc
1258     destroy:
1259       destroyed: Đã xóa thư
1260   site:
1261     about:
1262       next: Tiếp
1263       copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1264       used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng ngàn trang Web, ứng dụng
1265         di động, và thiết bị phần cứng'
1266       lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và
1267         bảo quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ
1268         ở khắp thế giới.
1269       local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1270       local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1271         người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1272         đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1273       community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1274       community_driven_html: |-
1275         Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1276         Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1277         Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc <a href='https://blog.openstreetmap.org'>Blog OpenStreetMap</a>, các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1278         <a href='https://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='https://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1279       open_data_title: Dữ liệu Mở
1280       open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng
1281         nó cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người
1282         đóng góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên
1283         dữ liệu theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết
1284         quả dưới cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1285         Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1286       legal_title: Pháp luật
1287       legal_html: |-
1288         Trang Web này và nhiều dịch vụ có liên quan được hoạt động chính thức bởi <a href='https://osmfoundation.org/?uselang=vi'>Quỹ OpenStreetMap</a> (OSMF) thay mặt cho cộng đồng. Việc sử dụng các dịch vụ do OSMF hoạt động phải tuân theo <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy?uselang=vi">các Quy định Sử dụng Hợp lý</a> và <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi">Quy định về Quyền Riêng tư</a> của chúng tôi.
1289         <br>
1290         Xin vui lòng <a href='https://osmfoundation.org/Contact?uselang=vi'>liên lạc với OSMF</a> nếu bạn có thắc mắc về giấy phép, bản quyền, hoặc thắc mắc khác về pháp luật.
1291         <br>
1292         OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều là <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OSM</a>.
1293       partners_title: Nhà bảo trợ
1294     copyright:
1295       foreign:
1296         title: Thông tin về bản dịch này
1297         text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
1298           trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1299         english_link: nguyên bản tiếng Anh
1300       native:
1301         title: Giới thiệu về trang này
1302         text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của
1303           trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1304         native_link: bản dịch tiếng Việt
1305         mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1306       legal_babble:
1307         title_html: Bản quyền và Giấy phép
1308         intro_1_html: |-
1309           OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
1310           href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
1311           Commons</a> (ODbL) bởi <a href="https://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
1312         intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
1313           phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
1314           và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
1315           các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng
1316           giấy phép. <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp
1317           lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1318         intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
1319           theo giấy phép <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
1320           \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1321         credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1322         credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người
1323           đóng góp vào OpenStreetMap”.
1324         credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
1325           Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ
1326           của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA.
1327           Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">trang
1328           bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
1329           muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt
1330           liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện
1331           không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi
1332           gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
1333           trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
1334           creativecommons.org.
1335         credit_3_html: |-
1336           Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
1337           Ví dụ:
1338         attribution_example:
1339           alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1340           title: Ví dụ ghi công
1341         more_title_html: Tìm hiểu thêm
1342         more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và
1343           cách ghi công chúng tôi tại <a href="https://osmfoundation.org/Licence">trang
1344           giấy phép Quỹ OSM</a>.
1345         more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
1346           thể cung cấp API miễn phí cho bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">Quy
1347           định Sử dụng API</a>, <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">Quy
1348           định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">Quy
1349           định Sử dụng Nominatim</a>.
1350         contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1351         contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá
1352           nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát
1353           quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
1354         contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="https://data.wien.gv.at/">Bang
1355           Viên</a> (theo <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
1356           BY</a>), <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1357           Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1358           sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1359         contributors_au_html: '<strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa
1360           trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.'
1361         contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1362           GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và
1363           StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1364         contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1365           liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập
1366           hợp dữ liệu khác theo \n<a href=\"https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1\">Giấy
1367           phép dữ liệu mở NLS</a>."
1368         contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1369           (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1370         contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND
1371           (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)'
1372         contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1373           từ <a href="https://data.linz.govt.nz/">Dịch vụ Dữ liệu LINZ</a> và được
1374           phát hành theo giấy phép <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.vi">CC
1375           BY 4.0</a>.'
1376         contributors_si_html: "<strong>Slovenia</strong>: Bao gồm dữ liệu từ \n<a
1377           href=\"http://www.gu.gov.si/en/\">Cơ quan Khảo sát và Bản đồ</a> và\n<a
1378           href=\"http://www.mkgp.gov.si/en/\">Cục Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Thức
1379           ăn</a>\n(thông tin công cộng của Slovenia)."
1380         contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1381           cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1382           lưu.'
1383         contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1384           Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12.'
1385         contributors_footer_1_html: |-
1386           Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1387           href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1388         contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1389           ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1390           chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1391         infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1392         infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1393           bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1394           các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1395         infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1396           vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1397           xin vui lòng tham khảo <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1398           trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
1399           khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1400         trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Nhãn hiệu
1401         trademarks_1_html: OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map
1402           đều là nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách
1403           sử dụng các nhãn hiệu này, xin vui lòng tham khảo <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy?uselang=vi">Quy
1404           định về nhãn hiệu</a> của chúng tôi.
1405     index:
1406       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1407       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1408       permalink: Liên kết Thường trực
1409       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1410       createnote: Thêm ghi chú
1411       license:
1412         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1413           hành theo giấy phép mở
1414       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1415         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1416     edit:
1417       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1418       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1419         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1420       user_page_link: trang cá nhân
1421       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1422       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1423         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">tải
1424         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1425         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1426       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1427         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1428         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1429       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1430         tại https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1431       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1432         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1433       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1434       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1435         trong HTML.
1436     export:
1437       title: Xuất
1438       area_to_export: Vùng để Xuất
1439       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
1440       format_to_export: Định dạng Xuất
1441       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
1442       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
1443       embeddable_html: HTML để Nhúng
1444       licence: Giấy phép
1445       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
1446         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
1447       too_large:
1448         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
1449           một trong những nguồn bên dưới:'
1450         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
1451           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
1452           từ một dịch vụ sau:'
1453         planet:
1454           title: Quả đất OSM
1455           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
1456             thường xuyên
1457         overpass:
1458           title: Overpass API
1459           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
1460         geofabrik:
1461           title: Tải về Geofabrik
1462           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
1463             thường xuyên
1464         metro:
1465           title: Bản trích Metro
1466           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
1467         other:
1468           title: Nguồn Khác
1469           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
1470       options: Tùy chọn
1471       format: 'Định dạng:'
1472       scale: Tỷ lệ
1473       max: tối đa
1474       image_size: Hình có Kích cỡ
1475       zoom: Thu phóng
1476       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
1477       latitude: 'Vĩ độ:'
1478       longitude: 'Kinh độ:'
1479       output: Đầu ra
1480       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
1481       export_button: Xuất
1482     fixthemap:
1483       title: Báo lỗi / Sửa bản đồ
1484       how_to_help:
1485         title: Cách giúp đỡ
1486         join_the_community:
1487           title: Tham gia cộng đồng
1488           explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của
1489             chúng tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý
1490             tốt nhất là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu
1491             lấy.
1492         add_a_note:
1493           instructions_html: |-
1494             Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1495             Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1496       other_concerns:
1497         title: Vấn đề khác
1498         explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1499           hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1500           bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1501           làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1502     help:
1503       title: Trợ giúp
1504       introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1505         hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1506       welcome:
1507         url: /welcome
1508         title: Chào mừng đến với OSM
1509         description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1510       beginners_guide:
1511         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_guide
1512         title: Hướng dẫn Bắt đầu
1513         description: Hướng dẫn bắt đầu do cộng đồng biên tập.
1514       help:
1515         url: https://help.openstreetmap.org/
1516         title: help.openstreetmap.org
1517         description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp
1518           của OSM.
1519       mailing_lists:
1520         title: Danh sách thư
1521         description: Hỏi han hoặc thảo luận về các chuyện quan trọng trên nhiều danh
1522           sách thư được sắp xếp theo chủ đề hoặc khu vực.
1523       forums:
1524         title: Diễn đàn
1525         description: Hỏi han và thảo luận trong một giao diện bảng tin.
1526       irc:
1527         title: IRC
1528         description: Trò chuyện tương tác trong nhiều ngôn ngữ về nhiều chủ đề.
1529       switch2osm:
1530         title: switch2osm
1531         description: Trợ giúp cho những công ty và tổ chức muốn đổi qua các bản đồ
1532           và dịch vụ dựa trên OpenStreetMap.
1533       welcomemat:
1534         url: https://welcome.openstreetmap.org/
1535         title: Dành cho các tổ chức
1536       wiki:
1537         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1538         title: wiki.openstreetmap.org
1539         description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1540     sidebar:
1541       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1542       close: Đóng
1543     search:
1544       search: Tìm kiếm
1545       get_directions: Chỉ đường
1546       get_directions_title: Chỉ đường từ một địa điểm tới địa điểm khác
1547       from: Từ
1548       to: Đến
1549       where_am_i: Đây là đâu?
1550       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1551       submit_text: Đi
1552       reverse_directions_text: Đảo ngược
1553     key:
1554       table:
1555         entry:
1556           motorway: Đường cao tốc
1557           main_road: Đại lộ
1558           trunk: Xa lộ
1559           primary: Đường chính
1560           secondary: Đường lớn
1561           unclassified: Đường không phân loại
1562           track: Đường mòn
1563           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1564           cycleway: Đường xe đạp
1565           cycleway_national: Quốc lộ xe đạp
1566           cycleway_regional: Xa lộ xe đạp
1567           cycleway_local: Đường xe đạp địa phương
1568           footway: Đường đi bộ
1569           rail: Đường sắt
1570           subway: Đường ngầm
1571           tram:
1572           - Đường sắt nhẹ
1573           - xe điện
1574           cable:
1575           - Đường xe cáp
1576           - ghế cáp treo
1577           runway:
1578           - Đường băng
1579           - đường băng
1580           apron:
1581           - Sân đậu máy bay
1582           - nhà ga hành khách
1583           admin: Biên giới hành chính
1584           forest: Rừng trồng cây
1585           wood: Rừng
1586           golf: Sân golf
1587           park: Công viên
1588           resident: Khu vực nhà ở
1589           common:
1590           - Đất công
1591           - bãi cỏ
1592           retail: Khu vực buôn bán
1593           industrial: Khu vực công nghiệp
1594           commercial: Khu vực thương mại
1595           heathland: Vùng cây bụi
1596           lake:
1597           - Hồ
1598           - bể nước
1599           farm: Ruộng
1600           brownfield: Cánh đồng nâu
1601           cemetery: Nghĩa địa
1602           allotments: Khu vườn gia đình
1603           pitch: Sân cỏ
1604           centre: Trung tâm thể thao
1605           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1606           military: Khu vực quân sự
1607           school:
1608           - Trường học
1609           - đại học
1610           building: Kiến trúc quan trọng
1611           station: Nhà ga
1612           summit:
1613           - Đỉnh núi
1614           - đồi
1615           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1616           bridge: Đường rắn = cầu
1617           private: Đường riêng
1618           destination: Chỉ giao thông địa phương
1619           construction: Đường đang xây
1620           bicycle_shop: Tiệm xe đạp
1621           bicycle_parking: Chỗ đậu xe đạp
1622           toilets: Vệ sinh
1623     richtext_area:
1624       edit: Sửa đổi
1625       preview: Xem trước
1626     markdown_help:
1627       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="https://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1628       headings: Đề mục
1629       heading: Đề mục
1630       subheading: Đề mục con
1631       unordered: Danh sách không đánh số
1632       ordered: Danh sách đánh số
1633       first: Khoản mục đầu tiên
1634       second: Khoản mục sau
1635       link: Liên kết
1636       text: Văn bản
1637       image: Hình ảnh
1638       alt: Văn bản thay thế
1639       url: URL
1640     welcome:
1641       title: Hoan nghênh!
1642       introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ
1643         liệu mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản
1644         thì hãy cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng
1645         góp.
1646       whats_on_the_map:
1647         title: Mục đích của Bản đồ
1648         on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1649           – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối…
1650           đủ mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1651         off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1652           hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1653           xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản
1654           đồ trực tuyến khác.
1655       basic_terms:
1656         title: Thuật ngữ Cơ bản
1657         paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1658           vào OpenStreetMap:'
1659         editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho
1660           phép sửa đổi bản đồ.
1661         node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1662           hàng hoặc một cái cây.
1663         way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1664           dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1665         tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ
1666           tên của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1667       rules:
1668         title: Quy định!
1669         paragraph_1_html: "OpenStreetMap có ít quy định chính thức, nhưng chúng ta
1670           mong muốn tất cả mọi người tham gia mà cộng tác và giao thiệp với cộng đồng.
1671           Nếu bạn tính hoạt động ngoài việc sửa đổi thủ công, xin vui lòng đọc và
1672           tuân theo các hướng dẫn về việc <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines?uselang=vi'>nhập</a>
1673           và \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct?uselang=vi'>tự
1674           động sửa đổi</a>."
1675       questions:
1676         title: Có thắc mắc?
1677         paragraph_1_html: |-
1678           OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1679           <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>. Nếu bạn thuộc về một tổ chức đang lập kế hoạch về OpenStreetMap, <a href='https://welcome.openstreetmap.org/'>hãy xem phần Thảm cửa Chào mừng</a>.
1680       start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1681       add_a_note:
1682         title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1683         paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1684           tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1685         paragraph_2_html: |-
1686           Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1687           <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1688   traces:
1689     visibility:
1690       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1691       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1692         không có thứ tự)
1693       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1694       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1695         điểm có tên và thời điểm)
1696     new:
1697       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1698       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1699       description: 'Miêu tả:'
1700       tags: 'Thẻ:'
1701       tags_help: dấu phẩy phân cách
1702       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1703       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1704       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1705       upload_button: Tải lên
1706       help: Trợ giúp
1707       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1708     create:
1709       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1710       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1711         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1712         thư điện tử lúc khi nó xong.
1713       upload_failed: Rất tiếc, việc tải lên tuyến GPX bị thất bại. Một quản lý viên
1714         đã được thông báo. Xin vui lòng thử lại.
1715       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1716         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1717         đợi kịp.
1718     edit:
1719       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1720       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1721       filename: 'Tên tập tin:'
1722       download: tải về
1723       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1724       points: 'Số nốt:'
1725       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1726       map: bản đồ
1727       edit: sửa đổi
1728       owner: 'Tác giả:'
1729       description: 'Miêu tả:'
1730       tags: 'Thẻ:'
1731       tags_help: dấu phẩy phân cách
1732       save_button: Lưu các Thay đổi
1733       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1734       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1735       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1736     update:
1737       updated: Đã cập nhật tuyến đường
1738     trace_optionals:
1739       tags: Thẻ
1740     show:
1741       title: Xem tuyến đường %{name}
1742       heading: Xem tuyến đường %{name}
1743       pending: CHƯA XỬ
1744       filename: 'Tên tập tin:'
1745       download: tải về
1746       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1747       points: 'Số nốt:'
1748       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1749       map: bản đồ
1750       edit: sửa đổi
1751       owner: 'Tác giả:'
1752       description: 'Miêu tả:'
1753       tags: 'Thẻ:'
1754       none: Không có
1755       edit_trace: Sửa đổi tuyến đường này
1756       delete_trace: Xóa tuyến đường này
1757       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1758       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1759       confirm_delete: Xóa tuyến đường này?
1760     trace_paging_nav:
1761       showing_page: Trang %{page}
1762       older: Tuyến đường Cũ hơn
1763       newer: Tuyến đường Mới hơn
1764     trace:
1765       pending: CHƯA XỬ
1766       count_points: '%{count} nốt'
1767       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1768       more: thêm
1769       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1770       view_map: Xem Bản đồ
1771       edit: sửa đổi
1772       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1773       public: CÔNG KHAI
1774       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1775       private: RIÊNG
1776       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1777       by: bởi
1778       in: trong
1779       map: bản đồ
1780     index:
1781       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1782       my_traces: Tuyên đường GPS của tôi
1783       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1784       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1785       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1786       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1787         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1788         wiki</a>.
1789       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1790       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1791       see_my_traces: Xem các tuyến đường của tôi
1792     delete:
1793       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1794     make_public:
1795       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1796     offline_warning:
1797       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1798     offline:
1799       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1800       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1801     georss:
1802       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1803     description:
1804       description_with_count:
1805         other: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1806       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1807   application:
1808     require_cookies:
1809       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1810         trình duyệt để tiếp tục.
1811     require_admin:
1812       not_an_admin: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1813     setup_user_auth:
1814       blocked_zero_hour: Bạn có tin nhắn mới rất quan trọng tại trang Web OpenStreetMap.
1815         Bạn phải đọc tin nhắn này trước khi được phép lưu thêm thay đổi.
1816       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1817         diện Web để biết chi tiết.
1818       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1819         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1820         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1821   oauth:
1822     authorize:
1823       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1824       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1825         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1826         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1827       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1828       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1829       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1830       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1831       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1832       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1833       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1834       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1835       grant_access: Cấp phép Truy cập
1836     authorize_success:
1837       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1838       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1839       verification: Mã xác minh là %{code}.
1840     authorize_failure:
1841       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1842       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1843         của bạn.
1844       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1845     revoke:
1846       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1847     permissions:
1848       missing: Bạn chưa cấp phép cho ứng dụng sử dụng chức năng này
1849   oauth_clients:
1850     new:
1851       title: Đăng ký chương trình mới
1852       submit: Đăng ký
1853     edit:
1854       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1855       submit: Sửa đổi
1856     show:
1857       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1858       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1859       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1860       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1861       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1862       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1863       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1864       edit: Sửa đổi Chi tiết
1865       delete: Xóa Trình khách
1866       confirm: Bạn có chắc không?
1867       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1868       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1869       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1870       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1871       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1872       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1873       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1874       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1875     index:
1876       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1877       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1878       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1879       application: Tên Chương trình
1880       issued_at: Lúc Cho phép
1881       revoke: Thu hồi!
1882       my_apps: Trình khách của Tôi
1883       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1884         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1885         được.
1886       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1887       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1888     form:
1889       name: Tên
1890       required: Bắt buộc
1891       url: URL Trang chủ Chương trình
1892       callback_url: URL Gọi lại
1893       support_url: URL Trợ giúp
1894       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1895       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1896       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1897       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1898       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1899       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1900       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1901       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1902     not_found:
1903       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1904     create:
1905       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1906     update:
1907       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1908     destroy:
1909       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1910   users:
1911     login:
1912       title: Đăng nhập
1913       heading: Đăng nhập
1914       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1915       password: 'Mật khẩu:'
1916       openid: '%{logo} OpenID:'
1917       remember: Nhớ tôi
1918       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1919       login_button: Đăng nhập
1920       register now: Mở tài khoản ngay
1921       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1922         và mật khẩu của bạn:'
1923       with external: 'Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba:'
1924       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1925       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1926       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1927       no account: Chưa có tài khoản?
1928       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1929         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1930         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1931       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1932         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1933         để thảo luận về điều này.
1934       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1935       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1936       auth_providers:
1937         openid:
1938           title: Đăng nhập qua OpenID
1939           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1940         google:
1941           title: Đăng nhập qua Google
1942           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Google
1943         facebook:
1944           title: Đăng nhập qua Facebook
1945           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Facebook
1946         windowslive:
1947           title: Đăng nhập qua Windows Live
1948           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Windows Live
1949         github:
1950           title: Đăng nhập qua GitHub
1951           alt: Đăng nhập dùng tài khoản GitHub
1952         wikipedia:
1953           title: Đăng nhập qua Wikipedia
1954           alt: Đăng nhập qua Tài khoản Wikipedia
1955         yahoo:
1956           title: Đăng nhập qua Yahoo!
1957           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Yahoo!
1958         wordpress:
1959           title: Đăng nhập qua WordPress
1960           alt: Đăng nhập dùng OpenID của WordPress
1961         aol:
1962           title: Đăng nhập qua AOL
1963           alt: Đăng nhập dùng OpenID của AOL
1964     logout:
1965       title: Đăng xuất
1966       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1967       logout_button: Đăng xuất
1968     lost_password:
1969       title: Quên mất mật khẩu
1970       heading: Quên mất Mật khẩu?
1971       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1972       new password button: Đặt lại mật khẩu
1973       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
1974         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1975       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
1976         để bạn đặt nó lại.
1977       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1978     reset_password:
1979       title: Đặt lại mật khẩu
1980       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1981       password: 'Mật khẩu:'
1982       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1983       reset: Đặt lại Mật khẩu
1984       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1985       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1986     new:
1987       title: Mở tài khoản
1988       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
1989         khoản tự động cho bạn.
1990       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1991         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1992       about:
1993         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1994         html: |-
1995           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
1996           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
1997       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
1998         Điều kiện Đóng góp</a>.
1999       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
2000       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
2001       not displayed publicly: Địa chỉ thư điện tử của bạn không được hiển thị công
2002         khai (xem thêm chi tiết trong <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
2003         title="Quy định quyền riêng tư Quỹ OSM, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
2004         định quyền riêng tư</a> của chúng tôi)
2005       display name: 'Tên hiển thị:'
2006       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
2007         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
2008       external auth: 'Xác minh qua Dịch vụ Bên thứ ba:'
2009       password: 'Mật khẩu:'
2010       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
2011       use external auth: Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba
2012       auth no password: Nếu xác minh qua dịch vụ bên thứ ba, bạn không cần nhập mật
2013         khẩu, nhưng một số công cụ hoặc máy chủ khác có thể vẫn yêu cầu mật khẩu.
2014       continue: Mở tài khoản
2015       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
2016       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
2017         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
2018         wiki này</a>.
2019       terms declined url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
2020     terms:
2021       title: Điều kiện đóng góp
2022       heading: Điều kiện đóng góp
2023       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho
2024         biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của
2025         bạn hiện tại và tương lai.
2026       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
2027         thuộc về phạm vi công cộng
2028       consider_pd_why: đây là gì?
2029       consider_pd_why_url: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence_and_Legal_FAQ/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
2030       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
2031         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
2032         thức</a>'
2033       agree: Chấp nhận
2034       declined: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
2035       decline: Từ chối
2036       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
2037         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
2038       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
2039       legale_names:
2040         france: Pháp
2041         italy: Ý
2042         rest_of_world: Các nước khác
2043     no_such_user:
2044       title: Người dùng không tồn tại
2045       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
2046       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
2047         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
2048       deleted: đã xóa
2049     show:
2050       my diary: Nhật ký của Tôi
2051       new diary entry: mục nhật ký mới
2052       my edits: Đóng góp của Tôi
2053       my traces: Tuyến đường của Tôi
2054       my notes: Ghi chú của Tôi
2055       my messages: Hộp Tin nhắn
2056       my profile: Trang của Tôi
2057       my settings: Tùy chọn
2058       my comments: Bình luận của Tôi
2059       oauth settings: thiết lập OAuth
2060       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
2061       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
2062       send message: Gửi Thư
2063       diary: Nhật ký
2064       edits: Đóng góp
2065       traces: Tuyến đường
2066       notes: Ghi chú trên Bản đồ
2067       remove as friend: Hủy Kết Bạn
2068       add as friend: Kết Bạn
2069       mapper since: 'Tham gia:'
2070       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
2071       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
2072       ct undecided: Chưa quyết định
2073       ct declined: Từ chối
2074       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
2075       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:'
2076       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
2077       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
2078       status: 'Trạng thái:'
2079       spam score: 'Điểm số Spam:'
2080       description: Miêu tả
2081       user location: Vị trí của người dùng
2082       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
2083         dùng ở gần.
2084       settings_link_text: tùy chọn
2085       my friends: Bạn bè của tôi
2086       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
2087       km away: cách %{count} km
2088       m away: cách %{count} m
2089       nearby users: Người dùng khác ở gần
2090       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
2091       role:
2092         administrator: Người dùng này là quản lý viên
2093         moderator: Người dùng này là điều hành viên
2094         grant:
2095           administrator: Cấp quyền quản lý viên
2096           moderator: Cấp quyền điều hành viên
2097         revoke:
2098           administrator: Rút quyền quản lý viên
2099           moderator: Rút quyền điều hành viên
2100       block_history: Tác vụ Cấm Người Này
2101       moderator_history: Tác vụ Cấm bởi Người Này
2102       comments: Bình luận
2103       create_block: Cấm Người dùng Này
2104       activate_user: Kích hoạt Tài khoản Này
2105       deactivate_user: Vô hiệu hóa Tài khoản Này
2106       confirm_user: Xác nhận Người dùng Này
2107       hide_user: Ẩn Tài khoản Này
2108       unhide_user: Hiện Tài khoản Này
2109       delete_user: Xóa Tài khoản Này
2110       confirm: Xác nhận
2111       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
2112       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
2113       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
2114       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
2115       report: Báo cáo Người dùng này
2116     popup:
2117       your location: Vị trí của bạn
2118       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
2119       friend: Người bạn
2120     account:
2121       title: Chỉnh sửa tài khoản
2122       my settings: Tùy chọn
2123       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
2124       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
2125       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
2126       external auth: 'Xác minh Bên ngoài:'
2127       openid:
2128         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
2129         link text: đây là gì?
2130       public editing:
2131         heading: 'Sửa đổi công khai:'
2132         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
2133         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
2134         enabled link text: đây là gì?
2135         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. Tất cả các sửa đổi truớc là
2136           vô danh.
2137         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
2138       public editing note:
2139         heading: Sửa đổi công khai
2140         text: |-
2141           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
2142           <ul>
2143           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
2144           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
2145           </ul>
2146       contributor terms:
2147         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
2148         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
2149         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
2150         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
2151           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
2152         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
2153           phạm vi công cộng.
2154         link: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence/Contributor_Terms?uselang=vi
2155         link text: đây là gì?
2156       profile description: 'Tự giới thiệu:'
2157       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
2158       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
2159       image: 'Hình:'
2160       gravatar:
2161         gravatar: Sử dụng Gravatar
2162         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
2163         link text: đây là gì?
2164         disabled: Hình Gravatar của bạn đã bị tắt.
2165         enabled: Hình Gravatar của bạn đã bị kích hoạt.
2166       new image: Thêm hình
2167       keep image: Giữ hình hiện dùng
2168       delete image: Xóa hình hiện dùng
2169       replace image: Thay hình hiện dùng
2170       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
2171       home location: 'Vị trí Nhà:'
2172       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
2173       latitude: 'Vĩ độ:'
2174       longitude: 'Kinh độ:'
2175       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
2176         đồ?
2177       save changes button: Lưu các Thay đổi
2178       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
2179       return to profile: Trở về trang cá nhân
2180       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2181         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
2182       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2183     confirm:
2184       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
2185       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
2186       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
2187         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
2188       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
2189       button: Xác nhận
2190       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
2191       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
2192       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2193       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
2194         nhận lần nữa.
2195     confirm_resend:
2196       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
2197         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
2198         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm %{sender} vào danh sách trắng, vì
2199         chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
2200       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
2201     confirm_email:
2202       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
2203       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
2204         mới.
2205       button: Xác nhận
2206       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới!
2207       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
2208       unknown_token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2209     set_home:
2210       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
2211     go_public:
2212       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
2213         được phép sửa đổi.
2214     make_friend:
2215       heading: Kết bạn với %{user}?
2216       button: Thêm là người bạn
2217       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
2218       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
2219       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
2220     remove_friend:
2221       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
2222       button: Hủy kết nối bạn
2223       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
2224       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
2225     index:
2226       title: Người dùng
2227       heading: Người dùng
2228       showing:
2229         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
2230         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
2231       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
2232       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
2233       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
2234       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
2235       empty: Không tìm thấy người dùng.
2236     suspended:
2237       title: Tài khoản bị Cấm
2238       heading: Tài khoản bị Cấm
2239       webmaster: chủ trang
2240       body: |-
2241         <p>
2242           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
2243         </p>
2244         <p>
2245           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
2246           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
2247         </p>
2248     auth_failure:
2249       connection_failed: Kết nối đến dịch vụ xác minh bị thất bại
2250       invalid_credentials: Chứng nhận xác minh không hợp lệ
2251       no_authorization_code: Không có mã cho phép
2252       unknown_signature_algorithm: Thuật toán chữ ký không rõ
2253       invalid_scope: Phạm vi không hợp lệ
2254     auth_association:
2255       heading: ID của bạn chưa được liên kết với một tài khoản OpenStreetMap.
2256       option_1: Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, xin vui lòng tạo tài khoản mới dùng
2257         biểu mẫu bên dưới.
2258       option_2: Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn
2259         dùng tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi liên kết tài khoản với ID của
2260         bạn trong tùy chọn.
2261   user_role:
2262     filter:
2263       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
2264       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
2265       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
2266       not_revoke_admin_current_user: Không thể rút quyền quản lý viên từ người dùng
2267         hiện tại.
2268     grant:
2269       title: Xác nhận cấp vai trò
2270       heading: Xác nhận cấp vai trò
2271       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2272       confirm: Xác nhận
2273       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2274         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2275     revoke:
2276       title: Xác nhận rút vai trò
2277       heading: Xác nhận rút vai trò
2278       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2279       confirm: Xác nhận
2280       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2281         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2282   user_blocks:
2283     model:
2284       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
2285         vụ cấm.
2286       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
2287     not_found:
2288       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
2289       back: Trở về trang đầu
2290     new:
2291       title: Cấm %{name}
2292       heading: Cấm %{name}
2293       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
2294         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
2295         thể không rành.
2296       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2297       submit: Cấm người dùng
2298       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2299       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2300         gian hợp lý.
2301       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2302       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2303     edit:
2304       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2305       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2306       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2307         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2308         có thể không rành.
2309       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2310         giờ.
2311       submit: Cập nhật tác vụ cấm
2312       show: Xem tác vụ cấm này
2313       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2314       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2315     filter:
2316       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2317       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2318         xuống.
2319     create:
2320       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2321         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2322       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2323         cấm họ.
2324       flash: Cấm người dùng %{name}.
2325     update:
2326       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2327         sửa đổi nó.
2328       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2329     index:
2330       title: Người dùng bị cấm
2331       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2332       empty: Chưa ai bị cấm.
2333     revoke:
2334       title: Bỏ cấm %{block_on}
2335       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2336       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2337       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
2338       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2339       revoke: Bỏ cấm!
2340       flash: Đã bỏ cấm.
2341     period: '%{count} giờ'
2342     helper:
2343       time_future: Hết hạn %{time}.
2344       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2345       time_future_and_until_login: Kết thúc %{time} nữa sau khi người dùng đăng nhập.
2346       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
2347     blocks_on:
2348       title: Các tác vụ cấm %{name}
2349       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2350       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2351     blocks_by:
2352       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2353       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2354       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2355     show:
2356       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2357       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2358       time_future: Hết hạn %{time}
2359       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
2360       created: Tạo
2361       ago: cách đây %{time}
2362       status: Trạng thái
2363       show: Hiện
2364       edit: Sửa đổi
2365       revoke: Bỏ cấm!
2366       confirm: Bạn có chắc không?
2367       reason: 'Lý do cấm:'
2368       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2369       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2370       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2371     block:
2372       not_revoked: (không bị hủy)
2373       show: Hiện
2374       edit: Sửa đổi
2375       revoke: Bỏ cấm!
2376     blocks:
2377       display_name: Người bị cấm
2378       creator_name: Người cấm
2379       reason: Lý do cấm
2380       status: Trạng thái
2381       revoker_name: Người bỏ cấm
2382       showing_page: Trang %{page}
2383       next: Sau »
2384       previous: « Trước
2385   notes:
2386     comment:
2387       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
2388       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
2389       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
2390       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
2391       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
2392       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
2393       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
2394       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
2395     rss:
2396       title: Ghi chú OpenStreetMap
2397       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
2398         khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
2399       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
2400       opened: mở ghi chú (gần %{place})
2401       commented: bình luận mới (gần %{place})
2402       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
2403       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
2404     entry:
2405       comment: Bình luận
2406       full: Ghi chú đầy đủ
2407     mine:
2408       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2409       heading: Ghi chú của %{user}
2410       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2411       id: Mã số
2412       creator: Người tạo
2413       description: Miêu tả
2414       created_at: Lúc tạo
2415       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2416       ago_html: cách đây %{when}
2417   javascripts:
2418     close: Đóng
2419     share:
2420       title: Chia sẻ
2421       cancel: Hủy bỏ
2422       image: Hình ảnh
2423       link: Liên kết hoặc HTML
2424       long_link: Liên kết
2425       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2426       geo_uri: URI geo
2427       embed: HTML
2428       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2429       format: 'Định dạng:'
2430       scale: 'Tỷ lệ:'
2431       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2432       download: Tải về
2433       short_url: URL Ngắn gọn
2434       include_marker: Ghim trên bản đồ
2435       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2436       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2437       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2438       only_standard_layer: Chỉ có thể xuất lớp chuẩn ra hình ảnh
2439     embed:
2440       report_problem: Báo vấn đề
2441     key:
2442       title: Chú giải Bản đồ
2443       tooltip: Chú giải Bản đồ
2444       tooltip_disabled: Bảng Chú giải không có sẵn cho lớp này
2445     map:
2446       zoom:
2447         in: Phóng to
2448         out: Thu nhỏ
2449       locate:
2450         title: Bay tới Vị trí của Tôi
2451         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2452       base:
2453         standard: Chuẩn
2454         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2455         transport_map: Bản đồ Giao thông
2456         hot: Nhân đạo
2457       layers:
2458         header: Lớp Bản đồ
2459         notes: Ghi chú Bản đồ
2460         data: Dữ liệu Bản đồ
2461         gps: Tuyến đường GPS Công khai
2462         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2463         title: Lớp
2464       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2465       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2466     site:
2467       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2468       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2469       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2470       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2471       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2472       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2473       queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
2474       queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
2475     changesets:
2476       show:
2477         comment: Bình luận
2478         subscribe: Theo dõi
2479         unsubscribe: Không theo dõi
2480         hide_comment: ẩn
2481         unhide_comment: bỏ ẩn
2482     notes:
2483       new:
2484         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2485           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2486           thích vấn đề.
2487         advice: Ghi chú của bạn được hiển thị công khai và có thể được sử dụng để
2488           cập nhật bản đồ. Xin đừng ghi thông tin cá nhân hoặc thông tin lấy từ bản
2489           đồ hay danh bạ có bản quyền.
2490         add: Thêm Ghi chú
2491       show:
2492         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2493           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2494         hide: Ẩn
2495         resolve: Giải quyết
2496         reactivate: Mở lại
2497         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2498         comment: Bình luận
2499     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2500       chuột vào đây.
2501     directions:
2502       ascend: Lên
2503       engines:
2504         graphhopper_bicycle: Xe đạp (GraphHopper)
2505         graphhopper_car: Xe hơi (GraphHopper)
2506         graphhopper_foot: Đi bộ (GraphHopper)
2507         mapquest_bicycle: Xe đạp (MapQuest)
2508         mapquest_car: Xe hơi (MapQuest)
2509         mapquest_foot: Đi bộ (MapQuest)
2510         osrm_car: Xe hơi (OSRM)
2511       descend: Xuống
2512       directions: Chỉ đường
2513       distance: Tầm xa
2514       errors:
2515         no_route: Không tìm thấy tuyến đường giữa hai địa điểm này.
2516         no_place: Rất tiếc, không tìm thấy “%{place}”.
2517       instructions:
2518         continue_without_exit: Chạy tiếp trên %{name}
2519         slight_right_without_exit: Nghiêng về bên phải vào %{name}
2520         offramp_right: Đi đường nhánh bên phải
2521         offramp_right_with_exit: Đi theo lối ra %{exit} bên phải
2522         offramp_right_with_exit_name: Đi theo lối ra %{exit} bên phải vào %{name}
2523         offramp_right_with_exit_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên phải về %{directions}
2524         offramp_right_with_exit_name_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên phải vào
2525           %{name} về %{directions}
2526         offramp_right_with_name: Đi đường nhánh bên phải vào %{name}
2527         offramp_right_with_directions: Đi đường nhánh bên phải về %{directions}
2528         offramp_right_with_name_directions: Đi đường nhánh bên phải vào %{name} về
2529           %{directions}
2530         onramp_right_without_exit: Quẹo phải vào lối bên phải vào %{name}
2531         onramp_right_with_directions: Quẹo phải vào đường nhánh về %{directions}
2532         onramp_right_with_name_directions: Quẹo phải vào đường nhánh %{name} về %{directions}
2533         onramp_right_without_directions: Quẹo phải vào đường nhánh
2534         onramp_right: Quẹo phải vào đường nhánh
2535         endofroad_right_without_exit: Tới cuối đường quẹo phải vào %{name}
2536         merge_right_without_exit: Nhập sang phải vào %{name}
2537         fork_right_without_exit: Tới ngã ba quẹo phải vào %{name}
2538         turn_right_without_exit: Quẹo phải vào %{name}
2539         sharp_right_without_exit: Quẹo gắt bên phải vào %{name}
2540         uturn_without_exit: Quay trở lại vào %{name}
2541         sharp_left_without_exit: Quẹo gắt bên trái vào %{name}
2542         turn_left_without_exit: Quẹo trái vào %{name}
2543         offramp_left: Đi đường nhánh bên trái
2544         offramp_left_with_exit: Đi theo lối ra %{exit} bên trái
2545         offramp_left_with_exit_name: Đi theo lối ra %{exit} bên trái vào %{name}
2546         offramp_left_with_exit_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên trái về %{directions}
2547         offramp_left_with_exit_name_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên trái vào
2548           %{name} về %{directions}
2549         offramp_left_with_name: Đi đường nhánh bên trái vào %{name}
2550         offramp_left_with_directions: Đi đường nhánh bên trái về %{directions}
2551         offramp_left_with_name_directions: Đi đường nhánh bên trái vào %{name} về
2552           %{directions}
2553         onramp_left_without_exit: Quẹo phải vào lối bên trái vào %{name}
2554         onramp_left_with_directions: Quẹo trái vào đường nhánh về %{directions}
2555         onramp_left_with_name_directions: Quẹo trái vào đường nhánh %{name} về %{directions}
2556         onramp_left_without_directions: Quẹo trái vào đường nhánh
2557         onramp_left: Quẹo trái vào đường nhánh
2558         endofroad_left_without_exit: Tới cuối đường quẹo trái vào %{name}
2559         merge_left_without_exit: Nhập sang trái vào %{name}
2560         fork_left_without_exit: Tới ngã ba quẹo trái vào %{name}
2561         slight_left_without_exit: Nghiêng về bên trái vào %{name}
2562         via_point_without_exit: (địa điểm trên đường)
2563         follow_without_exit: Chạy theo %{name}
2564         roundabout_without_exit: Tại bùng binh, đi ra %{name}
2565         leave_roundabout_without_exit: Đi ra khỏi bùng binh – %{name}
2566         stay_roundabout_without_exit: Chạy tiếp xung quanh bùng binh – %{name}
2567         start_without_exit: Bắt đầu đi theo %{name}
2568         destination_without_exit: Tới nơi
2569         against_oneway_without_exit: Chạy ngược chiều trên %{name}
2570         end_oneway_without_exit: Kết thúc khúc một chiều trên %{name}
2571         roundabout_with_exit: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức %{name}
2572         roundabout_with_exit_ordinal: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức
2573           %{name}
2574         exit_roundabout: Đi ra tại đường %{name}
2575         unnamed: không tên
2576         courtesy: Chỉ đường do %{link} cung cấp
2577         exit_counts:
2578           first: nhất
2579           second: "2"
2580           third: "3"
2581           fourth: "4"
2582           fifth: "5"
2583           sixth: "6"
2584           seventh: "7"
2585           eighth: "8"
2586           ninth: "9"
2587           tenth: "10"
2588       time: Thời gian
2589     query:
2590       node: Nốt
2591       way: Lối
2592       relation: Quan hệ
2593       nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
2594       error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
2595       timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
2596     context:
2597       directions_from: Chỉ đường từ đây
2598       directions_to: Chỉ đường tới đây
2599       add_note: Thêm ghi chú tại đây
2600       show_address: Xem địa chỉ
2601       query_features: Thăm dò yếu tố
2602       centre_map: Tập trung bản đồ tại đây
2603   redactions:
2604     edit:
2605       description: Miêu tả
2606       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2607       submit: Lưu dãy ẩn
2608       title: Sửa đổi dãy ẩn
2609     index:
2610       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2611       heading: Danh sách dãy ẩn
2612       title: Danh sách dãy ẩn
2613     new:
2614       description: Miêu tả
2615       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2616       submit: Ẩn dãy phiên bản
2617       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2618     show:
2619       description: 'Miêu tả:'
2620       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2621       title: Đang xem dãy ẩn
2622       user: 'Người ẩn:'
2623       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2624       destroy: Xóa dãy ẩn này
2625       confirm: Bạn có chắc không?
2626     create:
2627       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2628     update:
2629       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2630     destroy:
2631       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2632         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2633       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2634       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2635 ...