fcc4a699085a729b0ad1ef9c7d257502926c10d4
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 vi: 
9   activerecord: 
10     attributes: 
11       diary_comment: 
12         body: Nội dung
13       diary_entry: 
14         language: Ngôn ngữ
15         latitude: Vĩ độ
16         longitude: Kinh độ
17         title: Tiêu đề
18         user: Người dùng
19       friend: 
20         friend: Người bạn
21         user: Người dùng
22       message: 
23         body: Nội dung
24         recipient: Người nhận
25         sender: Người gửi
26         title: Tiêu đề
27       trace: 
28         description: Miêu tả
29         latitude: Vĩ độ
30         longitude: Kinh độ
31         name: Tên
32         public: Công khai
33         size: Kích cỡ
34         user: Người dùng
35         visible: Thấy được
36       user: 
37         active: Tích cực
38         description: Miêu tả
39         display_name: Tên Hiển thị
40         email: Thư điện tử
41         languages: Ngôn ngữ
42         pass_crypt: Mật khẩu
43     models: 
44       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
45       changeset: Bộ thay đổi
46       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
47       country: Quốc gia
48       diary_comment: Bình luận Nhật ký
49       diary_entry: Mục Nhật ký
50       friend: Người bạn
51       language: Ngôn ngữ
52       message: Thư
53       node: Nốt
54       node_tag: Thẻ Nốt
55       notifier: Trình báo
56       old_node: Nốt Cũ
57       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
58       old_relation: Quan hệ Cũ
59       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
60       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
61       old_way: Lối Cũ
62       old_way_node: Nốt Lối Cũ
63       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
64       relation: Quan hệ
65       relation_member: Thành viên Quan hệ
66       relation_tag: Thẻ Quan hệ
67       session: Phiên
68       trace: Tuyến đường
69       tracepoint: Điểm Tuyến đường
70       tracetag: Thẻ Tuyến đường
71       user: Người dùng
72       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
73       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
74       way: Lối
75       way_node: Nốt Lối
76       way_tag: Thẻ Lối
77   application: 
78     require_cookies: 
79       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
80     require_moderator: 
81       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
84       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
85   browse: 
86     changeset: 
87       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
88       changesetxml: Bộ thay đổi XML
89       feed: 
90         title: Bộ thay đổi %{id}
91         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
92       osmchangexml: osmChange XML
93       title: Bộ thay đổi
94     changeset_details: 
95       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
96       bounding_box: "Hộp bao:"
97       box: hộp
98       closed_at: "Lúc Đóng:"
99       created_at: "Lúc Tạo:"
100       has_nodes: 
101         one: "Có nốt sau:"
102         other: "Có %{count} nốt sau:"
103       has_relations: 
104         one: "Có quan hệ sau:"
105         other: "Có %{count} quan hệ sau:"
106       has_ways: 
107         one: "Có lối sau:"
108         other: "Có %{count} lối sau:"
109       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
110       show_area_box: Hiện Hộp vùng
111     common_details: 
112       changeset_comment: "Miêu tả:"
113       deleted_at: "Lúc Xóa:"
114       deleted_by: "Người Xóa:"
115       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
116       edited_by: "Người Sửa đổi:"
117       in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
118       version: "Phiên bản:"
119     containing_relation: 
120       entry: Quan hệ %{relation_name}
121       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
122     map: 
123       deleted: Đã xóa
124       edit: 
125         area: Sửa đổi vùng
126         node: Sửa đổi nốt
127         note: Sửa đổi ghi chú
128         relation: Sửa đổi quan hệ
129         way: Sửa đổi lối
130       larger: 
131         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
132         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
133         note: Xem ghi chú trên bản đồ rộng hơn
134         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
135         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
136       loading: Đang tải…
137     navigation: 
138       all: 
139         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
140         next_node_tooltip: Nốt sau
141         next_note_tooltip: Ghi chú sau
142         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
143         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
144         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
145         prev_node_tooltip: Nốt trước
146         prev_note_tooltip: Ghi chú trước
147         prev_relation_tooltip: Relation trước
148         prev_way_tooltip: Lối trước
149       user: 
150         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
151         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
152         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
153     node: 
154       download_xml: Tải về XML
155       edit: Sửa đổi nốt
156       node: Nốt
157       node_title: "Nốt: %{node_name}"
158       view_history: Xem lịch sử
159     node_details: 
160       coordinates: "Tọa độ:"
161       part_of: "Trực thuộc:"
162     node_history: 
163       download_xml: Tải về XML
164       node_history: Lịch sử Nốt
165       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
166       view_details: Xem chi tiết
167     not_found: 
168       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
169       type: 
170         changeset: bộ thay đổi
171         node: nốt
172         relation: quan hệ
173         way: lối
174     note: 
175       at_by_html: cách đây %{when} bởi %{user}
176       at_html: cách đây %{when}
177       closed: "Đóng:"
178       closed_title: "Ghi chú đã giải quyết: %{note_name}"
179       comments: "Ghi chú:"
180       description: "Miêu tả:"
181       last_modified: "Sửa đổi lần cuối:"
182       open_title: "Ghi chú chưa giải quyết: %{note_name}"
183       opened: "Mở:"
184       title: Ghi chú
185     paging_nav: 
186       of: trong
187       showing_page: trang
188     redacted: 
189       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
190       redaction: Dãy ẩn %{id}
191       type: 
192         node: nốt
193         relation: quan hệ
194         way: lối
195     relation: 
196       download_xml: Tải về XML
197       relation: Quan hệ
198       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
199       view_history: Xem lịch sử
200     relation_details: 
201       members: "Thành viên:"
202       part_of: "Trực thuộc:"
203     relation_history: 
204       download_xml: Tải về XML
205       relation_history: Lịch sử Quan hệ
206       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
207       view_details: Xem chi tiết
208     relation_member: 
209       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
210       type: 
211         node: Nốt
212         relation: Quan hệ
213         way: Lối
214     start_rjs: 
215       data_frame_title: Dữ liệu
216       data_layer_name: Xem Dữ liệu Bản đồ
217       details: Chi tiết
218       edited_by_user_at_timestamp: Được %{user} sửa đổi vào %{timestamp}
219       hide_areas: Ẩn các khu vực
220       history_for_feature: Lịch sử %{đối tượng}
221       load_data: Tải Dữ liệu
222       loaded_an_area_with_num_features: Bạn đã tải vùng chứa %{num_features} đối tượng. Một số trình duyệt bị trục trặc khi hiển thị nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, các trình duyệt hoạt động tốt với tối đa 100 đối tượng cùng lúc; nếu hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới.
223       loading: Đang tải…
224       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
225       notes_layer_name: Xem các Ghi chú
226       object_list: 
227         api: Lấy vùng này dùng API
228         back: Quay lại danh sách đối tượng
229         details: Chi tiết
230         heading: Danh sách đối tượng
231         history: 
232           type: 
233             node: Nốt %{id}
234             way: Lối %{id}
235         selected: 
236           type: 
237             node: Nốt %{id}
238             way: Lối %{id}
239         type: 
240           node: Nốt
241           way: Lối
242       private_user: người bí mật
243       show_areas: Hiện các khu vực
244       show_history: Xem Lịch sử
245       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ %{bbox_size} quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
246       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
247       wait: Xin chờ…
248       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
249     tag_details: 
250       tags: "Thẻ:"
251       wiki_link: 
252         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
253         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
254       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
255     timeout: 
256       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
257       type: 
258         changeset: bộ thay đổi
259         node: nốt
260         relation: quan hệ
261         way: lối
262     way: 
263       download_xml: Tải về XML
264       edit: Sửa đổi lối
265       view_history: Xem lịch sử
266       way: Lối
267       way_title: "Lối: %{way_name}"
268     way_details: 
269       also_part_of: 
270         one: thuộc về lối %{related_ways}
271         other: thuộc về các lối %{related_ways}
272       nodes: "Nốt:"
273       part_of: "Trực thuộc:"
274     way_history: 
275       download_xml: Tải về XML
276       view_details: Xem chi tiết
277       way_history: Lịch sử Lối
278       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
279   changeset: 
280     changeset: 
281       anonymous: Vô danh
282       big_area: (lớn)
283       no_comment: (không có)
284       no_edits: (không có thay đổi)
285       show_area_box: hiện hộp vùng
286       still_editing: (đang sửa)
287       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
288     changeset_paging_nav: 
289       next: Sau »
290       previous: « Trước
291       showing_page: Trang %{page}
292     changesets: 
293       area: Vùng
294       comment: Miêu tả
295       id: ID
296       saved_at: Lúc Lưu
297       user: Người dùng
298     list: 
299       description: Xem những đóng góp gần đây vào bản đồ
300       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
301       description_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
302       description_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
303       description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
304       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
305       empty_anon_html: Chưa sửa đổi lần nào.
306       empty_user_html: Hình như bạn chưa đóng góp sửa đổi nào. Hãy bắt đầu với <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3?uselang=vi">Hướng dẫn Bắt đầu</a>.
307       heading: Các bộ thay đổi
308       heading_bbox: Các bộ thay đổi
309       heading_friend: Các bộ thay đổi
310       heading_nearby: Các bộ thay đổi
311       heading_user: Các bộ thay đổi
312       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
313       title: Các bộ thay đổi
314       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
315       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
316       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
317       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
318       title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
319     timeout: 
320       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
321   diary_entry: 
322     comments: 
323       ago: cách đây %{ago}
324       comment: Bình luận
325       has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
326       newer_comments: Các Bình luận Sau
327       older_comments: Các Bình luận Trước
328       post: Mục nhật ký
329       when: Lúc đăng
330     diary_comment: 
331       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
332       confirm: Xác nhận
333       hide_link: Ẩn bình luận này
334     diary_entry: 
335       comment_count: 
336         other: "%{count} bình luận"
337         zero: Chưa có bình luận
338       comment_link: Bình luận về mục này
339       confirm: Xác nhận
340       edit_link: Sửa đổi mục này
341       hide_link: Ẩn mục này
342       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
343       reply_link: Trả lời mục này
344     edit: 
345       body: "Nội dung:"
346       language: "Ngôn ngữ:"
347       latitude: "Vĩ độ:"
348       location: "Vị trí:"
349       longitude: "Kinh độ:"
350       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
351       save_button: Lưu
352       subject: "Tiêu đề:"
353       title: Sửa đổi mục nhật ký
354       use_map_link: sử dụng bản đồ
355     feed: 
356       all: 
357         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
358         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
359       language: 
360         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
361         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
362       user: 
363         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
364         title: Các mục nhật ký của %{user}
365     list: 
366       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
367       new: Mục Nhật ký Mới
368       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
369       newer_entries: Mục Sau
370       no_entries: Chưa có mục nhật ký
371       older_entries: Mục Trước
372       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
373       title: Các Nhật ký Cá nhân
374       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
375       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
376       user_title: Nhật ký của %{user}
377     location: 
378       edit: Sửa
379       location: "Vị trí:"
380       view: Xem
381     new: 
382       title: Mục Nhật ký Mới
383     no_such_entry: 
384       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
385       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
386       title: Mục nhật ký không tồn tại
387     view: 
388       leave_a_comment: Bình luận
389       login: Đăng nhập
390       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
391       save_button: Lưu
392       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
393       user_title: Nhật ký của %{user}
394   editor: 
395     default: Mặc định (hiện là %{name})
396     id: 
397       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
398       name: iD
399     potlatch: 
400       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
401       name: Potlatch 1
402     potlatch2: 
403       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
404       name: Potlatch 2
405     remote: 
406       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
407       name: phần điều khiển từ xa
408   export: 
409     start: 
410       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
411       area_to_export: Vùng để Xuất
412       embeddable_html: HTML để Nhúng
413       export_button: Xuất
414       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
415       format: "Định dạng:"
416       format_to_export: Định dạng Xuất
417       image_size: Hình có Kích cỡ
418       latitude: "Vĩ độ:"
419       licence: Giấy phép
420       longitude: "Kinh độ:"
421       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
422       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
423       max: tối đa
424       options: Tùy chọn
425       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
426       output: Đầu ra
427       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
428       scale: Tỷ lệ
429       too_large: 
430         body: "Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn từ một dịch vụ sau:"
431         geofabrik: 
432           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật thường xuyên
433           title: Tải về Geofabrik
434         heading: Khu vực Lớn quá
435         metro: 
436           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
437           title: Bản trích Metro
438         other: 
439           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
440           title: Nguồn Khác
441         planet: 
442           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật thường xuyên
443           title: Quả đất OSM
444       zoom: Thu phóng
445     start_rjs: 
446       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
447       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
448       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
449       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
450       export: Xuất
451       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
452   geocoder: 
453     description: 
454       title: 
455         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
456         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
457       types: 
458         cities: Thành phố
459         places: Địa điểm
460         towns: Thị xã
461     direction: 
462       east: đông
463       north: bắc
464       north_east: đông bắc
465       north_west: tây bắc
466       south: nam
467       south_east: đông nam
468       south_west: tây nam
469       west: tây
470     distance: 
471       one: khoảng 1 km
472       other: khoảng %{count} km
473       zero: không tới 1 km
474     results: 
475       more_results: Thêm kết quả
476       no_results: Không tìm thấy kết quả
477     search: 
478       title: 
479         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
480         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
481         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
482         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
483         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
484         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
485     search_osm_nominatim: 
486       admin_levels: 
487         level10: Biên giới Khu phố
488         level2: Biên giới Quốc gia
489         level4: Biên giới Tỉnh bang
490         level5: Biên giới Miền
491         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
492         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
493         level9: Biên giới Làng
494       prefix: 
495         aerialway: 
496           chair_lift: Thang kéo Trượt tuyết Ngồi ghế
497           drag_lift: Thang kéo Trượt tuyết trên Mặt đất
498           station: Trạm Thang kéo
499         aeroway: 
500           aerodrome: Sân bay
501           apron: Sân Đậu Máy bay
502           gate: Cổng
503           helipad: Sân bay Trực thăng
504           runway: Đường băng
505           taxiway: Đường lăn
506           terminal: Nhà ga Sân bay
507         amenity: 
508           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
509           airport: Sân bay
510           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
511           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
512           atm: Máy Rút tiền Tự động
513           auditorium: Phòng hội họp
514           bank: Ngân hàng
515           bar: Quán rượu
516           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
517           bench: Ghế
518           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
519           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
520           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
521           brothel: Nhà chứa
522           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
523           bus_station: Bến Xe buýt
524           cafe: Quán Cà phê
525           car_rental: Chỗ Mướn Xe
526           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
527           car_wash: Tiệm Rửa Xe
528           casino: Sòng bạc
529           charging_station: Trạm Sạc Pin
530           cinema: Rạp phim
531           clinic: Phòng khám
532           club: Câu lạc bộ
533           college: Trường Cao đẳng
534           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
535           courthouse: Tòa
536           crematorium: Lò Hỏa táng
537           dentist: Nha sĩ
538           doctors: Bác sĩ
539           dormitory: Ký túc xá
540           drinking_water: Vòi Nước uống
541           driving_school: Trường Lái xe
542           embassy: Tòa Đại sứ
543           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
544           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
545           ferry_terminal: Trạm Phà
546           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
547           fire_station: Trạm Cứu hỏa
548           food_court: Khu Ẩm thực
549           fountain: Vòi nước
550           fuel: Cây xăng
551           grave_yard: Nghĩa địa
552           gym: Nhà Thể dục
553           hall: Hội trường
554           health_centre: Trung tâm Y tế
555           hospital: Bệnh viện
556           hotel: Khách sạn
557           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
558           ice_cream: Tiệm Kem
559           kindergarten: Tiểu học
560           library: Thư viện
561           market: Chợ
562           marketplace: Chợ phiên
563           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
564           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
565           nursery: Nhà trẻ
566           nursing_home: Viện Dưỡng lão
567           office: Văn phòng
568           park: Công viên
569           parking: Chỗ Đậu xe
570           pharmacy: Nhà thuốc
571           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
572           police: Cảnh sát
573           post_box: Hòm thư
574           post_office: Bưu điện
575           preschool: Trường Mầm non
576           prison: Nhà tù
577           pub: Quán rượu
578           public_building: Tòa nhà Công cộng
579           public_market: Chợ phiên
580           reception_area: Phòng Tiếp khách
581           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
582           restaurant: Nhà hàng
583           retirement_home: Nhà về hưu
584           sauna: Nhà Tắm hơi
585           school: Trường học
586           shelter: Nơi Trú ẩn
587           shop: Tiệm
588           shopping: Tiệm
589           shower: Vòi tắm
590           social_centre: Hội trường
591           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
592           social_facility: Cơ quan Xã hội
593           studio: Studio
594           supermarket: Siêu thị
595           swimming_pool: Hồ tắm
596           taxi: Taxi
597           telephone: Điện thoại Công cộng
598           theatre: Nhà hát
599           toilets: Vệ sinh
600           townhall: Thị sảnh
601           university: Trường Đại học
602           vending_machine: Máy Bán hàng
603           veterinary: Phẫu thuật Thú y
604           village_hall: Trụ sở Làng
605           waste_basket: Thùng rác
606           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
607           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
608         boundary: 
609           administrative: Biên giới Hành chính
610           census: Biên giới Điều tra Dân số
611           national_park: Vườn quốc gia
612           protected_area: Khu bảo tồn
613         bridge: 
614           aqueduct: Cống nước
615           suspension: Cầu Treo
616           swing: Cầu Quay
617           viaduct: Cầu Cạn
618           "yes": Cầu
619         building: 
620           "yes": Tòa nhà
621         emergency: 
622           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
623           phone: Điện thoại Khẩn cấp
624         highway: 
625           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
626           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
627           bus_stop: Trạm Xe buýt
628           byway: Đường mòn Đa mốt
629           construction: Đường Đang Xây
630           cycleway: Đường Xe đạp
631           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
632           footway: Đường Đi bộ
633           ford: Khúc Sông Cạn
634           living_street: Đường Hàng xóm
635           milestone: Mốc
636           minor: Đường Nhỏ
637           motorway: Đường Cao tốc
638           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
639           motorway_link: Đường Cao tốc
640           path: Lối
641           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
642           platform: Sân ga
643           primary: Đường Chính
644           primary_link: Đường Chính
645           proposed: Đường được Đề nghị
646           raceway: Đường đua
647           residential: Ngõ Dân cư
648           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
649           road: Đường
650           secondary: Đường Lớn
651           secondary_link: Đường Lớn
652           service: Ngách
653           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
654           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
655           steps: Cầu thang
656           stile: Cửa xoay
657           street_lamp: Đèn Đường phố
658           tertiary: Phố
659           tertiary_link: Phố
660           track: Đường mòn
661           trail: Đường mòn
662           trunk: Xa lộ
663           trunk_link: Xa lộ
664           unclassified: Ngõ
665           unsurfaced: Đường Không Lát
666         historic: 
667           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
668           battlefield: Chiến trường
669           boundary_stone: Mốc Biên giới
670           building: Tòa nhà
671           castle: Lâu đài
672           church: Nhà thờ
673           citywalls: Tường Thành phố
674           fort: Pháo đài
675           house: Nhà ở
676           icon: Thánh tượng
677           manor: Trang viên
678           memorial: Vật Tưởng niệm
679           mine: Mỏ
680           monument: Công trình Tưởng niệm
681           museum: Bảo tàng
682           ruins: Tàn tích
683           tomb: Mộ
684           tower: Tháp
685           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
686           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
687           wreck: Xác Tàu Đắm
688         landuse: 
689           allotments: Khu Vườn Gia đình
690           basin: Lưu vực
691           brownfield: Cánh đồng Nâu
692           cemetery: Nghĩa địa
693           commercial: Khu vực Thương mại
694           conservation: Bảo tồn
695           construction: Công trường Xây dựng
696           farm: Trại
697           farmland: Trại
698           farmyard: Sân Trại
699           forest: Rừng Trồng Cây
700           garages: Ga ra
701           grass: Cỏ
702           greenfield: Cánh đồng Xanh
703           industrial: Khu vực Công nghiệp
704           landfill: Nơi Đổ Rác
705           meadow: Đồng cỏ
706           military: Khu vực Quân sự
707           mine: Mỏ
708           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
709           orchard: Vườn Cây
710           park: Công viên
711           piste: Đường Trượt tuyết
712           quarry: Mỏ Đá
713           railway: Đường sắt
714           recreation_ground: Sân chơi
715           reservoir: Bể nước
716           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
717           residential: Khu vực Nhà ở
718           retail: Khu vực Buôn bán
719           road: Đất của con Đường
720           village_green: Sân Làng
721           vineyard: Vườn Nho
722           wetland: Đầm lầy
723           wood: Rừng
724         leisure: 
725           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
726           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
727           common: Đất Công
728           fishing: Hồ Đánh cá
729           fitness_station: Trạm Thể dục
730           garden: Vườn
731           golf_course: Sân Golf
732           ice_rink: Sân băng
733           marina: Bến tàu
734           miniature_golf: Golf Nhỏ
735           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
736           park: Công viên
737           pitch: Sân cỏ
738           playground: Sân chơi
739           recreation_ground: Sân Giải trí
740           sauna: Nhà Tắm hơi
741           slipway: Bến tàu
742           sports_centre: Trung tâm Thể thao
743           stadium: Sân vận động
744           swimming_pool: Hồ Bơi
745           track: Đường Chạy
746           water_park: Công viên Nước
747         military: 
748           airfield: Sân bay Không quân
749           barracks: Trại Lính
750           bunker: Boong ke
751         mountain_pass: 
752           "yes": Đèo
753         natural: 
754           bay: Vịnh
755           beach: Bãi biển
756           cape: Mũi đất
757           cave_entrance: Cửa vào Hang
758           channel: Eo biển
759           cliff: Vách đá
760           crater: Miệng Núi
761           dune: Cồn cát
762           feature: Đối tượng Thiên nhiên
763           fell: Đồi Cằn cỗi
764           fjord: Vịnh hẹp
765           forest: Rừng
766           geyser: Mạch nước Phun
767           glacier: Sông băng
768           heath: Bãi Hoang
769           hill: Đồi
770           island: Đảo
771           land: Đất
772           marsh: Đầm lầy
773           moor: Truông
774           mud: Bùn
775           peak: Đỉnh
776           point: Mũi đất
777           reef: Rạn san hô
778           ridge: Luống đất
779           river: Sông
780           rock: Đá
781           scree: Sườn Núi Đá
782           scrub: Đất Bụi rậm
783           shoal: Bãi cạn
784           spring: Suối
785           stone: Đá
786           strait: Eo biển
787           tree: Cây
788           valley: Thung lũng
789           volcano: Núi lửa
790           water: Nước
791           wetland: Đầm lầy
792           wetlands: Đầm lầy
793           wood: Rừng
794         office: 
795           accountant: Kế toán viên
796           architect: Kiến trúc sư
797           company: Công ty
798           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
799           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
800           government: Văn phòng Chính phủ
801           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
802           lawyer: Luật sư
803           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
804           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
805           travel_agent: Văn phòng Du lịch
806           "yes": Văn phòng
807         place: 
808           airport: Sân bay
809           city: Thành phố
810           country: Quốc gia
811           county: Quận hạt
812           farm: Trại
813           hamlet: Xóm
814           house: Nhà ở
815           houses: Dãy Nhà
816           island: Đảo
817           islet: Đảo Nhỏ
818           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
819           locality: Địa phương
820           moor: Truông
821           municipality: Đô thị
822           neighbourhood: Hàng xóm
823           postcode: Mã Bưu chính
824           region: Miền
825           sea: Biển
826           state: Tỉnh bang
827           subdivision: Hàng xóm
828           suburb: Ngoại ô
829           town: Thị xã/trấn
830           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
831           village: Làng
832         railway: 
833           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
834           construction: Đường sắt Đang Xây
835           disused: Đường sắt Không hoạt động
836           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
837           funicular: Đường sắt Leo núi
838           halt: Ga Xép
839           historic_station: Nhà ga Lịch sử
840           junction: Ga Đầu mối
841           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
842           light_rail: Đường sắt Nhẹ
843           miniature: Đường sắt Nhỏ
844           monorail: Đường sắt Một ray
845           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
846           platform: Ke ga
847           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
848           proposed: Đường sắt được Đề nghị
849           spur: Đường sắt Phụ
850           station: Nhà ga
851           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
852           subway: Trạm Xe điện Ngầm
853           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
854           switch: Ghi Đường sắt
855           tram: Đường Xe điện
856           tram_stop: Ga Xép Điện
857           yard: Sân ga
858         shop: 
859           alcohol: Tiệm Rượu
860           antiques: Tiệm Đồ cổ
861           art: Tiệm Nghệ phẩm
862           bakery: Tiệm Bánh
863           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
864           beverages: Tiệm Đồ uống
865           bicycle: Tiệm Xe đạp
866           books: Tiệm Sách
867           boutique: Tiệm Thời trang
868           butcher: Hàng Thịt
869           car: Tiệm Xe hơi
870           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
871           car_repair: Tiệm Sửa Xe
872           carpet: Tiệm Thảm
873           charity: Cửa hàng Từ thiện
874           chemist: Tiệm Dược phẩm
875           clothes: Tiệm Quần áo
876           computer: Tiệm Máy tính
877           confectionery: Tiệm Kẹo
878           convenience: Tiệm Tiện lợi
879           copyshop: Tiệm In ấn
880           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
881           deli: Deli
882           department_store: Cửa hàng Bách hóa
883           discount: Cửa hàng Giảm giá
884           doityourself: Tiệm Ngũ kim
885           dry_cleaning: Hấp tẩy
886           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
887           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
888           farm: Tiệm Nông cụ
889           fashion: Tiệm Thời trang
890           fish: Tiệm Cá
891           florist: Tiệm Hoa
892           food: Tiệm Thực phẩm
893           funeral_directors: Nhà tang lễ
894           furniture: Tiệm Đồ đạc
895           gallery: Thư viện Ảnh
896           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
897           general: Tiệm Đồ
898           gift: Tiệm Quà tặng
899           greengrocer: Tiệm Rau quả
900           grocery: Tiệm Tạp phẩm
901           hairdresser: Tiệm Làm tóc
902           hardware: Tiệm Ngũ kim
903           hifi: Cửa hàng Hi-fi
904           insurance: Bảo hiểm
905           jewelry: Tiệm Kim hoàn
906           kiosk: Quán
907           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
908           mall: Trung tâm Mua sắm
909           market: Chợ
910           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
911           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
912           music: Tiệm Nhạc
913           newsagent: Tiệm Báo
914           optician: Tiệm Kính mắt
915           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
916           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
917           pet: Tiệm Vật nuôi
918           pharmacy: Nhà thuốc
919           photo: Tiệm Rửa Hình
920           salon: Tiệm Làm tóc
921           second_hand: Tiệm Mua lại
922           shoes: Tiệm Giày
923           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
924           sports: Tiệm Thể thao
925           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
926           supermarket: Siêu thị
927           tailor: Tiệm May
928           toys: Tiệm Đồ chơi
929           travel_agency: Văn phòng Du lịch
930           video: Tiệm Phim
931           wine: Tiệm Rượu
932           "yes": Tiệm
933         tourism: 
934           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
935           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
936           attraction: Nơi Du lịch
937           bed_and_breakfast: Nhà trọ
938           cabin: Túp lều
939           camp_site: Nơi Cắm trại
940           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
941           chalet: Nhà ván
942           guest_house: Nhà khách
943           hostel: Nhà trọ
944           hotel: Khách sạn
945           information: Thông tin
946           lean_to: Nhà chái
947           motel: Khách sạn Dọc đường
948           museum: Bảo tàng
949           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
950           theme_park: Công viên Giải trí
951           valley: Thung lũng
952           viewpoint: Thắng cảnh
953           zoo: Vườn thú
954         tunnel: 
955           culvert: Cống
956           "yes": Đường hầm
957         waterway: 
958           artificial: Dòng nước Nhân tạo
959           boatyard: Bãi Thuyền
960           canal: Kênh
961           connector: Đường thủy Nối
962           dam: Đập
963           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
964           ditch: Mương
965           dock: Vũng tàu
966           drain: Cống
967           lock: Âu tàu
968           lock_gate: Âu tàu
969           mineral_spring: Suối Nước khoáng
970           mooring: Cột neo tàu
971           rapids: Thác ghềnh
972           river: Sông
973           riverbank: Bờ sông
974           stream: Dòng suối
975           wadi: Dòng sông Vào mùa
976           water_point: Máy bơm nước
977           waterfall: Thác
978           weir: Đập Tràn
979   javascripts: 
980     close: Đóng
981     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn chuột vào đây.
982     key: 
983       title: Chú giải Bản đồ
984       tooltip: Chú giải Bản đồ
985       tooltip_disabled: Bảng Chú giải chỉ có sẵn cho lớp Chuẩn
986     map: 
987       base: 
988         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
989         hot: Nhân đạo
990         mapquest: MapQuest Mở
991         standard: Chuẩn
992         transport_map: Bản đồ Giao thông
993       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
994       layers: 
995         data: Dữ liệu Bản đồ
996         header: Lớp Bản đồ
997         notes: Ghi chú Bản đồ
998         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
999         title: Lớp
1000       locate: 
1001         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
1002         title: Nhảy tới Vị trí của Tôi
1003       zoom: 
1004         in: Phóng to
1005         out: Thu nhỏ
1006     notes: 
1007       new: 
1008         add: Thêm Ghi chú
1009         intro: Những thông tin bạn nhập được hiển thị cho những người dùng khác để cho họ cải thiện bản đồ. Xin vui lòng chuyển ghim vào đúng vị trí và ghi chú trong hộp bên dưới càng rõ ràng càng tốt.
1010       show: 
1011         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp; các bình luận này cần được xác nhận lại.
1012         closed_by: được giải quyết bởi <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
1013         closed_by_anonymous: được giải quyết bởi người dùng vô danh vào %{time}
1014         comment: Bình luận
1015         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
1016         commented_by: bình luận của <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
1017         commented_by_anonymous: bình luận của người dùng vô danh vào %{time}
1018         hide: Ẩn
1019         opened_by: do <a href='%{user_url}'>%{user}</a> tạo ra vào %{time}
1020         opened_by_anonymous: do người dùng vô danh tạo ra vào %{time}
1021         permalink: Liên kết Thường trực
1022         reactivate: Mở lại
1023         reopened_by: được <a href='%{user_url}'>%{user}</a> mở lại vào %{time}
1024         reopened_by_anonymous: được người dùng vô danh mở lại vào %{time}
1025         resolve: Giải quyết
1026     share: 
1027       cancel: Hủy bỏ
1028       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
1029       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
1030       download: Tải về
1031       embed: HTML
1032       format: "Định dạng:"
1033       image: Hình ảnh
1034       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
1035       include_marker: Ghim trên bản đồ
1036       link: Liên kết hoặc HTML
1037       long_link: Liên kết
1038       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
1039       scale: "Tỷ lệ:"
1040       short_link: Liên kết Ngắn gọn
1041       short_url: URL Ngắn gọn
1042       title: Chia sẻ
1043       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
1044     site: 
1045       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
1046       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
1047       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
1048       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
1049       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
1050       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
1051   layouts: 
1052     community: Cộng đồng
1053     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
1054     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
1055     copyright: Bản quyền & Giấy phép
1056     data: Dữ liệu
1057     documentation: Tài liệu
1058     documentation_title: Tài liệu về dự án
1059     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
1060     donate_link_text: quyên góp
1061     edit: Sửa đổi
1062     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
1063     export_data: Xuất Dữ liệu
1064     foundation: Quỹ OpenStreetMap
1065     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
1066     gps_traces: Tuyến đường GPS
1067     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
1068     help: Trợ giúp
1069     help_centre: Hỏi đáp
1070     help_title: Trang trợ giúp của dự án
1071     history: Lịch sử
1072     home: Về Vị trí Nhà ở
1073     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
1074     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
1075     intro_2_download: tải về
1076     intro_2_html: Bạn được phép %{download} và %{use} theo %{license}. Hãy %{create_account} để cải tiến bản đồ.
1077     intro_2_license: giấy phép mở
1078     intro_2_use: sử dụng
1079     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=vi
1080     log_in: đăng nhập
1081     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
1082     logo: 
1083       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
1084     logout: Đăng xuất
1085     make_a_donation: 
1086       text: Quyên góp
1087       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
1088     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1089     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1090     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1091     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
1092     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
1093     partners_partners: các công ty bảo trợ
1094     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
1095     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
1096     sign_up: mở tài khoản
1097     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
1098     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
1099     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
1100     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1101     view: Xem
1102     view_tooltip: Xem bản đồ
1103     wiki: Wiki
1104     wiki_title: Trang wiki của dự án
1105     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1106   license_page: 
1107     foreign: 
1108       english_link: nguyên bản tiếng Anh
1109       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1110       title: Thông tin về bản dịch này
1111     legal_babble: 
1112       attribution_example: 
1113         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1114         title: Ví dụ ghi công
1115       contributors_at_html: "<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>)."
1116       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada)."
1117       contributors_footer_1_html: "Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi\">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki."
1118       contributors_footer_2_html: "  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào."
1119       contributors_fr_html: "<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>)."
1120       contributors_gb_html: "<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12."
1121       contributors_intro_html: "Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:"
1122       contributors_nl_html: "<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1123       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu."
1124       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1125       contributors_za_html: "<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu."
1126       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng góp vào OpenStreetMap”.
1127       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến creativecommons.org.
1128       credit_3_html: "Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.\nVí dụ:"
1129       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1130       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1131       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1132       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1133       intro_1_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data\nCommons</a> (ODbL)."
1134       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1135       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1136       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1137       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.
1138       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1139       title_html: Bản quyền và Giấy phép
1140     native: 
1141       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1142       native_link: bản dịch tiếng Việt
1143       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1144       title: Giới thiệu về trang này
1145   message: 
1146     delete: 
1147       deleted: Đã xóa thư
1148     inbox: 
1149       date: Ngày
1150       from: Từ
1151       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1152       my_inbox: Hộp thư đến
1153       new_messages: "%{count} thư mới"
1154       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1155       old_messages: "%{count} thư cũ"
1156       outbox: đã gửi
1157       people_mapping_nearby: những người ở gần
1158       subject: Tiêu đề
1159       title: Hộp thư
1160     mark: 
1161       as_read: Thư đã đọc
1162       as_unread: Thư chưa đọc
1163     message_summary: 
1164       delete_button: Xóa
1165       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1166       reply_button: Trả lời
1167       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1168     new: 
1169       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1170       body: Nội dung
1171       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
1172       message_sent: Thư đã gửi
1173       send_button: Gửi
1174       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1175       subject: Tiêu đề
1176       title: Gửi thư
1177     no_such_message: 
1178       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1179       heading: Thư không tồn tại
1180       title: Thư không tồn tại
1181     outbox: 
1182       date: Ngày
1183       inbox: thư đến
1184       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1185       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1186       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1187       outbox: thư đã gửi
1188       people_mapping_nearby: những người ở gần
1189       subject: Tiêu đề
1190       title: Hộp thư đã gửi
1191       to: Tới
1192     read: 
1193       back: Quay lại
1194       date: Ngày
1195       from: Từ
1196       reply_button: Trả lời
1197       subject: Tiêu đề
1198       title: Đọc thư
1199       to: Tới
1200       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1201       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1202     reply: 
1203       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1204     sent_message_summary: 
1205       delete_button: Xóa
1206   note: 
1207     description: 
1208       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
1209       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
1210       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
1211       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
1212       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
1213       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
1214       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
1215       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
1216     entry: 
1217       comment: Bình luận
1218       full: Ghi chú đầy đủ
1219     mine: 
1220       ago_html: cách đây %{when}
1221       created_at: Lúc tạo
1222       creator: Người tạo
1223       description: Miêu tả
1224       heading: Ghi chú của %{user}
1225       id: Mã số
1226       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
1227       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1228       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1229     rss: 
1230       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
1231       commented: bình luận mới (gần %{place})
1232       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
1233       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
1234       opened: mở ghi chú (gần %{place})
1235       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
1236       title: Ghi chú OpenStreetMap
1237   notifier: 
1238     diary_comment_notification: 
1239       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1240       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1241       hi: Chào %{to_user},
1242       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1243     email_confirm: 
1244       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1245     email_confirm_html: 
1246       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1247       greeting: Chào bạn,
1248       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1249     email_confirm_plain: 
1250       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1251       greeting: Chào bạn,
1252       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1253     friend_notification: 
1254       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1255       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1256       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1257       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn"
1258     gpx_notification: 
1259       and_no_tags: và không có thẻ
1260       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1261       failure: 
1262         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1263         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1264         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1265         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1266         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1267       greeting: Chào bạn,
1268       success: 
1269         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1270         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1271       with_description: với miêu tả
1272       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1273     lost_password: 
1274       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1275     lost_password_html: 
1276       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1277       greeting: Chào bạn,
1278       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1279     lost_password_plain: 
1280       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1281       greeting: Chào bạn,
1282       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1283     message_notification: 
1284       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời tại %{replyurl}
1285       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1286       hi: Chào %{to_user},
1287     note_comment_notification: 
1288       anonymous: Người dùng vô danh
1289       closed: 
1290         commented_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1291         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1292         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn"
1293         your_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1294       commented: 
1295         commented_note: "%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú bản đồ gần %{place}."
1296         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1297         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của bạn"
1298         your_note: "%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1299       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1300       greeting: Chào bạn,
1301       reopened: 
1302         commented_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1303         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1304         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn"
1305         your_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1306     signup_confirm: 
1307       confirm: "Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này. Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của bạn:"
1308       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1309       greeting: Chào bạn!
1310       subject: "[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap"
1311       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin về cách bắt đầu.
1312   oauth: 
1313     oauthorize: 
1314       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1315       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1316       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1317       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1318       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1319       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1320       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1321       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1322       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1323     revoke: 
1324       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1325   oauth_clients: 
1326     create: 
1327       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1328     destroy: 
1329       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1330     edit: 
1331       submit: Sửa đổi
1332       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1333     form: 
1334       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1335       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1336       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1337       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1338       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1339       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1340       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1341       callback_url: URL Gọi lại
1342       name: Tên
1343       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1344       required: Bắt buộc
1345       support_url: URL Trợ giúp
1346       url: URL Trang chủ Chương trình
1347     index: 
1348       application: Tên Chương trình
1349       issued_at: Lúc Cho phép
1350       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1351       my_apps: Trình khách của Tôi
1352       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1353       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1354       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1355       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1356       revoke: Thu hồi!
1357       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1358     new: 
1359       submit: Đăng ký
1360       title: Đăng ký chương trình mới
1361     not_found: 
1362       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1363     show: 
1364       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1365       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1366       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1367       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1368       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1369       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1370       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1371       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1372       authorize_url: "Cho phép URL:"
1373       confirm: Bạn có chắc không?
1374       delete: Xóa Trình khách
1375       edit: Sửa đổi Chi tiết
1376       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1377       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1378       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1379       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1380       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1381       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1382     update: 
1383       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1384   redaction: 
1385     create: 
1386       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
1387     destroy: 
1388       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
1389       flash: Đã xóa dãy ẩn.
1390       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
1391     edit: 
1392       description: Miêu tả
1393       heading: Sửa đổi dãy ẩn
1394       submit: Lưu dãy ẩn
1395       title: Sửa đổi dãy ẩn
1396     index: 
1397       empty: Không có dãy ẩn để xem.
1398       heading: Danh sách dãy ẩn
1399       title: Danh sách dãy ẩn
1400     new: 
1401       description: Miêu tả
1402       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
1403       submit: Ẩn dãy phiên bản
1404       title: Đang ẩn dãy phiên bản
1405     show: 
1406       confirm: Bạn có chắc không?
1407       description: "Miêu tả:"
1408       destroy: Xóa dãy ẩn này
1409       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
1410       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
1411       title: Đang xem dãy ẩn
1412       user: "Người ẩn:"
1413     update: 
1414       flash: Các thay đổi đã được lưu.
1415   site: 
1416     edit: 
1417       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1418       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1419       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1420       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1421       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1422       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1423       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1424       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1425       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1426       user_page_link: trang cá nhân
1427     index: 
1428       createnote: Thêm ghi chú
1429       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1430       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1431       license: 
1432         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát hành theo giấy phép mở
1433       permalink: Liên kết Thường trực
1434       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1435       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1436     key: 
1437       table: 
1438         entry: 
1439           admin: Biên giới hành chính
1440           allotments: Khu vườn gia đình
1441           apron: 
1442             - Sân đậu máy bay
1443             - nhà ga hành khách
1444           bridge: Đường rắn = cầu
1445           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1446           brownfield: Cánh đồng nâu
1447           building: Kiến trúc quan trọng
1448           byway: Đường mòn đa mốt
1449           cable: 
1450             - Đường xe cáp
1451             - thang kéo trượt tuyết
1452           cemetery: Nghĩa địa
1453           centre: Trung tâm thể thao
1454           commercial: Khu vực thương mại
1455           common: 
1456             - Đất công
1457             - bãi cỏ
1458           construction: Đường đang xây
1459           cycleway: Đường xe đạp
1460           destination: Chỉ giao thông địa phương
1461           farm: Ruộng
1462           footway: Đường đi bộ
1463           forest: Rừng trồng cây
1464           golf: Sân golf
1465           heathland: Vùng cây bụi
1466           industrial: Khu vực công nghiệp
1467           lake: 
1468             - Hồ
1469             - bể nước
1470           military: Khu vực quân sự
1471           motorway: Đường cao tốc
1472           park: Công viên
1473           permissive: Đường cho phép
1474           pitch: Sân cỏ
1475           primary: Đường chính
1476           private: Đường riêng
1477           rail: Đường sắt
1478           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1479           resident: Khu vực nhà ở
1480           retail: Khu vực buôn bán
1481           runway: 
1482             - Đường băng
1483             - đường băng
1484           school: 
1485             - Trường học
1486             - đại học
1487           secondary: Đường lớn
1488           station: Nhà ga
1489           subway: Đường ngầm
1490           summit: 
1491             - Đỉnh núi
1492             - đồi
1493           tourist: Nơi du lịch
1494           track: Đường mòn
1495           tram: 
1496             - Đường sắt nhẹ
1497             - xe điện
1498           trunk: Xa lộ
1499           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1500           unclassified: Đường không phân loại
1501           unsurfaced: Đường không lát
1502           wood: Rừng
1503     markdown_help: 
1504       alt: Văn bản thay thế
1505       first: Khoản mục đầu tiên
1506       heading: Đề mục
1507       headings: Đề mục
1508       image: Hình ảnh
1509       link: Liên kết
1510       ordered: Danh sách đánh số
1511       second: Khoản mục sau
1512       subheading: Đề mục con
1513       text: Văn bản
1514       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1515       unordered: Danh sách không đánh số
1516       url: URL
1517     richtext_area: 
1518       edit: Sửa đổi
1519       preview: Xem trước
1520     search: 
1521       search: Tìm kiếm
1522       search_help: "thí dụ: “Thượng Hải”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
1523       submit_text: Đi
1524       where_am_i: Tôi ở đâu?
1525       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1526     sidebar: 
1527       close: Đóng
1528       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1529   time: 
1530     formats: 
1531       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1532   trace: 
1533     create: 
1534       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1535       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1536     delete: 
1537       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1538     description: 
1539       description_with_count: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1540       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1541     edit: 
1542       description: "Miêu tả:"
1543       download: tải về
1544       edit: sửa đổi
1545       filename: "Tên tập tin:"
1546       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1547       map: bản đồ
1548       owner: "Tác giả:"
1549       points: "Số nốt:"
1550       save_button: Lưu các Thay đổi
1551       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1552       tags: "Thẻ:"
1553       tags_help: dấu phẩy phân cách
1554       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1555       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1556       visibility: "Mức độ truy cập:"
1557       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1558       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1559     georss: 
1560       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1561     list: 
1562       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1563       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
1564       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1565       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1566       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1567       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1568     make_public: 
1569       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1570     offline: 
1571       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1572       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1573     offline_warning: 
1574       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1575     trace: 
1576       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1577       by: bởi
1578       count_points: "%{count} nốt"
1579       edit: sửa đổi
1580       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1581       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1582       in: trong
1583       map: bản đồ
1584       more: thêm
1585       pending: CHƯA XỬ
1586       private: RIÊNG
1587       public: CÔNG KHAI
1588       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1589       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1590       view_map: Xem Bản đồ
1591     trace_form: 
1592       description: "Miêu tả:"
1593       help: Trợ giúp
1594       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1595       tags: "Thẻ:"
1596       tags_help: dấu phẩy phân cách
1597       upload_button: Tải lên
1598       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1599       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1600       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1601       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1602     trace_header: 
1603       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1604       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1605       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1606       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1607     trace_optionals: 
1608       tags: Thẻ
1609     trace_paging_nav: 
1610       newer: Tuyến đường Mới hơn
1611       older: Tuyến đường Cũ hơn
1612       showing_page: Trang %{page}
1613     view: 
1614       delete_track: Xóa tuyến đường này
1615       description: "Miêu tả:"
1616       download: tải về
1617       edit: sửa đổi
1618       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1619       filename: "Tên tập tin:"
1620       heading: Xem tuyến đường %{name}
1621       map: bản đồ
1622       none: Không có
1623       owner: "Tác giả:"
1624       pending: CHƯA XỬ
1625       points: "Số nốt:"
1626       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1627       tags: "Thẻ:"
1628       title: Xem tuyến đường %{name}
1629       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1630       uploaded: "Lúc tải lên:"
1631       visibility: "Mức độ truy cập:"
1632     visibility: 
1633       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1634       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1635       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1636       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1637   user: 
1638     account: 
1639       contributor terms: 
1640         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1641         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1642         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1643         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1644         link text: đây là gì?
1645         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1646         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1647       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1648       delete image: Xóa hình hiện dùng
1649       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1650       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1651       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1652       gravatar: 
1653         gravatar: Sử dụng Gravatar
1654         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1655         link text: đây là gì?
1656       home location: "Vị trí Nhà:"
1657       image: "Hình:"
1658       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1659       keep image: Giữ hình hiện dùng
1660       latitude: "Vĩ độ:"
1661       longitude: "Kinh độ:"
1662       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1663       my settings: Tùy chọn
1664       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1665       new image: Thêm hình
1666       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1667       openid: 
1668         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1669         link text: đây là gì?
1670         openid: "OpenID:"
1671       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1672       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1673       profile description: "Tự giới thiệu:"
1674       public editing: 
1675         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1676         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1677         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1678         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1679         enabled link text: đây là gì?
1680         heading: "Sửa đổi công khai:"
1681       public editing note: 
1682         heading: Sửa đổi công khai
1683         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1684       replace image: Thay hình hiện dùng
1685       return to profile: Trở về trang cá nhân
1686       save changes button: Lưu các Thay đổi
1687       title: Chỉnh sửa tài khoản
1688       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1689     confirm: 
1690       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1691       button: Xác nhận
1692       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
1693       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
1694       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
1695       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1696       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác nhận lần nữa.
1697       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
1698     confirm_email: 
1699       button: Xác nhận
1700       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1701       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1702       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1703       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1704     confirm_resend: 
1705       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1706       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1707     filter: 
1708       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1709     go_public: 
1710       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1711     list: 
1712       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1713       empty: Không tìm thấy người dùng.
1714       heading: Người dùng
1715       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1716       showing: 
1717         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1718         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1719       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1720       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1721       title: Người dùng
1722     login: 
1723       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
1724       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1725       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1726       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1727       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:"
1728       heading: Đăng nhập
1729       login_button: Đăng nhập
1730       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1731       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1732       no account: Chưa có tài khoản?
1733       openid: "%{logo} OpenID:"
1734       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1735       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1736       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1737       openid_providers: 
1738         aol: 
1739           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1740           title: Đăng nhập với AOL
1741         google: 
1742           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1743           title: Đăng nhập với Google
1744         myopenid: 
1745           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1746           title: Đăng nhập với myOpenID
1747         openid: 
1748           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1749           title: Đăng nhập dùng OpenID
1750         wordpress: 
1751           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1752           title: Đăng nhập với WordPress
1753         yahoo: 
1754           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1755           title: Đăng nhập với Yahoo!
1756       password: "Mật khẩu:"
1757       register now: Mở tài khoản ngay
1758       remember: Nhớ tôi
1759       title: Đăng nhập
1760       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1761       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1762       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1763     logout: 
1764       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1765       logout_button: Đăng xuất
1766       title: Đăng xuất
1767     lost_password: 
1768       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1769       heading: Quên mất Mật khẩu?
1770       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1771       new password button: Đặt lại mật khẩu
1772       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1773       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1774       title: Quên mất mật khẩu
1775     make_friend: 
1776       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1777       button: Thêm là người bạn
1778       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
1779       heading: Kết bạn với %{user}?
1780       success: "%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!"
1781     new: 
1782       about: 
1783         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1784         html: "<p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>\n<p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>"
1785       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1786       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1787       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1788       continue: Mở tài khoản
1789       display name: "Tên hiển thị:"
1790       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1791       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1792       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1793       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1794       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy định quyền riêng tư</a>)
1795       openid: "%{logo} OpenID:"
1796       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1797       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1798       password: "Mật khẩu:"
1799       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1800       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1801       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1802       title: Mở tài khoản
1803       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1804     no_such_user: 
1805       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1806       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1807       title: Người dùng không tồn tại
1808     popup: 
1809       friend: Người bạn
1810       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1811       your location: Vị trí của bạn
1812     remove_friend: 
1813       button: Hủy kết nối bạn
1814       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1815       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1816       success: "%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn."
1817     reset_password: 
1818       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1819       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1820       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1821       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1822       password: "Mật khẩu:"
1823       reset: Đặt lại Mật khẩu
1824       title: Đặt lại mật khẩu
1825     set_home: 
1826       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1827     suspended: 
1828       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1829       heading: Tài khoản bị Cấm
1830       title: Tài khoản bị Cấm
1831       webmaster: chủ trang
1832     terms: 
1833       agree: Chấp nhận
1834       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1835       consider_pd_why: đây là gì?
1836       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1837       decline: Từ chối
1838       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1839       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1840       heading: Điều kiện đóng góp
1841       legale_names: 
1842         france: Pháp
1843         italy: Ý
1844         rest_of_world: Các nước khác
1845       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1846       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1847       title: Điều kiện đóng góp
1848       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1849     view: 
1850       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1851       add as friend: Kết Bạn
1852       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1853       block_history: tác vụ cấm người này
1854       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1855       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1856       comments: Bình luận
1857       confirm: Xác nhận
1858       confirm_user: xác nhận người dùng này
1859       create_block: cấm người dùng này
1860       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1861       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1862       ct declined: Từ chối
1863       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1864       ct undecided: Chưa quyết định
1865       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1866       delete_user: xóa tài khoản này
1867       description: Miêu tả
1868       diary: Nhật ký
1869       edits: Đóng góp
1870       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1871       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1872       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1873       hide_user: ẩn tài khoản này
1874       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người dùng ở gần.
1875       km away: cách %{count} km
1876       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1877       m away: cách %{count} m
1878       mapper since: "Tham gia:"
1879       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1880       my comments: Bình luận của Tôi
1881       my diary: Nhật ký của Tôi
1882       my edits: Đóng góp của Tôi
1883       my notes: Ghi chú của Tôi
1884       my profile: Trang của Tôi
1885       my settings: Tùy chọn
1886       my traces: Tuyến đường của Tôi
1887       nearby users: Người dùng khác ở gần
1888       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1889       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1890       new diary entry: mục nhật ký mới
1891       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1892       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1893       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1894       oauth settings: thiết lập OAuth
1895       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1896       role: 
1897         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1898         grant: 
1899           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1900           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1901         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1902         revoke: 
1903           administrator: Rút quyền quản lý viên
1904           moderator: Rút quyền điều hành viên
1905       send message: Gửi Thư
1906       settings_link_text: tùy chọn
1907       spam score: "Điểm số Spam:"
1908       status: "Trạng thái:"
1909       traces: Tuyến đường
1910       unhide_user: hiện tài khoản này
1911       user location: Vị trí của người dùng
1912       your friends: Bạn bè của bạn
1913   user_block: 
1914     blocks_by: 
1915       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1916       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1917       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1918     blocks_on: 
1919       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1920       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1921       title: Các tác vụ cấm %{name}
1922     create: 
1923       flash: Cấm người dùng %{name}.
1924       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1925       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1926     edit: 
1927       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1928       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1929       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1930       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1931       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1932       show: Xem tác vụ cấm này
1933       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1934       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1935     filter: 
1936       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1937       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1938     helper: 
1939       time_future: Hết hạn %{time}.
1940       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1941       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1942     index: 
1943       empty: Chưa ai bị cấm.
1944       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1945       title: Người dùng bị cấm
1946     model: 
1947       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1948       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1949     new: 
1950       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1951       heading: Cấm %{name}
1952       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1953       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1954       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1955       submit: Cấm người dùng
1956       title: Cấm %{name}
1957       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1958       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1959     not_found: 
1960       back: Trở về trang đầu
1961       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1962     partial: 
1963       confirm: Bạn có chắc không?
1964       creator_name: Người cấm
1965       display_name: Người bị cấm
1966       edit: Sửa đổi
1967       next: Sau »
1968       not_revoked: (không bị hủy)
1969       previous: « Trước
1970       reason: Lý do cấm
1971       revoke: Bỏ cấm!
1972       revoker_name: Người bỏ cấm
1973       show: Hiện
1974       showing_page: Trang %{page}
1975       status: Trạng thái
1976     period: "%{count} giờ"
1977     revoke: 
1978       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1979       flash: Đã bỏ cấm.
1980       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1981       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1982       revoke: Bỏ cấm!
1983       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1984       title: Bỏ cấm %{block_on}
1985     show: 
1986       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1987       confirm: Bạn có chắc không?
1988       edit: Sửa đổi
1989       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1990       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1991       reason: "Lý do cấm:"
1992       revoke: Bỏ cấm!
1993       revoker: "Người bỏ cấm:"
1994       show: Hiện
1995       status: Trạng thái
1996       time_future: Hết hạn %{time}
1997       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1998       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1999     update: 
2000       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
2001       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2002   user_role: 
2003     filter: 
2004       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
2005       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
2006       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
2007       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
2008     grant: 
2009       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2010       confirm: Xác nhận
2011       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2012       heading: Xác nhận cấp vai trò
2013       title: Xác nhận cấp vai trò
2014     revoke: 
2015       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2016       confirm: Xác nhận
2017       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2018       heading: Xác nhận rút vai trò
2019       title: Xác nhận rút vai trò
2020   welcome_page: 
2021     add_a_note: 
2022       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
2023       paragraph_2_html: "Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú\n<span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn."
2024       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
2025     basic_terms: 
2026       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép sửa đổi bản đồ.
2027       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà hàng hoặc một cái cây.
2028       paragraph_1_html: "Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp vào OpenStreetMap:"
2029       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
2030       title: Thuật ngữ Cơ bản
2031       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường, dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
2032     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
2033     questions: 
2034       paragraph_1_html: Bạn có cần giúp đỡ với trình vẽ, hoặc chưa chắc chắn về cách sử dụng OpenStreetMap? Hãy hỏi cộng đồng tại <a href='http://help.openstreetmap.org/'>trung tâm hỏi đáp</a>.
2035       title: Có thắc mắc?
2036     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
2037     title: Hoan nghênh!
2038     whats_on_the_map: 
2039       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ trực tuyến khác.
2040       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em> – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
2041       title: Mục đích của Bản đồ