Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / dsb.yml
index 28d7556aeab9afad3c2a5692cab07cb88acd0fc6..713565d7fee95f491177ca2327d52ed0f056e763 100644 (file)
@@ -76,6 +76,7 @@ dsb:
       cookies_needed: Zda se, až cookieje su znjemóžnjone - pšosym zmóžni cookieje w swójom wobglědowaku, nježli až pókšacujoš.
     setup_user_auth: 
       blocked: Twój pśistup k API jo se zablokěrował. Pšosym pśizjaw se do webpówjercha, aby wěcej zgónił.
       cookies_needed: Zda se, až cookieje su znjemóžnjone - pšosym zmóžni cookieje w swójom wobglědowaku, nježli až pókšacujoš.
     setup_user_auth: 
       blocked: Twój pśistup k API jo se zablokěrował. Pšosym pśizjaw se do webpówjercha, aby wěcej zgónił.
+      need_to_see_terms: Twój pśistup na API jo nachylu wusajźony. Pšosym pśizjaw se k webpówjerchoju, aby se wužywarske wuměnjenja woglědał. Njetrjebaš zwóliś do nich, musyš se je jano woglědaś.
   browse: 
     changeset: 
       changeset: "Sajźba změnow: %{id}"
   browse: 
     changeset: 
       changeset: "Sajźba změnow: %{id}"
@@ -111,6 +112,8 @@ dsb:
       show_area_box: Wobłukowy kašćik pokazaś
     common_details: 
       changeset_comment: "Komentar:"
       show_area_box: Wobłukowy kašćik pokazaś
     common_details: 
       changeset_comment: "Komentar:"
+      deleted_at: "Wulašowany:"
+      deleted_by: "Wulašowany wót:"
       edited_at: "Wobźěłany:"
       edited_by: "Wobźěłany wót:"
       in_changeset: "W sajźbje změnow:"
       edited_at: "Wobźěłany:"
       edited_by: "Wobźěłany wót:"
       in_changeset: "W sajźbje změnow:"
@@ -120,6 +123,11 @@ dsb:
       entry_role: Relacija %{relation_name} (ako %{relation_role})
     map: 
       deleted: Wulašowany
       entry_role: Relacija %{relation_name} (ako %{relation_role})
     map: 
       deleted: Wulašowany
+      edit: 
+        area: Wobcerk wobźěłaś
+        node: Suk wobźěłaś
+        relation: Relaciju wobźěłaś
+        way: Puś wobźěłaś
       larger: 
         area: Wurězk na wětšej kórśe pokazaś
         node: Suk na wětšej kórśe pokazaś
       larger: 
         area: Wurězk na wětšej kórśe pokazaś
         node: Suk na wětšej kórśe pokazaś
@@ -196,6 +204,7 @@ dsb:
       details: Drobnostki
       drag_a_box: Wobłuk nad kórtu rozćěgnuś, aby se wurězk wubrał
       edited_by_user_at_timestamp: Wobźěłany wót [[user]] [[timestamp]]
       details: Drobnostki
       drag_a_box: Wobłuk nad kórtu rozćěgnuś, aby se wurězk wubrał
       edited_by_user_at_timestamp: Wobźěłany wót [[user]] [[timestamp]]
+      hide_areas: Wobcerki schowaś
       history_for_feature: Historija za [[feature]]
       load_data: Daty zacytaś
       loaded_an_area_with_num_features: "Sy zacytał wurězk, kótaryž wopśimujo [[num_features]] elementow. Někotare wobglědowaki maju śěžkosći pśi zwobraznjowanju takeje kopice datow. Zwětšego wobglědowaki źěłaju nejlěpjej pśi zwobraznjowanju mjenjej ako 100 elementow naraz: howac twój wobglědowak spomałšujo se abo samo wěcej njereagěrujo. Jolic sy se wěsty, až coš toś te daty zwobrazniś, móžoš dołojce na tłocašk kliknuś."
       history_for_feature: Historija za [[feature]]
       load_data: Daty zacytaś
       loaded_an_area_with_num_features: "Sy zacytał wurězk, kótaryž wopśimujo [[num_features]] elementow. Někotare wobglědowaki maju śěžkosći pśi zwobraznjowanju takeje kopice datow. Zwětšego wobglědowaki źěłaju nejlěpjej pśi zwobraznjowanju mjenjej ako 100 elementow naraz: howac twój wobglědowak spomałšujo se abo samo wěcej njereagěrujo. Jolic sy se wěsty, až coš toś te daty zwobrazniś, móžoš dołojce na tłocašk kliknuś."
@@ -218,6 +227,7 @@ dsb:
           node: Suk
           way: Puś
       private_user: priwatny wužywaŕ
           node: Suk
           way: Puś
       private_user: priwatny wužywaŕ
+      show_areas: Wobcerki pokazaś
       show_history: Historiju pokazaś
       unable_to_load_size: "Njejo móžno zacytaś: Wjelikosć wobłuka [[bbox_size]] jo pśewjelika (musy mjeńša ako %{max_bbox_size} byś)"
       wait: Cakaś...
       show_history: Historiju pokazaś
       unable_to_load_size: "Njejo móžno zacytaś: Wjelikosć wobłuka [[bbox_size]] jo pśewjelika (musy mjeńša ako %{max_bbox_size} byś)"
       wait: Cakaś...
@@ -266,8 +276,8 @@ dsb:
       still_editing: (wobźěłujo se)
       view_changeset_details: Drobnostki sajźbow změnow pokazaś
     changeset_paging_nav: 
       still_editing: (wobźěłujo se)
       view_changeset_details: Drobnostki sajźbow změnow pokazaś
     changeset_paging_nav: 
-      next: Pśiducy »
-      previous: "« Pjerwjejšny"
+      next: Pśiducy »
+      previous: « Pjerwjejšny
       showing_page: Pokazujo se bok %{page}
     changesets: 
       area: Wurězk
       showing_page: Pokazujo se bok %{page}
     changesets: 
       area: Wurězk
@@ -922,7 +932,8 @@ dsb:
       zero: Twój postowy kašćik njewopśimujo žedne njepśecytane powěsći
     intro_1: OpenStreetMap jo licho wobźěłujobna kórta cełego swěta. Jo se za luźi ako ty napórała.
     intro_2: OpenStreetMap śi dowólujo, geografiske daty wóte wšuźi na zemi zgromadnje se woglědaś, wobźěłaś a wužywaś.
       zero: Twój postowy kašćik njewopśimujo žedne njepśecytane powěsći
     intro_1: OpenStreetMap jo licho wobźěłujobna kórta cełego swěta. Jo se za luźi ako ty napórała.
     intro_2: OpenStreetMap śi dowólujo, geografiske daty wóte wšuźi na zemi zgromadnje se woglědaś, wobźěłaś a wužywaś.
-    intro_3: Hostowanje OpenStreetMap pśijaznosću pódpěra se wót %{ucl} a %{bytemark}. Druge pódpěrarje projekta su w %{partners} nalicone.
+    intro_3: Hostowanje serwerow OpenStreetMap pśijaznosću pódpěra se wót %{ucl}, %{ic} a %{bytemark}. Druge pódpěrarje projekta su w %{partners} nalicone.
+    intro_3_ic: Imperial College London
     intro_3_partners: wiki
     license: 
       title: Daty OpenStreetMap licencěruju se pód licencu Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
     intro_3_partners: wiki
     license: 
       title: Daty OpenStreetMap licencěruju se pód licencu Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
@@ -939,6 +950,7 @@ dsb:
     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu w modusu "Jano cytaś", dokulaž se wažne źěło za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
     sign_up: registrěrowaś
     sign_up_tooltip: Konto za wobźěłowanje załožyś
     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu w modusu "Jano cytaś", dokulaž se wažne źěło za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
     sign_up: registrěrowaś
     sign_up_tooltip: Konto za wobźěłowanje załožyś
+    sotm2011: Dojź ku konference OpenStreetMap 2011, "the State of the Map", 9 - 11. septembra w Denverje!
     tag_line: Licha wikikórta swěta
     user_diaries: Dnjowniki
     user_diaries_tooltip: Wužywarske dnjowniki cytaś
     tag_line: Licha wikikórta swěta
     user_diaries: Dnjowniki
     user_diaries_tooltip: Wužywarske dnjowniki cytaś
@@ -953,7 +965,7 @@ dsb:
       english_link: engelskim originalom
       text: W paźe konflikta mjazy pśełožonym bokom a %{english_original_link}, engelski bok ma prědnosć měś
       title: Wó toś tom pśełožku
       english_link: engelskim originalom
       text: W paźe konflikta mjazy pśełožonym bokom a %{english_original_link}, engelski bok ma prědnosć měś
       title: Wó toś tom pśełožku
-    legal_babble: "<h2>Awtorske pšawo a licenca</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap jo <i>zjawne daty</i>, licencěrowane pód licencu <a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de\">Creative\n   Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Móžoš naše kórty a daty kopěrowaś, rozdźělić, pśenjasć a pśiměriś, tak dłujko ako naspomnjejoš OpenStreetMap a jich pśinosowarjow. Jolic změnjaš naše kórty abo daty abo zepěraš se na nje, móžoš wuslědk jano pód teju samkeju licencu rozdźěliś. Dopołny <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">pšawniski kod</a> wujasnjujo twóje pšawa a zagronitosći.\n</p>\n\n<h3>Kak OpenStreetMap naspomnjeś</h3>\n<p>\n  Jolic wužywaš kórtowe wobraze z OpenStreetMap, pominamy, až twójo źěkowanje zni nanejmjenjej   &ldquo;&copy; OpenStreetMap  contributors, CC-BY-SA&rdquo;. Jolic jano wužywaš kórtowe daty, pominamy &ldquo;Map data &copy; OpenStreetMap contributors,  CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Gaž jo móžno, OpenStreetMap měł wótkaz do <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  a CC-BY-SA to <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a> měś. Jolic wužywaš medij, źož wótkaze njejsu móžno (na pś. śišćane źěło), naraźujomy, až pokazujoš swójich cytarjow na  www.openstreetmap.org (snaź pśez wuměnjenje &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; pśez półnu adresu) a na  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Dalšne informacije</h3>\n<p>\n  Cytaj wěcej wó wužywanju našych datow <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Ceste pšawniske pšašanja</a>.\n</p>\n<p>\n  Pśinosowarjow OSM dopominaju, až njepśidawaju nigda daty ze žrědło, kótarež su pśez awtorske pšawo šćitane,  (na pś. z Google Maps abo z śišćanych kórtow) bźez eksplicitnego dowolenja awtorow.\n</p>\n<p>\n  Lěcrownož OpenStreetMap jo zjawne daty, njamóžomy dermotny kórtowy API za wuwiwarjow tśeśich pobitowaś.\n\n  Glědaj na <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Pšawidła za wužywanje API</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pšawidła za wužywanje polow</a>\n  a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pšawidła za wužywanje Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Naše pśinosowarje</h3>\n<p>\n Naša licenca CC-BY-SA pomina, až &ldquo;daš spócetnemu awtoroju źěk, pśiměrjony medijeju abo srědkoju, kótaryž wužywaš&rdquo;. Jadnotliwe kartěrowarje OSM njepominaju pśidatne źěkowanje k &ldquo;OpenStreetMap  contributors&rdquo;, ale gaž se daty zapśimuju z narodnego kartěrowańskego pśedewześa abo z drugego wuznamnego žrědła w OpenStreetMap, jo pśiměrjone, se jim pśez direktne pśewześe jich źěkowanja abo pśez wótkazowanje na njo na toś tym boku źěkowaś.\n</p>\n\n<!--\nInformation for page editors\n\nThe following lists only those organisations who require attribution\nas a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a\ngeneral catalogue of imports, and must not be used except when\nattribution is required to comply with the licence of the imported\ndata.\n\nAny additions here must be discussed with OSM sysadmins first.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Australska</strong>: Wopśimujo pśedměsćańske daty na zakłaźe datow Australian Bureau of Statistics (Awstralski amt za statistiku).</li>\n   <li><strong>Kanada</strong>: Wopśimujo daty z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural\n   Resources Canada), a StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>Nowoseelandska</strong>: Wopśimujo daty ze žrědłow wót Land Information New Zealand. Awtorske pšawo wuměnjone.</li>\n  <li><strong>Pólska</strong>: Wopśimujo daty z <a  href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL maps</a>. Awtorske pšawo pśinosowarjow UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Zjadnośone kralojstwo</strong>: Wopśimujo daty z Ordnance\n   Survey (Amtske rozměrjenje kraja) &copy; Awtorske pšawo a p3awo za datowe banki 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Zapśijimanje datow do OpenStreetMap njegroni, až póbitowaŕ originalnych datow pśipóznawa OpenStreetMap, dawa někaku garantiju abo pśewzejo rukowanje.\n</p>"
+    legal_babble: "<h2>Awtorske pšawo a licenca</h2>\n<p> \nOpenStreetMap wobstoj ze <i>zjawnych datow</i>, licencěrowanych pód licencu <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA). </p> <p> Móžoš naše kórty a daty kopěrowaś, rozdźěliś, pśenjasć a pśiměriś, tak dłujko ako  naspomnjejoš OpenStreetMap a jich sobustatkujucych. Jolic změnijoš naše kórty abo daty abo zepěraš se na nje, móžoš wuslědk jano pód teju sameju licencu rozdźěliś. Dopołny <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">pšawniski code</a> wujasnjujo twóje pšawa a zagronitosći.</p>\n\n<h3>Kak naspomnjeś awtorstwo OpenStreetMap</h3>\n<p> Jolic wužywaš kórtowe wobraze z OpenStreetMap, pominamy se, až nanejmjenjej pódawaš &ldquo;&copy; OpenStreetMap a sobustatkujucych, CC-BY-SA&rdquo;. Jolic wužywaš jano kórtowe daty, musyš &ldquo;kórtowe daty &copy; OpenStreetMap a sobustatkujucych, CC-BY-SA&rdquo; pódaś. </p> <p> Źož jo móžno, OpenStreetMap by měł wótkaz do <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> a CC-BY-SA do <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a> měś. Jolic wužywaš medij, źož wótkaze njejsu móžno (na pś. wuśišćane źěło), naraźujomy, až pokazujoš swójich cytarjow na www.openstreetmap.org a na www.creativecommons.org.</p>\n\n<h3>Dalšne informacije</h3>\n<p>Cytaj wěcej wó wužywanju našych datow <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Ceste pšawniske pšašenja</a>.</p><p> Sobustatkujucych OSM napominamy, až njedodawaju nigda daty ze žrědłow, kótarež su pśez awtorske pšawo šćitane (na pś. z Google Maps abo z wuśišćanych kórtow) bźez wurazneje dowólnosći awtorow. </p> <p> Lěcrownož OpenStreetMap wobstoj ze zjawnych datow, njamóžomy dermotny kórtowy API za wuwiwarjow třeśich póbitowaś. \n\nGlědaj naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">pšawidła za wužywanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pšawidła za wužywanje pólow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pšawidła za wužywanje Nominatim</a>. </p> \n\n<h3>Naše sobustatkujuce</h3>\n<p> Naša licenca CC-BY-SA pomina se, až &ldquo;dajoš spócetnemu awtoroju źěk pśiměrjonemu medijoju abo srědkoju, kótaryž wužywaš&rdquo;. Jadnotliwe kartěrowarje OSM njepominaju se pśidatne źěkowanje k &ldquo;sobustatkujucym OpenStreetMap&rdquo;, ale gaž se daty z narodnego kartěrowańskego předewześa abo z drugego wuznamnego žrědła w OpenStreetMap zapśimuju, jo pśiměrjone, jim pśez direktne pśewzeće jich źěkowanja abo pśez wótkazowanje na njo na toś tom boku wuźěkowaś. </p>\n\n<!-- Information for page editors The following lists only those organisations who require attribution as a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a general catalogue of imports, and must not be used except when attribution is required to comply with the licence of the imported data. Any additions here must be discussed with OSM sysadmins first. --> \n<ul id=\"contributors\"><li><strong>Awstralska</strong>: Wopśimujo pśedměsćańske daty na zakłaźe datow awstralskego  amta za statistiku (Australian Bureau of Statistics).</li>\n<li><strong>Awstriska</strong>: Wopśimujo daty z <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> pód <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC-BY</a>.</li>\n <li><strong>Kanada</strong>: Wopśimujo daty z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics Canada).</li>\n<li><strong>Francojska</strong>: Wopśimujo daty z Direction Générale des Impôts.</li>\n<li><strong>Nowoseelandska</strong>: Wopśimujo daty ze žrědłow wót Land Information New Zealand. Awtorske pšawo wuměnjone.</li> \n<li><strong>Pólska</strong>: Wopśimujo daty z <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL maps</a>. Awtorske pšawo sobustatkujucych UMP-pcPL.</li>\n<li><strong>Zjadnośone kralojstwo</strong>: Wopśimujo daty z Ordnance Survey (Amtske rozměrjenje kraja) &copy; Awtorske pšawo a pšawo za datowe banki 2010.</li> </ul>\n\n<p> Zapśimowanje datow do OpenStreetMap njegroni, až póbitowaŕ originalnych datow pśipóznawa OpenStreetMap, dawa někaku garantiju abo pśewzejo rukowanje. </p>"
     native: 
       mapping_link: kartěrowanje zachopiś
       native_link: dolnoserbskej wersiji
     native: 
       mapping_link: kartěrowanje zachopiś
       native_link: dolnoserbskej wersiji
@@ -1117,7 +1129,7 @@ dsb:
       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś
       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
       allow_write_prefs: twóje wužywarske nastajenja změniś
       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś
       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
       allow_write_prefs: twóje wužywarske nastajenja změniś
-      request_access: "Aplikacija %{app_name} pšosy wó pśistup na twójo konto. Pšosym pśeglědaj, lěc aplikacija móžo slědujuce pšawa měś. Móžoš ze slědujucych pšawow jadne pšawo abo teke někotare z nich wubraś:"
+      request_access: Aplikacija %{app_name} pšosy wó pśistup na twójo konto, %{user}. Pšosym pśeglědaj, lěc aplikacija móžo slědujuce pšawa měś. Móžoš ze slědujucych pšawow jadne pšawo abo teke někotare z nich wubraś.
     revoke: 
       flash: Sy token za %{application} anulěrował.
   oauth_clients: 
     revoke: 
       flash: Sy token za %{application} anulěrował.
   oauth_clients: 
@@ -1182,6 +1194,7 @@ dsb:
       no_iframe_support: Twój wobglědowak njepódpěrujo HTML-elementy iframe, kótarež su trěbne za toś tu funkciju.
       not_public: Njejsy swóje změny ako zjawne markěrował.
       not_public_description: Njamóžoš wěcej kórtu wobzěłaś, snaźkuli cyniś to rowno. Móžoš swóje změny na swójom %{user_page} ako zjawne markěrowaś.
       no_iframe_support: Twój wobglědowak njepódpěrujo HTML-elementy iframe, kótarež su trěbne za toś tu funkciju.
       not_public: Njejsy swóje změny ako zjawne markěrował.
       not_public_description: Njamóžoš wěcej kórtu wobzěłaś, snaźkuli cyniś to rowno. Móžoš swóje změny na swójom %{user_page} ako zjawne markěrowaś.
+      potlatch2_not_configured: Potlach 2 njejo se konfigurěrował - pšosym glědaj http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za dalšne informacije
       potlatch2_unsaved_changes: Sy njeskładowane změny. (Aby je w Potlatch 2 składował, klikni na "Składowaś".)
       potlatch_unsaved_changes: Maš njeskłaźone změny. (Aby składował w Potlatch, ty by dejał aktualny puś abo dypk wótwóliś, jolic wobźěłujoš w livemodusu, abo klikni na Składowaś, jolic maš tłocašk Składowaś.)
       user_page_link: wužywarskem boku
       potlatch2_unsaved_changes: Sy njeskładowane změny. (Aby je w Potlatch 2 składował, klikni na "Składowaś".)
       potlatch_unsaved_changes: Maš njeskłaźone změny. (Aby składował w Potlatch, ty by dejał aktualny puś abo dypk wótwóliś, jolic wobźěłujoš w livemodusu, abo klikni na Składowaś, jolic maš tłocašk Składowaś.)
       user_page_link: wužywarskem boku
@@ -1333,13 +1346,13 @@ dsb:
       trackable: SLĚDUJOBNY
       view_map: Kórtu pokazaś
     trace_form: 
       trackable: SLĚDUJOBNY
       view_map: Kórtu pokazaś
     trace_form: 
-      description: Wopisanje
+      description: "Wopisanje:"
       help: Pomoc
       help: Pomoc
-      tags: Atributy
+      tags: "Atributy:"
       tags_help: pśez komu wótźělony
       upload_button: Nagraś
       tags_help: pśez komu wótźělony
       upload_button: Nagraś
-      upload_gpx: GPX-dataju nagraś
-      visibility: Widobnosć
+      upload_gpx: "GPX-dataju nagraś:"
+      visibility: "Widobnosć:"
       visibility_help: Co to groni?
     trace_header: 
       see_all_traces: Wšykne slědy pokazaś
       visibility_help: Co to groni?
     trace_header: 
       see_all_traces: Wšykne slědy pokazaś
@@ -1349,8 +1362,8 @@ dsb:
     trace_optionals: 
       tags: Atributy
     trace_paging_nav: 
     trace_optionals: 
       tags: Atributy
     trace_paging_nav: 
-      next: Pśiducy &raquo;
-      previous: "&laquo; Pjerwjejšny"
+      next: Pśiducy »
+      previous: « Pjerwjejšny
       showing_page: Pokazujo se bok %{page}
     view: 
       delete_track: Toś tu ceru wulašowaś
       showing_page: Pokazujo se bok %{page}
     view: 
       delete_track: Toś tu ceru wulašowaś
@@ -1401,6 +1414,10 @@ dsb:
       new email address: "Nowa e-mailowa adresa:"
       new image: Wobraz pśidaś
       no home location: Njejsy swóje bydlišćo zapódał.
       new email address: "Nowa e-mailowa adresa:"
       new image: Wobraz pśidaś
       no home location: Njejsy swóje bydlišćo zapódał.
+      openid: 
+        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
+        link text: Co to jo?
+        openid: "OpenID:"
       preferred editor: "Preferěrowany editor :"
       preferred languages: "Preferěrowane rěcy:"
       profile description: "Profilowe wopisanje:"
       preferred editor: "Preferěrowany editor :"
       preferred languages: "Preferěrowane rěcy:"
       profile description: "Profilowe wopisanje:"
@@ -1463,12 +1480,37 @@ dsb:
       lost password link: Sy swójo gronidło zabył?
       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Wěcej wó pśichodnej licencnej změnje OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">pśełožki</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">diskusija</a>)
       lost password link: Sy swójo gronidło zabył?
       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Wěcej wó pśichodnej licencnej změnje OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">pśełožki</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">diskusija</a>)
+      openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid invalid: Bóžko zda se, až twój OpenID jo njepłaśiwy
+      openid missing provider: Bóžko njejsmy mógli z twójim OpenID-póbitowarjom zwězaś
+      openid_logo_alt: Z OpenID se pśizjawiś
+      openid_providers: 
+        aol: 
+          alt: Z OpenID z AOL pśizjawiś
+          title: Z AOL pśizjawiś
+        google: 
+          alt: Z OpenID z Google pśizjawiś
+          title: Z Google pśizjawiś
+        myopenid: 
+          alt: Z OpenID z myOpenID pśizjawiś
+          title: Z myOpenID pśizjawiś
+        openid: 
+          alt: Z OpenID-URL se pśizjawiś
+          title: Z OpenID se pśizjawiś
+        wordpress: 
+          alt: Z OpenID z Wordpress pśizjawiś
+          title: Z Wordpress pśizjawiś
+        yahoo: 
+          alt: Z OpenID z Yahoo pśizjawiś
+          title: Z Yahoo pśizjawiś
       password: "Gronidło:"
       register now: Něnto registrěrowaś
       remember: "Spomnjeś se:"
       title: Pśizjawjenje
       to make changes: Aby daty OpenStreetMap změnił, musyš konto měś.
       webmaster: webmejstaŕ
       password: "Gronidło:"
       register now: Něnto registrěrowaś
       remember: "Spomnjeś se:"
       title: Pśizjawjenje
       to make changes: Aby daty OpenStreetMap změnił, musyš konto měś.
       webmaster: webmejstaŕ
+      with openid: "Alternatiwnje móžoš swój OpenID za pśizjawjenje wužywaś:"
+      with username: "Maš južo konto pla OpenStreetMap? Pšosym pśizjaw se ze swójim wužywarskim mjenim a gronidłom:"
     logout: 
       heading: Z OpenStreetMap se wótzjawiś
       logout_button: Wótzjawjenje
     logout: 
       heading: Z OpenStreetMap se wótzjawiś
       logout_button: Wótzjawjenje
@@ -1499,9 +1541,14 @@ dsb:
       license_agreement: Z wobkšuśenim twójogo konta dejš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam pśinosowarjow</a> pśigłosowaś.
       no_auto_account_create: Bóžko njamóžomy tuchylu za tebje konto awtomatiski załožyś.
       not displayed publicly: Njejo zjawnje widobny (glědaj <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wikipšawidła priwatnosći z wurězkom wó e-mailowych adresach">pšawidła priwatnosći</a>)
       license_agreement: Z wobkšuśenim twójogo konta dejš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam pśinosowarjow</a> pśigłosowaś.
       no_auto_account_create: Bóžko njamóžomy tuchylu za tebje konto awtomatiski załožyś.
       not displayed publicly: Njejo zjawnje widobny (glědaj <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wikipšawidła priwatnosći z wurězkom wó e-mailowych adresach">pšawidła priwatnosći</a>)
+      openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid association: "<p>Twój OpenID hyšći njejo zwězany z kontom OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Jolic sy nowy w OpenStreetMap, załož nowe konto z pomocu slědujucego formulara.</li>\n<li>\nJolic maš južo konto, móžoš se z wužywarskim mjenim a gronidłom pśizjawiś a pótom konto ze swójim OpenID w swójich wužywarskich nastajenjach zwězaś.\n</li>\n</ul>"
+      openid no password: Za OpenID gronidło njejo trěbne, ale někotare wósebne rědy abo serwer by mógli gronidło pótrjebaś.
       password: "Gronidło:"
       terms accepted: Źěkujomy se, až sy nowe wuměnjenja za sobuskutkajucuch akceptěrował!
       password: "Gronidło:"
       terms accepted: Źěkujomy se, až sy nowe wuměnjenja za sobuskutkajucuch akceptěrował!
+      terms declined: Woblutujomy, až sy se rozsuźił, nowe wužywarske wuměnjenja njeakceptěrowaś. Za dalšne informacije glědaj pšosym <a href="%{url}">toś ten wikibok</a>.
       title: Konto załožyś
       title: Konto załožyś
+      use openid: Alternatiwnje móžoš OpenID %{logo} za pśizjawjenje wužywaś
     no_such_user: 
       body: Bóžko njejo wužywaŕ z mjenim %{user}. Pšosym pśekontrolěruj swój pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
       heading: Wužywaŕ %{user} njeeksistěrujo
     no_such_user: 
       body: Bóžko njejo wužywaŕ z mjenim %{user}. Pšosym pśekontrolěruj swój pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
       heading: Wužywaŕ %{user} njeeksistěrujo
@@ -1533,6 +1580,7 @@ dsb:
       consider_pd: Pśidatnje ku górjejce dojadnanjeju, mam swóje pśinoski za zjawnosć pśistupne.
       consider_pd_why: Co to jo?
       decline: Wótpokazaś
       consider_pd: Pśidatnje ku górjejce dojadnanjeju, mam swóje pśinoski za zjawnosć pśistupne.
       consider_pd_why: Co to jo?
       decline: Wótpokazaś
+      guidance: "Informacije, kótarež pomagaju toś te wuměnjenja rozměś: <a href=\"%{summary}\">zbadne zespominanje</a> a někotare <a href=\"%{translations}\">njeoficielne pśełožki</a>"
       heading: Wuměnjenja za pśinosowarjow
       legale_names: 
         france: Francojska
       heading: Wuměnjenja za pśinosowarjow
       legale_names: 
         france: Francojska
@@ -1541,6 +1589,7 @@ dsb:
       legale_select: "Pšosym wubjeŕ kraj swójogo bydleńskego sedla:"
       read and accept: Pšosym pśecytaj slědujuce dojadnanje a klikni na tłocašk Akceptěrowaś, aby wobkšuśił, až akceptěrujoš wuměnjenja toś togo dojadnanja za twóje eksistěrowace a pśichodne pśinoski.
       title: Wuměnjenja za sobustatkujucych
       legale_select: "Pšosym wubjeŕ kraj swójogo bydleńskego sedla:"
       read and accept: Pšosym pśecytaj slědujuce dojadnanje a klikni na tłocašk Akceptěrowaś, aby wobkšuśił, až akceptěrujoš wuměnjenja toś togo dojadnanja za twóje eksistěrowace a pśichodne pśinoski.
       title: Wuměnjenja za sobustatkujucych
+      you need to accept or decline: Pšosym pśecytaj nowe wužywarske wuměnjenja a akceptěruj abo wótpokaž je, nježli až dalej cyniš.
     view: 
       activate_user: toś togo wužywarja aktiwěrowaś
       add as friend: ako pśijaśela pśidaś
     view: 
       activate_user: toś togo wužywarja aktiwěrowaś
       add as friend: ako pśijaśela pśidaś