Update to Rails 2.3.11
[rails.git] / config / locales / vi.yml
index 2a36af5..693992e 100644 (file)
-vi:
-  html:
-    dir: ltr
-  activerecord:
-    # Translates all the model names, which is used in error handling on the web site
-    models:
-      acl: "Danh sách Điều khiển Truy cập"
-      changeset: "Bộ thay đổi"
-      changeset_tag: "Thẻ Bộ thay đổi"
-      country: "Quốc gia"
-      diary_comment: "Bình luận Nhật ký"
-      diary_entry: "Mục Nhật ký"
-      friend: "Người bạn"
-      language: "Ngôn ngữ"
-      message: "Thư"
-      node: "Nốt"
-      node_tag: "Thẻ Nốt"
-      notifier: "Trình báo"
-      old_node: "Nốt Cũ"
-      old_node_tag: "Thẻ Nốt Cũ"
-      old_relation: "Quan hệ Cũ"
-      old_relation_member: "Thành viên Quan hệ Cũ"
-      old_relation_tag: "Thẻ Quan hệ Cũ"
-      old_way: "Lối Cũ"
-      old_way_node: "Nốt Lối Cũ"
-      old_way_tag: "Thẻ Lối Cũ"
-      relation: "Quan hệ"
-      relation_member: "Thành viên Quan hệ"
-      relation_tag: "Thẻ Quan hệ"
-      session: "Phiên"
-      trace: "Tuyến đường"
-      tracepoint: "Điểm Tuyến đường"
-      tracetag: "Thẻ Tuyến đường"
-      user: "Người dùng"
-      user_preference: "Tùy chọn Cá nhân"
-      user_token: "Dấu hiệu Cá nhân"
-      way: "Lối"
-      way_node: "Nốt Lối"
-      way_tag: "Thẻ Lối"
-    # Translates all the model attributes, which is used in error handling on the web site
-    # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
-    attributes:
-      diary_comment:
-        body: "Nội dung"
-      diary_entry:
-        user: "Người dùng"
-        title: "Tiêu đề"
-        latitude: "Vĩ độ"
-        longitude: "Kinh độ"
-        language: "Ngôn ngữ"
-      friend:
-        user: "Người dùng"
-        friend: "Người bạn"
-      trace:
-        user: "Người dùng"
-        visible: "Thấy được"
-        name: "Tên"
-        size: "Kích cỡ"
-        latitude: "Vĩ độ"
-        longitude: "Kinh độ"
-        public: "Công khai"
-        description: "Miêu tả"
-      message:
-        sender: "Người gửi"
-        title: "Tiêu đề"
-        body: "Nội dung"
-        recipient: "Người nhận"
-      user:
-        email: "Thư điện tử"
-        active: "Tích cực"
-        display_name: "Tên Hiển thị"
-        description: "Miêu tả"
-        languages: "Ngôn ngữ"
-        pass_crypt: "Mật khẩu"
-  printable_name:
-    with_id: "{{id}}"
-    with_version: "{{id}}, v{{version}}"
-    with_name: "{{name}} ({{id}})"
-  map:
-    view: "Hiển thị"
-    edit: "Sửa đổi"
-    coordinates: "Tọa độ:"
-  browse:
-    changeset:
-      title: "Bộ thay đổi"
-      changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
-      download: "Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}"
-      changesetxml: "Bộ thay đổi XML"
-      osmchangexml: "osmChange XML"
-      feed:
-        title: "Bộ thay đổi {{id}}"
-        title_comment: "Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}"
-    changeset_navigation:
-      user:
-        name_tooltip: "Xem các đóng góp của {{user}}"
-        prev_tooltip: "Đóng góp trước của {{user}}"
-        next_tooltip: "Đóng góp sau của {{user}}"
-      all:
-        prev_tooltip: "Bộ thay đổi trước"
-        next_tooltip: "Bộ thay đổi sau"
-    changeset_details:
-      created_at: "Lúc Tạo:"
-      closed_at: "Lúc Đóng:"
+# Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
+# Exported from translatewiki.net
+# Export driver: syck-pecl
+# Author: Minh Nguyen
+# Author: Ninomax
+# Author: Trần Nguyễn Minh Huy
+vi: 
+  activerecord: 
+    attributes: 
+      diary_comment: 
+        body: Nội dung
+      diary_entry: 
+        language: Ngôn ngữ
+        latitude: Vĩ độ
+        longitude: Kinh độ
+        title: Tiêu đề
+        user: Người dùng
+      friend: 
+        friend: Người bạn
+        user: Người dùng
+      message: 
+        body: Nội dung
+        recipient: Người nhận
+        sender: Người gửi
+        title: Tiêu đề
+      trace: 
+        description: Miêu tả
+        latitude: Vĩ độ
+        longitude: Kinh độ
+        name: Tên
+        public: Công khai
+        size: Kích cỡ
+        user: Người dùng
+        visible: Thấy được
+      user: 
+        active: Tích cực
+        description: Miêu tả
+        display_name: Tên Hiển thị
+        email: Thư điện tử
+        languages: Ngôn ngữ
+        pass_crypt: Mật khẩu
+    models: 
+      acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
+      changeset: Bộ thay đổi
+      changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
+      country: Quốc gia
+      diary_comment: Bình luận Nhật ký
+      diary_entry: Mục Nhật ký
+      friend: Người bạn
+      language: Ngôn ngữ
+      message: Thư
+      node: Nốt
+      node_tag: Thẻ Nốt
+      notifier: Trình báo
+      old_node: Nốt Cũ
+      old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
+      old_relation: Quan hệ Cũ
+      old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
+      old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
+      old_way: Lối Cũ
+      old_way_node: Nốt Lối Cũ
+      old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
+      relation: Quan hệ
+      relation_member: Thành viên Quan hệ
+      relation_tag: Thẻ Quan hệ
+      session: Phiên
+      trace: Tuyến đường
+      tracepoint: Điểm Tuyến đường
+      tracetag: Thẻ Tuyến đường
+      user: Người dùng
+      user_preference: Tùy chọn Cá nhân
+      user_token: Dấu hiệu Cá nhân
+      way: Lối
+      way_node: Nốt Lối
+      way_tag: Thẻ Lối
+  application: 
+    require_cookies: 
+      cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
+    setup_user_auth: 
+      blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
+      need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
+  browse: 
+    changeset: 
+      changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
+      changesetxml: Bộ thay đổi XML
+      download: Tải xuống %{changeset_xml_link} hoặc %{osmchange_xml_link}
+      feed: 
+        title: Bộ thay đổi %{id}
+        title_comment: Bộ thay đổi %{id} - %{comment}
+      osmchangexml: osmChange XML
+      title: Bộ thay đổi
+    changeset_details: 
       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
       bounding_box: "Hộp bao:"
-      no_bounding_box: "Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này."
-      show_area_box: "Hiện Hộp vùng"
-      box: "hộp"
-      has_nodes:
-        one: "Có {{count}} nốt sau:"
-        other: "Có {{count}} nốt sau:"
-      has_ways:
-        one: "Có {{count}} lối sau:"
-        other: "Có {{count}} lối sau:"
-      has_relations:
-        one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
-        other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
+      box: hộp
+      closed_at: "Lúc Đóng:"
+      created_at: "Lúc Tạo:"
+      has_nodes: 
+        one: "Có %{count} nốt sau:"
+        other: "Có %{count} nốt sau:"
+      has_relations: 
+        one: "Có %{count} quan hệ sau:"
+        other: "Có %{count} quan hệ sau:"
+      has_ways: 
+        one: "Có %{count} lối sau:"
+        other: "Có %{count} lối sau:"
+      no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
+      show_area_box: Hiện Hộp vùng
     common_details: 
+      changeset_comment: "Miêu tả:"
+      deleted_at: "Lúc Xóa:"
+      deleted_by: "Người Xóa:"
       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
       edited_by: "Người Sửa đổi:"
-      version: "Phiên bản:"
       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
-      changeset_comment: "Miêu tả:"
-    containing_relation:
-      entry: "Quan hệ {{relation_name}}"
-      entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
-    map:
-      loading: "Đang tải..."
-      deleted: "Đã xóa"
-      larger:
-        area: "Xem vùng trên bản đồ rộng hơn"
-        node: "Xem nốt trên bản đồ rộng hơn"
-        way: "Xem lối trên bản đồ rộng hơn"
-        relation: "Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn"
-    node_details:
+      version: "Phiên bản:"
+    containing_relation: 
+      entry: Quan hệ %{relation_name}
+      entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
+    map: 
+      deleted: Đã xóa
+      larger: 
+        area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
+        node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
+        relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
+        way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
+      loading: Đang tải…
+    navigation: 
+      all: 
+        next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
+        next_node_tooltip: Node tiếp theo
+        next_relation_tooltip: Quan hệ sau
+        next_way_tooltip: Đường tiếp theo
+        prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
+        prev_node_tooltip: Node trước
+        prev_relation_tooltip: Relation trước
+        prev_way_tooltip: Lối trước
+      user: 
+        name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
+        next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
+        prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
+    node: 
+      download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
+      download_xml: Tải xuống XML
+      edit: sửa đổi
+      node: Nốt
+      node_title: "Nốt: %{node_name}"
+      view_history: xem lịch sử
+    node_details: 
       coordinates: "Tọa độ:"
       part_of: "Trực thuộc:"
-    node_history:
-      node_history: "Lịch sử Nốt"
-      node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
-      download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
-      download_xml: "Tải xuống XML"
-      view_details: "xem chi tiết"
-    node:
-      node: "Nốt"
-      node_title: "Nốt: {{node_name}}"
-      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
-      download_xml: "Tải xuống XML"
-      view_history: "xem lịch sử"
-      edit: "sửa đổi"
-    not_found:
-      sorry: "Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}."
-      type:
-        node: "nốt"
-        way: "lối"
-        relation: "quan hệ"
-        changeset: "bộ thay đổi"
-    paging_nav:
-      showing_page: "Đang hiện trang"
-      of: "trong"
-    relation_details:
+    node_history: 
+      download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
+      download_xml: Tải xuống XML
+      node_history: Lịch sử Nốt
+      node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
+      view_details: xem chi tiết
+    not_found: 
+      sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
+      type: 
+        changeset: bộ thay đổi
+        node: nốt
+        relation: quan hệ
+        way: lối
+    paging_nav: 
+      of: trong
+      showing_page: Đang hiện trang
+    relation: 
+      download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_history_link}"
+      download_xml: Tải xuống XML
+      relation: Quan hệ
+      relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
+      view_history: xem lịch sử
+    relation_details: 
       members: "Thành viên:"
       part_of: "Trực thuộc:"
-    relation_history:
-      relation_history: "Lịch sử Quan hệ"
-      relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
-      download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
-      download_xml: "Tải xuống XML"
-      view_details: "xem chi tiết"
-    relation_member:
-      entry: "{{type}} {{name}}"
-      entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
-      type:
-        node: "Nốt"
-        way: "Lối"
-        relation: "Quan hệ"
-    relation:
-      relation: "Quan hệ"
-      relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
-      download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
-      download_xml: "Tải xuống XML"
-      view_history: "xem lịch sử"
-    start:
-      view_data: "Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem"
-      manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
-    start_rjs:
-      data_layer_name: "Dữ liệu"
-      data_frame_title: "Dữ liệu"
-      zoom_or_select: "Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem"
-      drag_a_box: "Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng"
-      manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
+    relation_history: 
+      download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
+      download_xml: Tải xuống XML
+      relation_history: Lịch sử Quan hệ
+      relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
+      view_details: xem chi tiết
+    relation_member: 
+      entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
+      type: 
+        node: Nốt
+        relation: Quan hệ
+        way: Lối
+    start: 
+      manually_select: Chọn vùng khác thủ công
+      view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
+    start_rjs: 
+      data_frame_title: Dữ liệu
+      data_layer_name: Dữ liệu
+      details: Chi tiết
+      drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
+      edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
+      hide_areas: Ẩn các khu vực
+      history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
+      load_data: Tải Dữ liệu
       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
-      load_data: "Tải Dữ liệu"
-      unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
-      loading: "Đang tải..."
-      show_history: "Xem Lịch sử"
-      wait: "Xin chờ..."
-      history_for_feature: "Lịch sử [[feature]]"
-      details: "Chi tiết"
-      private_user: "người bí mật"
-      edited_by_user_at_timestamp: "Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]"
-      object_list:
-        heading: "Danh sách đối tượng"
-        back: "Liệt kê các đối tượng"
-        type:
-          node: "Nốt"
-          way: "Lối"
-          # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
-        api: "Lấy vùng này dùng API"
-        details: "Chi tiết"
-        selected:
-          type:
-            node: "Nốt [[id]]"
-            way: "Lối [[id]]"
-            # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
-        history:
-          type:
-            node: "Nốt [[id]]"
-            way: "Lối [[id]]"
-            # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
-    tag_details:
+      loading: Đang tải…
+      manually_select: Chọn vùng khác thủ công
+      object_list: 
+        api: Lấy vùng này dùng API
+        back: Liệt kê các đối tượng
+        details: Chi tiết
+        heading: Danh sách đối tượng
+        history: 
+          type: 
+            node: Nốt [[id]]
+            way: Lối [[id]]
+        selected: 
+          type: 
+            node: Nốt [[id]]
+            way: Lối [[id]]
+        type: 
+          node: Nốt
+          way: Lối
+      private_user: người bí mật
+      show_areas: Hiện các khu vực
+      show_history: Xem Lịch sử
+      unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
+      wait: Xin chờ...
+      zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
+    tag_details: 
       tags: "Thẻ:"
-    way_details:
+      wiki_link: 
+        key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
+        tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
+      wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
+    timeout: 
+      sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
+      type: 
+        changeset: bộ thay đổi
+        node: nốt
+        relation: quan hệ
+        way: lối
+    way: 
+      download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
+      download_xml: Tải xuống XML
+      edit: sửa đổi
+      view_history: xem lịch sử
+      way: Lối
+      way_title: "Lối: %{way_name}"
+    way_details: 
+      also_part_of: 
+        one: cũng thuộc về lối %{related_ways}
+        other: cũng thuộc về các lối %{related_ways}
       nodes: "Nốt:"
       part_of: "Thuộc về:"
-      also_part_of:
-        one: "cũng thuộc về lối {{related_ways}}"
-        other: "cũng thuộc về các lối {{related_ways}}"
-    way_history:
-      way_history: "Lịch sử Lối"
-      way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
-      download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
-      download_xml: "Tải xuống XML"
-      view_details: "xem chi tiết"
-    way:
-      way: "Lối"
-      way_title: "Lối: {{way_name}}"
-      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
-      download_xml: "Tải xuống XML"
-      view_history: "xem lịch sử"
-      edit: "sửa đổi"
-  changeset:
+    way_history: 
+      download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
+      download_xml: Tải xuống XML
+      view_details: xem chi tiết
+      way_history: Lịch sử Lối
+      way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
+  changeset: 
+    changeset: 
+      anonymous: Vô danh
+      big_area: (lớn)
+      no_comment: (không có)
+      no_edits: (không có thay đổi)
+      show_area_box: hiện hộp vùng
+      still_editing: (đang mở)
+      view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
     changeset_paging_nav: 
-      showing_page: "Đang hiện trang"
-      of: "trong"
-    changeset:
-      id: "#{{id}}"
-      still_editing: "(đang mở)"
-      anonymous: "Vô danh"
-      no_comment: "(không có)"
-      no_edits: "(không có thay đổi)"
-      show_area_box: "hiện hộp vùng"
-      big_area: "(lớn)"
-      view_changeset_details: "Xem chi tiết của bộ thay đổi"
-    changesets:
-      id: "ID"
-      saved_at: "Lúc Lưu"
-      user: "Người dùng"
-      comment: "Miêu tả"
-      area: "Vùng"
-    list:
-      title: "Các bộ thay đổi"
-      description: "Những đóng góp gần đây"
-      title_user: "Những bộ thay đổi của {{user}}"
-      title_bbox: "Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}"
-      title_user_bbox: "v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}"
-
-      heading: "Các bộ thay đổi"
-      heading_user: "Các bộ thay đổi"
-      heading_bbox: "Các bộ thay đổi"
-      heading_user_bbox: "Các bộ thay đổi"
-
-      description: "Những thay đổi gần đây"
-      description_user: "Những bộ thay đổi của {{user}}"
-      description_bbox: "Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}"
-      description_user_bbox: "Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}"
-  diary_entry:
-    new:
-      title: "Mục Nhật ký Mới"
-    list:
-      title: "Các Nhật ký Cá nhân"
-      user_title: "Nhật ký của {{user}}"
-      in_language_title: "Các Mục Nhật ký bằng {{language}}"
-      new: "Mục Nhật ký Mới"
-      new_title: "Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn"
-      no_entries: "Chưa có mục nhật ký"
-      recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
-      older_entries: "Mục Trước"
-      newer_entries: "Mục Sau"
-    edit:
-      title: "Sửa đổi mục nhật ký"
-      subject: "Tiêu đề:"
+      next: Sau »
+      previous: « Trước
+      showing_page: Đang hiện trang %{page}
+    changesets: 
+      area: Vùng
+      comment: Miêu tả
+      id: ID
+      saved_at: Lúc Lưu
+      user: Người dùng
+    list: 
+      description: Những thay đổi gần đây
+      description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
+      description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
+      description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
+      heading: Các bộ thay đổi
+      heading_bbox: Các bộ thay đổi
+      heading_user: Các bộ thay đổi
+      heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
+      title: Các bộ thay đổi
+      title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
+      title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
+      title_user_bbox: v bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
+    timeout: 
+      sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
+  diary_entry: 
+    diary_comment: 
+      comment_from: Bình luận của %{link_user} lúc %{comment_created_at}
+      confirm: Xác nhận
+      hide_link: Ẩn bình luận này
+    diary_entry: 
+      comment_count: 
+        one: 1 bình luận
+        other: "%{count} bình luận"
+      comment_link: Bình luận về mục này
+      confirm: Xác nhận
+      edit_link: Sửa đổi mục này
+      hide_link: Ẩn mục này
+      posted_by: Được đăng bởi %{link_user} lúc %{created} bằng %{language_link}
+      reply_link: Trả lời mục này
+    edit: 
       body: "Nội dung:"
       language: "Ngôn ngữ:"
-      location: "Vị trí:"
       latitude: "Vĩ độ:"
+      location: "Vị trí:"
       longitude: "Kinh độ:"
-      use_map_link: "sử dụng bản đồ"
-      save_button: "Lưu"
-      marker_text: "Vị trí của mục nhật ký"
-    view:
-      title: "Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}"
-      user_title: "Nhật ký của {{user}}"
-      leave_a_comment: "Bình luận"
-      login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
-      login: "Đăng nhập"
-      save_button: "Lưu"
-    no_such_entry:
-      title: "Mục nhật ký không tồn tại"
-      heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
-      body: "Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
-    no_such_user:
-      title: "Người dùng không tồn tại"
-      heading: "Người dùng {{user}} không tồn tại"
-      body: "Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
-    diary_entry:
-      posted_by: "Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}"
-      comment_link: "Bình luận về mục này"
-      reply_link: "Trả lời mục này"
-      comment_count:
-        one: "1 bình luận"
-        other: "{{count}} bình luận"
-      edit_link: "Sửa đổi mục này"
-    diary_comment:
-      comment_from: "Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}"
-    feed:
-      user:
-        title: "Các mục nhật ký của {{user}}"
-        description: "Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}"
-      language:
-        title: "Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}"
-        description: "Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}"
-      all:
-        title: "Các mục nhật ký OpenStreetMap"
-        description: "Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap"
-  export:
-    start:
-      area_to_export: "Vùng để Xuất"
-      manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
-      format_to_export: "Định dạng Xuất"
-      osm_xml_data: "Dữ liệu OpenStreetMap XML"
-      mapnik_image: "Hình Mapnik"
-      osmarender_image: "Hình Osmarender"
-      embeddable_html: "HTML để Nhúng"
-      licence: "Giấy phép"
-      export_details: 'Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.'
-      options: "Tùy chọn"
-      format: "Định dạng"
-      scale: "Tỷ lệ"
-      max: "tối đa"
-      image_size: "Kích cỡ Hình"
-      zoom: "Thu phóng"
-      add_marker: "Đánh dấu vào bản đồ"
+      marker_text: Vị trí của mục nhật ký
+      save_button: Lưu
+      subject: "Tiêu đề:"
+      title: Sửa đổi mục nhật ký
+      use_map_link: sử dụng bản đồ
+    feed: 
+      all: 
+        description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
+        title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
+      language: 
+        description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
+        title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
+      user: 
+        description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
+        title: Các mục nhật ký của %{user}
+    list: 
+      in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
+      new: Mục Nhật ký Mới
+      new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
+      newer_entries: Mục Sau
+      no_entries: Chưa có mục nhật ký
+      older_entries: Mục Trước
+      recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
+      title: Các Nhật ký Cá nhân
+      user_title: Nhật ký của %{user}
+    location: 
+      edit: Sửa
+      location: "Vị trí:"
+      view: Xem
+    new: 
+      title: Mục Nhật ký Mới
+    no_such_entry: 
+      body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
+      heading: "Không có mục với ID: %{id}"
+      title: Mục nhật ký không tồn tại
+    no_such_user: 
+      body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
+      heading: Người dùng %{user} không tồn tại
+      title: Người dùng không tồn tại
+    view: 
+      leave_a_comment: Bình luận
+      login: Đăng nhập
+      login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
+      save_button: Lưu
+      title: Nhật ký của %{user} | %{title}
+      user_title: Nhật ký của %{user}
+  editor: 
+    default: Mặc định (hiện là %{name})
+    potlatch: 
+      description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
+      name: Potlatch 1
+    potlatch2: 
+      description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
+      name: Potlatch 2
+    remote: 
+      description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
+      name: phần điều khiển từ xa
+  export: 
+    start: 
+      add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
+      area_to_export: Vùng để Xuất
+      embeddable_html: HTML để Nhúng
+      export_button: Xuất
+      export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
+      format: "Định dạng:"
+      format_to_export: Định dạng Xuất
+      image_size: Hình có Kích cỡ
       latitude: "Vĩ độ:"
+      licence: Giấy phép
       longitude: "Kinh độ:"
-      output: "Đầu ra"
-      paste_html: "Dán HTML để nhúng vào trang Web"
-      export_button: "Xuất"
-    start_rjs:
-      export: "Xuất"
-      drag_a_box: "Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng"
-      manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
-      click_add_marker: "Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu"
-      change_marker: "Thay đổi vị trí đánh dấu"
-      add_marker: "Đánh dấu vào bản đồ"
-      view_larger_map: "Xem Bản đồ Rộng hơn"
-  geocoder:
-    search:
-      title:
-        latlon: 'Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>'
-        us_postcode: 'Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>'
-        uk_postcode: 'Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>'
-        ca_postcode: 'Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>'
-        osm_namefinder: 'Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>'
-        geonames: 'Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
-    search_osm_namefinder:
-      prefix: "{{type}} "
-      suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
-      suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
-      suffix_suburb: "{{suffix}}, {{parentname}}"
-    description:
-      title:
-        osm_namefinder: '{{types}} từ <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>'
-        geonames: 'Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
-      types:
-        cities: "Thành phố"
-        towns: "Thị xã"
-        places: "Địa điểm"
-    description_osm_namefinder:
-      prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}} "
-    results:
-      no_results: "Không tìm thấy kết quả"
-    distance:
-      zero: "không tới 1 km"
-      one: "khoảng 1 km"
-      other: "khoảng {{count}} km"
-    direction:
-      south_west: "tây nam"
-      south: "nam"
-      south_east: "đông nam"
-      east: "đông"
-      north_east: "đông bắc"
-      north: "bắc"
-      north_west: "tây bắc"
-      west: "tây"
-  layouts:
-    project_name:
-      # in <title>
-      title: "OpenStreetMap"
-      # in <h1>
-      h1: "OpenStreetMap"
-    logo:
-      alt_text: "Biểu trưng OpenStreetMap"
-    welcome_user: "Hoan nghênh, {{user_link}}"
-    welcome_user_link_tooltip: "Trang cá nhân của bạn"
-    home: "nhà"
-    home_tooltip: "Về vị trí nhà"
-    inbox: "hộp thư ({{count}})"
-    inbox_tooltip:
-      zero: "Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc"
-      one: "Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc"
-      other: "Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc"
-    logout: "đăng xuất"
-    logout_tooltip: "Đăng xuất"
-    log_in: "đăng nhập"
-    log_in_tooltip: "Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại"
-    sign_up: "đăng ký"
-    sign_up_tooltip: "Mở tài khoản để sửa đổi"
-    view: "Xem"
-    view_tooltip: "Xem bản đồ"
-    edit: "Sửa đổi"
-    edit_tooltip: "Sửa đổi bản đồ"
-    history: "Lịch sử"
-    history_tooltip: "Lịch sử bộ thay đổi"
-    export: "Xuất"
-    export_tooltip: "Xuất dữ liệu bản đồ"
-    gps_traces: "Tuyến đường GPS"
-    gps_traces_tooltip: "Quản lý tuyến đường"
-    user_diaries: "Nhật ký Cá nhân"
-    user_diaries_tooltip: "Đọc các nhật ký cá nhân"
-    tag_line: "Bản đồ Wiki của Thế giới Mở"
-    intro_1: "OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ."
-    intro_2: "OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới."
-    intro_3: "OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}."
-    intro_3_ucl: "Trung tâm VR tại UCL"
-    intro_3_bytemark: "bytemark"
-    osm_offline: "Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết."
-    osm_read_only: "Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết."
-    donate: "Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng."
-    donate_link_text: "quyên góp"
-    help_wiki: "Trợ giúp &amp; Wiki"
-    help_wiki_tooltip: "Site trợ giúp &amp; wiki của dự án"
-    help_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi"
-    news_blog: "Blog Tin tức"
-    news_blog_tooltip: "Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v."
-    shop: "Tiệm"
-    shop_tooltip: "Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap"
-    shop_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi"
-    sotm: "Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!"
-    alt_donation: "Quyên góp"
-  notifier:
-    diary_comment_notification:
-      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
-      banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
-      banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
-      hi: "Chào {{to_user}},"
-      header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
-      footer: "Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}"
-    message_notification:
-      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
-      banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
-      banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
-      hi: "Chào {{to_user}},"
-      header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
-      footer1: "Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}"
-      footer2: "và trả lời tại {{replyurl}}"
-    friend_notification:
-      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
-      had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
-      see_their_profile: "Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý."
-    gpx_notification:
-      greeting: "Chào bạn,"
-      your_gpx_file: "Hình như tập tin GPX của bạn"
-      with_description: "với miêu tả"
+      manually_select: Chọn vùng khác thủ công
+      mapnik_image: Hình Mapnik
+      max: tối đa
+      options: Tùy chọn
+      osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
+      osmarender_image: Hình Osmarender
+      output: Đầu ra
+      paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
+      scale: Tỷ lệ
+      too_large: 
+        body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
+        heading: Khu vực Lớn quá
+      zoom: Thu phóng
+    start_rjs: 
+      add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
+      change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
+      click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
+      drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
+      export: Xuất
+      manually_select: Chọn vùng khác thủ công
+      view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
+  geocoder: 
+    description: 
+      title: 
+        geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        osm_namefinder: "%{types} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
+        osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
+      types: 
+        cities: Thành phố
+        places: Địa điểm
+        towns: Thị xã
+    description_osm_namefinder: 
+      prefix: "%{distance} về phía %{direction} của %{type}"
+    direction: 
+      east: đông
+      north: bắc
+      north_east: đông bắc
+      north_west: tây bắc
+      south: nam
+      south_east: đông nam
+      south_west: tây nam
+      west: tây
+    distance: 
+      one: khoảng 1 km
+      other: khoảng %{count} km
+      zero: không tới 1 km
+    results: 
+      more_results: Thêm kết quả
+      no_results: Không tìm thấy kết quả
+    search: 
+      title: 
+        ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
+        geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
+        osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
+        osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
+        uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
+        us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
+    search_osm_namefinder: 
+      suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} về phía %{parentdirection} của %{parentname})"
+      suffix_place: ", %{distance} về phía %{direction} của %{placename}"
+    search_osm_nominatim: 
+      prefix: 
+        amenity: 
+          airport: Sân bay
+          arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
+          atm: Máy Rút tiền Tự động
+          auditorium: Phòng hội họp
+          bank: Ngân hàng
+          bar: Quán Rượu
+          bench: Ghế
+          bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
+          bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
+          brothel: Nhà chứa
+          bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
+          bus_station: Trạm Xe buýt
+          cafe: Quán Cà phê
+          car_rental: Chỗ Mướn Xe
+          car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
+          car_wash: Tiệm Rửa Xe
+          casino: Sòng bạc
+          cinema: Rạp phim
+          clinic: Phòng khám
+          club: Câu lạc bộ
+          college: Trường Cao đẳng
+          community_centre: Trung tâm Cộng đồng
+          courthouse: Tòa
+          crematorium: Lò Hỏa táng
+          dentist: Nha sĩ
+          doctors: Bác sĩ
+          dormitory: Ký túc xá
+          drinking_water: Vòi Nước uống
+          driving_school: Trường Lái xe
+          embassy: Tòa Đại sứ
+          emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
+          fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
+          ferry_terminal: Trạm Phà
+          fire_hydrant: Vòi nước Máy
+          fire_station: Trạm Cứu hỏa
+          fountain: Vòi nước
+          fuel: Cây xăng
+          grave_yard: Nghĩa địa
+          gym: Nhà Thể dục
+          hall: Hội trường
+          health_centre: Trung tâm Y tế
+          hospital: Bệnh viện
+          hotel: Khách sạn
+          ice_cream: Tiệm Kem
+          kindergarten: Tiểu học
+          library: Thư viện
+          market: Chợ
+          marketplace: Chợ phiên
+          mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
+          nightclub: Câu lạc bộ Đêm
+          nursery: Nhà trẻ
+          nursing_home: Viện Dưỡng lão
+          office: Văn phòng
+          park: Công viên
+          parking: Chỗ Đậu xe
+          pharmacy: Nhà thuốc
+          place_of_worship: Nơi Thờ phụng
+          police: Cảnh sát
+          post_box: Hòm thư
+          post_office: Bưu điện
+          preschool: Trường Mầm non
+          prison: Nhà tù
+          pub: Quán rượu
+          public_building: Tòa nhà Công cộng
+          public_market: Chợ phiên
+          reception_area: Phòng Tiếp khách
+          restaurant: Nhà hàng
+          retirement_home: Nhà về hưu
+          sauna: Nhà Tắm hơi
+          school: Trường học
+          shelter: Nơi Trú ẩn
+          shop: Tiệm
+          shopping: Tiệm
+          studio: Studio
+          supermarket: Siêu thị
+          taxi: Taxi
+          telephone: Điện thoại Công cộng
+          theatre: Nhà hát
+          toilets: Vệ sinh
+          townhall: Thị sảnh
+          university: Trường Đại học
+          vending_machine: Máy Bán hàng
+          village_hall: Trụ sở Làng
+          waste_basket: Thùng rác
+          wifi: Điểm Truy cập Không dây
+          youth_centre: Trung tâm Thanh niên
+        boundary: 
+          administrative: Biên giới Hành chính
+        building: 
+          apartments: Khối Căn hộ
+          block: Khối cao ốc
+          bunker: Boong ke
+          chapel: Nhà nguyện
+          church: Nhà thờ
+          city_hall: Trụ sở Thành phố
+          commercial: Tòa nhà Thương mại
+          dormitory: Ký túc xá
+          entrance: Cửa vào
+          faculty: Tòa nhà Trường học
+          farm: Công trình Nông trại
+          garage: Ga ra
+          hall: Hội trường
+          hospital: Tòa nhà Bệnh viện
+          hotel: Khách sạn
+          house: Nhà ở
+          industrial: Tòa nhà Công nghiệp
+          office: Tòa nhà Văn phòng
+          public: Tòa nhà Công cộng
+          residential: Nhà ở
+          retail: Tòa nhà Cửa hàng
+          school: Nhà trường
+          shop: Tiệm
+          stadium: Sân vận động
+          store: Tiệm
+          terrace: Thềm
+          tower: Tháp
+          train_station: Nhà ga
+          university: Tòa nhà Đại học
+        highway: 
+          bridleway: Đường Cưỡi ngựa
+          bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
+          bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
+          byway: Đường mòn Đa mốt
+          construction: Đường Đang Xây
+          cycleway: Đường Xe đạp
+          distance_marker: Cây số
+          emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
+          footway: Đường bộ
+          ford: Khúc Sông Cạn
+          gate: Cổng
+          living_street: Đường Hàng xóm
+          minor: Đường Nhỏ
+          motorway: Đường Cao tốc
+          motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
+          motorway_link: Đường Cao tốc
+          path: Lối
+          pedestrian: Đường bộ Lớn
+          platform: Sân ga
+          primary: Đường Chính
+          primary_link: Đường Chính
+          raceway: Đường đua
+          residential: Đường Nhà ở
+          road: Đường
+          secondary: Đường Lớn
+          secondary_link: Đường Lớn
+          service: Đường phụ
+          services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
+          steps: Cầu thang
+          stile: Cửa xoay
+          tertiary: Đường Lớn
+          track: Đường mòn
+          trail: Đường mòn
+          trunk: Xa lộ
+          trunk_link: Xa lộ
+          unclassified: Đường Không Phân loại
+          unsurfaced: Đường Không Lát
+        historic: 
+          archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
+          battlefield: Chiến trường
+          boundary_stone: Mốc Biên giới
+          building: Tòa nhà
+          castle: Lâu đài
+          church: Nhà thờ
+          house: Nhà ở
+          icon: Thánh tượng
+          manor: Trang viên
+          memorial: Đài Tưởng niệm
+          mine: Mỏ
+          monument: Đài Kỷ niệm
+          museum: Bảo tàng
+          ruins: Tàn tích
+          tower: Tháp
+          wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
+          wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
+          wreck: Xác Tàu Đắm
+        landuse: 
+          allotments: Khu Vườn Gia đình
+          basin: Lưu vực
+          cemetery: Nghĩa địa
+          commercial: Khu vực Thương mại
+          conservation: Bảo tồn
+          construction: Công trường Xây dựng
+          farm: Trại
+          farmland: Trại
+          farmyard: Sân Trại
+          forest: Rừng Trồng Cây
+          grass: Cỏ
+          industrial: Khu vực Công nghiệp
+          landfill: Nơi Đổ Rác
+          meadow: Đồng cỏ
+          military: Khu vực Quân sự
+          mine: Mỏ
+          mountain: Núi
+          nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
+          park: Công viên
+          piste: Đường Trượt tuyết
+          plaza: Quảng trường
+          quarry: Mỏ Đá
+          railway: Đường sắt
+          recreation_ground: Sân chơi
+          reservoir: Bể nước
+          residential: Khu vực Nhà ở
+          retail: Khu vực Buôn bán
+          vineyard: Vườn Nho
+          wetland: Đầm lầy
+          wood: Rừng
+        leisure: 
+          beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
+          common: Đất Công
+          fishing: Hồ Đánh cá
+          garden: Vườn
+          golf_course: Sân Golf
+          ice_rink: Sân băng
+          marina: Bến tàu
+          miniature_golf: Golf Nhỏ
+          nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
+          park: Công viên
+          pitch: Bãi Thể thao
+          playground: Sân chơi
+          recreation_ground: Sân Giải trí
+          slipway: Bến tàu
+          sports_centre: Trung tâm Thể thao
+          stadium: Sân vận động
+          swimming_pool: Hồ Bơi
+          track: Đường Chạy
+          water_park: Công viên Nước
+        natural: 
+          bay: Vịnh
+          beach: Bãi biển
+          cape: Mũi đất
+          cave_entrance: Cửa vào Hang
+          channel: Eo biển
+          cliff: Vách đá
+          coastline: Bờ biển
+          crater: Miệng Núi
+          fell: Đồi đá
+          fjord: Vịnh hẹp
+          geyser: Mạch nước Phun
+          glacier: Sông băng
+          heath: Bãi Hoang
+          hill: Đồi
+          island: Đảo
+          land: Đất
+          marsh: Đầm lầy
+          moor: Truông
+          mud: Bùn
+          peak: Đỉnh
+          point: Mũi đất
+          reef: Rạn san hô
+          ridge: Luống đất
+          river: Sông
+          rock: Đá
+          scree: Bãi Đá
+          scrub: Đất Bụi rậm
+          shoal: Bãi cạn
+          spring: Suối
+          strait: Eo biển
+          tree: Cây
+          valley: Thung lũng
+          volcano: Núi lửa
+          water: Nước
+          wetland: Đầm lầy
+          wetlands: Đầm lầy
+          wood: Rừng
+        place: 
+          airport: Sân bay
+          city: Thành phố
+          country: Quốc gia
+          county: Quận hạt
+          farm: Trại
+          hamlet: Xóm
+          house: Nhà ở
+          houses: Dãy Nhà
+          island: Đảo
+          islet: Đảo Nhỏ
+          locality: Địa phương
+          moor: Truông
+          municipality: Đô thị
+          postcode: Mã Bưu điện
+          region: Miền
+          sea: Biển
+          state: Tỉnh bang
+          subdivision: Hàng xóm
+          suburb: Ngoại ô
+          town: Thị xã/trấn
+          unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
+          village: Làng
+        railway: 
+          abandoned: Đường sắt bị Bỏ rơi
+          construction: Đường sắt Đang Xây
+          disused: Đường sắt Ngừng hoạt động
+          disused_station: Nhà ga Đóng cửa
+          funicular: Đường sắt Leo núi
+          halt: Ga Xép
+          historic_station: Nhà ga Lịch sử
+          junction: Ga Đầu mối
+          level_crossing: Điểm giao Đường sắt
+          light_rail: Đường sắt Nhẹ
+          monorail: Đường Một Ray
+          narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
+          platform: Ke ga
+          preserved: Đường sắt được Bảo tồn
+          spur: Đường sắt Phụ
+          station: Nhà ga
+          subway: Trạm Xe điện Ngầm
+          subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
+          switch: Ghi Đường sắt
+          tram: Đường Xe điện
+          tram_stop: Ga Xép Điện
+          yard: Sân ga
+        shop: 
+          alcohol: Tiệm Rượu
+          apparel: Tiệm May mặc
+          art: Tiệm Nghệ phẩm
+          bakery: Tiệm Bánh
+          beauty: Tiệm Mỹ phẩm
+          beverages: Tiệm Đồ uống
+          bicycle: Tiệm Xe đạp
+          books: Tiệm Sách
+          butcher: Tiệm Thịt
+          car: Tiệm Xe hơi
+          car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
+          car_parts: Phụ tùng Xe hơi
+          car_repair: Tiệm Sửa Xe
+          carpet: Tiệm Thảm
+          charity: Cửa hàng Từ thiện
+          chemist: Nhà thuốc
+          clothes: Tiệm Quần áo
+          computer: Tiệm Máy tính
+          confectionery: Tiệm Kẹo
+          convenience: Tiệm Tập hóa
+          copyshop: Tiệm In ấn
+          cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
+          department_store: Cửa hàng Bách hóa
+          discount: Cửa hàng Giảm giá
+          doityourself: Tiệm Ngũ kim
+          drugstore: Nhà thuốc
+          dry_cleaning: Hấp tẩy
+          electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
+          estate_agent: Văn phòng Bất động sản
+          farm: Tiệm Nông cụ
+          fashion: Tiệm Thời trang
+          fish: Tiệm Cá
+          florist: Tiệm Hoa
+          food: Tiệm Thực phẩm
+          funeral_directors: Nhà tang lễ
+          furniture: Tiệm Đồ đạc
+          gallery: Thư viện Ảnh
+          garden_centre: Trung tâm Làm vườn
+          general: Tiệm Đồ
+          gift: Tiệm Quà tặng
+          greengrocer: Tiệm Rau
+          grocery: Tiệm Tạp phẩm
+          hairdresser: Tiệm Làm tóc
+          hardware: Tiệm Ngũ kim
+          insurance: Bảo hiểm
+          jewelry: Tiệm Kim hoàn
+          laundry: Tiệm Giặt Quần áo
+          mall: Trung tâm Mua sắm
+          market: Chợ
+          mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
+          motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
+          music: Tiệm Nhạc
+          newsagent: Tiệm Báo
+          optician: Tiệm Kính mắt
+          organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
+          pet: Tiệm Vật nuôi
+          photo: Tiệm Rửa Hình
+          salon: Tiệm Làm tóc
+          shoes: Tiệm Giày
+          shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
+          sports: Tiệm Thể thao
+          stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
+          supermarket: Siêu thị
+          toys: Tiệm Đồ chơi
+          travel_agency: Văn phòng Du lịch
+          video: Tiệm Phim
+          wine: Tiệm Rượu
+        tourism: 
+          alpine_hut: Túp lều Trên Núi
+          artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
+          attraction: Nơi Du lịch
+          bed_and_breakfast: Nhà trọ
+          cabin: Túp lều
+          camp_site: Nơi Cắm trại
+          chalet: Nhà ván
+          guest_house: Nhà khách
+          hostel: Nhà trọ
+          hotel: Khách sạn
+          information: Thông tin
+          lean_to: Nhà chái
+          motel: Khách sạn Dọc đường
+          museum: Bảo tàng
+          picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
+          theme_park: Công viên Giải trí
+          valley: Thung lũng
+          viewpoint: Thắng cảnh
+          zoo: Vườn thú
+        waterway: 
+          boatyard: Bãi Thuyền
+          canal: Kênh
+          connector: Đường thủy Nối
+          dam: Đập
+          derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
+          ditch: Mương
+          dock: Vũng tàu
+          drain: Cống
+          lock: Âu tàu
+          mineral_spring: Suối Nước khoáng
+          rapids: Thác ghềnh
+          river: Sông
+          riverbank: Bờ sông
+          stream: Dòng suối
+          wadi: Dòng sông Vào mùa
+          water_point: Máy bơm nước
+          waterfall: Thác
+          weir: Đập Cột nước Thấp
+  javascripts: 
+    map: 
+      base: 
+        cycle_map: Bản đồ Xe đạp
+        mapnik: Mapnik
+        noname: Không tên
+        osmarender: Osmarender
+      overlays: 
+        maplint: Maplint
+    site: 
+      edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
+      edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
+      edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
+      history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
+      history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
+      history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
+  layouts: 
+    community_blogs: Blog của Cộng đồng
+    community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
+    copyright: Bản quyền &amp; Giấy phép
+    documentation: Tài liệu
+    documentation_title: Tài liệu về dự án
+    donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
+    donate_link_text: quyên góp
+    edit: Sửa đổi
+    edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
+    export: Xuất
+    export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
+    foundation: Quỹ OpenStreetMap
+    foundation_title: Quỹ Hỗ trợ OpenStreetMap
+    gps_traces: Tuyến đường GPS
+    gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
+    help: Trợ giúp
+    help_centre: Trung tâm Trợ giúp
+    help_title: Trang trợ giúp của dự án
+    history: Lịch sử
+    home: nhà
+    home_tooltip: Về vị trí nhà
+    inbox: hộp thư (%{count})
+    inbox_tooltip: 
+      one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
+      other: Hộp thư của bạn có %{count} thư chưa đọc
+      zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
+    intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
+    intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
+    intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl} và %{bytemark}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại %{partners}.
+    intro_3_partners: wiki
+    intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
+    license: 
+      alt: CC BY-SA 2.0
+      title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
+    log_in: đăng nhập
+    log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
+    logo: 
+      alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
+    logout: đăng xuất
+    logout_tooltip: Đăng xuất
+    make_a_donation: 
+      text: Quyên góp
+      title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
+    osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
+    osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
+    sign_up: đăng ký
+    sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
+    sotm2011: Mời tham dự Hội nghị OpenStreetMap 2011, Tình trạng Bản đồ, 9–11 tháng 9 tại Denver!
+    tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
+    user_diaries: Nhật ký Cá nhân
+    user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
+    view: Xem
+    view_tooltip: Xem bản đồ
+    welcome_user: Hoan nghênh, %{user_link}
+    welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
+    wiki: Wiki
+    wiki_title: Trang wiki của dự án
+    wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
+  license_page: 
+    foreign: 
+      english_link: nguyên bản tiếng Anh
+      text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
+      title: Thông tin về bản dịch này
+    legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>).</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
+    native: 
+      mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
+      native_link: bản dịch tiếng Việt
+      text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
+      title: Giới thiệu về trang này
+  message: 
+    delete: 
+      deleted: Đã xóa thư
+    inbox: 
+      date: Ngày
+      from: Từ
+      my_inbox: Hộp thư đến
+      no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
+      outbox: đã gửi
+      people_mapping_nearby: những người ở gần
+      subject: Tiêu đề
+      title: Hộp thư
+      you_have: Bạn có %{new_count} thư mới và %{old_count} thư cũ
+    mark: 
+      as_read: Thư đã đọc
+      as_unread: Thư chưa đọc
+    message_summary: 
+      delete_button: Xóa
+      read_button: Đánh dấu là đã đọc
+      reply_button: Trả lời
+      unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
+    new: 
+      back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
+      body: Nội dung
+      limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
+      message_sent: Thư đã gửi
+      send_button: Gửi
+      send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
+      subject: Tiêu đề
+      title: Gửi thư
+    no_such_message: 
+      body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
+      heading: Thư không tồn tại
+      title: Thư không tồn tại
+    no_such_user: 
+      body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
+      heading: Người dùng không tồn tại
+      title: Người dùng không tồn tại
+    outbox: 
+      date: Ngày
+      inbox: thư đến
+      my_inbox: Hộp %{inbox_link}
+      no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
+      outbox: thư đã gửi
+      people_mapping_nearby: những người ở gần
+      subject: Tiêu đề
+      title: Hộp thư đã gửi
+      to: Tới
+      you_have_sent_messages: Bạn đã gửi %{count} thư
+    read: 
+      back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
+      back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
+      date: Ngày
+      from: Từ
+      reading_your_messages: Đọc thư
+      reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
+      reply_button: Trả lời
+      subject: Tiêu đề
+      title: Đọc thư
+      to: Tới
+      unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
+      wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
+    reply: 
+      wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
+    sent_message_summary: 
+      delete_button: Xóa
+  notifier: 
+    diary_comment_notification: 
+      footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
+      header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
+      hi: Chào %{to_user},
+      subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
+    email_confirm: 
+      subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
+    email_confirm_html: 
+      click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
+      greeting: Chào bạn,
+      hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
+    email_confirm_plain: 
+      click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
+      greeting: Chào bạn,
+      hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
+      hopefully_you_2: "%{server_url} thành %{new_address}."
+    friend_notification: 
+      befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
+      had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
+      see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
+      subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
+    gpx_notification: 
+      and_no_tags: và không có thẻ
       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
-      and_no_tags: "và không có thẻ"
-      failure:
-        subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
+      failure: 
         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
-        more_info_1: "Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh"
+        import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
+        more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
         more_info_2: "vấn đề này tại:"
-        import_failures_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures"
-      success:
+        subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
+      greeting: Chào bạn,
+      success: 
+        loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
-        loaded_successfully: |
-          {{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số
-          {{possible_points}} điểm.
-    signup_confirm:
+      with_description: với miêu tả
+      your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
+    lost_password: 
+      subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
+    lost_password_html: 
+      click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
+      greeting: Chào bạn,
+      hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
+    lost_password_plain: 
+      click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
+      greeting: Chào bạn,
+      hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
+      hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
+    message_notification: 
+      footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại %{readurl}
+      footer2: và trả lời tại %{replyurl}
+      header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
+      hi: Chào %{to_user},
+    signup_confirm: 
       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
-    signup_confirm_plain:
-      greeting: "Chào bạn!"
-      hopefully_you: "Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên"
-      # next two translations run-on : please word wrap appropriately
-      click_the_link_1: "Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để"
-      click_the_link_2: "xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap."
+    signup_confirm_html: 
+      ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
+      click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
+      current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
+      get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
+      greeting: Chào bạn!
+      hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
+      introductory_video: Bạn có thể coi %{introductory_video_link}.
+      more_videos: Cũng có %{more_videos_link}.
+      more_videos_here: thêm video tại đây
+      user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
+      video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
+      wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
+    signup_confirm_plain: 
+      ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
+      blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
+      click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
+      click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
+      current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
+      current_user_2: "tại:"
+      greeting: Chào bạn!
+      hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
+      opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
-      the_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide"
-      opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của OpenStreetMap, nó cũng chứa podcast:"
+      the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
+      user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
+      user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
-      wiki_signup_url: "http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page"
-      # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
-      user_wiki_1: "Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho"
-      user_wiki_2: "người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]]."
-      current_user_1: "Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,"
-      current_user_2: ""
-    signup_confirm_html:
-      greeting: "Chào bạn!"
-      hopefully_you: "Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên"
-      click_the_link: "Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap."
-      introductory_video: "Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}."
-      video_to_openstreetmap: "video giới thiệu về OpenStreetMap"
-      more_videos: "Cũng có {{more_videos_link}}."
-      more_videos_here: "thêm video tại đây"
-      get_reading: 'Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a> hoặc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog OpenGeoData</a>, blog này cũng chứa <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast để nghe</a>!'
-      wiki_signup: 'Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.'
-      user_wiki_page: 'Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.'
-      current_user: 'Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.'
-    email_confirm:
-      subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
-    email_confirm_plain:
-      greeting: "Chào bạn,"
-      hopefully_you_1: "Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên"
-      hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
-      click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này."
-    email_confirm_html:
-      greeting: "Chào bạn,"
-      hopefully_you: "Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}."
-      click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này."
-    lost_password:
-      subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
-    lost_password_plain:
-      greeting: "Hi,"
-      hopefully_you_1: "Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org"
-      hopefully_you_2: "có địa chỉ thư điện tử này."
-      click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu."
-    lost_password_html:
-      greeting: "Chào bạn,"
-      hopefully_you: "Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này."
-      click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu."
-  message:
-    inbox:
-      title: "Hộp thư"
-      my_inbox: "Hộp thư đến"
-      outbox: "đã gửi"
-      you_have: "Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ"
-      from: "Từ"
-      subject: "Tiêu đề"
-      date: "Ngày"
-      no_messages_yet: "Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?"
-      people_mapping_nearby: "những người ở gần"
-    message_summary:
-      unread_button: "Đánh dấu là chưa đọc"
-      read_button: "Đánh dấu là đã đọc"
-      reply_button: "Trả lời"
-      delete_button: "Xóa"
-    new:
-      title: "Gửi thư"
-      send_message_to: "Gửi thư mới cho {{name}}"
-      subject: "Tiêu đề"
-      body: "Nội dung"
-      send_button: "Gửi"
-      back_to_inbox: "Trở về hộp thư đến"
-      message_sent: "Thư đã gửi"
-    no_such_user:
-      title: "Người dùng hoặc thư không tồn tại"
-      heading: "Người dùng hoặc thư không tồn tại"
-      body: "Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó"
-    outbox: 
-      title: "Hộp thư đã gửi"
-      my_inbox: "Hộp {{inbox_link}}"
-      inbox: "thư đến"
-      outbox: "thư đã gửi"
-      you_have_sent_messages: "Bạn đã gửi {{sent_count}} thư"
-      to: "Tới"
-      subject: "Tiêu đề"
-      date: "Ngày"
-      no_sent_messages: "Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?"
-      people_mapping_nearby: "những người ở gần"
-    read:
-      title: "Đọc thư"
-      reading_your_messages: "Đọc thư"
-      from: "Từ"
-      subject: "Tiêu đề"
-      date: "Ngày"
-      reply_button: "Trả lời"
-      unread_button: "Đánh dấu là chưa đọc"
-      back_to_inbox: "Trở về hộp thư đến"
-      reading_your_sent_messages: "Đọc thư đã gửi"
-      to: "Tới"
-      back_to_outbox: "Trở về hộp thư đã gửi"
-    sent_message_summary:
-      delete_button: "Xóa"
-    mark:
-      as_read: "Thư đã đọc"
-      as_unread: "Thư chưa đọc"
-    delete:
-      deleted: "Đã xóa thư"
-  site:
-    index:
-      js_1: "Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript."
-      js_2: "OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn."
-      js_3: 'Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.'
-      permalink: "Liên kết Thường trực"
-      shortlink: "Liên kết Ngắn gọn"
-      license:
-        notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
-        license_name: "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0"
-        license_url: "http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/"
-        project_name: "Dự án OpenStreetMap"
-        project_url: "http://www.openstreetmap.org/"
-    edit:
-      not_public: "Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn."
-      not_public_description: "Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}."
-      user_page_link: "trang cá nhân"
-      anon_edits: "({{link}})"
-      anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits?uselang=vi"
-      anon_edits_link_text: "Tại sao vậy?"
-      flash_player_required: 'Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.'
-      potlatch_unsaved_changes: "Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)"
-    sidebar:
-      search_results: "Kết quả Tìm kiếm"
-      close: "Đóng"
-    search:
-      search: "Tìm kiếm"
-      where_am_i: "Tôi ở đâu?"
-      submit_text: "Đi"
-      search_help: 'thí dụ: "Alkmaar", "Regent Street, Cambridge", "CB2 5AQ", hoặc "post offices near Lünen" - <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi">thêm thí dụ...</a>'
-    key:
-      map_key: "Chú giải"
-      map_key_tooltip: "Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này"
-      table:
-        heading: "Chú giải tại mức {{zoom_level}}"
-        entry:
-          motorway: "Đường cao tốc"
-          trunk: "Xa lộ"
-          primary: "Đường chính"
-          secondary: "Đường lớn"
-          unclassified: "Đường không phân loại"
-          unsurfaced: "Đường không lát"
-          track: "Đường mòn"
-          byway: "Đường mòn đa mốt"
-          bridleway: "Đường cưỡi ngựa"
-          cycleway: "Đường xe đạp"
-          footway: "Đường đi bộ"
-          rail: "Đường sắt"
-          subway: "Đường ngầm"
-          tram:
-            - "Đường sắt nhẹ"
-            - "xe điện"
-          cable:
-            - "Đường xe cáp"
-            - "ski lift"
-          runway:
-            - "Đường băng"
-            - "đường lăn"
-          apron:
-            - "Sân đậu máy bay"
-            - "nhà ga hành khách"
-          admin: "Biên giới hành chính"
-          forest: "Rừng trồng cây"
-          wood: "Rừng"
-          golf: "Sân golf"
-          park: "Công viên"
-          resident: "Khu vực nhà ở"
-          tourist: "Nơi du lịch"
-          common:
-            - "Đất công"
-            - "bãi cỏ"
-          retail: "Khu vực buôn bán"
-          industrial: "Khu vực công nghiệp"
-          commercial: "Khu vực thương mại"
-          heathland: "Vùng cây bụi"
-          lake:
-            - "Hồ"
-            - "bể nước"
-          farm: "Ruộng"
-          brownfield: "Sân để trống"
-          cemetery: "Nghĩa địa"
-          allotments: "Khu vườn gia đình"
-          pitch: "Sân thể thao"
-          centre: "Trung tâm thể thao"
-          reserve: "Khu bảo tồn thiên niên"
-          military: "Khu vực quân sự"
-          school: "Trường học"
-          building: "Kiến trúc quan trọng"
-          station: "Nhà ga"
-          summit:
-            - "Đỉnh núi"
-            - "đồi"
-          tunnel: "Đường đứt nét = đường hầm"
-          bridge: "Đường rắn = cầu"
-          private: "Đường riêng"
-          permissive: "Đường cho phép"
-          destination: "Chỉ giao thông địa phương"
-          construction: "Đường đang xây"
-  trace:
-    visibility:
-      private: "Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)"
-      public: "Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)"
-      trackable: "Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)"
-      identifiable: "Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)"
-    create:
-      upload_trace: "Tải lên Tuyến đường GPS"
-      trace_uploaded: "Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong."
-    edit:
-      title: "Sửa đổi tuyến đường {{name}}"
-      heading: "Sửa đổi tuyến đường {{name}}"
+      wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
+  oauth: 
+    oauthorize: 
+      allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
+      allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
+      allow_to: "Cho phép trình khách:"
+      allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
+      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
+      allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
+      allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
+      request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
+    revoke: 
+      flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
+  oauth_clients: 
+    create: 
+      flash: Đã đăng ký thông tin thành công
+    destroy: 
+      flash: Đã xóa đăng ký trình khách
+    edit: 
+      submit: Sửa đổi
+      title: Sửa đổi chương trình của bạn
+    form: 
+      allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
+      allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
+      allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
+      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
+      allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
+      allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
+      callback_url: URL Gọi lại
+      name: Tên
+      requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
+      required: Bắt buộc
+      support_url: URL Trợ giúp
+      url: URL Trang chủ Chương trình
+    index: 
+      application: Tên Chương trình
+      issued_at: Lúc Cho phép
+      list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
+      my_apps: Trình khách của Tôi
+      my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
+      no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
+      register_new: Đăng ký chương trình của bạn
+      registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
+      revoke: Thu hồi!
+      title: Chi tiết OAuth của Tôi
+    new: 
+      submit: Đăng ký
+      title: Đăng ký chương trình mới
+    not_found: 
+      sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
+    show: 
+      access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
+      allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
+      allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
+      allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
+      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
+      allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
+      allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
+      authorize_url: "Cho phép URL:"
+      edit: Sửa đổi Chi tiết
+      key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
+      requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
+      secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
+      support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
+      title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
+      url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
+    update: 
+      flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
+  site: 
+    edit: 
+      anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
+      flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
+      no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
+      not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
+      not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
+      potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
+      potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
+      potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
+      user_page_link: trang cá nhân
+    index: 
+      js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
+      js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
+      js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
+      license: 
+        license_name: Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0
+        notice: "%{project_name} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép %{license_name}."
+        project_name: Dự án OpenStreetMap
+      permalink: Liên kết Thường trực
+      remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
+      shortlink: Liên kết Ngắn gọn
+    key: 
+      map_key: Chú giải
+      map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
+      table: 
+        entry: 
+          admin: Biên giới hành chính
+          allotments: Khu vườn gia đình
+          apron: 
+            - Sân đậu máy bay
+            - nhà ga hành khách
+          bridge: Đường rắn = cầu
+          bridleway: Đường cưỡi ngựa
+          brownfield: Sân để trống
+          building: Kiến trúc quan trọng
+          byway: Đường mòn đa mốt
+          cable: 
+            - Đường xe cáp
+            - ski lift
+          cemetery: Nghĩa địa
+          centre: Trung tâm thể thao
+          commercial: Khu vực thương mại
+          common: 
+            - Đất công
+            - bãi cỏ
+          construction: Đường đang xây
+          cycleway: Đường xe đạp
+          destination: Chỉ giao thông địa phương
+          farm: Ruộng
+          footway: Đường đi bộ
+          forest: Rừng trồng cây
+          golf: Sân golf
+          heathland: Vùng cây bụi
+          industrial: Khu vực công nghiệp
+          lake: 
+            - Hồ
+            - bể nước
+          military: Khu vực quân sự
+          motorway: Đường cao tốc
+          park: Công viên
+          permissive: Đường cho phép
+          pitch: Sân thể thao
+          primary: Đường chính
+          private: Đường riêng
+          rail: Đường sắt
+          reserve: Khu bảo tồn thiên niên
+          resident: Khu vực nhà ở
+          retail: Khu vực buôn bán
+          runway: 
+            - Đường băng
+            - đường lăn
+          school: 
+            - Trường học
+            - đại học
+          secondary: Đường lớn
+          station: Nhà ga
+          subway: Đường ngầm
+          summit: 
+            - Đỉnh núi
+            - đồi
+          tourist: Nơi du lịch
+          track: Đường mòn
+          tram: 
+            - Đường sắt nhẹ
+            - xe điện
+          trunk: Xa lộ
+          tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
+          unclassified: Đường không phân loại
+          unsurfaced: Đường không lát
+          wood: Rừng
+    search: 
+      search: Tìm kiếm
+      search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
+      submit_text: Đi
+      where_am_i: Tôi ở đâu?
+      where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
+    sidebar: 
+      close: Đóng
+      search_results: Kết quả Tìm kiếm
+  time: 
+    formats: 
+      friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
+  trace: 
+    create: 
+      trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
+      upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
+    delete: 
+      scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
+    edit: 
+      description: "Miêu tả:"
+      download: tải về
+      edit: sửa đổi
       filename: "Tên tập tin:"
-      download: "tải xuống"
-      uploaded_at: "Lúc tải lên:"
+      heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
+      map: bản đồ
+      owner: "Tác giả:"
       points: "Số nốt:"
+      save_button: Lưu các Thay đổi
       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
-      map: "bản đồ"
-      edit: "sửa đổi"
-      owner: "Tác giả:"
-      description: "Miêu tả:"
       tags: "Thẻ:"
-      tags_help: "dấu phẩy phân cách"
-      save_button: "Lưu các Thay đổi"
+      tags_help: dấu phẩy phân cách
+      title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
+      uploaded_at: "Lúc tải lên:"
       visibility: "Mức độ truy cập:"
-      visibility_help: "có nghĩa là gì?"
-      visibility_help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi"
-    no_such_user:
-      title: "Người dùng không tồn tại"
-      heading: "Người dùng {{user}} không tồn tại"
-      body: "Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
-    trace_form:
-      upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX"
-      description: "Miêu tả"
-      tags: "Thẻ"
-      tags_help: "dấu phẩy phân cách"
+      visibility_help: có nghĩa là gì?
+      visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
+    list: 
+      public_traces: Tuyến đường GPS công khai
+      public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
+      tagged_with: " có thẻ %{tags}"
+      your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
+    make_public: 
+      made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
+    no_such_user: 
+      body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
+      heading: Người dùng %{user} không tồn tại
+      title: Người dùng không tồn tại
+    offline: 
+      heading: Kho GPX Ngoại tuyến
+      message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
+    offline_warning: 
+      message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
+    trace: 
+      ago: cách đây %{time_in_words_ago}
+      by: bởi
+      count_points: "%{count} nốt"
+      edit: sửa đổi
+      edit_map: Sửa đổi Bản đồ
+      identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
+      in: trong
+      map: bản đồ
+      more: thêm
+      pending: CHƯA XỬ
+      private: RIÊNG
+      public: CÔNG KHAI
+      trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
+      trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
+      view_map: Xem Bản đồ
+    trace_form: 
+      description: Miêu tả
+      help: Trợ giúp
+      help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
+      tags: Thẻ
+      tags_help: dấu phẩy phân cách
+      upload_button: Tải lên
+      upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
       visibility: "Mức độ truy cập:"
-      visibility_help: "có nghĩa là gì?"
-      visibility_help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi"
-      upload_button: "Tải lên"
-      help: "Trợ giúp"
-      help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi"
-    trace_header:
-      see_just_your_traces: "Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường"
-      see_all_traces: "Xem tất cả các tuyến đường"
-      see_your_traces: "Xem các tuyến đường của bạn"
-      traces_waiting: "Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp."
-    trace_optionals:
-      tags: "Thẻ"
-    view:
-      title: "Xem tuyến đường {{name}}"
-      heading: "Xem tuyến đường {{name}}"
-      pending: "CHƯA XỬ"
+      visibility_help: có nghĩa là gì?
+      visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
+    trace_header: 
+      see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
+      see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
+      traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
+      upload_trace: Tải lên tuyến đường
+    trace_optionals: 
+      tags: Thẻ
+    trace_paging_nav: 
+      next: Sau »
+      previous: « Trước
+      showing_page: Đang hiện trang %{page}
+    view: 
+      delete_track: Xóa tuyến đường này
+      description: "Miêu tả:"
+      download: tải về
+      edit: sửa đổi
+      edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
       filename: "Tên tập tin:"
-      download: "tải xuống"
-      uploaded: "Lúc tải lên:"
+      heading: Xem tuyến đường %{name}
+      map: bản đồ
+      none: Không có
+      owner: "Tác giả:"
+      pending: CHƯA XỬ
       points: "Số nốt:"
       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
-      map: "bản đồ"
-      edit: "sửa đổi"
-      owner: "Tác giả:"
-      description: "Miêu tả:"
       tags: "Thẻ:"
-      none: "Không có"
-      edit_track: "Sửa đổi tuyến đường này"
-      delete_track: "Xóa tuyến đường này"
-      trace_not_found: "Không tìm thấy tuyến đường!"
+      title: Xem tuyến đường %{name}
+      trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
+      uploaded: "Lúc tải lên:"
       visibility: "Mức độ truy cập:"
-    trace_paging_nav:
-      showing: "Xem trang"
-      of: "trong"
-    trace:
-      pending: "CHƯA XỬ"
-      count_points: "{{count}} nốt"
-      ago: "cách đây {{time_in_words_ago}}"
-      more: "thêm"
-      trace_details: "Xem Chi tiết Tuyến đường"
-      view_map: "Xem Bản đồ"
-      edit: "sửa đổi"
-      edit_map: "Sửa đổi Bản đồ"
-      public: "CÔNG KHAI"
-      private: "RIÊNG"
-      by: "bởi"
-      in: "trong"
-      map: "bản đồ"
-    list:
-      public_traces: "Tuyến đường GPS công khai"
-      your_traces: "Tuyến đường GPS của bạn"
-      public_traces_from: "Tuyến đường GPS công khai của {{user}}"
-      tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
-    delete:
-      scheduled_for_deletion: "Tuyến đường chờ được xóa"
-    make_public:
-      made_public: "Tuyến đường được phát hành công khai"
-  oauth:
-    oauthorize:
-      request_access: "Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý."
-      allow_to: "Cho phép trình khách:"
-      allow_read_prefs:  "truy cập tùy chọn cá nhân."
-      allow_write_prefs: "thay đổi tùy chọn cá nhân."
-      allow_write_diary: "tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn."
-      allow_write_api:   "sửa đổi bản đồ."
-      allow_read_gpx:    "truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn."
-      allow_write_gpx:   "tải lên tuyến đường GPS."
-    revoke:
-      flash: "Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}"
-  oauth_clients:
-    new:
-      title: "Đăng ký chương trình mới"
-      submit: "Đăng ký"
-    edit:
-      title: "Sửa đổi chương trình của bạn"
-      submit: "Sửa đổi"
-    show:
-      title: "Chi tiết OAuth của {{app_name}}"
-      key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
-      secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
-      url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
-      access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
-      authorize_url: "Cho phép URL:"
-      support_notice: "Chúng tôi hỗ trợ mã hóa hmac-sha1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl."
-      edit: "Sửa đổi Chi tiết"
-      requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
-      allow_read_prefs:  "truy cập tùy chọn cá nhân."
-      allow_write_prefs: "thay đổi tùy chọn cá nhân."
-      allow_write_diary: "tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn."
-      allow_write_api:   "sửa đổi bản đồ."
-      allow_read_gpx:    "truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ."
-      allow_write_gpx:   "tải lên tuyến đường GPS."
-    index:
-      title: "Chi tiết OAuth của Tôi"
-      my_tokens: "Chương trình Tôi Cho phép"
-      list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
-      application: "Tên Chương trình"
-      issued_at: "Lúc Cho phép"
-      revoke: "Thu hồi!"
-      my_apps: "Trình khách của Tôi"
-      no_apps: "Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được."
-      registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
-      register_new: "Đăng ký chương trình của bạn"
-    form:
-      name: "Tên"
-      required: "Bắt buộc"
-      url: "URL Trang chủ Chương trình"
-      callback_url: "URL Gọi lại"
-      support_url: "URL Trợ giúp"
-      requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
-      allow_read_prefs:  "truy cập tùy chọn cá nhân."
-      allow_write_prefs: "thay đổi tùy chọn cá nhân."
-      allow_write_diary: "tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn."
-      allow_write_api:   "sửa đổi bản đồ."
-      allow_read_gpx:    "truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ."
-      allow_write_gpx:   "tải lên tuyến đường GPS."
-    not_found:
-      sorry: "Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó."
-    create:
-      flash: "Đã đăng ký thông tin thành công"
-    update:
-      flash: "Đã cập nhật thông tin trình khách thành công"
-    destroy:
-      flash: "Đã xóa đăng ký trình khách"
-  user:
-    login:
-      title: "Đăng nhập"
-      heading: "Đăng nhập"
-      please login: "Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}."
-      create_account: "mở tài khoản"
+    visibility: 
+      identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
+      private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
+      public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
+      trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
+  user: 
+    account: 
+      contributor terms: 
+        agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
+        agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
+        heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
+        link text: có nghĩa là gì?
+        not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
+        review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
+      current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
+      delete image: Xóa hình hiện dùng
+      email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
+      flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
+      flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
+      home location: "Vị trí Nhà:"
+      image: "Hình:"
+      image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
+      keep image: Giữ hình hiện dùng
+      latitude: "Vĩ độ:"
+      longitude: "Kinh độ:"
+      make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
+      my settings: Tùy chọn
+      new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
+      new image: Thêm hình
+      no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
+      preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
+      preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
+      profile description: "Tự giới thiệu:"
+      public editing: 
+        disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
+        disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
+        enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
+        enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
+        enabled link text: có nghĩa là gì?
+        heading: "Sửa đổi công khai:"
+      public editing note: 
+        heading: Sửa đổi công khai
+        text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
+      replace image: Thay hình hiện dùng
+      return to profile: Trở về trang cá nhân
+      save changes button: Lưu các Thay đổi
+      title: Chỉnh sửa tài khoản
+      update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
+    confirm: 
+      already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
+      before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
+      button: Xác nhận
+      heading: Xác nhận tài khoản người dùng
+      press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
+      reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="%{reconfirm}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
+      success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
+      unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
+    confirm_email: 
+      button: Xác nhận
+      failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
+      heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
+      press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
+      success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
+    confirm_resend: 
+      failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
+      success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
+    filter: 
+      not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
+    go_public: 
+      flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
+    list: 
+      confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
+      empty: Không tìm thấy người dùng.
+      heading: Người dùng
+      hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
+      showing: 
+        one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
+        other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
+      summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
+      summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
+      title: Người dùng
+    login: 
+      account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
+      account suspended: Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.<br />Vui lòng liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
+      already have: Đã có một tài khoản OpenStreetMap? Xin vui lòng đăng nhập.
+      auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
+      create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
+      create_account: mở tài khoản
       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
+      heading: Đăng nhập
+      login_button: Đăng nhập
+      lost password link: Quên mất Mật khẩu?
+      new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
+      notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">Tìm hiểu thêm về thay đổi giấy phép sắp tới của OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">bản dịch</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming?uselang=vi">thảo luận</a>)
       password: "Mật khẩu:"
-      lost password link: "Quên mất Mật khẩu?"
-      login_button: "Đăng nhập"
-      account not active: "Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản."
-      auth failure: "Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó."
-    lost_password:
-      title: "Quên mất mật khẩu"
-      heading: "Quên mất Mật khẩu?"
-      email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
-      new password button: "Đặt lại mật khẩu"
-      notice email on way: "Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại."
-      notice email cannot find: "Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử."
-    reset_password:
-      title: "Đặt lại mật khẩu"
-      heading: "Đặt lại Mật khẩu của {{user}}"
-      password: "Mật khẩu:"
-      confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
-      reset: "Đặt lại Mật khẩu"
-      flash changed: "Mật khẩu của bạn đã được thay đổi."
-      flash token bad: "Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?"
-    new:
-      title: "Mở tài khoản"
-      heading: "Mở Tài khoản Người dùng"
-      no_auto_account_create: "Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn."
-      contact_webmaster: 'Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.'
-      fill_form: "Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản."
-      license_agreement: 'Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (by-sa)</a>.'
+      please login: Xin hãy đăng nhập hoặc %{create_user_link}.
+      register now: Đăng ký ngay
+      remember: "Nhớ tôi:"
+      title: Đăng nhập
+      to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
+      webmaster: chủ trang
+    logout: 
+      heading: Đăng xuất OpenStreetMap
+      logout_button: Đăng xuất
+      title: Đăng xuất
+    lost_password: 
       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
+      heading: Quên mất Mật khẩu?
+      help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
+      new password button: Đặt lại mật khẩu
+      notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
+      notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
+      title: Quên mất mật khẩu
+    make_friend: 
+      already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
+      failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
+      success: "%{name} mới là người bạn."
+    new: 
       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
-      not displayed publicly: 'Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)'
+      confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
+      contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
+      continue: Tiếp tục
       display name: "Tên hiển thị:"
+      display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
+      email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
+      fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
+      flash create success message: Cám ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
+      heading: Mở Tài khoản Người dùng
+      license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
+      no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
+      not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
       password: "Mật khẩu:"
+      terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
+      terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
+      title: Mở tài khoản
+    no_such_user: 
+      body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
+      heading: Người dùng %{user} không tồn tại
+      title: Người dùng không tồn tại
+    popup: 
+      friend: Người bạn
+      nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
+      your location: Vị trí của bạn
+    remove_friend: 
+      not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
+      success: "%{name} không còn là người bạn."
+    reset_password: 
       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
-      signup: "Đăng ký"
-      flash create success message: "Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này."
-    no_such_user:
-      title: "Người dùng không tồn tại"
-      heading: "Người dùng {{user}} không tồn tại"
-      body: "Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
-    view:
-      my diary: "nhật ký của tôi"
-      new diary entry: "mục nhật ký mới"
-      my edits: "đóng góp của tôi"
-      my traces: "tuyến đường của tôi"
-      my settings: "tùy chọn"
-      send message: "gửi thư"
-      diary: "nhật ký"
-      edits: "đóng góp"
-      traces: "tuyến đường"
-      remove as friend: "dời người bạn"
-      add as friend: "thêm là người bạn"
+      flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
+      flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
+      heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
+      password: "Mật khẩu:"
+      reset: Đặt lại Mật khẩu
+      title: Đặt lại mật khẩu
+    set_home: 
+      flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
+    suspended: 
+      body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
+      heading: Tài khoản bị Cấm
+      title: Tài khoản bị Cấm
+      webmaster: chủ trang
+    terms: 
+      agree: Chấp nhận
+      consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
+      consider_pd_why: có nghĩa là gì?
+      decline: Từ chối
+      heading: Điều kiện đóng góp
+      legale_names: 
+        france: Pháp
+        italy: Ý
+        rest_of_world: Các nước khác
+      legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
+      read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
+      title: Điều kiện đóng góp
+      you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
+    view: 
+      activate_user: kích hoạt tài khoản này
+      add as friend: thêm là người bạn
+      ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
+      block_history: xem các tác vụ cấm người này
+      blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
+      blocks on me: tác vụ cấm tôi
+      confirm: Xác nhận
+      confirm_user: xác nhận người dùng này
+      create_block: cấm người dùng này
+      created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
+      deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
+      delete_user: xóa tài khoản này
+      description: Miêu tả
+      diary: nhật ký
+      edits: đóng góp
+      email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
+      hide_user: ẩn tài khoản này
+      if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link}.
+      km away: cách %{count} km
+      latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
+      m away: cách %{count} m
       mapper since: "Tham gia:"
-      ago: "(cách đây {{time_in_words_ago}})"
-      user image heading: "Hình người dùng"
-      delete image: "Xóa Hình"
-      upload an image: "Tải lên hình"
-      add image: "Thêm Hình"
-      description: "Miêu tả"
-      user location: "Vị trí của người dùng"
-      no home location: "Chưa đặt vị trí nhà."
-      if set location: "Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}."
-      settings_link_text: "tùy chọn"
-      your friends: "Người bạn của bạn"
-      no friends: "Bạn chưa thêm người bạn."
-      km away: "cách {{count}} km"
-      m away: "cách {{count}} m"
-      nearby users: "Người dùng ở gần:"
-      no nearby users: "Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần."
-      change your settings: "thay đổi tùy chọn của bạn"
-    friend_map:
-      your location: "Vị trí của bạn"
-      nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: [[nearby_user]]"
-    account:
-      title: "Chỉnh sửa tài khoản"
-      my settings: "Tùy chọn"
-      email never displayed publicly: "(không lúc nào hiện công khai)"
-      public editing:
-        heading: "Sửa đổi công khai:"
-        enabled: "Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu."
-        enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi"
-        enabled link text: "có nghĩa là gì?"
-        disabled: "Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous."
-        disabled link text: "tại sao không thể sửa đổi?"
-      profile description: "Tự giới thiệu:"
-      preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
-      home location: "Vị trí Nhà:"
-      no home location: "Bạn chưa định vị trí nhà."
-      latitude: "Vĩ độ:"
-      longitude: "Kinh độ:"
-      update home location on click: "Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?"
-      save changes button: "Lưu các Thay đổi"
-      make edits public button: "Phát hành công khai các sửa đổi của tôi"
-      return to profile: "Trở về trang cá nhân"
-      flash update success confirm needed: "Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới."
-      flash update success: "Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công."
-    confirm:
-      heading: "Xác nhận tài khoản người dùng"
-      press confirm button: "Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản."
-      button: "Xác nhận"
-      success: "Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!"
-      failure: "Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận."
-    confirm_email:
-      heading: "Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử"
-      press confirm button: "Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới."
-      button: "Xác nhận"
-      success: "Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!"
-      failure: "Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này."
-    set_home:
-      flash success: "Đã lưu vị trí nhà thành công"
-    go_public:
-      flash success: "Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi."
-    make_friend:
-      success: "{{name}} mới là người bạn."
-      failed: "Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại."
-      already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
-    remove_friend:
-      success: "{{name}} không còn là người bạn."
-      not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
+      moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
+      my diary: nhật ký của tôi
+      my edits: đóng góp của tôi
+      my settings: tùy chọn
+      my traces: tuyến đường của tôi
+      nearby users: Người dùng khác ở gần
+      new diary entry: mục nhật ký mới
+      no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
+      no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
+      oauth settings: thiết lập OAuth
+      remove as friend: dời người bạn
+      role: 
+        administrator: Người dùng này là quản lý viên
+        grant: 
+          administrator: Cấp quyền quản lý viên
+          moderator: Cấp quyền điều hành viên
+        moderator: Người dùng này là điều hành viên
+        revoke: 
+          administrator: Rút quyền quản lý viên
+          moderator: Rút quyền điều hành viên
+      send message: gửi thư
+      settings_link_text: tùy chọn
+      spam score: "Điểm số Spam:"
+      status: "Trạng thái:"
+      traces: tuyến đường
+      unhide_user: hiện tài khoản này
+      user location: Vị trí của người dùng
+      your friends: Người bạn của bạn
+  user_block: 
+    blocks_by: 
+      empty: "%{name} chưa cấm ai."
+      heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
+      title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
+    blocks_on: 
+      empty: "%{name} chưa bị cấm."
+      heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
+      title: Các tác vụ cấm %{name}
+    create: 
+      flash: Cấm người dùng %{name}.
+      try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
+      try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
+    edit: 
+      back: Xem tất cả tác vụ cấm
+      heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
+      needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
+      period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
+      reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
+      show: Xem tác vụ cấm này
+      submit: Cập nhật tác vụ cấm
+      title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
+    filter: 
+      block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
+      block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
+      not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
+    helper: 
+      time_future: Hết hạn %{time}.
+      time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
+      until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
+    index: 
+      empty: Chưa ai bị cấm.
+      heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
+      title: Người dùng bị cấm
+    model: 
+      non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
+      non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
+    new: 
+      back: Xem tất cả tác vụ cấm
+      heading: Cấm %{name}
+      needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
+      period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
+      reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
+      submit: Cấm người dùng
+      title: Cấm %{name}
+      tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
+      tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
+    not_found: 
+      back: Trở về trang đầu
+      sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
+    partial: 
+      confirm: Bạn có chắc không?
+      creator_name: Người cấm
+      display_name: Người bị cấm
+      edit: Sửa đổi
+      not_revoked: (không bị hủy)
+      reason: Lý do cấm
+      revoke: Bỏ cấm!
+      revoker_name: Người bỏ cấm
+      show: Hiện
+      status: Trạng thái
+    period: "%{count} giờ"
+    revoke: 
+      confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
+      flash: Đã bỏ cấm.
+      heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
+      past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
+      revoke: Bỏ cấm!
+      time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
+      title: Bỏ cấm %{block_on}
+    show: 
+      back: Xem tất cả tác vụ cấm
+      confirm: Bạn có chắc không?
+      edit: Sửa đổi
+      heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
+      needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
+      reason: "Lý do cấm:"
+      revoke: Bỏ cấm!
+      revoker: "Người bỏ cấm:"
+      show: Hiện
+      status: Trạng thái
+      time_future: Hết hạn %{time}
+      time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
+      title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
+    update: 
+      only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
+      success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
+  user_role: 
+    filter: 
+      already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
+      doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
+      not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
+      not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
+    grant: 
+      are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
+      confirm: Xác nhận
+      fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
+      heading: Xác nhận cấp vai trò
+      title: Xác nhận cấp vai trò
+    revoke: 
+      are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
+      confirm: Xác nhận
+      fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
+      heading: Xác nhận rút vai trò
+      title: Xác nhận rút vai trò