Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / pa.yml
index 6a4203c..cfae9cd 100644 (file)
@@ -3,6 +3,7 @@
 # Export driver: phpyaml
 # Author: Aalam
 # Author: Babanwalia
+# Author: Jimidar
 ---
 pa:
   time:
@@ -10,12 +11,12 @@ pa:
       friendly: '%e %B %Y at %H:%M'
   activerecord:
     models:
-      acl: ਅਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਸਟ
-      country: à¨¦à©\87ਸ਼
+      acl: à¨\85ਸà©\88ੱਸ à¨\95à©°à¨\9fਰà©\8bਲ à¨²à¨¿à¨¸à¨\9f
+      country: à¨®à©\81ਲà¨\95
       diary_comment: ਡਾਇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ
-      diary_entry: à¨¡à¨¾à¨\87ਰà©\80 à¨\90à¨\82à¨\9fਰà©\80
+      diary_entry: à¨¡à¨¾à¨\87ਰà©\80 à¨\87ੰਦਰਾà¨\9c
       friend: ਦੋਸਤ
-      language: à¨­à¨¾à¨¸à¨¼à¨¾
+      language: à¨¬à©\8bਲà©\80
       message: ਸੁਨੇਹਾ
       node: ਨੋਡ
       node_tag: ਨੋਡ ਟੈਗ
@@ -31,10 +32,10 @@ pa:
       relation: ਸਬੰਧ
       relation_member: ਸਬੰਧ ਮੈਂਬਰ
       relation_tag: ਸਬੰਧ ਟੈਗ
-      session: à¨¸à¨¼à©\88ਸ਼ਨ
-      user: à¨¯à©\82à¨\9c਼
-      user_preference: à¨¯à©\82à¨\9c਼ਰ à¨ªà¨¸à©°à¨¦
-      user_token: à¨¯à©\82à¨\9c਼ਰ ਟੋਕਨ
+      session: ਸੈਸ਼ਨ
+      user: à¨µà¨°à¨¤à©\8bà¨\82à¨\95ਾ
+      user_preference: à¨µà¨°à¨¤à©\8bà¨\82à¨\95ਾਰ à¨¤à¨°à¨\9cà©\80ਹਾà¨\82
+      user_token: à¨µà¨°à¨¤à©\8bà¨\82à¨\95ਾਰ ਟੋਕਨ
       way: ਰਾਹ
       way_node: ਰਾਹ ਨੋਡ
       way_tag: ਰਾਹ ਟੈਗ
@@ -42,40 +43,53 @@ pa:
       diary_comment:
         body: ਮੁੱਖ ਭਾਗ
       diary_entry:
-        user: à¨¯à©\82à¨\9c਼
-        title: à¨\9fਾà¨\88à¨\9fਲ
+        user: à¨µà¨°à¨¤à©\8bà¨\82à¨\95ਾ
+        title: à¨µà¨¿à¨¸à¨¼à¨¾
         latitude: ਲੰਬਕਾਰ
         longitude: ਲੰਬਕਾਰ
-        language: à¨­à¨¾à¨¸à¨¼à¨¾
+        language: à¨¬à©\8bਲà©\80
       friend:
-        user: à¨¯à©\82à¨\9c਼
+        user: à¨µà¨°à¨¤à©\8bà¨\82à¨\95ਾ
         friend: ਦੋਸਤ
       trace:
-        user: à¨¯à©\82à¨\9c਼
-        visible: à¨¦à¨¿à©±à¨\96
+        user: à¨µà¨°à¨¤à©\8bà¨\82à¨\95ਾ
+        visible: à¨µà¨¿à¨\96ਣਯà©\8bà¨\97
         name: ਨਾਂ
-        size: à¨\86ਕਾਰ
+        size: à¨\85ਕਾਰ
         latitude: ਵਿਧਕਾਰ
         longitude: ਲੰਬਕਾਰ
-        public: à¨ªà¨¬à¨²à¨¿
+        public: à¨\9cਨਤ
         description: ਵੇਰਵਾ
       message:
         sender: ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ
-        title: à¨\9fਾà¨\88à¨\9fਲ
+        title: à¨µà¨¿à¨¸à¨¼à¨¾
         body: ਮੁੱਖ ਭਾਗ
         recipient: ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ
       user:
         email: ਈਮੇਲ
         active: ਸਰਗਰਮ
-        display_name: à¨µà©\87ਖਾਉਣ ਨਾਂ
+        display_name: à¨µà¨¿ਖਾਉਣ ਨਾਂ
         description: ਵੇਰਵਾ
-        languages: à¨­à¨¾à¨¸à¨¼à¨¾
-        pass_crypt: à¨ªà¨¾à¨¸à¨µà¨°à¨¡
+        languages: à¨¬à©\8bਲà©\80à¨\86à¨\82
+        pass_crypt: à¨ªà¨\9bਾਣ-ਸ਼ਬਦ
   editor:
-    default: à¨¡à¨¿à¨«à¨¾à¨²à¨\9f (à¨\87ਸ à¨¸à¨®à©\87à¨\82 %{name})
+    default: à¨®à©\82ਲ (ਮà©\8cà¨\9cà©\82ਦਾ %{name})
     remote:
       name: ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ
   browse:
+    created: ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
+    closed: ਬੰਦ ਹੋਇਆ
+    created_html: <abbr title='%{title}'>%{time} ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ</abbr>
+    anonymous: ਬੇਪਛਾਣ
+    no_comment: (ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ)
+    part_of: ਦਾ ਹਿੱਸਾ
+    view_history: ਅਤੀਤ ਵੇਖੋ
+    view_details: ਵੇਰਵੇ ਵੇਖੋ
+    location: 'ਸਥਿਤੀ:'
+    changeset:
+      belongs_to: ਲੇਖਕ
+    relation:
+      members: ਜੀਅ
     relation_member:
       entry_role: '%{type} %{name} %{role} ਵਜੋਂ'
       type:
@@ -87,33 +101,33 @@ pa:
         node: ਨੋਡ
         way: ਰਾਹ
         relation: ਸਬੰਧ
-        changeset: ਚੇਜ਼ਸੈੱਟ
+        changeset: à¨\9aà©\87à¨\82à¨\9c਼ਸà©\88ੱà¨\9f
     timeout:
       type:
         node: ਨੋਡ
         way: ਰਾਹ
         relation: ਸਬੰਧ
-        changeset: ਚੇਜ਼ਸੈੱਟ
+        changeset: à¨\9aà©\87à¨\82à¨\9c਼ਸà©\88ੱà¨\9f
     redacted:
       type:
-        node: à¨\97ੱਠ
+        node: à¨¨à©\8bਡ
         way: ਰਾਹ
         relation: ਸਬੰਧ
     start_rjs:
       load_data: ਡਾਟਾ ਲੋਡ ਕਰੋ
-      loading: à¨²à©\8bਡ à¨\95à©\80ਤਾ à¨\9cਾ ਰਿਹਾ ਹੈ…
+      loading: à¨²à©\8bਡ à¨¹à©\8b ਰਿਹਾ ਹੈ…
     tag_details:
-      tags: 'ਟੈਗ:'
+      tags: ਟੈਗ
     note:
-      title: ਟਿੱਪਣੀ
+      title: 'ਟਿੱਪਣੀ: %{id}'
       description: ਵੇਰਵਾ
   changeset:
     changeset_paging_nav:
-      showing_page: à¨¸à¨«à¨¼ਾ %{page}
+      showing_page: à¨µà¨°à¨\95ਾ %{page}
       next: ਅਗਲਾ »
       previous: « ਪਿਛਲਾ
     changeset:
-      anonymous: à¨\97à©\81ਮਨਾਮ
+      anonymous: à¨¬à©\87ਪà¨\9bਾਣ
       no_edits: (ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ)
     changesets:
       user: ਵਰਤੋਂਕਾਰ
@@ -122,25 +136,27 @@ pa:
   diary_entry:
     edit:
       subject: 'ਵਿਸ਼ਾ:'
-      language: 'ਭਾਸ਼ਾ:'
+      language: 'ਬà©\8bਲà©\80:'
       location: 'ਸਥਿਤੀ:'
       latitude: 'ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼:'
       longitude: 'ਰੇਖਾਂਸ਼:'
       use_map_link: ਨਕਸ਼ਾ ਵਰਤੋ
       save_button: ਸਾਂਭੋ
     view:
+      leave_a_comment: ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ
+      login_to_leave_a_comment: ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ %{login_link}
       login: ਦਾਖ਼ਲਾ
       save_button: ਸਾਂਭੋ
     no_such_entry:
       title: ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਇੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ
     diary_entry:
       comment_link: ਇਸ ਇੰਦਰਾਜ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ
-      reply_link: à¨\87ਸ à¨\87ੰਦਰਾà¨\9c à¨¦à¨¾ à¨\9cà©\81à¨\86ਬ à¨¦à¨¿à¨\93
+      reply_link: à¨\87ਸ à¨\87ੰਦਰਾà¨\9c à¨¦à¨¾ à¨\9cà©\81à¨\86ਬ à¨¦à¨¿à¨\89
       edit_link: ਇਹ ਇੰਦਰਾਜ ਸੋਧੋ
-      hide_link: à¨\87ਹ à¨\87ੰਦਰਾà¨\9c à¨²à©\81à¨\95ਾà¨\93
+      hide_link: à¨\87ਹ à¨\87ੰਦਰਾà¨\9c à¨²à©\81à¨\95ਾà¨\89
       confirm: ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ
     diary_comment:
-      hide_link: à¨\87ਹ à¨\9fਿੱਪਣà©\80 à¨²à©\81à¨\95ਾà¨\93
+      hide_link: à¨\87ਹ à¨\9fਿੱਪਣà©\80 à¨²à©\81à¨\95ਾà¨\89
       confirm: ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ
     location:
       location: 'ਸਥਿਤੀ:'
@@ -153,20 +169,26 @@ pa:
       newer_comments: ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
       older_comments: ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
   export:
+    title: ਬਰਾਮਦ
     start:
-      area_to_export: à¨¨à¨¿à¨°à¨¯à¨¾à¨¤ à¨\95ਰਨ à¨²à¨\88 à¨\96à©\87ਤਰ
+      area_to_export: à¨¬à¨°à¨¾à¨®à¨¦ à¨µà¨¾à¨¸à¨¤à©\87 à¨\87ਲਾà¨\95ਾ
       manually_select: ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੇਤਰ ਚੁਣੋ
-      licence: ਲਸੰਸ
+      format_to_export: ਬਰਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਰੂਪ
+      licence: ਲਾਇਸੰਸ
+      too_large:
+        other:
+          title: ਹੋਰ ਸਰੋਤ
       options: ਚੋਣਾਂ
-      format: ਰੂਪ
+      format: ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
       scale: ਪੈਮਾਨਾ
       max: ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
       image_size: ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਅਕਾਰ
       zoom: ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ
+      add_marker: ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜੋੜੋ
       latitude: 'ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼:'
       longitude: 'ਰੇਖਾਂਸ਼:'
       output: ਆਊਟਪੁਟ
-      export_button: à¨¨à¨¿à¨°à¨¯à¨¾à¨¤
+      export_button: à¨¬à¨°à¨¾à¨®à¨¦
   geocoder:
     search_osm_nominatim:
       prefix:
@@ -175,8 +197,8 @@ pa:
           apron: ਐਪਰਨ
           gate: ਦਰਵਾਜ਼ਾ
           helipad: ਹੈਲੀਪੈਡ
-          runway: à¨°à¨¨à¨µà©\87
-          taxiway: ਟੈਕਸੀਵੇ
+          runway: à¨\89ਡਾਣ-ਪੱà¨\9fà©\80
+          taxiway: ਟੈਕਸੀਵੇ
           terminal: ਟਰਮੀਨਲ
         amenity:
           airport: ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ
@@ -186,19 +208,19 @@ pa:
           auditorium: ਆਡੋਟੋਰੀਅਮ
           bank: ਬੈਂਕ
           bar: ਬਾਰ
-          bbq: à¨¬à¨¾à¨°à¨¬à©\87ਕਿਊ
+          bbq: à¨¬à¨¾à¨°à¨¬à©\80ਕਿਊ
           bench: ਬੈਂਚ
           bicycle_parking: ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ
           bicycle_rental: ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ
           biergarten: ਬੀਅਰ ਬਾਗ਼
           brothel: ਕੋਠਾ
           bureau_de_change: ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾ
-          bus_station: à¨¬à¨¸ à¨¸à¨\9fà©\88à¨\82ਡ
+          bus_station: à¨¬à¨¸ à¨\85ੱਡਾ
           cafe: ਕੈਫ਼ੇ
           car_rental: ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਾਰ
-          car_sharing: à¨¸à¨¾à¨\82à¨\9dà©\80 à¨\95ਾਰ
+          car_sharing: à¨\95ਾਰ à¨¸à¨¾à¨\82à¨\9d
           car_wash: ਕਾਰ ਧੁਆਈ
-          casino: ਕਸੀਨੋ
+          casino: à¨\95à©\88ਸà©\80ਨà©\8b
           charging_station: ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ
           cinema: ਸਿਨੇਮਾ
           clinic: ਕਲੀਨਿਕ
@@ -215,7 +237,7 @@ pa:
           embassy: ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਾ
           emergency_phone: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫ਼ੋਨ
           fast_food: ਫ਼ਾਸਟ ਫ਼ੂਡ
-          ferry_terminal: à¨«à¨¼à©\88ਰà©\80 à¨\85ੱਡਾ
+          ferry_terminal: à¨«à¨¼à©\88ਰà©\80 à¨\9fਰਮà©\80ਨਲ
           fire_hydrant: ਅੱਗ-ਬੁਝਾਊ ਨਲਕਾ
           fire_station: ਅੱਗ-ਬੁਝਾਊ ਸਟੇਸ਼ਨ
           food_court: ਖਾਣਾ ਦਰਬਾਰ
@@ -231,9 +253,9 @@ pa:
           ice_cream: ਆਈਸ ਕਰੀਮ
           kindergarten: ਬਾਲਵਾੜੀ
           library: ਪੁਸਤਕਾਲਾ
-          market: à¨®à¨¾à¨°à¨\95ਿà¨\9f
-          marketplace: à¨®à¨¾à¨°à¨\95ਿà¨\9f à¨\9fਿà¨\95ਾਣਾ
-          mountain_rescue: ਪਹਾੜ ਬਚਾਓ
+          market: à¨®à©°à¨¡à©\80
+          marketplace: à¨®à©°à¨¡à©\80 à¨¦à©\80 à¨¥à¨¾à¨\82
+          mountain_rescue: ਪਹਾੜੀ ਬਚਾਉ ਦਸਤਾ
           nightclub: ਰਾਤ ਦਾ ਕਲੱਬ
           nursery: ਨਰਸਰੀ
           nursing_home: ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ
@@ -248,9 +270,9 @@ pa:
           preschool: ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ
           prison: ਜੇਲ੍ਹ
           pub: ਪਬ
-          public_building: à¨²à©\8bਕ ਇਮਾਰਤ
-          public_market: à¨²à©\8bà¨\95 à¨®à¨¾à¨°à¨\95ਿà¨\9f
-          reception_area: à¨\95ਬà©\82ਲ à¨\87ਲਾà¨\95ਾ
+          public_building: à¨\9cਨਤਕ ਇਮਾਰਤ
+          public_market: à¨\9cਨਤà¨\95 à¨®à©°à¨¡à©\80
+          reception_area: à¨¸à¨µà¨¾à¨\97ਤ à¨\96à©\87ਤਰ
           recycling: ਰੀਸਾਈਕਲ ਬਿੰਦੂ
           restaurant: ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ
           retirement_home: ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਘਰ
@@ -258,21 +280,21 @@ pa:
           school: ਸਕੂਲ
           shelter: ਸ਼ਰਨ
           shop: ਹੱਟੀ
-          shopping: à¨¸à¨¼à¨¾à¨ªà¨¿à©°à¨\97
+          shopping: à¨\96਼ਰà©\80ਦਦਾਰà©\80
           shower: ਸ਼ਾਵਰ
           social_centre: ਸਮਾਜਕ ਕੇਂਦਰ
           social_club: ਸਮਾਜਕ ਕਲੱਬ
-          studio: à¨¸à¨\9fà©\82ਡà©\80à¨\93
-          supermarket: à¨¸à©\81ਪਰਮਾਰà¨\95ਿà¨\9f
+          studio: à¨¸à¨\9fà©\82ਡà©\80à¨\89
+          supermarket: à¨µà©±à¨¡à©\80 à¨®à©°à¨¡à©\80
           swimming_pool: ਤੈਰਾਕੀ ਤਲਾਅ
           taxi: ਟੈਕਸੀ
-          telephone: à¨ªà¨¬à¨²à¨¿ਕ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ
+          telephone: à¨\9cਨਤਕ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ
           theatre: ਥੀਏਟਰ
           toilets: ਪਖਾਣੇ
           townhall: ਟਾਊਨ ਹਾਲ
           university: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
           vending_machine: ਮਾਲ-ਵੇਚੂ ਮਸ਼ੀਨ
-          veterinary: à¨¡à©°à¨\97ਰਾà¨\82 à¨¦à¨¾ à¨¡à¨¾à¨\95à¨\9fਰ
+          veterinary: à¨¡à©°à¨\97ਰਾà¨\82 à¨¦à¨¾ à¨¹à¨¸à¨ªà¨¤à¨¾à¨²
           village_hall: ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ
           waste_basket: ਕੂੜਾਦਾਨ
           wifi: ਵਾਈਫ਼ਾਈ ਪਹੁੰਚ
@@ -281,7 +303,7 @@ pa:
         boundary:
           administrative: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਰਹੱਦ
           census: ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਰਹੱਦ
-          national_park: à¨°à¨¾à¨¸à¨¼à¨\9fਰà©\80 à¨ªà¨¾à¨°à¨\95
+          national_park: à¨\95à©\8cਮà©\80 à¨¬à¨¾à¨\97਼
           protected_area: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ
         bridge:
           aqueduct: ਪੁਲ
@@ -291,29 +313,31 @@ pa:
           "yes": ਪੁਲ
         building:
           "yes": ਇਮਾਰਤ
+        emergency:
+          phone: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫ਼ੋਨ
         highway:
           bridleway: ਘੋੜ-ਰਾਹ
-          bus_stop: à¨¬à¨¸ à¨¸à¨\9fਾਪ
+          bus_stop: à¨¬à©±à¨¸ à¨\85ੱਡਾ
           byway: ਬਾਈਵੇ
           construction: ਉਸਾਰੀ ਹੇਠ ਹਾਈਵੇ
           cycleway: ਸਾਈਕਲ ਰਾਹ
           emergency_access_point: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਹੁੰਚ ਬਿੰਦੂ
-          footway: à¨«à©\81ੱà¨\9fਪਾਥ
+          footway: à¨ªà©\88ਦਲ à¨°à¨¾à¨¹
           ford: ਫ਼ੋਰਡ
           living_street: ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਰੀਟ
           milestone: ਮੀਲਪੱਥਰ
-          minor: à¨®à¨¾à¨\88ਨਰ à¨°à©\8bਡ
+          minor: à¨\9bà©\8bà¨\9fà©\80 à¨¸à©\9cà¨\95
           motorway: ਮੋਟਰਵੇ
           motorway_junction: ਮੋਟਰਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨ
           motorway_link: ਮੋਟਰਵੇ ਰੋਡ
           path: ਰਾਹ
-          pedestrian: à¨¤à©\81ਰਨ à¨¦à¨¾ ਰਾਹ
+          pedestrian: à¨ªà©\88ਦਲ à¨\9cਾਣ à¨²à¨\88 ਰਾਹ
           platform: ਪਲੇਟਫਾਰਮ
-          primary: ਮੁਢਲੀ ਸੜਕ
-          primary_link: ਮੁਢਲੀ ਸੜਕ
+          primary: à¨®à©\81ੱਢਲà©\80 à¨¸à©\9cà¨\95
+          primary_link: à¨®à©\81ੱਢਲà©\80 à¨¸à©\9cà¨\95
           raceway: ਰੇਸਵੇ
           residential: ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ
-          rest_area: à¨\85ਰਾਮ à¨\98
+          rest_area: à¨\85ਰਾਮ à¨\96à©\87ਤ
           road: ਸੜਕ
           secondary: ਸਕੈਂਡਰੀ ਸੜਕ
           secondary_link: ਸਕੈਂਡਰੀ ਸੜਕ
@@ -341,10 +365,12 @@ pa:
           monument: ਸਮਾਰਕ
           museum: ਅਜਾਇਬਘਰ
           ruins: ਖੰਡਰ
+          tomb: ਮਕਬਰਾ
           tower: ਬੁਰਜ
         landuse:
           basin: ਹੌਜ਼ੀ
           commercial: ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ
+          conservation: ਰੱਖ
           construction: ਉਸਾਰੀ
           farm: ਖੇਤ
           farmland: ਖੇਤ ਭੂਮੀ
@@ -352,24 +378,43 @@ pa:
           forest: ਜੰਗਲ
           garages: ਗੈਰਜ
           grass: ਘਾਹ
-          industrial: à¨\89ਦਯà©\8bà¨\97à©\80 à¨\96à©\87ਤਰ
+          industrial: à¨¸à¨¨à¨\85ਤà©\80 à¨\87ਲਾà¨\95ਾ
           meadow: ਚਰਗਾਹ
-          military: à¨®à¨¿à¨²à¨\9fਰà©\80 à¨\96à©\87ਤਰ
+          military: à¨«à¨¼à©\8cà¨\9cà©\80 à¨\87ਲਾà¨\95ਾ
           mine: ਖਾਨ
           orchard: ਬਗ਼ੀਚਾ
+          nature_reserve: ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਖ
           park: ਬਾਗ਼
           railway: ਰੇਲਵੇ
+          residential: ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ
+          retail: ਪਰਚੂਨ
           road: ਸੜਕ ਇਲਾਕਾ
+          village_green: ਪੇਂਡੂ ਹਰਿਆਵਲ
+          vineyard: ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ਼
+          wetland: ਨਮ ਇਲਾਕਾ
           wood: ਜੰਗਲ
         leisure:
+          common: ਸ਼ਾਮਲਾਟ
+          fishing: ਮੱਛੀ-ਖੋਜ ਇਲਾਕਾ
+          fitness_station: ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅੱਡਾ
           garden: ਬਾਗ਼
+          golf_course: ਗੋਲਫ਼ ਮੈਦਾਨ
+          ice_rink: ਬਰਫ਼ੀਲਾ ਫ਼ਰਸ਼
+          miniature_golf: ਨਿੱਕੀ ਗੋਲਫ਼
+          nature_reserve: ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਖ
           park: ਪਾਰਕ
+          pitch: ਖੇਡ ਦੀ ਬੀੜ
+          playground: ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ
+          recreation_ground: ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੈਦਾਨ
           sauna: ਸੌਨਾ
           sports_centre: ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ
           stadium: ਸਟੇਡੀਅਮ
           swimming_pool: ਤੈਰਾਕੀ ਤਲਾਅ
           track: ਭੱਜਣ ਲਈ ਟਰੈਕ
           water_park: ਜਲ ਪਾਰਕ
+        military:
+          airfield: ਫ਼ੌਜੀ ਉਡਾਣ-ਖੇਤਰ
+          barracks: ਬੈਰਕ
         mountain_pass:
           "yes": ਦੱਰਾ
         natural:
@@ -377,14 +422,20 @@ pa:
           beach: ਬੀਚ
           cape: ਅੰਤਰੀਪ
           cave_entrance: ਗੁਫ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
+          channel: ਨਹਿਰ
+          cliff: ਟਿੱਲਾ
+          crater: ਪਹਾੜ ਦਾ ਮੂੰਹ
+          dune: ਟਿੱਬਾ
+          feature: ਮੁਹਾਂਦਰਾ
           forest: ਜੰਗਲ
           geyser: ਗੀਜ਼ਰ
           glacier: ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ
           heath: ਸਿਹਤ
           hill: ਪਹਾੜੀ
           island: ਟਾਪੂ
-          land: ਭੋਂ
+          land: ਭੋਂ
           marsh: ਦਲਦਲ
+          moor: ਬੀੜ
           mud: ਚਿੱਕੜ
           peak: ਚੋਟੀ
           point: ਬਿੰਦੂ
@@ -392,13 +443,18 @@ pa:
           ridge: ਰਿੱਜ
           river: ਦਰਿਆ
           rock: ਚਟਾਨ
+          scree: ਰੇੜ੍ਹ
+          scrub: ਝਾੜ ਬਰੋਟਾ
+          shoal: ਬਰੇਤਾ
           spring: ਸੋਮਾ
           stone: ਪੱਥਰ
           strait: ਪਣਜੋੜ
-          tree: ਦਰਖ਼ਤ
+          tree: à¨¦à¨°à©±à¨\96਼ਤ
           valley: ਘਾਟੀ
           volcano: ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ
           water: ਪਾਣੀ
+          wetland: ਨਮ ਇਲਾਕਾ
+          wetlands: ਨਮ ਇਲਾਕੇ
           wood: ਜੰਗਲ
         office:
           accountant: ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ
@@ -410,13 +466,14 @@ pa:
           insurance: ਬੀਮਾ ਦਫ਼ਤਰ
           lawyer: ਵਕੀਲ
           ngo: ਐੱਨ੦ਜੀ੦ਓ ਦਫ਼ਤਰ
+          telecommunication: ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਦਫ਼ਤਰ
           travel_agent: ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ
           "yes": ਦਫ਼ਤਰ
         place:
           airport: ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ
           city: ਸ਼ਹਿਰ
-          country: à¨¦à©\87ਸ਼
-          county: à¨¦à©\87ਸ਼
+          country: à¨®à©\81ਲà¨\95
+          county: à¨°à¨¾à¨\9c
           farm: ਖੇਤ
           hamlet: ਡੇਰਾ
           house: ਘਰ
@@ -427,7 +484,8 @@ pa:
           locality: ਮੁਹੱਲਾ
           moor: ਮੂਰ
           municipality: ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ
-          postcode: ਡਾਕਕੋਡ
+          neighbourhood: ਗੁਆਂਢ
+          postcode: ਡਾਕ-ਕੋਡ
           region: ਇਲਾਕਾ
           sea: ਸਮੁੰਦਰ
           state: ਰਾਜ
@@ -460,34 +518,39 @@ pa:
           art: ਕਲਾ ਹੱਟੀ
           bakery: ਨਾਨਬਾਈ ਦੀ ਹੱਟੀ
           beauty: ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ
+          beverages: ਪੀਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੱਟੀ
           bicycle: ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
           books: ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
+          boutique: ਬੁਟੀਕ
           butcher: ਕਸਾਈ
           car: ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
-          car_parts: à¨\95ਾਰਾà¨\82 à¨¦à©\87 à¨ªà¨¾à¨°à¨\9f
+          car_parts: à¨\95ਾਰਾà¨\82 à¨¦à©\87 à¨ªà©\81ਰà¨\9cà©\87
           car_repair: ਕਾਰ ਮੁਰੰਮਤ
           carpet: ਗ਼ਲੀਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
           charity: ਦਾਨ ਦੀ ਹੱਟੀ
           chemist: ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
-          clothes: à¨\95ੱਪà©\9cਿà¨\86à¨\82 à¨¦à©\80 à¨¦à©\81à¨\95ਾਨ
+          clothes: à¨¬à¨\9cਾà¨\9cà©\80 à¨¹à©±à¨\9fà©\80
           computer: ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
           confectionery: ਹਲਵਾਈ
           convenience: ਸੌਖ ਕੇਂਦਰ
           copyshop: ਕਾਪੀ ਹੱਟੀ
           cosmetics: ਸੁਰਖੀ-ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
+          deli: ਡੇਲੀ
           department_store: ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ
-          discount: à¨¡à¨¿à¨¸à¨\95ਾà¨\8aà¨\82à¨\9f à¨µà¨¾à¨²à©\80à¨\86à¨\82 à¨\9aà©\80à¨\9c਼ਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
+          discount: à¨\9bà©\8bà¨\9f à¨µà¨¾à¨²à©\80à¨\86à¨\82 à¨\9aà©\80à¨\9c਼ਾà¨\82 ਦੀ ਦੁਕਾਨ
           doityourself: ਆਪ ਕਰੋ
           dry_cleaning: ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ
           electronics: ਬਿਜਲਾਣੂ ਦੁਕਾਨ
-          estate_agent: à¨\87ਸà¨\9fà©\87à¨\9f à¨\85ਜੰਟ
+          estate_agent: à¨\87ਸà¨\9fà©\87à¨\9f à¨\8fਜੰਟ
           farm: ਫ਼ਾਰਮ ਦੁਕਾਨ
           fashion: ਫ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੱਟੀ
           fish: ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
           florist: ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
+          food: ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਹੱਟੀ
+          funeral_directors: ਜਨਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
           furniture: ਫ਼ਰਨੀਚਰ
           gallery: ਗੈਲਰੀ
-          garden_centre: ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ
+          garden_centre: ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਕੇਂਦਰ
           general: ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ
           gift: ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
           grocery: ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਟੀ
@@ -496,25 +559,39 @@ pa:
           hifi: ਹਾਈ-ਫ਼ਾਈ
           insurance: ਬੀਮਾ
           jewelry: ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
+          kiosk: ਖੋਖਾ
           laundry: ਧੋਬੀਘਾਟ
           mall: ਮਾਲ
-          market: à¨®à¨¾à¨°à¨\95ਿà¨\9f
-          mobile_phone: ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
+          market: à¨®à©°à¨¡à©\80
+          mobile_phone: ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
           motorcycle: ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
           music: ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
-          newsagent: ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ
+          newsagent: ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ
+          optician: ਐਨਕਸਾਜ਼
+          organic: ਕਾਰਬਨੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਹੱਟੀ
+          outdoor: ਮੈਦਾਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਹੱਟੀ
           pet: ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
+          pharmacy: ਦਵਾਖ਼ਾਨਾ
           photo: ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
+          salon: ਦੀਵਾਨਖ਼ਾਨਾ
           shoes: ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
-          shopping_centre: à¨¸à¨¼à¨¾à¨ªà¨¿à©°à¨\97 ਕੇਂਦਰ
+          shopping_centre: à¨\96਼ਰà©\80ਦਦਾਰà©\80 ਕੇਂਦਰ
           sports: ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
           stationery: ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
           supermarket: ਸੁਪਰਮਾਰਕਿਟ
+          tailor: ਦਰਜੀ
           toys: ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
           travel_agency: ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ
           video: ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
+          "yes": ਹੱਟੀ
         tourism:
+          artwork: ਕਾਰੀਗਰੀ
+          attraction: ਖਿੱਚ
+          bed_and_breakfast: ਮੰਜਾ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ
           cabin: ਕੈਬਿਨ
+          camp_site: ਛਾਉਣੀ
+          caravan_site: ਕਾਫ਼ਲਾ ਟਿਕਾਣਾ
+          chalet: ਲੱਕੜ ਦਾ ਘਰ
           guest_house: ਸਰਾਂ
           hostel: ਹੋਸਟਲ
           hotel: ਹੋਟਲ
@@ -524,26 +601,40 @@ pa:
           picnic_site: ਪਿਕਨਿਕ ਟਿਕਾਣਾ
           theme_park: ਥੀਮ ਪਾਰਕ
           valley: ਘਾਟੀ
+          viewpoint: ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ
           zoo: ਚਿੜੀਆਘਰ
         tunnel:
+          culvert: ਪੁਲੀ
           "yes": ਸੁਰੰਗ
         waterway:
+          artificial: ਬਣਾਉਟੀ ਨਹਿਰ
+          boatyard: ਬੇੜੀ ਵਾੜਾ
           canal: ਨਹਿਰ
+          connector: ਨਹਿਰ-ਜੋੜ
           dam: ਬੰਨ੍ਹ
+          derelict_canal: ਲਾਵਾਰਸ ਨਹਿਰ
+          ditch: ਖਾਲ਼
+          dock: ਮਾਲ-ਘਾਟ
           drain: ਨਾਲ਼ੀ
-          lock: ਜਿੰਦਰਾ
+          lock: ਟੋਭਾ
+          lock_gate: ਨਹਿਰ ਦਾ ਬੂਹਾ
+          mineral_spring: ਖਣਜੀ ਸੋਮਾ
+          rapids: ਝਾਲ
           river: ਦਰਿਆ
           riverbank: ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ
-          wadi: ਵਾਦੀ
+          stream: ਨਾਲ਼ਾ
+          wadi: ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ
           waterfall: ਝਰਨਾ
+          water_point: ਪਾਣੀ ਬਿੰਦੂ
+          weir: ਬੰਨ੍ਹ
       admin_levels:
         level2: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ
         level4: ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ
         level5: ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੱਦ
         level6: ਕਾਊਂਟੀ ਦੀ ਹੱਦ
         level8: ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ
-        level9: ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂ
-        level10: ਉਪਨਗਰ ਦੀ ਜੂ
+        level9: ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂ
+        level10: ਉਪਨਗਰ ਦੀ ਜੂ
     description:
       types:
         cities: ਸ਼ਹਿਰ
@@ -564,92 +655,145 @@ pa:
   layouts:
     logo:
       alt_text: ਓਪਨਸਟਰੀਟਮੈਪ ਲੋਗੋ
-    home: ਘਰ
-    logout: ਲਾਗਆਉਟ
-    log_in: ਲਾਗ ਇਨ
-    log_in_tooltip: ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰੋ
-    sign_up: ਸਾਈਨ ਅੱਪ
-    sign_up_tooltip: ਸੋਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ
+    home: ਘਰੇਲੂ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਜਾਉ
+    logout: ਵਿਦਾਈ ਲਉ
+    log_in: ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੋ
+    log_in_tooltip: ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰੋ
+    sign_up: ਭਰਤੀ ਹੋਵੋ
+    start_mapping: ਨਕਸ਼ਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
+    sign_up_tooltip: ਸੋਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉ
     edit: ਸੋਧੋ
     history: ਅਤੀਤ
-    export: ਨਿਰਯਾਤ
-    intro_2_create_account: ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ
+    export: ਬਰਾਮਦ
+    data: ਸਮੱਗਰੀ
+    export_data: ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰੋ
+    intro_2_create_account: ਇੱਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉ
+    partners_ic: ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ
     partners_partners: ਜੋੜੀਦਾਰ
     help: ਮਦਦ
-    copyright: ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਲਸੰਸ
+    about: ਬਾਬਤ
+    copyright: ਨਕਲ-ਹੱਕ
     community: ਭਾਈਚਾਰਾ
+    community_blogs: ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਲਾਗ
+    community_blogs_title: ਓਪਨ-ਸਟਰੀਟ-ਮੈਪ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਗ
     foundation: ਸਥਾਪਨਾ
+    foundation_title: ਓਪਨ-ਸਟਰੀਟ-ਮੈਪ ਅਦਾਰਾ
     make_a_donation:
-      text: ਦਾਨ ਦਿਓ
+      text: ਦਾਨ ਦਿਉ
+    learn_more: ਹੋਰ ਜਾਣੋ
+    more: ਹੋਰ
   license_page:
     foreign:
       title: ਇਸ ਤਰਜਮੇ ਬਾਰੇ
       english_link: ਮੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
     native:
-      title: à¨\87ਸ à¨¸à¨«à¨¼ੇ ਬਾਰੇ
+      title: à¨\87ਸ à¨µà¨°à¨\95ੇ ਬਾਰੇ
       mapping_link: ਨਕਸ਼ਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
     legal_babble:
-      title_html: ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਲਸੰਸ
+      title_html: ਨਕਲ-ਹੱਕ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸ
+      more_title_html: ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ
+      contributors_title_html: ਸਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨੀ
+  welcome_page:
+    title: ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!
+    whats_on_the_map:
+      title: ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ
+    questions:
+      title: ਕੋਈ ਸੁਆਲ?
+    start_mapping: ਨਕਸ਼ਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
+    add_a_note:
+      title: ਸੋਧਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨੋਟ ਜੋੜੋ!
+  fixthemap:
+    title: ਕਿਸੇ ਔਕੜ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿਉ / ਨਕਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕਰੋ
+    how_to_help:
+      title: ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ
+      join_the_community:
+        title: ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੋ
+    other_concerns:
+      title: ਹੋਰ ਫ਼ਿਕਰ
+  help_page:
+    title: ਮਦਦ ਲੈਣੀ
+    welcome:
+      url: /ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
+      title: ਓ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
+    help:
+      url: https://help.openstreetmap.org/
+      title: help.openstreetmap.org
+    wiki:
+      url: http://wiki.openstreetmap.org/
+      title: wiki.openstreetmap.org
+  about_page:
+    next: ਅੱਗੇ
+    copyright_html: <span>&copy;</span>ਓਪਨ-ਸਟਰੀਟ-ਮੈਪ<br>ਯੋਗਦਾਨੀ
+    local_knowledge_title: ਸਥਾਨੀ ਗਿਆਨ
+    partners_title: ਸਾਂਝੀਦਾਰ
   notifier:
     gpx_notification:
       greeting: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ,
     signup_confirm:
-      greeting: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ!
+      greeting: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ!
+    note_comment_notification:
+      anonymous: ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰ
+      greeting: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ,
   message:
     inbox:
+      from: ਵੱਲੋਂ
       subject: ਵਿਸ਼ਾ
       date: ਮਿਤੀ
     message_summary:
       reply_button: ਜੁਆਬ
-      delete_button: à¨®à¨¿à¨\9fਾà¨\93
+      delete_button: à¨®à¨¿à¨\9fਾà¨\89
     new:
-      title: à¨¸à©\81ਨà©\87ਹਾ à¨­à©\87à¨\9c
+      title: à¨¸à©\81ਨà©\87ਹਾ à¨\98ੱਲ
       subject: ਵਿਸ਼ਾ
       send_button: ਭੇਜੋ
       message_sent: ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ
     no_such_message:
-      title: à¨\95à©\8bà¨\88 à¨\85à¨\9cਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ
-      heading: à¨\95à©\8bà¨\88 à¨\85à¨\9cਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ
+      title: à¨\85à¨\9cਿਹਾ à¨\95à©\8bà¨\88 ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ
+      heading: à¨\85à¨\9cਿਹਾ à¨\95à©\8bà¨\88 ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ
     outbox:
+      to: ਵੱਲ
       subject: ਵਿਸ਼ਾ
       date: ਮਿਤੀ
     read:
+      title: ਸੁਨੇਹਾ ਪੜ੍ਹੋ
+      from: ਵੱਲੋਂ
       subject: ਵਿਸ਼ਾ
       date: ਮਿਤੀ
       reply_button: ਜੁਆਬ
-      unread_button: ਅਣ-ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ
+      unread_button: ਅਣ-ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉ
+      back: ਪਿੱਛੇ
       to: ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ
     sent_message_summary:
-      delete_button: à¨®à¨¿à¨\9fਾà¨\93
+      delete_button: à¨®à¨¿à¨\9fਾà¨\89
     delete:
       deleted: ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ
   site:
     index:
       createnote: ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ
     edit:
-      user_page_link: à¨µà¨°à¨¤à©\8bà¨\82à¨\95ਾਰ à¨¸à¨«à¨¼
-      anon_edits_link_text: à¨ªà¨¤à¨¾ à¨\95ਰà©\8b à¨\95ਿ à¨\87ੱਦਾà¨\82 à¨\95ਿà¨\89à¨\82 à¨¹à©\8bà¨\87à¨\86 ਹੈ।
+      user_page_link: à¨µà¨°à¨¤à©\8bà¨\82à¨\95ਾਰ à¨µà¨°à¨\95
+      anon_edits_link_text: à¨ªà¨¤à¨¾ à¨\95ਰà©\8b à¨\95ਿ à¨®à¨¾à¨®à¨²à¨¾ à¨\87ਸ à¨¤à¨°à©\8dਹਾà¨\82 à¨\95ਿà¨\89à¨\82 ਹੈ।
     sidebar:
       search_results: ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ
       close: ਬੰਦ ਕਰੋ
     search:
       search: ਖੋਜੋ
       where_am_i: ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ?
-      submit_text: à¨\9cਾà¨\93
+      submit_text: à¨\9cਾà¨\89
     key:
       table:
         entry:
-          motorway: ਮੋਟਰਵੇ
+          motorway: ਮੋਟਰਵੇ
           trunk: ਟਰੰਕ ਸੜਕ
-          primary: ਮੁਢਲੀ ਸੜਕ
+          primary: à¨®à©\81ੱਢਲà©\80 à¨¸à©\9cà¨\95
           secondary: ਸਕੈਂਡਰੀ ਸੜਕ
           track: ਟਰੈਕ
-          byway: ਬਾਈਵੇ
+          byway: ਬਾਈਵੇ
           bridleway: ਘੋੜ-ਰਾਹ
           cycleway: ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰਾਹ
           footway: ਪੈਦਲ ਰਾਹ
           rail: ਰੇਲਵੇ
-          subway: ਸਬਵੇ
+          subway: ਸਬ-ਵੇਅ
           tram:
           - ਹਲਕੀ ਰੇਲ
           - ਟਰਾਮ
@@ -657,8 +801,8 @@ pa:
           - ਕੇਬਲ ਕਾਰ
           - ਕੁਰਸੀ ਲਿਫ਼ਟ
           runway:
-          - à¨¹à¨µà¨¾à¨\88 à¨\85ੱਡà©\87 à¨¦à¨¾ à¨°à¨¨à¨µà©\87
-          - ਟੈਕਸੀਵੇ
+          - à¨¹à¨µà¨¾à¨\88 à¨\85ੱਡà©\87 à¨¦à©\80 à¨\89ਡਾਣ à¨ªà©±à¨\9fà©\80
+          - ਟੈਕਸੀਵੇ
           apron:
           - ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਐਪਰਨ
           - ਟਰਮੀਨਲ
@@ -670,10 +814,10 @@ pa:
           resident: ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ
           tourist: ਸੈਲਾਨੀ ਟਿਕਾਣਾ
           common:
-          - à¨¸à©±à¨¥
+          - à¨¸à¨¼à¨¾à¨®à¨²à¨¾à¨\9f
           - ਚਰਗਾਹ
           retail: ਪਰਚੂਨ ਖੇਤਰ
-          industrial: à¨\89ਦਯà©\8bà¨\97à©\80 ਖੇਤਰ
+          industrial: à¨\89ਦਯà©\8bà¨\97ਿà¨\95 ਖੇਤਰ
           commercial: ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ
           lake:
           - ਝੀਲ
@@ -682,8 +826,8 @@ pa:
           cemetery: ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ
           pitch: ਖੇਡ ਦੀ ਪਿੱਚ
           centre: ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ
-          reserve: à¨\95à©\81ਦਰਤà©\80 à¨°à¨¿à¨\9c਼ਰਵ
-          military: à¨®à¨¿à¨²à¨\9fਰà©\80 à¨\96à©\87ਤਰ
+          reserve: à¨\95à©\81ਦਰਤà©\80 à¨°à©±à¨\96
+          military: à¨«à¨¼à©\8cà¨\9cà©\80 à¨\87ਲਾà¨\95ਾ
           school:
           - ਸਕੂਲ
           - ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
@@ -695,7 +839,7 @@ pa:
           construction: ਉਸਾਰੀ ਹੇਠ ਸੜਕਾਂ
     richtext_area:
       edit: ਸੋਧੋ
-      preview: à¨\9dਲà¨\95
+      preview: à¨ªà¨¹à¨¿à¨² à¨\9dਾਤ
     markdown_help:
       headings: ਸਿਰਨਾਵੇਂ
       heading: ਸਿਰਨਾਵਾਂ
@@ -710,7 +854,7 @@ pa:
       uploaded_at: 'ਅੱਪਲੋਡ ਹੋਇਆ:'
       points: 'ਬਿੰਦੂ:'
       map: ਨਕਸ਼ਾ
-      edit: ਸੋਧ
+      edit: ਸੋਧ
       owner: 'ਮਾਲਕ:'
       description: 'ਵੇਰਵਾ:'
       tags: 'ਟੈਗ:'
@@ -719,25 +863,67 @@ pa:
     trace_form:
       description: 'ਵੇਰਵਾ:'
       tags: 'ਟੈਗ:'
-      upload_button: ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ
+      visibility: 'ਦਿੱਸਣਯੋਗਤਾ:'
+      visibility_help: ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
+      upload_button: ਚੜ੍ਹਾਉ
       help: ਮਦਦ
+    trace_header:
+      upload_trace: ਕੋਈ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਚੜ੍ਹਾਉ
+      see_all_traces: ਸਾਰੇ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਵੇਖੋ
+      see_your_traces: ਆਪਣੇ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਵੇਖੋ
     trace_optionals:
       tags: ਟੈਗ
     view:
+      title: ਖੁਰਾ-ਖੋਜ %{name} ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ
+      pending: ਲਮਕਦਾ
       filename: 'ਫ਼ਾਈਲ ਦਾ ਨਾਂ:'
       download: ਡਾਊਨਲੋਡ
       uploaded: 'ਅੱਪਲੋਡ ਹੋਇਆ:'
       points: ਬਿੰਦੂ
+      start_coordinates: 'ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੁਣਕ:'
       map: ਨਕਸ਼ਾ
       edit: ਸੋਧੋ
       owner: 'ਮਾਲਕ:'
       description: 'ਵੇਰਵਾ:'
       tags: ਟੈਗ
+      none: ਕੋਈ ਨਹੀਂ
+      edit_track: ਇਹ ਖੁਰ-ਖੋਜ ਸੋਧੋ
+      delete_track: ਇਹ ਖੁਰ-ਖੋਜ ਮਿਟਾਉ
+      trace_not_found: ਖੁਰ-ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ!
+      visibility: 'ਦਿੱਸਣਯੋਗਤਾ:'
+    trace_paging_nav:
+      showing_page: ਸਫ਼ਾ %{page}
+      older: ਪੁਰਾਣੇ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ
+      newer: ਨਵੇਂ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ
+    trace:
+      pending: ਲਮਕਦਾ
+      count_points: '%{count} ਬਿੰਦੂ'
+      ago: '%{time_in_words_ago} ਪਹਿਲਾਂ'
+      more: ਹੋਰ
+      trace_details: ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ
+      view_map: ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖੋ
+      edit: ਸੋਧੋ
+      edit_map: ਨਕਸ਼ਾ ਸੋਧੋ
+      public: ਜਨਤਕ
+      identifiable: ਪਛਾਣਯੋਗ
+      private: ਨਿੱਜੀ
+      trackable: ਪੈੜ ਕੱਢਣਯੋਗ
+      by: ਵੱਲੋਂ
+      in: ਵਿੱਚ
+      map: ਨਕਸ਼ਾ
+    list:
+      tagged_with: '%{tags} ਨਾਲ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ'
   oauth_clients:
+    new:
+      title: ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਾਉ
+      submit: ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਾਉ
+    edit:
+      title: ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੋਧੋ
+      submit: ਸੋਧੋ
     show:
-      edit: à¨µà©\87ਰਵਾ ਸੋਧੋ
+      edit: à¨µà©\87ਰਵà©\87 ਸੋਧੋ
       confirm: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ?
-      allow_write_api: à¨¨à¨\95ਸ਼ਾ 'ਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰੋ
+      allow_write_api: à¨¨à¨\95ਸ਼à©\87 'ਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰੋ
     index:
       register_new: ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਾਓ
     form:
@@ -748,38 +934,43 @@ pa:
       title: ਦਾਖ਼ਲਾ
       heading: ਦਾਖ਼ਲਾ
       email or username: 'ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ-ਨਾਂ:'
-      password: 'ਪਾਸਵਰਡ:'
+      password: 'ਪà¨\9bਾਣ-ਸ਼ਬਦ:'
       remember: ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ
-      lost password link: à¨\86ਪਣਾ à¨ªà¨¾à¨¸à¨µà¨°à¨¡ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ?
+      lost password link: à¨\86ਪਣਾ à¨ªà¨\9bਾਣ-ਸ਼ਬਦ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ?
       login_button: ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੋ
       register now: ਹੁਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ
-      new to osm: OpenStreetMap 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ?
-      create account minute: à¨\96ਾਤਾ à¨¬à¨£à¨¾à¨\93। ਸਿਰ਼ਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
+      new to osm: ਓਪਨ-ਸਟਰੀਟ-ਮੈਪ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ?
+      create account minute: à¨\96ਾਤਾ à¨¬à¨£à¨¾à¨\89। ਸਿਰ਼ਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
       no account: ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
     logout:
       title: ਲਾਗ ਆਊਟ
       heading: OpenStreetMap ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ
-      logout_button: à¨²à¨¾à¨\97 à¨\86à¨\8aà¨\9f
+      logout_button: à¨µà¨¿à¨¦à¨¾à¨\88
     lost_password:
-      title: à¨ªà¨¾à¨¸à¨µà¨°à¨¡ ਗੁੰਮ ਗਿਆ
-      heading: à¨ªà¨¾à¨¸à¨µà¨°à¨¡ ਭੁੱਲ ਗਿਆ?
+      title: à¨ªà¨\9bਾਣ à¨¸à¨¼à¨¬à¨¦ ਗੁੰਮ ਗਿਆ
+      heading: à¨ªà¨\9bਾਣ à¨¸à¨¼à¨¬à¨¦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ?
       email address: 'ਈਮੇਲ ਪਤਾ:'
-      new password button: à¨ªà¨¾à¨¸à¨µà¨°à¨¡ ਮੁੜ-ਸੈੱਟ ਕਰੋ
+      new password button: à¨ªà¨\9bਾਣ à¨¸à¨¼à¨¬à¨¦ ਮੁੜ-ਸੈੱਟ ਕਰੋ
     reset_password:
-      title: à¨ªà¨¾à¨¸à¨µà¨°à¨¡ ਮੁੜ-ਸੈੱਟ ਕਰੋ
-      password: 'ਪਾਸਵਰਡ:'
-      confirm password: 'ਪਾਸਵਰਡ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ:'
-      reset: à¨ªà¨¾à¨¸à¨µà¨°à¨¡ ਮੁੜ-ਸੈੱਟ ਕਰੋ
-      flash changed: à¨¤à©\81ਹਾਡਾ à¨ªà¨¾à¨¸à¨µà¨°à¨¡ à¨¬à¨¦à¨² à¨\97ਿà¨\86 ਹੈ।
+      title: à¨ªà¨\9bਾਣ à¨¸à¨¼à¨¬à¨¦ ਮੁੜ-ਸੈੱਟ ਕਰੋ
+      password: 'ਪà¨\9bਾਣ-ਸ਼ਬਦ:'
+      confirm password: 'ਪà¨\9bਾਣ à¨¸à¨¼à¨¬à¨¦ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ:'
+      reset: à¨ªà¨\9bਾਣ à¨¸à¨¼à¨¬à¨¦ ਮੁੜ-ਸੈੱਟ ਕਰੋ
+      flash changed: à¨¤à©\81ਹਾਡਾ à¨ªà¨\9bਾਣ à¨¸à¨¼à¨¬à¨¦ à¨¬à¨¦à¨²à¨¿à¨\86 à¨\9cਾ à¨\9aà©\81ੱà¨\95ਾ ਹੈ।
     new:
-      title: ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ
+      title: ਭਰਤੀ ਹੋਵੋ
+      about:
+        header: ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸੋਧਣਯੋਗ
       email address: 'ਈਮੇਲ ਪਤਾ:'
       confirm email address: 'ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ:'
       display name: 'ਵਖਾਵੇ ਦਾ ਨਾਂ:'
-      password: 'ਪਾਸਵਰਡ:'
-      confirm password: 'ਪਾਸਵਰਡ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ:'
-      continue: à¨\9cਾਰà©\80 à¨°à©±à¨\96
+      password: 'ਪà¨\9bਾਣ-ਸ਼ਬਦ:'
+      confirm password: 'ਪà¨\9bਾਣ à¨¸à¨¼à¨¬à¨¦ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ:'
+      continue: à¨­à¨°à¨¤à©\80 à¨¹à©\8bਵ
     terms:
+      title: ਯੋਗਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
+      heading: ਯੋਗਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
+      consider_pd_why: ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
       agree: ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ
       decline: ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ
       legale_select: 'ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਚੁਣੋ:'
@@ -790,15 +981,33 @@ pa:
     no_such_user:
       title: ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਹੀਂ
     view:
+      my diary: ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ
+      new diary entry: ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਇੰਦਰਾਜ
+      my edits: ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ
+      my traces: ਮੇਰੇ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ
+      my notes: ਮੇਰੇ ਨੋਟ
+      my messages: ਮੇਰੇ ਸੁਨੇਹੇ
+      my profile: ਮੇਰਾ ਖ਼ਾਕਾ
+      my settings: ਮੇਰੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ
       my comments: ਮੇਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
       blocks on me: ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ
       blocks by me: ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਾਂ
-      send message: à¨¸à©\81ਨà©\87ਹਾ à¨­à©\87à¨\9c
-      diary: à¨¡à¨¾à¨\87ਰà©\80
+      send message: à¨¸à©\81ਨà©\87ਹਾ à¨\98ੱਲ
+      diary: à¨°à©\8bà¨\9c਼ਨਾਮà¨\9aਾ
       edits: ਸੋਧਾਂ
-      remove as friend: ਦੋਸਤੀ ਹਟਾਓ
-      add as friend: ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ
+      traces: ਖੁਰਾ-ਖੋਜ
+      notes: ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨੋਟ
+      remove as friend: ਯਾਰੀ ਤੋੜੋ
+      add as friend: ਯਾਰੀ ਪਾਉ
+      mapper since: 'ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾਸਾਜ਼:'
+      ago: (%{time_in_words_ago} ਪਹਿਲਾਂ)
+      ct status: 'ਯੋਗਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ:'
+      ct undecided: ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ
+      ct declined: ਨਕਾਰੀ
+      ct accepted: '%{ago} ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਲੀ'
+      latest edit: 'ਆਖ਼ਰੀ ਸੋਧ %{ago}:'
       email address: 'ਈਮੇਲ ਪਤਾ:'
+      created from: 'ਕਿੱਥੋਂ ਉਸਾਰਿਆ:'
       status: 'ਦਰਜਾ:'
       description: ਵੇਰਵਾ
       user location: ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
@@ -812,15 +1021,16 @@ pa:
         administrator: ਇਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ।
         moderator: ਇਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ।
         grant:
-          administrator: à¨ªà©\8dਰਸ਼ਾਸà¨\95à©\80 à¨¹à©±à¨\95 à¨¦à¨¿à¨\93
-          moderator: à¨µà¨¿à¨\9aà©\8bਲà¨\97à©\80 à¨¦à©\87 à¨¹à©±à¨\95 à¨¦à¨¿à¨\93
+          administrator: à¨ªà©\8dਰਸ਼ਾਸà¨\95à©\80 à¨¹à©±à¨\95 à¨¦à¨¿à¨\89
+          moderator: à¨µà¨¿à¨\9aà©\8bਲà¨\97à©\80 à¨¦à©\87 à¨¹à©±à¨\95 à¨¦à¨¿à¨\89
       comments: ਟਿੱਪਣੀਆਂ
-      create_block: à¨\87ਸ à¨µà¨°à¨¤à©\8bà¨\82à¨\95ਾਰ 'ਤà©\87 à¨°à©\8bà¨\95 à¨²à¨¾à¨\93
-      activate_user: à¨\87ਸ à¨µà¨°à¨¤à©\8bà¨\82à¨\95ਾਰ à¨¨à©\82à©° à¨\9aਾਲà©\82 ਕਰੋ
-      deactivate_user: à¨\87ਸ à¨µà¨°à¨¤à©\8bà¨\82à¨\95ਾਰ à¨¨à©\82à©° à¨¬à©°à¨¦ ਕਰੋ
+      create_block: à¨\87ਸ à¨µà¨°à¨¤à©\8bà¨\82à¨\95ਾਰ 'ਤà©\87 à¨°à©\8bà¨\95 à¨²à¨¾à¨\89
+      activate_user: à¨\87ਸ à¨µà¨°à¨¤à©\8bà¨\82à¨\95ਾਰ à¨¨à©\82à©° à¨\95ਿਰਿà¨\86ਸ਼à©\80ਲ ਕਰੋ
+      deactivate_user: à¨\87ਸ à¨µà¨°à¨¤à©\8bà¨\82à¨\95ਾਰ à¨¨à©\82à©° à¨\85à¨\95ਿਰਿà¨\86ਸ਼à©\80ਲ ਕਰੋ
       confirm_user: ਇਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ
-      hide_user: ਇਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਓ
-      delete_user: ਇਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਓ
+      hide_user: ਇਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉ
+      unhide_user: ਇਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਉਹਲਾ ਹਟਾਉ
+      delete_user: ਇਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉ
       confirm: ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ
     popup:
       your location: ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ
@@ -833,39 +1043,58 @@ pa:
       openid:
         link text: ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
       public editing:
+        enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
         enabled link text: ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
         disabled link text: ਮੈਂ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ?
+      public editing note:
+        heading: ਜਨਤਕ ਸੁਧਾਈ
       contributor terms:
+        heading: 'ਯੋਗਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ:'
+        agreed: ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
+        not yet agreed: ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ।
         link text: ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
       profile description: 'ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਵੇਰਵਾ:'
-      preferred languages: 'ਪਸੰਦà©\80ਦਾ à¨­à¨¾à¨¸à¨¼à¨¾à¨µà¨¾ਂ:'
-      preferred editor: 'ਪਸੰਦà©\80ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ:'
+      preferred languages: 'ਤਰà¨\9cà©\80ਹà©\80 à¨¬à©\8bਲà©\80à¨\86ਂ:'
+      preferred editor: 'ਤਰà¨\9cà©\80ਹà©\80 ਸੰਪਾਦਕ:'
       image: 'ਤਸਵੀਰ:'
       gravatar:
-        gravatar: à¨\97ਰà©\88ਵà©\87à¨\9fਾਰ ਵਰਤੋ
+        gravatar: à¨\97ਰà©\88ਵà©\87ਤਾਰ ਵਰਤੋ
         link text: ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
       new image: ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜੋੜੋ
       keep image: ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੋ
-      delete image: à¨®à©\8cà¨\9cà©\82ਦਾ à¨¤à¨¸à¨µà©\80ਰ à¨¹à¨\9fਾà¨\93
-      replace image: à¨®à©\8cà¨\9cà©\82ਦਾ à¨¤à¨¸à¨µà©\80ਰ à¨¬à¨¦à¨²à©\8b
+      delete image: à¨®à©\8cà¨\9cà©\82ਦਾ à¨¤à¨¸à¨µà©\80ਰ à¨¹à¨\9fਾà¨\89
+      replace image: à¨®à©\8cà¨\9cà©\82ਦਾ à¨¤à¨¸à¨µà©\80ਰ à¨µà¨\9fਾà¨\89
       home location: 'ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:'
-      no home location: ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।
+      no home location: à¨¤à©\81ਸà©\80à¨\82 à¨\86ਪਣà©\87 à¨\98ਰ à¨¦à©\80 à¨¸à¨¥à¨¿à¨¤à©\80 à¨¨à¨¹à©\80à¨\82 à¨¦à©±à¨¸à©\80 à¨¹à©\88।
       latitude: 'ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼:'
       longitude: 'ਰੇਖਾਂਸ਼:'
       save changes button: ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਂਭੋ
-      return to profile: ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ 'ਤੇ ਮੁੜੋ
+      make edits public button: ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰੋ
+      return to profile: ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਵੱਲ ਮੁੜੋ
     confirm:
-      heading: ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ
+      heading: ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਪਰਖੋ!
+      introduction_1: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਹੈ।
       button: ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ
+      already active: ਇਹ ਖਾਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
+      unknown token: ਉਸ ਤਸਦੀਕੀ ਕੋਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
+    confirm_resend:
+      failure: ਵਰਤੋਂਕਾਰ %{name} ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ।
     confirm_email:
+      heading: ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉ
       button: ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ
     make_friend:
+      heading: '%{user} ਨਾਲ਼ ਯਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ?'
       button: ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਜੋੜੋ
+      success: '%{name} ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ!'
+      already_a_friend: ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ %{name} ਨਾਲ਼ ਯਾਰੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ।
+    remove_friend:
+      heading: '%{user} ਨਾਲ਼ ਯਾਰੀ ਤੋੜਨੀ ਹੈ?'
+      button: ਯਾਰੀ ਤੋੜੋ
     list:
       title: ਵਰਤੋਂਕਾਰ
       heading: ਵਰਤੋਂਕਾਰ
       confirm: ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ
-      hide: à¨\9aà©\81ਣà©\87 à¨¹à©\8bà¨\8f à¨µà¨°à¨¤à©\8bà¨\82à¨\95ਾਰ à¨²à©\81à¨\95ਾà¨\93
+      hide: à¨\9aà©\81ਣà©\87 à¨¹à©\8bà¨\8f à¨µà¨°à¨¤à©\8bà¨\82à¨\95ਾਰ à¨²à©\81à¨\95ਾà¨\89
       empty: ਕੋਈ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ
     suspended:
       title: ਖਾਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
@@ -877,30 +1106,96 @@ pa:
     revoke:
       confirm: ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ
   user_block:
+    not_found:
+      back: ਤਤਕਰੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ
+    new:
+      back: ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਵੇਖੋ
+    edit:
+      submit: ਰੋਕ ਨਵਿਆਉ
+      show: ਇਹ ਰੋਕ ਵੇਖੋ
+      back: ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਵੇਖੋ
+    update:
+      success: ਰੋਕ ਨਵਿਆਈ ਗਈ।
+    revoke:
+      revoke: ਪਰਤਾਉ!
+      flash: ਇਹ ਰੋਕ ਪਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
+    period:
+      one: ੧ ਘੰਟਾ
+      other: '%{count} ਘੰਟੇ'
     partial:
-      show: à¨µà¨¿à¨\96ਾà¨\93
+      show: à¨µà¨¿à¨\96ਾà¨\89
       edit: ਸੋਧੋ
+      revoke: ਪਰਤਾਉ!
       confirm: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ?
+      display_name: ਰੋਕਿਆ ਵਰਤੋਂਕਾਰ
+      creator_name: ਸਿਰਜਣਹਾਰ
+      reason: ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ
       status: ਦਰਜਾ
       next: ਅਗਲਾ »
       previous: « ਪਿਛਲਾ
     show:
-      status: à¨¦à¨°à¨\9cਾ
-      show: à¨µà¨¿à¨\96ਾà¨\93
+      status: à¨¹à¨¾à¨²à¨¾à¨¤
+      show: à¨µà¨¿à¨\96ਾà¨\89
       edit: ਸੋਧੋ
       confirm: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ?
+      reason: 'ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ:'
+      back: ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਵੇਖੋ
+      revoker: 'ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ:'
   note:
     entry:
       comment: ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ
       full: ਪੂਰੀ ਟਿੱਪਣੀ
     mine:
+      creator: ਸਿਰਜਣਹਾਰ
       description: ਵੇਰਵਾ
+      created_at: ਕਦੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ
+      last_changed: ਆਖ਼ਰੀ ਤਬਦੀਲੀ
+      ago_html: '%{when} ਪਹਿਲਾਂ'
   javascripts:
+    close: ਬੰਦ ਕਰੋ
+    share:
+      title: ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
+      cancel: ਰੱਦ ਕਰੋ
+      image: ਤਸਵੀਰ
+      link: ਕੜੀ ਜਾਂ ਐੱਚ.ਟੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.
+      long_link: ਕੜੀ
+      short_link: ਨਿੱਕੀ ਕੜੀ
+      embed: ਐੱਚ.ਟੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.
+      format: 'ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:'
+      scale: 'ਪੈਮਾਨਾ:'
+      download: ਉਤਾਰੋ
+      short_url: ਨਿੱਕਾ ਯੂ.ਆਰ.ਐੱਲ.
+      view_larger_map: ਵਡੇਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖੋ
+    key:
+      title: ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ
+      tooltip: ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ
+    map:
+      zoom:
+        in: ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਉ
+        out: ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉ
+      locate:
+        title: ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵਿਖਾਉ
+      base:
+        standard: ਮਿਆਰੀ
+        cycle_map: ਸਾਈਕਲ ਨਕਸ਼ਾ
+        transport_map: ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਕਸ਼ਾ
+        hot: ਲੋਕ ਸੇਵੀ
+      layers:
+        header: ਨਕਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ
+        notes: ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨੋਟ
+        data: ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ
+        title: ਤਹਿਆਂ
+      donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>ਦਾਨ ਦਿਉ</a>
+    site:
+      edit_tooltip: ਨਕਸ਼ਾ ਸੋਧੋ
+      edit_disabled_tooltip: ਨਕਸ਼ਾ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਉ
+      createnote_tooltip: ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਜੋੜੋ
+      createnote_disabled_tooltip: ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਉ
     notes:
       new:
         add: ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ
       show:
-        hide: à¨²à©\81à¨\95ਾà¨\93
+        hide: à¨\89ਹਲà©\87 à¨\95ਰà©\8b
         resolve: ਹੱਲ਼ ਕੱਢੋ
         reactivate: ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰੋ
         comment: ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ