Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
index 394d1c3..a1c772d 100644 (file)
@@ -124,22 +124,26 @@ vi:
       edit: 
         area: Sửa đổi vùng
         node: Sửa đổi nốt
       edit: 
         area: Sửa đổi vùng
         node: Sửa đổi nốt
+        note: Sửa đổi ghi chú
         relation: Sửa đổi quan hệ
         way: Sửa đổi lối
       larger: 
         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
         relation: Sửa đổi quan hệ
         way: Sửa đổi lối
       larger: 
         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
+        note: Xem ghi chú trên bản đồ rộng hơn
         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
       loading: Đang tải…
     navigation: 
       all: 
         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
       loading: Đang tải…
     navigation: 
       all: 
         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
-        next_node_tooltip: Node tiếp theo
+        next_node_tooltip: Nốt sau
+        next_note_tooltip: Ghi chú sau
         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
-        prev_node_tooltip: Node trước
+        prev_node_tooltip: Nốt trước
+        prev_note_tooltip: Ghi chú trước
         prev_relation_tooltip: Relation trước
         prev_way_tooltip: Lối trước
       user: 
         prev_relation_tooltip: Relation trước
         prev_way_tooltip: Lối trước
       user: 
@@ -167,9 +171,20 @@ vi:
         node: nốt
         relation: quan hệ
         way: lối
         node: nốt
         relation: quan hệ
         way: lối
+    note: 
+      at_by_html: cách đây %{when} bởi %{user}
+      at_html: cách đây %{when}
+      closed: "Đóng:"
+      closed_title: "Ghi chú đã giải quyết: %{note_name}"
+      comments: "Ghi chú:"
+      description: "Miêu tả:"
+      last_modified: "Sửa đổi lần cuối:"
+      open_title: "Ghi chú chưa giải quyết: %{note_name}"
+      opened: "Mở:"
+      title: Ghi chú
     paging_nav: 
       of: trong
     paging_nav: 
       of: trong
-      showing_page: Đang hiện trang
+      showing_page: trang
     redacted: 
       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
       redaction: Dãy ẩn %{id}
     redacted: 
       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
       redaction: Dãy ẩn %{id}
@@ -200,16 +215,17 @@ vi:
       data_frame_title: Dữ liệu
       data_layer_name: Xem Dữ liệu Bản đồ
       details: Chi tiết
       data_frame_title: Dữ liệu
       data_layer_name: Xem Dữ liệu Bản đồ
       details: Chi tiết
-      edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi %{user} lúc %{timestamp}
+      edited_by_user_at_timestamp: Được %{user} sửa đổi vào %{timestamp}
       hide_areas: Ẩn các khu vực
       history_for_feature: Lịch sử %{đối tượng}
       load_data: Tải Dữ liệu
       loaded_an_area_with_num_features: Bạn đã tải vùng chứa %{num_features} đối tượng. Một số trình duyệt bị trục trặc khi hiển thị nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, các trình duyệt hoạt động tốt với tối đa 100 đối tượng cùng lúc; nếu hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới.
       loading: Đang tải…
       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
       hide_areas: Ẩn các khu vực
       history_for_feature: Lịch sử %{đối tượng}
       load_data: Tải Dữ liệu
       loaded_an_area_with_num_features: Bạn đã tải vùng chứa %{num_features} đối tượng. Một số trình duyệt bị trục trặc khi hiển thị nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, các trình duyệt hoạt động tốt với tối đa 100 đối tượng cùng lúc; nếu hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới.
       loading: Đang tải…
       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
+      notes_layer_name: Xem các Ghi chú
       object_list: 
         api: Lấy vùng này dùng API
       object_list: 
         api: Lấy vùng này dùng API
-        back: Liệt kê các đối tượng
+        back: Quay lại danh sách đối tượng
         details: Chi tiết
         heading: Danh sách đối tượng
         history: 
         details: Chi tiết
         heading: Danh sách đối tượng
         history: 
@@ -227,6 +243,7 @@ vi:
       show_areas: Hiện các khu vực
       show_history: Xem Lịch sử
       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ %{bbox_size} quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
       show_areas: Hiện các khu vực
       show_history: Xem Lịch sử
       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ %{bbox_size} quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
+      view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
       wait: Xin chờ…
       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
     tag_details: 
       wait: Xin chờ…
       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
     tag_details: 
@@ -250,8 +267,8 @@ vi:
       way_title: "Lối: %{way_name}"
     way_details: 
       also_part_of: 
       way_title: "Lối: %{way_name}"
     way_details: 
       also_part_of: 
-        one: cũng thuộc về lối %{related_ways}
-        other: cũng thuộc về các lối %{related_ways}
+        one: thuộc về lối %{related_ways}
+        other: thuộc về các lối %{related_ways}
       nodes: "Nốt:"
       part_of: "Trực thuộc:"
     way_history: 
       nodes: "Nốt:"
       part_of: "Trực thuộc:"
     way_history: 
@@ -271,7 +288,7 @@ vi:
     changeset_paging_nav: 
       next: Sau »
       previous: « Trước
     changeset_paging_nav: 
       next: Sau »
       previous: « Trước
-      showing_page: Đang hiện trang %{page}
+      showing_page: Trang %{page}
     changesets: 
       area: Vùng
       comment: Miêu tả
     changesets: 
       area: Vùng
       comment: Miêu tả
@@ -279,7 +296,7 @@ vi:
       saved_at: Lúc Lưu
       user: Người dùng
     list: 
       saved_at: Lúc Lưu
       user: Người dùng
     list: 
-      description: Những thay đổi gần đây
+      description: Xem những đóng góp gần đây vào bản đồ
       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
       description_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
       description_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
       description_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
       description_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
@@ -311,18 +328,18 @@ vi:
       post: Mục nhật ký
       when: Lúc đăng
     diary_comment: 
       post: Mục nhật ký
       when: Lúc đăng
     diary_comment: 
-      comment_from: Bình luận của %{link_user} lúc %{comment_created_at}
+      comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
       confirm: Xác nhận
       hide_link: Ẩn bình luận này
     diary_entry: 
       comment_count: 
       confirm: Xác nhận
       hide_link: Ẩn bình luận này
     diary_entry: 
       comment_count: 
-        one: 1 bình luận
         other: "%{count} bình luận"
         other: "%{count} bình luận"
+        zero: Chưa có bình luận
       comment_link: Bình luận về mục này
       confirm: Xác nhận
       edit_link: Sửa đổi mục này
       hide_link: Ẩn mục này
       comment_link: Bình luận về mục này
       confirm: Xác nhận
       edit_link: Sửa đổi mục này
       hide_link: Ẩn mục này
-      posted_by: Được đăng bởi %{link_user} lúc %{created} bằng %{language_link}
+      posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
       reply_link: Trả lời mục này
     edit: 
       body: "Nội dung:"
       reply_link: Trả lời mục này
     edit: 
       body: "Nội dung:"
@@ -352,7 +369,7 @@ vi:
       newer_entries: Mục Sau
       no_entries: Chưa có mục nhật ký
       older_entries: Mục Trước
       newer_entries: Mục Sau
       no_entries: Chưa có mục nhật ký
       older_entries: Mục Trước
-      recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
+      recent_entries: Mục nhật ký gần đây
       title: Các Nhật ký Cá nhân
       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
       title: Các Nhật ký Cá nhân
       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
@@ -376,6 +393,9 @@ vi:
       user_title: Nhật ký của %{user}
   editor: 
     default: Mặc định (hiện là %{name})
       user_title: Nhật ký của %{user}
   editor: 
     default: Mặc định (hiện là %{name})
+    id: 
+      description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
+      name: iD
     potlatch: 
       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
       name: Potlatch 1
     potlatch: 
       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
       name: Potlatch 1
@@ -407,8 +427,20 @@ vi:
       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
       scale: Tỷ lệ
       too_large: 
       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
       scale: Tỷ lệ
       too_large: 
-        body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
+        body: "Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn từ một dịch vụ sau:"
+        geofabrik: 
+          description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật thường xuyên
+          title: Tải về Geofabrik
         heading: Khu vực Lớn quá
         heading: Khu vực Lớn quá
+        metro: 
+          description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
+          title: Bản trích Metro
+        other: 
+          description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
+          title: Nguồn Khác
+        planet: 
+          description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật thường xuyên
+          title: Quả đất OSM
       zoom: Thu phóng
     start_rjs: 
       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
       zoom: Thu phóng
     start_rjs: 
       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
@@ -417,7 +449,6 @@ vi:
       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
       export: Xuất
       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
       export: Xuất
       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
-      view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
   geocoder: 
     description: 
       title: 
   geocoder: 
     description: 
       title: 
@@ -447,12 +478,26 @@ vi:
       title: 
         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
       title: 
         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
+        osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
     search_osm_nominatim: 
         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
     search_osm_nominatim: 
+      admin_levels: 
+        level10: Biên giới Khu phố
+        level2: Biên giới Quốc gia
+        level4: Biên giới Tỉnh bang
+        level5: Biên giới Miền
+        level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
+        level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
+        level9: Biên giới Làng
       prefix: 
       prefix: 
+        aerialway: 
+          chair_lift: Thang kéo Trượt tuyết Ngồi ghế
+          drag_lift: Thang kéo Trượt tuyết trên Mặt đất
+          station: Trạm Thang kéo
         aeroway: 
           aerodrome: Sân bay
           apron: Sân Đậu Máy bay
         aeroway: 
           aerodrome: Sân bay
           apron: Sân Đậu Máy bay
@@ -463,7 +508,7 @@ vi:
           terminal: Nhà ga Sân bay
         amenity: 
           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
           terminal: Nhà ga Sân bay
         amenity: 
           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
-          airport: Phi trường
+          airport: Sân bay
           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
           atm: Máy Rút tiền Tự động
           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
           atm: Máy Rút tiền Tự động
@@ -477,7 +522,7 @@ vi:
           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
           brothel: Nhà chứa
           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
           brothel: Nhà chứa
           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
-          bus_station: Trạm Xe buýt
+          bus_station: Bến Xe buýt
           cafe: Quán Cà phê
           car_rental: Chỗ Mướn Xe
           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
           cafe: Quán Cà phê
           car_rental: Chỗ Mướn Xe
           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
@@ -500,7 +545,7 @@ vi:
           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
           ferry_terminal: Trạm Phà
           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
           ferry_terminal: Trạm Phà
-          fire_hydrant: Vòi nước Máy
+          fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
           fire_station: Trạm Cứu hỏa
           food_court: Khu Ẩm thực
           fountain: Vòi nước
           fire_station: Trạm Cứu hỏa
           food_court: Khu Ẩm thực
           fountain: Vòi nước
@@ -546,6 +591,7 @@ vi:
           shower: Vòi tắm
           social_centre: Hội trường
           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
           shower: Vòi tắm
           social_centre: Hội trường
           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
+          social_facility: Cơ quan Xã hội
           studio: Studio
           supermarket: Siêu thị
           swimming_pool: Hồ tắm
           studio: Studio
           supermarket: Siêu thị
           swimming_pool: Hồ tắm
@@ -574,15 +620,18 @@ vi:
           "yes": Cầu
         building: 
           "yes": Tòa nhà
           "yes": Cầu
         building: 
           "yes": Tòa nhà
+        emergency: 
+          fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
+          phone: Điện thoại Khẩn cấp
         highway: 
           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
         highway: 
           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
-          bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
+          bus_stop: Trạm Xe buýt
           byway: Đường mòn Đa mốt
           construction: Đường Đang Xây
           cycleway: Đường Xe đạp
           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
           byway: Đường mòn Đa mốt
           construction: Đường Đang Xây
           cycleway: Đường Xe đạp
           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
-          footway: Đường bộ
+          footway: Đường Đi bộ
           ford: Khúc Sông Cạn
           living_street: Đường Hàng xóm
           milestone: Mốc
           ford: Khúc Sông Cạn
           living_street: Đường Hàng xóm
           milestone: Mốc
@@ -591,28 +640,30 @@ vi:
           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
           motorway_link: Đường Cao tốc
           path: Lối
           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
           motorway_link: Đường Cao tốc
           path: Lối
-          pedestrian: Đường bộ Lớn
+          pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
           platform: Sân ga
           primary: Đường Chính
           primary_link: Đường Chính
           platform: Sân ga
           primary: Đường Chính
           primary_link: Đường Chính
+          proposed: Đường được Đề nghị
           raceway: Đường đua
           raceway: Đường đua
-          residential: Đường Nhà ở
+          residential: Ngõ Dân cư
           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
           road: Đường
           secondary: Đường Lớn
           secondary_link: Đường Lớn
           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
           road: Đường
           secondary: Đường Lớn
           secondary_link: Đường Lớn
-          service: Đường phụ
+          service: Ngách
           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
           steps: Cầu thang
           stile: Cửa xoay
           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
           steps: Cầu thang
           stile: Cửa xoay
-          tertiary: Đường Lớn
-          tertiary_link: Đường Lớn
+          street_lamp: Đèn Đường phố
+          tertiary: Phố
+          tertiary_link: Phố
           track: Đường mòn
           trail: Đường mòn
           trunk: Xa lộ
           trunk_link: Xa lộ
           track: Đường mòn
           trail: Đường mòn
           trunk: Xa lộ
           trunk_link: Xa lộ
-          unclassified: Đường Không Phân loại
+          unclassified: Ngõ
           unsurfaced: Đường Không Lát
         historic: 
           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
           unsurfaced: Đường Không Lát
         historic: 
           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
@@ -621,15 +672,17 @@ vi:
           building: Tòa nhà
           castle: Lâu đài
           church: Nhà thờ
           building: Tòa nhà
           castle: Lâu đài
           church: Nhà thờ
+          citywalls: Tường Thành phố
           fort: Pháo đài
           house: Nhà ở
           icon: Thánh tượng
           manor: Trang viên
           fort: Pháo đài
           house: Nhà ở
           icon: Thánh tượng
           manor: Trang viên
-          memorial: Đài Tưởng niệm
+          memorial: Vật Tưởng niệm
           mine: Mỏ
           mine: Mỏ
-          monument: Đài Tưởng niệm
+          monument: Công trình Tưởng niệm
           museum: Bảo tàng
           ruins: Tàn tích
           museum: Bảo tàng
           ruins: Tàn tích
+          tomb: Mộ
           tower: Tháp
           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
           tower: Tháp
           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
@@ -683,7 +736,7 @@ vi:
           miniature_golf: Golf Nhỏ
           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
           park: Công viên
           miniature_golf: Golf Nhỏ
           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
           park: Công viên
-          pitch: Bãi Thể thao
+          pitch: Sân cỏ
           playground: Sân chơi
           recreation_ground: Sân Giải trí
           sauna: Nhà Tắm hơi
           playground: Sân chơi
           recreation_ground: Sân Giải trí
           sauna: Nhà Tắm hơi
@@ -697,6 +750,8 @@ vi:
           airfield: Sân bay Không quân
           barracks: Trại Lính
           bunker: Boong ke
           airfield: Sân bay Không quân
           barracks: Trại Lính
           bunker: Boong ke
+        mountain_pass: 
+          "yes": Đèo
         natural: 
           bay: Vịnh
           beach: Bãi biển
         natural: 
           bay: Vịnh
           beach: Bãi biển
@@ -707,7 +762,7 @@ vi:
           crater: Miệng Núi
           dune: Cồn cát
           feature: Đối tượng Thiên nhiên
           crater: Miệng Núi
           dune: Cồn cát
           feature: Đối tượng Thiên nhiên
-          fell: Đồi đá
+          fell: Đồi Cằn cỗi
           fjord: Vịnh hẹp
           forest: Rừng
           geyser: Mạch nước Phun
           fjord: Vịnh hẹp
           forest: Rừng
           geyser: Mạch nước Phun
@@ -725,7 +780,7 @@ vi:
           ridge: Luống đất
           river: Sông
           rock: Đá
           ridge: Luống đất
           river: Sông
           rock: Đá
-          scree: i Đá
+          scree: Sườn Núi Đá
           scrub: Đất Bụi rậm
           shoal: Bãi cạn
           spring: Suối
           scrub: Đất Bụi rậm
           shoal: Bãi cạn
           spring: Suối
@@ -752,7 +807,7 @@ vi:
           travel_agent: Văn phòng Du lịch
           "yes": Văn phòng
         place: 
           travel_agent: Văn phòng Du lịch
           "yes": Văn phòng
         place: 
-          airport: Phi trường
+          airport: Sân bay
           city: Thành phố
           country: Quốc gia
           county: Quận hạt
           city: Thành phố
           country: Quốc gia
           county: Quận hạt
@@ -766,6 +821,7 @@ vi:
           locality: Địa phương
           moor: Truông
           municipality: Đô thị
           locality: Địa phương
           moor: Truông
           municipality: Đô thị
+          neighbourhood: Hàng xóm
           postcode: Mã Bưu chính
           region: Miền
           sea: Biển
           postcode: Mã Bưu chính
           region: Miền
           sea: Biển
@@ -776,9 +832,9 @@ vi:
           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
           village: Làng
         railway: 
           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
           village: Làng
         railway: 
-          abandoned: Đường sắt bị Bỏ rơi
+          abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
           construction: Đường sắt Đang Xây
           construction: Đường sắt Đang Xây
-          disused: Đường sắt Ngừng hoạt động
+          disused: Đường sắt Không hoạt động
           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
           funicular: Đường sắt Leo núi
           halt: Ga Xép
           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
           funicular: Đường sắt Leo núi
           halt: Ga Xép
@@ -787,12 +843,14 @@ vi:
           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
           light_rail: Đường sắt Nhẹ
           miniature: Đường sắt Nhỏ
           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
           light_rail: Đường sắt Nhẹ
           miniature: Đường sắt Nhỏ
-          monorail: Đường Một Ray
+          monorail: Đường sắt Một ray
           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
           platform: Ke ga
           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
           platform: Ke ga
           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
+          proposed: Đường sắt được Đề nghị
           spur: Đường sắt Phụ
           station: Nhà ga
           spur: Đường sắt Phụ
           station: Nhà ga
+          stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
           subway: Trạm Xe điện Ngầm
           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
           switch: Ghi Đường sắt
           subway: Trạm Xe điện Ngầm
           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
           switch: Ghi Đường sắt
@@ -808,19 +866,21 @@ vi:
           beverages: Tiệm Đồ uống
           bicycle: Tiệm Xe đạp
           books: Tiệm Sách
           beverages: Tiệm Đồ uống
           bicycle: Tiệm Xe đạp
           books: Tiệm Sách
-          butcher: Tiệm Thịt
+          boutique: Tiệm Thời trang
+          butcher: Hàng Thịt
           car: Tiệm Xe hơi
           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
           car_repair: Tiệm Sửa Xe
           carpet: Tiệm Thảm
           charity: Cửa hàng Từ thiện
           car: Tiệm Xe hơi
           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
           car_repair: Tiệm Sửa Xe
           carpet: Tiệm Thảm
           charity: Cửa hàng Từ thiện
-          chemist: Nhà thuốc
+          chemist: Tiệm Dược phẩm
           clothes: Tiệm Quần áo
           computer: Tiệm Máy tính
           confectionery: Tiệm Kẹo
           clothes: Tiệm Quần áo
           computer: Tiệm Máy tính
           confectionery: Tiệm Kẹo
-          convenience: Tiệm Tập hóa
+          convenience: Tiệm Tiện lợi
           copyshop: Tiệm In ấn
           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
           copyshop: Tiệm In ấn
           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
+          deli: Deli
           department_store: Cửa hàng Bách hóa
           discount: Cửa hàng Giảm giá
           doityourself: Tiệm Ngũ kim
           department_store: Cửa hàng Bách hóa
           discount: Cửa hàng Giảm giá
           doityourself: Tiệm Ngũ kim
@@ -838,7 +898,7 @@ vi:
           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
           general: Tiệm Đồ
           gift: Tiệm Quà tặng
           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
           general: Tiệm Đồ
           gift: Tiệm Quà tặng
-          greengrocer: Tiệm Rau
+          greengrocer: Tiệm Rau quả
           grocery: Tiệm Tạp phẩm
           hairdresser: Tiệm Làm tóc
           hardware: Tiệm Ngũ kim
           grocery: Tiệm Tạp phẩm
           hairdresser: Tiệm Làm tóc
           hardware: Tiệm Ngũ kim
@@ -855,19 +915,23 @@ vi:
           newsagent: Tiệm Báo
           optician: Tiệm Kính mắt
           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
           newsagent: Tiệm Báo
           optician: Tiệm Kính mắt
           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
-          outdoor: Cửa hàng Ngoài trời
+          outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
           pet: Tiệm Vật nuôi
           pet: Tiệm Vật nuôi
+          pharmacy: Nhà thuốc
           photo: Tiệm Rửa Hình
           salon: Tiệm Làm tóc
           photo: Tiệm Rửa Hình
           salon: Tiệm Làm tóc
+          second_hand: Tiệm Mua lại
           shoes: Tiệm Giày
           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
           sports: Tiệm Thể thao
           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
           supermarket: Siêu thị
           shoes: Tiệm Giày
           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
           sports: Tiệm Thể thao
           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
           supermarket: Siêu thị
+          tailor: Tiệm May
           toys: Tiệm Đồ chơi
           travel_agency: Văn phòng Du lịch
           video: Tiệm Phim
           wine: Tiệm Rượu
           toys: Tiệm Đồ chơi
           travel_agency: Văn phòng Du lịch
           video: Tiệm Phim
           wine: Tiệm Rượu
+          "yes": Tiệm
         tourism: 
           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
         tourism: 
           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
@@ -890,6 +954,7 @@ vi:
           viewpoint: Thắng cảnh
           zoo: Vườn thú
         tunnel: 
           viewpoint: Thắng cảnh
           zoo: Vườn thú
         tunnel: 
+          culvert: Cống
           "yes": Đường hầm
         waterway: 
           artificial: Dòng nước Nhân tạo
           "yes": Đường hầm
         waterway: 
           artificial: Dòng nước Nhân tạo
@@ -912,36 +977,92 @@ vi:
           wadi: Dòng sông Vào mùa
           water_point: Máy bơm nước
           waterfall: Thác
           wadi: Dòng sông Vào mùa
           water_point: Máy bơm nước
           waterfall: Thác
-          weir: Đập Cột nước Thấp
+          weir: Đập Tràn
   javascripts: 
   javascripts: 
+    close: Đóng
+    edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn chuột vào đây.
+    key: 
+      title: Chú giải Bản đồ
+      tooltip: Chú giải Bản đồ
+      tooltip_disabled: Bảng Chú giải chỉ có sẵn cho lớp Chuẩn
     map: 
       base: 
         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
     map: 
       base: 
         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
+        hot: Nhân đạo
         mapquest: MapQuest Mở
         standard: Chuẩn
         transport_map: Bản đồ Giao thông
         mapquest: MapQuest Mở
         standard: Chuẩn
         transport_map: Bản đồ Giao thông
-      overlays: 
-        maplint: Maplint
+      copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
+      layers: 
+        data: Dữ liệu Bản đồ
+        header: Lớp Bản đồ
+        notes: Ghi chú Bản đồ
+        overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
+        title: Lớp
+      locate: 
+        popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
+        title: Nhảy tới Vị trí của Tôi
+      zoom: 
+        in: Phóng to
+        out: Thu nhỏ
+    notes: 
+      new: 
+        add: Thêm Ghi chú
+        intro: Những thông tin bạn nhập được hiển thị cho những người dùng khác để cho họ cải thiện bản đồ. Xin vui lòng chuyển ghim vào đúng vị trí và ghi chú trong hộp bên dưới càng rõ ràng càng tốt.
+      show: 
+        anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp; các bình luận này cần được xác nhận lại.
+        closed_by: được giải quyết bởi <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
+        closed_by_anonymous: được giải quyết bởi người dùng vô danh vào %{time}
+        comment: Bình luận
+        comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
+        commented_by: bình luận của <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
+        commented_by_anonymous: bình luận của người dùng vô danh vào %{time}
+        hide: Ẩn
+        opened_by: do <a href='%{user_url}'>%{user}</a> tạo ra vào %{time}
+        opened_by_anonymous: do người dùng vô danh tạo ra vào %{time}
+        permalink: Liên kết Thường trực
+        reactivate: Mở lại
+        reopened_by: được <a href='%{user_url}'>%{user}</a> mở lại vào %{time}
+        reopened_by_anonymous: được người dùng vô danh mở lại vào %{time}
+        resolve: Giải quyết
+    share: 
+      cancel: Hủy bỏ
+      center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
+      custom_dimensions: Tùy biến kích thước
+      download: Tải về
+      embed: HTML
+      format: "Định dạng:"
+      image: Hình ảnh
+      image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
+      include_marker: Ghim trên bản đồ
+      link: Liên kết hoặc HTML
+      long_link: Liên kết
+      paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
+      scale: "Tỷ lệ:"
+      short_link: Liên kết Ngắn gọn
+      short_url: URL Ngắn gọn
+      title: Chia sẻ
+      view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
     site: 
     site: 
+      createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
+      createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
-      edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
-      history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
   layouts: 
     community: Cộng đồng
     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
     copyright: Bản quyền & Giấy phép
   layouts: 
     community: Cộng đồng
     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
     copyright: Bản quyền & Giấy phép
+    data: Dữ liệu
     documentation: Tài liệu
     documentation_title: Tài liệu về dự án
     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
     donate_link_text: quyên góp
     edit: Sửa đổi
     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
     documentation: Tài liệu
     documentation_title: Tài liệu về dự án
     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
     donate_link_text: quyên góp
     edit: Sửa đổi
     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
-    export: Xuất
-    export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
+    export_data: Xuất Dữ liệu
     foundation: Quỹ OpenStreetMap
     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
     gps_traces: Tuyến đường GPS
     foundation: Quỹ OpenStreetMap
     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
     gps_traces: Tuyến đường GPS
@@ -950,13 +1071,7 @@ vi:
     help_centre: Hỏi đáp
     help_title: Trang trợ giúp của dự án
     history: Lịch sử
     help_centre: Hỏi đáp
     help_title: Trang trợ giúp của dự án
     history: Lịch sử
-    home: nhà
-    home_tooltip: Về vị trí nhà
-    inbox_html: hộp thư %{count}
-    inbox_tooltip: 
-      one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
-      other: Hộp thư của bạn có %{count} thư chưa đọc
-      zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
+    home: Về Vị trí Nhà ở
     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
     intro_2_download: tải về
     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
     intro_2_download: tải về
@@ -968,8 +1083,7 @@ vi:
     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
     logo: 
       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
     logo: 
       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
-    logout: đăng xuất
-    logout_tooltip: Đăng xuất
+    logout: Đăng xuất
     make_a_donation: 
       text: Quyên góp
       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
     make_a_donation: 
       text: Quyên góp
       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
@@ -988,8 +1102,6 @@ vi:
     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
     view: Xem
     view_tooltip: Xem bản đồ
     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
     view: Xem
     view_tooltip: Xem bản đồ
-    welcome_user: Hoan nghênh, %{user_link}
-    welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
     wiki: Wiki
     wiki_title: Trang wiki của dự án
     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
     wiki: Wiki
     wiki_title: Trang wiki của dự án
     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
@@ -1020,11 +1132,11 @@ vi:
       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
-      intro_1_html: "   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
+      intro_1_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data\nCommons</a> (ODbL)."
       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
-      more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.
+      more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.
       more_title_html: Tìm hiểu thêm
       title_html: Bản quyền và Giấy phép
     native: 
       more_title_html: Tìm hiểu thêm
       title_html: Bản quyền và Giấy phép
     native: 
@@ -1080,12 +1192,9 @@ vi:
       title: Hộp thư đã gửi
       to: Tới
     read: 
       title: Hộp thư đã gửi
       to: Tới
     read: 
-      back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
-      back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
+      back: Quay lại
       date: Ngày
       from: Từ
       date: Ngày
       from: Từ
-      reading_your_messages: Đọc thư
-      reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
       reply_button: Trả lời
       subject: Tiêu đề
       title: Đọc thư
       reply_button: Trả lời
       subject: Tiêu đề
       title: Đọc thư
@@ -1096,6 +1205,37 @@ vi:
       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
     sent_message_summary: 
       delete_button: Xóa
       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
     sent_message_summary: 
       delete_button: Xóa
+  note: 
+    description: 
+      closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
+      closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
+      commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
+      commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
+      opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
+      opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
+      reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
+      reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
+    entry: 
+      comment: Bình luận
+      full: Ghi chú đầy đủ
+    mine: 
+      ago_html: cách đây %{when}
+      created_at: Lúc tạo
+      creator: Người tạo
+      description: Miêu tả
+      heading: Ghi chú của %{user}
+      id: Mã số
+      last_changed: Thay đổi gần đây nhất
+      subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
+      title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
+    rss: 
+      closed: đóng ghi chú (gần %{place})
+      commented: bình luận mới (gần %{place})
+      description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
+      description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
+      opened: mở ghi chú (gần %{place})
+      reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
+      title: Ghi chú OpenStreetMap
   notifier: 
     diary_comment_notification: 
       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
   notifier: 
     diary_comment_notification: 
       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
@@ -1111,19 +1251,18 @@ vi:
     email_confirm_plain: 
       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
       greeting: Chào bạn,
     email_confirm_plain: 
       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
       greeting: Chào bạn,
-      hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
-      hopefully_you_2: "%{server_url} thành %{new_address}."
+      hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
     friend_notification: 
     friend_notification: 
-      befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
+      befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
-      subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
+      subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn"
     gpx_notification: 
       and_no_tags: và không có thẻ
       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
       failure: 
         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
     gpx_notification: 
       and_no_tags: và không có thẻ
       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
       failure: 
         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
-        import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
+        import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
         more_info_2: "vấn đề này tại:"
         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
         more_info_2: "vấn đề này tại:"
         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
@@ -1142,49 +1281,45 @@ vi:
     lost_password_plain: 
       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
       greeting: Chào bạn,
     lost_password_plain: 
       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
       greeting: Chào bạn,
-      hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
-      hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
+      hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
     message_notification: 
     message_notification: 
-      footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại %{readurl}
-      footer2: và trả lời tại %{replyurl}
+      footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời tại %{replyurl}
       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
       hi: Chào %{to_user},
       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
       hi: Chào %{to_user},
+    note_comment_notification: 
+      anonymous: Người dùng vô danh
+      closed: 
+        commented_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn"
+        your_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
+      commented: 
+        commented_note: "%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú bản đồ gần %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của bạn"
+        your_note: "%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
+      details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
+      greeting: Chào bạn,
+      reopened: 
+        commented_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn"
+        your_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
     signup_confirm: 
       confirm: "Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này. Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của bạn:"
       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
       greeting: Chào bạn!
       subject: "[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap"
     signup_confirm: 
       confirm: "Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này. Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của bạn:"
       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
       greeting: Chào bạn!
       subject: "[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap"
-      welcome: Chúng tôi xin chào mừng bạn. Thư này có một số thông tin về cách bắt đầu.
-    signup_confirm_html: 
-      ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
-      current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
-      get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
-      introductory_video: Bạn có thể coi %{introductory_video_link}.
-      more_videos: Cũng có %{more_videos_link}.
-      more_videos_here: thêm video tại đây
-      user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
-      video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
-      wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
-    signup_confirm_plain: 
-      ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
-      blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
-      current_user: "Có danh sách những người dùng được xếp theo nơi ở tại:"
-      introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
-      more_videos: "Có thêm video tại đây:"
-      opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
-      the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
-      the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
-      user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
-      wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
-      wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
+      welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin về cách bắt đầu.
   oauth: 
     oauthorize: 
       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
       allow_to: "Cho phép trình khách:"
       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
   oauth: 
     oauthorize: 
       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
       allow_to: "Cho phép trình khách:"
       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
-      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
+      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
+      allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
     revoke: 
       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
     revoke: 
@@ -1201,8 +1336,9 @@ vi:
       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
-      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
+      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
+      allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
       callback_url: URL Gọi lại
       name: Tên
       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
       callback_url: URL Gọi lại
       name: Tên
@@ -1231,8 +1367,9 @@ vi:
       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
-      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
+      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
+      allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
       authorize_url: "Cho phép URL:"
       confirm: Bạn có chắc không?
       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
       authorize_url: "Cho phép URL:"
       confirm: Bạn có chắc không?
@@ -1241,7 +1378,7 @@ vi:
       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
-      support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
+      support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
     update: 
       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
     update: 
@@ -1281,6 +1418,7 @@ vi:
     edit: 
       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
     edit: 
       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
+      id_not_configured: iD chưa được cấu hình
       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
@@ -1289,6 +1427,7 @@ vi:
       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
       user_page_link: trang cá nhân
     index: 
       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
       user_page_link: trang cá nhân
     index: 
+      createnote: Thêm ghi chú
       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
       license: 
       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
       license: 
@@ -1297,8 +1436,6 @@ vi:
       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
     key: 
       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
     key: 
-      map_key: Chú giải
-      map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
       table: 
         entry: 
           admin: Biên giới hành chính
       table: 
         entry: 
           admin: Biên giới hành chính
@@ -1336,7 +1473,7 @@ vi:
           motorway: Đường cao tốc
           park: Công viên
           permissive: Đường cho phép
           motorway: Đường cao tốc
           park: Công viên
           permissive: Đường cho phép
-          pitch: Sân thể thao
+          pitch: Sân cỏ
           primary: Đường chính
           private: Đường riêng
           rail: Đường sắt
           primary: Đường chính
           private: Đường riêng
           rail: Đường sắt
@@ -1400,6 +1537,9 @@ vi:
       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
     delete: 
       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
     delete: 
       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
+    description: 
+      description_with_count: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
+      description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
     edit: 
       description: "Miêu tả:"
       download: tải về
     edit: 
       description: "Miêu tả:"
       download: tải về
@@ -1416,9 +1556,12 @@ vi:
       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
       visibility: "Mức độ truy cập:"
       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
       visibility: "Mức độ truy cập:"
-      visibility_help: có nghĩa là gì?
+      visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
+    georss: 
+      title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
     list: 
     list: 
+      description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
@@ -1456,7 +1599,7 @@ vi:
       upload_button: Tải lên
       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
       visibility: "Mức độ Truy cập:"
       upload_button: Tải lên
       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
       visibility: "Mức độ Truy cập:"
-      visibility_help: có nghĩa là gì?
+      visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
     trace_header: 
       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
     trace_header: 
       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
@@ -1468,7 +1611,7 @@ vi:
     trace_paging_nav: 
       newer: Tuyến đường Mới hơn
       older: Tuyến đường Cũ hơn
     trace_paging_nav: 
       newer: Tuyến đường Mới hơn
       older: Tuyến đường Cũ hơn
-      showing_page: Đang hiện trang %{page}
+      showing_page: Trang %{page}
     view: 
       delete_track: Xóa tuyến đường này
       description: "Miêu tả:"
     view: 
       delete_track: Xóa tuyến đường này
       description: "Miêu tả:"
@@ -1510,6 +1653,7 @@ vi:
       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
       gravatar: 
         gravatar: Sử dụng Gravatar
       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
       gravatar: 
         gravatar: Sử dụng Gravatar
+        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
         link text: đây là gì?
       home location: "Vị trí Nhà:"
       image: "Hình:"
         link text: đây là gì?
       home location: "Vị trí Nhà:"
       image: "Hình:"
@@ -1546,13 +1690,13 @@ vi:
       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
     confirm: 
       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
     confirm: 
       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
-      before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
       button: Xác nhận
       button: Xác nhận
-      heading: Xác nhận tài khoản người dùng
+      heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
+      introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
+      introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
-      reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="%{reconfirm}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
-      success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
-      unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
+      reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác nhận lần nữa.
+      unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
     confirm_email: 
       button: Xác nhận
       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
     confirm_email: 
       button: Xác nhận
       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
@@ -1633,24 +1777,23 @@ vi:
     make_friend: 
       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
       button: Thêm là người bạn
     make_friend: 
       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
       button: Thêm là người bạn
-      failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
-      heading: Thêm %{user} là người bạn?
-      success: "%{name} mới là người bạn."
+      failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
+      heading: Kết bạn với %{user}?
+      success: "%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!"
     new: 
     new: 
+      about: 
+        header: Tự do sử dụng và sửa đổi
+        html: "<p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>\n<p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>"
       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
-      continue: Tiếp tục
+      continue: Mở tài khoản
       display name: "Tên hiển thị:"
       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
       display name: "Tên hiển thị:"
       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
-      fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
-      flash create success message: Cám ơn bạn đã mở tài khoản. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
-      flash welcome: Cám ơn bạn đã mở tài khoản. Chúng tôi đã gửi thư chào mừng cho %{email} có một số gợi ý về cách bắt đầu.
-      heading: Mở Tài khoản Người dùng
       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
-      not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
+      not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy định quyền riêng tư</a>)
       openid: "%{logo} OpenID:"
       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
       openid: "%{logo} OpenID:"
       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
@@ -1672,7 +1815,7 @@ vi:
       button: Hủy kết nối bạn
       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
       button: Hủy kết nối bạn
       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
-      success: "%{name} không còn là người bạn."
+      success: "%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn."
     reset_password: 
       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
     reset_password: 
       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
@@ -1707,12 +1850,12 @@ vi:
       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
     view: 
       activate_user: kích hoạt tài khoản này
       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
     view: 
       activate_user: kích hoạt tài khoản này
-      add as friend: thêm là người bạn
+      add as friend: Kết Bạn
       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
       block_history: tác vụ cấm người này
       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
       block_history: tác vụ cấm người này
-      blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
-      blocks on me: tác vụ cấm tôi
-      comments: bình luận
+      blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
+      blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
+      comments: Bình luận
       confirm: Xác nhận
       confirm_user: xác nhận người dùng này
       create_block: cấm người dùng này
       confirm: Xác nhận
       confirm_user: xác nhận người dùng này
       create_block: cấm người dùng này
@@ -1724,31 +1867,34 @@ vi:
       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
       delete_user: xóa tài khoản này
       description: Miêu tả
       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
       delete_user: xóa tài khoản này
       description: Miêu tả
-      diary: nhật ký
-      edits: Ä\91óng góp
+      diary: Nhật ký
+      edits: Ä\90óng góp
       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
-      friends_changesets: Xem những bộ thay đổi của bạn bè
-      friends_diaries: Đọc những mục nhật ký của bạn bè
+      friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
+      friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
       hide_user: ẩn tài khoản này
       hide_user: ẩn tài khoản này
-      if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link}.
+      if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người dùng ở gần.
       km away: cách %{count} km
       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
       m away: cách %{count} m
       mapper since: "Tham gia:"
       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
       km away: cách %{count} km
       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
       m away: cách %{count} m
       mapper since: "Tham gia:"
       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
-      my comments: bình luận của tôi
-      my diary: nhật ký của tôi
-      my edits: đóng góp của tôi
-      my settings: tùy chọn
-      my traces: tuyến đường của tôi
+      my comments: Bình luận của Tôi
+      my diary: Nhật ký của Tôi
+      my edits: Đóng góp của Tôi
+      my notes: Ghi chú của Tôi
+      my profile: Trang của Tôi
+      my settings: Tùy chọn
+      my traces: Tuyến đường của Tôi
       nearby users: Người dùng khác ở gần
       nearby users: Người dùng khác ở gần
-      nearby_changesets: Xem các bộ thay đổi của người dùng ở gần
-      nearby_diaries: Đọc các mục nhật ký của người dùng ở gần
+      nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
+      nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
       new diary entry: mục nhật ký mới
       new diary entry: mục nhật ký mới
-      no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
+      no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
+      notes: Ghi chú trên Bản đồ
       oauth settings: thiết lập OAuth
       oauth settings: thiết lập OAuth
-      remove as friend: hủy kết nối bạn
+      remove as friend: Hủy Kết Bạn
       role: 
         administrator: Người dùng này là quản lý viên
         grant: 
       role: 
         administrator: Người dùng này là quản lý viên
         grant: 
@@ -1758,14 +1904,14 @@ vi:
         revoke: 
           administrator: Rút quyền quản lý viên
           moderator: Rút quyền điều hành viên
         revoke: 
           administrator: Rút quyền quản lý viên
           moderator: Rút quyền điều hành viên
-      send message: gửi t
+      send message: Gửi T
       settings_link_text: tùy chọn
       spam score: "Điểm số Spam:"
       status: "Trạng thái:"
       settings_link_text: tùy chọn
       spam score: "Điểm số Spam:"
       status: "Trạng thái:"
-      traces: tuyến đường
+      traces: Tuyến đường
       unhide_user: hiện tài khoản này
       user location: Vị trí của người dùng
       unhide_user: hiện tài khoản này
       user location: Vị trí của người dùng
-      your friends: Người bạn của bạn
+      your friends: Bạn bè của bạn
   user_block: 
     blocks_by: 
       empty: "%{name} chưa cấm ai."
   user_block: 
     blocks_by: 
       empty: "%{name} chưa cấm ai."
@@ -1827,7 +1973,7 @@ vi:
       revoke: Bỏ cấm!
       revoker_name: Người bỏ cấm
       show: Hiện
       revoke: Bỏ cấm!
       revoker_name: Người bỏ cấm
       show: Hiện
-      showing_page: Đang hiện trang %{page}
+      showing_page: Trang %{page}
       status: Trạng thái
     period: "%{count} giờ"
     revoke: 
       status: Trạng thái
     period: "%{count} giờ"
     revoke: 
@@ -1873,3 +2019,25 @@ vi:
       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
       heading: Xác nhận rút vai trò
       title: Xác nhận rút vai trò
       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
       heading: Xác nhận rút vai trò
       title: Xác nhận rút vai trò
+  welcome_page: 
+    add_a_note: 
+      paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
+      paragraph_2_html: "Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú\n<span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn."
+      title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
+    basic_terms: 
+      editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép sửa đổi bản đồ.
+      node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà hàng hoặc một cái cây.
+      paragraph_1_html: "Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp vào OpenStreetMap:"
+      tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
+      title: Thuật ngữ Cơ bản
+      way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường, dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
+    introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
+    questions: 
+      paragraph_1_html: Bạn có cần giúp đỡ với trình vẽ, hoặc chưa chắc chắn về cách sử dụng OpenStreetMap? Hãy hỏi cộng đồng tại <a href='http://help.openstreetmap.org/'>trung tâm hỏi đáp</a>.
+      title: Có thắc mắc?
+    start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
+    title: Hoan nghênh!
+    whats_on_the_map: 
+      off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ trực tuyến khác.
+      on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em> – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
+      title: Mục đích của Bản đồ