Monkey patch in an upstream fix for I18n::Backend::Fallbacks
[rails.git] / config / locales / vi.yml
index 4abf266fa6cadcb562a7b48e7dac877f8ffd2bf1..8d49641f004ccb195ca6cb599648f34baa55c9df 100644 (file)
@@ -1,7 +1,9 @@
 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
 # Exported from translatewiki.net
 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
 # Exported from translatewiki.net
-# Export driver: syck
+# Export driver: syck-pecl
 # Author: Minh Nguyen
 # Author: Minh Nguyen
+# Author: Ninomax
+# Author: Trần Nguyễn Minh Huy
 vi: 
   activerecord: 
     attributes: 
 vi: 
   activerecord: 
     attributes: 
@@ -76,14 +78,15 @@ vi:
       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
     setup_user_auth: 
       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
     setup_user_auth: 
       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
+      need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
   browse: 
     changeset: 
   browse: 
     changeset: 
-      changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
+      changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
       changesetxml: Bộ thay đổi XML
       changesetxml: Bộ thay đổi XML
-      download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
+      download: Tải về %{changeset_xml_link} hoặc %{osmchange_xml_link}
       feed: 
       feed: 
-        title: Bộ thay đổi {{id}}
-        title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
+        title: Bộ thay đổi %{id}
+        title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
       osmchangexml: osmChange XML
       title: Bộ thay đổi
     changeset_details: 
       osmchangexml: osmChange XML
       title: Bộ thay đổi
     changeset_details: 
@@ -93,59 +96,72 @@ vi:
       closed_at: "Lúc Đóng:"
       created_at: "Lúc Tạo:"
       has_nodes: 
       closed_at: "Lúc Đóng:"
       created_at: "Lúc Tạo:"
       has_nodes: 
-        one: "Có {{count}} nốt sau:"
-        other: "Có {{count}} nốt sau:"
+        one: "Có nốt sau:"
+        other: "Có %{count} nốt sau:"
       has_relations: 
       has_relations: 
-        one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
-        other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
+        one: "Có quan hệ sau:"
+        other: "Có %{count} quan hệ sau:"
       has_ways: 
       has_ways: 
-        one: "Có {{count}} lối sau:"
-        other: "Có {{count}} lối sau:"
+        one: "Có lối sau:"
+        other: "Có %{count} lối sau:"
       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
       show_area_box: Hiện Hộp vùng
       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
       show_area_box: Hiện Hộp vùng
-    changeset_navigation: 
-      all: 
-        next_tooltip: Bộ thay đổi sau
-        prev_tooltip: Bộ thay đổi trước
-      user: 
-        name_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
-        next_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
-        prev_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
     common_details: 
       changeset_comment: "Miêu tả:"
     common_details: 
       changeset_comment: "Miêu tả:"
+      deleted_at: "Lúc Xóa:"
+      deleted_by: "Người Xóa:"
       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
       edited_by: "Người Sửa đổi:"
       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
       edited_by: "Người Sửa đổi:"
-      in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
+      in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
       version: "Phiên bản:"
     containing_relation: 
       version: "Phiên bản:"
     containing_relation: 
-      entry: Quan hệ {{relation_name}}
-      entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
+      entry: Quan hệ %{relation_name}
+      entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
     map: 
       deleted: Đã xóa
     map: 
       deleted: Đã xóa
+      edit: 
+        area: Sửa đổi vùng
+        node: Sửa đổi nốt
+        relation: Sửa đổi quan hệ
+        way: Sửa đổi lối
       larger: 
         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
       larger: 
         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
-      loading: Đang tải...
+      loading: Đang tải…
+    navigation: 
+      all: 
+        next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
+        next_node_tooltip: Node tiếp theo
+        next_relation_tooltip: Quan hệ sau
+        next_way_tooltip: Đường tiếp theo
+        prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
+        prev_node_tooltip: Node trước
+        prev_relation_tooltip: Relation trước
+        prev_way_tooltip: Lối trước
+      user: 
+        name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
+        next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
+        prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
     node: 
     node: 
-      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
+      download_xml: Tải về XML
       edit: sửa đổi
       node: Nốt
       edit: sửa đổi
       node: Nốt
-      node_title: "Nốt: {{node_name}}"
+      node_title: "Nốt: %{node_name}"
       view_history: xem lịch sử
     node_details: 
       coordinates: "Tọa độ:"
       part_of: "Trực thuộc:"
     node_history: 
       view_history: xem lịch sử
     node_details: 
       coordinates: "Tọa độ:"
       part_of: "Trực thuộc:"
     node_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
+      download_xml: Tải về XML
       node_history: Lịch sử Nốt
       node_history: Lịch sử Nốt
-      node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
+      node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
       view_details: xem chi tiết
     not_found: 
       view_details: xem chi tiết
     not_found: 
-      sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
+      sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
       type: 
         changeset: bộ thay đổi
         node: nốt
       type: 
         changeset: bộ thay đổi
         node: nốt
@@ -155,22 +171,22 @@ vi:
       of: trong
       showing_page: Đang hiện trang
     relation: 
       of: trong
       showing_page: Đang hiện trang
     relation: 
-      download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_history_link}"
+      download_xml: Tải về XML
       relation: Quan hệ
       relation: Quan hệ
-      relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
+      relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
       view_history: xem lịch sử
     relation_details: 
       members: "Thành viên:"
       part_of: "Trực thuộc:"
     relation_history: 
       view_history: xem lịch sử
     relation_details: 
       members: "Thành viên:"
       part_of: "Trực thuộc:"
     relation_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
+      download_xml: Tải về XML
       relation_history: Lịch sử Quan hệ
       relation_history: Lịch sử Quan hệ
-      relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
+      relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
       view_details: xem chi tiết
     relation_member: 
       view_details: xem chi tiết
     relation_member: 
-      entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
+      entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
       type: 
         node: Nốt
         relation: Quan hệ
       type: 
         node: Nốt
         relation: Quan hệ
@@ -184,10 +200,11 @@ vi:
       details: Chi tiết
       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
       details: Chi tiết
       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
+      hide_areas: Ẩn các khu vực
       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
       load_data: Tải Dữ liệu
       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
       load_data: Tải Dữ liệu
       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
-      loading: Đang tải...
+      loading: Đang tải
       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
       object_list: 
         api: Lấy vùng này dùng API
       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
       object_list: 
         api: Lấy vùng này dùng API
@@ -206,31 +223,43 @@ vi:
           node: Nốt
           way: Lối
       private_user: người bí mật
           node: Nốt
           way: Lối
       private_user: người bí mật
+      show_areas: Hiện các khu vực
       show_history: Xem Lịch sử
       show_history: Xem Lịch sử
-      unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
+      unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
       wait: Xin chờ...
       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
     tag_details: 
       tags: "Thẻ:"
       wait: Xin chờ...
       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
     tag_details: 
       tags: "Thẻ:"
+      wiki_link: 
+        key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
+        tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
+      wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
+    timeout: 
+      sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
+      type: 
+        changeset: bộ thay đổi
+        node: nốt
+        relation: quan hệ
+        way: lối
     way: 
     way: 
-      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
+      download_xml: Tải về XML
       edit: sửa đổi
       view_history: xem lịch sử
       way: Lối
       edit: sửa đổi
       view_history: xem lịch sử
       way: Lối
-      way_title: "Lối: {{way_name}}"
+      way_title: "Lối: %{way_name}"
     way_details: 
       also_part_of: 
     way_details: 
       also_part_of: 
-        one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
-        other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
+        one: cũng thuộc về lối %{related_ways}
+        other: cũng thuộc về các lối %{related_ways}
       nodes: "Nốt:"
       part_of: "Thuộc về:"
     way_history: 
       nodes: "Nốt:"
       part_of: "Thuộc về:"
     way_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
+      download_xml: Tải về XML
       view_details: xem chi tiết
       way_history: Lịch sử Lối
       view_details: xem chi tiết
       way_history: Lịch sử Lối
-      way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
+      way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
   changeset: 
     changeset: 
       anonymous: Vô danh
   changeset: 
     changeset: 
       anonymous: Vô danh
@@ -238,11 +267,12 @@ vi:
       no_comment: (không có)
       no_edits: (không có thay đổi)
       show_area_box: hiện hộp vùng
       no_comment: (không có)
       no_edits: (không có thay đổi)
       show_area_box: hiện hộp vùng
-      still_editing: (đang mở)
+      still_editing: (đang sửa)
       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
     changeset_paging_nav: 
       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
     changeset_paging_nav: 
-      of: trong
-      showing_page: Đang hiện trang
+      next: Sau »
+      previous: « Trước
+      showing_page: Đang hiện trang %{page}
     changesets: 
       area: Vùng
       comment: Miêu tả
     changesets: 
       area: Vùng
       comment: Miêu tả
@@ -251,27 +281,33 @@ vi:
       user: Người dùng
     list: 
       description: Những thay đổi gần đây
       user: Người dùng
     list: 
       description: Những thay đổi gần đây
-      description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
-      description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
-      description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
+      description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
+      description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
+      description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
       heading: Các bộ thay đổi
       heading_bbox: Các bộ thay đổi
       heading_user: Các bộ thay đổi
       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
       title: Các bộ thay đổi
       heading: Các bộ thay đổi
       heading_bbox: Các bộ thay đổi
       heading_user: Các bộ thay đổi
       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
       title: Các bộ thay đổi
-      title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
-      title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
-      title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
+      title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
+      title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
+      title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
+    timeout: 
+      sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
   diary_entry: 
     diary_comment: 
   diary_entry: 
     diary_comment: 
-      comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
+      comment_from: Bình luận của %{link_user} lúc %{comment_created_at}
+      confirm: Xác nhận
+      hide_link: Ẩn bình luận này
     diary_entry: 
       comment_count: 
         one: 1 bình luận
     diary_entry: 
       comment_count: 
         one: 1 bình luận
-        other: "{{count}} bình luận"
+        other: "%{count} bình luận"
       comment_link: Bình luận về mục này
       comment_link: Bình luận về mục này
+      confirm: Xác nhận
       edit_link: Sửa đổi mục này
       edit_link: Sửa đổi mục này
-      posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
+      hide_link: Ẩn mục này
+      posted_by: Được đăng bởi %{link_user} lúc %{created} bằng %{language_link}
       reply_link: Trả lời mục này
     edit: 
       body: "Nội dung:"
       reply_link: Trả lời mục này
     edit: 
       body: "Nội dung:"
@@ -289,13 +325,13 @@ vi:
         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
       language: 
         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
       language: 
-        description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
-        title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
+        description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
+        title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
       user: 
       user: 
-        description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
-        title: Các mục nhật ký của {{user}}
+        description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
+        title: Các mục nhật ký của %{user}
     list: 
     list: 
-      in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
+      in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
       new: Mục Nhật ký Mới
       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
       newer_entries: Mục Sau
       new: Mục Nhật ký Mới
       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
       newer_entries: Mục Sau
@@ -303,31 +339,46 @@ vi:
       older_entries: Mục Trước
       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
       title: Các Nhật ký Cá nhân
       older_entries: Mục Trước
       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
       title: Các Nhật ký Cá nhân
-      user_title: Nhật ký của {{user}}
+      user_title: Nhật ký của %{user}
+    location: 
+      edit: Sửa
+      location: "Vị trí:"
+      view: Xem
     new: 
       title: Mục Nhật ký Mới
     no_such_entry: 
     new: 
       title: Mục Nhật ký Mới
     no_such_entry: 
-      body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
-      heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
+      body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
+      heading: "Không có mục với ID: %{id}"
       title: Mục nhật ký không tồn tại
     no_such_user: 
       title: Mục nhật ký không tồn tại
     no_such_user: 
-      body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
-      heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
+      body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
+      heading: Người dùng %{user} không tồn tại
       title: Người dùng không tồn tại
     view: 
       leave_a_comment: Bình luận
       login: Đăng nhập
       title: Người dùng không tồn tại
     view: 
       leave_a_comment: Bình luận
       login: Đăng nhập
-      login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
+      login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
       save_button: Lưu
       save_button: Lưu
-      title: Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}
-      user_title: Nhật ký của {{user}}
+      title: Nhật ký của %{user} | %{title}
+      user_title: Nhật ký của %{user}
+  editor: 
+    default: Mặc định (hiện là %{name})
+    potlatch: 
+      description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
+      name: Potlatch 1
+    potlatch2: 
+      description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
+      name: Potlatch 2
+    remote: 
+      description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
+      name: phần điều khiển từ xa
   export: 
     start: 
       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
       area_to_export: Vùng để Xuất
       embeddable_html: HTML để Nhúng
       export_button: Xuất
   export: 
     start: 
       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
       area_to_export: Vùng để Xuất
       embeddable_html: HTML để Nhúng
       export_button: Xuất
-      export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
+      export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
       format: "Định dạng:"
       format_to_export: Định dạng Xuất
       image_size: Hình có Kích cỡ
       format: "Định dạng:"
       format_to_export: Định dạng Xuất
       image_size: Hình có Kích cỡ
@@ -343,6 +394,9 @@ vi:
       output: Đầu ra
       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
       scale: Tỷ lệ
       output: Đầu ra
       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
       scale: Tỷ lệ
+      too_large: 
+        body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
+        heading: Khu vực Lớn quá
       zoom: Thu phóng
     start_rjs: 
       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
       zoom: Thu phóng
     start_rjs: 
       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
@@ -356,14 +410,14 @@ vi:
     description: 
       title: 
         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
     description: 
       title: 
         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
-        osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
-        osm_twain: Vị trí từ <a href="http://katie.openstreetmap.org/~twain/">OpenStreetMap Twain</a>
+        osm_namefinder: "%{types} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
+        osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
       types: 
         cities: Thành phố
         places: Địa điểm
         towns: Thị xã
     description_osm_namefinder: 
       types: 
         cities: Thành phố
         places: Địa điểm
         towns: Thị xã
     description_osm_namefinder: 
-      prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
+      prefix: "%{distance} về phía %{direction} của %{type}"
     direction: 
       east: đông
       north: bắc
     direction: 
       east: đông
       north: bắc
@@ -375,9 +429,10 @@ vi:
       west: tây
     distance: 
       one: khoảng 1 km
       west: tây
     distance: 
       one: khoảng 1 km
-      other: khoảng {{count}} km
+      other: khoảng %{count} km
       zero: không tới 1 km
     results: 
       zero: không tới 1 km
     results: 
+      more_results: Thêm kết quả
       no_results: Không tìm thấy kết quả
     search: 
       title: 
       no_results: Không tìm thấy kết quả
     search: 
       title: 
@@ -385,14 +440,437 @@ vi:
         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
-        osm_twain: Kết quả <a href="http://katie.openstreetmap.org/~twain/">OpenStreetMap Twain</a>
+        osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
     search_osm_namefinder: 
         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
     search_osm_namefinder: 
-      suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
-      suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
-    search_osm_twain: 
-      prefix_highway: Đường {{type}}
+      suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} về phía %{parentdirection} của %{parentname})"
+      suffix_place: ", %{distance} về phía %{direction} của %{placename}"
+    search_osm_nominatim: 
+      prefix: 
+        amenity: 
+          airport: Sân bay
+          arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
+          atm: Máy Rút tiền Tự động
+          auditorium: Phòng hội họp
+          bank: Ngân hàng
+          bar: Quán Rượu
+          bench: Ghế
+          bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
+          bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
+          brothel: Nhà chứa
+          bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
+          bus_station: Trạm Xe buýt
+          cafe: Quán Cà phê
+          car_rental: Chỗ Mướn Xe
+          car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
+          car_wash: Tiệm Rửa Xe
+          casino: Sòng bạc
+          cinema: Rạp phim
+          clinic: Phòng khám
+          club: Câu lạc bộ
+          college: Trường Cao đẳng
+          community_centre: Trung tâm Cộng đồng
+          courthouse: Tòa
+          crematorium: Lò Hỏa táng
+          dentist: Nha sĩ
+          doctors: Bác sĩ
+          dormitory: Ký túc xá
+          drinking_water: Vòi Nước uống
+          driving_school: Trường Lái xe
+          embassy: Tòa Đại sứ
+          emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
+          fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
+          ferry_terminal: Trạm Phà
+          fire_hydrant: Vòi nước Máy
+          fire_station: Trạm Cứu hỏa
+          fountain: Vòi nước
+          fuel: Cây xăng
+          grave_yard: Nghĩa địa
+          gym: Nhà Thể dục
+          hall: Hội trường
+          health_centre: Trung tâm Y tế
+          hospital: Bệnh viện
+          hotel: Khách sạn
+          hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
+          ice_cream: Tiệm Kem
+          kindergarten: Tiểu học
+          library: Thư viện
+          market: Chợ
+          marketplace: Chợ phiên
+          mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
+          nightclub: Câu lạc bộ Đêm
+          nursery: Nhà trẻ
+          nursing_home: Viện Dưỡng lão
+          office: Văn phòng
+          park: Công viên
+          parking: Chỗ Đậu xe
+          pharmacy: Nhà thuốc
+          place_of_worship: Nơi Thờ phụng
+          police: Cảnh sát
+          post_box: Hòm thư
+          post_office: Bưu điện
+          preschool: Trường Mầm non
+          prison: Nhà tù
+          pub: Quán rượu
+          public_building: Tòa nhà Công cộng
+          public_market: Chợ phiên
+          reception_area: Phòng Tiếp khách
+          recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
+          restaurant: Nhà hàng
+          retirement_home: Nhà về hưu
+          sauna: Nhà Tắm hơi
+          school: Trường học
+          shelter: Nơi Trú ẩn
+          shop: Tiệm
+          shopping: Tiệm
+          social_club: Câu lạc bộ Xã hội
+          studio: Studio
+          supermarket: Siêu thị
+          taxi: Taxi
+          telephone: Điện thoại Công cộng
+          theatre: Nhà hát
+          toilets: Vệ sinh
+          townhall: Thị sảnh
+          university: Trường Đại học
+          vending_machine: Máy Bán hàng
+          veterinary: Phẫu thuật Thú y
+          village_hall: Trụ sở Làng
+          waste_basket: Thùng rác
+          wifi: Điểm Truy cập Không dây
+          youth_centre: Trung tâm Thanh niên
+        boundary: 
+          administrative: Biên giới Hành chính
+        building: 
+          apartments: Khối Căn hộ
+          block: Khối cao ốc
+          bunker: Boong ke
+          chapel: Nhà nguyện
+          church: Nhà thờ
+          city_hall: Trụ sở Thành phố
+          commercial: Tòa nhà Thương mại
+          dormitory: Ký túc xá
+          entrance: Cửa vào
+          faculty: Tòa nhà Trường học
+          farm: Công trình Nông trại
+          flats: Khu chung cư
+          garage: Ga ra
+          hall: Hội trường
+          hospital: Tòa nhà Bệnh viện
+          hotel: Khách sạn
+          house: Nhà ở
+          industrial: Tòa nhà Công nghiệp
+          office: Tòa nhà Văn phòng
+          public: Tòa nhà Công cộng
+          residential: Nhà ở
+          retail: Tòa nhà Cửa hàng
+          school: Nhà trường
+          shop: Tiệm
+          stadium: Sân vận động
+          store: Tiệm
+          terrace: Thềm
+          tower: Tháp
+          train_station: Nhà ga
+          university: Tòa nhà Đại học
+        highway: 
+          bridleway: Đường Cưỡi ngựa
+          bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
+          bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
+          byway: Đường mòn Đa mốt
+          construction: Đường Đang Xây
+          cycleway: Đường Xe đạp
+          distance_marker: Cây số
+          emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
+          footway: Đường bộ
+          ford: Khúc Sông Cạn
+          gate: Cổng
+          living_street: Đường Hàng xóm
+          minor: Đường Nhỏ
+          motorway: Đường Cao tốc
+          motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
+          motorway_link: Đường Cao tốc
+          path: Lối
+          pedestrian: Đường bộ Lớn
+          platform: Sân ga
+          primary: Đường Chính
+          primary_link: Đường Chính
+          raceway: Đường đua
+          residential: Đường Nhà ở
+          road: Đường
+          secondary: Đường Lớn
+          secondary_link: Đường Lớn
+          service: Đường phụ
+          services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
+          steps: Cầu thang
+          stile: Cửa xoay
+          tertiary: Đường Lớn
+          track: Đường mòn
+          trail: Đường mòn
+          trunk: Xa lộ
+          trunk_link: Xa lộ
+          unclassified: Đường Không Phân loại
+          unsurfaced: Đường Không Lát
+        historic: 
+          archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
+          battlefield: Chiến trường
+          boundary_stone: Mốc Biên giới
+          building: Tòa nhà
+          castle: Lâu đài
+          church: Nhà thờ
+          house: Nhà ở
+          icon: Thánh tượng
+          manor: Trang viên
+          memorial: Đài Tưởng niệm
+          mine: Mỏ
+          monument: Đài Tưởng niệm
+          museum: Bảo tàng
+          ruins: Tàn tích
+          tower: Tháp
+          wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
+          wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
+          wreck: Xác Tàu Đắm
+        landuse: 
+          allotments: Khu Vườn Gia đình
+          basin: Lưu vực
+          cemetery: Nghĩa địa
+          commercial: Khu vực Thương mại
+          conservation: Bảo tồn
+          construction: Công trường Xây dựng
+          farm: Trại
+          farmland: Trại
+          farmyard: Sân Trại
+          forest: Rừng Trồng Cây
+          grass: Cỏ
+          industrial: Khu vực Công nghiệp
+          landfill: Nơi Đổ Rác
+          meadow: Đồng cỏ
+          military: Khu vực Quân sự
+          mine: Mỏ
+          mountain: Núi
+          nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
+          park: Công viên
+          piste: Đường Trượt tuyết
+          plaza: Quảng trường
+          quarry: Mỏ Đá
+          railway: Đường sắt
+          recreation_ground: Sân chơi
+          reservoir: Bể nước
+          residential: Khu vực Nhà ở
+          retail: Khu vực Buôn bán
+          vineyard: Vườn Nho
+          wetland: Đầm lầy
+          wood: Rừng
+        leisure: 
+          beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
+          common: Đất Công
+          fishing: Hồ Đánh cá
+          garden: Vườn
+          golf_course: Sân Golf
+          ice_rink: Sân băng
+          marina: Bến tàu
+          miniature_golf: Golf Nhỏ
+          nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
+          park: Công viên
+          pitch: Bãi Thể thao
+          playground: Sân chơi
+          recreation_ground: Sân Giải trí
+          slipway: Bến tàu
+          sports_centre: Trung tâm Thể thao
+          stadium: Sân vận động
+          swimming_pool: Hồ Bơi
+          track: Đường Chạy
+          water_park: Công viên Nước
+        natural: 
+          bay: Vịnh
+          beach: Bãi biển
+          cape: Mũi đất
+          cave_entrance: Cửa vào Hang
+          channel: Eo biển
+          cliff: Vách đá
+          coastline: Bờ biển
+          crater: Miệng Núi
+          fell: Đồi đá
+          fjord: Vịnh hẹp
+          geyser: Mạch nước Phun
+          glacier: Sông băng
+          heath: Bãi Hoang
+          hill: Đồi
+          island: Đảo
+          land: Đất
+          marsh: Đầm lầy
+          moor: Truông
+          mud: Bùn
+          peak: Đỉnh
+          point: Mũi đất
+          reef: Rạn san hô
+          ridge: Luống đất
+          river: Sông
+          rock: Đá
+          scree: Bãi Đá
+          scrub: Đất Bụi rậm
+          shoal: Bãi cạn
+          spring: Suối
+          strait: Eo biển
+          tree: Cây
+          valley: Thung lũng
+          volcano: Núi lửa
+          water: Nước
+          wetland: Đầm lầy
+          wetlands: Đầm lầy
+          wood: Rừng
+        place: 
+          airport: Sân bay
+          city: Thành phố
+          country: Quốc gia
+          county: Quận hạt
+          farm: Trại
+          hamlet: Xóm
+          house: Nhà ở
+          houses: Dãy Nhà
+          island: Đảo
+          islet: Đảo Nhỏ
+          locality: Địa phương
+          moor: Truông
+          municipality: Đô thị
+          postcode: Mã Bưu chính
+          region: Miền
+          sea: Biển
+          state: Tỉnh bang
+          subdivision: Hàng xóm
+          suburb: Ngoại ô
+          town: Thị xã/trấn
+          unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
+          village: Làng
+        railway: 
+          abandoned: Đường sắt bị Bỏ rơi
+          construction: Đường sắt Đang Xây
+          disused: Đường sắt Ngừng hoạt động
+          disused_station: Nhà ga Đóng cửa
+          funicular: Đường sắt Leo núi
+          halt: Ga Xép
+          historic_station: Nhà ga Lịch sử
+          junction: Ga Đầu mối
+          level_crossing: Điểm giao Đường sắt
+          light_rail: Đường sắt Nhẹ
+          monorail: Đường Một Ray
+          narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
+          platform: Ke ga
+          preserved: Đường sắt được Bảo tồn
+          spur: Đường sắt Phụ
+          station: Nhà ga
+          subway: Trạm Xe điện Ngầm
+          subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
+          switch: Ghi Đường sắt
+          tram: Đường Xe điện
+          tram_stop: Ga Xép Điện
+          yard: Sân ga
+        shop: 
+          alcohol: Tiệm Rượu
+          apparel: Tiệm May mặc
+          art: Tiệm Nghệ phẩm
+          bakery: Tiệm Bánh
+          beauty: Tiệm Mỹ phẩm
+          beverages: Tiệm Đồ uống
+          bicycle: Tiệm Xe đạp
+          books: Tiệm Sách
+          butcher: Tiệm Thịt
+          car: Tiệm Xe hơi
+          car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
+          car_parts: Phụ tùng Xe hơi
+          car_repair: Tiệm Sửa Xe
+          carpet: Tiệm Thảm
+          charity: Cửa hàng Từ thiện
+          chemist: Nhà thuốc
+          clothes: Tiệm Quần áo
+          computer: Tiệm Máy tính
+          confectionery: Tiệm Kẹo
+          convenience: Tiệm Tập hóa
+          copyshop: Tiệm In ấn
+          cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
+          department_store: Cửa hàng Bách hóa
+          discount: Cửa hàng Giảm giá
+          doityourself: Tiệm Ngũ kim
+          drugstore: Nhà thuốc
+          dry_cleaning: Hấp tẩy
+          electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
+          estate_agent: Văn phòng Bất động sản
+          farm: Tiệm Nông cụ
+          fashion: Tiệm Thời trang
+          fish: Tiệm Cá
+          florist: Tiệm Hoa
+          food: Tiệm Thực phẩm
+          funeral_directors: Nhà tang lễ
+          furniture: Tiệm Đồ đạc
+          gallery: Thư viện Ảnh
+          garden_centre: Trung tâm Làm vườn
+          general: Tiệm Đồ
+          gift: Tiệm Quà tặng
+          greengrocer: Tiệm Rau
+          grocery: Tiệm Tạp phẩm
+          hairdresser: Tiệm Làm tóc
+          hardware: Tiệm Ngũ kim
+          insurance: Bảo hiểm
+          jewelry: Tiệm Kim hoàn
+          laundry: Tiệm Giặt Quần áo
+          mall: Trung tâm Mua sắm
+          market: Chợ
+          mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
+          motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
+          music: Tiệm Nhạc
+          newsagent: Tiệm Báo
+          optician: Tiệm Kính mắt
+          organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
+          pet: Tiệm Vật nuôi
+          photo: Tiệm Rửa Hình
+          salon: Tiệm Làm tóc
+          shoes: Tiệm Giày
+          shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
+          sports: Tiệm Thể thao
+          stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
+          supermarket: Siêu thị
+          toys: Tiệm Đồ chơi
+          travel_agency: Văn phòng Du lịch
+          video: Tiệm Phim
+          wine: Tiệm Rượu
+        tourism: 
+          alpine_hut: Túp lều Trên Núi
+          artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
+          attraction: Nơi Du lịch
+          bed_and_breakfast: Nhà trọ
+          cabin: Túp lều
+          camp_site: Nơi Cắm trại
+          chalet: Nhà ván
+          guest_house: Nhà khách
+          hostel: Nhà trọ
+          hotel: Khách sạn
+          information: Thông tin
+          lean_to: Nhà chái
+          motel: Khách sạn Dọc đường
+          museum: Bảo tàng
+          picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
+          theme_park: Công viên Giải trí
+          valley: Thung lũng
+          viewpoint: Thắng cảnh
+          zoo: Vườn thú
+        waterway: 
+          boatyard: Bãi Thuyền
+          canal: Kênh
+          connector: Đường thủy Nối
+          dam: Đập
+          derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
+          ditch: Mương
+          dock: Vũng tàu
+          drain: Cống
+          lock: Âu tàu
+          mineral_spring: Suối Nước khoáng
+          rapids: Thác ghềnh
+          river: Sông
+          riverbank: Bờ sông
+          stream: Dòng suối
+          wadi: Dòng sông Vào mùa
+          water_point: Máy bơm nước
+          waterfall: Thác
+          weir: Đập Cột nước Thấp
   javascripts: 
     map: 
       base: 
   javascripts: 
     map: 
       base: 
@@ -403,32 +881,44 @@ vi:
       overlays: 
         maplint: Maplint
     site: 
       overlays: 
         maplint: Maplint
     site: 
+      edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
+      edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
+      history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
+      history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
   layouts: 
       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
   layouts: 
-    donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
+    community_blogs: Blog của Cộng đồng
+    community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
+    copyright: Bản quyền & Giấy phép
+    documentation: Tài liệu
+    documentation_title: Tài liệu về dự án
+    donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
     donate_link_text: quyên góp
     edit: Sửa đổi
     donate_link_text: quyên góp
     edit: Sửa đổi
-    edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
+    edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
     export: Xuất
     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
     export: Xuất
     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
+    foundation: Quỹ OpenStreetMap
+    foundation_title: Quỹ Hỗ trợ OpenStreetMap
     gps_traces: Tuyến đường GPS
     gps_traces: Tuyến đường GPS
-    gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường
-    help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
-    help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
-    help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
+    gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
+    help: Trợ giúp
+    help_centre: Trung tâm Trợ giúp
+    help_title: Trang trợ giúp của dự án
     history: Lịch sử
     history: Lịch sử
-    history_tooltip: Lịch sử bộ thay đổi
     home: nhà
     home_tooltip: Về vị trí nhà
     home: nhà
     home_tooltip: Về vị trí nhà
-    inbox: hộp thư ({{count}})
+    inbox: hộp thư (%{count})
     inbox_tooltip: 
       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
     inbox_tooltip: 
       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
-      other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
+      other: Hộp thư của bạn có %{count} thư chưa đọc
       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
-    intro_3: OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}.
+    intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại %{partners}.
+    intro_3_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
+    intro_3_partners: wiki
     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
     license: 
       alt: CC BY-SA 2.0
     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
     license: 
       alt: CC BY-SA 2.0
@@ -442,27 +932,32 @@ vi:
     make_a_donation: 
       text: Quyên góp
       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
     make_a_donation: 
       text: Quyên góp
       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
-    news_blog: Blog Tin tức
-    news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
-    shop: Tiệm
-    shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
-    shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
     sign_up: đăng ký
     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
     sign_up: đăng ký
     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
-    sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
+    sotm2011: Mời tham dự Hội nghị OpenStreetMap 2011, Tình trạng Bản đồ, 9–11 tháng 9 tại Denver!
     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
     view: Xem
     view_tooltip: Xem bản đồ
     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
     view: Xem
     view_tooltip: Xem bản đồ
-    welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
+    welcome_user: Hoan nghênh, %{user_link}
     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
-  map: 
-    coordinates: "Tọa độ:"
-    edit: Sửa đổi
-    view: Hiển thị
+    wiki: Wiki
+    wiki_title: Trang wiki của dự án
+    wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
+  license_page: 
+    foreign: 
+      english_link: nguyên bản tiếng Anh
+      text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
+      title: Thông tin về bản dịch này
+    legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC-BY</a>.</li>\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>).</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
+    native: 
+      mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
+      native_link: bản dịch tiếng Việt
+      text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
+      title: Giới thiệu về trang này
   message: 
     delete: 
       deleted: Đã xóa thư
   message: 
     delete: 
       deleted: Đã xóa thư
@@ -470,12 +965,12 @@ vi:
       date: Ngày
       from: Từ
       my_inbox: Hộp thư đến
       date: Ngày
       from: Từ
       my_inbox: Hộp thư đến
-      no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
+      no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
       outbox: đã gửi
       people_mapping_nearby: những người ở gần
       subject: Tiêu đề
       title: Hộp thư
       outbox: đã gửi
       people_mapping_nearby: những người ở gần
       subject: Tiêu đề
       title: Hộp thư
-      you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
+      you_have: Bạn có %{new_count} thư mới và %{old_count} thư cũ
     mark: 
       as_read: Thư đã đọc
       as_unread: Thư chưa đọc
     mark: 
       as_read: Thư đã đọc
       as_unread: Thư chưa đọc
@@ -490,24 +985,28 @@ vi:
       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
       message_sent: Thư đã gửi
       send_button: Gửi
       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
       message_sent: Thư đã gửi
       send_button: Gửi
-      send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
+      send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
       subject: Tiêu đề
       title: Gửi thư
       subject: Tiêu đề
       title: Gửi thư
+    no_such_message: 
+      body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
+      heading: Thư không tồn tại
+      title: Thư không tồn tại
     no_such_user: 
     no_such_user: 
-      body: Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó
-      heading: Người dùng hoặc thư không tồn tại
-      title: Người dùng hoặc thư không tồn tại
+      body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
+      heading: Người dùng không tồn tại
+      title: Người dùng không tồn tại
     outbox: 
       date: Ngày
       inbox: thư đến
     outbox: 
       date: Ngày
       inbox: thư đến
-      my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
-      no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
+      my_inbox: Hộp %{inbox_link}
+      no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
       outbox: thư đã gửi
       people_mapping_nearby: những người ở gần
       subject: Tiêu đề
       title: Hộp thư đã gửi
       to: Tới
       outbox: thư đã gửi
       people_mapping_nearby: những người ở gần
       subject: Tiêu đề
       title: Hộp thư đã gửi
       to: Tới
-      you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
+      you_have_sent_messages: Bạn đã gửi %{count} thư
     read: 
       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
     read: 
       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
@@ -520,31 +1019,33 @@ vi:
       title: Đọc thư
       to: Tới
       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
       title: Đọc thư
       to: Tới
       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
+      wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
+    reply: 
+      wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
     sent_message_summary: 
       delete_button: Xóa
   notifier: 
     diary_comment_notification: 
     sent_message_summary: 
       delete_button: Xóa
   notifier: 
     diary_comment_notification: 
-      banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
-      banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
-      footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
-      header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
-      hi: Chào {{to_user}},
-      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
+      footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
+      header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
+      hi: Chào %{to_user},
+      subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
     email_confirm: 
       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
     email_confirm_html: 
       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
       greeting: Chào bạn,
     email_confirm: 
       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
     email_confirm_html: 
       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
       greeting: Chào bạn,
-      hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
+      hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
     email_confirm_plain: 
       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
       greeting: Chào bạn,
       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
     email_confirm_plain: 
       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
       greeting: Chào bạn,
       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
-      hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
+      hopefully_you_2: "%{server_url} thành %{new_address}."
     friend_notification: 
     friend_notification: 
-      had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
-      see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý.
-      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
+      befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
+      had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
+      see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
+      subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
     gpx_notification: 
       and_no_tags: và không có thẻ
       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
     gpx_notification: 
       and_no_tags: và không có thẻ
       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
@@ -556,7 +1057,7 @@ vi:
         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
       greeting: Chào bạn,
       success: 
         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
       greeting: Chào bạn,
       success: 
-        loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
+        loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
       with_description: với miêu tả
       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
       with_description: với miêu tả
       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
@@ -568,32 +1069,31 @@ vi:
       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
     lost_password_plain: 
       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
     lost_password_plain: 
       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
-      greeting: Hi,
+      greeting: Chào bạn,
       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
     message_notification: 
       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
     message_notification: 
-      banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
-      banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
-      footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
-      footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
-      header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
-      hi: Chào {{to_user}},
-      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
+      footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại %{readurl}
+      footer2: và trả lời tại %{replyurl}
+      header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
+      hi: Chào %{to_user},
     signup_confirm: 
       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
     signup_confirm_html: 
     signup_confirm: 
       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
     signup_confirm_html: 
+      ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
       greeting: Chào bạn!
       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
       greeting: Chào bạn!
       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
-      introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
-      more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
+      introductory_video: Bạn có thể coi %{introductory_video_link}.
+      more_videos: Cũng có %{more_videos_link}.
       more_videos_here: thêm video tại đây
       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
     signup_confirm_plain: 
       more_videos_here: thêm video tại đây
       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
     signup_confirm_plain: 
+      ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
@@ -619,9 +1119,9 @@ vi:
       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
-      request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
+      request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
     revoke: 
     revoke: 
-      flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
+      flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
   oauth_clients: 
     create: 
       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
   oauth_clients: 
     create: 
       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
@@ -649,7 +1149,7 @@ vi:
       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
       my_apps: Trình khách của Tôi
       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
       my_apps: Trình khách của Tôi
       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
-      no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
+      no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
       revoke: Thu hồi!
       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
       revoke: Thu hồi!
@@ -658,7 +1158,7 @@ vi:
       submit: Đăng ký
       title: Đăng ký chương trình mới
     not_found: 
       submit: Đăng ký
       title: Đăng ký chương trình mới
     not_found: 
-      sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
+      sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
     show: 
       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
     show: 
       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
@@ -673,16 +1173,19 @@ vi:
       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
-      title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
+      title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
     update: 
       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
   site: 
     edit: 
       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
     update: 
       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
   site: 
     edit: 
       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
-      flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
+      flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
+      no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
-      not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
+      not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
+      potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
+      potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
       user_page_link: trang cá nhân
     index: 
       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
       user_page_link: trang cá nhân
     index: 
@@ -690,14 +1193,15 @@ vi:
       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
       license: 
       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
       license: 
-        license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
-        notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
+        license_name: Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0
+        notice: "%{project_name} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép %{license_name}."
         project_name: Dự án OpenStreetMap
       permalink: Liên kết Thường trực
         project_name: Dự án OpenStreetMap
       permalink: Liên kết Thường trực
+      remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
     key: 
       map_key: Chú giải
       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
     key: 
       map_key: Chú giải
-      map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
+      map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
       table: 
         entry: 
           admin: Biên giới hành chính
       table: 
         entry: 
           admin: Biên giới hành chính
@@ -764,16 +1268,18 @@ vi:
           unclassified: Đường không phân loại
           unsurfaced: Đường không lát
           wood: Rừng
           unclassified: Đường không phân loại
           unsurfaced: Đường không lát
           wood: Rừng
-        heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
     search: 
       search: Tìm kiếm
     search: 
       search: Tìm kiếm
-      search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
+      search_help: "thí dụ: “Hoa Thịnh Đốn”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
       submit_text: Đi
       where_am_i: Tôi ở đâu?
       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
     sidebar: 
       close: Đóng
       search_results: Kết quả Tìm kiếm
       submit_text: Đi
       where_am_i: Tôi ở đâu?
       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
     sidebar: 
       close: Đóng
       search_results: Kết quả Tìm kiếm
+  time: 
+    formats: 
+      friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
   trace: 
     create: 
       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
   trace: 
     create: 
       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
@@ -782,10 +1288,10 @@ vi:
       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
     edit: 
       description: "Miêu tả:"
       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
     edit: 
       description: "Miêu tả:"
-      download: tải xuống
+      download: tải về
       edit: sửa đổi
       filename: "Tên tập tin:"
       edit: sửa đổi
       filename: "Tên tập tin:"
-      heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
+      heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
       map: bản đồ
       owner: "Tác giả:"
       points: "Số nốt:"
       map: bản đồ
       owner: "Tác giả:"
       points: "Số nốt:"
@@ -793,28 +1299,34 @@ vi:
       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
       tags: "Thẻ:"
       tags_help: dấu phẩy phân cách
       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
       tags: "Thẻ:"
       tags_help: dấu phẩy phân cách
-      title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
+      title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
       visibility: "Mức độ truy cập:"
       visibility_help: có nghĩa là gì?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
     list: 
       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
       visibility: "Mức độ truy cập:"
       visibility_help: có nghĩa là gì?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
     list: 
       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
-      public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
-      tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
+      public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
+      tagged_with: " có thẻ %{tags}"
       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
     make_public: 
       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
     no_such_user: 
       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
     make_public: 
       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
     no_such_user: 
-      body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
-      heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
+      body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
+      heading: Người dùng %{user} không tồn tại
       title: Người dùng không tồn tại
       title: Người dùng không tồn tại
+    offline: 
+      heading: Kho GPX Ngoại tuyến
+      message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
+    offline_warning: 
+      message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
     trace: 
     trace: 
-      ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
+      ago: cách đây %{time_in_words_ago}
       by: bởi
       by: bởi
-      count_points: "{{count}} nốt"
+      count_points: "%{count} nốt"
       edit: sửa đổi
       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
       edit: sửa đổi
       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
+      identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
       in: trong
       map: bản đồ
       more: thêm
       in: trong
       map: bản đồ
       more: thêm
@@ -822,36 +1334,38 @@ vi:
       private: RIÊNG
       public: CÔNG KHAI
       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
       private: RIÊNG
       public: CÔNG KHAI
       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
+      trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
       view_map: Xem Bản đồ
     trace_form: 
       view_map: Xem Bản đồ
     trace_form: 
-      description: Miêu tả
+      description: "Miêu tả:"
       help: Trợ giúp
       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
       help: Trợ giúp
       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
-      tags: Thẻ
+      tags: "Thẻ:"
       tags_help: dấu phẩy phân cách
       upload_button: Tải lên
       tags_help: dấu phẩy phân cách
       upload_button: Tải lên
-      upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
-      visibility: "Mức độ truy cập:"
+      upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
+      visibility: "Mức độ Truy cập:"
       visibility_help: có nghĩa là gì?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
     trace_header: 
       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
       visibility_help: có nghĩa là gì?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
     trace_header: 
       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
-      see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
-      traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
+      traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
+      upload_trace: Tải lên tuyến đường
     trace_optionals: 
       tags: Thẻ
     trace_paging_nav: 
     trace_optionals: 
       tags: Thẻ
     trace_paging_nav: 
-      of: trong
-      showing: Xem trang
+      next: Sau »
+      previous: « Trước
+      showing_page: Đang hiện trang %{page}
     view: 
       delete_track: Xóa tuyến đường này
       description: "Miêu tả:"
     view: 
       delete_track: Xóa tuyến đường này
       description: "Miêu tả:"
-      download: tải xuống
+      download: tải về
       edit: sửa đổi
       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
       filename: "Tên tập tin:"
       edit: sửa đổi
       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
       filename: "Tên tập tin:"
-      heading: Xem tuyến đường {{name}}
+      heading: Xem tuyến đường %{name}
       map: bản đồ
       none: Không có
       owner: "Tác giả:"
       map: bản đồ
       none: Không có
       owner: "Tác giả:"
@@ -859,7 +1373,7 @@ vi:
       points: "Số nốt:"
       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
       tags: "Thẻ:"
       points: "Số nốt:"
       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
       tags: "Thẻ:"
-      title: Xem tuyến đường {{name}}
+      title: Xem tuyến đường %{name}
       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
       uploaded: "Lúc tải lên:"
       visibility: "Mức độ truy cập:"
       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
       uploaded: "Lúc tải lên:"
       visibility: "Mức độ truy cập:"
@@ -870,15 +1384,34 @@ vi:
       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
   user: 
     account: 
       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
   user: 
     account: 
+      contributor terms: 
+        agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
+        agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
+        heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
+        link text: đây là gì?
+        not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
+        review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
+      current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
+      delete image: Xóa hình hiện dùng
       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
       home location: "Vị trí Nhà:"
       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
       home location: "Vị trí Nhà:"
+      image: "Hình:"
+      image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
+      keep image: Giữ hình hiện dùng
       latitude: "Vĩ độ:"
       longitude: "Kinh độ:"
       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
       my settings: Tùy chọn
       latitude: "Vĩ độ:"
       longitude: "Kinh độ:"
       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
       my settings: Tùy chọn
+      new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
+      new image: Thêm hình
       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
+      openid: 
+        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
+        link text: đây là gì?
+        openid: "OpenID:"
+      preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
       profile description: "Tự giới thiệu:"
       public editing: 
       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
       profile description: "Tự giới thiệu:"
       public editing: 
@@ -886,45 +1419,95 @@ vi:
         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
-        enabled link text: có nghĩa là gì?
+        enabled link text: đây là gì?
         heading: "Sửa đổi công khai:"
       public editing note: 
         heading: Sửa đổi công khai
         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
         heading: "Sửa đổi công khai:"
       public editing note: 
         heading: Sửa đổi công khai
         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
+      replace image: Thay hình hiện dùng
       return to profile: Trở về trang cá nhân
       save changes button: Lưu các Thay đổi
       title: Chỉnh sửa tài khoản
       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
     confirm: 
       return to profile: Trở về trang cá nhân
       save changes button: Lưu các Thay đổi
       title: Chỉnh sửa tài khoản
       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
     confirm: 
+      already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
+      before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
       button: Xác nhận
       button: Xác nhận
-      failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
+      reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="%{reconfirm}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
+      unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
     confirm_email: 
       button: Xác nhận
       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
     confirm_email: 
       button: Xác nhận
       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
+    confirm_resend: 
+      failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
+      success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
     filter: 
       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
     filter: 
       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
-    friend_map: 
-      nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: [[nearby_user]]"
-      your location: Vị trí của bạn
     go_public: 
       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
     go_public: 
       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
+    list: 
+      confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
+      empty: Không tìm thấy người dùng.
+      heading: Người dùng
+      hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
+      showing: 
+        one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
+        other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
+      summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
+      summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
+      title: Người dùng
     login: 
     login: 
-      account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
+      account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
+      account suspended: Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.<br />Vui lòng liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
-      create_account: mở tài khoản
+      create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
       heading: Đăng nhập
       login_button: Đăng nhập
       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
       heading: Đăng nhập
       login_button: Đăng nhập
       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
+      new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
+      notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">Tìm hiểu thêm về thay đổi giấy phép sắp tới của OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">bản dịch</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming?uselang=vi">thảo luận</a>)
+      openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
+      openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
+      openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
+      openid_providers: 
+        aol: 
+          alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
+          title: Đăng nhập với AOL
+        google: 
+          alt: Đăng nhập với OpenID của Google
+          title: Đăng nhập với Google
+        myopenid: 
+          alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
+          title: Đăng nhập với myOpenID
+        openid: 
+          alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
+          title: Đăng nhập dùng OpenID
+        wordpress: 
+          alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
+          title: Đăng nhập với WordPress
+        yahoo: 
+          alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
+          title: Đăng nhập với Yahoo!
       password: "Mật khẩu:"
       password: "Mật khẩu:"
-      please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
+      register now: Đăng ký ngay
+      remember: "Nhớ tôi:"
       title: Đăng nhập
       title: Đăng nhập
+      to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
+      webmaster: chủ trang
+      with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
+      with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
+    logout: 
+      heading: Đăng xuất OpenStreetMap
+      logout_button: Đăng xuất
+      title: Đăng xuất
     lost_password: 
       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
       heading: Quên mất Mật khẩu?
     lost_password: 
       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
       heading: Quên mất Mật khẩu?
@@ -934,77 +1517,105 @@ vi:
       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
       title: Quên mất mật khẩu
     make_friend: 
       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
       title: Quên mất mật khẩu
     make_friend: 
-      already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
-      failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
-      success: "{{name}} mới là người bạn."
+      already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
+      failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
+      success: "%{name} mới là người bạn."
     new: 
       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
     new: 
       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
+      continue: Tiếp tục
       display name: "Tên hiển thị:"
       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
       display name: "Tên hiển thị:"
       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
-      flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
+      flash create success message: Cám ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
       heading: Mở Tài khoản Người dùng
       heading: Mở Tài khoản Người dùng
-      license_agreement: Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (BY-SA)</a>.
+      license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
+      openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
+      openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
       password: "Mật khẩu:"
       password: "Mật khẩu:"
-      signup: Đăng ký
+      terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
+      terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
       title: Mở tài khoản
       title: Mở tài khoản
+      use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
     no_such_user: 
     no_such_user: 
-      body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
-      heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
+      body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
+      heading: Người dùng %{user} không tồn tại
       title: Người dùng không tồn tại
       title: Người dùng không tồn tại
+    popup: 
+      friend: Người bạn
+      nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
+      your location: Vị trí của bạn
     remove_friend: 
     remove_friend: 
-      not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
-      success: "{{name}} không còn là người bạn."
+      not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
+      success: "%{name} không còn là người bạn."
     reset_password: 
       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
     reset_password: 
       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
-      heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
+      heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
       password: "Mật khẩu:"
       reset: Đặt lại Mật khẩu
       title: Đặt lại mật khẩu
     set_home: 
       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
       password: "Mật khẩu:"
       reset: Đặt lại Mật khẩu
       title: Đặt lại mật khẩu
     set_home: 
       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
+    suspended: 
+      body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
+      heading: Tài khoản bị Cấm
+      title: Tài khoản bị Cấm
+      webmaster: chủ trang
+    terms: 
+      agree: Chấp nhận
+      consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
+      consider_pd_why: đây là gì?
+      decline: Từ chối
+      guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
+      heading: Điều kiện đóng góp
+      legale_names: 
+        france: Pháp
+        italy: Ý
+        rest_of_world: Các nước khác
+      legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
+      read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
+      title: Điều kiện đóng góp
+      you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
     view: 
       activate_user: kích hoạt tài khoản này
       add as friend: thêm là người bạn
     view: 
       activate_user: kích hoạt tài khoản này
       add as friend: thêm là người bạn
-      add image: Thêm Hình
-      ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
+      ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
       block_history: xem các tác vụ cấm người này
       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
       blocks on me: tác vụ cấm tôi
       block_history: xem các tác vụ cấm người này
       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
       blocks on me: tác vụ cấm tôi
-      change your settings: thay đổi tùy chọn của bạn
       confirm: Xác nhận
       confirm: Xác nhận
+      confirm_user: xác nhận người dùng này
       create_block: cấm người dùng này
       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
       create_block: cấm người dùng này
       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
-      delete image: Xóa Hình
       delete_user: xóa tài khoản này
       description: Miêu tả
       diary: nhật ký
       edits: đóng góp
       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
       hide_user: ẩn tài khoản này
       delete_user: xóa tài khoản này
       description: Miêu tả
       diary: nhật ký
       edits: đóng góp
       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
       hide_user: ẩn tài khoản này
-      if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
-      km away: cách {{count}} km
-      m away: cách {{count}} m
+      if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link}.
+      km away: cách %{count} km
+      latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
+      m away: cách %{count} m
       mapper since: "Tham gia:"
       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
       my diary: nhật ký của tôi
       my edits: đóng góp của tôi
       my settings: tùy chọn
       my traces: tuyến đường của tôi
       mapper since: "Tham gia:"
       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
       my diary: nhật ký của tôi
       my edits: đóng góp của tôi
       my settings: tùy chọn
       my traces: tuyến đường của tôi
-      my_oauth_details: Xem chi tiết OAuth của tôi
-      nearby users: "Người dùng ở gần:"
+      nearby users: Người dùng khác ở gần
       new diary entry: mục nhật ký mới
       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
       new diary entry: mục nhật ký mới
       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
-      no home location: Chưa đặt vị trí nhà.
-      no nearby users: Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần.
+      no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
+      oauth settings: thiết lập OAuth
       remove as friend: dời người bạn
       role: 
         administrator: Người dùng này là quản lý viên
       remove as friend: dời người bạn
       role: 
         administrator: Người dùng này là quản lý viên
@@ -1017,41 +1628,41 @@ vi:
           moderator: Rút quyền điều hành viên
       send message: gửi thư
       settings_link_text: tùy chọn
           moderator: Rút quyền điều hành viên
       send message: gửi thư
       settings_link_text: tùy chọn
+      spam score: "Điểm số Spam:"
+      status: "Trạng thái:"
       traces: tuyến đường
       unhide_user: hiện tài khoản này
       traces: tuyến đường
       unhide_user: hiện tài khoản này
-      upload an image: Tải lên hình
-      user image heading: Hình người dùng
       user location: Vị trí của người dùng
       your friends: Người bạn của bạn
   user_block: 
     blocks_by: 
       user location: Vị trí của người dùng
       your friends: Người bạn của bạn
   user_block: 
     blocks_by: 
-      empty: "{{name}} chưa cấm ai."
-      heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
-      title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
+      empty: "%{name} chưa cấm ai."
+      heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
+      title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
     blocks_on: 
     blocks_on: 
-      empty: "{{name}} chưa bị cấm."
-      heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
-      title: Các tác vụ cấm {{name}}
+      empty: "%{name} chưa bị cấm."
+      heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
+      title: Các tác vụ cấm %{name}
     create: 
     create: 
-      flash: Cấm người dùng {{name}}.
+      flash: Cấm người dùng %{name}.
       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
     edit: 
       back: Xem tất cả tác vụ cấm
       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
     edit: 
       back: Xem tất cả tác vụ cấm
-      heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
+      heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
-      reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
+      reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
       show: Xem tác vụ cấm này
       submit: Cập nhật tác vụ cấm
       show: Xem tác vụ cấm này
       submit: Cập nhật tác vụ cấm
-      title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
+      title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
     filter: 
       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
     helper: 
     filter: 
       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
     helper: 
-      time_future: Hết hạn {{time}}.
-      time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
+      time_future: Hết hạn %{time}.
+      time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
     index: 
       empty: Chưa ai bị cấm.
       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
     index: 
       empty: Chưa ai bị cấm.
@@ -1062,17 +1673,17 @@ vi:
       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
     new: 
       back: Xem tất cả tác vụ cấm
       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
     new: 
       back: Xem tất cả tác vụ cấm
-      heading: Cấm {{name}}
+      heading: Cấm %{name}
       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
-      reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
+      reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
       submit: Cấm người dùng
       submit: Cấm người dùng
-      title: Cấm {{name}}
+      title: Cấm %{name}
       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
     not_found: 
       back: Trở về trang đầu
       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
     not_found: 
       back: Trở về trang đầu
-      sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
+      sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
     partial: 
       confirm: Bạn có chắc không?
       creator_name: Người cấm
     partial: 
       confirm: Bạn có chắc không?
       creator_name: Người cấm
@@ -1084,47 +1695,47 @@ vi:
       revoker_name: Người bỏ cấm
       show: Hiện
       status: Trạng thái
       revoker_name: Người bỏ cấm
       show: Hiện
       status: Trạng thái
-    period: "{{count}} giờ"
+    period: "%{count} giờ"
     revoke: 
       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
       flash: Đã bỏ cấm.
     revoke: 
       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
       flash: Đã bỏ cấm.
-      heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
-      past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
+      heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
+      past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
       revoke: Bỏ cấm!
       revoke: Bỏ cấm!
-      time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
-      title: Bỏ cấm {{block_on}}
+      time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
+      title: Bỏ cấm %{block_on}
     show: 
       back: Xem tất cả tác vụ cấm
       confirm: Bạn có chắc không?
       edit: Sửa đổi
     show: 
       back: Xem tất cả tác vụ cấm
       confirm: Bạn có chắc không?
       edit: Sửa đổi
-      heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
+      heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
       reason: "Lý do cấm:"
       revoke: Bỏ cấm!
       revoker: "Người bỏ cấm:"
       show: Hiện
       status: Trạng thái
       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
       reason: "Lý do cấm:"
       revoke: Bỏ cấm!
       revoker: "Người bỏ cấm:"
       show: Hiện
       status: Trạng thái
-      time_future: Hết hạn {{time}}
-      time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
-      title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
+      time_future: Hết hạn %{time}
+      time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
+      title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
     update: 
       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
   user_role: 
     filter: 
     update: 
       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
   user_role: 
     filter: 
-      already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
-      doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
-      not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
+      already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
+      doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
+      not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
     grant: 
       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
     grant: 
-      are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
+      are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
       confirm: Xác nhận
       confirm: Xác nhận
-      fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
+      fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
       heading: Xác nhận cấp vai trò
       title: Xác nhận cấp vai trò
     revoke: 
       heading: Xác nhận cấp vai trò
       title: Xác nhận cấp vai trò
     revoke: 
-      are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
+      are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
       confirm: Xác nhận
       confirm: Xác nhận
-      fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
+      fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
       heading: Xác nhận rút vai trò
       title: Xác nhận rút vai trò
       heading: Xác nhận rút vai trò
       title: Xác nhận rút vai trò