]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/vi.yml
1b77c48fe63b5ccaf24ca8d4623a5d3cf8bffcc9
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Ninomax
6 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
7 vi: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Nội dung
12       diary_entry: 
13         language: Ngôn ngữ
14         latitude: Vĩ độ
15         longitude: Kinh độ
16         title: Tiêu đề
17         user: Người dùng
18       friend: 
19         friend: Người bạn
20         user: Người dùng
21       message: 
22         body: Nội dung
23         recipient: Người nhận
24         sender: Người gửi
25         title: Tiêu đề
26       trace: 
27         description: Miêu tả
28         latitude: Vĩ độ
29         longitude: Kinh độ
30         name: Tên
31         public: Công khai
32         size: Kích cỡ
33         user: Người dùng
34         visible: Thấy được
35       user: 
36         active: Tích cực
37         description: Miêu tả
38         display_name: Tên Hiển thị
39         email: Thư điện tử
40         languages: Ngôn ngữ
41         pass_crypt: Mật khẩu
42     models: 
43       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
44       changeset: Bộ thay đổi
45       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
46       country: Quốc gia
47       diary_comment: Bình luận Nhật ký
48       diary_entry: Mục Nhật ký
49       friend: Người bạn
50       language: Ngôn ngữ
51       message: Thư
52       node: Nốt
53       node_tag: Thẻ Nốt
54       notifier: Trình báo
55       old_node: Nốt Cũ
56       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
57       old_relation: Quan hệ Cũ
58       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
59       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
60       old_way: Lối Cũ
61       old_way_node: Nốt Lối Cũ
62       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
63       relation: Quan hệ
64       relation_member: Thành viên Quan hệ
65       relation_tag: Thẻ Quan hệ
66       session: Phiên
67       trace: Tuyến đường
68       tracepoint: Điểm Tuyến đường
69       tracetag: Thẻ Tuyến đường
70       user: Người dùng
71       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
72       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
73       way: Lối
74       way_node: Nốt Lối
75       way_tag: Thẻ Lối
76   application: 
77     require_cookies: 
78       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
79     setup_user_auth: 
80       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
81       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
82   browse: 
83     changeset: 
84       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
85       changesetxml: Bộ thay đổi XML
86       download: Tải xuống %{changeset_xml_link} hoặc %{osmchange_xml_link}
87       feed: 
88         title: Bộ thay đổi %{id}
89         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Bộ thay đổi
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
94       bounding_box: "Hộp bao:"
95       box: hộp
96       closed_at: "Lúc Đóng:"
97       created_at: "Lúc Tạo:"
98       has_nodes: 
99         one: "Có nốt sau:"
100         other: "Có %{count} nốt sau:"
101       has_relations: 
102         one: "Có quan hệ sau:"
103         other: "Có %{count} quan hệ sau:"
104       has_ways: 
105         one: "Có lối sau:"
106         other: "Có %{count} lối sau:"
107       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
108       show_area_box: Hiện Hộp vùng
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Miêu tả:"
111       deleted_at: "Lúc Xóa:"
112       deleted_by: "Người Xóa:"
113       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
114       edited_by: "Người Sửa đổi:"
115       in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
116       version: "Phiên bản:"
117     containing_relation: 
118       entry: Quan hệ %{relation_name}
119       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
120     map: 
121       deleted: Đã xóa
122       edit: 
123         area: Sửa đổi vùng
124         node: Sửa đổi nốt
125         relation: Sửa đổi quan hệ
126         way: Sửa đổi lối
127       larger: 
128         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
129         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
130         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
131         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
132       loading: Đang tải…
133     navigation: 
134       all: 
135         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
136         next_node_tooltip: Node tiếp theo
137         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
138         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
139         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
140         prev_node_tooltip: Node trước
141         prev_relation_tooltip: Relation trước
142         prev_way_tooltip: Lối trước
143       user: 
144         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
145         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
146         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
147     node: 
148       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
149       download_xml: Tải xuống XML
150       edit: sửa đổi
151       node: Nốt
152       node_title: "Nốt: %{node_name}"
153       view_history: xem lịch sử
154     node_details: 
155       coordinates: "Tọa độ:"
156       part_of: "Trực thuộc:"
157     node_history: 
158       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
159       download_xml: Tải xuống XML
160       node_history: Lịch sử Nốt
161       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
162       view_details: xem chi tiết
163     not_found: 
164       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
165       type: 
166         changeset: bộ thay đổi
167         node: nốt
168         relation: quan hệ
169         way: lối
170     paging_nav: 
171       of: trong
172       showing_page: Đang hiện trang
173     relation: 
174       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_history_link}"
175       download_xml: Tải xuống XML
176       relation: Quan hệ
177       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
178       view_history: xem lịch sử
179     relation_details: 
180       members: "Thành viên:"
181       part_of: "Trực thuộc:"
182     relation_history: 
183       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
184       download_xml: Tải xuống XML
185       relation_history: Lịch sử Quan hệ
186       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
187       view_details: xem chi tiết
188     relation_member: 
189       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
190       type: 
191         node: Nốt
192         relation: Quan hệ
193         way: Lối
194     start: 
195       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
196       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
197     start_rjs: 
198       data_frame_title: Dữ liệu
199       data_layer_name: Dữ liệu
200       details: Chi tiết
201       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
202       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
203       hide_areas: Ẩn các khu vực
204       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
205       load_data: Tải Dữ liệu
206       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
207       loading: Đang tải…
208       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
209       object_list: 
210         api: Lấy vùng này dùng API
211         back: Liệt kê các đối tượng
212         details: Chi tiết
213         heading: Danh sách đối tượng
214         history: 
215           type: 
216             node: Nốt [[id]]
217             way: Lối [[id]]
218         selected: 
219           type: 
220             node: Nốt [[id]]
221             way: Lối [[id]]
222         type: 
223           node: Nốt
224           way: Lối
225       private_user: người bí mật
226       show_areas: Hiện các khu vực
227       show_history: Xem Lịch sử
228       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
229       wait: Xin chờ...
230       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
231     tag_details: 
232       tags: "Thẻ:"
233       wiki_link: 
234         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
235         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
236       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
237     timeout: 
238       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
239       type: 
240         changeset: bộ thay đổi
241         node: nốt
242         relation: quan hệ
243         way: lối
244     way: 
245       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
246       download_xml: Tải xuống XML
247       edit: sửa đổi
248       view_history: xem lịch sử
249       way: Lối
250       way_title: "Lối: %{way_name}"
251     way_details: 
252       also_part_of: 
253         one: cũng thuộc về lối %{related_ways}
254         other: cũng thuộc về các lối %{related_ways}
255       nodes: "Nốt:"
256       part_of: "Thuộc về:"
257     way_history: 
258       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
259       download_xml: Tải xuống XML
260       view_details: xem chi tiết
261       way_history: Lịch sử Lối
262       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
263   changeset: 
264     changeset: 
265       anonymous: Vô danh
266       big_area: (lớn)
267       no_comment: (không có)
268       no_edits: (không có thay đổi)
269       show_area_box: hiện hộp vùng
270       still_editing: (đang sửa)
271       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
272     changeset_paging_nav: 
273       next: Sau »
274       previous: « Trước
275       showing_page: Đang hiện trang %{page}
276     changesets: 
277       area: Vùng
278       comment: Miêu tả
279       id: ID
280       saved_at: Lúc Lưu
281       user: Người dùng
282     list: 
283       description: Những thay đổi gần đây
284       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
285       description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
286       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
287       heading: Các bộ thay đổi
288       heading_bbox: Các bộ thay đổi
289       heading_user: Các bộ thay đổi
290       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
291       title: Các bộ thay đổi
292       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
293       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
294       title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
295     timeout: 
296       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
297   diary_entry: 
298     diary_comment: 
299       comment_from: Bình luận của %{link_user} lúc %{comment_created_at}
300       confirm: Xác nhận
301       hide_link: Ẩn bình luận này
302     diary_entry: 
303       comment_count: 
304         one: 1 bình luận
305         other: "%{count} bình luận"
306       comment_link: Bình luận về mục này
307       confirm: Xác nhận
308       edit_link: Sửa đổi mục này
309       hide_link: Ẩn mục này
310       posted_by: Được đăng bởi %{link_user} lúc %{created} bằng %{language_link}
311       reply_link: Trả lời mục này
312     edit: 
313       body: "Nội dung:"
314       language: "Ngôn ngữ:"
315       latitude: "Vĩ độ:"
316       location: "Vị trí:"
317       longitude: "Kinh độ:"
318       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
319       save_button: Lưu
320       subject: "Tiêu đề:"
321       title: Sửa đổi mục nhật ký
322       use_map_link: sử dụng bản đồ
323     feed: 
324       all: 
325         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
326         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
327       language: 
328         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
329         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
330       user: 
331         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
332         title: Các mục nhật ký của %{user}
333     list: 
334       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
335       new: Mục Nhật ký Mới
336       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
337       newer_entries: Mục Sau
338       no_entries: Chưa có mục nhật ký
339       older_entries: Mục Trước
340       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
341       title: Các Nhật ký Cá nhân
342       user_title: Nhật ký của %{user}
343     location: 
344       edit: Sửa
345       location: "Vị trí:"
346       view: Xem
347     new: 
348       title: Mục Nhật ký Mới
349     no_such_entry: 
350       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
351       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
352       title: Mục nhật ký không tồn tại
353     no_such_user: 
354       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
355       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
356       title: Người dùng không tồn tại
357     view: 
358       leave_a_comment: Bình luận
359       login: Đăng nhập
360       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
361       save_button: Lưu
362       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
363       user_title: Nhật ký của %{user}
364   editor: 
365     default: Mặc định (hiện là %{name})
366     potlatch: 
367       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
368       name: Potlatch 1
369     potlatch2: 
370       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
371       name: Potlatch 2
372     remote: 
373       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
374       name: phần điều khiển từ xa
375   export: 
376     start: 
377       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
378       area_to_export: Vùng để Xuất
379       embeddable_html: HTML để Nhúng
380       export_button: Xuất
381       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
382       format: "Định dạng:"
383       format_to_export: Định dạng Xuất
384       image_size: Hình có Kích cỡ
385       latitude: "Vĩ độ:"
386       licence: Giấy phép
387       longitude: "Kinh độ:"
388       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
389       mapnik_image: Hình Mapnik
390       max: tối đa
391       options: Tùy chọn
392       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
393       osmarender_image: Hình Osmarender
394       output: Đầu ra
395       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
396       scale: Tỷ lệ
397       too_large: 
398         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
399         heading: Khu vực Lớn quá
400       zoom: Thu phóng
401     start_rjs: 
402       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
403       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
404       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
405       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
406       export: Xuất
407       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
408       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
409   geocoder: 
410     description: 
411       title: 
412         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
413         osm_namefinder: "%{types} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
414         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
415       types: 
416         cities: Thành phố
417         places: Địa điểm
418         towns: Thị xã
419     description_osm_namefinder: 
420       prefix: "%{distance} về phía %{direction} của %{type}"
421     direction: 
422       east: đông
423       north: bắc
424       north_east: đông bắc
425       north_west: tây bắc
426       south: nam
427       south_east: đông nam
428       south_west: tây nam
429       west: tây
430     distance: 
431       one: khoảng 1 km
432       other: khoảng %{count} km
433       zero: không tới 1 km
434     results: 
435       more_results: Thêm kết quả
436       no_results: Không tìm thấy kết quả
437     search: 
438       title: 
439         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
440         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
441         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
442         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
443         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
444         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
445         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
446     search_osm_namefinder: 
447       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} về phía %{parentdirection} của %{parentname})"
448       suffix_place: ", %{distance} về phía %{direction} của %{placename}"
449     search_osm_nominatim: 
450       prefix: 
451         amenity: 
452           airport: Sân bay
453           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
454           atm: Máy Rút tiền Tự động
455           auditorium: Phòng hội họp
456           bank: Ngân hàng
457           bar: Quán Rượu
458           bench: Ghế
459           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
460           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
461           brothel: Nhà chứa
462           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
463           bus_station: Trạm Xe buýt
464           cafe: Quán Cà phê
465           car_rental: Chỗ Mướn Xe
466           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
467           car_wash: Tiệm Rửa Xe
468           casino: Sòng bạc
469           cinema: Rạp phim
470           clinic: Phòng khám
471           club: Câu lạc bộ
472           college: Trường Cao đẳng
473           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
474           courthouse: Tòa
475           crematorium: Lò Hỏa táng
476           dentist: Nha sĩ
477           doctors: Bác sĩ
478           dormitory: Ký túc xá
479           drinking_water: Vòi Nước uống
480           driving_school: Trường Lái xe
481           embassy: Tòa Đại sứ
482           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
483           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
484           ferry_terminal: Trạm Phà
485           fire_hydrant: Vòi nước Máy
486           fire_station: Trạm Cứu hỏa
487           fountain: Vòi nước
488           fuel: Cây xăng
489           grave_yard: Nghĩa địa
490           gym: Nhà Thể dục
491           hall: Hội trường
492           health_centre: Trung tâm Y tế
493           hospital: Bệnh viện
494           hotel: Khách sạn
495           ice_cream: Tiệm Kem
496           kindergarten: Tiểu học
497           library: Thư viện
498           market: Chợ
499           marketplace: Chợ phiên
500           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
501           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
502           nursery: Nhà trẻ
503           nursing_home: Viện Dưỡng lão
504           office: Văn phòng
505           park: Công viên
506           parking: Chỗ Đậu xe
507           pharmacy: Nhà thuốc
508           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
509           police: Cảnh sát
510           post_box: Hòm thư
511           post_office: Bưu điện
512           preschool: Trường Mầm non
513           prison: Nhà tù
514           pub: Quán rượu
515           public_building: Tòa nhà Công cộng
516           public_market: Chợ phiên
517           reception_area: Phòng Tiếp khách
518           restaurant: Nhà hàng
519           retirement_home: Nhà về hưu
520           sauna: Nhà Tắm hơi
521           school: Trường học
522           shelter: Nơi Trú ẩn
523           shop: Tiệm
524           shopping: Tiệm
525           studio: Studio
526           supermarket: Siêu thị
527           taxi: Taxi
528           telephone: Điện thoại Công cộng
529           theatre: Nhà hát
530           toilets: Vệ sinh
531           townhall: Thị sảnh
532           university: Trường Đại học
533           vending_machine: Máy Bán hàng
534           village_hall: Trụ sở Làng
535           waste_basket: Thùng rác
536           wifi: Điểm Truy cập Không dây
537           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
538         boundary: 
539           administrative: Biên giới Hành chính
540         building: 
541           apartments: Khối Căn hộ
542           block: Khối cao ốc
543           bunker: Boong ke
544           chapel: Nhà nguyện
545           church: Nhà thờ
546           city_hall: Trụ sở Thành phố
547           commercial: Tòa nhà Thương mại
548           dormitory: Ký túc xá
549           entrance: Cửa vào
550           faculty: Tòa nhà Trường học
551           farm: Công trình Nông trại
552           garage: Ga ra
553           hall: Hội trường
554           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
555           hotel: Khách sạn
556           house: Nhà ở
557           industrial: Tòa nhà Công nghiệp
558           office: Tòa nhà Văn phòng
559           public: Tòa nhà Công cộng
560           residential: Nhà ở
561           retail: Tòa nhà Cửa hàng
562           school: Nhà trường
563           shop: Tiệm
564           stadium: Sân vận động
565           store: Tiệm
566           terrace: Thềm
567           tower: Tháp
568           train_station: Nhà ga
569           university: Tòa nhà Đại học
570         highway: 
571           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
572           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
573           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
574           byway: Đường mòn Đa mốt
575           construction: Đường Đang Xây
576           cycleway: Đường Xe đạp
577           distance_marker: Cây số
578           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
579           footway: Đường bộ
580           ford: Khúc Sông Cạn
581           gate: Cổng
582           living_street: Đường Hàng xóm
583           minor: Đường Nhỏ
584           motorway: Đường Cao tốc
585           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
586           motorway_link: Đường Cao tốc
587           path: Lối
588           pedestrian: Đường bộ Lớn
589           platform: Sân ga
590           primary: Đường Chính
591           primary_link: Đường Chính
592           raceway: Đường đua
593           residential: Đường Nhà ở
594           road: Đường
595           secondary: Đường Lớn
596           secondary_link: Đường Lớn
597           service: Đường phụ
598           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
599           steps: Cầu thang
600           stile: Cửa xoay
601           tertiary: Đường Lớn
602           track: Đường mòn
603           trail: Đường mòn
604           trunk: Xa lộ
605           trunk_link: Xa lộ
606           unclassified: Đường Không Phân loại
607           unsurfaced: Đường Không Lát
608         historic: 
609           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
610           battlefield: Chiến trường
611           boundary_stone: Mốc Biên giới
612           building: Tòa nhà
613           castle: Lâu đài
614           church: Nhà thờ
615           house: Nhà ở
616           icon: Thánh tượng
617           manor: Trang viên
618           memorial: Đài Tưởng niệm
619           mine: Mỏ
620           monument: Đài Kỷ niệm
621           museum: Bảo tàng
622           ruins: Tàn tích
623           tower: Tháp
624           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
625           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
626           wreck: Xác Tàu Đắm
627         landuse: 
628           allotments: Khu Vườn Gia đình
629           basin: Lưu vực
630           cemetery: Nghĩa địa
631           commercial: Khu vực Thương mại
632           conservation: Bảo tồn
633           construction: Công trường Xây dựng
634           farm: Trại
635           farmland: Trại
636           farmyard: Sân Trại
637           forest: Rừng Trồng Cây
638           grass: Cỏ
639           industrial: Khu vực Công nghiệp
640           landfill: Nơi Đổ Rác
641           meadow: Đồng cỏ
642           military: Khu vực Quân sự
643           mine: Mỏ
644           mountain: Núi
645           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
646           park: Công viên
647           piste: Đường Trượt tuyết
648           plaza: Quảng trường
649           quarry: Mỏ Đá
650           railway: Đường sắt
651           recreation_ground: Sân chơi
652           reservoir: Bể nước
653           residential: Khu vực Nhà ở
654           retail: Khu vực Buôn bán
655           vineyard: Vườn Nho
656           wetland: Đầm lầy
657           wood: Rừng
658         leisure: 
659           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
660           common: Đất Công
661           fishing: Hồ Đánh cá
662           garden: Vườn
663           golf_course: Sân Golf
664           ice_rink: Sân băng
665           marina: Bến tàu
666           miniature_golf: Golf Nhỏ
667           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
668           park: Công viên
669           pitch: Bãi Thể thao
670           playground: Sân chơi
671           recreation_ground: Sân Giải trí
672           slipway: Bến tàu
673           sports_centre: Trung tâm Thể thao
674           stadium: Sân vận động
675           swimming_pool: Hồ Bơi
676           track: Đường Chạy
677           water_park: Công viên Nước
678         natural: 
679           bay: Vịnh
680           beach: Bãi biển
681           cape: Mũi đất
682           cave_entrance: Cửa vào Hang
683           channel: Eo biển
684           cliff: Vách đá
685           coastline: Bờ biển
686           crater: Miệng Núi
687           fell: Đồi đá
688           fjord: Vịnh hẹp
689           geyser: Mạch nước Phun
690           glacier: Sông băng
691           heath: Bãi Hoang
692           hill: Đồi
693           island: Đảo
694           land: Đất
695           marsh: Đầm lầy
696           moor: Truông
697           mud: Bùn
698           peak: Đỉnh
699           point: Mũi đất
700           reef: Rạn san hô
701           ridge: Luống đất
702           river: Sông
703           rock: Đá
704           scree: Bãi Đá
705           scrub: Đất Bụi rậm
706           shoal: Bãi cạn
707           spring: Suối
708           strait: Eo biển
709           tree: Cây
710           valley: Thung lũng
711           volcano: Núi lửa
712           water: Nước
713           wetland: Đầm lầy
714           wetlands: Đầm lầy
715           wood: Rừng
716         place: 
717           airport: Sân bay
718           city: Thành phố
719           country: Quốc gia
720           county: Quận hạt
721           farm: Trại
722           hamlet: Xóm
723           house: Nhà ở
724           houses: Dãy Nhà
725           island: Đảo
726           islet: Đảo Nhỏ
727           locality: Địa phương
728           moor: Truông
729           municipality: Đô thị
730           postcode: Mã Bưu chính
731           region: Miền
732           sea: Biển
733           state: Tỉnh bang
734           subdivision: Hàng xóm
735           suburb: Ngoại ô
736           town: Thị xã/trấn
737           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
738           village: Làng
739         railway: 
740           abandoned: Đường sắt bị Bỏ rơi
741           construction: Đường sắt Đang Xây
742           disused: Đường sắt Ngừng hoạt động
743           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
744           funicular: Đường sắt Leo núi
745           halt: Ga Xép
746           historic_station: Nhà ga Lịch sử
747           junction: Ga Đầu mối
748           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
749           light_rail: Đường sắt Nhẹ
750           monorail: Đường Một Ray
751           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
752           platform: Ke ga
753           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
754           spur: Đường sắt Phụ
755           station: Nhà ga
756           subway: Trạm Xe điện Ngầm
757           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
758           switch: Ghi Đường sắt
759           tram: Đường Xe điện
760           tram_stop: Ga Xép Điện
761           yard: Sân ga
762         shop: 
763           alcohol: Tiệm Rượu
764           apparel: Tiệm May mặc
765           art: Tiệm Nghệ phẩm
766           bakery: Tiệm Bánh
767           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
768           beverages: Tiệm Đồ uống
769           bicycle: Tiệm Xe đạp
770           books: Tiệm Sách
771           butcher: Tiệm Thịt
772           car: Tiệm Xe hơi
773           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
774           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
775           car_repair: Tiệm Sửa Xe
776           carpet: Tiệm Thảm
777           charity: Cửa hàng Từ thiện
778           chemist: Nhà thuốc
779           clothes: Tiệm Quần áo
780           computer: Tiệm Máy tính
781           confectionery: Tiệm Kẹo
782           convenience: Tiệm Tập hóa
783           copyshop: Tiệm In ấn
784           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
785           department_store: Cửa hàng Bách hóa
786           discount: Cửa hàng Giảm giá
787           doityourself: Tiệm Ngũ kim
788           drugstore: Nhà thuốc
789           dry_cleaning: Hấp tẩy
790           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
791           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
792           farm: Tiệm Nông cụ
793           fashion: Tiệm Thời trang
794           fish: Tiệm Cá
795           florist: Tiệm Hoa
796           food: Tiệm Thực phẩm
797           funeral_directors: Nhà tang lễ
798           furniture: Tiệm Đồ đạc
799           gallery: Thư viện Ảnh
800           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
801           general: Tiệm Đồ
802           gift: Tiệm Quà tặng
803           greengrocer: Tiệm Rau
804           grocery: Tiệm Tạp phẩm
805           hairdresser: Tiệm Làm tóc
806           hardware: Tiệm Ngũ kim
807           insurance: Bảo hiểm
808           jewelry: Tiệm Kim hoàn
809           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
810           mall: Trung tâm Mua sắm
811           market: Chợ
812           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
813           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
814           music: Tiệm Nhạc
815           newsagent: Tiệm Báo
816           optician: Tiệm Kính mắt
817           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
818           pet: Tiệm Vật nuôi
819           photo: Tiệm Rửa Hình
820           salon: Tiệm Làm tóc
821           shoes: Tiệm Giày
822           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
823           sports: Tiệm Thể thao
824           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
825           supermarket: Siêu thị
826           toys: Tiệm Đồ chơi
827           travel_agency: Văn phòng Du lịch
828           video: Tiệm Phim
829           wine: Tiệm Rượu
830         tourism: 
831           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
832           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
833           attraction: Nơi Du lịch
834           bed_and_breakfast: Nhà trọ
835           cabin: Túp lều
836           camp_site: Nơi Cắm trại
837           chalet: Nhà ván
838           guest_house: Nhà khách
839           hostel: Nhà trọ
840           hotel: Khách sạn
841           information: Thông tin
842           lean_to: Nhà chái
843           motel: Khách sạn Dọc đường
844           museum: Bảo tàng
845           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
846           theme_park: Công viên Giải trí
847           valley: Thung lũng
848           viewpoint: Thắng cảnh
849           zoo: Vườn thú
850         waterway: 
851           boatyard: Bãi Thuyền
852           canal: Kênh
853           connector: Đường thủy Nối
854           dam: Đập
855           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
856           ditch: Mương
857           dock: Vũng tàu
858           drain: Cống
859           lock: Âu tàu
860           mineral_spring: Suối Nước khoáng
861           rapids: Thác ghềnh
862           river: Sông
863           riverbank: Bờ sông
864           stream: Dòng suối
865           wadi: Dòng sông Vào mùa
866           water_point: Máy bơm nước
867           waterfall: Thác
868           weir: Đập Cột nước Thấp
869   javascripts: 
870     map: 
871       base: 
872         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
873         mapnik: Mapnik
874         noname: Không tên
875         osmarender: Osmarender
876       overlays: 
877         maplint: Maplint
878     site: 
879       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
880       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
881       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
882       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
883       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
884       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
885   layouts: 
886     community_blogs: Blog của Cộng đồng
887     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
888     copyright: Bản quyền &amp; Giấy phép
889     documentation: Tài liệu
890     documentation_title: Tài liệu về dự án
891     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
892     donate_link_text: quyên góp
893     edit: Sửa đổi
894     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
895     export: Xuất
896     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
897     foundation: Quỹ OpenStreetMap
898     foundation_title: Quỹ Hỗ trợ OpenStreetMap
899     gps_traces: Tuyến đường GPS
900     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
901     help: Trợ giúp
902     help_centre: Trung tâm Trợ giúp
903     help_title: Trang trợ giúp của dự án
904     history: Lịch sử
905     home: nhà
906     home_tooltip: Về vị trí nhà
907     inbox: hộp thư (%{count})
908     inbox_tooltip: 
909       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
910       other: Hộp thư của bạn có %{count} thư chưa đọc
911       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
912     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
913     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
914     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại %{partners}.
915     intro_3_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
916     intro_3_partners: wiki
917     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
918     license: 
919       alt: CC BY-SA 2.0
920       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
921     log_in: đăng nhập
922     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
923     logo: 
924       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
925     logout: đăng xuất
926     logout_tooltip: Đăng xuất
927     make_a_donation: 
928       text: Quyên góp
929       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
930     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
931     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
932     sign_up: đăng ký
933     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
934     sotm2011: Mời tham dự Hội nghị OpenStreetMap 2011, Tình trạng Bản đồ, 9–11 tháng 9 tại Denver!
935     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
936     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
937     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
938     view: Xem
939     view_tooltip: Xem bản đồ
940     welcome_user: Hoan nghênh, %{user_link}
941     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
942     wiki: Wiki
943     wiki_title: Trang wiki của dự án
944     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
945   license_page: 
946     foreign: 
947       english_link: nguyên bản tiếng Anh
948       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
949       title: Thông tin về bản dịch này
950     legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC-BY</a>.</li>\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>).</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
951     native: 
952       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
953       native_link: bản dịch tiếng Việt
954       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
955       title: Giới thiệu về trang này
956   message: 
957     delete: 
958       deleted: Đã xóa thư
959     inbox: 
960       date: Ngày
961       from: Từ
962       my_inbox: Hộp thư đến
963       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
964       outbox: đã gửi
965       people_mapping_nearby: những người ở gần
966       subject: Tiêu đề
967       title: Hộp thư
968       you_have: Bạn có %{new_count} thư mới và %{old_count} thư cũ
969     mark: 
970       as_read: Thư đã đọc
971       as_unread: Thư chưa đọc
972     message_summary: 
973       delete_button: Xóa
974       read_button: Đánh dấu là đã đọc
975       reply_button: Trả lời
976       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
977     new: 
978       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
979       body: Nội dung
980       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
981       message_sent: Thư đã gửi
982       send_button: Gửi
983       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
984       subject: Tiêu đề
985       title: Gửi thư
986     no_such_message: 
987       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
988       heading: Thư không tồn tại
989       title: Thư không tồn tại
990     no_such_user: 
991       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
992       heading: Người dùng không tồn tại
993       title: Người dùng không tồn tại
994     outbox: 
995       date: Ngày
996       inbox: thư đến
997       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
998       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
999       outbox: thư đã gửi
1000       people_mapping_nearby: những người ở gần
1001       subject: Tiêu đề
1002       title: Hộp thư đã gửi
1003       to: Tới
1004       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi %{count} thư
1005     read: 
1006       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1007       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
1008       date: Ngày
1009       from: Từ
1010       reading_your_messages: Đọc thư
1011       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
1012       reply_button: Trả lời
1013       subject: Tiêu đề
1014       title: Đọc thư
1015       to: Tới
1016       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1017       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1018     reply: 
1019       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1020     sent_message_summary: 
1021       delete_button: Xóa
1022   notifier: 
1023     diary_comment_notification: 
1024       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1025       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1026       hi: Chào %{to_user},
1027       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1028     email_confirm: 
1029       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1030     email_confirm_html: 
1031       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1032       greeting: Chào bạn,
1033       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1034     email_confirm_plain: 
1035       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1036       greeting: Chào bạn,
1037       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
1038       hopefully_you_2: "%{server_url} thành %{new_address}."
1039     friend_notification: 
1040       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
1041       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1042       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1043       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
1044     gpx_notification: 
1045       and_no_tags: và không có thẻ
1046       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1047       failure: 
1048         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1049         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1050         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1051         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1052         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1053       greeting: Chào bạn,
1054       success: 
1055         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1056         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1057       with_description: với miêu tả
1058       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1059     lost_password: 
1060       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1061     lost_password_html: 
1062       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1063       greeting: Chào bạn,
1064       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1065     lost_password_plain: 
1066       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1067       greeting: Chào bạn,
1068       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1069       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
1070     message_notification: 
1071       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại %{readurl}
1072       footer2: và trả lời tại %{replyurl}
1073       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1074       hi: Chào %{to_user},
1075     signup_confirm: 
1076       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
1077     signup_confirm_html: 
1078       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
1079       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1080       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
1081       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
1082       greeting: Chào bạn!
1083       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1084       introductory_video: Bạn có thể coi %{introductory_video_link}.
1085       more_videos: Cũng có %{more_videos_link}.
1086       more_videos_here: thêm video tại đây
1087       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
1088       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
1089       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
1090     signup_confirm_plain: 
1091       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
1092       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
1093       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
1094       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1095       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
1096       current_user_2: "tại:"
1097       greeting: Chào bạn!
1098       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1099       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1100       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1101       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1102       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1103       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1104       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
1105       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1106       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1107       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1108   oauth: 
1109     oauthorize: 
1110       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1111       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1112       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1113       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1114       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1115       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1116       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1117       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1118     revoke: 
1119       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1120   oauth_clients: 
1121     create: 
1122       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1123     destroy: 
1124       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1125     edit: 
1126       submit: Sửa đổi
1127       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1128     form: 
1129       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1130       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1131       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1132       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1133       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1134       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1135       callback_url: URL Gọi lại
1136       name: Tên
1137       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1138       required: Bắt buộc
1139       support_url: URL Trợ giúp
1140       url: URL Trang chủ Chương trình
1141     index: 
1142       application: Tên Chương trình
1143       issued_at: Lúc Cho phép
1144       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1145       my_apps: Trình khách của Tôi
1146       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1147       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1148       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1149       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1150       revoke: Thu hồi!
1151       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1152     new: 
1153       submit: Đăng ký
1154       title: Đăng ký chương trình mới
1155     not_found: 
1156       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1157     show: 
1158       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1159       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1160       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1161       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1162       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1163       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1164       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1165       authorize_url: "Cho phép URL:"
1166       edit: Sửa đổi Chi tiết
1167       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1168       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1169       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1170       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1171       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1172       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1173     update: 
1174       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1175   site: 
1176     edit: 
1177       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1178       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1179       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1180       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1181       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1182       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1183       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1184       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1185       user_page_link: trang cá nhân
1186     index: 
1187       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1188       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1189       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
1190       license: 
1191         license_name: Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0
1192         notice: "%{project_name} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép %{license_name}."
1193         project_name: Dự án OpenStreetMap
1194       permalink: Liên kết Thường trực
1195       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1196       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1197     key: 
1198       map_key: Chú giải
1199       map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
1200       table: 
1201         entry: 
1202           admin: Biên giới hành chính
1203           allotments: Khu vườn gia đình
1204           apron: 
1205             - Sân đậu máy bay
1206             - nhà ga hành khách
1207           bridge: Đường rắn = cầu
1208           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1209           brownfield: Sân để trống
1210           building: Kiến trúc quan trọng
1211           byway: Đường mòn đa mốt
1212           cable: 
1213             - Đường xe cáp
1214             - ski lift
1215           cemetery: Nghĩa địa
1216           centre: Trung tâm thể thao
1217           commercial: Khu vực thương mại
1218           common: 
1219             - Đất công
1220             - bãi cỏ
1221           construction: Đường đang xây
1222           cycleway: Đường xe đạp
1223           destination: Chỉ giao thông địa phương
1224           farm: Ruộng
1225           footway: Đường đi bộ
1226           forest: Rừng trồng cây
1227           golf: Sân golf
1228           heathland: Vùng cây bụi
1229           industrial: Khu vực công nghiệp
1230           lake: 
1231             - Hồ
1232             - bể nước
1233           military: Khu vực quân sự
1234           motorway: Đường cao tốc
1235           park: Công viên
1236           permissive: Đường cho phép
1237           pitch: Sân thể thao
1238           primary: Đường chính
1239           private: Đường riêng
1240           rail: Đường sắt
1241           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1242           resident: Khu vực nhà ở
1243           retail: Khu vực buôn bán
1244           runway: 
1245             - Đường băng
1246             - đường lăn
1247           school: 
1248             - Trường học
1249             - đại học
1250           secondary: Đường lớn
1251           station: Nhà ga
1252           subway: Đường ngầm
1253           summit: 
1254             - Đỉnh núi
1255             - đồi
1256           tourist: Nơi du lịch
1257           track: Đường mòn
1258           tram: 
1259             - Đường sắt nhẹ
1260             - xe điện
1261           trunk: Xa lộ
1262           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1263           unclassified: Đường không phân loại
1264           unsurfaced: Đường không lát
1265           wood: Rừng
1266     search: 
1267       search: Tìm kiếm
1268       search_help: "thí dụ: “Hoa Thịnh Đốn”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
1269       submit_text: Đi
1270       where_am_i: Tôi ở đâu?
1271       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1272     sidebar: 
1273       close: Đóng
1274       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1275   time: 
1276     formats: 
1277       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1278   trace: 
1279     create: 
1280       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1281       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1282     delete: 
1283       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1284     edit: 
1285       description: "Miêu tả:"
1286       download: tải về
1287       edit: sửa đổi
1288       filename: "Tên tập tin:"
1289       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1290       map: bản đồ
1291       owner: "Tác giả:"
1292       points: "Số nốt:"
1293       save_button: Lưu các Thay đổi
1294       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1295       tags: "Thẻ:"
1296       tags_help: dấu phẩy phân cách
1297       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1298       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1299       visibility: "Mức độ truy cập:"
1300       visibility_help: có nghĩa là gì?
1301       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1302     list: 
1303       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1304       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1305       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1306       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1307     make_public: 
1308       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1309     no_such_user: 
1310       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1311       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1312       title: Người dùng không tồn tại
1313     offline: 
1314       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1315       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1316     offline_warning: 
1317       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1318     trace: 
1319       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1320       by: bởi
1321       count_points: "%{count} nốt"
1322       edit: sửa đổi
1323       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1324       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1325       in: trong
1326       map: bản đồ
1327       more: thêm
1328       pending: CHƯA XỬ
1329       private: RIÊNG
1330       public: CÔNG KHAI
1331       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1332       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1333       view_map: Xem Bản đồ
1334     trace_form: 
1335       description: "Miêu tả:"
1336       help: Trợ giúp
1337       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1338       tags: "Thẻ:"
1339       tags_help: dấu phẩy phân cách
1340       upload_button: Tải lên
1341       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1342       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1343       visibility_help: có nghĩa là gì?
1344       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1345     trace_header: 
1346       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1347       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1348       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1349       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1350     trace_optionals: 
1351       tags: Thẻ
1352     trace_paging_nav: 
1353       next: Sau »
1354       previous: « Trước
1355       showing_page: Đang hiện trang %{page}
1356     view: 
1357       delete_track: Xóa tuyến đường này
1358       description: "Miêu tả:"
1359       download: tải về
1360       edit: sửa đổi
1361       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1362       filename: "Tên tập tin:"
1363       heading: Xem tuyến đường %{name}
1364       map: bản đồ
1365       none: Không có
1366       owner: "Tác giả:"
1367       pending: CHƯA XỬ
1368       points: "Số nốt:"
1369       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1370       tags: "Thẻ:"
1371       title: Xem tuyến đường %{name}
1372       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1373       uploaded: "Lúc tải lên:"
1374       visibility: "Mức độ truy cập:"
1375     visibility: 
1376       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1377       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1378       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1379       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1380   user: 
1381     account: 
1382       contributor terms: 
1383         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1384         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1385         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1386         link text: có nghĩa là gì?
1387         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1388         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1389       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1390       delete image: Xóa hình hiện dùng
1391       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1392       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1393       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1394       home location: "Vị trí Nhà:"
1395       image: "Hình:"
1396       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1397       keep image: Giữ hình hiện dùng
1398       latitude: "Vĩ độ:"
1399       longitude: "Kinh độ:"
1400       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1401       my settings: Tùy chọn
1402       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1403       new image: Thêm hình
1404       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1405       openid: 
1406         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1407         link text: này là gì?
1408         openid: "OpenID:"
1409       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1410       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1411       profile description: "Tự giới thiệu:"
1412       public editing: 
1413         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1414         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1415         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1416         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1417         enabled link text: có nghĩa là gì?
1418         heading: "Sửa đổi công khai:"
1419       public editing note: 
1420         heading: Sửa đổi công khai
1421         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1422       replace image: Thay hình hiện dùng
1423       return to profile: Trở về trang cá nhân
1424       save changes button: Lưu các Thay đổi
1425       title: Chỉnh sửa tài khoản
1426       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1427     confirm: 
1428       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1429       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1430       button: Xác nhận
1431       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1432       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1433       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="%{reconfirm}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1434       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1435       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1436     confirm_email: 
1437       button: Xác nhận
1438       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1439       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1440       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1441       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1442     confirm_resend: 
1443       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1444       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1445     filter: 
1446       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1447     go_public: 
1448       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1449     list: 
1450       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1451       empty: Không tìm thấy người dùng.
1452       heading: Người dùng
1453       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1454       showing: 
1455         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1456         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1457       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1458       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1459       title: Người dùng
1460     login: 
1461       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1462       account suspended: Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.<br />Vui lòng liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
1463       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1464       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1465       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1466       heading: Đăng nhập
1467       login_button: Đăng nhập
1468       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1469       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1470       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">Tìm hiểu thêm về thay đổi giấy phép sắp tới của OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">bản dịch</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming?uselang=vi">thảo luận</a>)
1471       openid: "%{logo} OpenID:"
1472       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1473       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1474       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1475       openid_providers: 
1476         aol: 
1477           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1478           title: Đăng nhập với AOL
1479         google: 
1480           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1481           title: Đăng nhập với Google
1482         myopenid: 
1483           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1484           title: Đăng nhập với myOpenID
1485         openid: 
1486           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1487           title: Đăng nhập dùng OpenID
1488         wordpress: 
1489           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1490           title: Đăng nhập với WordPress
1491         yahoo: 
1492           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1493           title: Đăng nhập với Yahoo!
1494       password: "Mật khẩu:"
1495       register now: Đăng ký ngay
1496       remember: "Nhớ tôi:"
1497       title: Đăng nhập
1498       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1499       webmaster: chủ trang
1500       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1501       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1502     logout: 
1503       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1504       logout_button: Đăng xuất
1505       title: Đăng xuất
1506     lost_password: 
1507       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1508       heading: Quên mất Mật khẩu?
1509       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1510       new password button: Đặt lại mật khẩu
1511       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1512       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1513       title: Quên mất mật khẩu
1514     make_friend: 
1515       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1516       failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
1517       success: "%{name} mới là người bạn."
1518     new: 
1519       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1520       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1521       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1522       continue: Tiếp tục
1523       display name: "Tên hiển thị:"
1524       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1525       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1526       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1527       flash create success message: Cám ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1528       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1529       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1530       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1531       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1532       openid: "%{logo} OpenID:"
1533       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1534       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1535       password: "Mật khẩu:"
1536       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1537       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1538       title: Mở tài khoản
1539       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1540     no_such_user: 
1541       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1542       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1543       title: Người dùng không tồn tại
1544     popup: 
1545       friend: Người bạn
1546       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1547       your location: Vị trí của bạn
1548     remove_friend: 
1549       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1550       success: "%{name} không còn là người bạn."
1551     reset_password: 
1552       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1553       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1554       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1555       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1556       password: "Mật khẩu:"
1557       reset: Đặt lại Mật khẩu
1558       title: Đặt lại mật khẩu
1559     set_home: 
1560       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1561     suspended: 
1562       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1563       heading: Tài khoản bị Cấm
1564       title: Tài khoản bị Cấm
1565       webmaster: chủ trang
1566     terms: 
1567       agree: Chấp nhận
1568       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1569       consider_pd_why: có nghĩa là gì?
1570       decline: Từ chối
1571       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1572       heading: Điều kiện đóng góp
1573       legale_names: 
1574         france: Pháp
1575         italy: Ý
1576         rest_of_world: Các nước khác
1577       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1578       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1579       title: Điều kiện đóng góp
1580       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1581     view: 
1582       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1583       add as friend: thêm là người bạn
1584       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1585       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1586       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1587       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1588       confirm: Xác nhận
1589       confirm_user: xác nhận người dùng này
1590       create_block: cấm người dùng này
1591       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1592       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1593       delete_user: xóa tài khoản này
1594       description: Miêu tả
1595       diary: nhật ký
1596       edits: đóng góp
1597       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1598       hide_user: ẩn tài khoản này
1599       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link}.
1600       km away: cách %{count} km
1601       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1602       m away: cách %{count} m
1603       mapper since: "Tham gia:"
1604       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1605       my diary: nhật ký của tôi
1606       my edits: đóng góp của tôi
1607       my settings: tùy chọn
1608       my traces: tuyến đường của tôi
1609       nearby users: Người dùng khác ở gần
1610       new diary entry: mục nhật ký mới
1611       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1612       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1613       oauth settings: thiết lập OAuth
1614       remove as friend: dời người bạn
1615       role: 
1616         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1617         grant: 
1618           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1619           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1620         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1621         revoke: 
1622           administrator: Rút quyền quản lý viên
1623           moderator: Rút quyền điều hành viên
1624       send message: gửi thư
1625       settings_link_text: tùy chọn
1626       spam score: "Điểm số Spam:"
1627       status: "Trạng thái:"
1628       traces: tuyến đường
1629       unhide_user: hiện tài khoản này
1630       user location: Vị trí của người dùng
1631       your friends: Người bạn của bạn
1632   user_block: 
1633     blocks_by: 
1634       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1635       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1636       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1637     blocks_on: 
1638       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1639       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1640       title: Các tác vụ cấm %{name}
1641     create: 
1642       flash: Cấm người dùng %{name}.
1643       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1644       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1645     edit: 
1646       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1647       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1648       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1649       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1650       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1651       show: Xem tác vụ cấm này
1652       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1653       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1654     filter: 
1655       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1656       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1657       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1658     helper: 
1659       time_future: Hết hạn %{time}.
1660       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1661       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1662     index: 
1663       empty: Chưa ai bị cấm.
1664       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1665       title: Người dùng bị cấm
1666     model: 
1667       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1668       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1669     new: 
1670       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1671       heading: Cấm %{name}
1672       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1673       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1674       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1675       submit: Cấm người dùng
1676       title: Cấm %{name}
1677       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1678       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1679     not_found: 
1680       back: Trở về trang đầu
1681       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1682     partial: 
1683       confirm: Bạn có chắc không?
1684       creator_name: Người cấm
1685       display_name: Người bị cấm
1686       edit: Sửa đổi
1687       not_revoked: (không bị hủy)
1688       reason: Lý do cấm
1689       revoke: Bỏ cấm!
1690       revoker_name: Người bỏ cấm
1691       show: Hiện
1692       status: Trạng thái
1693     period: "%{count} giờ"
1694     revoke: 
1695       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1696       flash: Đã bỏ cấm.
1697       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1698       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1699       revoke: Bỏ cấm!
1700       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1701       title: Bỏ cấm %{block_on}
1702     show: 
1703       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1704       confirm: Bạn có chắc không?
1705       edit: Sửa đổi
1706       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1707       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1708       reason: "Lý do cấm:"
1709       revoke: Bỏ cấm!
1710       revoker: "Người bỏ cấm:"
1711       show: Hiện
1712       status: Trạng thái
1713       time_future: Hết hạn %{time}
1714       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1715       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1716     update: 
1717       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1718       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1719   user_role: 
1720     filter: 
1721       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1722       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1723       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1724       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1725     grant: 
1726       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1727       confirm: Xác nhận
1728       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1729       heading: Xác nhận cấp vai trò
1730       title: Xác nhận cấp vai trò
1731     revoke: 
1732       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1733       confirm: Xác nhận
1734       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1735       heading: Xác nhận rút vai trò
1736       title: Xác nhận rút vai trò