5e327164c88ebe5c74257f1a284aae1d35d2046c
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 ---
9 vi:
10   time:
11     formats:
12       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
13       blog: '%d tháng %m năm %Y'
14   activerecord:
15     models:
16       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
17       changeset: Bộ thay đổi
18       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
19       country: Quốc gia
20       diary_comment: Bình luận Nhật ký
21       diary_entry: Mục Nhật ký
22       friend: Người bạn
23       language: Ngôn ngữ
24       message: Thư
25       node: Nốt
26       node_tag: Thẻ Nốt
27       notifier: Trình báo
28       old_node: Nốt Cũ
29       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
30       old_relation: Quan hệ Cũ
31       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
32       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
33       old_way: Lối Cũ
34       old_way_node: Nốt Lối Cũ
35       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
36       relation: Quan hệ
37       relation_member: Thành viên Quan hệ
38       relation_tag: Thẻ Quan hệ
39       session: Phiên
40       trace: Tuyến đường
41       tracepoint: Điểm Tuyến đường
42       tracetag: Thẻ Tuyến đường
43       user: Người dùng
44       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
45       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
46       way: Lối
47       way_node: Nốt Lối
48       way_tag: Thẻ Lối
49     attributes:
50       diary_comment:
51         body: Nội dung
52       diary_entry:
53         user: Người dùng
54         title: Tiêu đề
55         latitude: Vĩ độ
56         longitude: Kinh độ
57         language: Ngôn ngữ
58       friend:
59         user: Người dùng
60         friend: Người bạn
61       trace:
62         user: Người dùng
63         visible: Thấy được
64         name: Tên
65         size: Kích cỡ
66         latitude: Vĩ độ
67         longitude: Kinh độ
68         public: Công khai
69         description: Miêu tả
70       message:
71         sender: Người gửi
72         title: Tiêu đề
73         body: Nội dung
74         recipient: Người nhận
75       user:
76         email: Thư điện tử
77         active: Tích cực
78         display_name: Tên Hiển thị
79         description: Miêu tả
80         languages: Ngôn ngữ
81         pass_crypt: Mật khẩu
82   editor:
83     default: Mặc định (hiện là %{name})
84     potlatch:
85       name: Potlatch 1
86       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
87     id:
88       name: iD
89       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
90     potlatch2:
91       name: Potlatch 2
92       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
93     remote:
94       name: phần điều khiển từ xa
95       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
96   browse:
97     created: Tạo
98     closed: Đóng
99     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
100     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
101     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
102     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
103     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
104     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
105     version: Phiên bản
106     in_changeset: Bộ thay đổi
107     anonymous: vô danh
108     no_comment: (không miêu tả)
109     part_of: Trực thuộc
110     download_xml: Tải về XML
111     view_history: Xem Lịch sử
112     view_details: Xem Chi tiết
113     location: 'Vị trí:'
114     changeset:
115       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
116       belongs_to: Tác giả
117       node: Các nốt (%{count})
118       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
119       way: Các lối (%{count})
120       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
121       relation: Các quan hệ (%{count})
122       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
123       changesetxml: Bộ thay đổi XML
124       osmchangexml: osmChange XML
125       feed:
126         title: Bộ thay đổi %{id}
127         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
128     node:
129       title: 'Nốt: %{name}'
130       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
131     way:
132       title: 'Lối: %{name}'
133       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
134       nodes: Các nốt
135       also_part_of:
136         one: trực thuộc lối %{related_ways}
137         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
138     relation:
139       title: 'Quan hệ: %{name}'
140       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
141       members: Các thành viên
142     relation_member:
143       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
144       type:
145         node: Nốt
146         way: Lối
147         relation: Quan hệ
148     containing_relation:
149       entry: Quan hệ %{relation_name}
150       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
151     not_found:
152       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
153       type:
154         node: nốt
155         way: lối
156         relation: quan hệ
157         changeset: bộ thay đổi
158     timeout:
159       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
160       type:
161         node: nốt
162         way: lối
163         relation: quan hệ
164         changeset: bộ thay đổi
165     redacted:
166       redaction: Dãy ẩn %{id}
167       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
168         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
169       type:
170         node: nốt
171         way: lối
172         relation: quan hệ
173     start_rjs:
174       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
175         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
176         bộ dữ liệu này?
177       load_data: Tải Dữ liệu
178       loading: Đang tải…
179     tag_details:
180       tags: Thẻ
181       wiki_link:
182         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
183         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
184       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
185       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
186       telephone_link: Gọi %{phone_number}
187     note:
188       title: 'Ghi chú: %{id}'
189       new_note: Ghi chú Mới
190       description: Miêu tả
191       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
192       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
193       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
194       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
195       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
196       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
197       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
198         %{when}</abbr>
199       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
200       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
201         %{when}</abbr>
202       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
203       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
204       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
205   changeset:
206     changeset_paging_nav:
207       showing_page: Trang %{page}
208       next: Sau »
209       previous: « Trước
210     changeset:
211       anonymous: Vô danh
212       no_edits: (không có thay đổi)
213       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
214     changesets:
215       id: ID
216       saved_at: Lúc Lưu
217       user: Người dùng
218       comment: Miêu tả
219       area: Vùng
220     list:
221       title: Các bộ thay đổi
222       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
223       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
224       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
225       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
226       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
227       empty_user: Người dùng này không có bộ thay đổi nào.
228       no_more: Hết bộ thay đổi.
229       no_more_area: Hết bộ thay đổi trong khu vực này.
230       no_more_user: Hết bộ thay đổi của người dùng này.
231       load_more: Tải tiếp
232     timeout:
233       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
234   diary_entry:
235     new:
236       title: Mục Nhật ký Mới
237     list:
238       title: Các Nhật ký Cá nhân
239       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
240       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
241       user_title: Nhật ký của %{user}
242       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
243       new: Mục Nhật ký Mới
244       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
245       no_entries: Chưa có mục nhật ký
246       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
247       older_entries: Mục Trước
248       newer_entries: Mục Sau
249     edit:
250       title: Sửa đổi mục nhật ký
251       subject: 'Tiêu đề:'
252       body: 'Nội dung:'
253       language: 'Ngôn ngữ:'
254       location: 'Vị trí:'
255       latitude: 'Vĩ độ:'
256       longitude: 'Kinh độ:'
257       use_map_link: sử dụng bản đồ
258       save_button: Lưu
259       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
260     view:
261       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
262       user_title: Nhật ký của %{user}
263       leave_a_comment: Bình luận
264       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để bình luận'
265       login: Đăng nhập
266       save_button: Lưu
267     no_such_entry:
268       title: Mục nhật ký không tồn tại
269       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
270       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin
271         hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
272     diary_entry:
273       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
274       comment_link: Bình luận về mục này
275       reply_link: Trả lời mục này
276       comment_count:
277         zero: Chưa có bình luận
278         other: '%{count} bình luận'
279       edit_link: Sửa đổi mục này
280       hide_link: Ẩn mục này
281       confirm: Xác nhận
282     diary_comment:
283       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
284       hide_link: Ẩn bình luận này
285       confirm: Xác nhận
286     location:
287       location: 'Vị trí:'
288       view: Xem
289       edit: Sửa
290     feed:
291       user:
292         title: Các mục nhật ký của %{user}
293         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
294       language:
295         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
296         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
297       all:
298         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
299         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
300     comments:
301       has_commented_on: '%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau'
302       post: Mục nhật ký
303       when: Lúc đăng
304       comment: Bình luận
305       ago: cách đây %{ago}
306       newer_comments: Các Bình luận Sau
307       older_comments: Các Bình luận Trước
308   export:
309     title: Xuất
310     start:
311       area_to_export: Vùng để Xuất
312       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
313       format_to_export: Định dạng Xuất
314       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
315       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
316       embeddable_html: HTML để Nhúng
317       licence: Giấy phép
318       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
319         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
320       too_large:
321         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
322           một trong những nguồn bên dưới:'
323         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
324           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
325           từ một dịch vụ sau:'
326         planet:
327           title: Quả đất OSM
328           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
329             thường xuyên
330         overpass:
331           title: Overpass API
332           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
333         geofabrik:
334           title: Tải về Geofabrik
335           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
336             thường xuyên
337         metro:
338           title: Bản trích Metro
339           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
340         other:
341           title: Nguồn Khác
342           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
343       options: Tùy chọn
344       format: 'Định dạng:'
345       scale: Tỷ lệ
346       max: tối đa
347       image_size: Hình có Kích cỡ
348       zoom: Thu phóng
349       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
350       latitude: 'Vĩ độ:'
351       longitude: 'Kinh độ:'
352       output: Đầu ra
353       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
354       export_button: Xuất
355   geocoder:
356     search:
357       title:
358         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
359         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
360         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
361           Postcode</a>
362         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
363         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
364           Nominatim</a>
365         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
366         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
367           Nominatim</a>
368         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
369     search_osm_nominatim:
370       prefix:
371         aerialway:
372           chair_lift: Ghế Cáp treo
373           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
374           station: Trạm Cáp treo
375         aeroway:
376           aerodrome: Sân bay
377           apron: Sân Đậu Máy bay
378           gate: Cổng
379           helipad: Sân bay Trực thăng
380           runway: Đường băng
381           taxiway: Đường lăn
382           terminal: Nhà ga Sân bay
383         amenity:
384           airport: Sân bay
385           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
386           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
387           atm: Máy Rút tiền Tự động
388           auditorium: Phòng hội họp
389           bank: Ngân hàng
390           bar: Quán rượu
391           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
392           bench: Ghế
393           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
394           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
395           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
396           brothel: Nhà chứa
397           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
398           bus_station: Bến Xe buýt
399           cafe: Quán Cà phê
400           car_rental: Chỗ Mướn Xe
401           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
402           car_wash: Tiệm Rửa Xe
403           casino: Sòng bạc
404           charging_station: Trạm Sạc Pin
405           cinema: Rạp phim
406           clinic: Phòng khám
407           club: Câu lạc bộ
408           college: Trường Cao đẳng
409           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
410           courthouse: Tòa
411           crematorium: Lò Hỏa táng
412           dentist: Nha sĩ
413           doctors: Bác sĩ
414           dormitory: Ký túc xá
415           drinking_water: Vòi Nước uống
416           driving_school: Trường Lái xe
417           embassy: Tòa Đại sứ
418           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
419           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
420           ferry_terminal: Trạm Phà
421           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
422           fire_station: Trạm Cứu hỏa
423           food_court: Khu Ẩm thực
424           fountain: Vòi nước
425           fuel: Cây xăng
426           grave_yard: Nghĩa địa
427           gym: Nhà Thể dục
428           hall: Hội trường
429           health_centre: Trung tâm Y tế
430           hospital: Bệnh viện
431           hotel: Khách sạn
432           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
433           ice_cream: Tiệm Kem
434           kindergarten: Tiểu học
435           library: Thư viện
436           market: Chợ
437           marketplace: Chợ phiên
438           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
439           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
440           nursery: Nhà trẻ
441           nursing_home: Viện Dưỡng lão
442           office: Văn phòng
443           park: Công viên
444           parking: Chỗ Đậu xe
445           pharmacy: Nhà thuốc
446           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
447           police: Cảnh sát
448           post_box: Hòm thư
449           post_office: Bưu điện
450           preschool: Trường Mầm non
451           prison: Nhà tù
452           pub: Quán rượu
453           public_building: Tòa nhà Công cộng
454           public_market: Chợ phiên
455           reception_area: Phòng Tiếp khách
456           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
457           restaurant: Nhà hàng
458           retirement_home: Nhà về hưu
459           sauna: Nhà Tắm hơi
460           school: Trường học
461           shelter: Nơi Trú ẩn
462           shop: Tiệm
463           shopping: Tiệm
464           shower: Vòi tắm
465           social_centre: Hội trường
466           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
467           social_facility: Cơ quan Xã hội
468           studio: Studio
469           supermarket: Siêu thị
470           swimming_pool: Hồ tắm
471           taxi: Taxi
472           telephone: Điện thoại Công cộng
473           theatre: Nhà hát
474           toilets: Vệ sinh
475           townhall: Thị sảnh
476           university: Trường Đại học
477           vending_machine: Máy Bán hàng
478           veterinary: Phẫu thuật Thú y
479           village_hall: Trụ sở Làng
480           waste_basket: Thùng rác
481           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
482           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
483           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
484         boundary:
485           administrative: Biên giới Hành chính
486           census: Biên giới Điều tra Dân số
487           national_park: Vườn quốc gia
488           protected_area: Khu bảo tồn
489         bridge:
490           aqueduct: Cống nước
491           suspension: Cầu Treo
492           swing: Cầu Quay
493           viaduct: Cầu Cạn
494           "yes": Cầu
495         building:
496           "yes": Tòa nhà
497         emergency:
498           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
499           phone: Điện thoại Khẩn cấp
500         highway:
501           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
502           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
503           bus_stop: Trạm Xe buýt
504           byway: Đường mòn Đa mốt
505           construction: Đường Đang Xây
506           cycleway: Đường Xe đạp
507           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
508           footway: Đường Đi bộ
509           ford: Khúc Sông Cạn
510           living_street: Đường Hàng xóm
511           milestone: Mốc
512           minor: Đường Nhỏ
513           motorway: Đường Cao tốc
514           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
515           motorway_link: Đường Cao tốc
516           path: Lối
517           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
518           platform: Sân ga
519           primary: Đường Chính
520           primary_link: Đường Chính
521           proposed: Đường được Đề nghị
522           raceway: Đường đua
523           residential: Ngõ Dân cư
524           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
525           road: Đường
526           secondary: Đường Lớn
527           secondary_link: Đường Lớn
528           service: Ngách
529           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
530           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
531           steps: Cầu thang
532           street_lamp: Đèn Đường phố
533           stile: Cửa xoay
534           tertiary: Phố
535           tertiary_link: Phố
536           track: Đường mòn
537           trail: Đường mòn
538           trunk: Xa lộ
539           trunk_link: Xa lộ
540           unclassified: Ngõ
541           unsurfaced: Đường Không Lát
542         historic:
543           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
544           battlefield: Chiến trường
545           boundary_stone: Mốc Biên giới
546           building: Tòa nhà
547           castle: Lâu đài
548           church: Nhà thờ
549           citywalls: Tường Thành phố
550           fort: Pháo đài
551           house: Nhà ở
552           icon: Thánh tượng
553           manor: Trang viên
554           memorial: Vật Tưởng niệm
555           mine: Mỏ
556           monument: Công trình Tưởng niệm
557           museum: Bảo tàng
558           ruins: Tàn tích
559           tomb: Mộ
560           tower: Tháp
561           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
562           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
563           wreck: Xác Tàu Đắm
564         landuse:
565           allotments: Khu Vườn Gia đình
566           basin: Lưu vực
567           brownfield: Cánh đồng Nâu
568           cemetery: Nghĩa địa
569           commercial: Khu vực Thương mại
570           conservation: Bảo tồn
571           construction: Công trường Xây dựng
572           farm: Trại
573           farmland: Trại
574           farmyard: Sân Trại
575           forest: Rừng Trồng Cây
576           garages: Ga ra
577           grass: Cỏ
578           greenfield: Cánh đồng Xanh
579           industrial: Khu vực Công nghiệp
580           landfill: Nơi Đổ Rác
581           meadow: Đồng cỏ
582           military: Khu vực Quân sự
583           mine: Mỏ
584           orchard: Vườn Cây
585           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
586           park: Công viên
587           piste: Đường Trượt tuyết
588           quarry: Mỏ Đá
589           railway: Đường sắt
590           recreation_ground: Sân chơi
591           reservoir: Bể nước
592           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
593           residential: Khu vực Nhà ở
594           retail: Khu vực Buôn bán
595           road: Đất của con Đường
596           village_green: Sân Làng
597           vineyard: Vườn Nho
598           wetland: Đầm lầy
599           wood: Rừng
600         leisure:
601           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
602           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
603           common: Đất Công
604           fishing: Hồ Đánh cá
605           fitness_station: Trạm Thể dục
606           garden: Vườn
607           golf_course: Sân Golf
608           ice_rink: Sân băng
609           marina: Bến tàu
610           miniature_golf: Golf Nhỏ
611           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
612           park: Công viên
613           pitch: Sân cỏ
614           playground: Sân chơi
615           recreation_ground: Sân Giải trí
616           sauna: Nhà Tắm hơi
617           slipway: Bến tàu
618           sports_centre: Trung tâm Thể thao
619           stadium: Sân vận động
620           swimming_pool: Hồ Bơi
621           track: Đường Chạy
622           water_park: Công viên Nước
623         military:
624           airfield: Sân bay Không quân
625           barracks: Trại Lính
626           bunker: Boong ke
627         mountain_pass:
628           "yes": Đèo
629         natural:
630           bay: Vịnh
631           beach: Bãi biển
632           cape: Mũi đất
633           cave_entrance: Cửa vào Hang
634           channel: Eo biển
635           cliff: Vách đá
636           crater: Miệng Núi
637           dune: Cồn cát
638           feature: Đối tượng Thiên nhiên
639           fell: Đồi Cằn cỗi
640           fjord: Vịnh hẹp
641           forest: Rừng
642           geyser: Mạch nước Phun
643           glacier: Sông băng
644           heath: Bãi Hoang
645           hill: Đồi
646           island: Đảo
647           land: Đất
648           marsh: Đầm lầy
649           moor: Truông
650           mud: Bùn
651           peak: Đỉnh
652           point: Mũi đất
653           reef: Rạn san hô
654           ridge: Luống đất
655           river: Sông
656           rock: Đá
657           scree: Sườn Núi Đá
658           scrub: Đất Bụi rậm
659           shoal: Bãi cạn
660           spring: Suối
661           stone: Đá
662           strait: Eo biển
663           tree: Cây
664           valley: Thung lũng
665           volcano: Núi lửa
666           water: Nước
667           wetland: Đầm lầy
668           wetlands: Đầm lầy
669           wood: Rừng
670         office:
671           accountant: Kế toán viên
672           architect: Kiến trúc sư
673           company: Công ty
674           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
675           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
676           government: Văn phòng Chính phủ
677           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
678           lawyer: Luật sư
679           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
680           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
681           travel_agent: Văn phòng Du lịch
682           "yes": Văn phòng
683         place:
684           airport: Sân bay
685           city: Thành phố
686           country: Quốc gia
687           county: Quận hạt
688           farm: Trại
689           hamlet: Xóm
690           house: Nhà ở
691           houses: Dãy Nhà
692           island: Đảo
693           islet: Đảo Nhỏ
694           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
695           locality: Địa phương
696           moor: Truông
697           municipality: Đô thị
698           neighbourhood: Hàng xóm
699           postcode: Mã Bưu chính
700           region: Miền
701           sea: Biển
702           state: Tỉnh bang
703           subdivision: Hàng xóm
704           suburb: Ngoại ô
705           town: Thị xã/trấn
706           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
707           village: Làng
708         railway:
709           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
710           construction: Đường sắt Đang Xây
711           disused: Đường sắt Không hoạt động
712           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
713           funicular: Đường sắt Leo núi
714           halt: Ga Xép
715           historic_station: Nhà ga Lịch sử
716           junction: Ga Đầu mối
717           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
718           light_rail: Đường sắt Nhẹ
719           miniature: Đường sắt Nhỏ
720           monorail: Đường sắt Một ray
721           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
722           platform: Ke ga
723           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
724           proposed: Đường sắt được Đề nghị
725           spur: Đường sắt Phụ
726           station: Nhà ga
727           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
728           subway: Trạm Xe điện Ngầm
729           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
730           switch: Ghi Đường sắt
731           tram: Đường Xe điện
732           tram_stop: Ga Xép Điện
733           yard: Sân ga
734         shop:
735           alcohol: Tiệm Rượu
736           antiques: Tiệm Đồ cổ
737           art: Tiệm Nghệ phẩm
738           bakery: Tiệm Bánh
739           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
740           beverages: Tiệm Đồ uống
741           bicycle: Tiệm Xe đạp
742           books: Tiệm Sách
743           boutique: Tiệm Thời trang
744           butcher: Hàng Thịt
745           car: Tiệm Xe hơi
746           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
747           car_repair: Tiệm Sửa Xe
748           carpet: Tiệm Thảm
749           charity: Cửa hàng Từ thiện
750           chemist: Tiệm Dược phẩm
751           clothes: Tiệm Quần áo
752           computer: Tiệm Máy tính
753           confectionery: Tiệm Kẹo
754           convenience: Tiệm Tiện lợi
755           copyshop: Tiệm In ấn
756           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
757           deli: Deli
758           department_store: Cửa hàng Bách hóa
759           discount: Cửa hàng Giảm giá
760           doityourself: Tiệm Ngũ kim
761           dry_cleaning: Hấp tẩy
762           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
763           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
764           farm: Tiệm Nông cụ
765           fashion: Tiệm Thời trang
766           fish: Tiệm Cá
767           florist: Tiệm Hoa
768           food: Tiệm Thực phẩm
769           funeral_directors: Nhà tang lễ
770           furniture: Tiệm Đồ đạc
771           gallery: Thư viện Ảnh
772           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
773           general: Tiệm Đồ
774           gift: Tiệm Quà tặng
775           greengrocer: Tiệm Rau quả
776           grocery: Tiệm Tạp phẩm
777           hairdresser: Tiệm Làm tóc
778           hardware: Tiệm Ngũ kim
779           hifi: Cửa hàng Hi-fi
780           insurance: Bảo hiểm
781           jewelry: Tiệm Kim hoàn
782           kiosk: Quán
783           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
784           mall: Trung tâm Mua sắm
785           market: Chợ
786           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
787           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
788           music: Tiệm Nhạc
789           newsagent: Tiệm Báo
790           optician: Tiệm Kính mắt
791           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
792           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
793           pet: Tiệm Vật nuôi
794           pharmacy: Nhà thuốc
795           photo: Tiệm Rửa Hình
796           salon: Tiệm Làm tóc
797           second_hand: Tiệm Mua lại
798           shoes: Tiệm Giày
799           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
800           sports: Tiệm Thể thao
801           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
802           supermarket: Siêu thị
803           tailor: Tiệm May
804           toys: Tiệm Đồ chơi
805           travel_agency: Văn phòng Du lịch
806           video: Tiệm Phim
807           wine: Tiệm Rượu
808           "yes": Tiệm
809         tourism:
810           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
811           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
812           attraction: Nơi Du lịch
813           bed_and_breakfast: Nhà trọ
814           cabin: Túp lều
815           camp_site: Nơi Cắm trại
816           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
817           chalet: Nhà ván
818           guest_house: Nhà khách
819           hostel: Nhà trọ
820           hotel: Khách sạn
821           information: Thông tin
822           lean_to: Nhà chái
823           motel: Khách sạn Dọc đường
824           museum: Bảo tàng
825           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
826           theme_park: Công viên Giải trí
827           valley: Thung lũng
828           viewpoint: Thắng cảnh
829           zoo: Vườn thú
830         tunnel:
831           culvert: Cống
832           "yes": Đường hầm
833         waterway:
834           artificial: Dòng nước Nhân tạo
835           boatyard: Bãi Thuyền
836           canal: Kênh
837           connector: Đường thủy Nối
838           dam: Đập
839           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
840           ditch: Mương
841           dock: Vũng tàu
842           drain: Cống
843           lock: Âu tàu
844           lock_gate: Âu tàu
845           mineral_spring: Suối Nước khoáng
846           mooring: Cột neo tàu
847           rapids: Thác ghềnh
848           river: Sông
849           riverbank: Bờ sông
850           stream: Dòng suối
851           wadi: Dòng sông Vào mùa
852           waterfall: Thác
853           water_point: Máy bơm nước
854           weir: Đập Tràn
855       admin_levels:
856         level2: Biên giới Quốc gia
857         level4: Biên giới Tỉnh bang
858         level5: Biên giới Miền
859         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
860         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
861         level9: Biên giới Làng
862         level10: Biên giới Khu phố
863     description:
864       title:
865         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
866           Nominatim</a>
867         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
868       types:
869         cities: Thành phố
870         towns: Thị xã
871         places: Địa điểm
872     results:
873       no_results: Không tìm thấy kết quả
874       more_results: Thêm kết quả
875     distance:
876       one: khoảng 1 km
877       zero: không tới 1 km
878       other: khoảng %{count} km
879     direction:
880       south_west: tây nam
881       south: nam
882       south_east: đông nam
883       east: đông
884       north_east: đông bắc
885       north: bắc
886       north_west: tây bắc
887       west: tây
888   layouts:
889     logo:
890       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
891     home: Về Vị trí Nhà ở
892     logout: Đăng xuất
893     log_in: Đăng nhập
894     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
895     sign_up: Mở Tài khoản
896     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
897     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
898     edit: Sửa đổi
899     history: Lịch sử
900     export: Xuất
901     data: Dữ liệu
902     export_data: Xuất Dữ liệu
903     gps_traces: Tuyến GPS
904     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
905     user_diaries: Nhật ký
906     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
907     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
908     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
909     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
910     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
911       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
912     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
913     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark},
914       cũng như %{partners} khác.
915     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
916     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
917     partners_bytemark: Bytemark Hosting
918     partners_partners: các công ty bảo trợ
919     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
920     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
921       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
922     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
923       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
924     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
925     help: Trợ giúp
926     about: Giới thiệu
927     copyright: Bản quyền
928     community: Cộng đồng
929     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
930     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
931     foundation: Quỹ OpenStreetMap
932     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
933     make_a_donation:
934       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
935       text: Quyên góp
936     learn_more: Tìm hiểu Thêm
937     more: Thêm
938   license_page:
939     foreign:
940       title: Thông tin về bản dịch này
941       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
942         trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
943       english_link: nguyên bản tiếng Anh
944     native:
945       title: Giới thiệu về trang này
946       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang
947         này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
948       native_link: bản dịch tiếng Việt
949       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
950     legal_babble:
951       title_html: Bản quyền và Giấy phép
952       intro_1_html: |-
953         OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
954         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
955         Commons</a> (ODbL).
956       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
957         phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
958         và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
959         các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy
960         phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a>
961         đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
962       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
963         theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
964         \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
965       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
966       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng
967         góp vào OpenStreetMap”.
968       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
969         Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của
970         chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn
971         có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang
972         bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
973         muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên
974         kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không
975         cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ
976         các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
977         trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
978         creativecommons.org.
979       credit_3_html: |-
980         Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
981         Ví dụ:
982       attribution_example:
983         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
984         title: Ví dụ ghi công
985       more_title_html: Tìm hiểu thêm
986       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và
987         cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi
988         đáp Pháp lý</a>.
989       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
990         thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản
991         đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy
992         định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy
993         định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy
994         định Sử dụng Nominatim</a>.
995       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
996       contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân
997         và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia
998         và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
999       contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://data.wien.gv.at/">Bang
1000         Viên</a> (theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
1001         BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1002         Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1003         sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1004       contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1005         GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan
1006         (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1007       contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1008         liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập hợp
1009         dữ liệu khác theo \n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501\">Giấy
1010         phép dữ liệu mở NLS</a>."
1011       contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1012         (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1013       contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a
1014         href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
1015       contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1016         từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.'
1017       contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1018         cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1019         lưu.'
1020       contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1021         Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12.'
1022       contributors_footer_1_html: |-
1023         Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1024         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1025       contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1026         ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1027         chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1028       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1029       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1030         bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1031         các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1032       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1033         vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1034         xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1035         trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
1036         khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1037   welcome_page:
1038     title: Hoan nghênh!
1039     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu
1040       mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy
1041       cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
1042     whats_on_the_map:
1043       title: Mục đích của Bản đồ
1044       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1045         – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ
1046         mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1047       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1048         hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1049         xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ
1050         trực tuyến khác.
1051     basic_terms:
1052       title: Thuật ngữ Cơ bản
1053       paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1054         vào OpenStreetMap:'
1055       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép
1056         sửa đổi bản đồ.
1057       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1058         hàng hoặc một cái cây.
1059       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1060         dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1061       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên
1062         của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1063     questions:
1064       title: Có thắc mắc?
1065       paragraph_1_html: |-
1066         OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1067         <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>.
1068     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1069     add_a_note:
1070       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1071       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1072         tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1073       paragraph_2_html: |-
1074         Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1075         <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1076   fixthemap:
1077     title: Báo cáo lỗi / Sửa bản đồ
1078     how_to_help:
1079       title: Cách giúp đỡ
1080       join_the_community:
1081         title: Tham gia cộng đồng
1082         explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của chúng
1083           tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý tốt nhất
1084           là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu lấy.
1085       add_a_note:
1086         instructions_html: |-
1087           Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1088           Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1089     other_concerns:
1090       title: Vấn đề khác
1091       explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1092         hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1093         bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1094         làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1095   help_page:
1096     title: Trợ giúp
1097     introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1098       hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1099     welcome:
1100       url: /welcome
1101       title: Chào mừng đến với OSM
1102       description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1103     help:
1104       url: https://help.openstreetmap.org/
1105       title: help.openstreetmap.org
1106       description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp của
1107         OSM.
1108     wiki:
1109       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1110       title: wiki.openstreetmap.org
1111       description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1112   about_page:
1113     next: Tiếp
1114     copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1115     used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng trăm trang Web, ứng dụng di
1116       động, và thiết bị phần cứng'
1117     lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và bảo
1118       quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ ở khắp
1119       thế giới.
1120     local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1121     local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1122       người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1123       đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1124     community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1125     community_driven_html: |-
1126       Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1127       Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1128       Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1129       <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='http://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1130     open_data_title: Dữ liệu Mở
1131     open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng nó
1132       cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng
1133       góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên dữ liệu
1134       theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết quả dưới
1135       cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1136       Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1137     partners_title: Nhà bảo trợ
1138   notifier:
1139     diary_comment_notification:
1140       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn'
1141       hi: Chào %{to_user},
1142       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap
1143         với tiêu đề %{subject}:'
1144       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1145         hoặc trả lời tại %{replyurl}
1146     message_notification:
1147       hi: Chào %{to_user},
1148       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1149       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
1150         tại %{replyurl}
1151     friend_notification:
1152       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1153       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1154       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1155       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1156     gpx_notification:
1157       greeting: Chào bạn,
1158       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1159       with_description: với miêu tả
1160       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1161       and_no_tags: và không có thẻ
1162       failure:
1163         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1164         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1165         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1166         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1167         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi
1168       success:
1169         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1170         loaded_successfully: |-
1171           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
1172           %{possible_points} điểm.
1173     signup_confirm:
1174       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1175       greeting: Chào bạn!
1176       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1177       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1178         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1179         bạn:'
1180       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1181         thông tin về cách bắt đầu.
1182     email_confirm:
1183       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1184     email_confirm_plain:
1185       greeting: Chào bạn,
1186       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1187         thành %{new_address}.
1188       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1189         để xác nhận thay đổi này.
1190     email_confirm_html:
1191       greeting: Chào bạn,
1192       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1193         thành %{new_address}.
1194       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1195         để xác nhận thay đổi này.
1196     lost_password:
1197       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1198     lost_password_plain:
1199       greeting: Chào bạn,
1200       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1201         có địa chỉ thư điện tử này.
1202       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1203         để đặt lại mật khẩu.
1204     lost_password_html:
1205       greeting: Chào bạn,
1206       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1207         có địa chỉ thư điện tử này.
1208       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1209         để đặt lại mật khẩu.
1210     note_comment_notification:
1211       anonymous: Người dùng vô danh
1212       greeting: Chào bạn,
1213       commented:
1214         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1215           bạn'
1216         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1217           mà bạn đang quan tâm'
1218         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1219           %{place}.'
1220         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1221           bản đồ gần %{place}.'
1222       closed:
1223         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1224         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1225           bạn đang quan tâm'
1226         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1227         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1228           ghi chú gần %{place}.'
1229       reopened:
1230         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1231         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1232           đang quan tâm'
1233         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1234         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1235           chú gần %{place}.'
1236       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1237   message:
1238     inbox:
1239       title: Hộp thư
1240       my_inbox: Hộp thư đến
1241       outbox: đã gửi
1242       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1243       new_messages: '%{count} thư mới'
1244       old_messages: '%{count} thư cũ'
1245       from: Từ
1246       subject: Tiêu đề
1247       date: Ngày
1248       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1249       people_mapping_nearby: những người ở gần
1250     message_summary:
1251       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1252       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1253       reply_button: Trả lời
1254       delete_button: Xóa
1255     new:
1256       title: Gửi thư
1257       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1258       subject: Tiêu đề
1259       body: Nội dung
1260       send_button: Gửi
1261       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1262       message_sent: Thư đã gửi
1263       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1264         tục gửi thư.
1265     no_such_message:
1266       title: Thư không tồn tại
1267       heading: Thư không tồn tại
1268       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1269     outbox:
1270       title: Hộp thư đã gửi
1271       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1272       inbox: thư đến
1273       outbox: thư đã gửi
1274       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1275       to: Tới
1276       subject: Tiêu đề
1277       date: Ngày
1278       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1279       people_mapping_nearby: những người ở gần
1280     reply:
1281       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1282         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1283         xác để trả lời.
1284     read:
1285       title: Đọc thư
1286       from: Từ
1287       subject: Tiêu đề
1288       date: Ngày
1289       reply_button: Trả lời
1290       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1291       back: Quay lại
1292       to: Tới
1293       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1294         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1295         xác để đọc nó.
1296     sent_message_summary:
1297       delete_button: Xóa
1298     mark:
1299       as_read: Thư đã đọc
1300       as_unread: Thư chưa đọc
1301     delete:
1302       deleted: Đã xóa thư
1303   site:
1304     index:
1305       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1306       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1307       permalink: Liên kết Thường trực
1308       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1309       createnote: Thêm ghi chú
1310       license:
1311         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1312           hành theo giấy phép mở
1313       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1314         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1315     edit:
1316       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1317       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1318         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1319       user_page_link: trang cá nhân
1320       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1321       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1322         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải
1323         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1324         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1325       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1326         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1327         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1328       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1329         tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1330       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1331         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1332       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1333       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1334         trong HTML.
1335     sidebar:
1336       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1337       close: Đóng
1338     search:
1339       search: Tìm kiếm
1340       where_am_i: Tôi ở đâu?
1341       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1342       submit_text: Đi
1343     key:
1344       table:
1345         entry:
1346           motorway: Đường cao tốc
1347           trunk: Xa lộ
1348           primary: Đường chính
1349           secondary: Đường lớn
1350           unclassified: Đường không phân loại
1351           unsurfaced: Đường không lát
1352           track: Đường mòn
1353           byway: Đường mòn đa mốt
1354           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1355           cycleway: Đường xe đạp
1356           footway: Đường đi bộ
1357           rail: Đường sắt
1358           subway: Đường ngầm
1359           tram:
1360           - Đường sắt nhẹ
1361           - xe điện
1362           cable:
1363           - Đường xe cáp
1364           - ghế cáp treo
1365           runway:
1366           - Đường băng
1367           - đường băng
1368           apron:
1369           - Sân đậu máy bay
1370           - nhà ga hành khách
1371           admin: Biên giới hành chính
1372           forest: Rừng trồng cây
1373           wood: Rừng
1374           golf: Sân golf
1375           park: Công viên
1376           resident: Khu vực nhà ở
1377           tourist: Nơi du lịch
1378           common:
1379           - Đất công
1380           - bãi cỏ
1381           retail: Khu vực buôn bán
1382           industrial: Khu vực công nghiệp
1383           commercial: Khu vực thương mại
1384           heathland: Vùng cây bụi
1385           lake:
1386           - Hồ
1387           - bể nước
1388           farm: Ruộng
1389           brownfield: Cánh đồng nâu
1390           cemetery: Nghĩa địa
1391           allotments: Khu vườn gia đình
1392           pitch: Sân cỏ
1393           centre: Trung tâm thể thao
1394           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1395           military: Khu vực quân sự
1396           school:
1397           - Trường học
1398           - đại học
1399           building: Kiến trúc quan trọng
1400           station: Nhà ga
1401           summit:
1402           - Đỉnh núi
1403           - đồi
1404           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1405           bridge: Đường rắn = cầu
1406           private: Đường riêng
1407           permissive: Đường cho phép
1408           destination: Chỉ giao thông địa phương
1409           construction: Đường đang xây
1410     richtext_area:
1411       edit: Sửa đổi
1412       preview: Xem trước
1413     markdown_help:
1414       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1415       headings: Đề mục
1416       heading: Đề mục
1417       subheading: Đề mục con
1418       unordered: Danh sách không đánh số
1419       ordered: Danh sách đánh số
1420       first: Khoản mục đầu tiên
1421       second: Khoản mục sau
1422       link: Liên kết
1423       text: Văn bản
1424       image: Hình ảnh
1425       alt: Văn bản thay thế
1426       url: URL
1427   trace:
1428     visibility:
1429       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1430       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1431         không có thứ tự)
1432       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1433       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1434         điểm có tên và thời điểm)
1435     create:
1436       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1437       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1438         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1439         thư điện tử lúc khi nó xong.
1440     edit:
1441       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1442       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1443       filename: 'Tên tập tin:'
1444       download: tải về
1445       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1446       points: 'Số nốt:'
1447       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1448       map: bản đồ
1449       edit: sửa đổi
1450       owner: 'Tác giả:'
1451       description: 'Miêu tả:'
1452       tags: 'Thẻ:'
1453       tags_help: dấu phẩy phân cách
1454       save_button: Lưu các Thay đổi
1455       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1456       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1457       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1458     trace_form:
1459       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1460       description: 'Miêu tả:'
1461       tags: 'Thẻ:'
1462       tags_help: dấu phẩy phân cách
1463       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1464       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1465       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1466       upload_button: Tải lên
1467       help: Trợ giúp
1468       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1469     trace_header:
1470       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1471       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1472       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1473       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1474         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1475         đợi kịp.
1476     trace_optionals:
1477       tags: Thẻ
1478     view:
1479       title: Xem tuyến đường %{name}
1480       heading: Xem tuyến đường %{name}
1481       pending: CHƯA XỬ
1482       filename: 'Tên tập tin:'
1483       download: tải về
1484       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1485       points: 'Số nốt:'
1486       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1487       map: bản đồ
1488       edit: sửa đổi
1489       owner: 'Tác giả:'
1490       description: 'Miêu tả:'
1491       tags: 'Thẻ:'
1492       none: Không có
1493       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1494       delete_track: Xóa tuyến đường này
1495       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1496       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1497     trace_paging_nav:
1498       showing_page: Trang %{page}
1499       older: Tuyến đường Cũ hơn
1500       newer: Tuyến đường Mới hơn
1501     trace:
1502       pending: CHƯA XỬ
1503       count_points: '%{count} nốt'
1504       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1505       more: thêm
1506       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1507       view_map: Xem Bản đồ
1508       edit: sửa đổi
1509       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1510       public: CÔNG KHAI
1511       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1512       private: RIÊNG
1513       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1514       by: bởi
1515       in: trong
1516       map: bản đồ
1517     list:
1518       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1519       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1520       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1521       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1522       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1523       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1524         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1525         wiki</a>.
1526     delete:
1527       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1528     make_public:
1529       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1530     offline_warning:
1531       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1532     offline:
1533       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1534       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1535     georss:
1536       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1537     description:
1538       description_with_count: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1539       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1540   application:
1541     require_cookies:
1542       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1543         trình duyệt để tiếp tục.
1544     require_moderator:
1545       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1546     setup_user_auth:
1547       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1548         diện Web để biết chi tiết.
1549       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1550         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1551         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1552   oauth:
1553     oauthorize:
1554       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1555       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1556         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1557         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1558       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1559       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1560       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1561       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1562       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1563       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1564       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1565       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1566     oauthorize_success:
1567       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1568       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1569       verification: Mã xác minh là %{code}.
1570     oauthorize_failure:
1571       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1572       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1573         của bạn.
1574       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1575     revoke:
1576       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1577   oauth_clients:
1578     new:
1579       title: Đăng ký chương trình mới
1580       submit: Đăng ký
1581     edit:
1582       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1583       submit: Sửa đổi
1584     show:
1585       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1586       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1587       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1588       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1589       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1590       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1591       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1592       edit: Sửa đổi Chi tiết
1593       delete: Xóa Trình khách
1594       confirm: Bạn có chắc không?
1595       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1596       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1597       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1598       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1599       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1600       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1601       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1602       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1603     index:
1604       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1605       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1606       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1607       application: Tên Chương trình
1608       issued_at: Lúc Cho phép
1609       revoke: Thu hồi!
1610       my_apps: Trình khách của Tôi
1611       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1612         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1613         được.
1614       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1615       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1616     form:
1617       name: Tên
1618       required: Bắt buộc
1619       url: URL Trang chủ Chương trình
1620       callback_url: URL Gọi lại
1621       support_url: URL Trợ giúp
1622       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1623       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1624       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1625       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1626       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1627       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1628       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1629       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1630     not_found:
1631       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1632     create:
1633       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1634     update:
1635       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1636     destroy:
1637       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1638   user:
1639     login:
1640       title: Đăng nhập
1641       heading: Đăng nhập
1642       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1643       password: 'Mật khẩu:'
1644       openid: '%{logo} OpenID:'
1645       remember: Nhớ tôi
1646       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1647       login_button: Đăng nhập
1648       register now: Mở tài khoản ngay
1649       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1650         và mật khẩu của bạn:'
1651       with openid: 'Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:'
1652       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1653       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1654       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1655       no account: Chưa có tài khoản?
1656       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1657         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1658         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1659       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1660         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1661         để thảo luận về điều này.
1662       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1663       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID
1664         của bạn
1665       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1666       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1667       openid_providers:
1668         openid:
1669           title: Đăng nhập dùng OpenID
1670           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1671         google:
1672           title: Đăng nhập với Google
1673           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1674         yahoo:
1675           title: Đăng nhập với Yahoo!
1676           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1677         wordpress:
1678           title: Đăng nhập với WordPress
1679           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1680         aol:
1681           title: Đăng nhập với AOL
1682           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1683     logout:
1684       title: Đăng xuất
1685       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1686       logout_button: Đăng xuất
1687     lost_password:
1688       title: Quên mất mật khẩu
1689       heading: Quên mất Mật khẩu?
1690       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1691       new password button: Đặt lại mật khẩu
1692       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
1693         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1694       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
1695         để bạn đặt nó lại.
1696       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1697     reset_password:
1698       title: Đặt lại mật khẩu
1699       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1700       password: 'Mật khẩu:'
1701       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1702       reset: Đặt lại Mật khẩu
1703       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1704       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1705     new:
1706       title: Mở tài khoản
1707       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
1708         khoản tự động cho bạn.
1709       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a>
1710         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1711       about:
1712         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1713         html: |-
1714           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
1715           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
1716       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
1717         Điều kiện Đóng góp</a>.
1718       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1719       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
1720       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
1721         title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
1722         định quyền riêng tư</a>)
1723       display name: 'Tên hiển thị:'
1724       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
1725         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1726       openid: '%{logo} OpenID:'
1727       password: 'Mật khẩu:'
1728       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1729       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1730       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật
1731         khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1732       openid association: |-
1733         <p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>
1734         <ul>
1735           <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>
1736           <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>
1737         </ul>
1738       continue: Mở tài khoản
1739       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1740       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
1741         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
1742         wiki này</a>.
1743       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1744     terms:
1745       title: Điều kiện đóng góp
1746       heading: Điều kiện đóng góp
1747       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho
1748         biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của
1749         bạn hiện tại và tương lai.
1750       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
1751         thuộc về phạm vi công cộng
1752       consider_pd_why: đây là gì?
1753       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1754       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
1755         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
1756         thức</a>'
1757       agree: Chấp nhận
1758       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1759       decline: Từ chối
1760       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
1761         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1762       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
1763       legale_names:
1764         france: Pháp
1765         italy: Ý
1766         rest_of_world: Các nước khác
1767     no_such_user:
1768       title: Người dùng không tồn tại
1769       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1770       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
1771         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1772     view:
1773       my diary: Nhật ký của Tôi
1774       new diary entry: mục nhật ký mới
1775       my edits: Đóng góp của Tôi
1776       my traces: Tuyến đường của Tôi
1777       my notes: Ghi chú của Tôi
1778       my messages: Hộp Tin nhắn
1779       my profile: Trang của Tôi
1780       my settings: Tùy chọn
1781       my comments: Bình luận của Tôi
1782       oauth settings: thiết lập OAuth
1783       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1784       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1785       send message: Gửi Thư
1786       diary: Nhật ký
1787       edits: Đóng góp
1788       traces: Tuyến đường
1789       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1790       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1791       add as friend: Kết Bạn
1792       mapper since: 'Tham gia:'
1793       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1794       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
1795       ct undecided: Chưa quyết định
1796       ct declined: Từ chối
1797       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1798       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:'
1799       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
1800       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
1801       status: 'Trạng thái:'
1802       spam score: 'Điểm số Spam:'
1803       description: Miêu tả
1804       user location: Vị trí của người dùng
1805       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
1806         dùng ở gần.
1807       settings_link_text: tùy chọn
1808       your friends: Bạn bè của bạn
1809       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1810       km away: cách %{count} km
1811       m away: cách %{count} m
1812       nearby users: Người dùng khác ở gần
1813       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1814       role:
1815         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1816         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1817         grant:
1818           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1819           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1820         revoke:
1821           administrator: Rút quyền quản lý viên
1822           moderator: Rút quyền điều hành viên
1823       block_history: tác vụ cấm người này
1824       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1825       comments: Bình luận
1826       create_block: cấm người dùng này
1827       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1828       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1829       confirm_user: xác nhận người dùng này
1830       hide_user: ẩn tài khoản này
1831       unhide_user: hiện tài khoản này
1832       delete_user: xóa tài khoản này
1833       confirm: Xác nhận
1834       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1835       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1836       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1837       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1838     popup:
1839       your location: Vị trí của bạn
1840       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1841       friend: Người bạn
1842     account:
1843       title: Chỉnh sửa tài khoản
1844       my settings: Tùy chọn
1845       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
1846       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
1847       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1848       openid:
1849         openid: 'OpenID:'
1850         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1851         link text: đây là gì?
1852       public editing:
1853         heading: 'Sửa đổi công khai:'
1854         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1855         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1856         enabled link text: đây là gì?
1857         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1858         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1859       public editing note:
1860         heading: Sửa đổi công khai
1861         text: |-
1862           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
1863           <ul>
1864           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
1865           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
1866           </ul>
1867       contributor terms:
1868         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
1869         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1870         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1871         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
1872           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1873         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
1874           phạm vi công cộng.
1875         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1876         link text: đây là gì?
1877       profile description: 'Tự giới thiệu:'
1878       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
1879       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
1880       image: 'Hình:'
1881       gravatar:
1882         gravatar: Sử dụng Gravatar
1883         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1884         link text: đây là gì?
1885       new image: Thêm hình
1886       keep image: Giữ hình hiện dùng
1887       delete image: Xóa hình hiện dùng
1888       replace image: Thay hình hiện dùng
1889       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1890       home location: 'Vị trí Nhà:'
1891       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1892       latitude: 'Vĩ độ:'
1893       longitude: 'Kinh độ:'
1894       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
1895         đồ?
1896       save changes button: Lưu các Thay đổi
1897       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1898       return to profile: Trở về trang cá nhân
1899       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1900         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1901       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1902     confirm:
1903       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
1904       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
1905       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
1906         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
1907       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1908       button: Xác nhận
1909       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1910       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
1911       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
1912         nhận lần nữa.
1913     confirm_resend:
1914       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
1915         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
1916         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào
1917         danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1918       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1919     confirm_email:
1920       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1921       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
1922         mới.
1923       button: Xác nhận
1924       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1925       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1926     set_home:
1927       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1928     go_public:
1929       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
1930         được phép sửa đổi.
1931     make_friend:
1932       heading: Kết bạn với %{user}?
1933       button: Thêm là người bạn
1934       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
1935       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
1936       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
1937     remove_friend:
1938       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1939       button: Hủy kết nối bạn
1940       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
1941       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
1942     filter:
1943       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1944     list:
1945       title: Người dùng
1946       heading: Người dùng
1947       showing:
1948         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1949         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1950       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
1951       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
1952       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1953       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1954       empty: Không tìm thấy người dùng.
1955     suspended:
1956       title: Tài khoản bị Cấm
1957       heading: Tài khoản bị Cấm
1958       webmaster: chủ trang
1959       body: |-
1960         <p>
1961           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
1962         </p>
1963         <p>
1964           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
1965           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
1966         </p>
1967   user_role:
1968     filter:
1969       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người
1970         dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1971       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1972       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1973       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1974     grant:
1975       title: Xác nhận cấp vai trò
1976       heading: Xác nhận cấp vai trò
1977       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1978       confirm: Xác nhận
1979       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
1980         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1981     revoke:
1982       title: Xác nhận rút vai trò
1983       heading: Xác nhận rút vai trò
1984       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1985       confirm: Xác nhận
1986       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
1987         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1988   user_block:
1989     model:
1990       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
1991         vụ cấm.
1992       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1993     not_found:
1994       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1995       back: Trở về trang đầu
1996     new:
1997       title: Cấm %{name}
1998       heading: Cấm %{name}
1999       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
2000         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
2001         thể không rành.
2002       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2003       submit: Cấm người dùng
2004       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2005       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2006         gian hợp lý.
2007       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2008       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2009     edit:
2010       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2011       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2012       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2013         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2014         có thể không rành.
2015       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2016         giờ.
2017       submit: Cập nhật tác vụ cấm
2018       show: Xem tác vụ cấm này
2019       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2020       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2021     filter:
2022       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2023       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2024         xuống.
2025     create:
2026       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2027         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2028       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2029         cấm họ.
2030       flash: Cấm người dùng %{name}.
2031     update:
2032       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2033         sửa đổi nó.
2034       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2035     index:
2036       title: Người dùng bị cấm
2037       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2038       empty: Chưa ai bị cấm.
2039     revoke:
2040       title: Bỏ cấm %{block_on}
2041       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2042       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2043       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
2044       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2045       revoke: Bỏ cấm!
2046       flash: Đã bỏ cấm.
2047     period: '%{count} giờ'
2048     partial:
2049       show: Hiện
2050       edit: Sửa đổi
2051       revoke: Bỏ cấm!
2052       confirm: Bạn có chắc không?
2053       display_name: Người bị cấm
2054       creator_name: Người cấm
2055       reason: Lý do cấm
2056       status: Trạng thái
2057       revoker_name: Người bỏ cấm
2058       not_revoked: (không bị hủy)
2059       showing_page: Trang %{page}
2060       next: Sau »
2061       previous: « Trước
2062     helper:
2063       time_future: Hết hạn %{time}.
2064       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2065       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
2066     blocks_on:
2067       title: Các tác vụ cấm %{name}
2068       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2069       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2070     blocks_by:
2071       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2072       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2073       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2074     show:
2075       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2076       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2077       time_future: Hết hạn %{time}
2078       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
2079       status: Trạng thái
2080       show: Hiện
2081       edit: Sửa đổi
2082       revoke: Bỏ cấm!
2083       confirm: Bạn có chắc không?
2084       reason: 'Lý do cấm:'
2085       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2086       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2087       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2088   note:
2089     description:
2090       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
2091       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
2092       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
2093       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
2094       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
2095       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
2096       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
2097       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
2098     rss:
2099       title: Ghi chú OpenStreetMap
2100       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
2101         khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
2102       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
2103       opened: mở ghi chú (gần %{place})
2104       commented: bình luận mới (gần %{place})
2105       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
2106       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
2107     entry:
2108       comment: Bình luận
2109       full: Ghi chú đầy đủ
2110     mine:
2111       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2112       heading: Ghi chú của %{user}
2113       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2114       id: Mã số
2115       creator: Người tạo
2116       description: Miêu tả
2117       created_at: Lúc tạo
2118       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2119       ago_html: cách đây %{when}
2120   javascripts:
2121     close: Đóng
2122     share:
2123       title: Chia sẻ
2124       cancel: Hủy bỏ
2125       image: Hình ảnh
2126       link: Liên kết hoặc HTML
2127       long_link: Liên kết
2128       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2129       embed: HTML
2130       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2131       format: 'Định dạng:'
2132       scale: 'Tỷ lệ:'
2133       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2134       download: Tải về
2135       short_url: URL Ngắn gọn
2136       include_marker: Ghim trên bản đồ
2137       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2138       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2139       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2140     key:
2141       title: Chú giải Bản đồ
2142       tooltip: Chú giải Bản đồ
2143       tooltip_disabled: Bảng Chú giải chỉ có sẵn cho lớp Chuẩn
2144     map:
2145       zoom:
2146         in: Phóng to
2147         out: Thu nhỏ
2148       locate:
2149         title: Nhảy tới Vị trí của Tôi
2150         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2151       base:
2152         standard: Chuẩn
2153         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2154         transport_map: Bản đồ Giao thông
2155         mapquest: MapQuest Mở
2156         hot: Nhân đạo
2157       layers:
2158         header: Lớp Bản đồ
2159         notes: Ghi chú Bản đồ
2160         data: Dữ liệu Bản đồ
2161         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2162         title: Lớp
2163       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2164       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2165     site:
2166       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2167       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2168       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2169       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2170       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2171       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2172     notes:
2173       new:
2174         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2175           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2176           thích vấn đề. (Xin vui lòng đừng nhập thông tin cá nhân hoặc sao chép từ
2177           danh bạ hoặc bản đồ có bản quyền.)
2178         add: Thêm Ghi chú
2179       show:
2180         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2181           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2182         hide: Ẩn
2183         resolve: Giải quyết
2184         reactivate: Mở lại
2185         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2186         comment: Bình luận
2187     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2188       chuột vào đây.
2189   redaction:
2190     edit:
2191       description: Miêu tả
2192       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2193       submit: Lưu dãy ẩn
2194       title: Sửa đổi dãy ẩn
2195     index:
2196       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2197       heading: Danh sách dãy ẩn
2198       title: Danh sách dãy ẩn
2199     new:
2200       description: Miêu tả
2201       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2202       submit: Ẩn dãy phiên bản
2203       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2204     show:
2205       description: 'Miêu tả:'
2206       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2207       title: Đang xem dãy ẩn
2208       user: 'Người ẩn:'
2209       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2210       destroy: Xóa dãy ẩn này
2211       confirm: Bạn có chắc không?
2212     create:
2213       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2214     update:
2215       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2216     destroy:
2217       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2218         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2219       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2220       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2221 ...