72c20ad50c8a4f1c4bc44ebab1f619785fac4810
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 ---
9 vi:
10   time:
11     formats:
12       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
13       blog: '%d tháng %m năm %Y'
14   activerecord:
15     models:
16       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
17       changeset: Bộ thay đổi
18       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
19       country: Quốc gia
20       diary_comment: Bình luận Nhật ký
21       diary_entry: Mục Nhật ký
22       friend: Người bạn
23       language: Ngôn ngữ
24       message: Thư
25       node: Nốt
26       node_tag: Thẻ Nốt
27       notifier: Trình báo
28       old_node: Nốt Cũ
29       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
30       old_relation: Quan hệ Cũ
31       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
32       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
33       old_way: Lối Cũ
34       old_way_node: Nốt Lối Cũ
35       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
36       relation: Quan hệ
37       relation_member: Thành viên Quan hệ
38       relation_tag: Thẻ Quan hệ
39       session: Phiên
40       trace: Tuyến đường
41       tracepoint: Điểm Tuyến đường
42       tracetag: Thẻ Tuyến đường
43       user: Người dùng
44       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
45       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
46       way: Lối
47       way_node: Nốt Lối
48       way_tag: Thẻ Lối
49     attributes:
50       diary_comment:
51         body: Nội dung
52       diary_entry:
53         user: Người dùng
54         title: Tiêu đề
55         latitude: Vĩ độ
56         longitude: Kinh độ
57         language: Ngôn ngữ
58       friend:
59         user: Người dùng
60         friend: Người bạn
61       trace:
62         user: Người dùng
63         visible: Thấy được
64         name: Tên
65         size: Kích cỡ
66         latitude: Vĩ độ
67         longitude: Kinh độ
68         public: Công khai
69         description: Miêu tả
70       message:
71         sender: Người gửi
72         title: Tiêu đề
73         body: Nội dung
74         recipient: Người nhận
75       user:
76         email: Thư điện tử
77         active: Tích cực
78         display_name: Tên Hiển thị
79         description: Miêu tả
80         languages: Ngôn ngữ
81         pass_crypt: Mật khẩu
82   editor:
83     default: Mặc định (hiện là %{name})
84     potlatch:
85       name: Potlatch 1
86       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
87     id:
88       name: iD
89       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
90     potlatch2:
91       name: Potlatch 2
92       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
93     remote:
94       name: phần điều khiển từ xa
95       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
96   browse:
97     created: Tạo
98     closed: Đóng
99     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
100     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
101     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
102     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
103     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
104     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
105     version: Phiên bản
106     in_changeset: Bộ thay đổi
107     anonymous: vô danh
108     no_comment: (không miêu tả)
109     part_of: Trực thuộc
110     download_xml: Tải về XML
111     view_history: Xem Lịch sử
112     view_details: Xem Chi tiết
113     location: 'Vị trí:'
114     changeset:
115       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
116       belongs_to: Tác giả
117       node: Các nốt (%{count})
118       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
119       way: Các lối (%{count})
120       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
121       relation: Các quan hệ (%{count})
122       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
123       comment: Bình luận (%{count})
124       hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách
125         đây %{when}</abbr>
126       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
127       changesetxml: Bộ thay đổi XML
128       osmchangexml: osmChange XML
129       feed:
130         title: Bộ thay đổi %{id}
131         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
132       join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
133       discussion: Thảo luận
134     node:
135       title: 'Nốt: %{name}'
136       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
137     way:
138       title: 'Lối: %{name}'
139       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
140       nodes: Các nốt
141       also_part_of:
142         one: trực thuộc lối %{related_ways}
143         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
144     relation:
145       title: 'Quan hệ: %{name}'
146       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
147       members: Các thành viên
148     relation_member:
149       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
150       type:
151         node: Nốt
152         way: Lối
153         relation: Quan hệ
154     containing_relation:
155       entry: Quan hệ %{relation_name}
156       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
157     not_found:
158       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
159       type:
160         node: nốt
161         way: lối
162         relation: quan hệ
163         changeset: bộ thay đổi
164     timeout:
165       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
166       type:
167         node: nốt
168         way: lối
169         relation: quan hệ
170         changeset: bộ thay đổi
171     redacted:
172       redaction: Dãy ẩn %{id}
173       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
174         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
175       type:
176         node: nốt
177         way: lối
178         relation: quan hệ
179     start_rjs:
180       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
181         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
182         bộ dữ liệu này?
183       load_data: Tải Dữ liệu
184       loading: Đang tải…
185     tag_details:
186       tags: Thẻ
187       wiki_link:
188         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
189         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
190       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
191       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
192       telephone_link: Gọi %{phone_number}
193     note:
194       title: 'Ghi chú: %{id}'
195       new_note: Ghi chú Mới
196       description: Miêu tả
197       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
198       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
199       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
200       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
201       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
202       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
203       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
204         %{when}</abbr>
205       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
206       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
207         %{when}</abbr>
208       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
209       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
210       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
211     query:
212       title: Thăm dò Yếu tố
213       introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
214       nearby: Yếu tố lân cận
215       enclosing: Yếu tố bao gồm
216   changeset:
217     changeset_paging_nav:
218       showing_page: Trang %{page}
219       next: Sau »
220       previous: « Trước
221     changeset:
222       anonymous: Vô danh
223       no_edits: (không có thay đổi)
224       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
225     changesets:
226       id: ID
227       saved_at: Lúc Lưu
228       user: Người dùng
229       comment: Miêu tả
230       area: Vùng
231     list:
232       title: Các bộ thay đổi
233       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
234       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
235       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
236       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
237       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
238       empty_user: Người dùng này không có bộ thay đổi nào.
239       no_more: Hết bộ thay đổi.
240       no_more_area: Hết bộ thay đổi trong khu vực này.
241       no_more_user: Hết bộ thay đổi của người dùng này.
242       load_more: Tải tiếp
243     timeout:
244       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
245     rss:
246       title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
247       title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
248       comment: 'Bình luận mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
249       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
250       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
251       full: Thảo luận đầy đủ
252   diary_entry:
253     new:
254       title: Mục Nhật ký Mới
255     list:
256       title: Các Nhật ký Cá nhân
257       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
258       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
259       user_title: Nhật ký của %{user}
260       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
261       new: Mục Nhật ký Mới
262       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
263       no_entries: Chưa có mục nhật ký
264       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
265       older_entries: Mục Trước
266       newer_entries: Mục Sau
267     edit:
268       title: Sửa đổi mục nhật ký
269       subject: 'Tiêu đề:'
270       body: 'Nội dung:'
271       language: 'Ngôn ngữ:'
272       location: 'Vị trí:'
273       latitude: 'Vĩ độ:'
274       longitude: 'Kinh độ:'
275       use_map_link: sử dụng bản đồ
276       save_button: Lưu
277       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
278     view:
279       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
280       user_title: Nhật ký của %{user}
281       leave_a_comment: Bình luận
282       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để bình luận'
283       login: Đăng nhập
284       save_button: Lưu
285     no_such_entry:
286       title: Mục nhật ký không tồn tại
287       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
288       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin
289         hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
290     diary_entry:
291       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
292       comment_link: Bình luận về mục này
293       reply_link: Trả lời mục này
294       comment_count:
295         zero: Chưa có bình luận
296         other: '%{count} bình luận'
297       edit_link: Sửa đổi mục này
298       hide_link: Ẩn mục này
299       confirm: Xác nhận
300     diary_comment:
301       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
302       hide_link: Ẩn bình luận này
303       confirm: Xác nhận
304     location:
305       location: 'Vị trí:'
306       view: Xem
307       edit: Sửa
308     feed:
309       user:
310         title: Các mục nhật ký của %{user}
311         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
312       language:
313         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
314         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
315       all:
316         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
317         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
318     comments:
319       has_commented_on: '%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau'
320       post: Mục nhật ký
321       when: Lúc đăng
322       comment: Bình luận
323       ago: cách đây %{ago}
324       newer_comments: Các Bình luận Sau
325       older_comments: Các Bình luận Trước
326   export:
327     title: Xuất
328     start:
329       area_to_export: Vùng để Xuất
330       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
331       format_to_export: Định dạng Xuất
332       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
333       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
334       embeddable_html: HTML để Nhúng
335       licence: Giấy phép
336       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
337         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
338       too_large:
339         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
340           một trong những nguồn bên dưới:'
341         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
342           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
343           từ một dịch vụ sau:'
344         planet:
345           title: Quả đất OSM
346           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
347             thường xuyên
348         overpass:
349           title: Overpass API
350           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
351         geofabrik:
352           title: Tải về Geofabrik
353           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
354             thường xuyên
355         metro:
356           title: Bản trích Metro
357           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
358         other:
359           title: Nguồn Khác
360           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
361       options: Tùy chọn
362       format: 'Định dạng:'
363       scale: Tỷ lệ
364       max: tối đa
365       image_size: Hình có Kích cỡ
366       zoom: Thu phóng
367       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
368       latitude: 'Vĩ độ:'
369       longitude: 'Kinh độ:'
370       output: Đầu ra
371       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
372       export_button: Xuất
373   geocoder:
374     search:
375       title:
376         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
377         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
378         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
379           Postcode</a>
380         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
381         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
382           Nominatim</a>
383         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
384         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
385           Nominatim</a>
386         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
387     search_osm_nominatim:
388       prefix:
389         aerialway:
390           cable_car: Xe Cáp treo Lớn
391           chair_lift: Ghế Cáp treo
392           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
393           gondola: Xe Cáp treo Nhỏ
394           station: Trạm Cáp treo
395         aeroway:
396           aerodrome: Sân bay
397           apron: Sân Đậu Máy bay
398           gate: Cổng
399           helipad: Sân bay Trực thăng
400           runway: Đường băng
401           taxiway: Đường lăn
402           terminal: Nhà ga Sân bay
403         amenity:
404           animal_shelter: Trạm Bảo vệ Động vật
405           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
406           atm: Máy Rút tiền Tự động
407           bank: Ngân hàng
408           bar: Quán rượu
409           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
410           bench: Ghế
411           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
412           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
413           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
414           boat_rental: Cho thuê Tàu
415           brothel: Nhà chứa
416           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
417           bus_station: Bến Xe buýt
418           cafe: Quán Cà phê
419           car_rental: Chỗ Mướn Xe
420           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
421           car_wash: Tiệm Rửa Xe
422           casino: Sòng bạc
423           charging_station: Trạm Sạc Pin
424           childcare: Nhà Giữ Trẻ
425           cinema: Rạp phim
426           clinic: Phòng khám
427           clock: Đồng hồ
428           college: Trường Cao đẳng
429           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
430           courthouse: Tòa
431           crematorium: Lò Hỏa táng
432           dentist: Nha sĩ
433           doctors: Bác sĩ
434           dormitory: Ký túc xá
435           drinking_water: Vòi Nước uống
436           driving_school: Trường Lái xe
437           embassy: Tòa Đại sứ
438           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
439           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
440           ferry_terminal: Trạm Phà
441           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
442           fire_station: Trạm Cứu hỏa
443           food_court: Khu Ẩm thực
444           fountain: Vòi nước
445           fuel: Cây xăng
446           gambling: Xe Cáp treo Lớn
447           grave_yard: Nghĩa địa
448           gym: Nhà Thể dục
449           health_centre: Trung tâm Y tế
450           hospital: Bệnh viện
451           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
452           ice_cream: Tiệm Kem
453           kindergarten: Tiểu học
454           library: Thư viện
455           market: Chợ
456           marketplace: Chợ phiên
457           monastery: Nhà tu
458           motorcycle_parking: Chỗ Đậu Xe máy
459           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
460           nursery: Nhà trẻ
461           nursing_home: Viện Dưỡng lão
462           office: Văn phòng
463           parking: Chỗ Đậu xe
464           parking_entrance: Lối vào Bãi đậu xe
465           pharmacy: Nhà thuốc
466           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
467           police: Cảnh sát
468           post_box: Hòm thư
469           post_office: Bưu điện
470           preschool: Trường Mầm non
471           prison: Nhà tù
472           pub: Quán rượu
473           public_building: Tòa nhà Công cộng
474           reception_area: Phòng Tiếp khách
475           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
476           restaurant: Nhà hàng
477           retirement_home: Nhà về hưu
478           sauna: Nhà Tắm hơi
479           school: Trường học
480           shelter: Nơi Trú ẩn
481           shop: Tiệm
482           shower: Vòi tắm
483           social_centre: Hội trường
484           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
485           social_facility: Cơ quan Xã hội
486           studio: Studio
487           swimming_pool: Hồ tắm
488           taxi: Taxi
489           telephone: Điện thoại Công cộng
490           theatre: Nhà hát
491           toilets: Vệ sinh
492           townhall: Thị sảnh
493           university: Trường Đại học
494           vending_machine: Máy Bán hàng
495           veterinary: Phẫu thuật Thú y
496           village_hall: Trụ sở Làng
497           waste_basket: Thùng rác
498           waste_disposal: Thùng rác
499           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
500         boundary:
501           administrative: Biên giới Hành chính
502           census: Biên giới Điều tra Dân số
503           national_park: Vườn quốc gia
504           protected_area: Khu bảo tồn
505         bridge:
506           aqueduct: Cống nước
507           suspension: Cầu Treo
508           swing: Cầu Quay
509           viaduct: Cầu Cạn
510           "yes": Cầu
511         building:
512           "yes": Tòa nhà
513         craft:
514           brewery: Nhà máy Bia
515           carpenter: Thợ Đóng Đồ Gỗ
516           electrician: Thợ Lắp điện
517           gardener: Thợ Làm vườn
518           painter: Thợ Sơn
519           photographer: Nhà Chụp hình
520           plumber: Thợ Sửa Ống nước
521           shoemaker: Thợ Đóng giày
522           tailor: Tiệm May
523           "yes": Doanh nghiệp Thủ công
524         emergency:
525           ambulance_station: Trạm Xe cứu thương
526           defibrillator: Máy Khử Rung Tim
527           landing_site: Nơi Hạ cánh Khẩn cấp
528           phone: Điện thoại Khẩn cấp
529         highway:
530           abandoned: Đường Bỏ hoang
531           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
532           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
533           bus_stop: Trạm Xe buýt
534           construction: Đường Đang Xây
535           cycleway: Đường Xe đạp
536           elevator: Thang máy
537           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
538           footway: Đường Đi bộ
539           ford: Khúc Sông Cạn
540           living_street: Đường Hàng xóm
541           milestone: Mốc
542           motorway: Đường Cao tốc
543           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
544           motorway_link: Đường Cao tốc
545           path: Lối
546           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
547           platform: Sân ga
548           primary: Đường Chính
549           primary_link: Đường Chính
550           proposed: Đường được Đề nghị
551           raceway: Đường đua
552           residential: Ngõ Dân cư
553           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
554           road: Đường
555           secondary: Đường Lớn
556           secondary_link: Đường Lớn
557           service: Ngách
558           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
559           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
560           steps: Cầu thang
561           street_lamp: Đèn Đường phố
562           tertiary: Phố
563           tertiary_link: Phố
564           track: Đường mòn
565           traffic_signals: Đèn Giao thông
566           trail: Đường mòn
567           trunk: Xa lộ
568           trunk_link: Xa lộ
569           unclassified: Ngõ
570           unsurfaced: Đường Không Lát
571           "yes": Đường
572         historic:
573           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
574           battlefield: Chiến trường
575           boundary_stone: Mốc Biên giới
576           building: Tòa nhà Lịch sử
577           bunker: Boong ke
578           castle: Lâu đài
579           church: Nhà thờ
580           city_gate: Cổng Thành phố
581           citywalls: Tường Thành phố
582           fort: Pháo đài
583           heritage: Nơi Di sản
584           house: Nhà ở
585           icon: Thánh tượng
586           manor: Trang viên
587           memorial: Vật Tưởng niệm
588           mine: Mỏ
589           monument: Công trình Tưởng niệm
590           roman_road: Đường La Mã
591           ruins: Tàn tích
592           stone: Đá
593           tomb: Mộ
594           tower: Tháp
595           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
596           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
597           wreck: Xác Tàu Đắm
598         junction:
599           "yes": Giao lộ
600         landuse:
601           allotments: Khu Vườn Gia đình
602           basin: Lưu vực
603           brownfield: Cánh đồng Nâu
604           cemetery: Nghĩa địa
605           commercial: Khu vực Thương mại
606           conservation: Bảo tồn
607           construction: Công trường Xây dựng
608           farm: Trại
609           farmland: Trại
610           farmyard: Sân Trại
611           forest: Rừng Trồng Cây
612           garages: Ga ra
613           grass: Cỏ
614           greenfield: Cánh đồng Xanh
615           industrial: Khu vực Công nghiệp
616           landfill: Nơi Đổ Rác
617           meadow: Đồng cỏ
618           military: Khu vực Quân sự
619           mine: Mỏ
620           orchard: Vườn Cây
621           quarry: Mỏ Đá
622           railway: Đường sắt
623           recreation_ground: Sân chơi
624           reservoir: Bể nước
625           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
626           residential: Khu vực Nhà ở
627           retail: Khu vực Buôn bán
628           road: Đất của con Đường
629           village_green: Sân Làng
630           vineyard: Vườn Nho
631           "yes": Sử dụng đất
632         leisure:
633           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
634           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
635           club: Câu lạc bộ
636           common: Đất Công
637           dog_park: Công viên Chó
638           fishing: Hồ Đánh cá
639           fitness_centre: Trung tâm Thể dục
640           fitness_station: Trạm Thể dục
641           garden: Vườn
642           golf_course: Sân Golf
643           horse_riding: Cưỡi Ngựa
644           ice_rink: Sân băng
645           marina: Bến tàu
646           miniature_golf: Golf Nhỏ
647           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
648           park: Công viên
649           pitch: Sân cỏ
650           playground: Sân chơi
651           recreation_ground: Sân Giải trí
652           resort: Khu Nghỉ mát
653           sauna: Nhà Tắm hơi
654           slipway: Bến tàu
655           sports_centre: Trung tâm Thể thao
656           stadium: Sân vận động
657           swimming_pool: Hồ Bơi
658           track: Đường Chạy
659           water_park: Công viên Nước
660           "yes": Giải trí
661         man_made:
662           lighthouse: Hải đăng
663           pipeline: Ống dẫn
664           tower: Tháp
665           works: Nhà máy
666           "yes": Nhân tạo
667         military:
668           airfield: Sân bay Không quân
669           barracks: Trại Lính
670           bunker: Boong ke
671         mountain_pass:
672           "yes": Đèo
673         natural:
674           bay: Vịnh
675           beach: Bãi biển
676           cape: Mũi đất
677           cave_entrance: Cửa vào Hang
678           cliff: Vách đá
679           crater: Miệng Núi
680           dune: Cồn cát
681           fell: Đồi Cằn cỗi
682           fjord: Vịnh hẹp
683           forest: Rừng
684           geyser: Mạch nước Phun
685           glacier: Sông băng
686           grassland: Đồng cỏ
687           heath: Bãi Hoang
688           hill: Đồi
689           island: Đảo
690           land: Đất
691           marsh: Đầm lầy
692           moor: Truông
693           mud: Bùn
694           peak: Đỉnh
695           point: Mũi đất
696           reef: Rạn san hô
697           ridge: Luống đất
698           rock: Đá
699           saddle: Đèo
700           sand: Cát
701           scree: Sườn Núi Đá
702           scrub: Đất Bụi rậm
703           spring: Suối
704           stone: Đá
705           strait: Eo biển
706           tree: Cây
707           valley: Thung lũng
708           volcano: Núi lửa
709           water: Nước
710           wetland: Đầm lầy
711           wood: Rừng
712         office:
713           accountant: Kế toán viên
714           administrative: Công sở
715           architect: Kiến trúc sư
716           company: Công ty
717           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
718           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
719           government: Văn phòng Chính phủ
720           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
721           lawyer: Luật sư
722           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
723           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
724           travel_agent: Văn phòng Du lịch
725           "yes": Văn phòng
726         place:
727           allotments: Khu Vườn Gia đình
728           block: Khối phố
729           airport: Sân bay
730           city: Thành phố
731           country: Quốc gia
732           county: Quận hạt
733           farm: Trại
734           hamlet: Xóm
735           house: Nhà ở
736           houses: Dãy Nhà
737           island: Đảo
738           islet: Đảo Nhỏ
739           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
740           locality: Địa phương
741           moor: Truông
742           municipality: Đô thị
743           neighbourhood: Hàng xóm
744           postcode: Mã Bưu chính
745           region: Miền
746           sea: Biển
747           state: Tỉnh bang
748           subdivision: Hàng xóm
749           suburb: Ngoại ô
750           town: Thị xã/trấn
751           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
752           village: Làng
753           "yes": Nơi
754         railway:
755           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
756           construction: Đường sắt Đang Xây
757           disused: Đường sắt Không hoạt động
758           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
759           funicular: Đường sắt Leo núi
760           halt: Ga Xép
761           historic_station: Nhà ga Lịch sử
762           junction: Ga Đầu mối
763           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
764           light_rail: Đường sắt Nhẹ
765           miniature: Đường sắt Nhỏ
766           monorail: Đường sắt Một ray
767           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
768           platform: Ke ga
769           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
770           proposed: Đường sắt được Đề nghị
771           spur: Đường sắt Phụ
772           station: Nhà ga
773           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
774           subway: Trạm Xe điện Ngầm
775           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
776           switch: Ghi Đường sắt
777           tram: Đường Xe điện
778           tram_stop: Ga Xép Điện
779         shop:
780           alcohol: Tiệm Rượu
781           antiques: Tiệm Đồ cổ
782           art: Tiệm Nghệ phẩm
783           bakery: Tiệm Bánh
784           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
785           beverages: Tiệm Đồ uống
786           bicycle: Tiệm Xe đạp
787           books: Tiệm Sách
788           boutique: Tiệm Thời trang
789           butcher: Hàng Thịt
790           car: Tiệm Xe hơi
791           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
792           car_repair: Tiệm Sửa Xe
793           carpet: Tiệm Thảm
794           charity: Cửa hàng Từ thiện
795           chemist: Tiệm Dược phẩm
796           clothes: Tiệm Quần áo
797           computer: Tiệm Máy tính
798           confectionery: Tiệm Kẹo
799           convenience: Tiệm Tiện lợi
800           copyshop: Tiệm In ấn
801           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
802           deli: Deli
803           department_store: Cửa hàng Bách hóa
804           discount: Cửa hàng Giảm giá
805           doityourself: Tiệm Ngũ kim
806           dry_cleaning: Hấp tẩy
807           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
808           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
809           farm: Tiệm Nông cụ
810           fashion: Tiệm Thời trang
811           fish: Tiệm Cá
812           florist: Tiệm Hoa
813           food: Tiệm Thực phẩm
814           funeral_directors: Nhà tang lễ
815           furniture: Tiệm Đồ đạc
816           gallery: Thư viện Ảnh
817           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
818           general: Tiệm Đồ
819           gift: Tiệm Quà tặng
820           greengrocer: Tiệm Rau quả
821           grocery: Tiệm Tạp phẩm
822           hairdresser: Tiệm Làm tóc
823           hardware: Tiệm Ngũ kim
824           hifi: Cửa hàng Hi-fi
825           insurance: Bảo hiểm
826           jewelry: Tiệm Kim hoàn
827           kiosk: Quán
828           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
829           mall: Trung tâm Mua sắm
830           market: Chợ
831           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
832           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
833           music: Tiệm Nhạc
834           newsagent: Tiệm Báo
835           optician: Tiệm Kính mắt
836           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
837           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
838           pet: Tiệm Vật nuôi
839           pharmacy: Nhà thuốc
840           photo: Tiệm Rửa Hình
841           salon: Tiệm Làm tóc
842           second_hand: Tiệm Mua lại
843           shoes: Tiệm Giày
844           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
845           sports: Tiệm Thể thao
846           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
847           supermarket: Siêu thị
848           tailor: Tiệm May
849           toys: Tiệm Đồ chơi
850           travel_agency: Văn phòng Du lịch
851           video: Tiệm Phim
852           wine: Tiệm Rượu
853           "yes": Tiệm
854         tourism:
855           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
856           apartment: Khu chung cư
857           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
858           attraction: Nơi Du lịch
859           bed_and_breakfast: Nhà trọ
860           cabin: Túp lều
861           camp_site: Nơi Cắm trại
862           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
863           chalet: Nhà ván
864           gallery: Phòng Tranh
865           guest_house: Nhà khách
866           hostel: Nhà trọ
867           hotel: Khách sạn
868           information: Thông tin
869           motel: Khách sạn Dọc đường
870           museum: Bảo tàng
871           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
872           theme_park: Công viên Giải trí
873           viewpoint: Thắng cảnh
874           zoo: Vườn thú
875         tunnel:
876           culvert: Cống
877           "yes": Đường hầm
878         waterway:
879           artificial: Dòng nước Nhân tạo
880           boatyard: Bãi Thuyền
881           canal: Kênh
882           dam: Đập
883           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
884           ditch: Mương
885           dock: Vũng tàu
886           drain: Cống
887           lock: Âu tàu
888           lock_gate: Âu tàu
889           mooring: Cột neo tàu
890           rapids: Thác ghềnh
891           river: Sông
892           stream: Dòng suối
893           wadi: Dòng sông Vào mùa
894           waterfall: Thác
895           weir: Đập Tràn
896           "yes": Đường thủy
897       admin_levels:
898         level2: Biên giới Quốc gia
899         level4: Biên giới Tỉnh bang
900         level5: Biên giới Miền
901         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
902         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
903         level9: Biên giới Làng
904         level10: Biên giới Khu phố
905     description:
906       title:
907         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
908           Nominatim</a>
909         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
910       types:
911         cities: Thành phố
912         towns: Thị xã
913         places: Địa điểm
914     results:
915       no_results: Không tìm thấy kết quả
916       more_results: Thêm kết quả
917   layouts:
918     logo:
919       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
920     home: Về Vị trí Nhà ở
921     logout: Đăng xuất
922     log_in: Đăng nhập
923     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
924     sign_up: Mở Tài khoản
925     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
926     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
927     edit: Sửa đổi
928     history: Lịch sử
929     export: Xuất
930     data: Dữ liệu
931     export_data: Xuất Dữ liệu
932     gps_traces: Tuyến GPS
933     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
934     user_diaries: Nhật ký
935     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
936     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
937     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
938     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
939     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
940       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
941     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
942     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark},
943       cũng như %{partners} khác.
944     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
945     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
946     partners_bytemark: Bytemark Hosting
947     partners_partners: các công ty bảo trợ
948     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
949     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
950       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
951     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
952       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
953     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
954     help: Trợ giúp
955     about: Giới thiệu
956     copyright: Bản quyền
957     community: Cộng đồng
958     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
959     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
960     foundation: Quỹ OpenStreetMap
961     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
962     make_a_donation:
963       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
964       text: Quyên góp
965     learn_more: Tìm hiểu Thêm
966     more: Thêm
967   license_page:
968     foreign:
969       title: Thông tin về bản dịch này
970       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
971         trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
972       english_link: nguyên bản tiếng Anh
973     native:
974       title: Giới thiệu về trang này
975       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang
976         này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
977       native_link: bản dịch tiếng Việt
978       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
979     legal_babble:
980       title_html: Bản quyền và Giấy phép
981       intro_1_html: |-
982         OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
983         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
984         Commons</a> (ODbL).
985       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
986         phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
987         và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
988         các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy
989         phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a>
990         đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
991       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
992         theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
993         \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
994       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
995       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng
996         góp vào OpenStreetMap”.
997       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
998         Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của
999         chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn
1000         có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang
1001         bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
1002         muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên
1003         kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không
1004         cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ
1005         các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
1006         trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
1007         creativecommons.org.
1008       credit_3_html: |-
1009         Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
1010         Ví dụ:
1011       attribution_example:
1012         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1013         title: Ví dụ ghi công
1014       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1015       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và
1016         cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi
1017         đáp Pháp lý</a>.
1018       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
1019         thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản
1020         đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy
1021         định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy
1022         định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy
1023         định Sử dụng Nominatim</a>.
1024       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1025       contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân
1026         và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia
1027         và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
1028       contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://data.wien.gv.at/">Bang
1029         Viên</a> (theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
1030         BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1031         Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1032         sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1033       contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1034         GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan
1035         (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1036       contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1037         liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập hợp
1038         dữ liệu khác theo \n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501\">Giấy
1039         phép dữ liệu mở NLS</a>."
1040       contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1041         (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1042       contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a
1043         href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
1044       contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1045         từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.'
1046       contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1047         cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1048         lưu.'
1049       contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1050         Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12.'
1051       contributors_footer_1_html: |-
1052         Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1053         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1054       contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1055         ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1056         chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1057       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1058       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1059         bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1060         các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1061       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1062         vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1063         xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1064         trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
1065         khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1066   welcome_page:
1067     title: Hoan nghênh!
1068     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu
1069       mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy
1070       cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
1071     whats_on_the_map:
1072       title: Mục đích của Bản đồ
1073       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1074         – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ
1075         mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1076       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1077         hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1078         xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ
1079         trực tuyến khác.
1080     basic_terms:
1081       title: Thuật ngữ Cơ bản
1082       paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1083         vào OpenStreetMap:'
1084       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép
1085         sửa đổi bản đồ.
1086       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1087         hàng hoặc một cái cây.
1088       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1089         dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1090       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên
1091         của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1092     questions:
1093       title: Có thắc mắc?
1094       paragraph_1_html: |-
1095         OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1096         <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>.
1097     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1098     add_a_note:
1099       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1100       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1101         tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1102       paragraph_2_html: |-
1103         Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1104         <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1105   fixthemap:
1106     title: Báo cáo lỗi / Sửa bản đồ
1107     how_to_help:
1108       title: Cách giúp đỡ
1109       join_the_community:
1110         title: Tham gia cộng đồng
1111         explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của chúng
1112           tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý tốt nhất
1113           là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu lấy.
1114       add_a_note:
1115         instructions_html: |-
1116           Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1117           Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1118     other_concerns:
1119       title: Vấn đề khác
1120       explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1121         hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1122         bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1123         làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1124   help_page:
1125     title: Trợ giúp
1126     introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1127       hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1128     welcome:
1129       url: /welcome
1130       title: Chào mừng đến với OSM
1131       description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1132     help:
1133       url: https://help.openstreetmap.org/
1134       title: help.openstreetmap.org
1135       description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp của
1136         OSM.
1137     wiki:
1138       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1139       title: wiki.openstreetmap.org
1140       description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1141   about_page:
1142     next: Tiếp
1143     copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1144     used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng trăm trang Web, ứng dụng di
1145       động, và thiết bị phần cứng'
1146     lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và bảo
1147       quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ ở khắp
1148       thế giới.
1149     local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1150     local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1151       người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1152       đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1153     community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1154     community_driven_html: |-
1155       Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1156       Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1157       Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1158       <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='http://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1159     open_data_title: Dữ liệu Mở
1160     open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng nó
1161       cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng
1162       góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên dữ liệu
1163       theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết quả dưới
1164       cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1165       Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1166     partners_title: Nhà bảo trợ
1167   notifier:
1168     diary_comment_notification:
1169       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn'
1170       hi: Chào %{to_user},
1171       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap
1172         với tiêu đề %{subject}:'
1173       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1174         hoặc trả lời tại %{replyurl}
1175     message_notification:
1176       hi: Chào %{to_user},
1177       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1178       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
1179         tại %{replyurl}
1180     friend_notification:
1181       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1182       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1183       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1184       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1185     gpx_notification:
1186       greeting: Chào bạn,
1187       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1188       with_description: với miêu tả
1189       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1190       and_no_tags: và không có thẻ
1191       failure:
1192         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1193         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1194         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1195         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1196         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi
1197       success:
1198         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1199         loaded_successfully: |-
1200           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
1201           %{possible_points} điểm.
1202     signup_confirm:
1203       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1204       greeting: Chào bạn!
1205       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1206       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1207         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1208         bạn:'
1209       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1210         thông tin về cách bắt đầu.
1211     email_confirm:
1212       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1213     email_confirm_plain:
1214       greeting: Chào bạn,
1215       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1216         thành %{new_address}.
1217       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1218         để xác nhận thay đổi này.
1219     email_confirm_html:
1220       greeting: Chào bạn,
1221       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1222         thành %{new_address}.
1223       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1224         để xác nhận thay đổi này.
1225     lost_password:
1226       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1227     lost_password_plain:
1228       greeting: Chào bạn,
1229       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1230         có địa chỉ thư điện tử này.
1231       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1232         để đặt lại mật khẩu.
1233     lost_password_html:
1234       greeting: Chào bạn,
1235       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1236         có địa chỉ thư điện tử này.
1237       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1238         để đặt lại mật khẩu.
1239     note_comment_notification:
1240       anonymous: Người dùng vô danh
1241       greeting: Chào bạn,
1242       commented:
1243         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1244           bạn'
1245         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1246           mà bạn đang quan tâm'
1247         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1248           %{place}.'
1249         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1250           bản đồ gần %{place}.'
1251       closed:
1252         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1253         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1254           bạn đang quan tâm'
1255         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1256         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1257           ghi chú gần %{place}.'
1258       reopened:
1259         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1260         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1261           đang quan tâm'
1262         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1263         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1264           chú gần %{place}.'
1265       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1266     changeset_comment_notification:
1267       greeting: Chào bạn,
1268       commented:
1269         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1270           của bạn'
1271         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1272           mà bạn đang quan tâm'
1273         your_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi do bạn lưu vào
1274           %{time}'
1275         commented_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi mà bạn
1276           đang theo dõi do %{changeset_author} lưu vào %{time}'
1277         partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
1278         partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
1279       details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
1280   message:
1281     inbox:
1282       title: Hộp thư
1283       my_inbox: Hộp thư đến
1284       outbox: đã gửi
1285       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1286       new_messages: '%{count} thư mới'
1287       old_messages: '%{count} thư cũ'
1288       from: Từ
1289       subject: Tiêu đề
1290       date: Ngày
1291       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1292       people_mapping_nearby: những người ở gần
1293     message_summary:
1294       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1295       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1296       reply_button: Trả lời
1297       delete_button: Xóa
1298     new:
1299       title: Gửi thư
1300       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1301       subject: Tiêu đề
1302       body: Nội dung
1303       send_button: Gửi
1304       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1305       message_sent: Thư đã gửi
1306       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1307         tục gửi thư.
1308     no_such_message:
1309       title: Thư không tồn tại
1310       heading: Thư không tồn tại
1311       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1312     outbox:
1313       title: Hộp thư đã gửi
1314       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1315       inbox: thư đến
1316       outbox: thư đã gửi
1317       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1318       to: Tới
1319       subject: Tiêu đề
1320       date: Ngày
1321       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1322       people_mapping_nearby: những người ở gần
1323     reply:
1324       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1325         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1326         xác để trả lời.
1327     read:
1328       title: Đọc thư
1329       from: Từ
1330       subject: Tiêu đề
1331       date: Ngày
1332       reply_button: Trả lời
1333       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1334       back: Quay lại
1335       to: Tới
1336       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1337         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1338         xác để đọc nó.
1339     sent_message_summary:
1340       delete_button: Xóa
1341     mark:
1342       as_read: Thư đã đọc
1343       as_unread: Thư chưa đọc
1344     delete:
1345       deleted: Đã xóa thư
1346   site:
1347     index:
1348       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1349       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1350       permalink: Liên kết Thường trực
1351       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1352       createnote: Thêm ghi chú
1353       license:
1354         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1355           hành theo giấy phép mở
1356       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1357         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1358     edit:
1359       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1360       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1361         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1362       user_page_link: trang cá nhân
1363       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1364       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1365         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải
1366         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1367         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1368       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1369         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1370         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1371       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1372         tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1373       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1374         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1375       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1376       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1377         trong HTML.
1378     sidebar:
1379       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1380       close: Đóng
1381     search:
1382       search: Tìm kiếm
1383       get_directions: Chỉ đường
1384       get_directions_title: Chỉ đường từ một địa điểm tới địa điểm khác
1385       from: Từ
1386       to: Đến
1387       where_am_i: Tôi ở đâu?
1388       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1389       submit_text: Đi
1390     key:
1391       table:
1392         entry:
1393           motorway: Đường cao tốc
1394           trunk: Xa lộ
1395           primary: Đường chính
1396           secondary: Đường lớn
1397           unclassified: Đường không phân loại
1398           unsurfaced: Đường không lát
1399           track: Đường mòn
1400           byway: Đường mòn đa mốt
1401           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1402           cycleway: Đường xe đạp
1403           footway: Đường đi bộ
1404           rail: Đường sắt
1405           subway: Đường ngầm
1406           tram:
1407           - Đường sắt nhẹ
1408           - xe điện
1409           cable:
1410           - Đường xe cáp
1411           - ghế cáp treo
1412           runway:
1413           - Đường băng
1414           - đường băng
1415           apron:
1416           - Sân đậu máy bay
1417           - nhà ga hành khách
1418           admin: Biên giới hành chính
1419           forest: Rừng trồng cây
1420           wood: Rừng
1421           golf: Sân golf
1422           park: Công viên
1423           resident: Khu vực nhà ở
1424           tourist: Nơi du lịch
1425           common:
1426           - Đất công
1427           - bãi cỏ
1428           retail: Khu vực buôn bán
1429           industrial: Khu vực công nghiệp
1430           commercial: Khu vực thương mại
1431           heathland: Vùng cây bụi
1432           lake:
1433           - Hồ
1434           - bể nước
1435           farm: Ruộng
1436           brownfield: Cánh đồng nâu
1437           cemetery: Nghĩa địa
1438           allotments: Khu vườn gia đình
1439           pitch: Sân cỏ
1440           centre: Trung tâm thể thao
1441           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1442           military: Khu vực quân sự
1443           school:
1444           - Trường học
1445           - đại học
1446           building: Kiến trúc quan trọng
1447           station: Nhà ga
1448           summit:
1449           - Đỉnh núi
1450           - đồi
1451           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1452           bridge: Đường rắn = cầu
1453           private: Đường riêng
1454           permissive: Đường cho phép
1455           destination: Chỉ giao thông địa phương
1456           construction: Đường đang xây
1457     richtext_area:
1458       edit: Sửa đổi
1459       preview: Xem trước
1460     markdown_help:
1461       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1462       headings: Đề mục
1463       heading: Đề mục
1464       subheading: Đề mục con
1465       unordered: Danh sách không đánh số
1466       ordered: Danh sách đánh số
1467       first: Khoản mục đầu tiên
1468       second: Khoản mục sau
1469       link: Liên kết
1470       text: Văn bản
1471       image: Hình ảnh
1472       alt: Văn bản thay thế
1473       url: URL
1474   trace:
1475     visibility:
1476       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1477       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1478         không có thứ tự)
1479       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1480       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1481         điểm có tên và thời điểm)
1482     create:
1483       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1484       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1485         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1486         thư điện tử lúc khi nó xong.
1487     edit:
1488       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1489       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1490       filename: 'Tên tập tin:'
1491       download: tải về
1492       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1493       points: 'Số nốt:'
1494       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1495       map: bản đồ
1496       edit: sửa đổi
1497       owner: 'Tác giả:'
1498       description: 'Miêu tả:'
1499       tags: 'Thẻ:'
1500       tags_help: dấu phẩy phân cách
1501       save_button: Lưu các Thay đổi
1502       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1503       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1504       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1505     trace_form:
1506       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1507       description: 'Miêu tả:'
1508       tags: 'Thẻ:'
1509       tags_help: dấu phẩy phân cách
1510       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1511       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1512       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1513       upload_button: Tải lên
1514       help: Trợ giúp
1515       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1516     trace_header:
1517       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1518       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1519       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1520       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1521         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1522         đợi kịp.
1523     trace_optionals:
1524       tags: Thẻ
1525     view:
1526       title: Xem tuyến đường %{name}
1527       heading: Xem tuyến đường %{name}
1528       pending: CHƯA XỬ
1529       filename: 'Tên tập tin:'
1530       download: tải về
1531       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1532       points: 'Số nốt:'
1533       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1534       map: bản đồ
1535       edit: sửa đổi
1536       owner: 'Tác giả:'
1537       description: 'Miêu tả:'
1538       tags: 'Thẻ:'
1539       none: Không có
1540       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1541       delete_track: Xóa tuyến đường này
1542       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1543       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1544     trace_paging_nav:
1545       showing_page: Trang %{page}
1546       older: Tuyến đường Cũ hơn
1547       newer: Tuyến đường Mới hơn
1548     trace:
1549       pending: CHƯA XỬ
1550       count_points: '%{count} nốt'
1551       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1552       more: thêm
1553       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1554       view_map: Xem Bản đồ
1555       edit: sửa đổi
1556       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1557       public: CÔNG KHAI
1558       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1559       private: RIÊNG
1560       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1561       by: bởi
1562       in: trong
1563       map: bản đồ
1564     list:
1565       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1566       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1567       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1568       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1569       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1570       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1571         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1572         wiki</a>.
1573     delete:
1574       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1575     make_public:
1576       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1577     offline_warning:
1578       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1579     offline:
1580       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1581       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1582     georss:
1583       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1584     description:
1585       description_with_count: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1586       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1587   application:
1588     require_cookies:
1589       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1590         trình duyệt để tiếp tục.
1591     require_moderator:
1592       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1593     setup_user_auth:
1594       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1595         diện Web để biết chi tiết.
1596       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1597         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1598         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1599   oauth:
1600     oauthorize:
1601       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1602       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1603         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1604         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1605       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1606       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1607       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1608       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1609       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1610       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1611       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1612       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1613     oauthorize_success:
1614       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1615       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1616       verification: Mã xác minh là %{code}.
1617     oauthorize_failure:
1618       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1619       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1620         của bạn.
1621       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1622     revoke:
1623       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1624   oauth_clients:
1625     new:
1626       title: Đăng ký chương trình mới
1627       submit: Đăng ký
1628     edit:
1629       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1630       submit: Sửa đổi
1631     show:
1632       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1633       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1634       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1635       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1636       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1637       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1638       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1639       edit: Sửa đổi Chi tiết
1640       delete: Xóa Trình khách
1641       confirm: Bạn có chắc không?
1642       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1643       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1644       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1645       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1646       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1647       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1648       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1649       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1650     index:
1651       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1652       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1653       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1654       application: Tên Chương trình
1655       issued_at: Lúc Cho phép
1656       revoke: Thu hồi!
1657       my_apps: Trình khách của Tôi
1658       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1659         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1660         được.
1661       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1662       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1663     form:
1664       name: Tên
1665       required: Bắt buộc
1666       url: URL Trang chủ Chương trình
1667       callback_url: URL Gọi lại
1668       support_url: URL Trợ giúp
1669       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1670       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1671       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1672       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1673       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1674       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1675       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1676       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1677     not_found:
1678       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1679     create:
1680       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1681     update:
1682       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1683     destroy:
1684       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1685   user:
1686     login:
1687       title: Đăng nhập
1688       heading: Đăng nhập
1689       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1690       password: 'Mật khẩu:'
1691       openid: '%{logo} OpenID:'
1692       remember: Nhớ tôi
1693       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1694       login_button: Đăng nhập
1695       register now: Mở tài khoản ngay
1696       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1697         và mật khẩu của bạn:'
1698       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1699       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1700       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1701       no account: Chưa có tài khoản?
1702       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1703         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1704         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1705       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1706         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1707         để thảo luận về điều này.
1708       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1709       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1710     logout:
1711       title: Đăng xuất
1712       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1713       logout_button: Đăng xuất
1714     lost_password:
1715       title: Quên mất mật khẩu
1716       heading: Quên mất Mật khẩu?
1717       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1718       new password button: Đặt lại mật khẩu
1719       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
1720         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1721       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
1722         để bạn đặt nó lại.
1723       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1724     reset_password:
1725       title: Đặt lại mật khẩu
1726       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1727       password: 'Mật khẩu:'
1728       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1729       reset: Đặt lại Mật khẩu
1730       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1731       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1732     new:
1733       title: Mở tài khoản
1734       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
1735         khoản tự động cho bạn.
1736       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a>
1737         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1738       about:
1739         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1740         html: |-
1741           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
1742           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
1743       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
1744         Điều kiện Đóng góp</a>.
1745       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1746       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
1747       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
1748         title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
1749         định quyền riêng tư</a>)
1750       display name: 'Tên hiển thị:'
1751       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
1752         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1753       password: 'Mật khẩu:'
1754       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1755       continue: Mở tài khoản
1756       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1757       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
1758         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
1759         wiki này</a>.
1760       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1761     terms:
1762       title: Điều kiện đóng góp
1763       heading: Điều kiện đóng góp
1764       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho
1765         biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của
1766         bạn hiện tại và tương lai.
1767       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
1768         thuộc về phạm vi công cộng
1769       consider_pd_why: đây là gì?
1770       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1771       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
1772         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
1773         thức</a>'
1774       agree: Chấp nhận
1775       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1776       decline: Từ chối
1777       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
1778         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1779       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
1780       legale_names:
1781         france: Pháp
1782         italy: Ý
1783         rest_of_world: Các nước khác
1784     no_such_user:
1785       title: Người dùng không tồn tại
1786       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1787       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
1788         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1789     view:
1790       my diary: Nhật ký của Tôi
1791       new diary entry: mục nhật ký mới
1792       my edits: Đóng góp của Tôi
1793       my traces: Tuyến đường của Tôi
1794       my notes: Ghi chú của Tôi
1795       my messages: Hộp Tin nhắn
1796       my profile: Trang của Tôi
1797       my settings: Tùy chọn
1798       my comments: Bình luận của Tôi
1799       oauth settings: thiết lập OAuth
1800       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1801       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1802       send message: Gửi Thư
1803       diary: Nhật ký
1804       edits: Đóng góp
1805       traces: Tuyến đường
1806       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1807       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1808       add as friend: Kết Bạn
1809       mapper since: 'Tham gia:'
1810       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1811       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
1812       ct undecided: Chưa quyết định
1813       ct declined: Từ chối
1814       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1815       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:'
1816       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
1817       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
1818       status: 'Trạng thái:'
1819       spam score: 'Điểm số Spam:'
1820       description: Miêu tả
1821       user location: Vị trí của người dùng
1822       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
1823         dùng ở gần.
1824       settings_link_text: tùy chọn
1825       your friends: Bạn bè của bạn
1826       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1827       km away: cách %{count} km
1828       m away: cách %{count} m
1829       nearby users: Người dùng khác ở gần
1830       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1831       role:
1832         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1833         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1834         grant:
1835           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1836           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1837         revoke:
1838           administrator: Rút quyền quản lý viên
1839           moderator: Rút quyền điều hành viên
1840       block_history: tác vụ cấm người này
1841       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1842       comments: Bình luận
1843       create_block: cấm người dùng này
1844       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1845       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1846       confirm_user: xác nhận người dùng này
1847       hide_user: ẩn tài khoản này
1848       unhide_user: hiện tài khoản này
1849       delete_user: xóa tài khoản này
1850       confirm: Xác nhận
1851       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1852       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1853       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1854       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1855     popup:
1856       your location: Vị trí của bạn
1857       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1858       friend: Người bạn
1859     account:
1860       title: Chỉnh sửa tài khoản
1861       my settings: Tùy chọn
1862       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
1863       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
1864       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1865       openid:
1866         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1867         link text: đây là gì?
1868       public editing:
1869         heading: 'Sửa đổi công khai:'
1870         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1871         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1872         enabled link text: đây là gì?
1873         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1874         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1875       public editing note:
1876         heading: Sửa đổi công khai
1877         text: |-
1878           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
1879           <ul>
1880           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
1881           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
1882           </ul>
1883       contributor terms:
1884         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
1885         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1886         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1887         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
1888           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1889         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
1890           phạm vi công cộng.
1891         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1892         link text: đây là gì?
1893       profile description: 'Tự giới thiệu:'
1894       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
1895       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
1896       image: 'Hình:'
1897       gravatar:
1898         gravatar: Sử dụng Gravatar
1899         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1900         link text: đây là gì?
1901       new image: Thêm hình
1902       keep image: Giữ hình hiện dùng
1903       delete image: Xóa hình hiện dùng
1904       replace image: Thay hình hiện dùng
1905       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1906       home location: 'Vị trí Nhà:'
1907       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1908       latitude: 'Vĩ độ:'
1909       longitude: 'Kinh độ:'
1910       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
1911         đồ?
1912       save changes button: Lưu các Thay đổi
1913       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1914       return to profile: Trở về trang cá nhân
1915       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1916         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1917       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1918     confirm:
1919       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
1920       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
1921       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
1922         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
1923       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1924       button: Xác nhận
1925       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1926       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1927       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
1928       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
1929         nhận lần nữa.
1930     confirm_resend:
1931       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
1932         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
1933         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào
1934         danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1935       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1936     confirm_email:
1937       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1938       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
1939         mới.
1940       button: Xác nhận
1941       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1942       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1943     set_home:
1944       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1945     go_public:
1946       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
1947         được phép sửa đổi.
1948     make_friend:
1949       heading: Kết bạn với %{user}?
1950       button: Thêm là người bạn
1951       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
1952       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
1953       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
1954     remove_friend:
1955       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1956       button: Hủy kết nối bạn
1957       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
1958       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
1959     filter:
1960       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1961     list:
1962       title: Người dùng
1963       heading: Người dùng
1964       showing:
1965         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1966         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1967       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
1968       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
1969       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1970       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1971       empty: Không tìm thấy người dùng.
1972     suspended:
1973       title: Tài khoản bị Cấm
1974       heading: Tài khoản bị Cấm
1975       webmaster: chủ trang
1976       body: |-
1977         <p>
1978           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
1979         </p>
1980         <p>
1981           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
1982           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
1983         </p>
1984   user_role:
1985     filter:
1986       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người
1987         dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1988       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1989       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1990       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1991     grant:
1992       title: Xác nhận cấp vai trò
1993       heading: Xác nhận cấp vai trò
1994       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1995       confirm: Xác nhận
1996       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
1997         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1998     revoke:
1999       title: Xác nhận rút vai trò
2000       heading: Xác nhận rút vai trò
2001       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2002       confirm: Xác nhận
2003       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2004         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2005   user_block:
2006     model:
2007       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
2008         vụ cấm.
2009       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
2010     not_found:
2011       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
2012       back: Trở về trang đầu
2013     new:
2014       title: Cấm %{name}
2015       heading: Cấm %{name}
2016       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
2017         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
2018         thể không rành.
2019       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2020       submit: Cấm người dùng
2021       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2022       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2023         gian hợp lý.
2024       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2025       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2026     edit:
2027       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2028       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2029       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2030         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2031         có thể không rành.
2032       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2033         giờ.
2034       submit: Cập nhật tác vụ cấm
2035       show: Xem tác vụ cấm này
2036       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2037       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2038     filter:
2039       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2040       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2041         xuống.
2042     create:
2043       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2044         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2045       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2046         cấm họ.
2047       flash: Cấm người dùng %{name}.
2048     update:
2049       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2050         sửa đổi nó.
2051       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2052     index:
2053       title: Người dùng bị cấm
2054       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2055       empty: Chưa ai bị cấm.
2056     revoke:
2057       title: Bỏ cấm %{block_on}
2058       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2059       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2060       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
2061       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2062       revoke: Bỏ cấm!
2063       flash: Đã bỏ cấm.
2064     period: '%{count} giờ'
2065     partial:
2066       show: Hiện
2067       edit: Sửa đổi
2068       revoke: Bỏ cấm!
2069       confirm: Bạn có chắc không?
2070       display_name: Người bị cấm
2071       creator_name: Người cấm
2072       reason: Lý do cấm
2073       status: Trạng thái
2074       revoker_name: Người bỏ cấm
2075       not_revoked: (không bị hủy)
2076       showing_page: Trang %{page}
2077       next: Sau »
2078       previous: « Trước
2079     helper:
2080       time_future: Hết hạn %{time}.
2081       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2082       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
2083     blocks_on:
2084       title: Các tác vụ cấm %{name}
2085       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2086       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2087     blocks_by:
2088       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2089       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2090       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2091     show:
2092       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2093       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2094       time_future: Hết hạn %{time}
2095       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
2096       status: Trạng thái
2097       show: Hiện
2098       edit: Sửa đổi
2099       revoke: Bỏ cấm!
2100       confirm: Bạn có chắc không?
2101       reason: 'Lý do cấm:'
2102       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2103       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2104       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2105   note:
2106     description:
2107       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
2108       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
2109       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
2110       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
2111       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
2112       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
2113       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
2114       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
2115     rss:
2116       title: Ghi chú OpenStreetMap
2117       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
2118         khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
2119       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
2120       opened: mở ghi chú (gần %{place})
2121       commented: bình luận mới (gần %{place})
2122       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
2123       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
2124     entry:
2125       comment: Bình luận
2126       full: Ghi chú đầy đủ
2127     mine:
2128       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2129       heading: Ghi chú của %{user}
2130       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2131       id: Mã số
2132       creator: Người tạo
2133       description: Miêu tả
2134       created_at: Lúc tạo
2135       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2136       ago_html: cách đây %{when}
2137   javascripts:
2138     close: Đóng
2139     share:
2140       title: Chia sẻ
2141       cancel: Hủy bỏ
2142       image: Hình ảnh
2143       link: Liên kết hoặc HTML
2144       long_link: Liên kết
2145       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2146       embed: HTML
2147       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2148       format: 'Định dạng:'
2149       scale: 'Tỷ lệ:'
2150       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2151       download: Tải về
2152       short_url: URL Ngắn gọn
2153       include_marker: Ghim trên bản đồ
2154       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2155       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2156       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2157     key:
2158       title: Chú giải Bản đồ
2159       tooltip: Chú giải Bản đồ
2160       tooltip_disabled: Bảng Chú giải chỉ có sẵn cho lớp Chuẩn
2161     map:
2162       zoom:
2163         in: Phóng to
2164         out: Thu nhỏ
2165       locate:
2166         title: Nhảy tới Vị trí của Tôi
2167         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2168       base:
2169         standard: Chuẩn
2170         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2171         transport_map: Bản đồ Giao thông
2172         mapquest: MapQuest Mở
2173         hot: Nhân đạo
2174       layers:
2175         header: Lớp Bản đồ
2176         notes: Ghi chú Bản đồ
2177         data: Dữ liệu Bản đồ
2178         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2179         title: Lớp
2180       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2181       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2182     site:
2183       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2184       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2185       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2186       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2187       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2188       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2189       queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
2190       queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
2191     changesets:
2192       show:
2193         comment: Bình luận
2194         subscribe: Theo dõi
2195         unsubscribe: Không theo dõi
2196         hide_comment: ẩn
2197         unhide_comment: bỏ ẩn
2198     notes:
2199       new:
2200         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2201           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2202           thích vấn đề. (Xin vui lòng đừng nhập thông tin cá nhân hoặc sao chép từ
2203           danh bạ hoặc bản đồ có bản quyền.)
2204         add: Thêm Ghi chú
2205       show:
2206         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2207           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2208         hide: Ẩn
2209         resolve: Giải quyết
2210         reactivate: Mở lại
2211         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2212         comment: Bình luận
2213     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2214       chuột vào đây.
2215     directions:
2216       engines:
2217         graphhopper_bicycle: Xe đạp (GraphHopper)
2218         graphhopper_foot: Đi bộ (GraphHopper)
2219         mapquest_bicycle: Xe đạp (MapQuest)
2220         mapquest_car: Xe hơi (MapQuest)
2221         mapquest_foot: Đi bộ (MapQuest)
2222         osrm_car: Xe hơi (OSRM)
2223       directions: Chỉ đường
2224       distance: Tầm xa
2225       errors:
2226         no_route: Không tìm thấy tuyến đường giữa hai địa điểm này.
2227         no_place: Rất tiếc, không tìm thấy địa điểm này.
2228       instructions:
2229         continue_on: Chạy thẳng trên
2230         slight_right: Vẹo phải vào
2231         turn_right: Rẽ phải vào
2232         sharp_right: Rẽ ngay sang phải vào
2233         uturn: Quay ngược trên
2234         sharp_left: Rẽ ngay sang trái vào
2235         turn_left: Rẽ trái vào
2236         slight_left: Vẹo trái vào
2237         via_point: (địa điểm trên đường)
2238         follow: Chạy theo
2239         roundabout: Tại đường vòng, chạy sang
2240         leave_roundabout: Bỏ đường vòng –
2241         stay_roundabout: Chạy theo đường vòng –
2242         start: Bắt đầu tại cuối
2243         destination: Tới nơi
2244         against_oneway: Chạy ngược đường một chiều trên
2245         end_oneway: Kết thúc đường một chiều trên
2246         unnamed: (không tên)
2247         courtesy: Chỉ đường do %{link} cung cấp
2248       time: Thời gian
2249     query:
2250       node: Nốt
2251       way: Lối
2252       relation: Quan hệ
2253       nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
2254       error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
2255       timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
2256   redaction:
2257     edit:
2258       description: Miêu tả
2259       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2260       submit: Lưu dãy ẩn
2261       title: Sửa đổi dãy ẩn
2262     index:
2263       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2264       heading: Danh sách dãy ẩn
2265       title: Danh sách dãy ẩn
2266     new:
2267       description: Miêu tả
2268       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2269       submit: Ẩn dãy phiên bản
2270       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2271     show:
2272       description: 'Miêu tả:'
2273       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2274       title: Đang xem dãy ẩn
2275       user: 'Người ẩn:'
2276       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2277       destroy: Xóa dãy ẩn này
2278       confirm: Bạn có chắc không?
2279     create:
2280       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2281     update:
2282       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2283     destroy:
2284       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2285         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2286       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2287       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2288 ...