72c5946ecfbb91bfa1bc3113ecdd5451aa2f0c2e
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 vi: 
9   activerecord: 
10     attributes: 
11       diary_comment: 
12         body: Nội dung
13       diary_entry: 
14         language: Ngôn ngữ
15         latitude: Vĩ độ
16         longitude: Kinh độ
17         title: Tiêu đề
18         user: Người dùng
19       friend: 
20         friend: Người bạn
21         user: Người dùng
22       message: 
23         body: Nội dung
24         recipient: Người nhận
25         sender: Người gửi
26         title: Tiêu đề
27       trace: 
28         description: Miêu tả
29         latitude: Vĩ độ
30         longitude: Kinh độ
31         name: Tên
32         public: Công khai
33         size: Kích cỡ
34         user: Người dùng
35         visible: Thấy được
36       user: 
37         active: Tích cực
38         description: Miêu tả
39         display_name: Tên Hiển thị
40         email: Thư điện tử
41         languages: Ngôn ngữ
42         pass_crypt: Mật khẩu
43     models: 
44       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
45       changeset: Bộ thay đổi
46       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
47       country: Quốc gia
48       diary_comment: Bình luận Nhật ký
49       diary_entry: Mục Nhật ký
50       friend: Người bạn
51       language: Ngôn ngữ
52       message: Thư
53       node: Nốt
54       node_tag: Thẻ Nốt
55       notifier: Trình báo
56       old_node: Nốt Cũ
57       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
58       old_relation: Quan hệ Cũ
59       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
60       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
61       old_way: Lối Cũ
62       old_way_node: Nốt Lối Cũ
63       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
64       relation: Quan hệ
65       relation_member: Thành viên Quan hệ
66       relation_tag: Thẻ Quan hệ
67       session: Phiên
68       trace: Tuyến đường
69       tracepoint: Điểm Tuyến đường
70       tracetag: Thẻ Tuyến đường
71       user: Người dùng
72       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
73       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
74       way: Lối
75       way_node: Nốt Lối
76       way_tag: Thẻ Lối
77   application: 
78     require_cookies: 
79       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
80     require_moderator: 
81       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
84       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
85   browse: 
86     changeset: 
87       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
88       changesetxml: Bộ thay đổi XML
89       feed: 
90         title: Bộ thay đổi %{id}
91         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
92       osmchangexml: osmChange XML
93       title: Bộ thay đổi
94     changeset_details: 
95       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
96       bounding_box: "Hộp bao:"
97       box: hộp
98       closed_at: "Lúc Đóng:"
99       created_at: "Lúc Tạo:"
100       has_nodes: 
101         one: "Có nốt sau:"
102         other: "Có %{count} nốt sau:"
103       has_relations: 
104         one: "Có quan hệ sau:"
105         other: "Có %{count} quan hệ sau:"
106       has_ways: 
107         one: "Có lối sau:"
108         other: "Có %{count} lối sau:"
109       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
110       show_area_box: Hiện Hộp vùng
111     common_details: 
112       changeset_comment: "Miêu tả:"
113       deleted_at: "Lúc Xóa:"
114       deleted_by: "Người Xóa:"
115       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
116       edited_by: "Người Sửa đổi:"
117       in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
118       version: "Phiên bản:"
119     containing_relation: 
120       entry: Quan hệ %{relation_name}
121       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
122     map: 
123       deleted: Đã xóa
124       edit: 
125         area: Sửa đổi vùng
126         node: Sửa đổi nốt
127         relation: Sửa đổi quan hệ
128         way: Sửa đổi lối
129       larger: 
130         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
131         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
132         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
133         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
134       loading: Đang tải…
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
138         next_node_tooltip: Node tiếp theo
139         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
140         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
141         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
142         prev_node_tooltip: Node trước
143         prev_relation_tooltip: Relation trước
144         prev_way_tooltip: Lối trước
145       user: 
146         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
147         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
148         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
149     node: 
150       download_xml: Tải về XML
151       edit: Sửa đổi nốt
152       node: Nốt
153       node_title: "Nốt: %{node_name}"
154       view_history: Xem lịch sử
155     node_details: 
156       coordinates: "Tọa độ:"
157       part_of: "Trực thuộc:"
158     node_history: 
159       download_xml: Tải về XML
160       node_history: Lịch sử Nốt
161       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
162       view_details: Xem chi tiết
163     not_found: 
164       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
165       type: 
166         changeset: bộ thay đổi
167         node: nốt
168         relation: quan hệ
169         way: lối
170     paging_nav: 
171       of: trong
172       showing_page: trang
173     redacted: 
174       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
175       redaction: Dãy ẩn %{id}
176       type: 
177         node: nốt
178         relation: quan hệ
179         way: lối
180     relation: 
181       download_xml: Tải về XML
182       relation: Quan hệ
183       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
184       view_history: Xem lịch sử
185     relation_details: 
186       members: "Thành viên:"
187       part_of: "Trực thuộc:"
188     relation_history: 
189       download_xml: Tải về XML
190       relation_history: Lịch sử Quan hệ
191       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
192       view_details: Xem chi tiết
193     relation_member: 
194       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
195       type: 
196         node: Nốt
197         relation: Quan hệ
198         way: Lối
199     start_rjs: 
200       data_frame_title: Dữ liệu
201       data_layer_name: Xem Dữ liệu Bản đồ
202       details: Chi tiết
203       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi %{user} lúc %{timestamp}
204       hide_areas: Ẩn các khu vực
205       history_for_feature: Lịch sử %{đối tượng}
206       load_data: Tải Dữ liệu
207       loaded_an_area_with_num_features: Bạn đã tải vùng chứa %{num_features} đối tượng. Một số trình duyệt bị trục trặc khi hiển thị nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, các trình duyệt hoạt động tốt với tối đa 100 đối tượng cùng lúc; nếu hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới.
208       loading: Đang tải…
209       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
210       object_list: 
211         api: Lấy vùng này dùng API
212         back: Quay lại danh sách đối tượng
213         details: Chi tiết
214         heading: Danh sách đối tượng
215         history: 
216           type: 
217             node: Nốt %{id}
218             way: Lối %{id}
219         selected: 
220           type: 
221             node: Nốt %{id}
222             way: Lối %{id}
223         type: 
224           node: Nốt
225           way: Lối
226       private_user: người bí mật
227       show_areas: Hiện các khu vực
228       show_history: Xem Lịch sử
229       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ %{bbox_size} quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
230       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
231       wait: Xin chờ…
232       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
233     tag_details: 
234       tags: "Thẻ:"
235       wiki_link: 
236         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
237         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
238       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
239     timeout: 
240       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
241       type: 
242         changeset: bộ thay đổi
243         node: nốt
244         relation: quan hệ
245         way: lối
246     way: 
247       download_xml: Tải về XML
248       edit: Sửa đổi lối
249       view_history: Xem lịch sử
250       way: Lối
251       way_title: "Lối: %{way_name}"
252     way_details: 
253       also_part_of: 
254         one: thuộc về lối %{related_ways}
255         other: thuộc về các lối %{related_ways}
256       nodes: "Nốt:"
257       part_of: "Trực thuộc:"
258     way_history: 
259       download_xml: Tải về XML
260       view_details: Xem chi tiết
261       way_history: Lịch sử Lối
262       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
263   changeset: 
264     changeset: 
265       anonymous: Vô danh
266       big_area: (lớn)
267       no_comment: (không có)
268       no_edits: (không có thay đổi)
269       show_area_box: hiện hộp vùng
270       still_editing: (đang sửa)
271       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
272     changeset_paging_nav: 
273       next: Sau »
274       previous: « Trước
275       showing_page: Trang %{page}
276     changesets: 
277       area: Vùng
278       comment: Miêu tả
279       id: ID
280       saved_at: Lúc Lưu
281       user: Người dùng
282     list: 
283       description: Xem những đóng góp gần đây vào bản đồ
284       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
285       description_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
286       description_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
287       description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
288       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
289       empty_anon_html: Chưa sửa đổi lần nào.
290       empty_user_html: Hình như bạn chưa đóng góp sửa đổi nào. Hãy bắt đầu với <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3?uselang=vi">Hướng dẫn Bắt đầu</a>.
291       heading: Các bộ thay đổi
292       heading_bbox: Các bộ thay đổi
293       heading_friend: Các bộ thay đổi
294       heading_nearby: Các bộ thay đổi
295       heading_user: Các bộ thay đổi
296       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
297       title: Các bộ thay đổi
298       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
299       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
300       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
301       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
302       title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
303     timeout: 
304       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
305   diary_entry: 
306     comments: 
307       ago: cách đây %{ago}
308       comment: Bình luận
309       has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
310       newer_comments: Các Bình luận Sau
311       older_comments: Các Bình luận Trước
312       post: Mục nhật ký
313       when: Lúc đăng
314     diary_comment: 
315       comment_from: Bình luận của %{link_user} lúc %{comment_created_at}
316       confirm: Xác nhận
317       hide_link: Ẩn bình luận này
318     diary_entry: 
319       comment_count: 
320         other: "%{count} bình luận"
321         zero: Chưa có bình luận
322       comment_link: Bình luận về mục này
323       confirm: Xác nhận
324       edit_link: Sửa đổi mục này
325       hide_link: Ẩn mục này
326       posted_by: Được đăng bởi %{link_user} lúc %{created} bằng %{language_link}
327       reply_link: Trả lời mục này
328     edit: 
329       body: "Nội dung:"
330       language: "Ngôn ngữ:"
331       latitude: "Vĩ độ:"
332       location: "Vị trí:"
333       longitude: "Kinh độ:"
334       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
335       save_button: Lưu
336       subject: "Tiêu đề:"
337       title: Sửa đổi mục nhật ký
338       use_map_link: sử dụng bản đồ
339     feed: 
340       all: 
341         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
342         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
343       language: 
344         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
345         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
346       user: 
347         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
348         title: Các mục nhật ký của %{user}
349     list: 
350       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
351       new: Mục Nhật ký Mới
352       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
353       newer_entries: Mục Sau
354       no_entries: Chưa có mục nhật ký
355       older_entries: Mục Trước
356       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
357       title: Các Nhật ký Cá nhân
358       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
359       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
360       user_title: Nhật ký của %{user}
361     location: 
362       edit: Sửa
363       location: "Vị trí:"
364       view: Xem
365     new: 
366       title: Mục Nhật ký Mới
367     no_such_entry: 
368       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
369       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
370       title: Mục nhật ký không tồn tại
371     view: 
372       leave_a_comment: Bình luận
373       login: Đăng nhập
374       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
375       save_button: Lưu
376       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
377       user_title: Nhật ký của %{user}
378   editor: 
379     default: Mặc định (hiện là %{name})
380     potlatch: 
381       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
382       name: Potlatch 1
383     potlatch2: 
384       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
385       name: Potlatch 2
386     remote: 
387       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
388       name: phần điều khiển từ xa
389   export: 
390     start: 
391       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
392       area_to_export: Vùng để Xuất
393       embeddable_html: HTML để Nhúng
394       export_button: Xuất
395       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
396       format: "Định dạng:"
397       format_to_export: Định dạng Xuất
398       image_size: Hình có Kích cỡ
399       latitude: "Vĩ độ:"
400       licence: Giấy phép
401       longitude: "Kinh độ:"
402       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
403       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
404       max: tối đa
405       options: Tùy chọn
406       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
407       output: Đầu ra
408       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
409       scale: Tỷ lệ
410       too_large: 
411         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
412         heading: Khu vực Lớn quá
413       zoom: Thu phóng
414     start_rjs: 
415       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
416       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
417       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
418       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
419       export: Xuất
420       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
421       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
422   geocoder: 
423     description: 
424       title: 
425         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
426         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
427       types: 
428         cities: Thành phố
429         places: Địa điểm
430         towns: Thị xã
431     direction: 
432       east: đông
433       north: bắc
434       north_east: đông bắc
435       north_west: tây bắc
436       south: nam
437       south_east: đông nam
438       south_west: tây nam
439       west: tây
440     distance: 
441       one: khoảng 1 km
442       other: khoảng %{count} km
443       zero: không tới 1 km
444     results: 
445       more_results: Thêm kết quả
446       no_results: Không tìm thấy kết quả
447     search: 
448       title: 
449         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
450         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
451         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
452         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
453         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
454         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
455     search_osm_nominatim: 
456       prefix: 
457         aeroway: 
458           aerodrome: Sân bay
459           apron: Sân Đậu Máy bay
460           gate: Cổng
461           helipad: Sân bay Trực thăng
462           runway: Đường băng
463           taxiway: Đường lăn
464           terminal: Nhà ga Sân bay
465         amenity: 
466           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
467           airport: Sân bay
468           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
469           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
470           atm: Máy Rút tiền Tự động
471           auditorium: Phòng hội họp
472           bank: Ngân hàng
473           bar: Quán rượu
474           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
475           bench: Ghế
476           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
477           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
478           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
479           brothel: Nhà chứa
480           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
481           bus_station: Bến Xe buýt
482           cafe: Quán Cà phê
483           car_rental: Chỗ Mướn Xe
484           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
485           car_wash: Tiệm Rửa Xe
486           casino: Sòng bạc
487           charging_station: Trạm Sạc Pin
488           cinema: Rạp phim
489           clinic: Phòng khám
490           club: Câu lạc bộ
491           college: Trường Cao đẳng
492           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
493           courthouse: Tòa
494           crematorium: Lò Hỏa táng
495           dentist: Nha sĩ
496           doctors: Bác sĩ
497           dormitory: Ký túc xá
498           drinking_water: Vòi Nước uống
499           driving_school: Trường Lái xe
500           embassy: Tòa Đại sứ
501           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
502           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
503           ferry_terminal: Trạm Phà
504           fire_hydrant: Vòi nước Máy
505           fire_station: Trạm Cứu hỏa
506           food_court: Khu Ẩm thực
507           fountain: Vòi nước
508           fuel: Cây xăng
509           grave_yard: Nghĩa địa
510           gym: Nhà Thể dục
511           hall: Hội trường
512           health_centre: Trung tâm Y tế
513           hospital: Bệnh viện
514           hotel: Khách sạn
515           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
516           ice_cream: Tiệm Kem
517           kindergarten: Tiểu học
518           library: Thư viện
519           market: Chợ
520           marketplace: Chợ phiên
521           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
522           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
523           nursery: Nhà trẻ
524           nursing_home: Viện Dưỡng lão
525           office: Văn phòng
526           park: Công viên
527           parking: Chỗ Đậu xe
528           pharmacy: Nhà thuốc
529           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
530           police: Cảnh sát
531           post_box: Hòm thư
532           post_office: Bưu điện
533           preschool: Trường Mầm non
534           prison: Nhà tù
535           pub: Quán rượu
536           public_building: Tòa nhà Công cộng
537           public_market: Chợ phiên
538           reception_area: Phòng Tiếp khách
539           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
540           restaurant: Nhà hàng
541           retirement_home: Nhà về hưu
542           sauna: Nhà Tắm hơi
543           school: Trường học
544           shelter: Nơi Trú ẩn
545           shop: Tiệm
546           shopping: Tiệm
547           shower: Vòi tắm
548           social_centre: Hội trường
549           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
550           studio: Studio
551           supermarket: Siêu thị
552           swimming_pool: Hồ tắm
553           taxi: Taxi
554           telephone: Điện thoại Công cộng
555           theatre: Nhà hát
556           toilets: Vệ sinh
557           townhall: Thị sảnh
558           university: Trường Đại học
559           vending_machine: Máy Bán hàng
560           veterinary: Phẫu thuật Thú y
561           village_hall: Trụ sở Làng
562           waste_basket: Thùng rác
563           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
564           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
565         boundary: 
566           administrative: Biên giới Hành chính
567           census: Biên giới Điều tra Dân số
568           national_park: Vườn quốc gia
569           protected_area: Khu bảo tồn
570         bridge: 
571           aqueduct: Cống nước
572           suspension: Cầu Treo
573           swing: Cầu Quay
574           viaduct: Cầu Cạn
575           "yes": Cầu
576         building: 
577           "yes": Tòa nhà
578         highway: 
579           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
580           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
581           bus_stop: Trạm Xe buýt
582           byway: Đường mòn Đa mốt
583           construction: Đường Đang Xây
584           cycleway: Đường Xe đạp
585           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
586           footway: Đường Đi bộ
587           ford: Khúc Sông Cạn
588           living_street: Đường Hàng xóm
589           milestone: Mốc
590           minor: Đường Nhỏ
591           motorway: Đường Cao tốc
592           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
593           motorway_link: Đường Cao tốc
594           path: Lối
595           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
596           platform: Sân ga
597           primary: Đường Chính
598           primary_link: Đường Chính
599           raceway: Đường đua
600           residential: Ngõ Dân cư
601           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
602           road: Đường
603           secondary: Đường Lớn
604           secondary_link: Đường Lớn
605           service: Ngách
606           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
607           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
608           steps: Cầu thang
609           stile: Cửa xoay
610           tertiary: Phố
611           tertiary_link: Phố
612           track: Đường mòn
613           trail: Đường mòn
614           trunk: Xa lộ
615           trunk_link: Xa lộ
616           unclassified: Ngõ
617           unsurfaced: Đường Không Lát
618         historic: 
619           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
620           battlefield: Chiến trường
621           boundary_stone: Mốc Biên giới
622           building: Tòa nhà
623           castle: Lâu đài
624           church: Nhà thờ
625           fort: Pháo đài
626           house: Nhà ở
627           icon: Thánh tượng
628           manor: Trang viên
629           memorial: Đài Tưởng niệm
630           mine: Mỏ
631           monument: Đài Tưởng niệm
632           museum: Bảo tàng
633           ruins: Tàn tích
634           tower: Tháp
635           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
636           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
637           wreck: Xác Tàu Đắm
638         landuse: 
639           allotments: Khu Vườn Gia đình
640           basin: Lưu vực
641           brownfield: Cánh đồng Nâu
642           cemetery: Nghĩa địa
643           commercial: Khu vực Thương mại
644           conservation: Bảo tồn
645           construction: Công trường Xây dựng
646           farm: Trại
647           farmland: Trại
648           farmyard: Sân Trại
649           forest: Rừng Trồng Cây
650           garages: Ga ra
651           grass: Cỏ
652           greenfield: Cánh đồng Xanh
653           industrial: Khu vực Công nghiệp
654           landfill: Nơi Đổ Rác
655           meadow: Đồng cỏ
656           military: Khu vực Quân sự
657           mine: Mỏ
658           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
659           orchard: Vườn Cây
660           park: Công viên
661           piste: Đường Trượt tuyết
662           quarry: Mỏ Đá
663           railway: Đường sắt
664           recreation_ground: Sân chơi
665           reservoir: Bể nước
666           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
667           residential: Khu vực Nhà ở
668           retail: Khu vực Buôn bán
669           road: Đất của con Đường
670           village_green: Sân Làng
671           vineyard: Vườn Nho
672           wetland: Đầm lầy
673           wood: Rừng
674         leisure: 
675           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
676           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
677           common: Đất Công
678           fishing: Hồ Đánh cá
679           fitness_station: Trạm Thể dục
680           garden: Vườn
681           golf_course: Sân Golf
682           ice_rink: Sân băng
683           marina: Bến tàu
684           miniature_golf: Golf Nhỏ
685           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
686           park: Công viên
687           pitch: Sân cỏ
688           playground: Sân chơi
689           recreation_ground: Sân Giải trí
690           sauna: Nhà Tắm hơi
691           slipway: Bến tàu
692           sports_centre: Trung tâm Thể thao
693           stadium: Sân vận động
694           swimming_pool: Hồ Bơi
695           track: Đường Chạy
696           water_park: Công viên Nước
697         military: 
698           airfield: Sân bay Không quân
699           barracks: Trại Lính
700           bunker: Boong ke
701         mountain_pass: 
702           "yes": Đèo
703         natural: 
704           bay: Vịnh
705           beach: Bãi biển
706           cape: Mũi đất
707           cave_entrance: Cửa vào Hang
708           channel: Eo biển
709           cliff: Vách đá
710           crater: Miệng Núi
711           dune: Cồn cát
712           feature: Đối tượng Thiên nhiên
713           fell: Đồi đá
714           fjord: Vịnh hẹp
715           forest: Rừng
716           geyser: Mạch nước Phun
717           glacier: Sông băng
718           heath: Bãi Hoang
719           hill: Đồi
720           island: Đảo
721           land: Đất
722           marsh: Đầm lầy
723           moor: Truông
724           mud: Bùn
725           peak: Đỉnh
726           point: Mũi đất
727           reef: Rạn san hô
728           ridge: Luống đất
729           river: Sông
730           rock: Đá
731           scree: Bãi Đá
732           scrub: Đất Bụi rậm
733           shoal: Bãi cạn
734           spring: Suối
735           stone: Đá
736           strait: Eo biển
737           tree: Cây
738           valley: Thung lũng
739           volcano: Núi lửa
740           water: Nước
741           wetland: Đầm lầy
742           wetlands: Đầm lầy
743           wood: Rừng
744         office: 
745           accountant: Kế toán viên
746           architect: Kiến trúc sư
747           company: Công ty
748           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
749           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
750           government: Văn phòng Chính phủ
751           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
752           lawyer: Luật sư
753           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
754           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
755           travel_agent: Văn phòng Du lịch
756           "yes": Văn phòng
757         place: 
758           airport: Sân bay
759           city: Thành phố
760           country: Quốc gia
761           county: Quận hạt
762           farm: Trại
763           hamlet: Xóm
764           house: Nhà ở
765           houses: Dãy Nhà
766           island: Đảo
767           islet: Đảo Nhỏ
768           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
769           locality: Địa phương
770           moor: Truông
771           municipality: Đô thị
772           postcode: Mã Bưu chính
773           region: Miền
774           sea: Biển
775           state: Tỉnh bang
776           subdivision: Hàng xóm
777           suburb: Ngoại ô
778           town: Thị xã/trấn
779           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
780           village: Làng
781         railway: 
782           abandoned: Đường sắt bị Bỏ rơi
783           construction: Đường sắt Đang Xây
784           disused: Đường sắt Ngừng hoạt động
785           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
786           funicular: Đường sắt Leo núi
787           halt: Ga Xép
788           historic_station: Nhà ga Lịch sử
789           junction: Ga Đầu mối
790           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
791           light_rail: Đường sắt Nhẹ
792           miniature: Đường sắt Nhỏ
793           monorail: Đường Một Ray
794           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
795           platform: Ke ga
796           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
797           spur: Đường sắt Phụ
798           station: Nhà ga
799           subway: Trạm Xe điện Ngầm
800           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
801           switch: Ghi Đường sắt
802           tram: Đường Xe điện
803           tram_stop: Ga Xép Điện
804           yard: Sân ga
805         shop: 
806           alcohol: Tiệm Rượu
807           antiques: Tiệm Đồ cổ
808           art: Tiệm Nghệ phẩm
809           bakery: Tiệm Bánh
810           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
811           beverages: Tiệm Đồ uống
812           bicycle: Tiệm Xe đạp
813           books: Tiệm Sách
814           butcher: Tiệm Thịt
815           car: Tiệm Xe hơi
816           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
817           car_repair: Tiệm Sửa Xe
818           carpet: Tiệm Thảm
819           charity: Cửa hàng Từ thiện
820           chemist: Nhà thuốc
821           clothes: Tiệm Quần áo
822           computer: Tiệm Máy tính
823           confectionery: Tiệm Kẹo
824           convenience: Tiệm Tập hóa
825           copyshop: Tiệm In ấn
826           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
827           department_store: Cửa hàng Bách hóa
828           discount: Cửa hàng Giảm giá
829           doityourself: Tiệm Ngũ kim
830           dry_cleaning: Hấp tẩy
831           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
832           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
833           farm: Tiệm Nông cụ
834           fashion: Tiệm Thời trang
835           fish: Tiệm Cá
836           florist: Tiệm Hoa
837           food: Tiệm Thực phẩm
838           funeral_directors: Nhà tang lễ
839           furniture: Tiệm Đồ đạc
840           gallery: Thư viện Ảnh
841           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
842           general: Tiệm Đồ
843           gift: Tiệm Quà tặng
844           greengrocer: Tiệm Rau
845           grocery: Tiệm Tạp phẩm
846           hairdresser: Tiệm Làm tóc
847           hardware: Tiệm Ngũ kim
848           hifi: Cửa hàng Hi-fi
849           insurance: Bảo hiểm
850           jewelry: Tiệm Kim hoàn
851           kiosk: Quán
852           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
853           mall: Trung tâm Mua sắm
854           market: Chợ
855           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
856           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
857           music: Tiệm Nhạc
858           newsagent: Tiệm Báo
859           optician: Tiệm Kính mắt
860           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
861           outdoor: Cửa hàng Ngoài trời
862           pet: Tiệm Vật nuôi
863           photo: Tiệm Rửa Hình
864           salon: Tiệm Làm tóc
865           shoes: Tiệm Giày
866           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
867           sports: Tiệm Thể thao
868           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
869           supermarket: Siêu thị
870           toys: Tiệm Đồ chơi
871           travel_agency: Văn phòng Du lịch
872           video: Tiệm Phim
873           wine: Tiệm Rượu
874         tourism: 
875           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
876           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
877           attraction: Nơi Du lịch
878           bed_and_breakfast: Nhà trọ
879           cabin: Túp lều
880           camp_site: Nơi Cắm trại
881           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
882           chalet: Nhà ván
883           guest_house: Nhà khách
884           hostel: Nhà trọ
885           hotel: Khách sạn
886           information: Thông tin
887           lean_to: Nhà chái
888           motel: Khách sạn Dọc đường
889           museum: Bảo tàng
890           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
891           theme_park: Công viên Giải trí
892           valley: Thung lũng
893           viewpoint: Thắng cảnh
894           zoo: Vườn thú
895         tunnel: 
896           "yes": Đường hầm
897         waterway: 
898           artificial: Dòng nước Nhân tạo
899           boatyard: Bãi Thuyền
900           canal: Kênh
901           connector: Đường thủy Nối
902           dam: Đập
903           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
904           ditch: Mương
905           dock: Vũng tàu
906           drain: Cống
907           lock: Âu tàu
908           lock_gate: Âu tàu
909           mineral_spring: Suối Nước khoáng
910           mooring: Cột neo tàu
911           rapids: Thác ghềnh
912           river: Sông
913           riverbank: Bờ sông
914           stream: Dòng suối
915           wadi: Dòng sông Vào mùa
916           water_point: Máy bơm nước
917           waterfall: Thác
918           weir: Đập Tràn
919   javascripts: 
920     map: 
921       base: 
922         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
923         mapquest: MapQuest Mở
924         standard: Chuẩn
925         transport_map: Bản đồ Giao thông
926       overlays: 
927         maplint: Maplint
928     site: 
929       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
930       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
931       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
932       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
933       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
934       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
935   layouts: 
936     community: Cộng đồng
937     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
938     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
939     copyright: Bản quyền & Giấy phép
940     documentation: Tài liệu
941     documentation_title: Tài liệu về dự án
942     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
943     donate_link_text: quyên góp
944     edit: Sửa đổi
945     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
946     export: Xuất
947     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
948     foundation: Quỹ OpenStreetMap
949     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
950     gps_traces: Tuyến đường GPS
951     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
952     help: Trợ giúp
953     help_centre: Hỏi đáp
954     help_title: Trang trợ giúp của dự án
955     history: Lịch sử
956     home: nhà
957     home_tooltip: Về vị trí nhà
958     inbox_html: hộp thư %{count}
959     inbox_tooltip: 
960       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
961       other: Hộp thư của bạn có %{count} thư chưa đọc
962       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
963     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
964     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
965     intro_2_download: tải về
966     intro_2_html: Bạn được phép %{download} và %{use} theo %{license}. Hãy %{create_account} để cải tiến bản đồ.
967     intro_2_license: giấy phép mở
968     intro_2_use: sử dụng
969     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=vi
970     log_in: đăng nhập
971     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
972     logo: 
973       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
974     logout: đăng xuất
975     logout_tooltip: Đăng xuất
976     make_a_donation: 
977       text: Quyên góp
978       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
979     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
980     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
981     partners_bytemark: Bytemark Hosting
982     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
983     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
984     partners_partners: các công ty bảo trợ
985     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
986     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
987     sign_up: mở tài khoản
988     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
989     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
990     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
991     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
992     view: Xem
993     view_tooltip: Xem bản đồ
994     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
995     wiki: Wiki
996     wiki_title: Trang wiki của dự án
997     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
998   license_page: 
999     foreign: 
1000       english_link: nguyên bản tiếng Anh
1001       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1002       title: Thông tin về bản dịch này
1003     legal_babble: 
1004       attribution_example: 
1005         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1006         title: Ví dụ ghi công
1007       contributors_at_html: "<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>)."
1008       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada)."
1009       contributors_footer_1_html: "Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi\">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki."
1010       contributors_footer_2_html: "  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào."
1011       contributors_fr_html: "<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>)."
1012       contributors_gb_html: "<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12."
1013       contributors_intro_html: "Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:"
1014       contributors_nl_html: "<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1015       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu."
1016       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1017       contributors_za_html: "<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu."
1018       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng góp vào OpenStreetMap”.
1019       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến creativecommons.org.
1020       credit_3_html: "Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.\nVí dụ:"
1021       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1022       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1023       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1024       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1025       intro_1_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data\nCommons</a> (ODbL)."
1026       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1027       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1028       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1029       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.
1030       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1031       title_html: Bản quyền và Giấy phép
1032     native: 
1033       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1034       native_link: bản dịch tiếng Việt
1035       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1036       title: Giới thiệu về trang này
1037   message: 
1038     delete: 
1039       deleted: Đã xóa thư
1040     inbox: 
1041       date: Ngày
1042       from: Từ
1043       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1044       my_inbox: Hộp thư đến
1045       new_messages: "%{count} thư mới"
1046       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1047       old_messages: "%{count} thư cũ"
1048       outbox: đã gửi
1049       people_mapping_nearby: những người ở gần
1050       subject: Tiêu đề
1051       title: Hộp thư
1052     mark: 
1053       as_read: Thư đã đọc
1054       as_unread: Thư chưa đọc
1055     message_summary: 
1056       delete_button: Xóa
1057       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1058       reply_button: Trả lời
1059       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1060     new: 
1061       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1062       body: Nội dung
1063       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
1064       message_sent: Thư đã gửi
1065       send_button: Gửi
1066       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1067       subject: Tiêu đề
1068       title: Gửi thư
1069     no_such_message: 
1070       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1071       heading: Thư không tồn tại
1072       title: Thư không tồn tại
1073     outbox: 
1074       date: Ngày
1075       inbox: thư đến
1076       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1077       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1078       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1079       outbox: thư đã gửi
1080       people_mapping_nearby: những người ở gần
1081       subject: Tiêu đề
1082       title: Hộp thư đã gửi
1083       to: Tới
1084     read: 
1085       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1086       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
1087       date: Ngày
1088       from: Từ
1089       reply_button: Trả lời
1090       subject: Tiêu đề
1091       title: Đọc thư
1092       to: Tới
1093       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1094       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1095     reply: 
1096       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1097     sent_message_summary: 
1098       delete_button: Xóa
1099   notifier: 
1100     diary_comment_notification: 
1101       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1102       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1103       hi: Chào %{to_user},
1104       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1105     email_confirm: 
1106       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1107     email_confirm_html: 
1108       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1109       greeting: Chào bạn,
1110       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1111     email_confirm_plain: 
1112       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1113       greeting: Chào bạn,
1114       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
1115       hopefully_you_2: "%{server_url} thành %{new_address}."
1116     friend_notification: 
1117       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
1118       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1119       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1120       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
1121     gpx_notification: 
1122       and_no_tags: và không có thẻ
1123       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1124       failure: 
1125         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1126         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1127         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1128         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1129         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1130       greeting: Chào bạn,
1131       success: 
1132         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1133         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1134       with_description: với miêu tả
1135       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1136     lost_password: 
1137       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1138     lost_password_html: 
1139       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1140       greeting: Chào bạn,
1141       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1142     lost_password_plain: 
1143       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1144       greeting: Chào bạn,
1145       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1146       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
1147     message_notification: 
1148       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại %{readurl}
1149       footer2: và trả lời tại %{replyurl}
1150       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1151       hi: Chào %{to_user},
1152     signup_confirm: 
1153       confirm: "Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này. Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của bạn:"
1154       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1155       greeting: Chào bạn!
1156       subject: "[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap"
1157       welcome: Chúng tôi xin chào mừng bạn. Thư này có một số thông tin về cách bắt đầu.
1158     signup_confirm_html: 
1159       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
1160       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
1161       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
1162       introductory_video: Bạn có thể coi %{introductory_video_link}.
1163       more_videos: Cũng có %{more_videos_link}.
1164       more_videos_here: thêm video tại đây
1165       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
1166       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
1167       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
1168     signup_confirm_plain: 
1169       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
1170       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
1171       current_user: "Có danh sách những người dùng được xếp theo nơi ở tại:"
1172       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1173       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1174       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1175       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1176       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1177       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1178       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1179       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1180   oauth: 
1181     oauthorize: 
1182       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1183       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1184       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1185       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1186       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1187       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1188       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1189       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1190     revoke: 
1191       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1192   oauth_clients: 
1193     create: 
1194       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1195     destroy: 
1196       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1197     edit: 
1198       submit: Sửa đổi
1199       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1200     form: 
1201       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1202       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1203       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1204       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1205       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1206       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1207       callback_url: URL Gọi lại
1208       name: Tên
1209       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1210       required: Bắt buộc
1211       support_url: URL Trợ giúp
1212       url: URL Trang chủ Chương trình
1213     index: 
1214       application: Tên Chương trình
1215       issued_at: Lúc Cho phép
1216       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1217       my_apps: Trình khách của Tôi
1218       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1219       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1220       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1221       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1222       revoke: Thu hồi!
1223       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1224     new: 
1225       submit: Đăng ký
1226       title: Đăng ký chương trình mới
1227     not_found: 
1228       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1229     show: 
1230       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1231       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1232       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1233       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1234       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1235       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1236       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1237       authorize_url: "Cho phép URL:"
1238       confirm: Bạn có chắc không?
1239       delete: Xóa Trình khách
1240       edit: Sửa đổi Chi tiết
1241       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1242       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1243       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1244       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1245       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1246       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1247     update: 
1248       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1249   redaction: 
1250     create: 
1251       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
1252     destroy: 
1253       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
1254       flash: Đã xóa dãy ẩn.
1255       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
1256     edit: 
1257       description: Miêu tả
1258       heading: Sửa đổi dãy ẩn
1259       submit: Lưu dãy ẩn
1260       title: Sửa đổi dãy ẩn
1261     index: 
1262       empty: Không có dãy ẩn để xem.
1263       heading: Danh sách dãy ẩn
1264       title: Danh sách dãy ẩn
1265     new: 
1266       description: Miêu tả
1267       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
1268       submit: Ẩn dãy phiên bản
1269       title: Đang ẩn dãy phiên bản
1270     show: 
1271       confirm: Bạn có chắc không?
1272       description: "Miêu tả:"
1273       destroy: Xóa dãy ẩn này
1274       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
1275       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
1276       title: Đang xem dãy ẩn
1277       user: "Người ẩn:"
1278     update: 
1279       flash: Các thay đổi đã được lưu.
1280   site: 
1281     edit: 
1282       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1283       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1284       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1285       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1286       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1287       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1288       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1289       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1290       user_page_link: trang cá nhân
1291     index: 
1292       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1293       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1294       license: 
1295         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát hành theo giấy phép mở
1296       permalink: Liên kết Thường trực
1297       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1298       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1299     key: 
1300       map_key: Chú giải
1301       map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
1302       table: 
1303         entry: 
1304           admin: Biên giới hành chính
1305           allotments: Khu vườn gia đình
1306           apron: 
1307             - Sân đậu máy bay
1308             - nhà ga hành khách
1309           bridge: Đường rắn = cầu
1310           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1311           brownfield: Cánh đồng nâu
1312           building: Kiến trúc quan trọng
1313           byway: Đường mòn đa mốt
1314           cable: 
1315             - Đường xe cáp
1316             - thang kéo trượt tuyết
1317           cemetery: Nghĩa địa
1318           centre: Trung tâm thể thao
1319           commercial: Khu vực thương mại
1320           common: 
1321             - Đất công
1322             - bãi cỏ
1323           construction: Đường đang xây
1324           cycleway: Đường xe đạp
1325           destination: Chỉ giao thông địa phương
1326           farm: Ruộng
1327           footway: Đường đi bộ
1328           forest: Rừng trồng cây
1329           golf: Sân golf
1330           heathland: Vùng cây bụi
1331           industrial: Khu vực công nghiệp
1332           lake: 
1333             - Hồ
1334             - bể nước
1335           military: Khu vực quân sự
1336           motorway: Đường cao tốc
1337           park: Công viên
1338           permissive: Đường cho phép
1339           pitch: Sân cỏ
1340           primary: Đường chính
1341           private: Đường riêng
1342           rail: Đường sắt
1343           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1344           resident: Khu vực nhà ở
1345           retail: Khu vực buôn bán
1346           runway: 
1347             - Đường băng
1348             - đường băng
1349           school: 
1350             - Trường học
1351             - đại học
1352           secondary: Đường lớn
1353           station: Nhà ga
1354           subway: Đường ngầm
1355           summit: 
1356             - Đỉnh núi
1357             - đồi
1358           tourist: Nơi du lịch
1359           track: Đường mòn
1360           tram: 
1361             - Đường sắt nhẹ
1362             - xe điện
1363           trunk: Xa lộ
1364           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1365           unclassified: Đường không phân loại
1366           unsurfaced: Đường không lát
1367           wood: Rừng
1368     markdown_help: 
1369       alt: Văn bản thay thế
1370       first: Khoản mục đầu tiên
1371       heading: Đề mục
1372       headings: Đề mục
1373       image: Hình ảnh
1374       link: Liên kết
1375       ordered: Danh sách đánh số
1376       second: Khoản mục sau
1377       subheading: Đề mục con
1378       text: Văn bản
1379       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1380       unordered: Danh sách không đánh số
1381       url: URL
1382     richtext_area: 
1383       edit: Sửa đổi
1384       preview: Xem trước
1385     search: 
1386       search: Tìm kiếm
1387       search_help: "thí dụ: “Thượng Hải”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
1388       submit_text: Đi
1389       where_am_i: Tôi ở đâu?
1390       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1391     sidebar: 
1392       close: Đóng
1393       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1394   time: 
1395     formats: 
1396       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1397   trace: 
1398     create: 
1399       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1400       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1401     delete: 
1402       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1403     edit: 
1404       description: "Miêu tả:"
1405       download: tải về
1406       edit: sửa đổi
1407       filename: "Tên tập tin:"
1408       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1409       map: bản đồ
1410       owner: "Tác giả:"
1411       points: "Số nốt:"
1412       save_button: Lưu các Thay đổi
1413       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1414       tags: "Thẻ:"
1415       tags_help: dấu phẩy phân cách
1416       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1417       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1418       visibility: "Mức độ truy cập:"
1419       visibility_help: có nghĩa là gì?
1420       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1421     list: 
1422       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1423       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
1424       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1425       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1426       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1427       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1428     make_public: 
1429       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1430     offline: 
1431       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1432       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1433     offline_warning: 
1434       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1435     trace: 
1436       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1437       by: bởi
1438       count_points: "%{count} nốt"
1439       edit: sửa đổi
1440       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1441       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1442       in: trong
1443       map: bản đồ
1444       more: thêm
1445       pending: CHƯA XỬ
1446       private: RIÊNG
1447       public: CÔNG KHAI
1448       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1449       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1450       view_map: Xem Bản đồ
1451     trace_form: 
1452       description: "Miêu tả:"
1453       help: Trợ giúp
1454       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1455       tags: "Thẻ:"
1456       tags_help: dấu phẩy phân cách
1457       upload_button: Tải lên
1458       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1459       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1460       visibility_help: có nghĩa là gì?
1461       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1462     trace_header: 
1463       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1464       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1465       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1466       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1467     trace_optionals: 
1468       tags: Thẻ
1469     trace_paging_nav: 
1470       newer: Tuyến đường Mới hơn
1471       older: Tuyến đường Cũ hơn
1472       showing_page: Trang %{page}
1473     view: 
1474       delete_track: Xóa tuyến đường này
1475       description: "Miêu tả:"
1476       download: tải về
1477       edit: sửa đổi
1478       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1479       filename: "Tên tập tin:"
1480       heading: Xem tuyến đường %{name}
1481       map: bản đồ
1482       none: Không có
1483       owner: "Tác giả:"
1484       pending: CHƯA XỬ
1485       points: "Số nốt:"
1486       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1487       tags: "Thẻ:"
1488       title: Xem tuyến đường %{name}
1489       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1490       uploaded: "Lúc tải lên:"
1491       visibility: "Mức độ truy cập:"
1492     visibility: 
1493       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1494       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1495       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1496       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1497   user: 
1498     account: 
1499       contributor terms: 
1500         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1501         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1502         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1503         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1504         link text: đây là gì?
1505         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1506         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1507       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1508       delete image: Xóa hình hiện dùng
1509       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1510       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1511       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1512       gravatar: 
1513         gravatar: Sử dụng Gravatar
1514         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1515         link text: đây là gì?
1516       home location: "Vị trí Nhà:"
1517       image: "Hình:"
1518       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1519       keep image: Giữ hình hiện dùng
1520       latitude: "Vĩ độ:"
1521       longitude: "Kinh độ:"
1522       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1523       my settings: Tùy chọn
1524       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1525       new image: Thêm hình
1526       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1527       openid: 
1528         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1529         link text: đây là gì?
1530         openid: "OpenID:"
1531       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1532       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1533       profile description: "Tự giới thiệu:"
1534       public editing: 
1535         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1536         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1537         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1538         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1539         enabled link text: đây là gì?
1540         heading: "Sửa đổi công khai:"
1541       public editing note: 
1542         heading: Sửa đổi công khai
1543         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1544       replace image: Thay hình hiện dùng
1545       return to profile: Trở về trang cá nhân
1546       save changes button: Lưu các Thay đổi
1547       title: Chỉnh sửa tài khoản
1548       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1549     confirm: 
1550       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1551       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1552       button: Xác nhận
1553       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1554       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1555       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="%{reconfirm}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1556       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1557       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1558     confirm_email: 
1559       button: Xác nhận
1560       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1561       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1562       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1563       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1564     confirm_resend: 
1565       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1566       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1567     filter: 
1568       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1569     go_public: 
1570       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1571     list: 
1572       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1573       empty: Không tìm thấy người dùng.
1574       heading: Người dùng
1575       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1576       showing: 
1577         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1578         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1579       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1580       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1581       title: Người dùng
1582     login: 
1583       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
1584       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1585       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1586       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1587       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:"
1588       heading: Đăng nhập
1589       login_button: Đăng nhập
1590       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1591       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1592       no account: Chưa có tài khoản?
1593       openid: "%{logo} OpenID:"
1594       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1595       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1596       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1597       openid_providers: 
1598         aol: 
1599           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1600           title: Đăng nhập với AOL
1601         google: 
1602           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1603           title: Đăng nhập với Google
1604         myopenid: 
1605           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1606           title: Đăng nhập với myOpenID
1607         openid: 
1608           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1609           title: Đăng nhập dùng OpenID
1610         wordpress: 
1611           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1612           title: Đăng nhập với WordPress
1613         yahoo: 
1614           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1615           title: Đăng nhập với Yahoo!
1616       password: "Mật khẩu:"
1617       register now: Mở tài khoản ngay
1618       remember: Nhớ tôi
1619       title: Đăng nhập
1620       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1621       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1622       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1623     logout: 
1624       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1625       logout_button: Đăng xuất
1626       title: Đăng xuất
1627     lost_password: 
1628       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1629       heading: Quên mất Mật khẩu?
1630       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1631       new password button: Đặt lại mật khẩu
1632       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1633       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1634       title: Quên mất mật khẩu
1635     make_friend: 
1636       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1637       button: Thêm là người bạn
1638       failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
1639       heading: Thêm %{user} là người bạn?
1640       success: "%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!"
1641     new: 
1642       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1643       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1644       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1645       continue: Tiếp tục
1646       display name: "Tên hiển thị:"
1647       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1648       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1649       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1650       flash create success message: Cám ơn bạn đã mở tài khoản. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1651       flash welcome: Cám ơn bạn đã mở tài khoản. Chúng tôi đã gửi thư chào mừng cho %{email} có một số gợi ý về cách bắt đầu.
1652       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1653       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1654       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1655       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy định quyền riêng tư</a>)
1656       openid: "%{logo} OpenID:"
1657       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1658       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1659       password: "Mật khẩu:"
1660       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1661       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1662       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1663       title: Mở tài khoản
1664       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1665     no_such_user: 
1666       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1667       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1668       title: Người dùng không tồn tại
1669     popup: 
1670       friend: Người bạn
1671       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1672       your location: Vị trí của bạn
1673     remove_friend: 
1674       button: Hủy kết nối bạn
1675       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1676       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1677       success: "%{name} không còn là người bạn."
1678     reset_password: 
1679       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1680       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1681       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1682       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1683       password: "Mật khẩu:"
1684       reset: Đặt lại Mật khẩu
1685       title: Đặt lại mật khẩu
1686     set_home: 
1687       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1688     suspended: 
1689       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1690       heading: Tài khoản bị Cấm
1691       title: Tài khoản bị Cấm
1692       webmaster: chủ trang
1693     terms: 
1694       agree: Chấp nhận
1695       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1696       consider_pd_why: đây là gì?
1697       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1698       decline: Từ chối
1699       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1700       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1701       heading: Điều kiện đóng góp
1702       legale_names: 
1703         france: Pháp
1704         italy: Ý
1705         rest_of_world: Các nước khác
1706       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1707       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1708       title: Điều kiện đóng góp
1709       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1710     view: 
1711       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1712       add as friend: thêm là người bạn
1713       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1714       block_history: tác vụ cấm người này
1715       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1716       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1717       comments: bình luận
1718       confirm: Xác nhận
1719       confirm_user: xác nhận người dùng này
1720       create_block: cấm người dùng này
1721       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1722       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1723       ct declined: Từ chối
1724       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1725       ct undecided: Chưa quyết định
1726       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1727       delete_user: xóa tài khoản này
1728       description: Miêu tả
1729       diary: nhật ký
1730       edits: đóng góp
1731       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1732       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1733       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1734       hide_user: ẩn tài khoản này
1735       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người dùng ở gần.
1736       km away: cách %{count} km
1737       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1738       m away: cách %{count} m
1739       mapper since: "Tham gia:"
1740       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1741       my comments: bình luận của tôi
1742       my diary: nhật ký của tôi
1743       my edits: đóng góp của tôi
1744       my settings: tùy chọn
1745       my traces: tuyến đường của tôi
1746       nearby users: Người dùng khác ở gần
1747       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1748       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1749       new diary entry: mục nhật ký mới
1750       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1751       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1752       oauth settings: thiết lập OAuth
1753       remove as friend: hủy kết nối bạn
1754       role: 
1755         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1756         grant: 
1757           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1758           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1759         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1760         revoke: 
1761           administrator: Rút quyền quản lý viên
1762           moderator: Rút quyền điều hành viên
1763       send message: gửi thư
1764       settings_link_text: tùy chọn
1765       spam score: "Điểm số Spam:"
1766       status: "Trạng thái:"
1767       traces: tuyến đường
1768       unhide_user: hiện tài khoản này
1769       user location: Vị trí của người dùng
1770       your friends: Người bạn của bạn
1771   user_block: 
1772     blocks_by: 
1773       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1774       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1775       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1776     blocks_on: 
1777       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1778       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1779       title: Các tác vụ cấm %{name}
1780     create: 
1781       flash: Cấm người dùng %{name}.
1782       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1783       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1784     edit: 
1785       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1786       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1787       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1788       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1789       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1790       show: Xem tác vụ cấm này
1791       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1792       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1793     filter: 
1794       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1795       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1796     helper: 
1797       time_future: Hết hạn %{time}.
1798       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1799       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1800     index: 
1801       empty: Chưa ai bị cấm.
1802       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1803       title: Người dùng bị cấm
1804     model: 
1805       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1806       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1807     new: 
1808       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1809       heading: Cấm %{name}
1810       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1811       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1812       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1813       submit: Cấm người dùng
1814       title: Cấm %{name}
1815       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1816       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1817     not_found: 
1818       back: Trở về trang đầu
1819       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1820     partial: 
1821       confirm: Bạn có chắc không?
1822       creator_name: Người cấm
1823       display_name: Người bị cấm
1824       edit: Sửa đổi
1825       next: Sau »
1826       not_revoked: (không bị hủy)
1827       previous: « Trước
1828       reason: Lý do cấm
1829       revoke: Bỏ cấm!
1830       revoker_name: Người bỏ cấm
1831       show: Hiện
1832       showing_page: Trang %{page}
1833       status: Trạng thái
1834     period: "%{count} giờ"
1835     revoke: 
1836       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1837       flash: Đã bỏ cấm.
1838       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1839       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1840       revoke: Bỏ cấm!
1841       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1842       title: Bỏ cấm %{block_on}
1843     show: 
1844       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1845       confirm: Bạn có chắc không?
1846       edit: Sửa đổi
1847       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1848       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1849       reason: "Lý do cấm:"
1850       revoke: Bỏ cấm!
1851       revoker: "Người bỏ cấm:"
1852       show: Hiện
1853       status: Trạng thái
1854       time_future: Hết hạn %{time}
1855       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1856       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1857     update: 
1858       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1859       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1860   user_role: 
1861     filter: 
1862       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1863       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1864       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1865       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1866     grant: 
1867       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1868       confirm: Xác nhận
1869       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1870       heading: Xác nhận cấp vai trò
1871       title: Xác nhận cấp vai trò
1872     revoke: 
1873       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1874       confirm: Xác nhận
1875       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1876       heading: Xác nhận rút vai trò
1877       title: Xác nhận rút vai trò