a5121f5d3a2aafd739d12bd23af43579e4acda1b
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 vi: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Nội dung
10       diary_entry: 
11         language: Ngôn ngữ
12         latitude: Vĩ độ
13         longitude: Kinh độ
14         title: Tiêu đề
15         user: Người dùng
16       friend: 
17         friend: Người bạn
18         user: Người dùng
19       message: 
20         body: Nội dung
21         recipient: Người nhận
22         sender: Người gửi
23         title: Tiêu đề
24       trace: 
25         description: Miêu tả
26         latitude: Vĩ độ
27         longitude: Kinh độ
28         name: Tên
29         public: Công khai
30         size: Kích cỡ
31         user: Người dùng
32         visible: Thấy được
33       user: 
34         active: Tích cực
35         description: Miêu tả
36         display_name: Tên Hiển thị
37         email: Thư điện tử
38         languages: Ngôn ngữ
39         pass_crypt: Mật khẩu
40     models: 
41       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
42       changeset: Bộ thay đổi
43       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
44       country: Quốc gia
45       diary_comment: Bình luận Nhật ký
46       diary_entry: Mục Nhật ký
47       friend: Người bạn
48       language: Ngôn ngữ
49       message: Thư
50       node: Nốt
51       node_tag: Thẻ Nốt
52       notifier: Trình báo
53       old_node: Nốt Cũ
54       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
55       old_relation: Quan hệ Cũ
56       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
57       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
58       old_way: Lối Cũ
59       old_way_node: Nốt Lối Cũ
60       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
61       relation: Quan hệ
62       relation_member: Thành viên Quan hệ
63       relation_tag: Thẻ Quan hệ
64       session: Phiên
65       trace: Tuyến đường
66       tracepoint: Điểm Tuyến đường
67       tracetag: Thẻ Tuyến đường
68       user: Người dùng
69       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
70       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
71       way: Lối
72       way_node: Nốt Lối
73       way_tag: Thẻ Lối
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
82       changesetxml: Bộ thay đổi XML
83       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Bộ thay đổi {{id}}
86         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Bộ thay đổi
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
91       bounding_box: "Hộp bao:"
92       box: hộp
93       closed_at: "Lúc Đóng:"
94       created_at: "Lúc Tạo:"
95       has_nodes: 
96         one: "Có {{count}} nốt sau:"
97         other: "Có {{count}} nốt sau:"
98       has_relations: 
99         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
100         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101       has_ways: 
102         one: "Có {{count}} lối sau:"
103         other: "Có {{count}} lối sau:"
104       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
105       show_area_box: Hiện Hộp vùng
106     changeset_navigation: 
107       all: 
108         next_tooltip: Bộ thay đổi sau
109         prev_tooltip: Bộ thay đổi trước
110       user: 
111         name_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
112         next_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
113         prev_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Miêu tả:"
116       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
117       edited_by: "Người Sửa đổi:"
118       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
119       version: "Phiên bản:"
120     containing_relation: 
121       entry: Quan hệ {{relation_name}}
122       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
123     map: 
124       deleted: Đã xóa
125       larger: 
126         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
127         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
128         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
129         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
130       loading: Đang tải...
131     node: 
132       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
133       download_xml: Tải xuống XML
134       edit: sửa đổi
135       node: Nốt
136       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
137       view_history: xem lịch sử
138     node_details: 
139       coordinates: "Tọa độ:"
140       part_of: "Trực thuộc:"
141     node_history: 
142       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
143       download_xml: Tải xuống XML
144       node_history: Lịch sử Nốt
145       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
146       view_details: xem chi tiết
147     not_found: 
148       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
149       type: 
150         changeset: bộ thay đổi
151         node: nốt
152         relation: quan hệ
153         way: lối
154     paging_nav: 
155       of: trong
156       showing_page: Đang hiện trang
157     relation: 
158       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
159       download_xml: Tải xuống XML
160       relation: Quan hệ
161       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
162       view_history: xem lịch sử
163     relation_details: 
164       members: "Thành viên:"
165       part_of: "Trực thuộc:"
166     relation_history: 
167       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
168       download_xml: Tải xuống XML
169       relation_history: Lịch sử Quan hệ
170       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
171       view_details: xem chi tiết
172     relation_member: 
173       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
174       type: 
175         node: Nốt
176         relation: Quan hệ
177         way: Lối
178     start: 
179       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
180       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
181     start_rjs: 
182       data_frame_title: Dữ liệu
183       data_layer_name: Dữ liệu
184       details: Chi tiết
185       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
186       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
187       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
188       load_data: Tải Dữ liệu
189       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
190       loading: Đang tải...
191       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
192       object_list: 
193         api: Lấy vùng này dùng API
194         back: Liệt kê các đối tượng
195         details: Chi tiết
196         heading: Danh sách đối tượng
197         history: 
198           type: 
199             node: Nốt [[id]]
200             way: Lối [[id]]
201         selected: 
202           type: 
203             node: Nốt [[id]]
204             way: Lối [[id]]
205         type: 
206           node: Nốt
207           way: Lối
208       private_user: người bí mật
209       show_history: Xem Lịch sử
210       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
211       wait: Xin chờ...
212       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
213     tag_details: 
214       tags: "Thẻ:"
215     way: 
216       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
217       download_xml: Tải xuống XML
218       edit: sửa đổi
219       view_history: xem lịch sử
220       way: Lối
221       way_title: "Lối: {{way_name}}"
222     way_details: 
223       also_part_of: 
224         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
225         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
226       nodes: "Nốt:"
227       part_of: "Thuộc về:"
228     way_history: 
229       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
230       download_xml: Tải xuống XML
231       view_details: xem chi tiết
232       way_history: Lịch sử Lối
233       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
234   changeset: 
235     changeset: 
236       anonymous: Vô danh
237       big_area: (lớn)
238       no_comment: (không có)
239       no_edits: (không có thay đổi)
240       show_area_box: hiện hộp vùng
241       still_editing: (đang mở)
242       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
243     changeset_paging_nav: 
244       next: Sau »
245       previous: « Trước
246       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
247     changesets: 
248       area: Vùng
249       comment: Miêu tả
250       id: ID
251       saved_at: Lúc Lưu
252       user: Người dùng
253     list: 
254       description: Những thay đổi gần đây
255       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
256       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
257       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
258       heading: Các bộ thay đổi
259       heading_bbox: Các bộ thay đổi
260       heading_user: Các bộ thay đổi
261       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
262       title: Các bộ thay đổi
263       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
264       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
265       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
266   diary_entry: 
267     diary_comment: 
268       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
269       confirm: Xác nhận
270       hide_link: Ẩn bình luận này
271     diary_entry: 
272       comment_count: 
273         one: 1 bình luận
274         other: "{{count}} bình luận"
275       comment_link: Bình luận về mục này
276       confirm: Xác nhận
277       edit_link: Sửa đổi mục này
278       hide_link: Ẩn mục này
279       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
280       reply_link: Trả lời mục này
281     edit: 
282       body: "Nội dung:"
283       language: "Ngôn ngữ:"
284       latitude: "Vĩ độ:"
285       location: "Vị trí:"
286       longitude: "Kinh độ:"
287       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
288       save_button: Lưu
289       subject: "Tiêu đề:"
290       title: Sửa đổi mục nhật ký
291       use_map_link: sử dụng bản đồ
292     feed: 
293       all: 
294         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
295         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
296       language: 
297         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
298         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
299       user: 
300         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
301         title: Các mục nhật ký của {{user}}
302     list: 
303       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
304       new: Mục Nhật ký Mới
305       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
306       newer_entries: Mục Sau
307       no_entries: Chưa có mục nhật ký
308       older_entries: Mục Trước
309       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
310       title: Các Nhật ký Cá nhân
311       user_title: Nhật ký của {{user}}
312     new: 
313       title: Mục Nhật ký Mới
314     no_such_entry: 
315       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
316       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
317       title: Mục nhật ký không tồn tại
318     no_such_user: 
319       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
320       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
321       title: Người dùng không tồn tại
322     view: 
323       leave_a_comment: Bình luận
324       login: Đăng nhập
325       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
326       save_button: Lưu
327       title: Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}
328       user_title: Nhật ký của {{user}}
329   export: 
330     start: 
331       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
332       area_to_export: Vùng để Xuất
333       embeddable_html: HTML để Nhúng
334       export_button: Xuất
335       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
336       format: "Định dạng:"
337       format_to_export: Định dạng Xuất
338       image_size: Hình có Kích cỡ
339       latitude: "Vĩ độ:"
340       licence: Giấy phép
341       longitude: "Kinh độ:"
342       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
343       mapnik_image: Hình Mapnik
344       max: tối đa
345       options: Tùy chọn
346       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
347       osmarender_image: Hình Osmarender
348       output: Đầu ra
349       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
350       scale: Tỷ lệ
351       zoom: Thu phóng
352     start_rjs: 
353       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
354       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
355       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
356       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
357       export: Xuất
358       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
359       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
360   geocoder: 
361     description: 
362       title: 
363         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
364         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
365         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
366       types: 
367         cities: Thành phố
368         places: Địa điểm
369         towns: Thị xã
370     description_osm_namefinder: 
371       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
372     direction: 
373       east: đông
374       north: bắc
375       north_east: đông bắc
376       north_west: tây bắc
377       south: nam
378       south_east: đông nam
379       south_west: tây nam
380       west: tây
381     distance: 
382       one: khoảng 1 km
383       other: khoảng {{count}} km
384       zero: không tới 1 km
385     results: 
386       no_results: Không tìm thấy kết quả
387     search: 
388       title: 
389         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
390         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
391         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
392         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
393         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
394         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
395         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
396     search_osm_namefinder: 
397       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
398       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
399     search_osm_nominatim: 
400       prefix: 
401         amenity: 
402           airport: Sân bay
403           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
404           atm: Máy Rút tiền Tự động
405           bank: Ngân hàng
406           bench: Ghế
407           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
408           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
409           cafe: Quán Cà phê
410           car_rental: Chỗ Mướn Xe
411           car_wash: Tiệm Rửa Xe
412           casino: Sòng bạc
413           cinema: Rạp phim
414           college: Trường Cao đẳng
415           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
416           courthouse: Tòa
417           dentist: Nha sĩ
418           doctors: Bác sĩ
419           dormitory: Ký túc xá
420           drinking_water: Vòi Nước uống
421           driving_school: Trường Lái xe
422           embassy: Tòa Đại sứ
423           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
424           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
425           ferry_terminal: Trạm Phà
426           fire_hydrant: Vòi nước Máy
427           fire_station: Trạm Cứu hỏa
428           fountain: Vòi nước
429           fuel: Cây xăng
430           grave_yard: Nghĩa địa
431           health_centre: Trung tâm Y tế
432           hospital: Bệnh viện
433           hotel: Khách sạn
434           ice_cream: Tiệm Kem
435           kindergarten: Tiểu học
436           library: Thư viện
437           market: Chợ
438           marketplace: Chợ phiên
439           nursery: Nhà trẻ
440           office: Văn phòng
441           park: Công viên
442           parking: Chỗ Đậu xe
443           pharmacy: Nhà thuốc
444           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
445           police: Cảnh sát
446           post_box: Hòm thư
447           post_office: Bưu điện
448           preschool: Trường Mầm non
449           prison: Nhà tù
450           public_market: Chợ phiên
451           restaurant: Nhà hàng
452           sauna: Nhà Tắm hơi
453           school: Trường học
454           shop: Tiệm
455           shopping: Tiệm
456           supermarket: Siêu thị
457           taxi: Taxi
458           telephone: Điện thoại Công cộng
459           theatre: Nhà hát
460           toilets: Vệ sinh
461           university: Trường Đại học
462           waste_basket: Thùng rác
463         boundary: 
464           administrative: Biên giới Hành chính
465         building: 
466           church: Nhà thờ
467           dormitory: Ký túc xá
468           entrance: Cửa vào
469           garage: Ga ra
470           hotel: Khách sạn
471           house: Nhà ở
472           school: Nhà trường
473           shop: Tiệm
474           stadium: Sân vận động
475           store: Tiệm
476           tower: Tháp
477           train_station: Nhà ga
478         highway: 
479           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
480           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
481           construction: Đường Đang Xây
482           cycleway: Đường Xe đạp
483           footway: Đường bộ
484           gate: Cổng
485           minor: Đường Nhỏ
486           motorway: Đường Cao tốc
487           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
488           pedestrian: Đường bộ Lớn
489           primary: Đường Chính
490           primary_link: Đường Chính
491           raceway: Đường đua
492           road: Đường
493           secondary_link: Đường Lớn
494           service: Đường phụ
495           steps: Cầu thang
496           trail: Đường mòn
497           trunk_link: Xa lộ
498           unsurfaced: Đường Không Lát
499         historic: 
500           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
501           battlefield: Chiến trường
502           boundary_stone: Mốc Biên giới
503           building: Tòa nhà
504           castle: Lâu đài
505           church: Nhà thờ
506           house: Nhà ở
507           icon: Thánh tượng
508           manor: Trang viên
509           mine: Mỏ
510           monument: Đài Kỷ niệm
511           museum: Bảo tàng
512           ruins: Tàn tích
513           tower: Tháp
514           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
515           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
516         landuse: 
517           allotments: Khu Vườn Gia đình
518           basin: Lưu vực
519           cemetery: Nghĩa địa
520           commercial: Khu vực Thương mại
521           conservation: Bảo tồn
522           construction: Công trường Xây dựng
523           farm: Trại
524           farmland: Trại
525           farmyard: Sân Trại
526           forest: Rừng Trồng Cây
527           grass: Cỏ
528           industrial: Khu vực Công nghiệp
529           landfill: Nơi Đổ Rác
530           meadow: Đồng cỏ
531           military: Khu vực Quân sự
532           mine: Mỏ
533           mountain: Núi
534           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
535           park: Công viên
536           piste: Đường Trượt tuyết
537           plaza: Quảng trường
538           quarry: Mỏ Đá
539           railway: Đường sắt
540           recreation_ground: Sân chơi
541           reservoir: Bể nước
542           residential: Khu vực Nhà ở
543           retail: Khu vực Buôn bán
544           vineyard: Vườn Nho
545           wetland: Đầm lầy
546           wood: Rừng
547         leisure: 
548           fishing: Hồ Đánh cá
549           garden: Vườn
550           golf_course: Sân Golf
551           ice_rink: Sân băng
552           park: Công viên
553           pitch: Bãi Thể thao
554           sports_centre: Trung tâm Thể thao
555           stadium: Sân vận động
556         natural: 
557           bay: Vịnh
558           beach: Bãi biển
559           cape: Mũi đất
560           cliff: Vách đá
561           coastline: Bờ biển
562           glacier: Sông băng
563           hill: Đồi
564           island: Đảo
565           land: Đất
566           moor: Truông
567           peak: Đỉnh
568           river: Sông
569           spring: Suối
570           strait: Eo biển
571           tree: Cây
572           valley: Thung lũng
573           volcano: Núi lửa
574           water: Nước
575           wood: Rừng
576         place: 
577           airport: Sân bay
578           city: Thành phố
579           country: Quốc gia
580           county: Quận hạt
581           farm: Trại
582           house: Nhà ở
583           island: Đảo
584           locality: Địa phương
585           postcode: Mã Bưu điện
586           region: Miền
587           sea: Biển
588           state: Tỉnh bang
589           subdivision: Hàng xóm
590           suburb: Ngoại ô
591           town: Thị xã/trấn
592           village: Làng
593         railway: 
594           construction: Đường sắt Đang Xây
595           funicular: Đường sắt Leo núi
596           historic_station: Nhà ga Lịch sử
597           monorail: Đường Một Ray
598           subway: Trạm Xe điện Ngầm
599         shop: 
600           bakery: Tiệm Bánh
601           bicycle: Tiệm Xe đạp
602           books: Tiệm Sách
603           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
604           car_repair: Tiệm Sửa Xe
605           carpet: Tiệm Thảm
606           chemist: Nhà thuốc
607           clothes: Tiệm Quần áo
608           computer: Tiệm Máy tính
609           confectionery: Tiệm Kẹo
610           convenience: Tiệm Tập hóa
611           drugstore: Nhà thuốc
612           fashion: Tiệm Thời trang
613           fish: Tiệm Cá
614           florist: Tiệm Hoa
615           grocery: Tiệm Tạp phẩm
616           hairdresser: Tiệm Làm tóc
617           insurance: Bảo hiểm
618           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
619           market: Chợ
620           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
621           music: Tiệm Nhạc
622           newsagent: Tiệm Báo
623           optician: Tiệm Kính mắt
624           photo: Tiệm Rửa Hình
625           salon: Tiệm Làm tóc
626           shoes: Tiệm Giày
627           supermarket: Siêu thị
628           toys: Tiệm Đồ chơi
629           travel_agency: Văn phòng Du lịch
630           video: Tiệm Phim
631         tourism: 
632           attraction: Nơi Du lịch
633           hotel: Khách sạn
634           information: Thông tin
635           museum: Bảo tàng
636           valley: Thung lũng
637           zoo: Vườn thú
638         waterway: 
639           canal: Kênh
640           dam: Đập
641           river: Sông
642           stream: Dòng suối
643           waterfall: Thác
644   javascripts: 
645     map: 
646       base: 
647         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
648         mapnik: Mapnik
649         noname: Không tên
650         osmarender: Osmarender
651       overlays: 
652         maplint: Maplint
653     site: 
654       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
655       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
656   layouts: 
657     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
658     donate_link_text: quyên góp
659     edit: Sửa đổi
660     edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
661     export: Xuất
662     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
663     gps_traces: Tuyến đường GPS
664     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường
665     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
666     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
667     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
668     history: Lịch sử
669     history_tooltip: Lịch sử bộ thay đổi
670     home: nhà
671     home_tooltip: Về vị trí nhà
672     inbox: hộp thư ({{count}})
673     inbox_tooltip: 
674       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
675       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
676       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
677     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
678     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
679     intro_3: OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}.
680     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
681     license: 
682       alt: CC BY-SA 2.0
683       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
684     log_in: đăng nhập
685     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
686     logo: 
687       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
688     logout: đăng xuất
689     logout_tooltip: Đăng xuất
690     make_a_donation: 
691       text: Quyên góp
692       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
693     news_blog: Blog Tin tức
694     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
695     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
696     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
697     shop: Tiệm
698     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
699     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
700     sign_up: đăng ký
701     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
702     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
703     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
704     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
705     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
706     view: Xem
707     view_tooltip: Xem bản đồ
708     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
709     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
710   map: 
711     coordinates: "Tọa độ:"
712     edit: Sửa đổi
713     view: Hiển thị
714   message: 
715     delete: 
716       deleted: Đã xóa thư
717     inbox: 
718       date: Ngày
719       from: Từ
720       my_inbox: Hộp thư đến
721       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
722       outbox: đã gửi
723       people_mapping_nearby: những người ở gần
724       subject: Tiêu đề
725       title: Hộp thư
726       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
727     mark: 
728       as_read: Thư đã đọc
729       as_unread: Thư chưa đọc
730     message_summary: 
731       delete_button: Xóa
732       read_button: Đánh dấu là đã đọc
733       reply_button: Trả lời
734       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
735     new: 
736       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
737       body: Nội dung
738       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
739       message_sent: Thư đã gửi
740       send_button: Gửi
741       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
742       subject: Tiêu đề
743       title: Gửi thư
744     no_such_user: 
745       body: Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó
746       heading: Người dùng hoặc thư không tồn tại
747       title: Người dùng hoặc thư không tồn tại
748     outbox: 
749       date: Ngày
750       inbox: thư đến
751       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
752       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
753       outbox: thư đã gửi
754       people_mapping_nearby: những người ở gần
755       subject: Tiêu đề
756       title: Hộp thư đã gửi
757       to: Tới
758       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
759     read: 
760       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
761       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
762       date: Ngày
763       from: Từ
764       reading_your_messages: Đọc thư
765       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
766       reply_button: Trả lời
767       subject: Tiêu đề
768       title: Đọc thư
769       to: Tới
770       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
771     sent_message_summary: 
772       delete_button: Xóa
773   notifier: 
774     diary_comment_notification: 
775       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
776       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
777       hi: Chào {{to_user}},
778       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
779     email_confirm: 
780       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
781     email_confirm_html: 
782       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
783       greeting: Chào bạn,
784       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
785     email_confirm_plain: 
786       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
787       greeting: Chào bạn,
788       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
789       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
790     friend_notification: 
791       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
792       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý.
793       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
794     gpx_notification: 
795       and_no_tags: và không có thẻ
796       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
797       failure: 
798         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
799         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
800         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
801         more_info_2: "vấn đề này tại:"
802         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
803       greeting: Chào bạn,
804       success: 
805         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
806         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
807       with_description: với miêu tả
808       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
809     lost_password: 
810       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
811     lost_password_html: 
812       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
813       greeting: Chào bạn,
814       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
815     lost_password_plain: 
816       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
817       greeting: Hi,
818       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
819       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
820     message_notification: 
821       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
822       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
823       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
824       hi: Chào {{to_user}},
825       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
826     signup_confirm: 
827       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
828     signup_confirm_html: 
829       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
830       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
831       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
832       greeting: Chào bạn!
833       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
834       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
835       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
836       more_videos_here: thêm video tại đây
837       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
838       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
839       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
840     signup_confirm_plain: 
841       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
842       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
843       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
844       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
845       current_user_2: "tại:"
846       greeting: Chào bạn!
847       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
848       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
849       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
850       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
851       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
852       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
853       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
854       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
855       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
856       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
857   oauth: 
858     oauthorize: 
859       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
860       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
861       allow_to: "Cho phép trình khách:"
862       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
863       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
864       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
865       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
866       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
867     revoke: 
868       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
869   oauth_clients: 
870     create: 
871       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
872     destroy: 
873       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
874     edit: 
875       submit: Sửa đổi
876       title: Sửa đổi chương trình của bạn
877     form: 
878       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
879       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
880       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
881       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
882       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
883       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
884       callback_url: URL Gọi lại
885       name: Tên
886       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
887       required: Bắt buộc
888       support_url: URL Trợ giúp
889       url: URL Trang chủ Chương trình
890     index: 
891       application: Tên Chương trình
892       issued_at: Lúc Cho phép
893       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
894       my_apps: Trình khách của Tôi
895       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
896       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
897       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
898       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
899       revoke: Thu hồi!
900       title: Chi tiết OAuth của Tôi
901     new: 
902       submit: Đăng ký
903       title: Đăng ký chương trình mới
904     not_found: 
905       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
906     show: 
907       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
908       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
909       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
910       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
911       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
912       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
913       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
914       authorize_url: "Cho phép URL:"
915       edit: Sửa đổi Chi tiết
916       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
917       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
918       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
919       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
920       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
921       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
922     update: 
923       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
924   site: 
925     edit: 
926       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
927       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
928       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
929       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
930       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
931       user_page_link: trang cá nhân
932     index: 
933       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
934       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
935       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
936       license: 
937         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
938         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
939         project_name: Dự án OpenStreetMap
940       permalink: Liên kết Thường trực
941       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
942     key: 
943       map_key: Chú giải
944       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
945       table: 
946         entry: 
947           admin: Biên giới hành chính
948           allotments: Khu vườn gia đình
949           apron: 
950             - Sân đậu máy bay
951             - nhà ga hành khách
952           bridge: Đường rắn = cầu
953           bridleway: Đường cưỡi ngựa
954           brownfield: Sân để trống
955           building: Kiến trúc quan trọng
956           byway: Đường mòn đa mốt
957           cable: 
958             - Đường xe cáp
959             - ski lift
960           cemetery: Nghĩa địa
961           centre: Trung tâm thể thao
962           commercial: Khu vực thương mại
963           common: 
964             - Đất công
965             - bãi cỏ
966           construction: Đường đang xây
967           cycleway: Đường xe đạp
968           destination: Chỉ giao thông địa phương
969           farm: Ruộng
970           footway: Đường đi bộ
971           forest: Rừng trồng cây
972           golf: Sân golf
973           heathland: Vùng cây bụi
974           industrial: Khu vực công nghiệp
975           lake: 
976             - Hồ
977             - bể nước
978           military: Khu vực quân sự
979           motorway: Đường cao tốc
980           park: Công viên
981           permissive: Đường cho phép
982           pitch: Sân thể thao
983           primary: Đường chính
984           private: Đường riêng
985           rail: Đường sắt
986           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
987           resident: Khu vực nhà ở
988           retail: Khu vực buôn bán
989           runway: 
990             - Đường băng
991             - đường lăn
992           school: 
993             - Trường học
994             - đại học
995           secondary: Đường lớn
996           station: Nhà ga
997           subway: Đường ngầm
998           summit: 
999             - Đỉnh núi
1000             - đồi
1001           tourist: Nơi du lịch
1002           track: Đường mòn
1003           tram: 
1004             - Đường sắt nhẹ
1005             - xe điện
1006           trunk: Xa lộ
1007           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1008           unclassified: Đường không phân loại
1009           unsurfaced: Đường không lát
1010           wood: Rừng
1011         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
1012     search: 
1013       search: Tìm kiếm
1014       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
1015       submit_text: Đi
1016       where_am_i: Tôi ở đâu?
1017       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1018     sidebar: 
1019       close: Đóng
1020       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1021   trace: 
1022     create: 
1023       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1024       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1025     delete: 
1026       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1027     edit: 
1028       description: "Miêu tả:"
1029       download: tải xuống
1030       edit: sửa đổi
1031       filename: "Tên tập tin:"
1032       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1033       map: bản đồ
1034       owner: "Tác giả:"
1035       points: "Số nốt:"
1036       save_button: Lưu các Thay đổi
1037       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1038       tags: "Thẻ:"
1039       tags_help: dấu phẩy phân cách
1040       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1041       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1042       visibility: "Mức độ truy cập:"
1043       visibility_help: có nghĩa là gì?
1044       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1045     list: 
1046       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1047       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
1048       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
1049       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1050     make_public: 
1051       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1052     no_such_user: 
1053       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1054       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1055       title: Người dùng không tồn tại
1056     trace: 
1057       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
1058       by: bởi
1059       count_points: "{{count}} nốt"
1060       edit: sửa đổi
1061       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1062       in: trong
1063       map: bản đồ
1064       more: thêm
1065       pending: CHƯA XỬ
1066       private: RIÊNG
1067       public: CÔNG KHAI
1068       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1069       view_map: Xem Bản đồ
1070     trace_form: 
1071       description: Miêu tả
1072       help: Trợ giúp
1073       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1074       tags: Thẻ
1075       tags_help: dấu phẩy phân cách
1076       upload_button: Tải lên
1077       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
1078       visibility: "Mức độ truy cập:"
1079       visibility_help: có nghĩa là gì?
1080       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1081     trace_header: 
1082       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1083       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
1084       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1085       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1086     trace_optionals: 
1087       tags: Thẻ
1088     trace_paging_nav: 
1089       of: trong
1090       showing: Xem trang
1091     view: 
1092       delete_track: Xóa tuyến đường này
1093       description: "Miêu tả:"
1094       download: tải xuống
1095       edit: sửa đổi
1096       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1097       filename: "Tên tập tin:"
1098       heading: Xem tuyến đường {{name}}
1099       map: bản đồ
1100       none: Không có
1101       owner: "Tác giả:"
1102       pending: CHƯA XỬ
1103       points: "Số nốt:"
1104       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1105       tags: "Thẻ:"
1106       title: Xem tuyến đường {{name}}
1107       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1108       uploaded: "Lúc tải lên:"
1109       visibility: "Mức độ truy cập:"
1110     visibility: 
1111       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1112       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1113       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1114       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1115   user: 
1116     account: 
1117       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1118       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1119       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1120       home location: "Vị trí Nhà:"
1121       latitude: "Vĩ độ:"
1122       longitude: "Kinh độ:"
1123       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1124       my settings: Tùy chọn
1125       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1126       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1127       profile description: "Tự giới thiệu:"
1128       public editing: 
1129         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1130         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1131         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1132         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1133         enabled link text: có nghĩa là gì?
1134         heading: "Sửa đổi công khai:"
1135       public editing note: 
1136         heading: Sửa đổi công khai
1137         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1138       return to profile: Trở về trang cá nhân
1139       save changes button: Lưu các Thay đổi
1140       title: Chỉnh sửa tài khoản
1141       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1142     confirm: 
1143       button: Xác nhận
1144       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
1145       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1146       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1147       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1148     confirm_email: 
1149       button: Xác nhận
1150       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1151       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1152       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1153       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1154     filter: 
1155       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1156     friend_map: 
1157       nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: [[nearby_user]]"
1158       your location: Vị trí của bạn
1159     go_public: 
1160       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1161     login: 
1162       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
1163       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1164       create_account: mở tài khoản
1165       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1166       heading: Đăng nhập
1167       login_button: Đăng nhập
1168       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1169       password: "Mật khẩu:"
1170       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
1171       title: Đăng nhập
1172     lost_password: 
1173       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1174       heading: Quên mất Mật khẩu?
1175       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1176       new password button: Đặt lại mật khẩu
1177       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1178       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1179       title: Quên mất mật khẩu
1180     make_friend: 
1181       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
1182       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
1183       success: "{{name}} mới là người bạn."
1184     new: 
1185       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1186       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1187       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1188       display name: "Tên hiển thị:"
1189       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1190       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1191       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1192       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1193       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1194       license_agreement: Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (BY-SA)</a>.
1195       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1196       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1197       password: "Mật khẩu:"
1198       signup: Đăng ký
1199       title: Mở tài khoản
1200     no_such_user: 
1201       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1202       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1203       title: Người dùng không tồn tại
1204     remove_friend: 
1205       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
1206       success: "{{name}} không còn là người bạn."
1207     reset_password: 
1208       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1209       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1210       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1211       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
1212       password: "Mật khẩu:"
1213       reset: Đặt lại Mật khẩu
1214       title: Đặt lại mật khẩu
1215     set_home: 
1216       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1217     view: 
1218       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1219       add as friend: thêm là người bạn
1220       add image: Thêm Hình
1221       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
1222       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1223       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1224       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1225       change your settings: thay đổi tùy chọn của bạn
1226       confirm: Xác nhận
1227       create_block: cấm người dùng này
1228       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1229       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1230       delete image: Xóa Hình
1231       delete_user: xóa tài khoản này
1232       description: Miêu tả
1233       diary: nhật ký
1234       edits: đóng góp
1235       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1236       hide_user: ẩn tài khoản này
1237       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
1238       km away: cách {{count}} km
1239       m away: cách {{count}} m
1240       mapper since: "Tham gia:"
1241       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1242       my diary: nhật ký của tôi
1243       my edits: đóng góp của tôi
1244       my settings: tùy chọn
1245       my traces: tuyến đường của tôi
1246       my_oauth_details: Xem chi tiết OAuth của tôi
1247       nearby users: "Người dùng ở gần:"
1248       new diary entry: mục nhật ký mới
1249       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1250       no home location: Chưa đặt vị trí nhà.
1251       no nearby users: Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần.
1252       remove as friend: dời người bạn
1253       role: 
1254         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1255         grant: 
1256           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1257           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1258         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1259         revoke: 
1260           administrator: Rút quyền quản lý viên
1261           moderator: Rút quyền điều hành viên
1262       send message: gửi thư
1263       settings_link_text: tùy chọn
1264       traces: tuyến đường
1265       unhide_user: hiện tài khoản này
1266       upload an image: Tải lên hình
1267       user image heading: Hình người dùng
1268       user location: Vị trí của người dùng
1269       your friends: Người bạn của bạn
1270   user_block: 
1271     blocks_by: 
1272       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1273       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1274       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1275     blocks_on: 
1276       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1277       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1278       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1279     create: 
1280       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1281       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1282       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1283     edit: 
1284       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1285       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1286       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1287       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1288       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1289       show: Xem tác vụ cấm này
1290       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1291       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1292     filter: 
1293       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1294       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1295       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1296     helper: 
1297       time_future: Hết hạn {{time}}.
1298       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1299       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1300     index: 
1301       empty: Chưa ai bị cấm.
1302       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1303       title: Người dùng bị cấm
1304     model: 
1305       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1306       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1307     new: 
1308       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1309       heading: Cấm {{name}}
1310       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1311       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1312       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1313       submit: Cấm người dùng
1314       title: Cấm {{name}}
1315       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1316       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1317     not_found: 
1318       back: Trở về trang đầu
1319       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1320     partial: 
1321       confirm: Bạn có chắc không?
1322       creator_name: Người cấm
1323       display_name: Người bị cấm
1324       edit: Sửa đổi
1325       not_revoked: (không bị hủy)
1326       reason: Lý do cấm
1327       revoke: Bỏ cấm!
1328       revoker_name: Người bỏ cấm
1329       show: Hiện
1330       status: Trạng thái
1331     period: "{{count}} giờ"
1332     revoke: 
1333       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1334       flash: Đã bỏ cấm.
1335       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1336       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1337       revoke: Bỏ cấm!
1338       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1339       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1340     show: 
1341       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1342       confirm: Bạn có chắc không?
1343       edit: Sửa đổi
1344       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1345       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1346       reason: "Lý do cấm:"
1347       revoke: Bỏ cấm!
1348       revoker: "Người bỏ cấm:"
1349       show: Hiện
1350       status: Trạng thái
1351       time_future: Hết hạn {{time}}
1352       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1353       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1354     update: 
1355       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1356       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1357   user_role: 
1358     filter: 
1359       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1360       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1361       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1362       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1363     grant: 
1364       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1365       confirm: Xác nhận
1366       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1367       heading: Xác nhận cấp vai trò
1368       title: Xác nhận cấp vai trò
1369     revoke: 
1370       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1371       confirm: Xác nhận
1372       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1373       heading: Xác nhận rút vai trò
1374       title: Xác nhận rút vai trò