]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/vi.yml
c16c7955b5d81b0210b8ecf7b46c46075681f31a
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 vi: 
9   activerecord: 
10     attributes: 
11       diary_comment: 
12         body: Nội dung
13       diary_entry: 
14         language: Ngôn ngữ
15         latitude: Vĩ độ
16         longitude: Kinh độ
17         title: Tiêu đề
18         user: Người dùng
19       friend: 
20         friend: Người bạn
21         user: Người dùng
22       message: 
23         body: Nội dung
24         recipient: Người nhận
25         sender: Người gửi
26         title: Tiêu đề
27       trace: 
28         description: Miêu tả
29         latitude: Vĩ độ
30         longitude: Kinh độ
31         name: Tên
32         public: Công khai
33         size: Kích cỡ
34         user: Người dùng
35         visible: Thấy được
36       user: 
37         active: Tích cực
38         description: Miêu tả
39         display_name: Tên Hiển thị
40         email: Thư điện tử
41         languages: Ngôn ngữ
42         pass_crypt: Mật khẩu
43     models: 
44       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
45       changeset: Bộ thay đổi
46       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
47       country: Quốc gia
48       diary_comment: Bình luận Nhật ký
49       diary_entry: Mục Nhật ký
50       friend: Người bạn
51       language: Ngôn ngữ
52       message: Thư
53       node: Nốt
54       node_tag: Thẻ Nốt
55       notifier: Trình báo
56       old_node: Nốt Cũ
57       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
58       old_relation: Quan hệ Cũ
59       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
60       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
61       old_way: Lối Cũ
62       old_way_node: Nốt Lối Cũ
63       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
64       relation: Quan hệ
65       relation_member: Thành viên Quan hệ
66       relation_tag: Thẻ Quan hệ
67       session: Phiên
68       trace: Tuyến đường
69       tracepoint: Điểm Tuyến đường
70       tracetag: Thẻ Tuyến đường
71       user: Người dùng
72       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
73       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
74       way: Lối
75       way_node: Nốt Lối
76       way_tag: Thẻ Lối
77   application: 
78     require_cookies: 
79       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
80     require_moderator: 
81       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
84       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
85   browse: 
86     changeset: 
87       changesetxml: Bộ thay đổi XML
88       feed: 
89         title: Bộ thay đổi %{id}
90         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
91       osmchangexml: osmChange XML
92       title: Bộ thay đổi
93     containing_relation: 
94       entry: Quan hệ %{relation_name}
95       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
96     not_found: 
97       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
98       type: 
99         changeset: bộ thay đổi
100         node: nốt
101         relation: quan hệ
102         way: lối
103     note: 
104       closed_title: "Ghi chú đã giải quyết: %{note_name}"
105       open_title: "Ghi chú chưa giải quyết: %{note_name}"
106       title: Ghi chú
107     redacted: 
108       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
109       redaction: Dãy ẩn %{id}
110       type: 
111         node: nốt
112         relation: quan hệ
113         way: lối
114     relation_member: 
115       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
116       type: 
117         node: Nốt
118         relation: Quan hệ
119         way: Lối
120     start_rjs: 
121       load_data: Tải Dữ liệu
122       loaded_an_area_with_num_features: Bạn đã tải vùng chứa %{num_features} đối tượng. Một số trình duyệt bị trục trặc khi hiển thị nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, các trình duyệt hoạt động tốt với tối đa %{max_features} đối tượng cùng lúc; nếu hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới.
123       loading: Đang tải…
124       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ %{bbox_size} quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
125     tag_details: 
126       tags: "Thẻ:"
127       wiki_link: 
128         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
129         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
130       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
131     timeout: 
132       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
133       type: 
134         changeset: bộ thay đổi
135         node: nốt
136         relation: quan hệ
137         way: lối
138   changeset: 
139     changeset: 
140       anonymous: Vô danh
141       no_edits: (không có thay đổi)
142       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
143     changeset_paging_nav: 
144       next: Sau »
145       previous: « Trước
146       showing_page: Trang %{page}
147     changesets: 
148       area: Vùng
149       comment: Miêu tả
150       id: ID
151       saved_at: Lúc Lưu
152       user: Người dùng
153     list: 
154       title: Các bộ thay đổi
155       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
156       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
157       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
158     timeout: 
159       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
160   diary_entry: 
161     comments: 
162       ago: cách đây %{ago}
163       comment: Bình luận
164       has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
165       newer_comments: Các Bình luận Sau
166       older_comments: Các Bình luận Trước
167       post: Mục nhật ký
168       when: Lúc đăng
169     diary_comment: 
170       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
171       confirm: Xác nhận
172       hide_link: Ẩn bình luận này
173     diary_entry: 
174       comment_count: 
175         other: "%{count} bình luận"
176         zero: Chưa có bình luận
177       comment_link: Bình luận về mục này
178       confirm: Xác nhận
179       edit_link: Sửa đổi mục này
180       hide_link: Ẩn mục này
181       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
182       reply_link: Trả lời mục này
183     edit: 
184       body: "Nội dung:"
185       language: "Ngôn ngữ:"
186       latitude: "Vĩ độ:"
187       location: "Vị trí:"
188       longitude: "Kinh độ:"
189       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
190       save_button: Lưu
191       subject: "Tiêu đề:"
192       title: Sửa đổi mục nhật ký
193       use_map_link: sử dụng bản đồ
194     feed: 
195       all: 
196         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
197         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
198       language: 
199         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
200         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
201       user: 
202         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
203         title: Các mục nhật ký của %{user}
204     list: 
205       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
206       new: Mục Nhật ký Mới
207       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
208       newer_entries: Mục Sau
209       no_entries: Chưa có mục nhật ký
210       older_entries: Mục Trước
211       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
212       title: Các Nhật ký Cá nhân
213       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
214       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
215       user_title: Nhật ký của %{user}
216     location: 
217       edit: Sửa
218       location: "Vị trí:"
219       view: Xem
220     new: 
221       title: Mục Nhật ký Mới
222     no_such_entry: 
223       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
224       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
225       title: Mục nhật ký không tồn tại
226     view: 
227       leave_a_comment: Bình luận
228       login: Đăng nhập
229       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
230       save_button: Lưu
231       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
232       user_title: Nhật ký của %{user}
233   editor: 
234     default: Mặc định (hiện là %{name})
235     id: 
236       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
237       name: iD
238     potlatch: 
239       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
240       name: Potlatch 1
241     potlatch2: 
242       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
243       name: Potlatch 2
244     remote: 
245       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
246       name: phần điều khiển từ xa
247   export: 
248     start: 
249       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
250       area_to_export: Vùng để Xuất
251       embeddable_html: HTML để Nhúng
252       export_button: Xuất
253       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
254       format: "Định dạng:"
255       format_to_export: Định dạng Xuất
256       image_size: Hình có Kích cỡ
257       latitude: "Vĩ độ:"
258       licence: Giấy phép
259       longitude: "Kinh độ:"
260       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
261       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
262       max: tối đa
263       options: Tùy chọn
264       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
265       output: Đầu ra
266       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
267       scale: Tỷ lệ
268       too_large: 
269         body: "Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn từ một dịch vụ sau:"
270         geofabrik: 
271           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật thường xuyên
272           title: Tải về Geofabrik
273         metro: 
274           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
275           title: Bản trích Metro
276         other: 
277           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
278           title: Nguồn Khác
279         planet: 
280           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật thường xuyên
281           title: Quả đất OSM
282       zoom: Thu phóng
283   geocoder: 
284     description: 
285       title: 
286         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
287         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
288       types: 
289         cities: Thành phố
290         places: Địa điểm
291         towns: Thị xã
292     direction: 
293       east: đông
294       north: bắc
295       north_east: đông bắc
296       north_west: tây bắc
297       south: nam
298       south_east: đông nam
299       south_west: tây nam
300       west: tây
301     distance: 
302       one: khoảng 1 km
303       other: khoảng %{count} km
304       zero: không tới 1 km
305     results: 
306       more_results: Thêm kết quả
307       no_results: Không tìm thấy kết quả
308     search: 
309       title: 
310         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
311         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
312         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
313         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
314         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
315         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
316         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
317         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
318     search_osm_nominatim: 
319       admin_levels: 
320         level10: Biên giới Khu phố
321         level2: Biên giới Quốc gia
322         level4: Biên giới Tỉnh bang
323         level5: Biên giới Miền
324         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
325         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
326         level9: Biên giới Làng
327       prefix: 
328         aerialway: 
329           chair_lift: Thang kéo Trượt tuyết Ngồi ghế
330           drag_lift: Thang kéo Trượt tuyết trên Mặt đất
331           station: Trạm Thang kéo
332         aeroway: 
333           aerodrome: Sân bay
334           apron: Sân Đậu Máy bay
335           gate: Cổng
336           helipad: Sân bay Trực thăng
337           runway: Đường băng
338           taxiway: Đường lăn
339           terminal: Nhà ga Sân bay
340         amenity: 
341           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
342           airport: Sân bay
343           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
344           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
345           atm: Máy Rút tiền Tự động
346           auditorium: Phòng hội họp
347           bank: Ngân hàng
348           bar: Quán rượu
349           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
350           bench: Ghế
351           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
352           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
353           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
354           brothel: Nhà chứa
355           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
356           bus_station: Bến Xe buýt
357           cafe: Quán Cà phê
358           car_rental: Chỗ Mướn Xe
359           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
360           car_wash: Tiệm Rửa Xe
361           casino: Sòng bạc
362           charging_station: Trạm Sạc Pin
363           cinema: Rạp phim
364           clinic: Phòng khám
365           club: Câu lạc bộ
366           college: Trường Cao đẳng
367           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
368           courthouse: Tòa
369           crematorium: Lò Hỏa táng
370           dentist: Nha sĩ
371           doctors: Bác sĩ
372           dormitory: Ký túc xá
373           drinking_water: Vòi Nước uống
374           driving_school: Trường Lái xe
375           embassy: Tòa Đại sứ
376           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
377           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
378           ferry_terminal: Trạm Phà
379           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
380           fire_station: Trạm Cứu hỏa
381           food_court: Khu Ẩm thực
382           fountain: Vòi nước
383           fuel: Cây xăng
384           grave_yard: Nghĩa địa
385           gym: Nhà Thể dục
386           hall: Hội trường
387           health_centre: Trung tâm Y tế
388           hospital: Bệnh viện
389           hotel: Khách sạn
390           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
391           ice_cream: Tiệm Kem
392           kindergarten: Tiểu học
393           library: Thư viện
394           market: Chợ
395           marketplace: Chợ phiên
396           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
397           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
398           nursery: Nhà trẻ
399           nursing_home: Viện Dưỡng lão
400           office: Văn phòng
401           park: Công viên
402           parking: Chỗ Đậu xe
403           pharmacy: Nhà thuốc
404           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
405           police: Cảnh sát
406           post_box: Hòm thư
407           post_office: Bưu điện
408           preschool: Trường Mầm non
409           prison: Nhà tù
410           pub: Quán rượu
411           public_building: Tòa nhà Công cộng
412           public_market: Chợ phiên
413           reception_area: Phòng Tiếp khách
414           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
415           restaurant: Nhà hàng
416           retirement_home: Nhà về hưu
417           sauna: Nhà Tắm hơi
418           school: Trường học
419           shelter: Nơi Trú ẩn
420           shop: Tiệm
421           shopping: Tiệm
422           shower: Vòi tắm
423           social_centre: Hội trường
424           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
425           social_facility: Cơ quan Xã hội
426           studio: Studio
427           supermarket: Siêu thị
428           swimming_pool: Hồ tắm
429           taxi: Taxi
430           telephone: Điện thoại Công cộng
431           theatre: Nhà hát
432           toilets: Vệ sinh
433           townhall: Thị sảnh
434           university: Trường Đại học
435           vending_machine: Máy Bán hàng
436           veterinary: Phẫu thuật Thú y
437           village_hall: Trụ sở Làng
438           waste_basket: Thùng rác
439           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
440           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
441         boundary: 
442           administrative: Biên giới Hành chính
443           census: Biên giới Điều tra Dân số
444           national_park: Vườn quốc gia
445           protected_area: Khu bảo tồn
446         bridge: 
447           aqueduct: Cống nước
448           suspension: Cầu Treo
449           swing: Cầu Quay
450           viaduct: Cầu Cạn
451           "yes": Cầu
452         building: 
453           "yes": Tòa nhà
454         emergency: 
455           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
456           phone: Điện thoại Khẩn cấp
457         highway: 
458           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
459           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
460           bus_stop: Trạm Xe buýt
461           byway: Đường mòn Đa mốt
462           construction: Đường Đang Xây
463           cycleway: Đường Xe đạp
464           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
465           footway: Đường Đi bộ
466           ford: Khúc Sông Cạn
467           living_street: Đường Hàng xóm
468           milestone: Mốc
469           minor: Đường Nhỏ
470           motorway: Đường Cao tốc
471           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
472           motorway_link: Đường Cao tốc
473           path: Lối
474           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
475           platform: Sân ga
476           primary: Đường Chính
477           primary_link: Đường Chính
478           proposed: Đường được Đề nghị
479           raceway: Đường đua
480           residential: Ngõ Dân cư
481           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
482           road: Đường
483           secondary: Đường Lớn
484           secondary_link: Đường Lớn
485           service: Ngách
486           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
487           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
488           steps: Cầu thang
489           stile: Cửa xoay
490           street_lamp: Đèn Đường phố
491           tertiary: Phố
492           tertiary_link: Phố
493           track: Đường mòn
494           trail: Đường mòn
495           trunk: Xa lộ
496           trunk_link: Xa lộ
497           unclassified: Ngõ
498           unsurfaced: Đường Không Lát
499         historic: 
500           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
501           battlefield: Chiến trường
502           boundary_stone: Mốc Biên giới
503           building: Tòa nhà
504           castle: Lâu đài
505           church: Nhà thờ
506           citywalls: Tường Thành phố
507           fort: Pháo đài
508           house: Nhà ở
509           icon: Thánh tượng
510           manor: Trang viên
511           memorial: Vật Tưởng niệm
512           mine: Mỏ
513           monument: Công trình Tưởng niệm
514           museum: Bảo tàng
515           ruins: Tàn tích
516           tomb: Mộ
517           tower: Tháp
518           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
519           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
520           wreck: Xác Tàu Đắm
521         landuse: 
522           allotments: Khu Vườn Gia đình
523           basin: Lưu vực
524           brownfield: Cánh đồng Nâu
525           cemetery: Nghĩa địa
526           commercial: Khu vực Thương mại
527           conservation: Bảo tồn
528           construction: Công trường Xây dựng
529           farm: Trại
530           farmland: Trại
531           farmyard: Sân Trại
532           forest: Rừng Trồng Cây
533           garages: Ga ra
534           grass: Cỏ
535           greenfield: Cánh đồng Xanh
536           industrial: Khu vực Công nghiệp
537           landfill: Nơi Đổ Rác
538           meadow: Đồng cỏ
539           military: Khu vực Quân sự
540           mine: Mỏ
541           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
542           orchard: Vườn Cây
543           park: Công viên
544           piste: Đường Trượt tuyết
545           quarry: Mỏ Đá
546           railway: Đường sắt
547           recreation_ground: Sân chơi
548           reservoir: Bể nước
549           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
550           residential: Khu vực Nhà ở
551           retail: Khu vực Buôn bán
552           road: Đất của con Đường
553           village_green: Sân Làng
554           vineyard: Vườn Nho
555           wetland: Đầm lầy
556           wood: Rừng
557         leisure: 
558           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
559           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
560           common: Đất Công
561           fishing: Hồ Đánh cá
562           fitness_station: Trạm Thể dục
563           garden: Vườn
564           golf_course: Sân Golf
565           ice_rink: Sân băng
566           marina: Bến tàu
567           miniature_golf: Golf Nhỏ
568           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
569           park: Công viên
570           pitch: Sân cỏ
571           playground: Sân chơi
572           recreation_ground: Sân Giải trí
573           sauna: Nhà Tắm hơi
574           slipway: Bến tàu
575           sports_centre: Trung tâm Thể thao
576           stadium: Sân vận động
577           swimming_pool: Hồ Bơi
578           track: Đường Chạy
579           water_park: Công viên Nước
580         military: 
581           airfield: Sân bay Không quân
582           barracks: Trại Lính
583           bunker: Boong ke
584         mountain_pass: 
585           "yes": Đèo
586         natural: 
587           bay: Vịnh
588           beach: Bãi biển
589           cape: Mũi đất
590           cave_entrance: Cửa vào Hang
591           channel: Eo biển
592           cliff: Vách đá
593           crater: Miệng Núi
594           dune: Cồn cát
595           feature: Đối tượng Thiên nhiên
596           fell: Đồi Cằn cỗi
597           fjord: Vịnh hẹp
598           forest: Rừng
599           geyser: Mạch nước Phun
600           glacier: Sông băng
601           heath: Bãi Hoang
602           hill: Đồi
603           island: Đảo
604           land: Đất
605           marsh: Đầm lầy
606           moor: Truông
607           mud: Bùn
608           peak: Đỉnh
609           point: Mũi đất
610           reef: Rạn san hô
611           ridge: Luống đất
612           river: Sông
613           rock: Đá
614           scree: Sườn Núi Đá
615           scrub: Đất Bụi rậm
616           shoal: Bãi cạn
617           spring: Suối
618           stone: Đá
619           strait: Eo biển
620           tree: Cây
621           valley: Thung lũng
622           volcano: Núi lửa
623           water: Nước
624           wetland: Đầm lầy
625           wetlands: Đầm lầy
626           wood: Rừng
627         office: 
628           accountant: Kế toán viên
629           architect: Kiến trúc sư
630           company: Công ty
631           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
632           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
633           government: Văn phòng Chính phủ
634           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
635           lawyer: Luật sư
636           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
637           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
638           travel_agent: Văn phòng Du lịch
639           "yes": Văn phòng
640         place: 
641           airport: Sân bay
642           city: Thành phố
643           country: Quốc gia
644           county: Quận hạt
645           farm: Trại
646           hamlet: Xóm
647           house: Nhà ở
648           houses: Dãy Nhà
649           island: Đảo
650           islet: Đảo Nhỏ
651           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
652           locality: Địa phương
653           moor: Truông
654           municipality: Đô thị
655           neighbourhood: Hàng xóm
656           postcode: Mã Bưu chính
657           region: Miền
658           sea: Biển
659           state: Tỉnh bang
660           subdivision: Hàng xóm
661           suburb: Ngoại ô
662           town: Thị xã/trấn
663           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
664           village: Làng
665         railway: 
666           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
667           construction: Đường sắt Đang Xây
668           disused: Đường sắt Không hoạt động
669           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
670           funicular: Đường sắt Leo núi
671           halt: Ga Xép
672           historic_station: Nhà ga Lịch sử
673           junction: Ga Đầu mối
674           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
675           light_rail: Đường sắt Nhẹ
676           miniature: Đường sắt Nhỏ
677           monorail: Đường sắt Một ray
678           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
679           platform: Ke ga
680           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
681           proposed: Đường sắt được Đề nghị
682           spur: Đường sắt Phụ
683           station: Nhà ga
684           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
685           subway: Trạm Xe điện Ngầm
686           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
687           switch: Ghi Đường sắt
688           tram: Đường Xe điện
689           tram_stop: Ga Xép Điện
690           yard: Sân ga
691         shop: 
692           alcohol: Tiệm Rượu
693           antiques: Tiệm Đồ cổ
694           art: Tiệm Nghệ phẩm
695           bakery: Tiệm Bánh
696           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
697           beverages: Tiệm Đồ uống
698           bicycle: Tiệm Xe đạp
699           books: Tiệm Sách
700           boutique: Tiệm Thời trang
701           butcher: Hàng Thịt
702           car: Tiệm Xe hơi
703           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
704           car_repair: Tiệm Sửa Xe
705           carpet: Tiệm Thảm
706           charity: Cửa hàng Từ thiện
707           chemist: Tiệm Dược phẩm
708           clothes: Tiệm Quần áo
709           computer: Tiệm Máy tính
710           confectionery: Tiệm Kẹo
711           convenience: Tiệm Tiện lợi
712           copyshop: Tiệm In ấn
713           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
714           deli: Deli
715           department_store: Cửa hàng Bách hóa
716           discount: Cửa hàng Giảm giá
717           doityourself: Tiệm Ngũ kim
718           dry_cleaning: Hấp tẩy
719           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
720           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
721           farm: Tiệm Nông cụ
722           fashion: Tiệm Thời trang
723           fish: Tiệm Cá
724           florist: Tiệm Hoa
725           food: Tiệm Thực phẩm
726           funeral_directors: Nhà tang lễ
727           furniture: Tiệm Đồ đạc
728           gallery: Thư viện Ảnh
729           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
730           general: Tiệm Đồ
731           gift: Tiệm Quà tặng
732           greengrocer: Tiệm Rau quả
733           grocery: Tiệm Tạp phẩm
734           hairdresser: Tiệm Làm tóc
735           hardware: Tiệm Ngũ kim
736           hifi: Cửa hàng Hi-fi
737           insurance: Bảo hiểm
738           jewelry: Tiệm Kim hoàn
739           kiosk: Quán
740           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
741           mall: Trung tâm Mua sắm
742           market: Chợ
743           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
744           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
745           music: Tiệm Nhạc
746           newsagent: Tiệm Báo
747           optician: Tiệm Kính mắt
748           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
749           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
750           pet: Tiệm Vật nuôi
751           pharmacy: Nhà thuốc
752           photo: Tiệm Rửa Hình
753           salon: Tiệm Làm tóc
754           second_hand: Tiệm Mua lại
755           shoes: Tiệm Giày
756           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
757           sports: Tiệm Thể thao
758           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
759           supermarket: Siêu thị
760           tailor: Tiệm May
761           toys: Tiệm Đồ chơi
762           travel_agency: Văn phòng Du lịch
763           video: Tiệm Phim
764           wine: Tiệm Rượu
765           "yes": Tiệm
766         tourism: 
767           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
768           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
769           attraction: Nơi Du lịch
770           bed_and_breakfast: Nhà trọ
771           cabin: Túp lều
772           camp_site: Nơi Cắm trại
773           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
774           chalet: Nhà ván
775           guest_house: Nhà khách
776           hostel: Nhà trọ
777           hotel: Khách sạn
778           information: Thông tin
779           lean_to: Nhà chái
780           motel: Khách sạn Dọc đường
781           museum: Bảo tàng
782           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
783           theme_park: Công viên Giải trí
784           valley: Thung lũng
785           viewpoint: Thắng cảnh
786           zoo: Vườn thú
787         tunnel: 
788           culvert: Cống
789           "yes": Đường hầm
790         waterway: 
791           artificial: Dòng nước Nhân tạo
792           boatyard: Bãi Thuyền
793           canal: Kênh
794           connector: Đường thủy Nối
795           dam: Đập
796           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
797           ditch: Mương
798           dock: Vũng tàu
799           drain: Cống
800           lock: Âu tàu
801           lock_gate: Âu tàu
802           mineral_spring: Suối Nước khoáng
803           mooring: Cột neo tàu
804           rapids: Thác ghềnh
805           river: Sông
806           riverbank: Bờ sông
807           stream: Dòng suối
808           wadi: Dòng sông Vào mùa
809           water_point: Máy bơm nước
810           waterfall: Thác
811           weir: Đập Tràn
812   javascripts: 
813     close: Đóng
814     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn chuột vào đây.
815     key: 
816       title: Chú giải Bản đồ
817       tooltip: Chú giải Bản đồ
818       tooltip_disabled: Bảng Chú giải chỉ có sẵn cho lớp Chuẩn
819     map: 
820       base: 
821         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
822         hot: Nhân đạo
823         mapquest: MapQuest Mở
824         standard: Chuẩn
825         transport_map: Bản đồ Giao thông
826       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
827       layers: 
828         data: Dữ liệu Bản đồ
829         header: Lớp Bản đồ
830         notes: Ghi chú Bản đồ
831         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
832         title: Lớp
833       locate: 
834         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
835         title: Nhảy tới Vị trí của Tôi
836       zoom: 
837         in: Phóng to
838         out: Thu nhỏ
839     notes: 
840       new: 
841         add: Thêm Ghi chú
842         intro: Những thông tin bạn nhập được hiển thị cho những người dùng khác để cho họ cải thiện bản đồ. Xin vui lòng chuyển ghim vào đúng vị trí và ghi chú trong hộp bên dưới càng rõ ràng càng tốt.
843       show: 
844         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp; các bình luận này cần được xác nhận lại.
845         closed_by: được giải quyết bởi <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
846         closed_by_anonymous: được giải quyết bởi người dùng vô danh vào %{time}
847         comment: Bình luận
848         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
849         commented_by: bình luận của <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
850         commented_by_anonymous: bình luận của người dùng vô danh vào %{time}
851         hide: Ẩn
852         opened_by: do <a href='%{user_url}'>%{user}</a> tạo ra vào %{time}
853         opened_by_anonymous: do người dùng vô danh tạo ra vào %{time}
854         permalink: Liên kết Thường trực
855         reactivate: Mở lại
856         reopened_by: được <a href='%{user_url}'>%{user}</a> mở lại vào %{time}
857         reopened_by_anonymous: được người dùng vô danh mở lại vào %{time}
858         resolve: Giải quyết
859     share: 
860       cancel: Hủy bỏ
861       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
862       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
863       download: Tải về
864       embed: HTML
865       format: "Định dạng:"
866       image: Hình ảnh
867       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
868       include_marker: Ghim trên bản đồ
869       link: Liên kết hoặc HTML
870       long_link: Liên kết
871       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
872       scale: "Tỷ lệ:"
873       short_link: Liên kết Ngắn gọn
874       short_url: URL Ngắn gọn
875       title: Chia sẻ
876       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
877     site: 
878       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
879       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
880       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
881       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
882   layouts: 
883     community: Cộng đồng
884     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
885     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
886     copyright: Bản quyền & Giấy phép
887     data: Dữ liệu
888     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
889     edit: Sửa đổi
890     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
891     export: Xuất
892     export_data: Xuất Dữ liệu
893     foundation: Quỹ OpenStreetMap
894     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
895     gps_traces: Tuyến đường GPS
896     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
897     help: Trợ giúp
898     history: Lịch sử
899     home: Về Vị trí Nhà ở
900     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
901     log_in: đăng nhập
902     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
903     logo: 
904       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
905     logout: Đăng xuất
906     make_a_donation: 
907       text: Quyên góp
908       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
909     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
910     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
911     partners_bytemark: Bytemark Hosting
912     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
913     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
914     partners_partners: các công ty bảo trợ
915     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
916     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
917     sign_up: mở tài khoản
918     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
919     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
920     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
921     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
922   license_page: 
923     foreign: 
924       english_link: nguyên bản tiếng Anh
925       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
926       title: Thông tin về bản dịch này
927     legal_babble: 
928       attribution_example: 
929         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
930         title: Ví dụ ghi công
931       contributors_at_html: "<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>)."
932       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada)."
933       contributors_footer_1_html: "Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi\">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki."
934       contributors_footer_2_html: "  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào."
935       contributors_fr_html: "<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>)."
936       contributors_gb_html: "<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12."
937       contributors_intro_html: "Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:"
938       contributors_nl_html: "<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
939       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu."
940       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
941       contributors_za_html: "<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu."
942       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng góp vào OpenStreetMap”.
943       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến creativecommons.org.
944       credit_3_html: "Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.\nVí dụ:"
945       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
946       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
947       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
948       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
949       intro_1_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data\nCommons</a> (ODbL)."
950       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
951       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
952       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
953       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.
954       more_title_html: Tìm hiểu thêm
955       title_html: Bản quyền và Giấy phép
956     native: 
957       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
958       native_link: bản dịch tiếng Việt
959       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
960       title: Giới thiệu về trang này
961   message: 
962     delete: 
963       deleted: Đã xóa thư
964     inbox: 
965       date: Ngày
966       from: Từ
967       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
968       my_inbox: Hộp thư đến
969       new_messages: "%{count} thư mới"
970       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
971       old_messages: "%{count} thư cũ"
972       outbox: đã gửi
973       people_mapping_nearby: những người ở gần
974       subject: Tiêu đề
975       title: Hộp thư
976     mark: 
977       as_read: Thư đã đọc
978       as_unread: Thư chưa đọc
979     message_summary: 
980       delete_button: Xóa
981       read_button: Đánh dấu là đã đọc
982       reply_button: Trả lời
983       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
984     new: 
985       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
986       body: Nội dung
987       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
988       message_sent: Thư đã gửi
989       send_button: Gửi
990       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
991       subject: Tiêu đề
992       title: Gửi thư
993     no_such_message: 
994       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
995       heading: Thư không tồn tại
996       title: Thư không tồn tại
997     outbox: 
998       date: Ngày
999       inbox: thư đến
1000       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1001       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1002       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1003       outbox: thư đã gửi
1004       people_mapping_nearby: những người ở gần
1005       subject: Tiêu đề
1006       title: Hộp thư đã gửi
1007       to: Tới
1008     read: 
1009       back: Quay lại
1010       date: Ngày
1011       from: Từ
1012       reply_button: Trả lời
1013       subject: Tiêu đề
1014       title: Đọc thư
1015       to: Tới
1016       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1017       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1018     reply: 
1019       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1020     sent_message_summary: 
1021       delete_button: Xóa
1022   note: 
1023     description: 
1024       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
1025       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
1026       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
1027       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
1028       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
1029       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
1030       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
1031       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
1032     entry: 
1033       comment: Bình luận
1034       full: Ghi chú đầy đủ
1035     mine: 
1036       ago_html: cách đây %{when}
1037       created_at: Lúc tạo
1038       creator: Người tạo
1039       description: Miêu tả
1040       heading: Ghi chú của %{user}
1041       id: Mã số
1042       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
1043       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1044       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1045     rss: 
1046       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
1047       commented: bình luận mới (gần %{place})
1048       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
1049       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
1050       opened: mở ghi chú (gần %{place})
1051       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
1052       title: Ghi chú OpenStreetMap
1053   notifier: 
1054     diary_comment_notification: 
1055       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1056       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1057       hi: Chào %{to_user},
1058       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1059     email_confirm: 
1060       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1061     email_confirm_html: 
1062       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1063       greeting: Chào bạn,
1064       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1065     email_confirm_plain: 
1066       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1067       greeting: Chào bạn,
1068       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1069     friend_notification: 
1070       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1071       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1072       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1073       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn"
1074     gpx_notification: 
1075       and_no_tags: và không có thẻ
1076       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1077       failure: 
1078         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1079         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1080         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1081         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1082         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1083       greeting: Chào bạn,
1084       success: 
1085         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1086         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1087       with_description: với miêu tả
1088       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1089     lost_password: 
1090       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1091     lost_password_html: 
1092       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1093       greeting: Chào bạn,
1094       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1095     lost_password_plain: 
1096       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1097       greeting: Chào bạn,
1098       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1099     message_notification: 
1100       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời tại %{replyurl}
1101       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1102       hi: Chào %{to_user},
1103     note_comment_notification: 
1104       anonymous: Người dùng vô danh
1105       closed: 
1106         commented_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1107         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1108         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn"
1109         your_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1110       commented: 
1111         commented_note: "%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú bản đồ gần %{place}."
1112         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1113         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của bạn"
1114         your_note: "%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1115       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1116       greeting: Chào bạn,
1117       reopened: 
1118         commented_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1119         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1120         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn"
1121         your_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1122     signup_confirm: 
1123       confirm: "Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này. Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của bạn:"
1124       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1125       greeting: Chào bạn!
1126       subject: "[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap"
1127       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin về cách bắt đầu.
1128   oauth: 
1129     oauthorize: 
1130       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1131       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1132       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1133       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1134       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1135       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1136       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1137       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1138       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1139     revoke: 
1140       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1141   oauth_clients: 
1142     create: 
1143       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1144     destroy: 
1145       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1146     edit: 
1147       submit: Sửa đổi
1148       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1149     form: 
1150       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1151       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1152       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1153       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1154       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1155       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1156       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1157       callback_url: URL Gọi lại
1158       name: Tên
1159       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1160       required: Bắt buộc
1161       support_url: URL Trợ giúp
1162       url: URL Trang chủ Chương trình
1163     index: 
1164       application: Tên Chương trình
1165       issued_at: Lúc Cho phép
1166       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1167       my_apps: Trình khách của Tôi
1168       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1169       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1170       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1171       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1172       revoke: Thu hồi!
1173       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1174     new: 
1175       submit: Đăng ký
1176       title: Đăng ký chương trình mới
1177     not_found: 
1178       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1179     show: 
1180       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1181       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1182       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1183       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1184       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1185       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1186       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1187       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1188       authorize_url: "Cho phép URL:"
1189       confirm: Bạn có chắc không?
1190       delete: Xóa Trình khách
1191       edit: Sửa đổi Chi tiết
1192       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1193       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1194       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1195       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1196       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1197       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1198     update: 
1199       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1200   redaction: 
1201     create: 
1202       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
1203     destroy: 
1204       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
1205       flash: Đã xóa dãy ẩn.
1206       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
1207     edit: 
1208       description: Miêu tả
1209       heading: Sửa đổi dãy ẩn
1210       submit: Lưu dãy ẩn
1211       title: Sửa đổi dãy ẩn
1212     index: 
1213       empty: Không có dãy ẩn để xem.
1214       heading: Danh sách dãy ẩn
1215       title: Danh sách dãy ẩn
1216     new: 
1217       description: Miêu tả
1218       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
1219       submit: Ẩn dãy phiên bản
1220       title: Đang ẩn dãy phiên bản
1221     show: 
1222       confirm: Bạn có chắc không?
1223       description: "Miêu tả:"
1224       destroy: Xóa dãy ẩn này
1225       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
1226       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
1227       title: Đang xem dãy ẩn
1228       user: "Người ẩn:"
1229     update: 
1230       flash: Các thay đổi đã được lưu.
1231   site: 
1232     edit: 
1233       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1234       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1235       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1236       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1237       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1238       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1239       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1240       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1241       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1242       user_page_link: trang cá nhân
1243     index: 
1244       createnote: Thêm ghi chú
1245       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1246       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1247       license: 
1248         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát hành theo giấy phép mở
1249       permalink: Liên kết Thường trực
1250       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1251       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1252     key: 
1253       table: 
1254         entry: 
1255           admin: Biên giới hành chính
1256           allotments: Khu vườn gia đình
1257           apron: 
1258             - Sân đậu máy bay
1259             - nhà ga hành khách
1260           bridge: Đường rắn = cầu
1261           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1262           brownfield: Cánh đồng nâu
1263           building: Kiến trúc quan trọng
1264           byway: Đường mòn đa mốt
1265           cable: 
1266             - Đường xe cáp
1267             - thang kéo trượt tuyết
1268           cemetery: Nghĩa địa
1269           centre: Trung tâm thể thao
1270           commercial: Khu vực thương mại
1271           common: 
1272             - Đất công
1273             - bãi cỏ
1274           construction: Đường đang xây
1275           cycleway: Đường xe đạp
1276           destination: Chỉ giao thông địa phương
1277           farm: Ruộng
1278           footway: Đường đi bộ
1279           forest: Rừng trồng cây
1280           golf: Sân golf
1281           heathland: Vùng cây bụi
1282           industrial: Khu vực công nghiệp
1283           lake: 
1284             - Hồ
1285             - bể nước
1286           military: Khu vực quân sự
1287           motorway: Đường cao tốc
1288           park: Công viên
1289           permissive: Đường cho phép
1290           pitch: Sân cỏ
1291           primary: Đường chính
1292           private: Đường riêng
1293           rail: Đường sắt
1294           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1295           resident: Khu vực nhà ở
1296           retail: Khu vực buôn bán
1297           runway: 
1298             - Đường băng
1299             - đường băng
1300           school: 
1301             - Trường học
1302             - đại học
1303           secondary: Đường lớn
1304           station: Nhà ga
1305           subway: Đường ngầm
1306           summit: 
1307             - Đỉnh núi
1308             - đồi
1309           tourist: Nơi du lịch
1310           track: Đường mòn
1311           tram: 
1312             - Đường sắt nhẹ
1313             - xe điện
1314           trunk: Xa lộ
1315           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1316           unclassified: Đường không phân loại
1317           unsurfaced: Đường không lát
1318           wood: Rừng
1319     markdown_help: 
1320       alt: Văn bản thay thế
1321       first: Khoản mục đầu tiên
1322       heading: Đề mục
1323       headings: Đề mục
1324       image: Hình ảnh
1325       link: Liên kết
1326       ordered: Danh sách đánh số
1327       second: Khoản mục sau
1328       subheading: Đề mục con
1329       text: Văn bản
1330       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1331       unordered: Danh sách không đánh số
1332       url: URL
1333     richtext_area: 
1334       edit: Sửa đổi
1335       preview: Xem trước
1336     search: 
1337       search: Tìm kiếm
1338       submit_text: Đi
1339       where_am_i: Tôi ở đâu?
1340       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1341     sidebar: 
1342       close: Đóng
1343       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1344   time: 
1345     formats: 
1346       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1347   trace: 
1348     create: 
1349       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1350       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1351     delete: 
1352       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1353     description: 
1354       description_with_count: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1355       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1356     edit: 
1357       description: "Miêu tả:"
1358       download: tải về
1359       edit: sửa đổi
1360       filename: "Tên tập tin:"
1361       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1362       map: bản đồ
1363       owner: "Tác giả:"
1364       points: "Số nốt:"
1365       save_button: Lưu các Thay đổi
1366       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1367       tags: "Thẻ:"
1368       tags_help: dấu phẩy phân cách
1369       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1370       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1371       visibility: "Mức độ truy cập:"
1372       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1373       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1374     georss: 
1375       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1376     list: 
1377       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1378       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
1379       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1380       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1381       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1382       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1383     make_public: 
1384       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1385     offline: 
1386       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1387       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1388     offline_warning: 
1389       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1390     trace: 
1391       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1392       by: bởi
1393       count_points: "%{count} nốt"
1394       edit: sửa đổi
1395       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1396       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1397       in: trong
1398       map: bản đồ
1399       more: thêm
1400       pending: CHƯA XỬ
1401       private: RIÊNG
1402       public: CÔNG KHAI
1403       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1404       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1405       view_map: Xem Bản đồ
1406     trace_form: 
1407       description: "Miêu tả:"
1408       help: Trợ giúp
1409       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1410       tags: "Thẻ:"
1411       tags_help: dấu phẩy phân cách
1412       upload_button: Tải lên
1413       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1414       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1415       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1416       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1417     trace_header: 
1418       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1419       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1420       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1421       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1422     trace_optionals: 
1423       tags: Thẻ
1424     trace_paging_nav: 
1425       newer: Tuyến đường Mới hơn
1426       older: Tuyến đường Cũ hơn
1427       showing_page: Trang %{page}
1428     view: 
1429       delete_track: Xóa tuyến đường này
1430       description: "Miêu tả:"
1431       download: tải về
1432       edit: sửa đổi
1433       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1434       filename: "Tên tập tin:"
1435       heading: Xem tuyến đường %{name}
1436       map: bản đồ
1437       none: Không có
1438       owner: "Tác giả:"
1439       pending: CHƯA XỬ
1440       points: "Số nốt:"
1441       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1442       tags: "Thẻ:"
1443       title: Xem tuyến đường %{name}
1444       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1445       uploaded: "Lúc tải lên:"
1446       visibility: "Mức độ truy cập:"
1447     visibility: 
1448       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1449       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1450       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1451       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1452   user: 
1453     account: 
1454       contributor terms: 
1455         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1456         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1457         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1458         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1459         link text: đây là gì?
1460         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1461         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1462       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1463       delete image: Xóa hình hiện dùng
1464       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1465       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1466       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1467       gravatar: 
1468         gravatar: Sử dụng Gravatar
1469         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1470         link text: đây là gì?
1471       home location: "Vị trí Nhà:"
1472       image: "Hình:"
1473       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1474       keep image: Giữ hình hiện dùng
1475       latitude: "Vĩ độ:"
1476       longitude: "Kinh độ:"
1477       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1478       my settings: Tùy chọn
1479       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1480       new image: Thêm hình
1481       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1482       openid: 
1483         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1484         link text: đây là gì?
1485         openid: "OpenID:"
1486       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1487       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1488       profile description: "Tự giới thiệu:"
1489       public editing: 
1490         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1491         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1492         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1493         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1494         enabled link text: đây là gì?
1495         heading: "Sửa đổi công khai:"
1496       public editing note: 
1497         heading: Sửa đổi công khai
1498         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1499       replace image: Thay hình hiện dùng
1500       return to profile: Trở về trang cá nhân
1501       save changes button: Lưu các Thay đổi
1502       title: Chỉnh sửa tài khoản
1503       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1504     confirm: 
1505       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1506       button: Xác nhận
1507       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
1508       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
1509       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
1510       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1511       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác nhận lần nữa.
1512       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
1513     confirm_email: 
1514       button: Xác nhận
1515       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1516       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1517       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1518       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1519     confirm_resend: 
1520       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1521       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1522     filter: 
1523       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1524     go_public: 
1525       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1526     list: 
1527       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1528       empty: Không tìm thấy người dùng.
1529       heading: Người dùng
1530       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1531       showing: 
1532         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1533         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1534       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1535       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1536       title: Người dùng
1537     login: 
1538       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
1539       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1540       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1541       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1542       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:"
1543       heading: Đăng nhập
1544       login_button: Đăng nhập
1545       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1546       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1547       no account: Chưa có tài khoản?
1548       openid: "%{logo} OpenID:"
1549       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1550       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1551       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1552       openid_providers: 
1553         aol: 
1554           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1555           title: Đăng nhập với AOL
1556         google: 
1557           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1558           title: Đăng nhập với Google
1559         myopenid: 
1560           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1561           title: Đăng nhập với myOpenID
1562         openid: 
1563           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1564           title: Đăng nhập dùng OpenID
1565         wordpress: 
1566           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1567           title: Đăng nhập với WordPress
1568         yahoo: 
1569           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1570           title: Đăng nhập với Yahoo!
1571       password: "Mật khẩu:"
1572       register now: Mở tài khoản ngay
1573       remember: Nhớ tôi
1574       title: Đăng nhập
1575       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1576       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1577       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1578     logout: 
1579       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1580       logout_button: Đăng xuất
1581       title: Đăng xuất
1582     lost_password: 
1583       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1584       heading: Quên mất Mật khẩu?
1585       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1586       new password button: Đặt lại mật khẩu
1587       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1588       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1589       title: Quên mất mật khẩu
1590     make_friend: 
1591       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1592       button: Thêm là người bạn
1593       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
1594       heading: Kết bạn với %{user}?
1595       success: "%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!"
1596     new: 
1597       about: 
1598         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1599         html: "<p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>\n<p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>"
1600       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1601       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1602       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1603       continue: Mở tài khoản
1604       display name: "Tên hiển thị:"
1605       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1606       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1607       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1608       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1609       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy định quyền riêng tư</a>)
1610       openid: "%{logo} OpenID:"
1611       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1612       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1613       password: "Mật khẩu:"
1614       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1615       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1616       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1617       title: Mở tài khoản
1618       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1619     no_such_user: 
1620       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1621       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1622       title: Người dùng không tồn tại
1623     popup: 
1624       friend: Người bạn
1625       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1626       your location: Vị trí của bạn
1627     remove_friend: 
1628       button: Hủy kết nối bạn
1629       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1630       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1631       success: "%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn."
1632     reset_password: 
1633       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1634       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1635       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1636       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1637       password: "Mật khẩu:"
1638       reset: Đặt lại Mật khẩu
1639       title: Đặt lại mật khẩu
1640     set_home: 
1641       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1642     suspended: 
1643       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1644       heading: Tài khoản bị Cấm
1645       title: Tài khoản bị Cấm
1646       webmaster: chủ trang
1647     terms: 
1648       agree: Chấp nhận
1649       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1650       consider_pd_why: đây là gì?
1651       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1652       decline: Từ chối
1653       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1654       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1655       heading: Điều kiện đóng góp
1656       legale_names: 
1657         france: Pháp
1658         italy: Ý
1659         rest_of_world: Các nước khác
1660       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1661       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1662       title: Điều kiện đóng góp
1663       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1664     view: 
1665       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1666       add as friend: Kết Bạn
1667       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1668       block_history: tác vụ cấm người này
1669       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1670       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1671       comments: Bình luận
1672       confirm: Xác nhận
1673       confirm_user: xác nhận người dùng này
1674       create_block: cấm người dùng này
1675       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1676       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1677       ct declined: Từ chối
1678       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1679       ct undecided: Chưa quyết định
1680       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1681       delete_user: xóa tài khoản này
1682       description: Miêu tả
1683       diary: Nhật ký
1684       edits: Đóng góp
1685       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1686       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1687       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1688       hide_user: ẩn tài khoản này
1689       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người dùng ở gần.
1690       km away: cách %{count} km
1691       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1692       m away: cách %{count} m
1693       mapper since: "Tham gia:"
1694       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1695       my comments: Bình luận của Tôi
1696       my diary: Nhật ký của Tôi
1697       my edits: Đóng góp của Tôi
1698       my notes: Ghi chú của Tôi
1699       my profile: Trang của Tôi
1700       my settings: Tùy chọn
1701       my traces: Tuyến đường của Tôi
1702       nearby users: Người dùng khác ở gần
1703       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1704       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1705       new diary entry: mục nhật ký mới
1706       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1707       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1708       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1709       oauth settings: thiết lập OAuth
1710       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1711       role: 
1712         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1713         grant: 
1714           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1715           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1716         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1717         revoke: 
1718           administrator: Rút quyền quản lý viên
1719           moderator: Rút quyền điều hành viên
1720       send message: Gửi Thư
1721       settings_link_text: tùy chọn
1722       spam score: "Điểm số Spam:"
1723       status: "Trạng thái:"
1724       traces: Tuyến đường
1725       unhide_user: hiện tài khoản này
1726       user location: Vị trí của người dùng
1727       your friends: Bạn bè của bạn
1728   user_block: 
1729     blocks_by: 
1730       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1731       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1732       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1733     blocks_on: 
1734       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1735       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1736       title: Các tác vụ cấm %{name}
1737     create: 
1738       flash: Cấm người dùng %{name}.
1739       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1740       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1741     edit: 
1742       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1743       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1744       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1745       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1746       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1747       show: Xem tác vụ cấm này
1748       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1749       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1750     filter: 
1751       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1752       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1753     helper: 
1754       time_future: Hết hạn %{time}.
1755       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1756       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1757     index: 
1758       empty: Chưa ai bị cấm.
1759       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1760       title: Người dùng bị cấm
1761     model: 
1762       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1763       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1764     new: 
1765       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1766       heading: Cấm %{name}
1767       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1768       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1769       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1770       submit: Cấm người dùng
1771       title: Cấm %{name}
1772       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1773       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1774     not_found: 
1775       back: Trở về trang đầu
1776       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1777     partial: 
1778       confirm: Bạn có chắc không?
1779       creator_name: Người cấm
1780       display_name: Người bị cấm
1781       edit: Sửa đổi
1782       next: Sau »
1783       not_revoked: (không bị hủy)
1784       previous: « Trước
1785       reason: Lý do cấm
1786       revoke: Bỏ cấm!
1787       revoker_name: Người bỏ cấm
1788       show: Hiện
1789       showing_page: Trang %{page}
1790       status: Trạng thái
1791     period: "%{count} giờ"
1792     revoke: 
1793       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1794       flash: Đã bỏ cấm.
1795       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1796       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1797       revoke: Bỏ cấm!
1798       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1799       title: Bỏ cấm %{block_on}
1800     show: 
1801       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1802       confirm: Bạn có chắc không?
1803       edit: Sửa đổi
1804       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1805       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1806       reason: "Lý do cấm:"
1807       revoke: Bỏ cấm!
1808       revoker: "Người bỏ cấm:"
1809       show: Hiện
1810       status: Trạng thái
1811       time_future: Hết hạn %{time}
1812       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1813       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1814     update: 
1815       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1816       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1817   user_role: 
1818     filter: 
1819       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1820       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1821       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1822       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1823     grant: 
1824       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1825       confirm: Xác nhận
1826       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1827       heading: Xác nhận cấp vai trò
1828       title: Xác nhận cấp vai trò
1829     revoke: 
1830       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1831       confirm: Xác nhận
1832       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1833       heading: Xác nhận rút vai trò
1834       title: Xác nhận rút vai trò
1835   welcome_page: 
1836     add_a_note: 
1837       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1838       paragraph_2_html: "Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú\n<span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn."
1839       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1840     basic_terms: 
1841       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép sửa đổi bản đồ.
1842       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà hàng hoặc một cái cây.
1843       paragraph_1_html: "Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp vào OpenStreetMap:"
1844       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1845       title: Thuật ngữ Cơ bản
1846       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường, dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1847     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
1848     questions: 
1849       paragraph_1_html: Bạn có cần giúp đỡ với trình vẽ, hoặc chưa chắc chắn về cách sử dụng OpenStreetMap? Hãy hỏi cộng đồng tại <a href='http://help.openstreetmap.org/'>trung tâm hỏi đáp</a>.
1850       title: Có thắc mắc?
1851     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1852     title: Hoan nghênh!
1853     whats_on_the_map: 
1854       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ trực tuyến khác.
1855       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em> – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1856       title: Mục đích của Bản đồ