]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/ne.yml
cac1ea41613cab76bd4342492eaf5e201ac8bb44
[rails.git] / config / locales / ne.yml
1 # Messages for Nepali (नेपाली)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: सरोज कुमार ढकाल
5 ne: 
6   browse: 
7     changeset: 
8       changeset: "चेन्जसेट: %{id}"
9       changesetxml: चेन्जसेट XML
10       download: डाउनलोड गर्ने %{changeset_xml_link} वा %{osmchange_xml_link}
11       feed: 
12         title: चेन्जसेट %{id}
13         title_comment: चेन्जसेट %{id} - %{comment}
14       title: चेन्जसेट
15     changeset_details: 
16       belongs_to: "स्वामित्व:"
17       box: बाकस
18       closed_at: "बन्द गरिएको:"
19       created_at: "श्रृजना गरिएको:"
20       show_area_box: क्षेत्र बाकस देखाउने
21     common_details: 
22       changeset_comment: "टिप्पणी:"
23       edited_at: "समपादित :"
24       edited_by: "सम्पादक:"
25       in_changeset: "चेन्जसेटमा:"
26       version: "संस्करण:"
27     containing_relation: 
28       entry: सम्बन्ध %{relation_name}
29       entry_role: सम्बन्ध %{relation_name} (as %{relation_role})
30     map: 
31       deleted: मेटियो
32       larger: 
33         area: क्षेत्र ठूलो नक्सामा हेर्ने
34         node: नोड ठूलो नक्सामा हेर्ने
35         relation: सम्बन्ध ठूलो नक्सामा हेर्ने
36         way: बाटो ठूलो नक्सामा हेर्ने \
37       loading: लोड हुदैछ...
38     navigation: 
39       all: 
40         next_changeset_tooltip: पछिल्लो चेन्जसेट
41         prev_changeset_tooltip: अघिल्लो चेन्जसेट
42       user: 
43         name_changeset_tooltip: " %{user}को सम्पादन हेर्ने"
44         next_changeset_tooltip: पछिल्लो सम्पादन %{user}
45         prev_changeset_tooltip: पहिलो सम्पादन %{user}
46     node: 
47       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} वा%{edit_link}"
48       download_xml: " XML डाउनलोड गर्ने"
49       edit: सम्पादन
50       node: नोड
51       node_title: "नोड: %{node_name}"
52       view_history: इतिहास हेर्ने
53     node_details: 
54       coordinates: "अक्षांशहरु:"
55       part_of: "को खण्ड:"
56     node_history: 
57       download: "%{download_xml_link} वा %{view_details_link}"
58       download_xml: XML डाउनलोड गर्ने
59       node_history: नोड इतिहास \
60       node_history_title: "नोड इतिहास: %{node_name}"
61       view_details: बिस्तृत जानकारी हेर्ने \
62     not_found: 
63       sorry: माफ गर्नुहोस, %{id} आईडी भएको %{type}  , फेला पार्न सकिएन ।
64       type: 
65         changeset: परिवर्तनसेट \
66         node: नोड
67         relation: सम्बन्ध
68         way: बाटो
69     paging_nav: 
70       of: को \
71       showing_page: देखाउदै पृष्ठ
72     relation: 
73       download: "%{download_xml_link} वा %{view_history_link}"
74       download_xml: " XML डाउनलोड गर्ने"
75       relation: सम्बन्ध
76       relation_title: "सम्बन्ध: %{relation_name}"
77       view_history: इतिहास हेर्ने
78     relation_details: 
79       members: "सदस्यहरु:"
80       part_of: "को खण्ड:"
81     relation_history: 
82       download: "%{download_xml_link} वा %{view_details_link}"
83       download_xml: XML डाउनलोड गर्ने
84       relation_history: सम्बन्ध इतिहास
85       relation_history_title: "सम्बन्ध इतिहास: %{relation_name}"
86       view_details: विस्तृत जानकारी हेर्ने
87     relation_member: 
88       entry_role: "%{type} %{name}  %{role}को रुपमा"
89       type: 
90         node: नोड
91         relation: सम्बन्ध
92         way: बाटो
93     start: 
94       manually_select: आफै फरक क्षेत्र छान्ने
95       view_data: हालको मानचित्रबाट डेटा हेर्ने
96     start_rjs: 
97       data_frame_title: डेटा \
98       data_layer_name: डेटा
99       details: विस्तृत जानकारी
100       drag_a_box: क्षेत्र छान्न नक्साको बाकसलाई घिसार्नुहोस
101       edited_by_user_at_timestamp: " [[user]]द्रारा  [[timestamp]]मा सम्पादित \\"
102       history_for_feature: " [[feature]]को इतिहास"
103       load_data: डेटा लोडगर्ने
104       loading: लोड हुदैछ...
105       manually_select: आफै अर्को क्षेत्र छान्नुहोस \
106       object_list: 
107         api: यो क्षेत्र API बाट निकाल्नुहोस \
108         back: वस्तु सुची देखाउने
109         details: विस्तृत जानकारीहरु \
110         heading: वस्तु सुची
111         history: 
112           type: 
113             node: नोड [[id]]
114             way: बाटो [[id]]
115         selected: 
116           type: 
117             node: नोड [[id]]
118             way: बाटो [[id]]
119         type: 
120           node: नोड
121           way: बाटो
122       private_user: निजी प्रयोगकर्ता
123       show_history: इतिहास देखाउने
124       wait: पर्खनुहोस.....
125     tag_details: 
126       tags: "ट्यागहरु:"
127     way: 
128       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} वा %{edit_link}"
129       download_xml: " XML डाउनलोड गर्ने"
130       edit: सम्पादन
131       view_history: इतिहास हेर्ने
132       way: बाटो
133       way_title: "बाटो: %{way_name}"
134     way_details: 
135       nodes: "नोडहरु:"
136       part_of: "को खण्ड:"
137     way_history: 
138       download: "%{download_xml_link} वा %{view_details_link}"
139       download_xml: " XML डाउनलोड गर्ने"
140       view_details: विस्तृत जानकारी हेर्ने
141       way_history: बाटो इतिहास \
142       way_history_title: "बाटो इतिहास: %{way_name}"
143   diary_entry: 
144     diary_comment: 
145       confirm: " निश्चित गर्ने"
146     diary_entry: 
147       comment_link: यो प्रविष्टीमा टिप्पणीगर्ने
148       confirm: निश्चित गर्ने
149       edit_link: यो प्रविष्टी सम्पादन गर्ने
150       hide_link: यो प्रविष्टी लुकाउने
151       reply_link: यो प्रविष्टीमा जवाफ लेख्ने
152     edit: 
153       body: "मूख्य भाग:"
154       language: "भाषा:"
155       latitude: "देशान्तर:"
156       location: "स्थान:"
157       longitude: "अक्षांश:"
158       marker_text: दैनिकी प्रविष्ठी स्थान
159       save_button: संग्रह गर्ने
160       subject: "विषय:"
161       title: दैनिकी प्रविष्ठी सम्पादन गर्ने
162       use_map_link: नक्सा प्रयोगर्ने
163     view: 
164       leave_a_comment: टिप्पणी छोड्ने
165       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} टिप्पणी छोड्नलाई"
166   trace: 
167     create: 
168       upload_trace: " GPS Trace अपलोड गर्ने"
169     delete: 
170       scheduled_for_deletion: मेट्नको लागि तालिकावद्ध गरिएको ट्रेस
171     edit: 
172       description: विवरण
173       download: डाउनलोड
174       edit: सम्पादन
175       filename: "फाइलनाम:"
176       heading: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
177       map: नक्सा
178       owner: "मालिक:"
179       points: "बिन्दुहरु:"
180       save_button: परिवर्तनहरु संग्रह गर्ने
181       start_coord: "निर्देशंक सुरु गर्ने:"
182       tags: "ट्यागहरु:"
183       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
184       title: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
185       uploaded_at: "आध्यवधिक गरिएको:"
186       visibility: "दृश्यक्षमता:"
187       visibility_help: यसको मतलब के हो ?
188     list: 
189       public_traces: सारवजनिक GPS ट्रेसहरु \
190       public_traces_from: "%{user}बाट सार्वकनिक GPS ट्रेसहरु"
191       tagged_with: " %{tags}हरु द्वारा ट्याग गरिएको"
192       your_traces: तपाईको GPS ट्रेसहरु
193     make_public: 
194       made_public: सार्वजनिक बनाइएको ट्रेस
195     no_such_user: 
196       heading: प्रयोगकर्ता %{user} अस्तित्वमा छैन \
197       title: कुनै त्यस्तो प्रयोगकर्ता छैन
198     trace: 
199       ago: "%{time_in_words_ago} पहिले"
200       by: द्वारा
201       count_points: पोइन्टहरु %{count}
202       edit: सम्पादन
203       edit_map: नक्सा सम्पादन गर्ने
204       in: मा
205       map: नक्सा
206       more: थप
207       pending: बाँकी रहेको
208       private: निजी
209       public: सार्वजनिक
210       trace_details: ट्रेसको विस्तृत जानकारी हेर्ने
211       view_map: नक्सा हेर्ने
212     trace_form: 
213       description: विवरण
214       help: सहायता
215       tags: ट्यागहरु
216       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
217       upload_button: अपलोड गर्ने
218       upload_gpx: GPX फाइल अपलोड गर्ने
219       visibility: दृश्यक्षमता
220       visibility_help: यसको मतलाब के हो ?
221     trace_header: 
222       see_all_traces: सबै ट्रेसहरु हेर्ने
223       see_your_traces: तपाईको सबै ट्रेसहरु हेर्नुहोस \
224     trace_optionals: 
225       tags: ट्यागहरु
226     view: 
227       delete_track: यो ट्रेस मेट्ने
228       description: "विवरण:"
229       download: डाउनलोड
230       edit: सम्पादन
231       edit_track: यो ट्रेस सम्पादन गर्ने
232       filename: "फाइलनाम:"
233       heading: हेर्दै ट्रेस %{name}
234       map: नक्सा
235       none: कुनै पनि होइन
236       owner: "मालिक:"
237       pending: बाँकी
238       points: "विन्दुहरु:"
239       start_coordinates: निर्देशंक सुरु गर्ने
240       tags: "ट्यागहरु:"
241       title: हेर्दै ट्रेस %{name}
242       trace_not_found: ट्रेस भेटिएन!
243       uploaded: "अपलोड गरिएको:"
244       visibility: "दृश्यक्षमता:"
245   user: 
246     account: 
247       flash update success: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरु सफलतापूर्वक अध्यावधिक गरियो।
248       home location: "गृह स्थान:"
249       my settings: मेरो अनुकुलताहरु
250       no home location: तपाईले आफ्नो गृहस्थान प्रविष्ठ गर्नुभएको छैन।
251       preferred languages: "रुचाइएका भाषाहरु:"
252       public editing: 
253         disabled link text: म किन सम्पादन गर्न सक्दिन?
254         enabled link text: यो के हो ?
255         heading: "सार्वजनिक सम्पादन:"
256       public editing note: 
257         heading: सार्वजनिक सम्पादन
258       save changes button: परिवर्तनहरु संग्रह गर्नुहोस \
259     confirm_email: 
260       button: निश्चित
261       failure: यो टोकन को साथम एक इमेल पहिले नै निश्चित गरिसकिएको छ।
262       heading: इमेल परिवर्तन भएको निश्चित गर्नुहोस् \
263       press confirm button: इमेल निश्चित गर्नको लागि निश्चितमा क्लिक गर्नुहोस् ।
264       success: तपाईको इमेल निश्चित गर्नुहोस, ग्राह्याताको लागि धन्यवाद!
265     filter: 
266       not_an_administrator: यो कार्य गर्न तपाई प्रवन्धक हुनुपर्छ .
267     go_public: 
268       flash success: तपाईको सबै सम्पादनहरु सार्वाजनिक छन् ,तपाई अब सम्पान लायक हुनु भयो ।
269     make_friend: 
270       already_a_friend: " %{name} सँग तपाई पहिले नै मित्रता गरिसक्नु भएको छ ।"
271       failed: माफ गर्नुहोला, %{name}लाई मित्रको रुपमा थप्न सकिएन।
272       success: "%{name} अब तपाईको मित्र हुनुभएको छ।"
273     popup: 
274       nearby mapper: नजिकको मानचित्रकर्मी
275       your location: तपाईको स्थान
276     reset_password: 
277       confirm password: "प्रवेशशव्द निश्चित गर्ने:"
278       flash changed: तपाईको प्रवेशशव्द परिवर्तन गरिएको छ।
279       heading: " %{name}को लागि प्रवेशशव्द परिवर्तन गर्ने \\"
280       password: "प्रवेशशव्द:"
281       reset: नयाँ प्रवेशशव्द \
282       title: प्रवेशशव्द परिवर्तन गर्ने
283   user_role: 
284     filter: 
285       already_has_role: प्रयोगकर्ता सँग %{role} भूमिका पहिले देखि नै छ।
286       doesnt_have_role: " प्रयोगर्ताको %{role}को भूमिका छैन"
287       not_a_role: " `%{role}'  मान्य भूमिका हैन ।"
288       not_an_administrator: प्रवन्धकहरुले भूमिका व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र तपाई प्रवन्धक हैन ।
289     grant: 
290       are_you_sure: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता `%{name}'लाई प्रदान गर्न निश्चित हुनुहुन्छ?
291       confirm: निश्चित गर्ने
292       fail: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता  `%{name}'लाई प्रदान गर्न सकिएन । कृपया प्रयोगकर्ता र भूमिका दुबै मान्य छन् भनि जाँच गर्नुहोस् ।
293       heading: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने \
294       title: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने \
295     revoke: 
296       are_you_sure: तपाईँ भूमिका `%{role}' , `%{name} प्रोगकर्ताबाट फिर्ता लिने कुरामा निश्चित हुनुहुन्छ'?
297       confirm: निश्चित गर्ने
298       fail: भूमिका `%{role}' ,`%{name}'बाट फिर्ता लिन सकिएन । प्रोगकर्ता नाम र भूमिका दुबै मान्य छन् भन्ने खुलाउनु होस् ।
299       heading: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
300       title: Confirm role revoking