]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/potlatch/locales/dsb.yml
d02d61aa0ebfdb7fd0a1d0fdeb7c259621cfdca7
[rails.git] / config / potlatch / locales / dsb.yml
1 # Messages for Lower Sorbian (Dolnoserbski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Michawiki
5 dsb: 
6   a_poi: Dypk zajma $1
7   a_way: Puś $1
8   action_addpoint: pśidawa se suk ku kóńcoju puśa
9   action_cancelchanges: pśeterguju se změny na
10   action_changeway: změny na puśu
11   action_createparallel: napóraju se paralelne puśe
12   action_createpoi: napórajo se dypk zajma
13   action_deletepoint: lašujo se dypk
14   action_insertnode: pśidawa se suk puśoju
15   action_mergeways: zjadnośujotej se dwa puśa
16   action_movepoi: pśesuwa se dypk zajma
17   action_movepoint: pśesuwa se dypk
18   action_moveway: pśesuwa se puś
19   action_pointtags: pśipokazuju se atributy dypkoju
20   action_poitags: pśipokazuju se atributy na dypku zajma
21   action_reverseway: pśewobrośujo se směr puśa
22   action_revertway: pśewobrośujo se puś
23   action_splitway: rozdźělujo se puś
24   action_waytags: pśipokazanje atributow za puś
25   advanced: Rozšyrjony
26   advanced_close: Sajźbu změnow zacyniś
27   advanced_history: Historija puśa
28   advanced_inspector: Inspektor
29   advanced_maximise: Wokno maksiměrowaś
30   advanced_minimise: Wokno miniměrowaś
31   advanced_parallel: Paralelny puś
32   advanced_tooltip: Rozšyrjone wobźěłowańske akcije
33   advanced_undelete: Wótnowiś
34   advice_bendy: Pśekśiwy za zrownanje (UMSCH za wunuźenje)
35   advice_deletingpoi: Lašujo se dypk zajma (Z za anulěrowanje)
36   advice_deletingway: Lašujo se puś (Z za anulěrowanje)
37   advice_nocommonpoint: Puśe njamaju zgromadny dypk
38   advice_revertingpoi: Wrośa se k slědnemu skłaźonemu dypkoju zajma (Z za anulěrowanje)
39   advice_revertingway: Wrośa se k slědnemu skłaźonemu puśoju (Z za anulěrowanje)
40   advice_tagconflict: Atributy se njegóźe gromadu - pšosym pśekontrolěruj (T za anulěrowanje)
41   advice_toolong: Pśedłuki, aby se blokěrowanje wótpórało - pšosym do kratšych puśow rozdźěliś
42   advice_uploadempty: Nic za nagraśe
43   advice_uploadfail: Nagraśe zastajone
44   advice_uploadsuccess: Wšykne daty wuspěšnje nagrate
45   advice_waydragged: Puś pśesunjony (Z za anulěrowanje)
46   cancel: Pśetergnuś
47   closechangeset: Zacynja se sajźba změnow
48   conflict_download: Wersiju ześěgnuś
49   conflict_overwrite: Wersiju pśepisaś
50   conflict_poichanged: Něchten drugi jo dypk $1$2 změnił, z togo casa ako sy zachopił wobźěłowaś.
51   conflict_relchanged: Něchten drugi jo relaciju $1$2 změnił, z togo casa ako sy zachopił wobźěłowaś.
52   conflict_visitpoi: Klikni na "W pórědku", aby dypk pokazał.
53   conflict_visitway: Klikni na "W pórědku", aby puś pokazał.
54   conflict_waychanged: Něchten drugi jo puś $1$2 změnił, z togo casa ako sy zachopił wobźěłowaś.
55   createrelation: Nowu relaciju napóraś
56   custom: "Swójski:"
57   delete: lašowaś
58   deleting: lašujo se
59   drag_pois: Dypki zajma pśepołožyś
60   editinglive: Wobźěłujo se live
61   editingoffline: Wobźěłujo se offline
62   emailauthor: \n\nPšosym pósćel richard\@systemeD.net e-mail z wopisanim zmólki a napisaj, což sy cynił w toś tom wokognuśu.
63   error_anonymous: Njamóžoš se z anonymnym kartěrowarjom do zwiska stajiś.
64   error_connectionfailed: Bóžko zwisk ze serwerom OpenStreetMap jo se njeraźił. Nowše změny njejsu se składli.\n\nCoš hyšći raz wopytaś?
65   error_nopoi: Dypk zajma njedajo se namakaś (snaź sy kórtowu wurězk pśesunuł), togodla anulěrowanje njejo móžno.
66   error_nosharedpoint: Puśa $1 a $2 wěcej njamaju zgromadny dypk, togodla rozdźělenje njedajo se anulěrowaś.
67   error_noway: Puś $1 njedajo se namakaś (snaź sy kórtowy wurězk pśesunuł?), togodla anulěrowanje njejo móžno.
68   error_readfailed: Bóžko serwer OpenStreetMap njejo wótegronił, gaž sy wó daty prosył.\n\nCoš hyšći raz wopytaś?
69   existingrelation: Eksistěrujucej relaciji pśidaś
70   findrelation: Pytaj relaciju, kótaraž wopśimujo
71   gpxpleasewait: Pšosym cakaj, mjaztym až se GPX-cera pśeźěłujo.
72   heading_drawing: Kreslanka
73   heading_introduction: Zapokazanje
74   heading_pois: Prědne kšace
75   heading_quickref: Malsna referenca
76   heading_surveying: Wuměrjenje
77   heading_tagging: Pśipokazowanje atributow
78   heading_troubleshooting: Rozwězanje problemow
79   help: Pomoc
80   hint_drawmode: kliknuś, aby se dypk pśidał\ndwójcy kliknuś/zapódawańska tasta\naby se linija skóńcyła
81   hint_latlon: "šyrina $1\ndlinina $2"
82   hint_loading: zacytuju se daty
83   hint_overendpoint: nad kóńcnym dypkom ($1)\nklikni, aby pśizamknuł\nUmsch+kliknjenje, aby zjadnośił
84   hint_overpoint: nad dypkom ($1)\nklikni, aby jen pśizamknuł
85   hint_pointselected: dypk wubrany\n(Umsch+kliknjenje na dypk, aby se\nnowa linija zachopiła
86   hint_saving: składuju se daty
87   hint_saving_loading: zacytuju se/składuju se daty
88   inspector: Inspektor
89   inspector_in_ways: Na puśach
90   inspector_latlon: "Šyrina $1\nDlinina $2"
91   inspector_locked: Zastajony
92   inspector_node_count: ({{PLURAL:$1|raz|dwójcy|$1 raze|$1 razow}})
93   inspector_not_in_any_ways: Nic na puśach (dypk zajma)
94   inspector_unsaved: Njeskłaźony
95   inspector_uploading: (nagraśe)
96   inspector_way_connects_to: Zwězuje z $1 puśami
97   inspector_way_connects_to_principal: Zwězuje z {{PLURAL|one=objektom|two=$1 objektoma|few=$1 objektami|other=$1 objektami}} $2 a {{PLURAL|one=hynakšym objektom|two=$3 hynakšyma objektoma|few=$3 hynakšymi objektami|other=$3 hynakšymi objektami}} $4
98   inspector_way_nodes: $1 sukow
99   inspector_way_nodes_closed: $1 sukow (zacynjonych)
100   login_pwd: "Gronidło:"
101   login_retry: Twójo pśizjawjenje njejo se spóznało. Pšosym wopytaj hyšći raz.
102   login_title: Pśizjawjenje njejo móžno było
103   login_uid: "Wužywarske mě:"
104   mail: Post
105   more: Wěcej
106   newchangeset: "\nPšosym wopytaj hyšći raz: Potlatch zachopijo nowu sajźbu změnow."
107   "no": Ně
108   nobackground: Žedna slězyna
109   norelations: Žedne relacije w toś tom wurězku
110   offset_broadcanal: Wlaceńska sćažka šyrokego kanala
111   offset_choose: Wurownanje wubraś (m)
112   offset_dual: Awtodroga (D2)
113   offset_motorway: Awtodroga (D3)
114   offset_narrowcanal: Wlaceńska sćažka wuskego kanala
115   ok: W pórědku
116   openchangeset: Wócynja se sajźba změnow
117   option_custompointers: Pisakowe a rucne pokazowaki wužywaś
118   option_external: "Eksterny start:"
119   option_fadebackground: Slězynu póswětliś
120   option_layer_cycle_map: OSM - kórta za kólasowarjow
121   option_layer_maplint: OSM - Maplint (zmólki)
122   option_layer_nearmap: "Awstralska: NearMap"
123   option_layer_ooc_25k: "Wjelika Britaniska historiski: 1:25k"
124   option_layer_ooc_7th: "Wjelika Britaniska historiski: 7th"
125   option_layer_ooc_npe: "Wjelika Britaniska historiski: NPE"
126   option_layer_tip: Slězynu wubraś
127   option_limitways: Warnowaś, gaž wjele datow se zacytujo
128   option_noname: Drogi bźez mjenjow wuzwignuś
129   option_photo: "Photo KML:"
130   option_thinareas: Śańke linije za wurězki wužywaś
131   option_thinlines: Śańke liniji za wše měritka wužywaś
132   option_tiger: Njezměnjony TIGER wuzwignuś
133   option_warnings: Znosowate warnowanja pokazaś
134   point: Dypk
135   preset_icon_airport: Lětanišćo
136   preset_icon_bar: Bara
137   preset_icon_bus_stop: Busowe zastanišćo
138   preset_icon_cafe: Kafejownja
139   preset_icon_cinema: Kino
140   preset_icon_convenience: Minimark
141   preset_icon_fast_food: Pójědankarnja
142   preset_icon_ferry_terminal: Prama
143   preset_icon_fire_station: Wognjarnja
144   preset_icon_hospital: Chórownja
145   preset_icon_hotel: Hotel
146   preset_icon_museum: Muzeum
147   preset_icon_parking: Parkowanišćo
148   preset_icon_pharmacy: Aptejka
149   preset_icon_place_of_worship: Kultowe městno
150   preset_icon_police: Policajska stacija
151   preset_icon_post_box: Listowy kašćik
152   preset_icon_pub: Kjarcma
153   preset_icon_recycling: Wužywanje wótpadankow
154   preset_icon_restaurant: Gósćeńc
155   preset_icon_school: Šula
156   preset_icon_station: Dwórnišćo, zeleznicowa stacija
157   preset_icon_supermarket: Supermark
158   preset_icon_taxi: Taksijowe městno
159   preset_icon_telephone: Telefon
160   preset_icon_theatre: Źiwadło
161   preset_tip: Z menija nastajonych atributow wubraś, kótarež wopisuju $1
162   prompt_addtorelation: $1 relaciji pśidaś
163   prompt_changesetcomment: "Zapódaj wopisanje swójich změnow:"
164   prompt_closechangeset: Sajźbu změnow $1 zacyniś
165   prompt_createparallel: Paralelny puś napóraś
166   prompt_editlive: Live wobźěłaś
167   prompt_editsave: Wobźěłaś a składowaś
168   prompt_helpavailable: Ty sy nowy wužywaŕ? Glědaj dołojce nalěwo za pomoc.
169   prompt_launch: Eksterny URL startowaś
170   prompt_live: W modusu live, kuždy zapisk, kótaryž změnjaš, buźo se ned w datowej bance OpenStreetMap składowaś - njepśiraźijo se za zachopjeńkarjow. Coš to cyniś?
171   prompt_manyways: Tós ten wobłuk wopśimujo wjelgin wjele drobnostkow a buźo dłujko traś, jen zacytaś. Coš lubjej pówětšyś?
172   prompt_revertversion: "K pjerwjejšnej skłaźonej wersiji se wrośiś:"
173   prompt_savechanges: Změny składowaś
174   prompt_taggedpoints: Někotare dypki na toś tom puśu maju atributy. Coš jen napšawdu lašowaś?
175   prompt_track: GPS-ceru do puśow konwertěrowaś
176   prompt_unlock: Klikni, aby se wótwóriło
177   prompt_welcome: Witaj do OpenStreetMap!
178   retry: Znowego wopytaś
179   revert: Pśewobrośiś
180   save: Składowaś
181   tip_addrelation: Relaciji pśidaś
182   tip_addtag: Nowy atribut pśidaś
183   tip_alert: Zmólka jo nastała - klikni za drobnostki
184   tip_anticlockwise: Kulowaty puś nawopaki ako špera źo - klikni, aby pśwobrośił
185   tip_clockwise: Kulowaty puś ako špěra źo - klikni, aby pśewobrośił
186   tip_direction: Směr puśa - klikni, aby jen pśewobrośił
187   tip_gps: GPS-cery pokazaś (G)
188   tip_noundo: Njejo nic za anulěrowanje.
189   tip_options: Opcije nastajiś (slězynu kórty wubraś)
190   tip_photo: Fota zacytaś
191   tip_presettype: Typ standardnych nastajenjow wubraś, kótarež se w meniju pórucuju.
192   tip_repeattag: Atributy z pjerwjej wubranego puśa pśewześ (R)
193   tip_revertversion: Datum za wótnowjenje wubraś
194   tip_selectrelation: Wubranej ruśe pśidaś
195   tip_splitway: Puś pśi wubranem dypkom rozdźěliś (X)
196   tip_tidy: Dypki puśa rědowaś (T)
197   tip_undo: $1 anulěrowaś (Z)
198   uploading: Nagrawa se...
199   uploading_deleting_pois: Dypki zajma lašowaś
200   uploading_deleting_ways: Puśe lašowaś
201   uploading_poi: Nagrawa se dypk zajma $1
202   uploading_poi_name: Nagrawa se dypk zajma $1, $2
203   uploading_relation: Nagrawa se relacija $1
204   uploading_relation_name: Nagrawa se relacija $1, $2
205   uploading_way: Nagrawa se puś $1
206   uploading_way_name: Nagrawa se puś $1, $2
207   warning: Warnowanje!
208   way: Puś
209   "yes": Jo