Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
index d578a87..1002094 100644 (file)
@@ -1,46 +1,23 @@
 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
 # Exported from translatewiki.net
-# Export driver: syck-pecl
+# Export driver: phpyaml
+# Author: Dinhxuanduyet
+# Author: KhangND
+# Author: Macofe
 # Author: Minh Nguyen
 # Author: Nemo bis
 # Author: Ninomax
+# Author: Phjtieudoc
+# Author: Ruila
 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
-vi: 
-  activerecord: 
-    attributes: 
-      diary_comment: 
-        body: Nội dung
-      diary_entry: 
-        language: Ngôn ngữ
-        latitude: Vĩ độ
-        longitude: Kinh độ
-        title: Tiêu đề
-        user: Người dùng
-      friend: 
-        friend: Người bạn
-        user: Người dùng
-      message: 
-        body: Nội dung
-        recipient: Người nhận
-        sender: Người gửi
-        title: Tiêu đề
-      trace: 
-        description: Miêu tả
-        latitude: Vĩ độ
-        longitude: Kinh độ
-        name: Tên
-        public: Công khai
-        size: Kích cỡ
-        user: Người dùng
-        visible: Thấy được
-      user: 
-        active: Tích cực
-        description: Miêu tả
-        display_name: Tên Hiển thị
-        email: Thư điện tử
-        languages: Ngôn ngữ
-        pass_crypt: Mật khẩu
-    models: 
+---
+vi:
+  time:
+    formats:
+      friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
+      blog: '%d tháng %m năm %Y'
+  activerecord:
+    models:
       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
       changeset: Bộ thay đổi
       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
@@ -74,406 +51,355 @@ vi:
       way: Lối
       way_node: Nốt Lối
       way_tag: Thẻ Lối
-  application: 
-    require_cookies: 
-      cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
-    require_moderator: 
-      not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
-    setup_user_auth: 
-      blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
-      need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
-  browse: 
-    changeset: 
-      changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
+    attributes:
+      diary_comment:
+        body: Nội dung
+      diary_entry:
+        user: Người dùng
+        title: Tiêu đề
+        latitude: Vĩ độ
+        longitude: Kinh độ
+        language: Ngôn ngữ
+      friend:
+        user: Người dùng
+        friend: Người bạn
+      trace:
+        user: Người dùng
+        visible: Thấy được
+        name: Tên
+        size: Kích cỡ
+        latitude: Vĩ độ
+        longitude: Kinh độ
+        public: Công khai
+        description: Miêu tả
+      message:
+        sender: Người gửi
+        title: Tiêu đề
+        body: Nội dung
+        recipient: Người nhận
+      user:
+        email: Thư điện tử
+        active: Tích cực
+        display_name: Tên Hiển thị
+        description: Miêu tả
+        languages: Ngôn ngữ
+        pass_crypt: Mật khẩu
+  editor:
+    default: Mặc định (hiện là %{name})
+    potlatch:
+      name: Potlatch 1
+      description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
+    id:
+      name: iD
+      description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
+    potlatch2:
+      name: Potlatch 2
+      description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
+    remote:
+      name: phần điều khiển từ xa
+      description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
+  browse:
+    created: Tạo
+    closed: Đóng
+    created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
+    closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
+    created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
+    deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
+    edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
+    closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
+    version: Phiên bản
+    in_changeset: Bộ thay đổi
+    anonymous: vô danh
+    no_comment: (không miêu tả)
+    part_of: Trực thuộc
+    download_xml: Tải về XML
+    view_history: Xem Lịch sử
+    view_details: Xem Chi tiết
+    location: 'Vị trí:'
+    changeset:
+      title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
+      belongs_to: Tác giả
+      node: Các nốt (%{count})
+      node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
+      way: Các lối (%{count})
+      way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
+      relation: Các quan hệ (%{count})
+      relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
+      comment: Bình luận (%{count})
+      hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách
+        đây %{when}</abbr>
+      commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
       changesetxml: Bộ thay đổi XML
-      feed: 
+      osmchangexml: osmChange XML
+      feed:
         title: Bộ thay đổi %{id}
         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
-      osmchangexml: osmChange XML
-      title: Bộ thay đổi
-    changeset_details: 
-      belongs_to: "Người Sửa đổi:"
-      bounding_box: "Hộp bao:"
-      box: hộp
-      closed_at: "Lúc Đóng:"
-      created_at: "Lúc Tạo:"
-      has_nodes: 
-        one: "Có nốt sau:"
-        other: "Có %{count} nốt sau:"
-      has_relations: 
-        one: "Có quan hệ sau:"
-        other: "Có %{count} quan hệ sau:"
-      has_ways: 
-        one: "Có lối sau:"
-        other: "Có %{count} lối sau:"
-      no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
-      show_area_box: Hiện Hộp vùng
-    common_details: 
-      changeset_comment: "Miêu tả:"
-      deleted_at: "Lúc Xóa:"
-      deleted_by: "Người Xóa:"
-      edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
-      edited_by: "Người Sửa đổi:"
-      in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
-      version: "Phiên bản:"
-    containing_relation: 
+      join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
+      discussion: Thảo luận
+      still_open: Bộ thay đổi đang mở – có thể thảo luận sau khi bộ thay đổi được
+        đóng.
+    node:
+      title: 'Nốt: %{name}'
+      history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
+    way:
+      title: 'Lối: %{name}'
+      history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
+      nodes: Các nốt
+      also_part_of:
+        one: trực thuộc lối %{related_ways}
+        other: trực thuộc các lối %{related_ways}
+    relation:
+      title: 'Quan hệ: %{name}'
+      history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
+      members: Các thành viên
+    relation_member:
+      entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
+      type:
+        node: Nốt
+        way: Lối
+        relation: Quan hệ
+    containing_relation:
       entry: Quan hệ %{relation_name}
-      entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
-    map: 
-      deleted: Đã xóa
-      edit: 
-        area: Sửa đổi vùng
-        node: Sửa đổi nốt
-        note: Sửa đổi ghi chú
-        relation: Sửa đổi quan hệ
-        way: Sửa đổi lối
-      larger: 
-        area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
-        node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
-        note: Xem ghi chú trên bản đồ rộng hơn
-        relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
-        way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
-      loading: Đang tải…
-    navigation: 
-      all: 
-        next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
-        next_node_tooltip: Nốt sau
-        next_note_tooltip: Ghi chú sau
-        next_relation_tooltip: Quan hệ sau
-        next_way_tooltip: Đường tiếp theo
-        prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
-        prev_node_tooltip: Nốt trước
-        prev_note_tooltip: Ghi chú trước
-        prev_relation_tooltip: Relation trước
-        prev_way_tooltip: Lối trước
-      user: 
-        name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
-        next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
-        prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
-    node: 
-      download_xml: Tải về XML
-      edit: Sửa đổi nốt
-      node: Nốt
-      node_title: "Nốt: %{node_name}"
-      view_history: Xem lịch sử
-    node_details: 
-      coordinates: "Tọa độ:"
-      part_of: "Trực thuộc:"
-    node_history: 
-      download_xml: Tải về XML
-      node_history: Lịch sử Nốt
-      node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
-      view_details: Xem chi tiết
-    not_found: 
-      sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
-      type: 
-        changeset: bộ thay đổi
+      entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
+    not_found:
+      sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
+      type:
         node: nốt
+        way: lối
         relation: quan hệ
+        changeset: bộ thay đổi
+        note: ghi chú
+    timeout:
+      sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
+      type:
+        node: nốt
         way: lối
-    note: 
-      at_by_html: cách đây %{when} bởi %{user}
-      at_html: cách đây %{when}
-      closed: "Đóng:"
-      closed_title: "Ghi chú đã giải quyết: %{note_name}"
-      comments: "Ghi chú:"
-      description: "Miêu tả:"
-      last_modified: "Sửa đổi lần cuối:"
-      open_title: "Ghi chú chưa giải quyết: %{note_name}"
-      opened: "Mở:"
-      title: Ghi chú
-    paging_nav: 
-      of: trong
-      showing_page: trang
-    redacted: 
-      message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
+        relation: quan hệ
+        changeset: bộ thay đổi
+        note: ghi chú
+    redacted:
       redaction: Dãy ẩn %{id}
-      type: 
+      message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
+        ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
+      type:
         node: nốt
-        relation: quan hệ
         way: lối
-    relation: 
-      download_xml: Tải về XML
-      relation: Quan hệ
-      relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
-      view_history: Xem lịch sử
-    relation_details: 
-      members: "Thành viên:"
-      part_of: "Trực thuộc:"
-    relation_history: 
-      download_xml: Tải về XML
-      relation_history: Lịch sử Quan hệ
-      relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
-      view_details: Xem chi tiết
-    relation_member: 
-      entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
-      type: 
-        node: Nốt
-        relation: Quan hệ
-        way: Lối
-    start_rjs: 
-      data_frame_title: Dữ liệu
-      data_layer_name: Xem Dữ liệu Bản đồ
-      details: Chi tiết
-      edited_by_user_at_timestamp: Được %{user} sửa đổi vào %{timestamp}
-      hide_areas: Ẩn các khu vực
-      history_for_feature: Lịch sử %{đối tượng}
+        relation: quan hệ
+    start_rjs:
+      feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
+        duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
+        bộ dữ liệu này?
       load_data: Tải Dữ liệu
-      loaded_an_area_with_num_features: Bạn đã tải vùng chứa %{num_features} đối tượng. Một số trình duyệt bị trục trặc khi hiển thị nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, các trình duyệt hoạt động tốt với tối đa 100 đối tượng cùng lúc; nếu hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới.
       loading: Đang tải…
-      manually_select: Chọn vùng khác thủ công
-      notes_layer_name: Xem các Ghi chú
-      object_list: 
-        api: Lấy vùng này dùng API
-        back: Quay lại danh sách đối tượng
-        details: Chi tiết
-        heading: Danh sách đối tượng
-        history: 
-          type: 
-            node: Nốt %{id}
-            way: Lối %{id}
-        selected: 
-          type: 
-            node: Nốt %{id}
-            way: Lối %{id}
-        type: 
-          node: Nốt
-          way: Lối
-      private_user: người bí mật
-      show_areas: Hiện các khu vực
-      show_history: Xem Lịch sử
-      unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ %{bbox_size} quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
-      view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
-      wait: Xin chờ…
-      zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
-    tag_details: 
-      tags: "Thẻ:"
-      wiki_link: 
+    tag_details:
+      tags: Thẻ
+      wiki_link:
         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
+      wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
-    timeout: 
-      sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
-      type: 
-        changeset: bộ thay đổi
-        node: nốt
-        relation: quan hệ
-        way: lối
-    way: 
-      download_xml: Tải về XML
-      edit: Sửa đổi lối
-      view_history: Xem lịch sử
-      way: Lối
-      way_title: "Lối: %{way_name}"
-    way_details: 
-      also_part_of: 
-        one: thuộc về lối %{related_ways}
-        other: thuộc về các lối %{related_ways}
-      nodes: "Nốt:"
-      part_of: "Trực thuộc:"
-    way_history: 
-      download_xml: Tải về XML
-      view_details: Xem chi tiết
-      way_history: Lịch sử Lối
-      way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
-  changeset: 
-    changeset: 
+      telephone_link: Gọi %{phone_number}
+    note:
+      title: 'Ghi chú: %{id}'
+      new_note: Ghi chú Mới
+      description: Miêu tả
+      open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
+      closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
+      hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
+      open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
+      open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
+      commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
+      commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
+        %{when}</abbr>
+      closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
+      closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
+        %{when}</abbr>
+      reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
+      reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
+      hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
+    query:
+      title: Thăm dò Yếu tố
+      introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
+      nearby: Yếu tố lân cận
+      enclosing: Yếu tố bao gồm
+  changeset:
+    changeset_paging_nav:
+      showing_page: Trang %{page}
+      next: Sau »
+      previous: « Trước
+    changeset:
       anonymous: Vô danh
-      big_area: (lớn)
-      no_comment: (không có)
       no_edits: (không có thay đổi)
-      show_area_box: hiện hộp vùng
-      still_editing: (đang sửa)
       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
-    changeset_paging_nav: 
-      next: Sau »
-      previous: « Trước
-      showing_page: Trang %{page}
-    changesets: 
-      area: Vùng
-      comment: Miêu tả
+    changesets:
       id: ID
       saved_at: Lúc Lưu
       user: Người dùng
-    list: 
-      description: Xem những đóng góp gần đây vào bản đồ
-      description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
-      description_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
-      description_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
-      description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
-      description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
-      empty_anon_html: Chưa sửa đổi lần nào.
-      empty_user_html: Hình như bạn chưa đóng góp sửa đổi nào. Hãy bắt đầu với <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3?uselang=vi">Hướng dẫn Bắt đầu</a>.
-      heading: Các bộ thay đổi
-      heading_bbox: Các bộ thay đổi
-      heading_friend: Các bộ thay đổi
-      heading_nearby: Các bộ thay đổi
-      heading_user: Các bộ thay đổi
-      heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
+      comment: Miêu tả
+      area: Vùng
+    list:
       title: Các bộ thay đổi
-      title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
+      title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
-      title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
-      title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
-    timeout: 
+      empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
+      empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
+      empty_user: Người dùng này không có bộ thay đổi nào.
+      no_more: Hết bộ thay đổi.
+      no_more_area: Hết bộ thay đổi trong khu vực này.
+      no_more_user: Hết bộ thay đổi của người dùng này.
+      load_more: Tải tiếp
+    timeout:
       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
-  diary_entry: 
-    comments: 
-      ago: cách đây %{ago}
-      comment: Bình luận
-      has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
-      newer_comments: Các Bình luận Sau
-      older_comments: Các Bình luận Trước
-      post: Mục nhật ký
-      when: Lúc đăng
-    diary_comment: 
-      comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
-      confirm: Xác nhận
-      hide_link: Ẩn bình luận này
-    diary_entry: 
-      comment_count: 
-        other: "%{count} bình luận"
-        zero: Chưa có bình luận
-      comment_link: Bình luận về mục này
-      confirm: Xác nhận
-      edit_link: Sửa đổi mục này
-      hide_link: Ẩn mục này
-      posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
-      reply_link: Trả lời mục này
-    edit: 
-      body: "Nội dung:"
-      language: "Ngôn ngữ:"
-      latitude: "Vĩ độ:"
-      location: "Vị trí:"
-      longitude: "Kinh độ:"
-      marker_text: Vị trí của mục nhật ký
-      save_button: Lưu
-      subject: "Tiêu đề:"
-      title: Sửa đổi mục nhật ký
-      use_map_link: sử dụng bản đồ
-    feed: 
-      all: 
-        description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
-        title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
-      language: 
-        description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
-        title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
-      user: 
-        description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
-        title: Các mục nhật ký của %{user}
-    list: 
+    rss:
+      title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
+      title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
+      comment: 'Bình luận mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
+      commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
+      commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
+      full: Thảo luận đầy đủ
+  diary_entry:
+    new:
+      title: Mục Nhật ký Mới
+      publish_button: Đăng
+    list:
+      title: Các Nhật ký Cá nhân
+      title_friends: Các nhật ký của bạn bè
+      title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
+      user_title: Nhật ký của %{user}
       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
       new: Mục Nhật ký Mới
-      new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
-      newer_entries: Mục Sau
+      new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của tôi
       no_entries: Chưa có mục nhật ký
-      older_entries: Mục Trước
       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
-      title: Các Nhật ký Cá nhân
-      title_friends: Các nhật ký của bạn bè
-      title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
+      older_entries: Mục Trước
+      newer_entries: Mục Sau
+    edit:
+      title: Sửa đổi mục nhật ký
+      subject: 'Tiêu đề:'
+      body: 'Nội dung:'
+      language: 'Ngôn ngữ:'
+      location: 'Vị trí:'
+      latitude: 'Vĩ độ:'
+      longitude: 'Kinh độ:'
+      use_map_link: sử dụng bản đồ
+      save_button: Lưu
+      marker_text: Vị trí của mục nhật ký
+    view:
+      title: Nhật ký của %{user} | %{title}
       user_title: Nhật ký của %{user}
-    location: 
-      edit: Sửa
-      location: "Vị trí:"
-      view: Xem
-    new: 
-      title: Mục Nhật ký Mới
-    no_such_entry: 
-      body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
-      heading: "Không có mục với ID: %{id}"
-      title: Mục nhật ký không tồn tại
-    view: 
       leave_a_comment: Bình luận
+      login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để bình luận'
       login: Đăng nhập
-      login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
       save_button: Lưu
-      title: Nhật ký của %{user} | %{title}
-      user_title: Nhật ký của %{user}
-  editor: 
-    default: Mặc định (hiện là %{name})
-    id: 
-      description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
-      name: iD
-    potlatch: 
-      description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
-      name: Potlatch 1
-    potlatch2: 
-      description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
-      name: Potlatch 2
-    remote: 
-      description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
-      name: phần điều khiển từ xa
-  export: 
-    start: 
-      add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
+    no_such_entry:
+      title: Mục nhật ký không tồn tại
+      heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
+      body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin
+        hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
+    diary_entry:
+      posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
+      comment_link: Bình luận về mục này
+      reply_link: Trả lời mục này
+      comment_count:
+        zero: Chưa có bình luận
+        other: '%{count} bình luận'
+      edit_link: Sửa đổi mục này
+      hide_link: Ẩn mục này
+      confirm: Xác nhận
+    diary_comment:
+      comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
+      hide_link: Ẩn bình luận này
+      confirm: Xác nhận
+    location:
+      location: 'Vị trí:'
+      view: Xem
+      edit: Sửa
+    feed:
+      user:
+        title: Các mục nhật ký của %{user}
+        description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
+      language:
+        title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
+        description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
+      all:
+        title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
+        description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
+    comments:
+      has_commented_on: '%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau'
+      post: Mục nhật ký
+      when: Lúc đăng
+      comment: Bình luận
+      ago: cách đây %{ago}
+      newer_comments: Các Bình luận Sau
+      older_comments: Các Bình luận Trước
+  export:
+    title: Xuất
+    start:
       area_to_export: Vùng để Xuất
-      embeddable_html: HTML để Nhúng
-      export_button: Xuất
-      export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
-      format: "Định dạng:"
-      format_to_export: Định dạng Xuất
-      image_size: Hình có Kích cỡ
-      latitude: "Vĩ độ:"
-      licence: Giấy phép
-      longitude: "Kinh độ:"
       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
+      format_to_export: Định dạng Xuất
+      osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
-      max: tối đa
+      embeddable_html: HTML để Nhúng
+      licence: Giấy phép
+      export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
+        phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
+      too_large:
+        advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
+          một trong những nguồn bên dưới:'
+        body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
+          lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
+          từ một dịch vụ sau:'
+        planet:
+          title: Quả đất OSM
+          description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
+            thường xuyên
+        overpass:
+          title: Overpass API
+          description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
+        geofabrik:
+          title: Tải về Geofabrik
+          description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
+            thường xuyên
+        metro:
+          title: Bản trích Metro
+          description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
+        other:
+          title: Nguồn Khác
+          description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
       options: Tùy chọn
-      osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
-      output: Đầu ra
-      paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
+      format: 'Định dạng:'
       scale: Tỷ lệ
-      too_large: 
-        body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
-        heading: Khu vực Lớn quá
+      max: tối đa
+      image_size: Hình có Kích cỡ
       zoom: Thu phóng
-    start_rjs: 
       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
-      change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
-      click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
-      drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
-      export: Xuất
-      manually_select: Chọn vùng khác thủ công
-      view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
-  geocoder: 
-    description: 
-      title: 
-        geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
-        osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
-      types: 
-        cities: Thành phố
-        places: Địa điểm
-        towns: Thị xã
-    direction: 
-      east: đông
-      north: bắc
-      north_east: đông bắc
-      north_west: tây bắc
-      south: nam
-      south_east: đông nam
-      south_west: tây nam
-      west: tây
-    distance: 
-      one: khoảng 1 km
-      other: khoảng %{count} km
-      zero: không tới 1 km
-    results: 
-      more_results: Thêm kết quả
-      no_results: Không tìm thấy kết quả
-    search: 
-      title: 
-        ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
+      latitude: 'Vĩ độ:'
+      longitude: 'Kinh độ:'
+      output: Đầu ra
+      paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
+      export_button: Xuất
+  geocoder:
+    search:
+      title:
+        latlon: Kết quả <a href="https://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
+        ca_postcode: Kết quả <a href="https://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
+        osm_nominatim: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
+          Nominatim</a>
         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
-        latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
-        osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
-        uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
-        us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
-    search_osm_nominatim: 
-      prefix: 
-        aeroway: 
+        osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
+          Nominatim</a>
+        geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+    search_osm_nominatim:
+      prefix:
+        aerialway:
+          cable_car: Xe Cáp treo Lớn
+          chair_lift: Ghế Cáp treo
+          drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
+          gondola: Xe Cáp treo Nhỏ
+          station: Trạm Cáp treo
+        aeroway:
           aerodrome: Sân bay
           apron: Sân Đậu Máy bay
           gate: Cổng
@@ -481,13 +407,10 @@ vi:
           runway: Đường băng
           taxiway: Đường lăn
           terminal: Nhà ga Sân bay
-        amenity: 
-          WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
-          airport: Sân bay
+        amenity:
+          animal_shelter: Trạm Bảo vệ Động vật
           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
-          artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
           atm: Máy Rút tiền Tự động
-          auditorium: Phòng hội họp
           bank: Ngân hàng
           bar: Quán rượu
           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
@@ -495,6 +418,7 @@ vi:
           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
+          boat_rental: Cho thuê Tàu
           brothel: Nhà chứa
           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
           bus_station: Bến Xe buýt
@@ -504,46 +428,40 @@ vi:
           car_wash: Tiệm Rửa Xe
           casino: Sòng bạc
           charging_station: Trạm Sạc Pin
+          childcare: Nhà Giữ Trẻ
           cinema: Rạp phim
           clinic: Phòng khám
-          club: Câu lạc bộ
+          clock: Đồng hồ
           college: Trường Cao đẳng
           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
           courthouse: Tòa
           crematorium: Lò Hỏa táng
           dentist: Nha sĩ
           doctors: Bác sĩ
-          dormitory: Ký túc xá
           drinking_water: Vòi Nước uống
           driving_school: Trường Lái xe
           embassy: Tòa Đại sứ
-          emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
           ferry_terminal: Trạm Phà
-          fire_hydrant: Vòi nước Máy
           fire_station: Trạm Cứu hỏa
           food_court: Khu Ẩm thực
           fountain: Vòi nước
           fuel: Cây xăng
+          gambling: Xe Cáp treo Lớn
           grave_yard: Nghĩa địa
-          gym: Nhà Thể dục
-          hall: Hội trường
-          health_centre: Trung tâm Y tế
           hospital: Bệnh viện
-          hotel: Khách sạn
           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
           ice_cream: Tiệm Kem
           kindergarten: Tiểu học
           library: Thư viện
-          market: Chợ
           marketplace: Chợ phiên
-          mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
+          monastery: Nhà tu
+          motorcycle_parking: Chỗ Đậu Xe máy
           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
-          nursery: Nhà trẻ
           nursing_home: Viện Dưỡng lão
           office: Văn phòng
-          park: Công viên
           parking: Chỗ Đậu xe
+          parking_entrance: Lối vào Bãi đậu xe
           pharmacy: Nhà thuốc
           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
           police: Cảnh sát
@@ -553,8 +471,6 @@ vi:
           prison: Nhà tù
           pub: Quán rượu
           public_building: Tòa nhà Công cộng
-          public_market: Chợ phiên
-          reception_area: Phòng Tiếp khách
           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
           restaurant: Nhà hàng
           retirement_home: Nhà về hưu
@@ -562,12 +478,11 @@ vi:
           school: Trường học
           shelter: Nơi Trú ẩn
           shop: Tiệm
-          shopping: Tiệm
           shower: Vòi tắm
           social_centre: Hội trường
           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
+          social_facility: Cơ quan Xã hội
           studio: Studio
-          supermarket: Siêu thị
           swimming_pool: Hồ tắm
           taxi: Taxi
           telephone: Điện thoại Công cộng
@@ -579,34 +494,50 @@ vi:
           veterinary: Phẫu thuật Thú y
           village_hall: Trụ sở Làng
           waste_basket: Thùng rác
-          wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
+          waste_disposal: Thùng rác
           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
-        boundary: 
+        boundary:
           administrative: Biên giới Hành chính
           census: Biên giới Điều tra Dân số
           national_park: Vườn quốc gia
           protected_area: Khu bảo tồn
-        bridge: 
+        bridge:
           aqueduct: Cống nước
           suspension: Cầu Treo
           swing: Cầu Quay
           viaduct: Cầu Cạn
           "yes": Cầu
-        building: 
+        building:
           "yes": Tòa nhà
-        highway: 
+        craft:
+          brewery: Nhà máy Bia
+          carpenter: Thợ Đóng Đồ Gỗ
+          electrician: Thợ Lắp điện
+          gardener: Thợ Làm vườn
+          painter: Thợ Sơn
+          photographer: Nhà Chụp hình
+          plumber: Thợ Sửa Ống nước
+          shoemaker: Thợ Đóng giày
+          tailor: Tiệm May
+          "yes": Doanh nghiệp Thủ công
+        emergency:
+          ambulance_station: Trạm Xe cứu thương
+          defibrillator: Máy Khử Rung Tim
+          landing_site: Nơi Hạ cánh Khẩn cấp
+          phone: Điện thoại Khẩn cấp
+        highway:
+          abandoned: Đường Bỏ hoang
           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
           bus_stop: Trạm Xe buýt
-          byway: Đường mòn Đa mốt
           construction: Đường Đang Xây
           cycleway: Đường Xe đạp
+          elevator: Thang máy
           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
           footway: Đường Đi bộ
           ford: Khúc Sông Cạn
           living_street: Đường Hàng xóm
           milestone: Mốc
-          minor: Đường Nhỏ
           motorway: Đường Cao tốc
           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
           motorway_link: Đường Cao tốc
@@ -615,6 +546,7 @@ vi:
           platform: Sân ga
           primary: Đường Chính
           primary_link: Đường Chính
+          proposed: Đường được Đề nghị
           raceway: Đường đua
           residential: Ngõ Dân cư
           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
@@ -625,36 +557,45 @@ vi:
           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
           steps: Cầu thang
-          stile: Cửa xoay
+          street_lamp: Đèn Đường phố
           tertiary: Phố
           tertiary_link: Phố
           track: Đường mòn
+          traffic_signals: Đèn Giao thông
           trail: Đường mòn
           trunk: Xa lộ
           trunk_link: Xa lộ
           unclassified: Ngõ
-          unsurfaced: Đường Không Lát
-        historic: 
+          "yes": Đường
+        historic:
           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
           battlefield: Chiến trường
           boundary_stone: Mốc Biên giới
-          building: Tòa nhà
+          building: Tòa nhà Lịch sử
+          bunker: Boong ke
           castle: Lâu đài
           church: Nhà thờ
+          city_gate: Cổng Thành phố
+          citywalls: Tường Thành phố
           fort: Pháo đài
+          heritage: Nơi Di sản
           house: Nhà ở
           icon: Thánh tượng
           manor: Trang viên
-          memorial: Đài Tưởng niệm
+          memorial: Vật Tưởng niệm
           mine: Mỏ
-          monument: Đài Tưởng niệm
-          museum: Bảo tàng
+          monument: Công trình Tưởng niệm
+          roman_road: Đường La Mã
           ruins: Tàn tích
+          stone: Đá
+          tomb: Mộ
           tower: Tháp
           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
           wreck: Xác Tàu Đắm
-        landuse: 
+        junction:
+          "yes": Giao lộ
+        landuse:
           allotments: Khu Vườn Gia đình
           basin: Lưu vực
           brownfield: Cánh đồng Nâu
@@ -674,13 +615,10 @@ vi:
           meadow: Đồng cỏ
           military: Khu vực Quân sự
           mine: Mỏ
-          nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
           orchard: Vườn Cây
-          park: Công viên
-          piste: Đường Trượt tuyết
           quarry: Mỏ Đá
           railway: Đường sắt
-          recreation_ground: Sân chơi
+          recreation_ground: Sân Giải trí
           reservoir: Bể nước
           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
           residential: Khu vực Nhà ở
@@ -688,16 +626,18 @@ vi:
           road: Đất của con Đường
           village_green: Sân Làng
           vineyard: Vườn Nho
-          wetland: Đầm lầy
-          wood: Rừng
-        leisure: 
+          "yes": Sử dụng đất
+        leisure:
           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
           common: Đất Công
+          dog_park: Công viên Chó
           fishing: Hồ Đánh cá
+          fitness_centre: Trung tâm Thể dục
           fitness_station: Trạm Thể dục
           garden: Vườn
           golf_course: Sân Golf
+          horse_riding: Cưỡi Ngựa
           ice_rink: Sân băng
           marina: Bến tàu
           miniature_golf: Golf Nhỏ
@@ -706,6 +646,7 @@ vi:
           pitch: Sân cỏ
           playground: Sân chơi
           recreation_ground: Sân Giải trí
+          resort: Khu Nghỉ mát
           sauna: Nhà Tắm hơi
           slipway: Bến tàu
           sports_centre: Trung tâm Thể thao
@@ -713,27 +654,33 @@ vi:
           swimming_pool: Hồ Bơi
           track: Đường Chạy
           water_park: Công viên Nước
-        military: 
+          "yes": Giải trí
+        man_made:
+          lighthouse: Hải đăng
+          pipeline: Ống dẫn
+          tower: Tháp
+          works: Nhà máy
+          "yes": Nhân tạo
+        military:
           airfield: Sân bay Không quân
           barracks: Trại Lính
           bunker: Boong ke
-        mountain_pass: 
+        mountain_pass:
           "yes": Đèo
-        natural: 
+        natural:
           bay: Vịnh
           beach: Bãi biển
           cape: Mũi đất
           cave_entrance: Cửa vào Hang
-          channel: Eo biển
           cliff: Vách đá
           crater: Miệng Núi
           dune: Cồn cát
-          feature: Đối tượng Thiên nhiên
-          fell: Đồi đá
+          fell: Đồi Cằn cỗi
           fjord: Vịnh hẹp
           forest: Rừng
           geyser: Mạch nước Phun
           glacier: Sông băng
+          grassland: Đồng cỏ
           heath: Bãi Hoang
           hill: Đồi
           island: Đảo
@@ -745,11 +692,11 @@ vi:
           point: Mũi đất
           reef: Rạn san hô
           ridge: Luống đất
-          river: Sông
           rock: Đá
-          scree: Bãi Đá
+          saddle: Đèo
+          sand: Cát
+          scree: Sườn Núi Đá
           scrub: Đất Bụi rậm
-          shoal: Bãi cạn
           spring: Suối
           stone: Đá
           strait: Eo biển
@@ -758,10 +705,10 @@ vi:
           volcano: Núi lửa
           water: Nước
           wetland: Đầm lầy
-          wetlands: Đầm lầy
           wood: Rừng
-        office: 
+        office:
           accountant: Kế toán viên
+          administrative: Công sở
           architect: Kiến trúc sư
           company: Công ty
           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
@@ -773,8 +720,8 @@ vi:
           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
           travel_agent: Văn phòng Du lịch
           "yes": Văn phòng
-        place: 
-          airport: Sân bay
+        place:
+          allotments: Khu Vườn Gia đình
           city: Thành phố
           country: Quốc gia
           county: Quận hạt
@@ -786,8 +733,8 @@ vi:
           islet: Đảo Nhỏ
           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
           locality: Địa phương
-          moor: Truông
           municipality: Đô thị
+          neighbourhood: Hàng xóm
           postcode: Mã Bưu chính
           region: Miền
           sea: Biển
@@ -797,14 +744,13 @@ vi:
           town: Thị xã/trấn
           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
           village: Làng
-        railway: 
+          "yes": Nơi
+        railway:
           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
           construction: Đường sắt Đang Xây
           disused: Đường sắt Không hoạt động
-          disused_station: Nhà ga Đóng cửa
           funicular: Đường sắt Leo núi
           halt: Ga Xép
-          historic_station: Nhà ga Lịch sử
           junction: Ga Đầu mối
           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
           light_rail: Đường sắt Nhẹ
@@ -813,15 +759,16 @@ vi:
           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
           platform: Ke ga
           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
+          proposed: Đường sắt được Đề nghị
           spur: Đường sắt Phụ
           station: Nhà ga
-          subway: Trạm Xe điện Ngầm
+          stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
+          subway: Đường ngầm
           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
           switch: Ghi Đường sắt
           tram: Đường Xe điện
           tram_stop: Ga Xép Điện
-          yard: Sân ga
-        shop: 
+        shop:
           alcohol: Tiệm Rượu
           antiques: Tiệm Đồ cổ
           art: Tiệm Nghệ phẩm
@@ -830,7 +777,8 @@ vi:
           beverages: Tiệm Đồ uống
           bicycle: Tiệm Xe đạp
           books: Tiệm Sách
-          butcher: Tiệm Thịt
+          boutique: Tiệm Thời trang
+          butcher: Hàng Thịt
           car: Tiệm Xe hơi
           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
           car_repair: Tiệm Sửa Xe
@@ -843,6 +791,7 @@ vi:
           convenience: Tiệm Tiện lợi
           copyshop: Tiệm In ấn
           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
+          deli: Deli
           department_store: Cửa hàng Bách hóa
           discount: Cửa hàng Giảm giá
           doityourself: Tiệm Ngũ kim
@@ -865,7 +814,6 @@ vi:
           hairdresser: Tiệm Làm tóc
           hardware: Tiệm Ngũ kim
           hifi: Cửa hàng Hi-fi
-          insurance: Bảo hiểm
           jewelry: Tiệm Kim hoàn
           kiosk: Quán
           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
@@ -879,19 +827,22 @@ vi:
           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
           pet: Tiệm Vật nuôi
+          pharmacy: Nhà thuốc
           photo: Tiệm Rửa Hình
-          salon: Tiệm Làm tóc
+          second_hand: Tiệm Mua lại
           shoes: Tiệm Giày
-          shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
           sports: Tiệm Thể thao
           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
           supermarket: Siêu thị
+          tailor: Tiệm May
           toys: Tiệm Đồ chơi
           travel_agency: Văn phòng Du lịch
           video: Tiệm Phim
           wine: Tiệm Rượu
-        tourism: 
+          "yes": Tiệm
+        tourism:
           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
+          apartment: Khu chung cư
           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
           attraction: Nơi Du lịch
           bed_and_breakfast: Nhà trọ
@@ -899,25 +850,24 @@ vi:
           camp_site: Nơi Cắm trại
           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
           chalet: Nhà ván
+          gallery: Phòng Tranh
           guest_house: Nhà khách
           hostel: Nhà trọ
           hotel: Khách sạn
           information: Thông tin
-          lean_to: Nhà chái
           motel: Khách sạn Dọc đường
           museum: Bảo tàng
           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
           theme_park: Công viên Giải trí
-          valley: Thung lũng
           viewpoint: Thắng cảnh
           zoo: Vườn thú
-        tunnel: 
+        tunnel:
+          culvert: Cống
           "yes": Đường hầm
-        waterway: 
+        waterway:
           artificial: Dòng nước Nhân tạo
           boatyard: Bãi Thuyền
           canal: Kênh
-          connector: Đường thủy Nối
           dam: Đập
           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
           ditch: Mương
@@ -925,1043 +875,1573 @@ vi:
           drain: Cống
           lock: Âu tàu
           lock_gate: Âu tàu
-          mineral_spring: Suối Nước khoáng
           mooring: Cột neo tàu
           rapids: Thác ghềnh
           river: Sông
-          riverbank: Bờ sông
           stream: Dòng suối
           wadi: Dòng sông Vào mùa
-          water_point: Máy bơm nước
           waterfall: Thác
           weir: Đập Tràn
-  javascripts: 
-    map: 
-      base: 
-        cycle_map: Bản đồ Xe đạp
-        mapquest: MapQuest Mở
-        standard: Chuẩn
-        transport_map: Bản đồ Giao thông
-      overlays: 
-        maplint: Maplint
-    notes: 
-      new: 
-        add: Thêm Ghi chú
-        intro: Những thông tin bạn nhập được hiển thị cho những người dùng khác để cho họ cải thiện bản đồ. Xin vui lòng chuyển ghim vào đúng vị trí và ghi chú trong hộp bên dưới càng rõ ràng càng tốt.
-      show: 
-        anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp; các bình luận này cần được xác nhận lại.
-        closed_by: được giải quyết bởi <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
-        closed_by_anonymous: được giải quyết bởi người dùng vô danh vào %{time}
-        comment: Bình luận
-        comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
-        commented_by: bình luận của <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
-        commented_by_anonymous: bình luận của người dùng vô danh vào %{time}
-        hide: Ẩn
-        opened_by: do <a href='%{user_url}'>%{user}</a> tạo ra vào %{time}
-        opened_by_anonymous: do người dùng vô danh tạo ra vào %{time}
-        permalink: Liên kết Thường trực
-        reopened_by: được <a href='%{user_url}'>%{user}</a> mở lại vào %{time}
-        reopened_by_anonymous: được người dùng vô danh mở lại vào %{time}
-        resolve: Giải quyết
-    site: 
-      createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
-      createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
-      createnote_zoom_alert: Bạn cần phải phóng to để thêm ghi chú vào bản đồ
-      edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
-      edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
-      edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
-      history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
-      history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
-      history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
-  layouts: 
-    community: Cộng đồng
-    community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
-    community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
-    copyright: Bản quyền & Giấy phép
-    documentation: Tài liệu
-    documentation_title: Tài liệu về dự án
-    donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
-    donate_link_text: quyên góp
-    edit: Sửa đổi
-    edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
-    export: Xuất
-    export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
-    foundation: Quỹ OpenStreetMap
-    foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
-    gps_traces: Tuyến đường GPS
-    gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
-    help: Trợ giúp
-    help_centre: Hỏi đáp
-    help_title: Trang trợ giúp của dự án
+          "yes": Đường thủy
+      admin_levels:
+        level2: Biên giới Quốc gia
+        level4: Biên giới Tỉnh bang
+        level5: Biên giới Miền
+        level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
+        level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
+        level9: Biên giới Làng
+        level10: Biên giới Khu phố
+    description:
+      title:
+        osm_nominatim: Vị trí từ <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
+          Nominatim</a>
+        geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+      types:
+        cities: Thành phố
+        towns: Thị xã
+        places: Địa điểm
+    results:
+      no_results: Không tìm thấy kết quả
+      more_results: Thêm kết quả
+  layouts:
+    logo:
+      alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
+    home: Về Vị trí Nhà ở
+    logout: Đăng xuất
+    log_in: Đăng nhập
+    log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
+    sign_up: Mở Tài khoản
+    start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
+    sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
+    edit: Sửa đổi
     history: Lịch sử
-    home: nhà
-    home_tooltip: Về vị trí nhà
-    inbox_html: hộp thư %{count}
-    inbox_tooltip: 
-      one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
-      other: Hộp thư của bạn có %{count} thư chưa đọc
-      zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
-    intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
+    export: Xuất
+    data: Dữ liệu
+    export_data: Xuất Dữ liệu
+    gps_traces: Tuyến GPS
+    gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
+    user_diaries: Nhật ký
+    user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
+    edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
+    tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
+    intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
+    intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
+      cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
-    intro_2_download: tải về
-    intro_2_html: Bạn được phép %{download} và %{use} theo %{license}. Hãy %{create_account} để cải tiến bản đồ.
-    intro_2_license: giấy phép mở
-    intro_2_use: sử dụng
-    intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=vi
-    log_in: đăng nhập
-    log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
-    logo: 
-      alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
-    logout: đăng xuất
-    logout_tooltip: Đăng xuất
-    make_a_donation: 
-      text: Quyên góp
-      title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
-    osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
-    osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
-    partners_bytemark: Bytemark Hosting
-    partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
+    partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{bytemark}, %{ic}, và
+      %{partners} khác.
+    partners_ucl: UCL
     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
+    partners_bytemark: Bytemark Hosting
     partners_partners: các công ty bảo trợ
-    partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
-    partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
-    sign_up: mở tài khoản
-    sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
-    tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
-    user_diaries: Nhật ký Cá nhân
-    user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
-    view: Xem
-    view_tooltip: Xem bản đồ
-    welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
-    wiki: Wiki
-    wiki_title: Trang wiki của dự án
-    wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
-  license_page: 
-    foreign: 
-      english_link: nguyên bản tiếng Anh
-      text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
+    osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
+      hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
+    osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
+      lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
+    donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
+    help: Trợ giúp
+    about: Giới thiệu
+    copyright: Bản quyền
+    community: Cộng đồng
+    community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
+    community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
+    foundation: Quỹ OpenStreetMap
+    foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
+    make_a_donation:
+      title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
+      text: Quyên góp
+    learn_more: Tìm hiểu Thêm
+    more: Thêm
+  license_page:
+    foreign:
       title: Thông tin về bản dịch này
-    legal_babble: 
-      attribution_example: 
+      text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
+        trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
+      english_link: nguyên bản tiếng Anh
+    native:
+      title: Giới thiệu về trang này
+      text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang
+        này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
+      native_link: bản dịch tiếng Việt
+      mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
+    legal_babble:
+      title_html: Bản quyền và Giấy phép
+      intro_1_html: |-
+        OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
+        href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
+        Commons</a> (ODbL) bởi <a href="https://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
+      intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
+        phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
+        và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
+        các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy
+        phép. <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a>
+        đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
+      intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
+        theo giấy phép <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
+        \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
+      credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
+      credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng
+        góp vào OpenStreetMap”.
+      credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
+        Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của
+        chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn
+        có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">trang
+        bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
+        muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên
+        kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không
+        cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ
+        các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
+        trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
+        creativecommons.org.
+      credit_3_html: |-
+        Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
+        Ví dụ:
+      attribution_example:
         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
         title: Ví dụ ghi công
-      contributors_at_html: "<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>)."
-      contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada)."
-      contributors_footer_1_html: "Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi\">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki."
-      contributors_footer_2_html: "  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào."
-      contributors_fr_html: "<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>)."
-      contributors_gb_html: "<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12."
-      contributors_intro_html: "Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:"
-      contributors_nl_html: "<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
-      contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu."
+      more_title_html: Tìm hiểu thêm
+      more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và
+        cách ghi công chúng tôi tại <a href="https://osmfoundation.org/Licence">trang
+        giấy phép Quỹ OSM</a>.
+      more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
+        thể cung cấp API miễn phí cho bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">Quy
+        định Sử dụng API</a>, <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">Quy
+        định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">Quy
+        định Sử dụng Nominatim</a>.
       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
-      contributors_za_html: "<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu."
-      credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng góp vào OpenStreetMap”.
-      credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến creativecommons.org.
-      credit_3_html: "Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.\nVí dụ:"
-      credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
-      infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
-      infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
+      contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân
+        và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia
+        và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
+      contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="https://data.wien.gv.at/">Bang
+        Viên</a> (theo <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
+        BY</a>), <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
+        Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
+        sửa đổi CC BY Áo</a>).'
+      contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
+        GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan
+        (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
+      contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
+        liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập hợp
+        dữ liệu khác theo \n<a href=\"https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1\">Giấy
+        phép dữ liệu mở NLS</a>."
+      contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
+        (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
+      contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a
+        href="https://www.and.com">www.and.com</a>)'
+      contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
+        từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.'
+      contributors_si_html: "<strong>Slovenia</strong>: Bao gồm dữ liệu từ \n<a href=\"http://www.gu.gov.si/en/\">Cơ
+        quan Khảo sát và Bản đồ</a> và\n<a href=\"http://www.mkgp.gov.si/en/\">Cục
+        Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Thức ăn</a>\n(thông tin công cộng của Slovenia)."
+      contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
+        cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
+        lưu.'
+      contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
+        Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12.'
+      contributors_footer_1_html: |-
+        Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
+        href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
+      contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
+        ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
+        chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
-      intro_1_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data\nCommons</a> (ODbL)."
-      intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
-      intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
-      more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
-      more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.
-      more_title_html: Tìm hiểu thêm
-      title_html: Bản quyền và Giấy phép
-    native: 
-      mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
-      native_link: bản dịch tiếng Việt
-      text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
-      title: Giới thiệu về trang này
-  message: 
-    delete: 
-      deleted: Đã xóa thư
-    inbox: 
-      date: Ngày
-      from: Từ
-      messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
+      infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
+        bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
+        các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
+      infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
+        vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
+        xin vui lòng tham khảo <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
+        trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
+        khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
+      trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Nhãn hiệu
+      trademarks_1_html: OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều
+        là nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách sử
+        dụng các nhãn hiệu này, xin vui lòng tham khảo <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy?uselang=vi">Quy
+        định về nhãn hiệu</a> của chúng tôi.
+  welcome_page:
+    title: Hoan nghênh!
+    introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu
+      mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy
+      cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
+    whats_on_the_map:
+      title: Mục đích của Bản đồ
+      on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
+        – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ
+        mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
+      off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
+        hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
+        xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ
+        trực tuyến khác.
+    basic_terms:
+      title: Thuật ngữ Cơ bản
+      paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
+        vào OpenStreetMap:'
+      editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép
+        sửa đổi bản đồ.
+      node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
+        hàng hoặc một cái cây.
+      way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
+        dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
+      tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên
+        của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
+    rules:
+      title: Quy định!
+      paragraph_1_html: "OpenStreetMap có ít quy định chính thức, nhưng chúng ta mong
+        muốn tất cả mọi người tham gia mà cộng tác và giao thiệp với cộng đồng. Nếu
+        bạn tính hoạt động ngoài việc sửa đổi thủ công, xin vui lòng đọc và tuân theo
+        các hướng dẫn về việc <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines?uselang=vi'>nhập</a>
+        và \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct?uselang=vi'>tự
+        động sửa đổi</a>."
+    questions:
+      title: Có thắc mắc?
+      paragraph_1_html: |-
+        OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
+        <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>.
+    start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
+    add_a_note:
+      title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
+      paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
+        tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
+      paragraph_2_html: |-
+        Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
+        <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
+  fixthemap:
+    title: Báo lỗi / Sửa bản đồ
+    how_to_help:
+      title: Cách giúp đỡ
+      join_the_community:
+        title: Tham gia cộng đồng
+        explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của chúng
+          tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý tốt nhất
+          là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu lấy.
+      add_a_note:
+        instructions_html: |-
+          Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
+          Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
+    other_concerns:
+      title: Vấn đề khác
+      explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
+        hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
+        bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
+        làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
+  help_page:
+    title: Trợ giúp
+    introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
+      hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
+    welcome:
+      url: /welcome
+      title: Chào mừng đến với OSM
+      description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
+    beginners_guide:
+      url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_guide
+      title: Hướng dẫn Bắt đầu
+      description: Hướng dẫn bắt đầu do cộng đồng biên tập.
+    help:
+      url: https://help.openstreetmap.org/
+      title: help.openstreetmap.org
+      description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp của
+        OSM.
+    mailing_lists:
+      title: Danh sách thư
+      description: Hỏi han hoặc thảo luận về các chuyện quan trọng trên nhiều danh
+        sách thư được sắp xếp theo chủ đề hoặc khu vực.
+    forums:
+      title: Diễn đàn
+      description: Hỏi han và thảo luận trong một giao diện bảng tin.
+    irc:
+      title: IRC
+      description: Trò chuyện tương tác trong nhiều ngôn ngữ về nhiều chủ đề.
+    switch2osm:
+      title: switch2osm
+      description: Trợ giúp cho những công ty và tổ chức muốn đổi qua các bản đồ và
+        dịch vụ dựa trên OpenStreetMap.
+    wiki:
+      url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
+      title: wiki.openstreetmap.org
+      description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
+  about_page:
+    next: Tiếp
+    copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
+    used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng ngàn trang Web, ứng dụng di
+      động, và thiết bị phần cứng'
+    lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và bảo
+      quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ ở khắp
+      thế giới.
+    local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
+    local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
+      người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
+      đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
+    community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
+    community_driven_html: |-
+      Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
+      Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
+      Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc <a href='https://blog.openstreetmap.org'>Blog OpenStreetMap</a>, các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
+      <a href='https://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='https://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
+    open_data_title: Dữ liệu Mở
+    open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng nó
+      cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng
+      góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên dữ liệu
+      theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết quả dưới
+      cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
+      Bản quyền và Giấy phép</a>.'
+    legal_title: Pháp luật
+    legal_html: |-
+      Trang Web này và nhiều dịch vụ có liên quan được hoạt động chính thức bởi <a href='https://osmfoundation.org/?uselang=vi'>Quỹ OpenStreetMap</a> (OSMF) thay mặt cho cộng đồng. Việc sử dụng các dịch vụ do OSMF hoạt động phải tuân theo <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy?uselang=vi">các Quy định Sử dụng Hợp lý</a> và <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi">Quy định về Quyền Riêng tư</a> của chúng tôi.
+      <br>
+      Xin vui lòng <a href='https://osmfoundation.org/Contact?uselang=vi'>liên lạc với OSMF</a> nếu bạn có thắc mắc về giấy phép, bản quyền, hoặc thắc mắc khác về pháp luật.
+      <br>
+      OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều là <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OSM</a>.
+    partners_title: Nhà bảo trợ
+  notifier:
+    diary_comment_notification:
+      subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký'
+      hi: Chào %{to_user},
+      header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây tại OpenStreetMap
+        với tiêu đề %{subject}:'
+      footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
+        hoặc trả lời tại %{replyurl}
+    message_notification:
+      hi: Chào %{to_user},
+      header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
+      footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
+        tại %{replyurl}
+    friend_notification:
+      hi: Chào %{to_user},
+      subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
+      had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
+      see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
+      befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
+    gpx_notification:
+      greeting: Chào bạn,
+      your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
+      with_description: với miêu tả
+      and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
+      and_no_tags: và không có thẻ
+      failure:
+        subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
+        failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
+        more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
+        more_info_2: 'vấn đề này tại:'
+        import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi
+      success:
+        subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
+        loaded_successfully: |-
+          %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
+          %{possible_points} điểm.
+    signup_confirm:
+      subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
+      greeting: Chào bạn!
+      created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
+      confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
+        Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
+        bạn:'
+      welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
+        thông tin về cách bắt đầu.
+    email_confirm:
+      subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
+    email_confirm_plain:
+      greeting: Chào bạn,
+      hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
+        thành %{new_address}.
+      click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
+        để xác nhận thay đổi này.
+    email_confirm_html:
+      greeting: Chào bạn,
+      hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
+        thành %{new_address}.
+      click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
+        để xác nhận thay đổi này.
+    lost_password:
+      subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
+    lost_password_plain:
+      greeting: Chào bạn,
+      hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
+        có địa chỉ thư điện tử này.
+      click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
+        để đặt lại mật khẩu.
+    lost_password_html:
+      greeting: Chào bạn,
+      hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
+        có địa chỉ thư điện tử này.
+      click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
+        để đặt lại mật khẩu.
+    note_comment_notification:
+      anonymous: Người dùng vô danh
+      greeting: Chào bạn,
+      commented:
+        subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
+          bạn'
+        subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
+          mà bạn đang quan tâm'
+        your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
+          %{place}.'
+        commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
+          bản đồ gần %{place}.'
+      closed:
+        subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
+        subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
+          bạn đang quan tâm'
+        your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
+        commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
+          ghi chú gần %{place}.'
+      reopened:
+        subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
+        subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
+          đang quan tâm'
+        your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
+        commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
+          chú gần %{place}.'
+      details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
+    changeset_comment_notification:
+      hi: Chào %{to_user},
+      greeting: Chào bạn,
+      commented:
+        subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
+          của bạn'
+        subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
+          mà bạn đang quan tâm'
+        your_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi do bạn lưu vào
+          %{time}'
+        commented_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi mà bạn
+          đang theo dõi do %{changeset_author} lưu vào %{time}'
+        partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
+        partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
+      details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
+      unsubscribe: Để ngừng nhận các thông báo về bộ thay đổi này, mở %{url} và bấm
+        “Không theo dõi”.
+  message:
+    inbox:
+      title: Hộp thư
       my_inbox: Hộp thư đến
-      new_messages: "%{count} thư mới"
-      no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
-      old_messages: "%{count} thư cũ"
       outbox: đã gửi
-      people_mapping_nearby: những người ở gần
+      messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
+      new_messages: '%{count} thư mới'
+      old_messages: '%{count} thư cũ'
+      from: Từ
       subject: Tiêu đề
-      title: Hộp thư
-    mark: 
-      as_read: Thư đã đọc
-      as_unread: Thư chưa đọc
-    message_summary: 
-      delete_button: Xóa
+      date: Ngày
+      no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
+      people_mapping_nearby: những người ở gần
+    message_summary:
+      unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
       read_button: Đánh dấu là đã đọc
       reply_button: Trả lời
-      unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
-    new: 
-      back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
-      body: Nội dung
-      limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
-      message_sent: Thư đã gửi
-      send_button: Gửi
+      delete_button: Xóa
+    new:
+      title: Gửi thư
       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
       subject: Tiêu đề
-      title: Gửi thư
-    no_such_message: 
-      body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
-      heading: Thư không tồn tại
+      body: Nội dung
+      send_button: Gửi
+      back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
+      message_sent: Thư đã gửi
+      limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
+        tục gửi thư.
+    no_such_message:
       title: Thư không tồn tại
-    outbox: 
-      date: Ngày
+      heading: Thư không tồn tại
+      body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
+    outbox:
+      title: Hộp thư đã gửi
+      my_inbox: Hộp %{inbox_link}
       inbox: thư đến
+      outbox: thư đã gửi
       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
-      my_inbox: Hộp %{inbox_link}
+      to: Tới
+      subject: Tiêu đề
+      date: Ngày
       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
-      outbox: thư đã gửi
       people_mapping_nearby: những người ở gần
+    reply:
+      wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
+        lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
+        xác để trả lời.
+    read:
+      title: Đọc thư
+      from: Từ
       subject: Tiêu đề
-      title: Hộp thư đã gửi
-      to: Tới
-    read: 
-      back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
-      back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
       date: Ngày
-      from: Từ
       reply_button: Trả lời
-      subject: Tiêu đề
-      title: Đọc thư
-      to: Tới
       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
-      wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
-    reply: 
-      wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
-    sent_message_summary: 
       delete_button: Xóa
-  note: 
-    description: 
-      closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
-      closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
-      commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
-      commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
-      opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
-      opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
-      reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
-      reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
-    entry: 
-      comment: Bình luận
-      full: Ghi chú đầy đủ
-    mine: 
-      ago_html: cách đây %{when}
-      created_at: Lúc tạo
-      creator: Người tạo
-      description: Miêu tả
-      heading: Ghi chú của %{user}
-      id: Mã số
-      last_changed: Thay đổi gần đây nhất
-      subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
-      title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
-    rss: 
-      closed: đóng ghi chú (gần %{place})
-      comment: bình luận mới (gần %{place})
-      description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
-      description_item: Nguồn tin RSS của ghi chú %{id}
-      new: mở ghi chú (gần %{place})
-      title: Ghi chú OpenStreetMap
-  notifier: 
-    diary_comment_notification: 
-      footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
-      header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
-      hi: Chào %{to_user},
-      subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
-    email_confirm: 
-      subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
-    email_confirm_html: 
-      click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
-      greeting: Chào bạn,
-      hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
-    email_confirm_plain: 
-      click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
-      greeting: Chào bạn,
-      hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
-    friend_notification: 
-      befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
-      had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
-      see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
-      subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
-    gpx_notification: 
-      and_no_tags: và không có thẻ
-      and_the_tags: "và các thẻ sau:"
-      failure: 
-        failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
-        import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
-        more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
-        more_info_2: "vấn đề này tại:"
-        subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
-      greeting: Chào bạn,
-      success: 
-        loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
-        subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
-      with_description: với miêu tả
-      your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
-    lost_password: 
-      subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
-    lost_password_html: 
-      click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
-      greeting: Chào bạn,
-      hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
-    lost_password_plain: 
-      click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
-      greeting: Chào bạn,
-      hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
-    message_notification: 
-      footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại %{readurl}
-      footer2: và trả lời tại %{replyurl}
-      header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
-      hi: Chào %{to_user},
-    note_comment_notification: 
-      anonymous: Người dùng vô danh
-      closed: 
-        commented_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
-        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
-        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn"
-        your_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
-      commented: 
-        commented_note: "%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú bản đồ gần %{place}."
-        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
-        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của bạn"
-        your_note: "%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
-      details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
-      greeting: Chào bạn,
-    signup_confirm: 
-      confirm: "Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này. Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của bạn:"
-      created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
-      greeting: Chào bạn!
-      subject: "[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap"
-      welcome: Chúng tôi xin chào mừng bạn. Thư này có một số thông tin về cách bắt đầu.
-    signup_confirm_html: 
-      ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
-      current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
-      get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
-      introductory_video: Bạn có thể coi %{introductory_video_link}.
-      more_videos: Cũng có %{more_videos_link}.
-      more_videos_here: thêm video tại đây
-      user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
-      video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
-      wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
-    signup_confirm_plain: 
-      ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
-      blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
-      current_user: "Có danh sách những người dùng được xếp theo nơi ở tại:"
-      introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
-      more_videos: "Có thêm video tại đây:"
-      opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
-      the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
-      the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
-      user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
-      wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
-      wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
-  oauth: 
-    oauthorize: 
-      allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
-      allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
-      allow_to: "Cho phép trình khách:"
-      allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
-      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
-      allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
-      allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
-      allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
-      request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
-    revoke: 
-      flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
-  oauth_clients: 
-    create: 
-      flash: Đã đăng ký thông tin thành công
-    destroy: 
-      flash: Đã xóa đăng ký trình khách
-    edit: 
-      submit: Sửa đổi
-      title: Sửa đổi chương trình của bạn
-    form: 
-      allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
-      allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
-      allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
-      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
-      allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
-      allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
-      allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
-      callback_url: URL Gọi lại
-      name: Tên
-      requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
-      required: Bắt buộc
-      support_url: URL Trợ giúp
-      url: URL Trang chủ Chương trình
-    index: 
-      application: Tên Chương trình
-      issued_at: Lúc Cho phép
-      list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
-      my_apps: Trình khách của Tôi
-      my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
-      no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
-      register_new: Đăng ký chương trình của bạn
-      registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
-      revoke: Thu hồi!
-      title: Chi tiết OAuth của Tôi
-    new: 
-      submit: Đăng ký
-      title: Đăng ký chương trình mới
-    not_found: 
-      sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
-    show: 
-      access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
-      allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
-      allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
-      allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
-      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
-      allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
-      allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
-      allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
-      authorize_url: "Cho phép URL:"
-      confirm: Bạn có chắc không?
-      delete: Xóa Trình khách
-      edit: Sửa đổi Chi tiết
-      key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
-      requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
-      secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
-      support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
-      title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
-      url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
-    update: 
-      flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
-  redaction: 
-    create: 
-      flash: Các phiên bản đã được ẩn.
-    destroy: 
-      error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
-      flash: Đã xóa dãy ẩn.
-      not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
-    edit: 
-      description: Miêu tả
-      heading: Sửa đổi dãy ẩn
-      submit: Lưu dãy ẩn
-      title: Sửa đổi dãy ẩn
-    index: 
-      empty: Không có dãy ẩn để xem.
-      heading: Danh sách dãy ẩn
-      title: Danh sách dãy ẩn
-    new: 
-      description: Miêu tả
-      heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
-      submit: Ẩn dãy phiên bản
-      title: Đang ẩn dãy phiên bản
-    show: 
-      confirm: Bạn có chắc không?
-      description: "Miêu tả:"
-      destroy: Xóa dãy ẩn này
-      edit: Sửa đổi dãy ẩn này
-      heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
-      title: Đang xem dãy ẩn
-      user: "Người ẩn:"
-    update: 
-      flash: Các thay đổi đã được lưu.
-  site: 
-    edit: 
-      anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
-      flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
-      id_not_configured: iD chưa được cấu hình
-      no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
-      not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
-      not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
-      potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
-      potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
-      potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
-      user_page_link: trang cá nhân
-    index: 
-      createnote: Thêm ghi chú
+      back: Quay lại
+      to: Tới
+      wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
+        một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
+        xác để đọc nó.
+    sent_message_summary:
+      delete_button: Xóa
+    mark:
+      as_read: Thư đã đọc
+      as_unread: Thư chưa đọc
+    delete:
+      deleted: Đã xóa thư
+  site:
+    index:
       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
-      license: 
-        copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát hành theo giấy phép mở
       permalink: Liên kết Thường trực
-      remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
-    key: 
-      map_key: Chú giải
-      map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
-      table: 
-        entry: 
-          admin: Biên giới hành chính
-          allotments: Khu vườn gia đình
-          apron: 
-            - Sân đậu máy bay
-            - nhà ga hành khách
-          bridge: Đường rắn = cầu
+      createnote: Thêm ghi chú
+      license:
+        copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
+          hành theo giấy phép mở
+      remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
+        đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
+    edit:
+      not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
+      not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
+        sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
+      user_page_link: trang cá nhân
+      anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
+      flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
+        OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">tải
+        về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
+        cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
+      potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
+        hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
+        Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
+      potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
+        tại https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
+      potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
+        bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
+      id_not_configured: iD chưa được cấu hình
+      no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
+        trong HTML.
+    sidebar:
+      search_results: Kết quả Tìm kiếm
+      close: Đóng
+    search:
+      search: Tìm kiếm
+      get_directions: Chỉ đường
+      get_directions_title: Chỉ đường từ một địa điểm tới địa điểm khác
+      from: Từ
+      to: Đến
+      where_am_i: Đây là đâu?
+      where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
+      submit_text: Đi
+      reverse_directions_text: Đảo ngược
+    key:
+      table:
+        entry:
+          motorway: Đường cao tốc
+          main_road: Đại lộ
+          trunk: Xa lộ
+          primary: Đường chính
+          secondary: Đường lớn
+          unclassified: Đường không phân loại
+          track: Đường mòn
           bridleway: Đường cưỡi ngựa
-          brownfield: Cánh đồng nâu
-          building: Kiến trúc quan trọng
-          byway: Đường mòn đa mốt
-          cable: 
-            - Đường xe cáp
-            - thang kéo trượt tuyết
-          cemetery: Nghĩa địa
-          centre: Trung tâm thể thao
-          commercial: Khu vực thương mại
-          common: 
-            - Đất công
-            - bãi cỏ
-          construction: Đường đang xây
           cycleway: Đường xe đạp
-          destination: Chỉ giao thông địa phương
-          farm: Ruộng
+          cycleway_national: Quốc lộ xe đạp
+          cycleway_regional: Xa lộ xe đạp
+          cycleway_local: Đường xe đạp địa phương
           footway: Đường đi bộ
+          rail: Đường sắt
+          subway: Đường ngầm
+          tram:
+          - Đường sắt nhẹ
+          - xe điện
+          cable:
+          - Đường xe cáp
+          - ghế cáp treo
+          runway:
+          - Đường băng
+          - đường băng
+          apron:
+          - Sân đậu máy bay
+          - nhà ga hành khách
+          admin: Biên giới hành chính
           forest: Rừng trồng cây
+          wood: Rừng
           golf: Sân golf
-          heathland: Vùng cây bụi
-          industrial: Khu vực công nghiệp
-          lake: 
-            - Hồ
-            - bể nước
-          military: Khu vực quân sự
-          motorway: Đường cao tốc
           park: Công viên
-          permissive: Đường cho phép
-          pitch: Sân cỏ
-          primary: Đường chính
-          private: Đường riêng
-          rail: Đường sắt
-          reserve: Khu bảo tồn thiên niên
           resident: Khu vực nhà ở
+          common:
+          - Đất công
+          - bãi cỏ
           retail: Khu vực buôn bán
-          runway: 
-            - Đường băng
-            - đường băng
-          school: 
-            - Trường học
-            - đại học
-          secondary: Đường lớn
+          industrial: Khu vực công nghiệp
+          commercial: Khu vực thương mại
+          heathland: Vùng cây bụi
+          lake:
+          - Hồ
+          - bể nước
+          farm: Ruộng
+          brownfield: Cánh đồng nâu
+          cemetery: Nghĩa địa
+          allotments: Khu vườn gia đình
+          pitch: Sân cỏ
+          centre: Trung tâm thể thao
+          reserve: Khu bảo tồn thiên niên
+          military: Khu vực quân sự
+          school:
+          - Trường học
+          - đại học
+          building: Kiến trúc quan trọng
           station: Nhà ga
-          subway: Đường ngầm
-          summit: 
-            - Đỉnh núi
-            - đồi
-          tourist: Nơi du lịch
-          track: Đường mòn
-          tram: 
-            - Đường sắt nhẹ
-            - xe điện
-          trunk: Xa lộ
+          summit:
+          - Đỉnh núi
+          - đồi
           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
-          unclassified: Đường không phân loại
-          unsurfaced: Đường không lát
-          wood: Rừng
-    markdown_help: 
-      alt: Văn bản thay thế
-      first: Khoản mục đầu tiên
-      heading: Đề mục
+          bridge: Đường rắn = cầu
+          private: Đường riêng
+          destination: Chỉ giao thông địa phương
+          construction: Đường đang xây
+          bicycle_shop: Tiệm xe đạp
+          bicycle_parking: Chỗ đậu xe đạp
+          toilets: Vệ sinh
+    richtext_area:
+      edit: Sửa đổi
+      preview: Xem trước
+    markdown_help:
+      title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="https://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
       headings: Đề mục
-      image: Hình ảnh
-      link: Liên kết
+      heading: Đề mục
+      subheading: Đề mục con
+      unordered: Danh sách không đánh số
       ordered: Danh sách đánh số
+      first: Khoản mục đầu tiên
       second: Khoản mục sau
-      subheading: Đề mục con
+      link: Liên kết
       text: Văn bản
-      title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
-      unordered: Danh sách không đánh số
+      image: Hình ảnh
+      alt: Văn bản thay thế
       url: URL
-    richtext_area: 
-      edit: Sửa đổi
-      preview: Xem trước
-    search: 
-      search: Tìm kiếm
-      search_help: "thí dụ: “Thượng Hải”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
-      submit_text: Đi
-      where_am_i: Tôi ở đâu?
-      where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
-    sidebar: 
-      close: Đóng
-      search_results: Kết quả Tìm kiếm
-  time: 
-    formats: 
-      friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
-  trace: 
-    create: 
-      trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
+  trace:
+    visibility:
+      private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
+      public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
+        không có thứ tự)
+      trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
+      identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
+        điểm có tên và thời điểm)
+    create:
       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
-    delete: 
-      scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
-    edit: 
-      description: "Miêu tả:"
-      download: tải về
-      edit: sửa đổi
-      filename: "Tên tập tin:"
+      trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
+        cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
+        thư điện tử lúc khi nó xong.
+    edit:
+      title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
+      filename: 'Tên tập tin:'
+      download: tải về
+      uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
+      points: 'Số nốt:'
+      start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
       map: bản đồ
-      owner: "Tác giả:"
-      points: "Số nốt:"
-      save_button: Lưu các Thay đổi
-      start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
-      tags: "Thẻ:"
+      edit: sửa đổi
+      owner: 'Tác giả:'
+      description: 'Miêu tả:'
+      tags: 'Thẻ:'
       tags_help: dấu phẩy phân cách
-      title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
-      uploaded_at: "Lúc tải lên:"
-      visibility: "Mức độ truy cập:"
+      save_button: Lưu các Thay đổi
+      visibility: 'Mức độ truy cập:'
       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
-    list: 
-      description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
-      empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
-      public_traces: Tuyến đường GPS công khai
-      public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
-      tagged_with: " có thẻ %{tags}"
-      your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
-    make_public: 
-      made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
-    offline: 
-      heading: Kho GPX Ngoại tuyến
-      message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
-    offline_warning: 
-      message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
-    trace: 
-      ago: cách đây %{time_in_words_ago}
-      by: bởi
-      count_points: "%{count} nốt"
-      edit: sửa đổi
-      edit_map: Sửa đổi Bản đồ
-      identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
-      in: trong
-      map: bản đồ
-      more: thêm
-      pending: CHƯA XỬ
-      private: RIÊNG
-      public: CÔNG KHAI
-      trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
-      trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
-      view_map: Xem Bản đồ
-    trace_form: 
-      description: "Miêu tả:"
-      help: Trợ giúp
-      help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
-      tags: "Thẻ:"
+    trace_form:
+      upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
+      description: 'Miêu tả:'
+      tags: 'Thẻ:'
       tags_help: dấu phẩy phân cách
-      upload_button: Tải lên
-      upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
-      visibility: "Mức độ Truy cập:"
+      visibility: 'Mức độ Truy cập:'
       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
-    trace_header: 
-      see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
-      see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
-      traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
+      upload_button: Tải lên
+      help: Trợ giúp
+      help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
+    trace_header:
       upload_trace: Tải lên tuyến đường
-    trace_optionals: 
+      see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
+      see_my_traces: Xem các tuyến đường của tôi
+      traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
+        đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
+        đợi kịp.
+    trace_optionals:
       tags: Thẻ
-    trace_paging_nav: 
-      newer: Tuyến đường Mới hơn
-      older: Tuyến đường Cũ hơn
-      showing_page: Trang %{page}
-    view: 
-      delete_track: Xóa tuyến đường này
-      description: "Miêu tả:"
-      download: tải về
-      edit: sửa đổi
-      edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
-      filename: "Tên tập tin:"
+    view:
+      title: Xem tuyến đường %{name}
       heading: Xem tuyến đường %{name}
+      pending: CHƯA XỬ
+      filename: 'Tên tập tin:'
+      download: tải về
+      uploaded: 'Lúc tải lên:'
+      points: 'Số nốt:'
+      start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
       map: bản đồ
+      edit: sửa đổi
+      owner: 'Tác giả:'
+      description: 'Miêu tả:'
+      tags: 'Thẻ:'
       none: Không có
-      owner: "Tác giả:"
-      pending: CHƯA XỬ
-      points: "Số nốt:"
-      start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
-      tags: "Thẻ:"
-      title: Xem tuyến đường %{name}
+      edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
+      delete_track: Xóa tuyến đường này
       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
-      uploaded: "Lúc tải lên:"
-      visibility: "Mức độ truy cập:"
-    visibility: 
-      identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
-      private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
-      public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
-      trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
-  user: 
-    account: 
-      contributor terms: 
-        agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
-        agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
-        heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
-        link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
-        link text: đây là gì?
-        not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
-        review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
-      current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
-      delete image: Xóa hình hiện dùng
-      email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
-      flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
-      flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
-      gravatar: 
-        gravatar: Sử dụng Gravatar
-        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
-        link text: đây là gì?
-      home location: "Vị trí Nhà:"
-      image: "Hình:"
-      image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
-      keep image: Giữ hình hiện dùng
-      latitude: "Vĩ độ:"
-      longitude: "Kinh độ:"
-      make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
-      my settings: Tùy chọn
-      new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
-      new image: Thêm hình
-      no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
-      openid: 
-        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
-        link text: đây là gì?
-        openid: "OpenID:"
-      preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
-      preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
-      profile description: "Tự giới thiệu:"
-      public editing: 
-        disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
-        disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
-        enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
-        enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
-        enabled link text: đây là gì?
-        heading: "Sửa đổi công khai:"
-      public editing note: 
-        heading: Sửa đổi công khai
-        text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
-      replace image: Thay hình hiện dùng
-      return to profile: Trở về trang cá nhân
-      save changes button: Lưu các Thay đổi
-      title: Chỉnh sửa tài khoản
-      update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
-    confirm: 
-      already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
-      before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
-      button: Xác nhận
-      heading: Xác nhận tài khoản người dùng
-      press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
-      reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="%{reconfirm}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
-      success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
-      unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
-    confirm_email: 
-      button: Xác nhận
-      failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
-      heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
-      press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
-      success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
-    confirm_resend: 
-      failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
-      success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
-    filter: 
-      not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
-    go_public: 
-      flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
-    list: 
-      confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
-      empty: Không tìm thấy người dùng.
-      heading: Người dùng
-      hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
-      showing: 
-        one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
-        other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
-      summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
-      summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
-      title: Người dùng
-    login: 
-      account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
-      account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
-      auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
-      create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
-      email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:"
+      visibility: 'Mức độ truy cập:'
+    trace_paging_nav:
+      showing_page: Trang %{page}
+      older: Tuyến đường Cũ hơn
+      newer: Tuyến đường Mới hơn
+    trace:
+      pending: CHƯA XỬ
+      count_points: '%{count} nốt'
+      ago: cách đây %{time_in_words_ago}
+      more: thêm
+      trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
+      view_map: Xem Bản đồ
+      edit: sửa đổi
+      edit_map: Sửa đổi Bản đồ
+      public: CÔNG KHAI
+      identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
+      private: RIÊNG
+      trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
+      by: bởi
+      in: trong
+      map: bản đồ
+    list:
+      public_traces: Tuyến đường GPS công khai
+      my_traces: Tuyên đường GPS của tôi
+      public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
+      description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
+      tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
+      empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
+        hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
+        wiki</a>.
+    delete:
+      scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
+    make_public:
+      made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
+    offline_warning:
+      message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
+    offline:
+      heading: Kho GPX Ngoại tuyến
+      message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
+    georss:
+      title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
+    description:
+      description_with_count:
+        other: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
+      description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
+  application:
+    require_cookies:
+      cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
+        trình duyệt để tiếp tục.
+    require_moderator:
+      not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
+    setup_user_auth:
+      blocked_zero_hour: Bạn có tin nhắn mới rất quan trọng tại trang Web OpenStreetMap.
+        Bạn phải đọc tin nhắn này trước khi được phép lưu thêm thay đổi.
+      blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
+        diện Web để biết chi tiết.
+      need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
+        giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
+        các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
+  oauth:
+    oauthorize:
+      title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
+      request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
+        %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
+        Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
+      allow_to: 'Cho phép trình khách:'
+      allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
+      allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
+      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
+      allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
+      allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
+      allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
+      allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
+      grant_access: Cấp phép Truy cập
+    oauthorize_success:
+      title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
+      allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
+      verification: Mã xác minh là %{code}.
+    oauthorize_failure:
+      title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
+      denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
+        của bạn.
+      invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
+    revoke:
+      flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
+    permissions:
+      missing: Bạn chưa cấp phép cho ứng dụng sử dụng chức năng này
+  oauth_clients:
+    new:
+      title: Đăng ký chương trình mới
+      submit: Đăng ký
+    edit:
+      title: Sửa đổi chương trình của bạn
+      submit: Sửa đổi
+    show:
+      title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
+      key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
+      secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
+      url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
+      access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
+      authorize_url: 'Cho phép URL:'
+      support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
+      edit: Sửa đổi Chi tiết
+      delete: Xóa Trình khách
+      confirm: Bạn có chắc không?
+      requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
+      allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
+      allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
+      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
+      allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
+      allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
+      allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
+      allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
+    index:
+      title: Chi tiết OAuth của Tôi
+      my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
+      list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
+      application: Tên Chương trình
+      issued_at: Lúc Cho phép
+      revoke: Thu hồi!
+      my_apps: Trình khách của Tôi
+      no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
+        %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
+        được.
+      registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
+      register_new: Đăng ký chương trình của bạn
+    form:
+      name: Tên
+      required: Bắt buộc
+      url: URL Trang chủ Chương trình
+      callback_url: URL Gọi lại
+      support_url: URL Trợ giúp
+      requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
+      allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
+      allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
+      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
+      allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
+      allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
+      allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
+      allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
+    not_found:
+      sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
+    create:
+      flash: Đã đăng ký thông tin thành công
+    update:
+      flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
+    destroy:
+      flash: Đã xóa đăng ký trình khách
+  user:
+    login:
+      title: Đăng nhập
       heading: Đăng nhập
-      login_button: Đăng nhập
+      email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
+      password: 'Mật khẩu:'
+      openid: '%{logo} OpenID:'
+      remember: Nhớ tôi
       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
+      login_button: Đăng nhập
+      register now: Mở tài khoản ngay
+      with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
+        và mật khẩu của bạn:'
+      with external: 'Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba:'
       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
+      to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
+      create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
       no account: Chưa có tài khoản?
-      openid: "%{logo} OpenID:"
-      openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
-      openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
+      account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
+        hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
+        tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
+      account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
+        bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
+        để thảo luận về điều này.
+      auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
-      openid_providers: 
-        aol: 
-          alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
-          title: Đăng nhập với AOL
-        google: 
-          alt: Đăng nhập với OpenID của Google
-          title: Đăng nhập với Google
-        myopenid: 
-          alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
-          title: Đăng nhập với myOpenID
-        openid: 
+      auth_providers:
+        openid:
+          title: Đăng nhập qua OpenID
           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
-          title: Đăng nhập dùng OpenID
-        wordpress: 
-          alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
-          title: Đăng nhập với WordPress
-        yahoo: 
-          alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
-          title: Đăng nhập với Yahoo!
-      password: "Mật khẩu:"
-      register now: Mở tài khoản ngay
-      remember: Nhớ tôi
-      title: Đăng nhập
-      to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
-      with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
-      with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
-    logout: 
+        google:
+          title: Đăng nhập qua Google
+          alt: Đăng nhập dùng OpenID của Google
+        facebook:
+          title: Đăng nhập qua Facebook
+          alt: Đăng nhập dùng tài khoản Facebook
+        windowslive:
+          title: Đăng nhập qua Windows Live
+          alt: Đăng nhập dùng tài khoản Windows Live
+        github:
+          title: Đăng nhập qua GitHub
+          alt: Đăng nhập dùng tài khoản GitHub
+        wikipedia:
+          title: Đăng nhập qua Wikipedia
+          alt: Đăng nhập qua Tài khoản Wikipedia
+        yahoo:
+          title: Đăng nhập qua Yahoo!
+          alt: Đăng nhập dùng OpenID của Yahoo!
+        wordpress:
+          title: Đăng nhập qua WordPress
+          alt: Đăng nhập dùng OpenID của WordPress
+        aol:
+          title: Đăng nhập qua AOL
+          alt: Đăng nhập dùng OpenID của AOL
+    logout:
+      title: Đăng xuất
       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
       logout_button: Đăng xuất
-      title: Đăng xuất
-    lost_password: 
-      email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
+    lost_password:
+      title: Quên mất mật khẩu
       heading: Quên mất Mật khẩu?
-      help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
+      email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
       new password button: Đặt lại mật khẩu
+      help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
+        tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
+      notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
+        để bạn đặt nó lại.
       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
-      notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
-      title: Quên mất mật khẩu
-    make_friend: 
-      already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
-      button: Thêm là người bạn
-      failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
-      heading: Thêm %{user} là người bạn?
-      success: "%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!"
-    new: 
-      confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
-      confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
-      contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
-      continue: Tiếp tục
-      display name: "Tên hiển thị:"
-      display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
-      email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
-      fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
-      flash create success message: Cám ơn bạn đã mở tài khoản. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
-      flash welcome: Cám ơn bạn đã mở tài khoản. Chúng tôi đã gửi thư chào mừng cho %{email} có một số gợi ý về cách bắt đầu.
-      heading: Mở Tài khoản Người dùng
-      license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
-      no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
-      not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy định quyền riêng tư</a>)
-      openid: "%{logo} OpenID:"
-      openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
-      openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
-      password: "Mật khẩu:"
-      terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
-      terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
-      terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
-      title: Mở tài khoản
-      use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
-    no_such_user: 
-      body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
-      heading: Người dùng %{user} không tồn tại
-      title: Người dùng không tồn tại
-    popup: 
-      friend: Người bạn
-      nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
-      your location: Vị trí của bạn
-    remove_friend: 
-      button: Hủy kết nối bạn
-      heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
-      not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
-      success: "%{name} không còn là người bạn."
-    reset_password: 
-      confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
-      flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
-      flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
+    reset_password:
+      title: Đặt lại mật khẩu
       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
-      password: "Mật khẩu:"
+      password: 'Mật khẩu:'
+      confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
       reset: Đặt lại Mật khẩu
-      title: Đặt lại mật khẩu
-    set_home: 
-      flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
-    suspended: 
-      body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
-      heading: Tài khoản bị Cấm
-      title: Tài khoản bị Cấm
-      webmaster: chủ trang
-    terms: 
-      agree: Chấp nhận
-      consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
+      flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
+      flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
+    new:
+      title: Mở tài khoản
+      no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
+        khoản tự động cho bạn.
+      contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
+        để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
+      about:
+        header: Tự do sử dụng và sửa đổi
+        html: |-
+          <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
+          <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
+      license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
+        Điều kiện Đóng góp</a>.
+      email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
+      confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
+      not displayed publicly: Địa chỉ thư điện tử của bạn không được hiển thị công
+        khai (xem thêm chi tiết trong <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
+        title="Quy định quyền riêng tư Quỹ OSM, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
+        định quyền riêng tư</a> của chúng tôi)
+      display name: 'Tên hiển thị:'
+      display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
+        có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
+      external auth: 'Xác minh qua Dịch vụ Bên thứ ba:'
+      password: 'Mật khẩu:'
+      confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
+      use external auth: Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba
+      auth no password: Nếu xác minh qua dịch vụ bên thứ ba, bạn không cần nhập mật
+        khẩu, nhưng một số công cụ hoặc máy chủ khác có thể vẫn yêu cầu mật khẩu.
+      continue: Mở tài khoản
+      terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
+      terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
+        Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
+        wiki này</a>.
+      terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
+    terms:
+      title: Điều kiện đóng góp
+      heading: Điều kiện đóng góp
+      read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho
+        biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của
+        bạn hiện tại và tương lai.
+      consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
+        thuộc về phạm vi công cộng
       consider_pd_why: đây là gì?
       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
-      decline: Từ chối
+      guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
+        tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
+        thức</a>'
+      agree: Chấp nhận
       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
-      guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
-      heading: Điều kiện đóng góp
-      legale_names: 
+      decline: Từ chối
+      you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
+        Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
+      legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
+      legale_names:
         france: Pháp
         italy: Ý
         rest_of_world: Các nước khác
-      legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
-      read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
-      title: Điều kiện đóng góp
-      you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
-    view: 
-      activate_user: kích hoạt tài khoản này
-      add as friend: thêm là người bạn
+    no_such_user:
+      title: Người dùng không tồn tại
+      heading: Người dùng %{user} không tồn tại
+      body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
+        tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
+      deleted: đã xóa
+    view:
+      my diary: Nhật ký của Tôi
+      new diary entry: mục nhật ký mới
+      my edits: Đóng góp của Tôi
+      my traces: Tuyến đường của Tôi
+      my notes: Ghi chú của Tôi
+      my messages: Hộp Tin nhắn
+      my profile: Trang của Tôi
+      my settings: Tùy chọn
+      my comments: Bình luận của Tôi
+      oauth settings: thiết lập OAuth
+      blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
+      blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
+      send message: Gửi Thư
+      diary: Nhật ký
+      edits: Đóng góp
+      traces: Tuyến đường
+      notes: Ghi chú trên Bản đồ
+      remove as friend: Hủy Kết Bạn
+      add as friend: Kết Bạn
+      mapper since: 'Tham gia:'
       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
-      block_history: tác vụ cấm người này
-      blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
-      blocks on me: tác vụ cấm tôi
-      comments: bình luận
-      confirm: Xác nhận
-      confirm_user: xác nhận người dùng này
-      create_block: cấm người dùng này
-      created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
-      ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
-      ct declined: Từ chối
-      ct status: "Điều khoản đóng góp:"
+      ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
       ct undecided: Chưa quyết định
-      deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
-      delete_user: xóa tài khoản này
+      ct declined: Từ chối
+      ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
+      latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:'
+      email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
+      created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
+      status: 'Trạng thái:'
+      spam score: 'Điểm số Spam:'
       description: Miêu tả
-      diary: nhật ký
-      edits: đóng góp
-      email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
-      friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
-      friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
-      hide_user: ẩn tài khoản này
-      if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người dùng ở gần.
+      user location: Vị trí của người dùng
+      if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
+        dùng ở gần.
+      settings_link_text: tùy chọn
+      my friends: Bạn bè của tôi
+      no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
       km away: cách %{count} km
-      latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
       m away: cách %{count} m
-      mapper since: "Tham gia:"
-      moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
-      my comments: bình luận của tôi
-      my diary: nhật ký của tôi
-      my edits: đóng góp của tôi
-      my notes: ghi chú bản đồ của tôi
-      my settings: tùy chọn
-      my traces: tuyến đường của tôi
       nearby users: Người dùng khác ở gần
-      nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
-      nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
-      new diary entry: mục nhật ký mới
-      no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
-      notes: ghi chú bản đồ
-      oauth settings: thiết lập OAuth
-      remove as friend: hủy kết nối bạn
-      role: 
+      role:
         administrator: Người dùng này là quản lý viên
-        grant: 
+        moderator: Người dùng này là điều hành viên
+        grant:
           administrator: Cấp quyền quản lý viên
           moderator: Cấp quyền điều hành viên
-        moderator: Người dùng này là điều hành viên
-        revoke: 
+        revoke:
           administrator: Rút quyền quản lý viên
           moderator: Rút quyền điều hành viên
-      send message: gửi thư
-      settings_link_text: tùy chọn
-      spam score: "Điểm số Spam:"
-      status: "Trạng thái:"
-      traces: tuyến đường
-      unhide_user: hiện tài khoản này
-      user location: Vị trí của người dùng
-      your friends: Người bạn của bạn
-  user_block: 
-    blocks_by: 
-      empty: "%{name} chưa cấm ai."
-      heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
-      title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
-    blocks_on: 
-      empty: "%{name} chưa bị cấm."
-      heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
-      title: Các tác vụ cấm %{name}
-    create: 
-      flash: Cấm người dùng %{name}.
-      try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
-      try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
-    edit: 
-      back: Xem tất cả tác vụ cấm
-      heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
-      needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
-      period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
-      reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
-      show: Xem tác vụ cấm này
-      submit: Cập nhật tác vụ cấm
-      title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
-    filter: 
-      block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
-      block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
-    helper: 
-      time_future: Hết hạn %{time}.
-      time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
-      until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
-    index: 
-      empty: Chưa ai bị cấm.
-      heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
-      title: Người dùng bị cấm
-    model: 
+      block_history: Tác vụ Cấm Người Này
+      moderator_history: Tác vụ Cấm bởi Người Này
+      comments: Bình luận
+      create_block: Cấm Người dùng Này
+      activate_user: Kích hoạt Tài khoản Này
+      deactivate_user: Vô hiệu hóa Tài khoản Này
+      confirm_user: Xác nhận Người dùng Này
+      hide_user: Ẩn Tài khoản Này
+      unhide_user: Hiện Tài khoản Này
+      delete_user: Xóa Tài khoản Này
+      confirm: Xác nhận
+      friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
+      friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
+      nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
+      nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
+    popup:
+      your location: Vị trí của bạn
+      nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
+      friend: Người bạn
+    account:
+      title: Chỉnh sửa tài khoản
+      my settings: Tùy chọn
+      current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
+      new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
+      email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
+      external auth: 'Xác minh Bên ngoài:'
+      openid:
+        link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
+        link text: đây là gì?
+      public editing:
+        heading: 'Sửa đổi công khai:'
+        enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
+        enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
+        enabled link text: đây là gì?
+        disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. Tất cả các sửa đổi truớc là
+          vô danh.
+        disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
+      public editing note:
+        heading: Sửa đổi công khai
+        text: |-
+          Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
+          <ul>
+          <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
+          <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
+          </ul>
+      contributor terms:
+        heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
+        agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
+        not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
+        review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
+          lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
+        agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
+          phạm vi công cộng.
+        link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
+        link text: đây là gì?
+      profile description: 'Tự giới thiệu:'
+      preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
+      preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
+      image: 'Hình:'
+      gravatar:
+        gravatar: Sử dụng Gravatar
+        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
+        link text: đây là gì?
+        disabled: Hình Gravatar của bạn đã bị tắt.
+        enabled: Hình Gravatar của bạn đã bị kích hoạt.
+      new image: Thêm hình
+      keep image: Giữ hình hiện dùng
+      delete image: Xóa hình hiện dùng
+      replace image: Thay hình hiện dùng
+      image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
+      home location: 'Vị trí Nhà:'
+      no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
+      latitude: 'Vĩ độ:'
+      longitude: 'Kinh độ:'
+      update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
+        đồ?
+      save changes button: Lưu các Thay đổi
+      make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
+      return to profile: Trở về trang cá nhân
+      flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
+        Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
+      flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
+    confirm:
+      heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
+      introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
+      introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
+        tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
+      press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
+      button: Xác nhận
+      success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
+      already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
+      unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
+      reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
+        nhận lần nữa.
+    confirm_resend:
+      success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
+        bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
+        nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm %{sender} vào danh sách trắng, vì
+        chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
+      failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
+    confirm_email:
+      heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
+      press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
+        mới.
+      button: Xác nhận
+      success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới!
+      failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
+      unknown_token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
+    set_home:
+      flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
+    go_public:
+      flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
+        được phép sửa đổi.
+    make_friend:
+      heading: Kết bạn với %{user}?
+      button: Thêm là người bạn
+      success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
+      failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
+      already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
+    remove_friend:
+      heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
+      button: Hủy kết nối bạn
+      success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
+      not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
+    filter:
+      not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
+    list:
+      title: Người dùng
+      heading: Người dùng
+      showing:
+        one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
+        other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
+      summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
+      summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
+      confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
+      hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
+      empty: Không tìm thấy người dùng.
+    suspended:
+      title: Tài khoản bị Cấm
+      heading: Tài khoản bị Cấm
+      webmaster: chủ trang
+      body: |-
+        <p>
+          Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
+        </p>
+        <p>
+          Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
+          Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
+        </p>
+    auth_failure:
+      connection_failed: Kết nối đến dịch vụ xác minh bị thất bại
+      invalid_credentials: Chứng nhận xác minh không hợp lệ
+      no_authorization_code: Không có mã cho phép
+      unknown_signature_algorithm: Thuật toán chữ ký không rõ
+      invalid_scope: Phạm vi không hợp lệ
+    auth_association:
+      heading: ID của bạn chưa được liên kết với một tài khoản OpenStreetMap.
+      option_1: Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, xin vui lòng tạo tài khoản mới dùng
+        biểu mẫu bên dưới.
+      option_2: Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn
+        dùng tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi liên kết tài khoản với ID của
+        bạn trong tùy chọn.
+  user_role:
+    filter:
+      not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người
+        dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
+      not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
+      already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
+      doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
+      not_revoke_admin_current_user: Không thể rút quyền quản lý viên từ người dùng
+        hiện tại.
+    grant:
+      title: Xác nhận cấp vai trò
+      heading: Xác nhận cấp vai trò
+      are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
+      confirm: Xác nhận
+      fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
+        tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
+    revoke:
+      title: Xác nhận rút vai trò
+      heading: Xác nhận rút vai trò
+      are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
+      confirm: Xác nhận
+      fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
+        tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
+  user_block:
+    model:
+      non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
+        vụ cấm.
       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
-      non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
-    new: 
-      back: Xem tất cả tác vụ cấm
+    not_found:
+      sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
+      back: Trở về trang đầu
+    new:
+      title: Cấm %{name}
       heading: Cấm %{name}
-      needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
+      reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
+        tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
+        thể không rành.
       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
-      reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
       submit: Cấm người dùng
-      title: Cấm %{name}
       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
-      tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
-    not_found: 
-      back: Trở về trang đầu
-      sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
-    partial: 
+      tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
+        gian hợp lý.
+      needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
+      back: Xem tất cả tác vụ cấm
+    edit:
+      title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
+      heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
+      reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
+        chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
+        có thể không rành.
+      period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
+        giờ.
+      submit: Cập nhật tác vụ cấm
+      show: Xem tác vụ cấm này
+      back: Xem tất cả tác vụ cấm
+      needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
+    filter:
+      block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
+      block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
+        xuống.
+    create:
+      try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
+        gian hợp lý trước khi cấm họ.
+      try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
+        cấm họ.
+      flash: Cấm người dùng %{name}.
+    update:
+      only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
+        sửa đổi nó.
+      success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
+    index:
+      title: Người dùng bị cấm
+      heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
+      empty: Chưa ai bị cấm.
+    revoke:
+      title: Bỏ cấm %{block_on}
+      heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
+      time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
+      past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
+      confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
+      revoke: Bỏ cấm!
+      flash: Đã bỏ cấm.
+    period: '%{count} giờ'
+    partial:
+      show: Hiện
+      edit: Sửa đổi
+      revoke: Bỏ cấm!
       confirm: Bạn có chắc không?
-      creator_name: Người cấm
       display_name: Người bị cấm
-      edit: Sửa đổi
-      next: Sau »
-      not_revoked: (không bị hủy)
-      previous: « Trước
+      creator_name: Người cấm
       reason: Lý do cấm
-      revoke: Bỏ cấm!
+      status: Trạng thái
       revoker_name: Người bỏ cấm
-      show: Hiện
+      not_revoked: (không bị hủy)
       showing_page: Trang %{page}
+      next: Sau »
+      previous: « Trước
+    helper:
+      time_future: Hết hạn %{time}.
+      until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
+      time_future_and_until_login: Kết thúc %{time} nữa sau khi người dùng đăng nhập.
+      time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
+    blocks_on:
+      title: Các tác vụ cấm %{name}
+      heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
+      empty: '%{name} chưa bị cấm.'
+    blocks_by:
+      title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
+      heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
+      empty: '%{name} chưa cấm ai.'
+    show:
+      title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
+      heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
+      time_future: Hết hạn %{time}
+      time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
+      created: Tạo
+      ago: cách đây %{time}
       status: Trạng thái
-    period: "%{count} giờ"
-    revoke: 
-      confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
-      flash: Đã bỏ cấm.
-      heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
-      past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
+      show: Hiện
+      edit: Sửa đổi
       revoke: Bỏ cấm!
-      time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
-      title: Bỏ cấm %{block_on}
-    show: 
-      back: Xem tất cả tác vụ cấm
       confirm: Bạn có chắc không?
-      edit: Sửa đổi
-      heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
+      reason: 'Lý do cấm:'
+      back: Xem tất cả tác vụ cấm
+      revoker: 'Người bỏ cấm:'
       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
-      reason: "Lý do cấm:"
-      revoke: Bỏ cấm!
-      revoker: "Người bỏ cấm:"
-      show: Hiện
-      status: Trạng thái
-      time_future: Hết hạn %{time}
-      time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
-      title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
-    update: 
-      only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
-      success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
-  user_role: 
-    filter: 
-      already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
-      doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
-      not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
-      not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
-    grant: 
-      are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
-      confirm: Xác nhận
-      fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
-      heading: Xác nhận cấp vai trò
-      title: Xác nhận cấp vai trò
-    revoke: 
-      are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
-      confirm: Xác nhận
-      fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
-      heading: Xác nhận rút vai trò
-      title: Xác nhận rút vai trò
+  note:
+    description:
+      opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
+      opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
+      commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
+      commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
+      closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
+      closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
+      reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
+      reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
+    rss:
+      title: Ghi chú OpenStreetMap
+      description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
+        khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
+      description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
+      opened: mở ghi chú (gần %{place})
+      commented: bình luận mới (gần %{place})
+      closed: đóng ghi chú (gần %{place})
+      reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
+    entry:
+      comment: Bình luận
+      full: Ghi chú đầy đủ
+    mine:
+      title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
+      heading: Ghi chú của %{user}
+      subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
+      id: Mã số
+      creator: Người tạo
+      description: Miêu tả
+      created_at: Lúc tạo
+      last_changed: Thay đổi gần đây nhất
+      ago_html: cách đây %{when}
+  javascripts:
+    close: Đóng
+    share:
+      title: Chia sẻ
+      cancel: Hủy bỏ
+      image: Hình ảnh
+      link: Liên kết hoặc HTML
+      long_link: Liên kết
+      short_link: Liên kết Ngắn gọn
+      geo_uri: URI geo
+      embed: HTML
+      custom_dimensions: Tùy biến kích thước
+      format: 'Định dạng:'
+      scale: 'Tỷ lệ:'
+      image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
+      download: Tải về
+      short_url: URL Ngắn gọn
+      include_marker: Ghim trên bản đồ
+      center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
+      paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
+      view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
+      only_standard_layer: Chỉ có thể xuất lớp chuẩn ra hình ảnh
+    embed:
+      report_problem: Báo vấn đề
+    key:
+      title: Chú giải Bản đồ
+      tooltip: Chú giải Bản đồ
+      tooltip_disabled: Bảng Chú giải không có sẵn cho lớp này
+    map:
+      zoom:
+        in: Phóng to
+        out: Thu nhỏ
+      locate:
+        title: Bay tới Vị trí của Tôi
+        popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
+      base:
+        standard: Chuẩn
+        cycle_map: Bản đồ Xe đạp
+        transport_map: Bản đồ Giao thông
+        hot: Nhân đạo
+      layers:
+        header: Lớp Bản đồ
+        notes: Ghi chú Bản đồ
+        data: Dữ liệu Bản đồ
+        gps: Tuyến đường GPS Công khai
+        overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
+        title: Lớp
+      copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
+      donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
+    site:
+      edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
+      edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
+      createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
+      createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
+      map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
+      map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
+      queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
+      queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
+    changesets:
+      show:
+        comment: Bình luận
+        subscribe: Theo dõi
+        unsubscribe: Không theo dõi
+        hide_comment: ẩn
+        unhide_comment: bỏ ẩn
+    notes:
+      new:
+        intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
+          tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
+          thích vấn đề.
+        advice: Ghi chú của bạn được hiển thị công khai và có thể được sử dụng để
+          cập nhật bản đồ. Xin đừng ghi thông tin cá nhân hoặc thông tin lấy từ bản
+          đồ hay danh bạ có bản quyền.
+        add: Thêm Ghi chú
+      show:
+        anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
+          các bình luận này cần được xác nhận lại.
+        hide: Ẩn
+        resolve: Giải quyết
+        reactivate: Mở lại
+        comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
+        comment: Bình luận
+    edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
+      chuột vào đây.
+    directions:
+      ascend: Lên
+      engines:
+        graphhopper_bicycle: Xe đạp (GraphHopper)
+        graphhopper_car: Xe hơi (GraphHopper)
+        graphhopper_foot: Đi bộ (GraphHopper)
+        mapquest_bicycle: Xe đạp (MapQuest)
+        mapquest_car: Xe hơi (MapQuest)
+        mapquest_foot: Đi bộ (MapQuest)
+        osrm_car: Xe hơi (OSRM)
+      descend: Xuống
+      directions: Chỉ đường
+      distance: Tầm xa
+      errors:
+        no_route: Không tìm thấy tuyến đường giữa hai địa điểm này.
+        no_place: Rất tiếc, không tìm thấy “%{place}”.
+      instructions:
+        continue_without_exit: Chạy tiếp trên %{name}
+        slight_right_without_exit: Nghiêng về bên phải vào %{name}
+        offramp_right: Đi đường nhánh bên phải
+        offramp_right_with_exit: Đi theo lối ra %{exit} bên phải
+        offramp_right_with_exit_name: Đi theo lối ra %{exit} bên phải vào %{name}
+        offramp_right_with_exit_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên phải về %{directions}
+        offramp_right_with_exit_name_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên phải vào
+          %{name} về %{directions}
+        offramp_right_with_name: Đi đường nhánh bên phải vào %{name}
+        offramp_right_with_directions: Đi đường nhánh bên phải về %{directions}
+        offramp_right_with_name_directions: Đi đường nhánh bên phải vào %{name} về
+          %{directions}
+        onramp_right_without_exit: Quẹo phải vào lối bên phải vào %{name}
+        onramp_right_with_directions: Quẹo phải vào đường nhánh về %{directions}
+        onramp_right_with_name_directions: Quẹo phải vào đường nhánh %{name} về %{directions}
+        onramp_right_without_directions: Quẹo phải vào đường nhánh
+        onramp_right: Quẹo phải vào đường nhánh
+        endofroad_right_without_exit: Tới cuối đường quẹo phải vào %{name}
+        merge_right_without_exit: Nhập sang phải vào %{name}
+        fork_right_without_exit: Tới ngã ba quẹo phải vào %{name}
+        turn_right_without_exit: Quẹo phải vào %{name}
+        sharp_right_without_exit: Quẹo gắt bên phải vào %{name}
+        uturn_without_exit: Quay trở lại vào %{name}
+        sharp_left_without_exit: Quẹo gắt bên trái vào %{name}
+        turn_left_without_exit: Quẹo trái vào %{name}
+        offramp_left: Đi đường nhánh bên trái
+        offramp_left_with_exit: Đi theo lối ra %{exit} bên trái
+        offramp_left_with_exit_name: Đi theo lối ra %{exit} bên trái vào %{name}
+        offramp_left_with_exit_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên trái về %{directions}
+        offramp_left_with_exit_name_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên trái vào
+          %{name} về %{directions}
+        offramp_left_with_name: Đi đường nhánh bên trái vào %{name}
+        offramp_left_with_directions: Đi đường nhánh bên trái về %{directions}
+        offramp_left_with_name_directions: Đi đường nhánh bên trái vào %{name} về
+          %{directions}
+        onramp_left_without_exit: Quẹo phải vào lối bên trái vào %{name}
+        onramp_left_with_directions: Quẹo trái vào đường nhánh về %{directions}
+        onramp_left_with_name_directions: Quẹo trái vào đường nhánh %{name} về %{directions}
+        onramp_left_without_directions: Quẹo trái vào đường nhánh
+        onramp_left: Quẹo trái vào đường nhánh
+        endofroad_left_without_exit: Tới cuối đường quẹo trái vào %{name}
+        merge_left_without_exit: Nhập sang trái vào %{name}
+        fork_left_without_exit: Tới ngã ba quẹo trái vào %{name}
+        slight_left_without_exit: Nghiêng về bên trái vào %{name}
+        via_point_without_exit: (địa điểm trên đường)
+        follow_without_exit: Chạy theo %{name}
+        roundabout_without_exit: Tại bùng binh, đi ra %{name}
+        leave_roundabout_without_exit: Đi ra khỏi bùng binh – %{name}
+        stay_roundabout_without_exit: Chạy tiếp xung quanh bùng binh – %{name}
+        start_without_exit: Bắt đầu đi theo %{name}
+        destination_without_exit: Tới nơi
+        against_oneway_without_exit: Chạy ngược chiều trên %{name}
+        end_oneway_without_exit: Kết thúc khúc một chiều trên %{name}
+        roundabout_with_exit: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức %{name}
+        turn_left_with_exit: Tới bùng binh quẹo trái vào %{name}
+        slight_left_with_exit: Tới bùng binh nghiêng về bên trái vào %{name}
+        turn_right_with_exit: Tới bùng binh quẹo phải vào %{name}
+        slight_right_with_exit: Tới bùng binh nghiêng về bên phải vào %{name}
+        continue_with_exit: Tới bùng binh đi thẳng vào %{name}
+        unnamed: không tên
+        courtesy: Chỉ đường do %{link} cung cấp
+      time: Thời gian
+    query:
+      node: Nốt
+      way: Lối
+      relation: Quan hệ
+      nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
+      error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
+      timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
+    context:
+      directions_from: Chỉ đường từ đây
+      directions_to: Chỉ đường tới đây
+      add_note: Thêm ghi chú tại đây
+      show_address: Xem địa chỉ
+      query_features: Thăm dò yếu tố
+      centre_map: Tập trung bản đồ tại đây
+  redaction:
+    edit:
+      description: Miêu tả
+      heading: Sửa đổi dãy ẩn
+      submit: Lưu dãy ẩn
+      title: Sửa đổi dãy ẩn
+    index:
+      empty: Không có dãy ẩn để xem.
+      heading: Danh sách dãy ẩn
+      title: Danh sách dãy ẩn
+    new:
+      description: Miêu tả
+      heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
+      submit: Ẩn dãy phiên bản
+      title: Đang ẩn dãy phiên bản
+    show:
+      description: 'Miêu tả:'
+      heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
+      title: Đang xem dãy ẩn
+      user: 'Người ẩn:'
+      edit: Sửa đổi dãy ẩn này
+      destroy: Xóa dãy ẩn này
+      confirm: Bạn có chắc không?
+    create:
+      flash: Các phiên bản đã được ẩn.
+    update:
+      flash: Các thay đổi đã được lưu.
+    destroy:
+      not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
+        trong trước khi xóa dãy ẩn.
+      flash: Đã xóa dãy ẩn.
+      error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
+...