]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blobdiff - config/potlatch/locales/vi.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2009-12-16)
[rails.git] / config / potlatch / locales / vi.yml
index 9e809b5b49e5cae07e95ac3c947c672272635cec..783059eace60333254de4ee9a2f817d7570b75e4 100644 (file)
@@ -35,6 +35,7 @@ vi:
   advice_bendy: Quá quanh co để thẳng ra (SHIFT để ép)
   advice_deletingpoi: Đang xóa địa điểm (Z để hủy bỏ)
   advice_deletingway: Đang xóa lối (Z để hủy bỏ)
+  advice_microblogged: Đã cập nhật trạng thái $1 của bạn
   advice_nocommonpoint: Các lối không cắt ngang nhau tại điểm nào
   advice_revertingpoi: Đang lùi địa điểm về phiên bản trước (Z để hủy bỏ)
   advice_revertingway: Đang lùi lối về phiên bản trước (Z để hủy bỏ)
@@ -63,6 +64,7 @@ vi:
   emailauthor: \n\nXin gửi thư điện tử cho richard\@systemeD.net báo cáo lỗi và giải thích bạn làm gì lúc khi gặp lỗi.
   error_anonymous: Không thể liên lạc với người vẽ vô danh.
   error_connectionfailed: "Rất tiếc, không thể kết nối với máy chủ OpenStreetMap. Những thay đổi gần đây có thể chưa được lưu.\n\nBạn có muốn thử lại không?"
+  error_microblog_long: "Việc đăng lên $1 bị thất bại:\nMã HTTP: $2\nThông báo lỗi: $3\nLỗi $1: $4"
   error_nopoi: Không tìm thấy địa điểm (có lẽ bạn đã kéo ra khỏi vùng?) nên không thể lùi lại.
   error_nosharedpoint: Các lối $1 và $2 không còn cắt ngang nhau tại điểm nào, nên không thể lùi lại việc chia cắt lối.
   error_noway: Không tìm thấy $1 (có lẽ bạn đã kéo ra khỏi vùng?) nên không thể lùi lại.
@@ -129,6 +131,8 @@ vi:
   option_layer_osmarender: OSM – Osmarender
   option_layer_tip: Chọn nền để hiển thị
   option_limitways: Báo trước khi tải nhiều dữ liệu
+  option_microblog_id: "Tên tiểu blog:"
+  option_microblog_pwd: "Mật khẩu tiểu blog:"
   option_noname: Tô sáng đường sá không tên
   option_photo: "KML hình chụp:"
   option_thinareas: Vẽ đường khung hẹp cho khu vực
@@ -173,6 +177,7 @@ vi:
   prompt_launch: Mở URL bên ngoài
   prompt_live: Bạn có chắc muốn sử dụng chế độ Áp dụng Ngay? Không khuyên sử dụng nó nếu mới bắt đầu tập vẽ, vì mỗi điểm lối sẽ được lưu ngay lúc khi bạn thay đổi nó.
   prompt_manyways: Vùng này có rất nhiều chi tiết cần nhiều thời gian để tải. Bạn có muốn phóng to để bớt những phần không cần xem không?
+  prompt_microblog: Đăng lên $1 (còn $2 chữ)
   prompt_revertversion: "Lùi lại phiên bản cũ hơn:"
   prompt_savechanges: Lưu các thay đổi
   prompt_taggedpoints: Một số điểm trên lối này đã được gắn thẻ. Bạn có chắc muốn xóa nó?