Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
index cb3d945..9683b1a 100644 (file)
@@ -13,6 +13,7 @@
 # Author: Phjtieudoc
 # Author: Ruila
 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
+# Author: Vinhtantran
 # Author: 神樂坂秀吉
 ---
 vi:
@@ -135,14 +136,14 @@ vi:
   api:
     notes:
       comment:
-        opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
-        opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
-        commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
-        commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
-        closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
-        closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
-        reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
-        reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
+        opened_at_html: Được tạo %{when}
+        opened_at_by_html: Được %{user} tạo %{when}
+        commented_at_html: Được cập nhật %{when}
+        commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật %{when}
+        closed_at_html: Được giải quyết %{when}
+        closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết %{when}
+        reopened_at_html: Được mở lại %{when}
+        reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại %{when}
       rss:
         title: Ghi chú OpenStreetMap
         description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
@@ -158,12 +159,12 @@ vi:
   browse:
     created: Tạo
     closed: Đóng
-    created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
-    closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
-    created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
-    deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
-    edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
-    closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
+    created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
+    closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
+    created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
+    deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
+    edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
+    closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
     version: Phiên bản
     in_changeset: Bộ thay đổi
     anonymous: vô danh
@@ -183,9 +184,8 @@ vi:
       relation: Các quan hệ (%{count})
       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
       comment: Bình luận (%{count})
-      hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách
-        đây %{when}</abbr>
-      commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
+      hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
+      commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
       changesetxml: Bộ thay đổi XML
       osmchangexml: osmChange XML
       feed:
@@ -263,17 +263,15 @@ vi:
       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
-      open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
-      open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
-      commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
-      commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
-        %{when}</abbr>
-      closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
-      closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
-        %{when}</abbr>
-      reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
-      reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
-      hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
+      open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
+      open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
+      commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
+      commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
+      closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
+      closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
+      reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
+      reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
+      hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
       report: Báo cáo ghi chú này
     query:
       title: Thăm dò Yếu tố
@@ -312,7 +310,7 @@ vi:
   changeset_comments:
     comment:
       comment: 'Nhận xét mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
-      commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
+      commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật %{when}
     comments:
       comment: 'Nhận xét mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
     index:
@@ -987,9 +985,8 @@ vi:
       status: Trạng thái
       reports: Báo cáo
       last_updated: Lần Cập nhật Cuối
-      last_updated_time_html: <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
-      last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
-        bởi %{user}
+      last_updated_time_html: <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
+      last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
       link_to_reports: Xem Báo cáo
       reports_count:
         one: 1 Báo cáo
@@ -2135,7 +2132,7 @@ vi:
       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
       ct undecided: Chưa quyết định
       ct declined: Từ chối
-      latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:'
+      latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất (%{ago}):'
       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
       status: 'Trạng thái:'
@@ -2395,7 +2392,7 @@ vi:
       title: Bỏ cấm %{block_on}
       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
-      past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
+      past: Tác vụ cấm này đã hết hạn %{time} nên không bỏ được.
       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
       revoke: Bỏ cấm!
       flash: Đã bỏ cấm.
@@ -2403,7 +2400,7 @@ vi:
       time_future: Hết hạn %{time}.
       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
       time_future_and_until_login: Kết thúc %{time} nữa sau khi người dùng đăng nhập.
-      time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
+      time_past: Đã hết hạn %{time}.
       block_duration:
         hours: '%{count} giờ'
     blocks_on: