Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
index 2234e99..a1c772d 100644 (file)
@@ -1,8 +1,10 @@
 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
 # Exported from translatewiki.net
-# Export driver: syck
+# Export driver: syck-pecl
 # Author: Minh Nguyen
+# Author: Nemo bis
 # Author: Ninomax
+# Author: Trần Nguyễn Minh Huy
 vi: 
   activerecord: 
     attributes: 
@@ -75,16 +77,18 @@ vi:
   application: 
     require_cookies: 
       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
+    require_moderator: 
+      not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
     setup_user_auth: 
       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
+      need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
   browse: 
     changeset: 
-      changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
+      changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
       changesetxml: Bộ thay đổi XML
-      download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
       feed: 
-        title: Bộ thay đổi {{id}}
-        title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
+        title: Bộ thay đổi %{id}
+        title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
       osmchangexml: osmChange XML
       title: Bộ thay đổi
     changeset_details: 
@@ -94,161 +98,184 @@ vi:
       closed_at: "Lúc Đóng:"
       created_at: "Lúc Tạo:"
       has_nodes: 
-        one: "Có {{count}} nốt sau:"
-        other: "Có {{count}} nốt sau:"
+        one: "Có nốt sau:"
+        other: "Có %{count} nốt sau:"
       has_relations: 
-        one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
-        other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
+        one: "Có quan hệ sau:"
+        other: "Có %{count} quan hệ sau:"
       has_ways: 
-        one: "Có {{count}} lối sau:"
-        other: "Có {{count}} lối sau:"
+        one: "Có lối sau:"
+        other: "Có %{count} lối sau:"
       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
       show_area_box: Hiện Hộp vùng
     common_details: 
       changeset_comment: "Miêu tả:"
+      deleted_at: "Lúc Xóa:"
+      deleted_by: "Người Xóa:"
       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
       edited_by: "Người Sửa đổi:"
-      in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
+      in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
       version: "Phiên bản:"
     containing_relation: 
-      entry: Quan hệ {{relation_name}}
-      entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
+      entry: Quan hệ %{relation_name}
+      entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
     map: 
       deleted: Đã xóa
+      edit: 
+        area: Sửa đổi vùng
+        node: Sửa đổi nốt
+        note: Sửa đổi ghi chú
+        relation: Sửa đổi quan hệ
+        way: Sửa đổi lối
       larger: 
         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
+        note: Xem ghi chú trên bản đồ rộng hơn
         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
-      loading: Đang tải...
+      loading: Đang tải
     navigation: 
       all: 
         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
-        next_node_tooltip: Node tiếp theo
+        next_node_tooltip: Nốt sau
+        next_note_tooltip: Ghi chú sau
         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
-        prev_node_tooltip: Node trước
+        prev_node_tooltip: Nốt trước
+        prev_note_tooltip: Ghi chú trước
         prev_relation_tooltip: Relation trước
         prev_way_tooltip: Lối trước
       user: 
-        name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
-        next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
-        prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
+        name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
+        next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
+        prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
     node: 
-      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
-      download_xml: Tải xuống XML
-      edit: sửa đổi
+      download_xml: Tải về XML
+      edit: Sửa đổi nốt
       node: Nốt
-      node_title: "Nốt: {{node_name}}"
-      view_history: xem lịch sử
+      node_title: "Nốt: %{node_name}"
+      view_history: Xem lịch sử
     node_details: 
       coordinates: "Tọa độ:"
       part_of: "Trực thuộc:"
     node_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download_xml: Tải về XML
       node_history: Lịch sử Nốt
-      node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
-      view_details: xem chi tiết
+      node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
+      view_details: Xem chi tiết
     not_found: 
-      sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
+      sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
       type: 
         changeset: bộ thay đổi
         node: nốt
         relation: quan hệ
         way: lối
+    note: 
+      at_by_html: cách đây %{when} bởi %{user}
+      at_html: cách đây %{when}
+      closed: "Đóng:"
+      closed_title: "Ghi chú đã giải quyết: %{note_name}"
+      comments: "Ghi chú:"
+      description: "Miêu tả:"
+      last_modified: "Sửa đổi lần cuối:"
+      open_title: "Ghi chú chưa giải quyết: %{note_name}"
+      opened: "Mở:"
+      title: Ghi chú
     paging_nav: 
       of: trong
-      showing_page: Đang hiện trang
+      showing_page: trang
+    redacted: 
+      message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
+      redaction: Dãy ẩn %{id}
+      type: 
+        node: nốt
+        relation: quan hệ
+        way: lối
     relation: 
-      download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download_xml: Tải về XML
       relation: Quan hệ
-      relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
-      view_history: xem lịch sử
+      relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
+      view_history: Xem lịch sử
     relation_details: 
       members: "Thành viên:"
       part_of: "Trực thuộc:"
     relation_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download_xml: Tải về XML
       relation_history: Lịch sử Quan hệ
-      relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
-      view_details: xem chi tiết
+      relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
+      view_details: Xem chi tiết
     relation_member: 
-      entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
+      entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
       type: 
         node: Nốt
         relation: Quan hệ
         way: Lối
-    start: 
-      manually_select: Chọn vùng khác thủ công
-      view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
     start_rjs: 
       data_frame_title: Dữ liệu
-      data_layer_name: Dữ liệu
+      data_layer_name: Xem Dữ liệu Bản đồ
       details: Chi tiết
-      drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
-      edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
-      history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
+      edited_by_user_at_timestamp: Được %{user} sửa đổi vào %{timestamp}
+      hide_areas: Ẩn các khu vực
+      history_for_feature: Lịch sử %{đối tượng}
       load_data: Tải Dữ liệu
-      loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
-      loading: Đang tải...
+      loaded_an_area_with_num_features: Bạn đã tải vùng chứa %{num_features} đối tượng. Một số trình duyệt bị trục trặc khi hiển thị nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, các trình duyệt hoạt động tốt với tối đa 100 đối tượng cùng lúc; nếu hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới.
+      loading: Đang tải
       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
+      notes_layer_name: Xem các Ghi chú
       object_list: 
         api: Lấy vùng này dùng API
-        back: Liệt kê các đối tượng
+        back: Quay lại danh sách đối tượng
         details: Chi tiết
         heading: Danh sách đối tượng
         history: 
           type: 
-            node: Nốt [[id]]
-            way: Lối [[id]]
+            node: Nốt %{id}
+            way: Lối %{id}
         selected: 
           type: 
-            node: Nốt [[id]]
-            way: Lối [[id]]
+            node: Nốt %{id}
+            way: Lối %{id}
         type: 
           node: Nốt
           way: Lối
       private_user: người bí mật
+      show_areas: Hiện các khu vực
       show_history: Xem Lịch sử
-      unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
-      wait: Xin chờ...
+      unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ %{bbox_size} quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
+      view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
+      wait: Xin chờ…
       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
     tag_details: 
       tags: "Thẻ:"
       wiki_link: 
-        key: Trang wiki miêu tả khóa {{key}}
-        tag: Trang wiki miêu tả thẻ {{key}}={{value}}
-      wikipedia_link: Bài {{page}} trên Wikipedia
+        key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
+        tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
+      wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
     timeout: 
-      sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của {{type}} có ID {{id}} quá lâu.
+      sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
       type: 
         changeset: bộ thay đổi
         node: nốt
         relation: quan hệ
         way: lối
     way: 
-      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
-      download_xml: Tải xuống XML
-      edit: sửa đổi
-      view_history: xem lịch sử
+      download_xml: Tải về XML
+      edit: Sửa đổi lối
+      view_history: Xem lịch sử
       way: Lối
-      way_title: "Lối: {{way_name}}"
+      way_title: "Lối: %{way_name}"
     way_details: 
       also_part_of: 
-        one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
-        other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
+        one: thuộc về lối %{related_ways}
+        other: thuộc về các lối %{related_ways}
       nodes: "Nốt:"
-      part_of: "Thuộc về:"
+      part_of: "Trực thuộc:"
     way_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
-      download_xml: Tải xuống XML
-      view_details: xem chi tiết
+      download_xml: Tải về XML
+      view_details: Xem chi tiết
       way_history: Lịch sử Lối
-      way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
+      way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
   changeset: 
     changeset: 
       anonymous: Vô danh
@@ -256,12 +283,12 @@ vi:
       no_comment: (không có)
       no_edits: (không có thay đổi)
       show_area_box: hiện hộp vùng
-      still_editing: (đang mở)
+      still_editing: (đang sửa)
       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
     changeset_paging_nav: 
       next: Sau »
       previous: « Trước
-      showing_page: Đang hiện trang {{page}}
+      showing_page: Trang %{page}
     changesets: 
       area: Vùng
       comment: Miêu tả
@@ -269,34 +296,50 @@ vi:
       saved_at: Lúc Lưu
       user: Người dùng
     list: 
-      description: Những thay đổi gần đây
-      description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
-      description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
-      description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
+      description: Xem những đóng góp gần đây vào bản đồ
+      description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
+      description_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
+      description_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
+      description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
+      description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
+      empty_anon_html: Chưa sửa đổi lần nào.
+      empty_user_html: Hình như bạn chưa đóng góp sửa đổi nào. Hãy bắt đầu với <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3?uselang=vi">Hướng dẫn Bắt đầu</a>.
       heading: Các bộ thay đổi
       heading_bbox: Các bộ thay đổi
+      heading_friend: Các bộ thay đổi
+      heading_nearby: Các bộ thay đổi
       heading_user: Các bộ thay đổi
       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
       title: Các bộ thay đổi
-      title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
-      title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
-      title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
+      title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
+      title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
+      title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
+      title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
+      title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
     timeout: 
       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
   diary_entry: 
+    comments: 
+      ago: cách đây %{ago}
+      comment: Bình luận
+      has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
+      newer_comments: Các Bình luận Sau
+      older_comments: Các Bình luận Trước
+      post: Mục nhật ký
+      when: Lúc đăng
     diary_comment: 
-      comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
+      comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
       confirm: Xác nhận
       hide_link: Ẩn bình luận này
     diary_entry: 
       comment_count: 
-        one: 1 bình luận
-        other: "{{count}} bình luận"
+        other: "%{count} bình luận"
+        zero: Chưa có bình luận
       comment_link: Bình luận về mục này
       confirm: Xác nhận
       edit_link: Sửa đổi mục này
       hide_link: Ẩn mục này
-      posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
+      posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
       reply_link: Trả lời mục này
     edit: 
       body: "Nội dung:"
@@ -314,21 +357,23 @@ vi:
         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
       language: 
-        description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
-        title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
+        description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
+        title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
       user: 
-        description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
-        title: Các mục nhật ký của {{user}}
+        description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
+        title: Các mục nhật ký của %{user}
     list: 
-      in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
+      in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
       new: Mục Nhật ký Mới
       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
       newer_entries: Mục Sau
       no_entries: Chưa có mục nhật ký
       older_entries: Mục Trước
-      recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
+      recent_entries: Mục nhật ký gần đây
       title: Các Nhật ký Cá nhân
-      user_title: Nhật ký của {{user}}
+      title_friends: Các nhật ký của bạn bè
+      title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
+      user_title: Nhật ký của %{user}
     location: 
       edit: Sửa
       location: "Vị trí:"
@@ -336,27 +381,37 @@ vi:
     new: 
       title: Mục Nhật ký Mới
     no_such_entry: 
-      body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
-      heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
+      body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
+      heading: "Không có mục với ID: %{id}"
       title: Mục nhật ký không tồn tại
-    no_such_user: 
-      body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
-      heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
-      title: Người dùng không tồn tại
     view: 
       leave_a_comment: Bình luận
       login: Đăng nhập
-      login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
+      login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
       save_button: Lưu
-      title: Nhật ký của {{user}} | {{title}}
-      user_title: Nhật ký của {{user}}
+      title: Nhật ký của %{user} | %{title}
+      user_title: Nhật ký của %{user}
+  editor: 
+    default: Mặc định (hiện là %{name})
+    id: 
+      description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
+      name: iD
+    potlatch: 
+      description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
+      name: Potlatch 1
+    potlatch2: 
+      description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
+      name: Potlatch 2
+    remote: 
+      description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
+      name: phần điều khiển từ xa
   export: 
     start: 
       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
       area_to_export: Vùng để Xuất
       embeddable_html: HTML để Nhúng
       export_button: Xuất
-      export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
+      export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
       format: "Định dạng:"
       format_to_export: Định dạng Xuất
       image_size: Hình có Kích cỡ
@@ -364,17 +419,28 @@ vi:
       licence: Giấy phép
       longitude: "Kinh độ:"
       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
-      mapnik_image: Hình Mapnik
+      map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
       max: tối đa
       options: Tùy chọn
       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
-      osmarender_image: Hình Osmarender
       output: Đầu ra
       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
       scale: Tỷ lệ
       too_large: 
-        body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
+        body: "Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn từ một dịch vụ sau:"
+        geofabrik: 
+          description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật thường xuyên
+          title: Tải về Geofabrik
         heading: Khu vực Lớn quá
+        metro: 
+          description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
+          title: Bản trích Metro
+        other: 
+          description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
+          title: Nguồn Khác
+        planet: 
+          description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật thường xuyên
+          title: Quả đất OSM
       zoom: Thu phóng
     start_rjs: 
       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
@@ -383,19 +449,15 @@ vi:
       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
       export: Xuất
       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
-      view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
   geocoder: 
     description: 
       title: 
         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
-        osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
       types: 
         cities: Thành phố
         places: Địa điểm
         towns: Thị xã
-    description_osm_namefinder: 
-      prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
     direction: 
       east: đông
       north: bắc
@@ -407,7 +469,7 @@ vi:
       west: tây
     distance: 
       one: khoảng 1 km
-      other: khoảng {{count}} km
+      other: khoảng %{count} km
       zero: không tới 1 km
     results: 
       more_results: Thêm kết quả
@@ -416,34 +478,59 @@ vi:
       title: 
         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
-        osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
+        osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
-    search_osm_namefinder: 
-      suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
-      suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
     search_osm_nominatim: 
+      admin_levels: 
+        level10: Biên giới Khu phố
+        level2: Biên giới Quốc gia
+        level4: Biên giới Tỉnh bang
+        level5: Biên giới Miền
+        level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
+        level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
+        level9: Biên giới Làng
       prefix: 
+        aerialway: 
+          chair_lift: Thang kéo Trượt tuyết Ngồi ghế
+          drag_lift: Thang kéo Trượt tuyết trên Mặt đất
+          station: Trạm Thang kéo
+        aeroway: 
+          aerodrome: Sân bay
+          apron: Sân Đậu Máy bay
+          gate: Cổng
+          helipad: Sân bay Trực thăng
+          runway: Đường băng
+          taxiway: Đường lăn
+          terminal: Nhà ga Sân bay
         amenity: 
+          WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
           airport: Sân bay
           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
+          artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
           atm: Máy Rút tiền Tự động
           auditorium: Phòng hội họp
           bank: Ngân hàng
-          bar: Quán Rượu
+          bar: Quán rượu
+          bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
           bench: Ghế
           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
+          biergarten: Quán rượu Ngoài trời
+          brothel: Nhà chứa
           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
-          bus_station: Trạm Xe buýt
+          bus_station: Bến Xe buýt
           cafe: Quán Cà phê
           car_rental: Chỗ Mướn Xe
           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
           car_wash: Tiệm Rửa Xe
           casino: Sòng bạc
+          charging_station: Trạm Sạc Pin
           cinema: Rạp phim
+          clinic: Phòng khám
           club: Câu lạc bộ
           college: Trường Cao đẳng
           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
@@ -458,21 +545,27 @@ vi:
           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
           ferry_terminal: Trạm Phà
-          fire_hydrant: Vòi nước Máy
+          fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
           fire_station: Trạm Cứu hỏa
+          food_court: Khu Ẩm thực
           fountain: Vòi nước
           fuel: Cây xăng
           grave_yard: Nghĩa địa
           gym: Nhà Thể dục
+          hall: Hội trường
           health_centre: Trung tâm Y tế
           hospital: Bệnh viện
           hotel: Khách sạn
+          hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
           ice_cream: Tiệm Kem
           kindergarten: Tiểu học
           library: Thư viện
           market: Chợ
           marketplace: Chợ phiên
+          mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
+          nightclub: Câu lạc bộ Đêm
           nursery: Nhà trẻ
+          nursing_home: Viện Dưỡng lão
           office: Văn phòng
           park: Công viên
           parking: Chỗ Đậu xe
@@ -484,14 +577,24 @@ vi:
           preschool: Trường Mầm non
           prison: Nhà tù
           pub: Quán rượu
+          public_building: Tòa nhà Công cộng
           public_market: Chợ phiên
+          reception_area: Phòng Tiếp khách
+          recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
           restaurant: Nhà hàng
           retirement_home: Nhà về hưu
           sauna: Nhà Tắm hơi
           school: Trường học
+          shelter: Nơi Trú ẩn
           shop: Tiệm
           shopping: Tiệm
+          shower: Vòi tắm
+          social_centre: Hội trường
+          social_club: Câu lạc bộ Xã hội
+          social_facility: Cơ quan Xã hội
+          studio: Studio
           supermarket: Siêu thị
+          swimming_pool: Hồ tắm
           taxi: Taxi
           telephone: Điện thoại Công cộng
           theatre: Nhà hát
@@ -499,68 +602,68 @@ vi:
           townhall: Thị sảnh
           university: Trường Đại học
           vending_machine: Máy Bán hàng
+          veterinary: Phẫu thuật Thú y
+          village_hall: Trụ sở Làng
           waste_basket: Thùng rác
-          wifi: Điểm Truy cập Không dây
+          wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
         boundary: 
           administrative: Biên giới Hành chính
+          census: Biên giới Điều tra Dân số
+          national_park: Vườn quốc gia
+          protected_area: Khu bảo tồn
+        bridge: 
+          aqueduct: Cống nước
+          suspension: Cầu Treo
+          swing: Cầu Quay
+          viaduct: Cầu Cạn
+          "yes": Cầu
         building: 
-          bunker: Boong ke
-          church: Nhà thờ
-          city_hall: Trụ sở Thành phố
-          commercial: Tòa nhà Thương mại
-          dormitory: Ký túc xá
-          entrance: Cửa vào
-          garage: Ga ra
-          hospital: Tòa nhà Bệnh viện
-          hotel: Khách sạn
-          house: Nhà ở
-          industrial: Tòa nhà Công nghiệp
-          office: Tòa nhà Văn phòng
-          residential: Nhà ở
-          school: Nhà trường
-          shop: Tiệm
-          stadium: Sân vận động
-          store: Tiệm
-          tower: Tháp
-          train_station: Nhà ga
-          university: Tòa nhà Đại học
           "yes": Tòa nhà
+        emergency: 
+          fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
+          phone: Điện thoại Khẩn cấp
         highway: 
           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
-          bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
+          bus_stop: Trạm Xe buýt
           byway: Đường mòn Đa mốt
           construction: Đường Đang Xây
           cycleway: Đường Xe đạp
-          distance_marker: Cây số
-          footway: Đường bộ
-          gate: Cổng
+          emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
+          footway: Đường Đi bộ
+          ford: Khúc Sông Cạn
           living_street: Đường Hàng xóm
+          milestone: Mốc
           minor: Đường Nhỏ
           motorway: Đường Cao tốc
           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
           motorway_link: Đường Cao tốc
           path: Lối
-          pedestrian: Đường bộ Lớn
+          pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
           platform: Sân ga
           primary: Đường Chính
           primary_link: Đường Chính
+          proposed: Đường được Đề nghị
           raceway: Đường đua
-          residential: Đường Nhà ở
+          residential: Ngõ Dân cư
+          rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
           road: Đường
           secondary: Đường Lớn
           secondary_link: Đường Lớn
-          service: Đường phụ
+          service: Ngách
           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
+          speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
           steps: Cầu thang
           stile: Cửa xoay
-          tertiary: Đường Lớn
+          street_lamp: Đèn Đường phố
+          tertiary: Phố
+          tertiary_link: Phố
           track: Đường mòn
           trail: Đường mòn
           trunk: Xa lộ
           trunk_link: Xa lộ
-          unclassified: Đường Không Phân loại
+          unclassified: Ngõ
           unsurfaced: Đường Không Lát
         historic: 
           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
@@ -569,20 +672,25 @@ vi:
           building: Tòa nhà
           castle: Lâu đài
           church: Nhà thờ
+          citywalls: Tường Thành phố
+          fort: Pháo đài
           house: Nhà ở
           icon: Thánh tượng
           manor: Trang viên
-          memorial: Đài Tưởng niệm
+          memorial: Vật Tưởng niệm
           mine: Mỏ
-          monument: Đài Kỷ niệm
+          monument: Công trình Tưởng niệm
           museum: Bảo tàng
           ruins: Tàn tích
+          tomb: Mộ
           tower: Tháp
           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
+          wreck: Xác Tàu Đắm
         landuse: 
           allotments: Khu Vườn Gia đình
           basin: Lưu vực
+          brownfield: Cánh đồng Nâu
           cemetery: Nghĩa địa
           commercial: Khu vực Thương mại
           conservation: Bảo tồn
@@ -591,29 +699,36 @@ vi:
           farmland: Trại
           farmyard: Sân Trại
           forest: Rừng Trồng Cây
+          garages: Ga ra
           grass: Cỏ
+          greenfield: Cánh đồng Xanh
           industrial: Khu vực Công nghiệp
           landfill: Nơi Đổ Rác
           meadow: Đồng cỏ
           military: Khu vực Quân sự
           mine: Mỏ
-          mountain: Núi
           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
+          orchard: Vườn Cây
           park: Công viên
           piste: Đường Trượt tuyết
-          plaza: Quảng trường
           quarry: Mỏ Đá
           railway: Đường sắt
           recreation_ground: Sân chơi
           reservoir: Bể nước
+          reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
           residential: Khu vực Nhà ở
           retail: Khu vực Buôn bán
+          road: Đất của con Đường
+          village_green: Sân Làng
           vineyard: Vườn Nho
           wetland: Đầm lầy
           wood: Rừng
         leisure: 
           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
+          bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
+          common: Đất Công
           fishing: Hồ Đánh cá
+          fitness_station: Trạm Thể dục
           garden: Vườn
           golf_course: Sân Golf
           ice_rink: Sân băng
@@ -621,13 +736,22 @@ vi:
           miniature_golf: Golf Nhỏ
           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
           park: Công viên
-          pitch: Bãi Thể thao
+          pitch: Sân cỏ
           playground: Sân chơi
           recreation_ground: Sân Giải trí
+          sauna: Nhà Tắm hơi
+          slipway: Bến tàu
           sports_centre: Trung tâm Thể thao
           stadium: Sân vận động
           swimming_pool: Hồ Bơi
+          track: Đường Chạy
           water_park: Công viên Nước
+        military: 
+          airfield: Sân bay Không quân
+          barracks: Trại Lính
+          bunker: Boong ke
+        mountain_pass: 
+          "yes": Đèo
         natural: 
           bay: Vịnh
           beach: Bãi biển
@@ -635,9 +759,12 @@ vi:
           cave_entrance: Cửa vào Hang
           channel: Eo biển
           cliff: Vách đá
-          coastline: Bờ biển
           crater: Miệng Núi
+          dune: Cồn cát
+          feature: Đối tượng Thiên nhiên
+          fell: Đồi Cằn cỗi
           fjord: Vịnh hẹp
+          forest: Rừng
           geyser: Mạch nước Phun
           glacier: Sông băng
           heath: Bãi Hoang
@@ -646,13 +773,18 @@ vi:
           land: Đất
           marsh: Đầm lầy
           moor: Truông
+          mud: Bùn
           peak: Đỉnh
           point: Mũi đất
           reef: Rạn san hô
           ridge: Luống đất
           river: Sông
           rock: Đá
+          scree: Sườn Núi Đá
+          scrub: Đất Bụi rậm
+          shoal: Bãi cạn
           spring: Suối
+          stone: Đá
           strait: Eo biển
           tree: Cây
           valley: Thung lũng
@@ -661,6 +793,19 @@ vi:
           wetland: Đầm lầy
           wetlands: Đầm lầy
           wood: Rừng
+        office: 
+          accountant: Kế toán viên
+          architect: Kiến trúc sư
+          company: Công ty
+          employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
+          estate_agent: Văn phòng Bất động sản
+          government: Văn phòng Chính phủ
+          insurance: Văn phòng Bảo hiểm
+          lawyer: Luật sư
+          ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
+          telecommunication: Văn phòng Viễn thông
+          travel_agent: Văn phòng Du lịch
+          "yes": Văn phòng
         place: 
           airport: Sân bay
           city: Thành phố
@@ -672,10 +817,12 @@ vi:
           houses: Dãy Nhà
           island: Đảo
           islet: Đảo Nhỏ
+          isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
           locality: Địa phương
           moor: Truông
           municipality: Đô thị
-          postcode: Mã Bưu điện
+          neighbourhood: Hàng xóm
+          postcode: Mã Bưu chính
           region: Miền
           sea: Biển
           state: Tỉnh bang
@@ -685,46 +832,80 @@ vi:
           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
           village: Làng
         railway: 
+          abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
           construction: Đường sắt Đang Xây
+          disused: Đường sắt Không hoạt động
           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
           funicular: Đường sắt Leo núi
+          halt: Ga Xép
           historic_station: Nhà ga Lịch sử
           junction: Ga Đầu mối
-          light_rail: Đường sắt nhẹ
-          monorail: Đường Một Ray
+          level_crossing: Điểm giao Đường sắt
+          light_rail: Đường sắt Nhẹ
+          miniature: Đường sắt Nhỏ
+          monorail: Đường sắt Một ray
+          narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
+          platform: Ke ga
+          preserved: Đường sắt được Bảo tồn
+          proposed: Đường sắt được Đề nghị
+          spur: Đường sắt Phụ
           station: Nhà ga
+          stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
           subway: Trạm Xe điện Ngầm
           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
+          switch: Ghi Đường sắt
           tram: Đường Xe điện
+          tram_stop: Ga Xép Điện
+          yard: Sân ga
         shop: 
+          alcohol: Tiệm Rượu
+          antiques: Tiệm Đồ cổ
+          art: Tiệm Nghệ phẩm
           bakery: Tiệm Bánh
+          beauty: Tiệm Mỹ phẩm
+          beverages: Tiệm Đồ uống
           bicycle: Tiệm Xe đạp
           books: Tiệm Sách
-          butcher: Tiệm Thịt
+          boutique: Tiệm Thời trang
+          butcher: Hàng Thịt
           car: Tiệm Xe hơi
-          car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
+          car_parts: Phụ tùng Xe hơi
           car_repair: Tiệm Sửa Xe
           carpet: Tiệm Thảm
-          chemist: Nhà thuốc
+          charity: Cửa hàng Từ thiện
+          chemist: Tiệm Dược phẩm
           clothes: Tiệm Quần áo
           computer: Tiệm Máy tính
           confectionery: Tiệm Kẹo
-          convenience: Tiệm Tập hóa
+          convenience: Tiệm Tiện lợi
+          copyshop: Tiệm In ấn
           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
+          deli: Deli
+          department_store: Cửa hàng Bách hóa
+          discount: Cửa hàng Giảm giá
           doityourself: Tiệm Ngũ kim
-          drugstore: Nhà thuốc
           dry_cleaning: Hấp tẩy
           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
+          estate_agent: Văn phòng Bất động sản
+          farm: Tiệm Nông cụ
           fashion: Tiệm Thời trang
           fish: Tiệm Cá
           florist: Tiệm Hoa
           food: Tiệm Thực phẩm
           funeral_directors: Nhà tang lễ
+          furniture: Tiệm Đồ đạc
+          gallery: Thư viện Ảnh
+          garden_centre: Trung tâm Làm vườn
+          general: Tiệm Đồ
+          gift: Tiệm Quà tặng
+          greengrocer: Tiệm Rau quả
           grocery: Tiệm Tạp phẩm
           hairdresser: Tiệm Làm tóc
           hardware: Tiệm Ngũ kim
+          hifi: Cửa hàng Hi-fi
           insurance: Bảo hiểm
           jewelry: Tiệm Kim hoàn
+          kiosk: Quán
           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
           mall: Trung tâm Mua sắm
           market: Chợ
@@ -734,15 +915,23 @@ vi:
           newsagent: Tiệm Báo
           optician: Tiệm Kính mắt
           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
+          outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
+          pet: Tiệm Vật nuôi
+          pharmacy: Nhà thuốc
           photo: Tiệm Rửa Hình
           salon: Tiệm Làm tóc
+          second_hand: Tiệm Mua lại
           shoes: Tiệm Giày
           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
           sports: Tiệm Thể thao
+          stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
           supermarket: Siêu thị
+          tailor: Tiệm May
           toys: Tiệm Đồ chơi
           travel_agency: Văn phòng Du lịch
           video: Tiệm Phim
+          wine: Tiệm Rượu
+          "yes": Tiệm
         tourism: 
           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
@@ -750,7 +939,9 @@ vi:
           bed_and_breakfast: Nhà trọ
           cabin: Túp lều
           camp_site: Nơi Cắm trại
+          caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
           chalet: Nhà ván
+          guest_house: Nhà khách
           hostel: Nhà trọ
           hotel: Khách sạn
           information: Thông tin
@@ -762,94 +953,196 @@ vi:
           valley: Thung lũng
           viewpoint: Thắng cảnh
           zoo: Vườn thú
+        tunnel: 
+          culvert: Cống
+          "yes": Đường hầm
         waterway: 
+          artificial: Dòng nước Nhân tạo
+          boatyard: Bãi Thuyền
           canal: Kênh
+          connector: Đường thủy Nối
           dam: Đập
+          derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
+          ditch: Mương
+          dock: Vũng tàu
+          drain: Cống
+          lock: Âu tàu
+          lock_gate: Âu tàu
+          mineral_spring: Suối Nước khoáng
+          mooring: Cột neo tàu
           rapids: Thác ghềnh
           river: Sông
           riverbank: Bờ sông
           stream: Dòng suối
           wadi: Dòng sông Vào mùa
+          water_point: Máy bơm nước
           waterfall: Thác
+          weir: Đập Tràn
   javascripts: 
+    close: Đóng
+    edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn chuột vào đây.
+    key: 
+      title: Chú giải Bản đồ
+      tooltip: Chú giải Bản đồ
+      tooltip_disabled: Bảng Chú giải chỉ có sẵn cho lớp Chuẩn
     map: 
       base: 
         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
-        mapnik: Mapnik
-        noname: Không tên
-        osmarender: Osmarender
-      overlays: 
-        maplint: Maplint
+        hot: Nhân đạo
+        mapquest: MapQuest Mở
+        standard: Chuẩn
+        transport_map: Bản đồ Giao thông
+      copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
+      layers: 
+        data: Dữ liệu Bản đồ
+        header: Lớp Bản đồ
+        notes: Ghi chú Bản đồ
+        overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
+        title: Lớp
+      locate: 
+        popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
+        title: Nhảy tới Vị trí của Tôi
+      zoom: 
+        in: Phóng to
+        out: Thu nhỏ
+    notes: 
+      new: 
+        add: Thêm Ghi chú
+        intro: Những thông tin bạn nhập được hiển thị cho những người dùng khác để cho họ cải thiện bản đồ. Xin vui lòng chuyển ghim vào đúng vị trí và ghi chú trong hộp bên dưới càng rõ ràng càng tốt.
+      show: 
+        anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp; các bình luận này cần được xác nhận lại.
+        closed_by: được giải quyết bởi <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
+        closed_by_anonymous: được giải quyết bởi người dùng vô danh vào %{time}
+        comment: Bình luận
+        comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
+        commented_by: bình luận của <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
+        commented_by_anonymous: bình luận của người dùng vô danh vào %{time}
+        hide: Ẩn
+        opened_by: do <a href='%{user_url}'>%{user}</a> tạo ra vào %{time}
+        opened_by_anonymous: do người dùng vô danh tạo ra vào %{time}
+        permalink: Liên kết Thường trực
+        reactivate: Mở lại
+        reopened_by: được <a href='%{user_url}'>%{user}</a> mở lại vào %{time}
+        reopened_by_anonymous: được người dùng vô danh mở lại vào %{time}
+        resolve: Giải quyết
+    share: 
+      cancel: Hủy bỏ
+      center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
+      custom_dimensions: Tùy biến kích thước
+      download: Tải về
+      embed: HTML
+      format: "Định dạng:"
+      image: Hình ảnh
+      image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
+      include_marker: Ghim trên bản đồ
+      link: Liên kết hoặc HTML
+      long_link: Liên kết
+      paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
+      scale: "Tỷ lệ:"
+      short_link: Liên kết Ngắn gọn
+      short_url: URL Ngắn gọn
+      title: Chia sẻ
+      view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
     site: 
+      createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
+      createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
-      edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
-      history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
   layouts: 
-    copyright: Bản quyền &amp; Giấy phép
-    donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
+    community: Cộng đồng
+    community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
+    community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
+    copyright: Bản quyền & Giấy phép
+    data: Dữ liệu
+    documentation: Tài liệu
+    documentation_title: Tài liệu về dự án
+    donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
     donate_link_text: quyên góp
     edit: Sửa đổi
-    export: Xuất
-    export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
+    edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
+    export_data: Xuất Dữ liệu
+    foundation: Quỹ OpenStreetMap
+    foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
     gps_traces: Tuyến đường GPS
     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
-    help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
-    help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
-    help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
+    help: Trợ giúp
+    help_centre: Hỏi đáp
+    help_title: Trang trợ giúp của dự án
     history: Lịch sử
-    home: nhà
-    home_tooltip: Về vị trí nhà
-    inbox: hộp thư ({{count}})
-    inbox_tooltip: 
-      one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
-      other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
-      zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
+    home: Về Vị trí Nhà ở
     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
-    intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
-    intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại {{partners}}.
-    intro_3_partners: wiki
-    intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
-    license: 
-      alt: CC BY-SA 2.0
-      title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
+    intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
+    intro_2_download: tải về
+    intro_2_html: Bạn được phép %{download} và %{use} theo %{license}. Hãy %{create_account} để cải tiến bản đồ.
+    intro_2_license: giấy phép mở
+    intro_2_use: sử dụng
+    intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=vi
     log_in: đăng nhập
     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
     logo: 
       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
-    logout: đăng xuất
-    logout_tooltip: Đăng xuất
+    logout: Đăng xuất
     make_a_donation: 
       text: Quyên góp
       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
-    news_blog: Blog Tin tức
-    news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
-    shop: Tiệm
-    shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
-    shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
-    sign_up: đăng ký
+    partners_bytemark: Bytemark Hosting
+    partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
+    partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
+    partners_partners: các công ty bảo trợ
+    partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
+    partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
+    sign_up: mở tài khoản
     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
-    tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
+    tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
     view: Xem
     view_tooltip: Xem bản đồ
-    welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
-    welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
+    wiki: Wiki
+    wiki_title: Trang wiki của dự án
+    wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
   license_page: 
     foreign: 
       english_link: nguyên bản tiếng Anh
-      text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang {{english_original_link}}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
+      text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
       title: Thông tin về bản dịch này
-    legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Google Maps hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
+    legal_babble: 
+      attribution_example: 
+        alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
+        title: Ví dụ ghi công
+      contributors_at_html: "<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>)."
+      contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada)."
+      contributors_footer_1_html: "Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi\">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki."
+      contributors_footer_2_html: "  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào."
+      contributors_fr_html: "<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>)."
+      contributors_gb_html: "<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12."
+      contributors_intro_html: "Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:"
+      contributors_nl_html: "<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
+      contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu."
+      contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
+      contributors_za_html: "<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu."
+      credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng góp vào OpenStreetMap”.
+      credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến creativecommons.org.
+      credit_3_html: "Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.\nVí dụ:"
+      credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
+      infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
+      infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
+      infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
+      intro_1_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data\nCommons</a> (ODbL)."
+      intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
+      intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
+      more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
+      more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.
+      more_title_html: Tìm hiểu thêm
+      title_html: Bản quyền và Giấy phép
     native: 
       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
       native_link: bản dịch tiếng Việt
-      text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về {{native_link}} của trang này hoặc {{mapping_link}} thay vì đọc mãi.
+      text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
       title: Giới thiệu về trang này
   message: 
     delete: 
@@ -857,13 +1150,15 @@ vi:
     inbox: 
       date: Ngày
       from: Từ
+      messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
       my_inbox: Hộp thư đến
-      no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
+      new_messages: "%{count} thư mới"
+      no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
+      old_messages: "%{count} thư cũ"
       outbox: đã gửi
       people_mapping_nearby: những người ở gần
       subject: Tiêu đề
       title: Hộp thư
-      you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
     mark: 
       as_read: Thư đã đọc
       as_unread: Thư chưa đọc
@@ -878,79 +1173,102 @@ vi:
       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
       message_sent: Thư đã gửi
       send_button: Gửi
-      send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
+      send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
       subject: Tiêu đề
       title: Gửi thư
     no_such_message: 
       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
       heading: Thư không tồn tại
       title: Thư không tồn tại
-    no_such_user: 
-      body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
-      heading: Người dùng không tồn tại
-      title: Người dùng không tồn tại
     outbox: 
       date: Ngày
       inbox: thư đến
-      my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
-      no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
+      messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
+      my_inbox: Hộp %{inbox_link}
+      no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
       outbox: thư đã gửi
       people_mapping_nearby: những người ở gần
       subject: Tiêu đề
       title: Hộp thư đã gửi
       to: Tới
-      you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
     read: 
-      back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
-      back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
+      back: Quay lại
       date: Ngày
       from: Từ
-      reading_your_messages: Đọc thư
-      reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
       reply_button: Trả lời
       subject: Tiêu đề
       title: Đọc thư
       to: Tới
       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
-      wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
+      wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
     reply: 
-      wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
+      wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
     sent_message_summary: 
       delete_button: Xóa
+  note: 
+    description: 
+      closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
+      closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
+      commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
+      commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
+      opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
+      opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
+      reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
+      reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
+    entry: 
+      comment: Bình luận
+      full: Ghi chú đầy đủ
+    mine: 
+      ago_html: cách đây %{when}
+      created_at: Lúc tạo
+      creator: Người tạo
+      description: Miêu tả
+      heading: Ghi chú của %{user}
+      id: Mã số
+      last_changed: Thay đổi gần đây nhất
+      subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
+      title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
+    rss: 
+      closed: đóng ghi chú (gần %{place})
+      commented: bình luận mới (gần %{place})
+      description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
+      description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
+      opened: mở ghi chú (gần %{place})
+      reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
+      title: Ghi chú OpenStreetMap
   notifier: 
     diary_comment_notification: 
-      footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
-      header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
-      hi: Chào {{to_user}},
-      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
+      footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
+      header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
+      hi: Chào %{to_user},
+      subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
     email_confirm: 
       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
     email_confirm_html: 
       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
       greeting: Chào bạn,
-      hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
+      hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
     email_confirm_plain: 
       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
       greeting: Chào bạn,
-      hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
-      hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
+      hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
     friend_notification: 
-      befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại {{befriendurl}}.
-      had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
-      see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}}.
-      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
+      befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
+      had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
+      see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
+      subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn"
     gpx_notification: 
       and_no_tags: và không có thẻ
       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
       failure: 
         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
-        import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
+        import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
         more_info_2: "vấn đề này tại:"
         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
       greeting: Chào bạn,
       success: 
-        loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
+        loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
       with_description: với miêu tả
       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
@@ -963,56 +1281,49 @@ vi:
     lost_password_plain: 
       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
       greeting: Chào bạn,
-      hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
-      hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
+      hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
     message_notification: 
-      footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
-      footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
-      header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
-      hi: Chào {{to_user}},
+      footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời tại %{replyurl}
+      header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
+      hi: Chào %{to_user},
+    note_comment_notification: 
+      anonymous: Người dùng vô danh
+      closed: 
+        commented_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn"
+        your_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
+      commented: 
+        commented_note: "%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú bản đồ gần %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của bạn"
+        your_note: "%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
+      details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
+      greeting: Chào bạn,
+      reopened: 
+        commented_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn"
+        your_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
     signup_confirm: 
-      subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
-    signup_confirm_html: 
-      click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
-      current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
-      get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
-      greeting: Chào bạn!
-      hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
-      introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
-      more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
-      more_videos_here: thêm video tại đây
-      user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
-      video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
-      wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
-    signup_confirm_plain: 
-      blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
-      click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
-      click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
-      current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
-      current_user_2: "tại:"
+      confirm: "Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này. Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của bạn:"
+      created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
       greeting: Chào bạn!
-      hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
-      introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
-      more_videos: "Có thêm video tại đây:"
-      opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
-      the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
-      the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
-      user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
-      user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
-      wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
-      wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
+      subject: "[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap"
+      welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin về cách bắt đầu.
   oauth: 
     oauthorize: 
       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
       allow_to: "Cho phép trình khách:"
       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
-      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
+      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
+      allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
-      request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
+      request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
     revoke: 
-      flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
+      flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
   oauth_clients: 
     create: 
       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
@@ -1025,8 +1336,9 @@ vi:
       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
-      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
+      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
+      allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
       callback_url: URL Gọi lại
       name: Tên
@@ -1040,7 +1352,7 @@ vi:
       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
       my_apps: Trình khách của Tôi
       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
-      no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
+      no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
       revoke: Thu hồi!
@@ -1049,46 +1361,81 @@ vi:
       submit: Đăng ký
       title: Đăng ký chương trình mới
     not_found: 
-      sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
+      sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
     show: 
       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
-      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
+      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
+      allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
       authorize_url: "Cho phép URL:"
+      confirm: Bạn có chắc không?
+      delete: Xóa Trình khách
       edit: Sửa đổi Chi tiết
       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
-      support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
-      title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
+      support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
+      title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
     update: 
       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
+  redaction: 
+    create: 
+      flash: Các phiên bản đã được ẩn.
+    destroy: 
+      error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
+      flash: Đã xóa dãy ẩn.
+      not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
+    edit: 
+      description: Miêu tả
+      heading: Sửa đổi dãy ẩn
+      submit: Lưu dãy ẩn
+      title: Sửa đổi dãy ẩn
+    index: 
+      empty: Không có dãy ẩn để xem.
+      heading: Danh sách dãy ẩn
+      title: Danh sách dãy ẩn
+    new: 
+      description: Miêu tả
+      heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
+      submit: Ẩn dãy phiên bản
+      title: Đang ẩn dãy phiên bản
+    show: 
+      confirm: Bạn có chắc không?
+      description: "Miêu tả:"
+      destroy: Xóa dãy ẩn này
+      edit: Sửa đổi dãy ẩn này
+      heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
+      title: Đang xem dãy ẩn
+      user: "Người ẩn:"
+    update: 
+      flash: Các thay đổi đã được lưu.
   site: 
     edit: 
       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
-      flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
+      flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
+      id_not_configured: iD chưa được cấu hình
+      no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
-      not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
+      not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
+      potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
+      potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
       user_page_link: trang cá nhân
     index: 
+      createnote: Thêm ghi chú
       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
-      js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
       license: 
-        license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
-        notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
-        project_name: Dự án OpenStreetMap
+        copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát hành theo giấy phép mở
       permalink: Liên kết Thường trực
+      remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
     key: 
-      map_key: Chú giải
-      map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
       table: 
         entry: 
           admin: Biên giới hành chính
@@ -1098,12 +1445,12 @@ vi:
             - nhà ga hành khách
           bridge: Đường rắn = cầu
           bridleway: Đường cưỡi ngựa
-          brownfield: Sân để trống
+          brownfield: Cánh đồng nâu
           building: Kiến trúc quan trọng
           byway: Đường mòn đa mốt
           cable: 
             - Đường xe cáp
-            - ski lift
+            - thang kéo trượt tuyết
           cemetery: Nghĩa địa
           centre: Trung tâm thể thao
           commercial: Khu vực thương mại
@@ -1126,7 +1473,7 @@ vi:
           motorway: Đường cao tốc
           park: Công viên
           permissive: Đường cho phép
-          pitch: Sân thể thao
+          pitch: Sân cỏ
           primary: Đường chính
           private: Đường riêng
           rail: Đường sắt
@@ -1135,7 +1482,7 @@ vi:
           retail: Khu vực buôn bán
           runway: 
             - Đường băng
-            - đường lăn
+            - đường băng
           school: 
             - Trường học
             - đại học
@@ -1155,10 +1502,26 @@ vi:
           unclassified: Đường không phân loại
           unsurfaced: Đường không lát
           wood: Rừng
-        heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
+    markdown_help: 
+      alt: Văn bản thay thế
+      first: Khoản mục đầu tiên
+      heading: Đề mục
+      headings: Đề mục
+      image: Hình ảnh
+      link: Liên kết
+      ordered: Danh sách đánh số
+      second: Khoản mục sau
+      subheading: Đề mục con
+      text: Văn bản
+      title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
+      unordered: Danh sách không đánh số
+      url: URL
+    richtext_area: 
+      edit: Sửa đổi
+      preview: Xem trước
     search: 
       search: Tìm kiếm
-      search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
+      search_help: "thí dụ: “Thượng Hải”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
       submit_text: Đi
       where_am_i: Tôi ở đâu?
       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
@@ -1174,12 +1537,15 @@ vi:
       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
     delete: 
       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
+    description: 
+      description_with_count: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
+      description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
     edit: 
       description: "Miêu tả:"
       download: tải về
       edit: sửa đổi
       filename: "Tên tập tin:"
-      heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
+      heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
       map: bản đồ
       owner: "Tác giả:"
       points: "Số nốt:"
@@ -1187,31 +1553,31 @@ vi:
       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
       tags: "Thẻ:"
       tags_help: dấu phẩy phân cách
-      title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
+      title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
       visibility: "Mức độ truy cập:"
-      visibility_help: có nghĩa là gì?
+      visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
+    georss: 
+      title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
     list: 
+      description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
+      empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
-      public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
-      tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
+      public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
+      tagged_with: " có thẻ %{tags}"
       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
     make_public: 
       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
-    no_such_user: 
-      body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
-      heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
-      title: Người dùng không tồn tại
     offline: 
       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
     offline_warning: 
       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
     trace: 
-      ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
+      ago: cách đây %{time_in_words_ago}
       by: bởi
-      count_points: "{{count}} nốt"
+      count_points: "%{count} nốt"
       edit: sửa đổi
       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
@@ -1225,28 +1591,27 @@ vi:
       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
       view_map: Xem Bản đồ
     trace_form: 
-      description: Miêu tả
+      description: "Miêu tả:"
       help: Trợ giúp
       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
-      tags: Thẻ
+      tags: "Thẻ:"
       tags_help: dấu phẩy phân cách
       upload_button: Tải lên
-      upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
-      visibility: "Mức độ truy cập:"
-      visibility_help: có nghĩa là gì?
+      upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
+      visibility: "Mức độ Truy cập:"
+      visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
     trace_header: 
       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
-      traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
+      traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
       upload_trace: Tải lên tuyến đường
-      your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn
     trace_optionals: 
       tags: Thẻ
     trace_paging_nav: 
-      next: Sau »
-      previous: « Trước
-      showing_page: Đang hiện trang {{page}}
+      newer: Tuyến đường Mới hơn
+      older: Tuyến đường Cũ hơn
+      showing_page: Trang %{page}
     view: 
       delete_track: Xóa tuyến đường này
       description: "Miêu tả:"
@@ -1254,7 +1619,7 @@ vi:
       edit: sửa đổi
       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
       filename: "Tên tập tin:"
-      heading: Xem tuyến đường {{name}}
+      heading: Xem tuyến đường %{name}
       map: bản đồ
       none: Không có
       owner: "Tác giả:"
@@ -1262,7 +1627,7 @@ vi:
       points: "Số nốt:"
       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
       tags: "Thẻ:"
-      title: Xem tuyến đường {{name}}
+      title: Xem tuyến đường %{name}
       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
       uploaded: "Lúc tải lên:"
       visibility: "Mức độ truy cập:"
@@ -1277,7 +1642,8 @@ vi:
         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
-        link text: có nghĩa là gì?
+        link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
+        link text: đây là gì?
         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
@@ -1285,6 +1651,10 @@ vi:
       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
+      gravatar: 
+        gravatar: Sử dụng Gravatar
+        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
+        link text: đây là gì?
       home location: "Vị trí Nhà:"
       image: "Hình:"
       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
@@ -1296,6 +1666,11 @@ vi:
       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
       new image: Thêm hình
       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
+      openid: 
+        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
+        link text: đây là gì?
+        openid: "OpenID:"
+      preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
       profile description: "Tự giới thiệu:"
       public editing: 
@@ -1303,7 +1678,7 @@ vi:
         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
-        enabled link text: có nghĩa là gì?
+        enabled link text: đây là gì?
         heading: "Sửa đổi công khai:"
       public editing note: 
         heading: Sửa đổi công khai
@@ -1314,17 +1689,23 @@ vi:
       title: Chỉnh sửa tài khoản
       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
     confirm: 
+      already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
       button: Xác nhận
-      failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
-      heading: Xác nhận tài khoản người dùng
+      heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
+      introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
+      introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
-      success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
+      reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác nhận lần nữa.
+      unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
     confirm_email: 
       button: Xác nhận
       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
-      success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
+      success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
+    confirm_resend: 
+      failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
+      success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
     filter: 
       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
     go_public: 
@@ -1335,26 +1716,52 @@ vi:
       heading: Người dùng
       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
       showing: 
-        one: Trang {{page}} ({{page}} trên tổng {{page}})
-        other: Trang {{page}} ({{page}}–{{page}} trên tổng {{page}})
-      summary: "{{name}} do {{ip_address}} mở ngày {{date}}"
-      summary_no_ip: "{{name}} mở ngày {{date}}"
+        one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
+        other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
+      summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
+      summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
       title: Người dùng
     login: 
-      account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
-      account suspended: Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.<br />Vui lòng liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.
+      account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
+      account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
-      create_account: mở tài khoản
-      email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
+      create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
+      email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:"
       heading: Đăng nhập
       login_button: Đăng nhập
       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
-      notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">Tìm hiểu thêm về thay đổi giấy phép sắp tới của OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">bản dịch</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming?uselang=vi">thảo luận</a>)
+      new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
+      no account: Chưa có tài khoản?
+      openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
+      openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
+      openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
+      openid_providers: 
+        aol: 
+          alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
+          title: Đăng nhập với AOL
+        google: 
+          alt: Đăng nhập với OpenID của Google
+          title: Đăng nhập với Google
+        myopenid: 
+          alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
+          title: Đăng nhập với myOpenID
+        openid: 
+          alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
+          title: Đăng nhập dùng OpenID
+        wordpress: 
+          alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
+          title: Đăng nhập với WordPress
+        yahoo: 
+          alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
+          title: Đăng nhập với Yahoo!
       password: "Mật khẩu:"
-      please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
-      remember: "Nhớ tôi:"
+      register now: Mở tài khoản ngay
+      remember: Nhớ tôi
       title: Đăng nhập
-      webmaster: chủ trang
+      to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
+      with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
+      with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
     logout: 
       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
       logout_button: Đăng xuất
@@ -1362,63 +1769,76 @@ vi:
     lost_password: 
       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
       heading: Quên mất Mật khẩu?
-      help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
+      help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
       new password button: Đặt lại mật khẩu
       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
       title: Quên mất mật khẩu
     make_friend: 
-      already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
-      failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
-      success: "{{name}} mới là người bạn."
+      already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
+      button: Thêm là người bạn
+      failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
+      heading: Kết bạn với %{user}?
+      success: "%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!"
     new: 
+      about: 
+        header: Tự do sử dụng và sửa đổi
+        html: "<p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>\n<p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>"
       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
-      continue: Tiếp tục
+      continue: Mở tài khoản
       display name: "Tên hiển thị:"
-      display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
+      display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
-      fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
-      flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
-      heading: Mở Tài khoản Người dùng
       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
-      not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
+      not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy định quyền riêng tư</a>)
+      openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
+      openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
       password: "Mật khẩu:"
       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
+      terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
+      terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
       title: Mở tài khoản
+      use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
     no_such_user: 
-      body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
-      heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
+      body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
+      heading: Người dùng %{user} không tồn tại
       title: Người dùng không tồn tại
     popup: 
       friend: Người bạn
       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
       your location: Vị trí của bạn
     remove_friend: 
-      not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
-      success: "{{name}} không còn là người bạn."
+      button: Hủy kết nối bạn
+      heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
+      not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
+      success: "%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn."
     reset_password: 
       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
-      heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
+      heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
       password: "Mật khẩu:"
       reset: Đặt lại Mật khẩu
       title: Đặt lại mật khẩu
     set_home: 
       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
     suspended: 
-      body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
+      body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
       heading: Tài khoản bị Cấm
       title: Tài khoản bị Cấm
       webmaster: chủ trang
     terms: 
       agree: Chấp nhận
       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
-      consider_pd_why: có nghĩa là gì?
+      consider_pd_why: đây là gì?
+      consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
       decline: Từ chối
+      declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
+      guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
       heading: Điều kiện đóng góp
       legale_names: 
         france: Pháp
@@ -1427,39 +1847,54 @@ vi:
       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
       title: Điều kiện đóng góp
+      you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
     view: 
       activate_user: kích hoạt tài khoản này
-      add as friend: thêm là người bạn
-      ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
-      block_history: xem các tác vụ cấm người này
-      blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
-      blocks on me: tác vụ cấm tôi
+      add as friend: Kết Bạn
+      ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
+      block_history: tác vụ cấm người này
+      blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
+      blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
+      comments: Bình luận
       confirm: Xác nhận
       confirm_user: xác nhận người dùng này
       create_block: cấm người dùng này
       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
+      ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
+      ct declined: Từ chối
+      ct status: "Điều khoản đóng góp:"
+      ct undecided: Chưa quyết định
       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
       delete_user: xóa tài khoản này
       description: Miêu tả
-      diary: nhật ký
-      edits: Ä\91óng góp
+      diary: Nhật ký
+      edits: Ä\90óng góp
       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
+      friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
+      friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
       hide_user: ẩn tài khoản này
-      if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
-      km away: cách {{count}} km
-      m away: cách {{count}} m
+      if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người dùng ở gần.
+      km away: cách %{count} km
+      latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
+      m away: cách %{count} m
       mapper since: "Tham gia:"
-      moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
-      my diary: nhật ký của tôi
-      my edits: đóng góp của tôi
-      my settings: tùy chọn
-      my traces: tuyến đường của tôi
+      moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
+      my comments: Bình luận của Tôi
+      my diary: Nhật ký của Tôi
+      my edits: Đóng góp của Tôi
+      my notes: Ghi chú của Tôi
+      my profile: Trang của Tôi
+      my settings: Tùy chọn
+      my traces: Tuyến đường của Tôi
       nearby users: Người dùng khác ở gần
+      nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
+      nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
       new diary entry: mục nhật ký mới
-      no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
+      no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
-      oauth settings: Thiết lập OAuth
-      remove as friend: dời người bạn
+      notes: Ghi chú trên Bản đồ
+      oauth settings: thiết lập OAuth
+      remove as friend: Hủy Kết Bạn
       role: 
         administrator: Người dùng này là quản lý viên
         grant: 
@@ -1469,43 +1904,42 @@ vi:
         revoke: 
           administrator: Rút quyền quản lý viên
           moderator: Rút quyền điều hành viên
-      send message: gửi t
+      send message: Gửi T
       settings_link_text: tùy chọn
       spam score: "Điểm số Spam:"
       status: "Trạng thái:"
-      traces: tuyến đường
+      traces: Tuyến đường
       unhide_user: hiện tài khoản này
       user location: Vị trí của người dùng
-      your friends: Người bạn của bạn
+      your friends: Bạn bè của bạn
   user_block: 
     blocks_by: 
-      empty: "{{name}} chưa cấm ai."
-      heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
-      title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
+      empty: "%{name} chưa cấm ai."
+      heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
+      title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
     blocks_on: 
-      empty: "{{name}} chưa bị cấm."
-      heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
-      title: Các tác vụ cấm {{name}}
+      empty: "%{name} chưa bị cấm."
+      heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
+      title: Các tác vụ cấm %{name}
     create: 
-      flash: Cấm người dùng {{name}}.
+      flash: Cấm người dùng %{name}.
       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
     edit: 
       back: Xem tất cả tác vụ cấm
-      heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
+      heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
-      reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
+      reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
       show: Xem tác vụ cấm này
       submit: Cập nhật tác vụ cấm
-      title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
+      title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
     filter: 
       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
-      not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
     helper: 
-      time_future: Hết hạn {{time}}.
-      time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
+      time_future: Hết hạn %{time}.
+      time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
     index: 
       empty: Chưa ai bị cấm.
@@ -1516,69 +1950,94 @@ vi:
       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
     new: 
       back: Xem tất cả tác vụ cấm
-      heading: Cấm {{name}}
+      heading: Cấm %{name}
       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
-      reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
+      reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
       submit: Cấm người dùng
-      title: Cấm {{name}}
+      title: Cấm %{name}
       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
     not_found: 
       back: Trở về trang đầu
-      sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
+      sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
     partial: 
       confirm: Bạn có chắc không?
       creator_name: Người cấm
       display_name: Người bị cấm
       edit: Sửa đổi
+      next: Sau »
       not_revoked: (không bị hủy)
+      previous: « Trước
       reason: Lý do cấm
       revoke: Bỏ cấm!
       revoker_name: Người bỏ cấm
       show: Hiện
+      showing_page: Trang %{page}
       status: Trạng thái
-    period: "{{count}} giờ"
+    period: "%{count} giờ"
     revoke: 
       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
       flash: Đã bỏ cấm.
-      heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
-      past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
+      heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
+      past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
       revoke: Bỏ cấm!
-      time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
-      title: Bỏ cấm {{block_on}}
+      time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
+      title: Bỏ cấm %{block_on}
     show: 
       back: Xem tất cả tác vụ cấm
       confirm: Bạn có chắc không?
       edit: Sửa đổi
-      heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
+      heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
       reason: "Lý do cấm:"
       revoke: Bỏ cấm!
       revoker: "Người bỏ cấm:"
       show: Hiện
       status: Trạng thái
-      time_future: Hết hạn {{time}}
-      time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
-      title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
+      time_future: Hết hạn %{time}
+      time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
+      title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
     update: 
       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
   user_role: 
     filter: 
-      already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
-      doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
-      not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
+      already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
+      doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
+      not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
     grant: 
-      are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
+      are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
       confirm: Xác nhận
-      fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
+      fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
       heading: Xác nhận cấp vai trò
       title: Xác nhận cấp vai trò
     revoke: 
-      are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
+      are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
       confirm: Xác nhận
-      fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
+      fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
       heading: Xác nhận rút vai trò
       title: Xác nhận rút vai trò
+  welcome_page: 
+    add_a_note: 
+      paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
+      paragraph_2_html: "Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú\n<span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn."
+      title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
+    basic_terms: 
+      editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép sửa đổi bản đồ.
+      node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà hàng hoặc một cái cây.
+      paragraph_1_html: "Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp vào OpenStreetMap:"
+      tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
+      title: Thuật ngữ Cơ bản
+      way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường, dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
+    introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
+    questions: 
+      paragraph_1_html: Bạn có cần giúp đỡ với trình vẽ, hoặc chưa chắc chắn về cách sử dụng OpenStreetMap? Hãy hỏi cộng đồng tại <a href='http://help.openstreetmap.org/'>trung tâm hỏi đáp</a>.
+      title: Có thắc mắc?
+    start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
+    title: Hoan nghênh!
+    whats_on_the_map: 
+      off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ trực tuyến khác.
+      on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em> – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
+      title: Mục đích của Bản đồ