Update to iD v2.3.0
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / hy.json
index 930d748f2621e75aecafa7fbb05f7c0f7ea4cac4..c380d60f690777e4fb309577e583a776ebdecc39 100644 (file)
             "list": "{users}֊ների խմբագրումները",
             "truncated_list": "{users} խմբագրումներն եւ {count} ուրիշները"
         },
-        "infobox": {
-            "selected": "{n} ընտրուած է",
-            "geometry": "Երկրաչափութիւն",
-            "closed": "փակուած է",
-            "center": "Կենտրոն",
-            "perimeter": "Պարագիծ",
-            "length": "Երկարութիւն",
-            "area": "Տիրոյթ",
-            "centroid": "Հաւասարակշռութեան կէտ",
-            "location": "Տեղանք"
-        },
         "geometry": {
             "point": "կէտ",
             "vertex": "գագաթ",
         },
         "restore": {
             "heading": "Չպահպանուած փոփոխութիւններ ունէք",
-            "description": "Ուզո՞ւմ էք վերականգնել անցեալ խմբագրումից մնացած չպահպանուած փոփոխութիւնները։",
-            "restore": "Վերականգնել",
-            "reset": "Վերամեկնարկել"
+            "description": "Ուզո՞ւմ էք վերականգնել անցեալ խմբագրումից մնացած չպահպանուած փոփոխութիւնները։"
         },
         "save": {
             "title": "Պահել",