Localisation updates from http://translatewiki.net
[rails.git] / config / potlatch / locales / vi.yml
index 1af317060576a37b533ca90d98155298bffec4f9..d125f1d447c5c1c2fdadb92368dbd8411b6347e9 100644 (file)
@@ -99,8 +99,10 @@ vi:
   inspector_not_in_any_ways: Không thuộc lối nào (địa điểm)
   inspector_unsaved: Chưa lưu
   inspector_uploading: (đang tải lên)
   inspector_not_in_any_ways: Không thuộc lối nào (địa điểm)
   inspector_unsaved: Chưa lưu
   inspector_uploading: (đang tải lên)
+  inspector_way: $1
   inspector_way_connects_to: Nối liền với $1 lối
   inspector_way_connects_to_principal: Nối liền $1 $2 và $3 $4 khác
   inspector_way_connects_to: Nối liền với $1 lối
   inspector_way_connects_to_principal: Nối liền $1 $2 và $3 $4 khác
+  inspector_way_name: $1 ($2)
   inspector_way_nodes: $1 nốt
   inspector_way_nodes_closed: $1 nốt (đóng)
   loading: Đang tải…
   inspector_way_nodes: $1 nốt
   inspector_way_nodes_closed: $1 nốt (đóng)
   loading: Đang tải…
@@ -109,6 +111,8 @@ vi:
   login_title: Không thể đăng nhập
   login_uid: "Tên đăng ký:"
   mail: Thư
   login_title: Không thể đăng nhập
   login_uid: "Tên đăng ký:"
   mail: Thư
+  microblog_name_identica: Identi.ca
+  microblog_name_twitter: Twitter
   more: Thêm
   newchangeset: Vui lòng thử lần nữa. Potlatch sẽ mở bộ thay đổi mới.
   "no": Có
   more: Thêm
   newchangeset: Vui lòng thử lần nữa. Potlatch sẽ mở bộ thay đổi mới.
   "no": Có
@@ -125,6 +129,9 @@ vi:
   option_external: "Khởi động bên ngoài:"
   option_fadebackground: Nhạt màu nền
   option_layer_cycle_map: OSM – bản đồ xe đạp
   option_external: "Khởi động bên ngoài:"
   option_fadebackground: Nhạt màu nền
   option_layer_cycle_map: OSM – bản đồ xe đạp
+  option_layer_digitalglobe_haiti: "Haiti: DigitalGlobe"
+  option_layer_geoeye_gravitystorm_haiti: "Haiti: GeoEye 13/1"
+  option_layer_geoeye_nypl_haiti: "Haiti: GeoEye 13/1 về sau"
   option_layer_maplint: OSM – Maplint (các lỗi)
   option_layer_mapnik: OSM – Mapnik
   option_layer_nearmap: "Úc: NearMap"
   option_layer_maplint: OSM – Maplint (các lỗi)
   option_layer_mapnik: OSM – Mapnik
   option_layer_nearmap: "Úc: NearMap"
@@ -137,6 +144,7 @@ vi:
   option_layer_streets_haiti: "Haiti: tên đường sá"
   option_layer_surrey_air_survey: "Anh: Khảo sát Hàng không Surrey"
   option_layer_tip: Chọn nền để hiển thị
   option_layer_streets_haiti: "Haiti: tên đường sá"
   option_layer_surrey_air_survey: "Anh: Khảo sát Hàng không Surrey"
   option_layer_tip: Chọn nền để hiển thị
+  option_layer_yahoo: Yahoo!
   option_limitways: Báo trước khi tải nhiều dữ liệu
   option_microblog_id: "Tên tiểu blog:"
   option_microblog_pwd: "Mật khẩu tiểu blog:"
   option_limitways: Báo trước khi tải nhiều dữ liệu
   option_microblog_id: "Tên tiểu blog:"
   option_microblog_pwd: "Mật khẩu tiểu blog:"