Monkey patch in an upstream fix for I18n::Backend::Fallbacks
[rails.git] / config / locales / vi.yml
index 16f8f318f9d41fcb8157660382425e4e81972b67..8d49641f004ccb195ca6cb599648f34baa55c9df 100644 (file)
@@ -3,6 +3,7 @@
 # Export driver: syck-pecl
 # Author: Minh Nguyen
 # Author: Ninomax
+# Author: Trần Nguyễn Minh Huy
 vi: 
   activerecord: 
     attributes: 
@@ -80,12 +81,12 @@ vi:
       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
   browse: 
     changeset: 
-      changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
+      changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
       changesetxml: Bộ thay đổi XML
-      download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
+      download: Tải về %{changeset_xml_link} hoặc %{osmchange_xml_link}
       feed: 
-        title: Bộ thay đổi {{id}}
-        title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
+        title: Bộ thay đổi %{id}
+        title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
       osmchangexml: osmChange XML
       title: Bộ thay đổi
     changeset_details: 
@@ -95,27 +96,34 @@ vi:
       closed_at: "Lúc Đóng:"
       created_at: "Lúc Tạo:"
       has_nodes: 
-        one: "Có {{count}} nốt sau:"
-        other: "Có {{count}} nốt sau:"
+        one: "Có nốt sau:"
+        other: "Có %{count} nốt sau:"
       has_relations: 
-        one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
-        other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
+        one: "Có quan hệ sau:"
+        other: "Có %{count} quan hệ sau:"
       has_ways: 
-        one: "Có {{count}} lối sau:"
-        other: "Có {{count}} lối sau:"
+        one: "Có lối sau:"
+        other: "Có %{count} lối sau:"
       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
       show_area_box: Hiện Hộp vùng
     common_details: 
       changeset_comment: "Miêu tả:"
+      deleted_at: "Lúc Xóa:"
+      deleted_by: "Người Xóa:"
       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
       edited_by: "Người Sửa đổi:"
-      in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
+      in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
       version: "Phiên bản:"
     containing_relation: 
-      entry: Quan hệ {{relation_name}}
-      entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
+      entry: Quan hệ %{relation_name}
+      entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
     map: 
       deleted: Đã xóa
+      edit: 
+        area: Sửa đổi vùng
+        node: Sửa đổi nốt
+        relation: Sửa đổi quan hệ
+        way: Sửa đổi lối
       larger: 
         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
@@ -133,27 +141,27 @@ vi:
         prev_relation_tooltip: Relation trước
         prev_way_tooltip: Lối trước
       user: 
-        name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
-        next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
-        prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
+        name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
+        next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
+        prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
     node: 
-      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
+      download_xml: Tải về XML
       edit: sửa đổi
       node: Nốt
-      node_title: "Nốt: {{node_name}}"
+      node_title: "Nốt: %{node_name}"
       view_history: xem lịch sử
     node_details: 
       coordinates: "Tọa độ:"
       part_of: "Trực thuộc:"
     node_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
+      download_xml: Tải về XML
       node_history: Lịch sử Nốt
-      node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
+      node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
       view_details: xem chi tiết
     not_found: 
-      sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
+      sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
       type: 
         changeset: bộ thay đổi
         node: nốt
@@ -163,22 +171,22 @@ vi:
       of: trong
       showing_page: Đang hiện trang
     relation: 
-      download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_history_link}"
+      download_xml: Tải về XML
       relation: Quan hệ
-      relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
+      relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
       view_history: xem lịch sử
     relation_details: 
       members: "Thành viên:"
       part_of: "Trực thuộc:"
     relation_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
+      download_xml: Tải về XML
       relation_history: Lịch sử Quan hệ
-      relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
+      relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
       view_details: xem chi tiết
     relation_member: 
-      entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
+      entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
       type: 
         node: Nốt
         relation: Quan hệ
@@ -217,41 +225,41 @@ vi:
       private_user: người bí mật
       show_areas: Hiện các khu vực
       show_history: Xem Lịch sử
-      unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
+      unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
       wait: Xin chờ...
       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
     tag_details: 
       tags: "Thẻ:"
       wiki_link: 
-        key: Trang wiki miêu tả khóa {{key}}
-        tag: Trang wiki miêu tả thẻ {{key}}={{value}}
-      wikipedia_link: Bài {{page}} trên Wikipedia
+        key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
+        tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
+      wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
     timeout: 
-      sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của {{type}} có ID {{id}} quá lâu.
+      sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
       type: 
         changeset: bộ thay đổi
         node: nốt
         relation: quan hệ
         way: lối
     way: 
-      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
+      download_xml: Tải về XML
       edit: sửa đổi
       view_history: xem lịch sử
       way: Lối
-      way_title: "Lối: {{way_name}}"
+      way_title: "Lối: %{way_name}"
     way_details: 
       also_part_of: 
-        one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
-        other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
+        one: cũng thuộc về lối %{related_ways}
+        other: cũng thuộc về các lối %{related_ways}
       nodes: "Nốt:"
       part_of: "Thuộc về:"
     way_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
+      download_xml: Tải về XML
       view_details: xem chi tiết
       way_history: Lịch sử Lối
-      way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
+      way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
   changeset: 
     changeset: 
       anonymous: Vô danh
@@ -259,12 +267,12 @@ vi:
       no_comment: (không có)
       no_edits: (không có thay đổi)
       show_area_box: hiện hộp vùng
-      still_editing: (đang mở)
+      still_editing: (đang sửa)
       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
     changeset_paging_nav: 
       next: Sau »
       previous: « Trước
-      showing_page: Đang hiện trang {{page}}
+      showing_page: Đang hiện trang %{page}
     changesets: 
       area: Vùng
       comment: Miêu tả
@@ -273,33 +281,33 @@ vi:
       user: Người dùng
     list: 
       description: Những thay đổi gần đây
-      description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
-      description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
-      description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
+      description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
+      description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
+      description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
       heading: Các bộ thay đổi
       heading_bbox: Các bộ thay đổi
       heading_user: Các bộ thay đổi
       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
       title: Các bộ thay đổi
-      title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
-      title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
-      title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
+      title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
+      title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
+      title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
     timeout: 
       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
   diary_entry: 
     diary_comment: 
-      comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
+      comment_from: Bình luận của %{link_user} lúc %{comment_created_at}
       confirm: Xác nhận
       hide_link: Ẩn bình luận này
     diary_entry: 
       comment_count: 
         one: 1 bình luận
-        other: "{{count}} bình luận"
+        other: "%{count} bình luận"
       comment_link: Bình luận về mục này
       confirm: Xác nhận
       edit_link: Sửa đổi mục này
       hide_link: Ẩn mục này
-      posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
+      posted_by: Được đăng bởi %{link_user} lúc %{created} bằng %{language_link}
       reply_link: Trả lời mục này
     edit: 
       body: "Nội dung:"
@@ -317,13 +325,13 @@ vi:
         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
       language: 
-        description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
-        title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
+        description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
+        title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
       user: 
-        description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
-        title: Các mục nhật ký của {{user}}
+        description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
+        title: Các mục nhật ký của %{user}
     list: 
-      in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
+      in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
       new: Mục Nhật ký Mới
       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
       newer_entries: Mục Sau
@@ -331,7 +339,7 @@ vi:
       older_entries: Mục Trước
       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
       title: Các Nhật ký Cá nhân
-      user_title: Nhật ký của {{user}}
+      user_title: Nhật ký của %{user}
     location: 
       edit: Sửa
       location: "Vị trí:"
@@ -339,22 +347,22 @@ vi:
     new: 
       title: Mục Nhật ký Mới
     no_such_entry: 
-      body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
-      heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
+      body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
+      heading: "Không có mục với ID: %{id}"
       title: Mục nhật ký không tồn tại
     no_such_user: 
-      body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
-      heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
+      body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
+      heading: Người dùng %{user} không tồn tại
       title: Người dùng không tồn tại
     view: 
       leave_a_comment: Bình luận
       login: Đăng nhập
-      login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
+      login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
       save_button: Lưu
-      title: Nhật ký của {{user}} | {{title}}
-      user_title: Nhật ký của {{user}}
+      title: Nhật ký của %{user} | %{title}
+      user_title: Nhật ký của %{user}
   editor: 
-    default: Mặc định (hiện là {{name}})
+    default: Mặc định (hiện là %{name})
     potlatch: 
       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
       name: Potlatch 1
@@ -370,7 +378,7 @@ vi:
       area_to_export: Vùng để Xuất
       embeddable_html: HTML để Nhúng
       export_button: Xuất
-      export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
+      export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
       format: "Định dạng:"
       format_to_export: Định dạng Xuất
       image_size: Hình có Kích cỡ
@@ -402,14 +410,14 @@ vi:
     description: 
       title: 
         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
-        osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
+        osm_namefinder: "%{types} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
       types: 
         cities: Thành phố
         places: Địa điểm
         towns: Thị xã
     description_osm_namefinder: 
-      prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
+      prefix: "%{distance} về phía %{direction} của %{type}"
     direction: 
       east: đông
       north: bắc
@@ -421,7 +429,7 @@ vi:
       west: tây
     distance: 
       one: khoảng 1 km
-      other: khoảng {{count}} km
+      other: khoảng %{count} km
       zero: không tới 1 km
     results: 
       more_results: Thêm kết quả
@@ -436,8 +444,8 @@ vi:
         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
     search_osm_namefinder: 
-      suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
-      suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
+      suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} về phía %{parentdirection} của %{parentname})"
+      suffix_place: ", %{distance} về phía %{direction} của %{placename}"
     search_osm_nominatim: 
       prefix: 
         amenity: 
@@ -480,9 +488,11 @@ vi:
           fuel: Cây xăng
           grave_yard: Nghĩa địa
           gym: Nhà Thể dục
+          hall: Hội trường
           health_centre: Trung tâm Y tế
           hospital: Bệnh viện
           hotel: Khách sạn
+          hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
           ice_cream: Tiệm Kem
           kindergarten: Tiểu học
           library: Thư viện
@@ -506,6 +516,7 @@ vi:
           public_building: Tòa nhà Công cộng
           public_market: Chợ phiên
           reception_area: Phòng Tiếp khách
+          recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
           restaurant: Nhà hàng
           retirement_home: Nhà về hưu
           sauna: Nhà Tắm hơi
@@ -513,6 +524,7 @@ vi:
           shelter: Nơi Trú ẩn
           shop: Tiệm
           shopping: Tiệm
+          social_club: Câu lạc bộ Xã hội
           studio: Studio
           supermarket: Siêu thị
           taxi: Taxi
@@ -522,6 +534,7 @@ vi:
           townhall: Thị sảnh
           university: Trường Đại học
           vending_machine: Máy Bán hàng
+          veterinary: Phẫu thuật Thú y
           village_hall: Trụ sở Làng
           waste_basket: Thùng rác
           wifi: Điểm Truy cập Không dây
@@ -530,6 +543,7 @@ vi:
           administrative: Biên giới Hành chính
         building: 
           apartments: Khối Căn hộ
+          block: Khối cao ốc
           bunker: Boong ke
           chapel: Nhà nguyện
           church: Nhà thờ
@@ -539,7 +553,9 @@ vi:
           entrance: Cửa vào
           faculty: Tòa nhà Trường học
           farm: Công trình Nông trại
+          flats: Khu chung cư
           garage: Ga ra
+          hall: Hội trường
           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
           hotel: Khách sạn
           house: Nhà ở
@@ -606,7 +622,7 @@ vi:
           manor: Trang viên
           memorial: Đài Tưởng niệm
           mine: Mỏ
-          monument: Đài Kỷ niệm
+          monument: Đài Tưởng niệm
           museum: Bảo tàng
           ruins: Tàn tích
           tower: Tháp
@@ -716,7 +732,7 @@ vi:
           locality: Địa phương
           moor: Truông
           municipality: Đô thị
-          postcode: Mã Bưu điện
+          postcode: Mã Bưu chính
           region: Miền
           sea: Biển
           state: Tỉnh bang
@@ -846,11 +862,13 @@ vi:
           dock: Vũng tàu
           drain: Cống
           lock: Âu tàu
+          mineral_spring: Suối Nước khoáng
           rapids: Thác ghềnh
           river: Sông
           riverbank: Bờ sông
           stream: Dòng suối
           wadi: Dòng sông Vào mùa
+          water_point: Máy bơm nước
           waterfall: Thác
           weir: Đập Cột nước Thấp
   javascripts: 
@@ -872,13 +890,13 @@ vi:
   layouts: 
     community_blogs: Blog của Cộng đồng
     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
-    copyright: Bản quyền &amp; Giấy phép
+    copyright: Bản quyền & Giấy phép
     documentation: Tài liệu
     documentation_title: Tài liệu về dự án
-    donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
+    donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
     donate_link_text: quyên góp
     edit: Sửa đổi
-    edit_with: Sửa đổi dùng {{editor}}
+    edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
     export: Xuất
     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
     foundation: Quỹ OpenStreetMap
@@ -891,14 +909,15 @@ vi:
     history: Lịch sử
     home: nhà
     home_tooltip: Về vị trí nhà
-    inbox: hộp thư ({{count}})
+    inbox: hộp thư (%{count})
     inbox_tooltip: 
       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
-      other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
+      other: Hộp thư của bạn có %{count} thư chưa đọc
       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
-    intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại {{partners}}.
+    intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại %{partners}.
+    intro_3_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
     intro_3_partners: wiki
     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
     license: 
@@ -923,7 +942,7 @@ vi:
     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
     view: Xem
     view_tooltip: Xem bản đồ
-    welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
+    welcome_user: Hoan nghênh, %{user_link}
     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
     wiki: Wiki
     wiki_title: Trang wiki của dự án
@@ -931,13 +950,13 @@ vi:
   license_page: 
     foreign: 
       english_link: nguyên bản tiếng Anh
-      text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang {{english_original_link}}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
+      text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
       title: Thông tin về bản dịch này
-    legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>).</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
+    legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC-BY</a>.</li>\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>).</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
     native: 
       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
       native_link: bản dịch tiếng Việt
-      text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về {{native_link}} của trang này hoặc {{mapping_link}} thay vì đọc mãi.
+      text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
       title: Giới thiệu về trang này
   message: 
     delete: 
@@ -946,12 +965,12 @@ vi:
       date: Ngày
       from: Từ
       my_inbox: Hộp thư đến
-      no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
+      no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
       outbox: đã gửi
       people_mapping_nearby: những người ở gần
       subject: Tiêu đề
       title: Hộp thư
-      you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
+      you_have: Bạn có %{new_count} thư mới và %{old_count} thư cũ
     mark: 
       as_read: Thư đã đọc
       as_unread: Thư chưa đọc
@@ -966,7 +985,7 @@ vi:
       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
       message_sent: Thư đã gửi
       send_button: Gửi
-      send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
+      send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
       subject: Tiêu đề
       title: Gửi thư
     no_such_message: 
@@ -980,14 +999,14 @@ vi:
     outbox: 
       date: Ngày
       inbox: thư đến
-      my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
-      no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
+      my_inbox: Hộp %{inbox_link}
+      no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
       outbox: thư đã gửi
       people_mapping_nearby: những người ở gần
       subject: Tiêu đề
       title: Hộp thư đã gửi
       to: Tới
-      you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
+      you_have_sent_messages: Bạn đã gửi %{count} thư
     read: 
       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
@@ -1000,33 +1019,33 @@ vi:
       title: Đọc thư
       to: Tới
       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
-      wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
+      wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
     reply: 
-      wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
+      wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
     sent_message_summary: 
       delete_button: Xóa
   notifier: 
     diary_comment_notification: 
-      footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
-      header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
-      hi: Chào {{to_user}},
-      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
+      footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
+      header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
+      hi: Chào %{to_user},
+      subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
     email_confirm: 
       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
     email_confirm_html: 
       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
       greeting: Chào bạn,
-      hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
+      hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
     email_confirm_plain: 
       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
       greeting: Chào bạn,
       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
-      hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
+      hopefully_you_2: "%{server_url} thành %{new_address}."
     friend_notification: 
-      befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại {{befriendurl}}.
-      had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
-      see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}}.
-      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
+      befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
+      had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
+      see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
+      subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
     gpx_notification: 
       and_no_tags: và không có thẻ
       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
@@ -1038,7 +1057,7 @@ vi:
         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
       greeting: Chào bạn,
       success: 
-        loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
+        loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
       with_description: với miêu tả
       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
@@ -1054,10 +1073,10 @@ vi:
       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
     message_notification: 
-      footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
-      footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
-      header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
-      hi: Chào {{to_user}},
+      footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại %{readurl}
+      footer2: và trả lời tại %{replyurl}
+      header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
+      hi: Chào %{to_user},
     signup_confirm: 
       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
     signup_confirm_html: 
@@ -1067,8 +1086,8 @@ vi:
       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
       greeting: Chào bạn!
       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
-      introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
-      more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
+      introductory_video: Bạn có thể coi %{introductory_video_link}.
+      more_videos: Cũng có %{more_videos_link}.
       more_videos_here: thêm video tại đây
       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
@@ -1100,9 +1119,9 @@ vi:
       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
-      request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
+      request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
     revoke: 
-      flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
+      flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
   oauth_clients: 
     create: 
       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
@@ -1130,7 +1149,7 @@ vi:
       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
       my_apps: Trình khách của Tôi
       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
-      no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
+      no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
       revoke: Thu hồi!
@@ -1139,7 +1158,7 @@ vi:
       submit: Đăng ký
       title: Đăng ký chương trình mới
     not_found: 
-      sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
+      sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
     show: 
       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
@@ -1154,17 +1173,17 @@ vi:
       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
-      title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
+      title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
     update: 
       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
   site: 
     edit: 
       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
-      flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
+      flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
-      not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
+      not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
@@ -1175,7 +1194,7 @@ vi:
       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
       license: 
         license_name: Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0
-        notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
+        notice: "%{project_name} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép %{license_name}."
         project_name: Dự án OpenStreetMap
       permalink: Liên kết Thường trực
       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
@@ -1251,7 +1270,7 @@ vi:
           wood: Rừng
     search: 
       search: Tìm kiếm
-      search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
+      search_help: "thí dụ: “Hoa Thịnh Đốn”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
       submit_text: Đi
       where_am_i: Tôi ở đâu?
       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
@@ -1272,7 +1291,7 @@ vi:
       download: tải về
       edit: sửa đổi
       filename: "Tên tập tin:"
-      heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
+      heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
       map: bản đồ
       owner: "Tác giả:"
       points: "Số nốt:"
@@ -1280,21 +1299,21 @@ vi:
       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
       tags: "Thẻ:"
       tags_help: dấu phẩy phân cách
-      title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
+      title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
       visibility: "Mức độ truy cập:"
       visibility_help: có nghĩa là gì?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
     list: 
       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
-      public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
-      tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
+      public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
+      tagged_with: " có thẻ %{tags}"
       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
     make_public: 
       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
     no_such_user: 
-      body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
-      heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
+      body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
+      heading: Người dùng %{user} không tồn tại
       title: Người dùng không tồn tại
     offline: 
       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
@@ -1302,9 +1321,9 @@ vi:
     offline_warning: 
       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
     trace: 
-      ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
+      ago: cách đây %{time_in_words_ago}
       by: bởi
-      count_points: "{{count}} nốt"
+      count_points: "%{count} nốt"
       edit: sửa đổi
       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
@@ -1318,28 +1337,27 @@ vi:
       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
       view_map: Xem Bản đồ
     trace_form: 
-      description: Miêu tả
+      description: "Miêu tả:"
       help: Trợ giúp
       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
-      tags: Thẻ
+      tags: "Thẻ:"
       tags_help: dấu phẩy phân cách
       upload_button: Tải lên
-      upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
-      visibility: "Mức độ truy cập:"
+      upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
+      visibility: "Mức độ Truy cập:"
       visibility_help: có nghĩa là gì?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
     trace_header: 
       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
-      traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
+      traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
       upload_trace: Tải lên tuyến đường
-      your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn
     trace_optionals: 
       tags: Thẻ
     trace_paging_nav: 
       next: Sau »
       previous: « Trước
-      showing_page: Đang hiện trang {{page}}
+      showing_page: Đang hiện trang %{page}
     view: 
       delete_track: Xóa tuyến đường này
       description: "Miêu tả:"
@@ -1347,7 +1365,7 @@ vi:
       edit: sửa đổi
       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
       filename: "Tên tập tin:"
-      heading: Xem tuyến đường {{name}}
+      heading: Xem tuyến đường %{name}
       map: bản đồ
       none: Không có
       owner: "Tác giả:"
@@ -1355,7 +1373,7 @@ vi:
       points: "Số nốt:"
       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
       tags: "Thẻ:"
-      title: Xem tuyến đường {{name}}
+      title: Xem tuyến đường %{name}
       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
       uploaded: "Lúc tải lên:"
       visibility: "Mức độ truy cập:"
@@ -1370,7 +1388,7 @@ vi:
         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
-        link text: có nghĩa là gì?
+        link text: đây là gì?
         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
@@ -1389,6 +1407,10 @@ vi:
       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
       new image: Thêm hình
       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
+      openid: 
+        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
+        link text: đây là gì?
+        openid: "OpenID:"
       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
       profile description: "Tự giới thiệu:"
@@ -1397,7 +1419,7 @@ vi:
         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
-        enabled link text: có nghĩa là gì?
+        enabled link text: đây là gì?
         heading: "Sửa đổi công khai:"
       public editing note: 
         heading: Sửa đổi công khai
@@ -1413,7 +1435,7 @@ vi:
       button: Xác nhận
       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
-      reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="{{reconfirm}}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
+      reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="%{reconfirm}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
     confirm_email: 
@@ -1423,8 +1445,8 @@ vi:
       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
     confirm_resend: 
-      failure: Không tìm thấy người dùng {{name}}.
-      success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến {{email}}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
+      failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
+      success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
     filter: 
       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
     go_public: 
@@ -1435,31 +1457,53 @@ vi:
       heading: Người dùng
       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
       showing: 
-        one: Trang {{page}} ({{first_item}} trên tổng {{items}})
-        other: Trang {{page}} ({{first_item}}–{{last_item}} trên tổng {{items}})
-      summary: "{{name}} do {{ip_address}} mở ngày {{date}}"
-      summary_no_ip: "{{name}} mở ngày {{date}}"
+        one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
+        other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
+      summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
+      summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
       title: Người dùng
     login: 
-      account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="{{reconfirm}}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
-      account suspended: Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.<br />Vui lòng liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.
-      already have: Đã có một tài khoản OpenStreetMap? Xin vui lòng đăng nhập.
+      account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
+      account suspended: Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.<br />Vui lòng liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
-      create_account: mở tài khoản
       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
       heading: Đăng nhập
       login_button: Đăng nhập
       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">Tìm hiểu thêm về thay đổi giấy phép sắp tới của OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">bản dịch</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming?uselang=vi">thảo luận</a>)
+      openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
+      openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
+      openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
+      openid_providers: 
+        aol: 
+          alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
+          title: Đăng nhập với AOL
+        google: 
+          alt: Đăng nhập với OpenID của Google
+          title: Đăng nhập với Google
+        myopenid: 
+          alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
+          title: Đăng nhập với myOpenID
+        openid: 
+          alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
+          title: Đăng nhập dùng OpenID
+        wordpress: 
+          alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
+          title: Đăng nhập với WordPress
+        yahoo: 
+          alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
+          title: Đăng nhập với Yahoo!
       password: "Mật khẩu:"
-      please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
       register now: Đăng ký ngay
       remember: "Nhớ tôi:"
       title: Đăng nhập
       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
       webmaster: chủ trang
+      with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
+      with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
     logout: 
       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
       logout_button: Đăng xuất
@@ -1473,9 +1517,9 @@ vi:
       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
       title: Quên mất mật khẩu
     make_friend: 
-      already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
-      failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
-      success: "{{name}} mới là người bạn."
+      already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
+      failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
+      success: "%{name} mới là người bạn."
     new: 
       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
@@ -1485,46 +1529,51 @@ vi:
       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
-      flash create success message: Cám ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến {{email}}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
+      flash create success message: Cám ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
       heading: Mở Tài khoản Người dùng
       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
+      openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
+      openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
       password: "Mật khẩu:"
       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
-      terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="{{url}}">trang wiki này</a>.
+      terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
       title: Mở tài khoản
+      use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
     no_such_user: 
-      body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
-      heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
+      body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
+      heading: Người dùng %{user} không tồn tại
       title: Người dùng không tồn tại
     popup: 
       friend: Người bạn
       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
       your location: Vị trí của bạn
     remove_friend: 
-      not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
-      success: "{{name}} không còn là người bạn."
+      not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
+      success: "%{name} không còn là người bạn."
     reset_password: 
       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
-      heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
+      heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
       password: "Mật khẩu:"
       reset: Đặt lại Mật khẩu
       title: Đặt lại mật khẩu
     set_home: 
       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
     suspended: 
-      body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
+      body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
       heading: Tài khoản bị Cấm
       title: Tài khoản bị Cấm
       webmaster: chủ trang
     terms: 
       agree: Chấp nhận
       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
-      consider_pd_why: có nghĩa là gì?
+      consider_pd_why: đây là gì?
       decline: Từ chối
+      guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
       heading: Điều kiện đóng góp
       legale_names: 
         france: Pháp
@@ -1537,7 +1586,7 @@ vi:
     view: 
       activate_user: kích hoạt tài khoản này
       add as friend: thêm là người bạn
-      ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
+      ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
       block_history: xem các tác vụ cấm người này
       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
       blocks on me: tác vụ cấm tôi
@@ -1552,10 +1601,10 @@ vi:
       edits: đóng góp
       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
       hide_user: ẩn tài khoản này
-      if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
-      km away: cách {{count}} km
-      latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây {{ago}}:"
-      m away: cách {{count}} m
+      if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link}.
+      km away: cách %{count} km
+      latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
+      m away: cách %{count} m
       mapper since: "Tham gia:"
       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
       my diary: nhật ký của tôi
@@ -1587,33 +1636,33 @@ vi:
       your friends: Người bạn của bạn
   user_block: 
     blocks_by: 
-      empty: "{{name}} chưa cấm ai."
-      heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
-      title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
+      empty: "%{name} chưa cấm ai."
+      heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
+      title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
     blocks_on: 
-      empty: "{{name}} chưa bị cấm."
-      heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
-      title: Các tác vụ cấm {{name}}
+      empty: "%{name} chưa bị cấm."
+      heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
+      title: Các tác vụ cấm %{name}
     create: 
-      flash: Cấm người dùng {{name}}.
+      flash: Cấm người dùng %{name}.
       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
     edit: 
       back: Xem tất cả tác vụ cấm
-      heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
+      heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
-      reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
+      reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
       show: Xem tác vụ cấm này
       submit: Cập nhật tác vụ cấm
-      title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
+      title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
     filter: 
       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
     helper: 
-      time_future: Hết hạn {{time}}.
-      time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
+      time_future: Hết hạn %{time}.
+      time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
     index: 
       empty: Chưa ai bị cấm.
@@ -1624,17 +1673,17 @@ vi:
       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
     new: 
       back: Xem tất cả tác vụ cấm
-      heading: Cấm {{name}}
+      heading: Cấm %{name}
       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
-      reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
+      reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
       submit: Cấm người dùng
-      title: Cấm {{name}}
+      title: Cấm %{name}
       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
     not_found: 
       back: Trở về trang đầu
-      sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
+      sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
     partial: 
       confirm: Bạn có chắc không?
       creator_name: Người cấm
@@ -1646,47 +1695,47 @@ vi:
       revoker_name: Người bỏ cấm
       show: Hiện
       status: Trạng thái
-    period: "{{count}} giờ"
+    period: "%{count} giờ"
     revoke: 
       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
       flash: Đã bỏ cấm.
-      heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
-      past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
+      heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
+      past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
       revoke: Bỏ cấm!
-      time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
-      title: Bỏ cấm {{block_on}}
+      time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
+      title: Bỏ cấm %{block_on}
     show: 
       back: Xem tất cả tác vụ cấm
       confirm: Bạn có chắc không?
       edit: Sửa đổi
-      heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
+      heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
       reason: "Lý do cấm:"
       revoke: Bỏ cấm!
       revoker: "Người bỏ cấm:"
       show: Hiện
       status: Trạng thái
-      time_future: Hết hạn {{time}}
-      time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
-      title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
+      time_future: Hết hạn %{time}
+      time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
+      title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
     update: 
       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
   user_role: 
     filter: 
-      already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
-      doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
-      not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
+      already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
+      doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
+      not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
     grant: 
-      are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
+      are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
       confirm: Xác nhận
-      fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
+      fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
       heading: Xác nhận cấp vai trò
       title: Xác nhận cấp vai trò
     revoke: 
-      are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
+      are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
       confirm: Xác nhận
-      fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
+      fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
       heading: Xác nhận rút vai trò
       title: Xác nhận rút vai trò