]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/commitdiff
Add Vietnamese translation. Closes #2033.
authorTom Hughes <tom@compton.nu>
Sun, 5 Jul 2009 08:36:19 +0000 (08:36 +0000)
committerTom Hughes <tom@compton.nu>
Sun, 5 Jul 2009 08:36:19 +0000 (08:36 +0000)
config/locales/vi.yml [new file with mode: 0644]

diff --git a/config/locales/vi.yml b/config/locales/vi.yml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f60ffb0
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,888 @@
+vi:
+  html:
+    dir: ltr
+  activerecord:
+    # Translates all the model names, which is used in error handling on the web site
+    models:
+      acl: "Danh sách Điều khiển Truy cập"
+      changeset: "Bộ thay đổi"
+      changeset_tag: "Thẻ Bộ thay đổi"
+      country: "Quốc gia"
+      diary_comment: "Bình luận Nhật ký"
+      diary_entry: "Mục Nhật ký"
+      friend: "Người bạn"
+      language: "Ngôn ngữ"
+      message: "Thư"
+      node: "Nốt"
+      node_tag: "Thẻ Nốt"
+      notifier: "Trình báo"
+      old_node: "Nốt Cũ"
+      old_node_tag: "Thẻ Nốt Cũ"
+      old_relation: "Quan hệ Cũ"
+      old_relation_member: "Thành viên Quan hệ Cũ"
+      old_relation_tag: "Thẻ Quan hệ Cũ"
+      old_way: "Lối Cũ"
+      old_way_node: "Nốt Lối Cũ"
+      old_way_tag: "Thẻ Lối Cũ"
+      relation: "Quan hệ"
+      relation_member: "Thành viên Quan hệ"
+      relation_tag: "Thẻ Quan hệ"
+      session: "Phiên"
+      trace: "Tuyến đường"
+      tracepoint: "Điểm Tuyến đường"
+      tracetag: "Thẻ Tuyến đường"
+      user: "Người dùng"
+      user_preference: "Tùy chọn Cá nhân"
+      user_token: "Dấu hiệu Cá nhân"
+      way: "Lối"
+      way_node: "Nốt Lối"
+      way_tag: "Thẻ Lối"
+    # Translates all the model attributes, which is used in error handling on the web site
+    # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
+    attributes:
+      diary_comment:
+        body: "Nội dung"
+      diary_entry:
+        user: "Người dùng"
+        title: "Tiêu đề"
+        latitude: "Vĩ độ"
+        longitude: "Kinh độ"
+        language: "Ngôn ngữ"
+      friend:
+        user: "Người dùng"
+        friend: "Người bạn"
+      trace:
+        user: "Người dùng"
+        visible: "Thấy được"
+        name: "Tên"
+        size: "Kích cỡ"
+        latitude: "Vĩ độ"
+        longitude: "Kinh độ"
+        public: "Công khai"
+        description: "Miêu tả"
+      message:
+        sender: "Người gửi"
+        title: "Tiêu đề"
+        body: "Nội dung"
+        recipient: "Người nhận"
+      user:
+        email: "Thư điện tử"
+        active: "Tích cực"
+        display_name: "Tên Hiển thị"
+        description: "Miêu tả"
+        languages: "Ngôn ngữ"
+        pass_crypt: "Mật khẩu"
+  printable_name:
+    with_id: "{{id}}"
+    with_version: "{{id}}, v{{version}}"
+    with_name: "{{name}} ({{id}})"
+  map:
+    view: "Hiển thị"
+    edit: "Sửa đổi"
+    coordinates: "Tọa độ:"
+  browse:
+    changeset:
+      title: "Bộ thay đổi"
+      changeset: "Bộ thay đổi:"
+      download: "Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}"
+      changesetxml: "Bộ thay đổi XML"
+      osmchangexml: "osmChange XML"
+    changeset_details:
+      created_at: "Lúc Tạo:"
+      closed_at: "Lúc Đóng:"
+      belongs_to: "Người Sửa đổi:"
+      bounding_box: "Hộp bao:"
+      no_bounding_box: "Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này."
+      show_area_box: "Hiện Hộp vùng"
+      box: "hộp"
+      has_nodes: "Có {{count}} nốt sau:"
+      has_ways: "Có {{count}} lối sau:"
+      has_relations: "Có {{count}} quan hệ sau:"
+    common_details: 
+      edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
+      edited_by: "Người Sửa đổi:"
+      version: "Phiên bản:"
+      in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
+    containing_relation:
+      entry: "Quan hệ {{relation_name}}"
+      entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
+    map:
+      loading: "Đang tải..."
+      deleted: "Đã xóa"
+      larger:
+        area: "Xem vùng trên bản đồ rộng hơn"
+        node: "Xem nốt trên bản đồ rộng hơn"
+        way: "Xem lối trên bản đồ rộng hơn"
+        relation: "Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn"
+    node_details:
+      coordinates: "Tọa độ: "
+      part_of: "Trực thuộc:"
+    node_history:
+      node_history: "Lịch sử Nốt"
+      node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
+      download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
+      download_xml: "Tải xuống XML"
+      view_details: "xem chi tiết"
+    node:
+      node: "Nốt"
+      node_title: "Nốt: {{node_name}}"
+      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
+      download_xml: "Tải xuống XML"
+      view_history: "xem lịch sử"
+      edit: "sửa đổi"
+    not_found:
+      sorry: "Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}."
+      type:
+        node: "nốt"
+        way: "lối"
+        relation: "quan hệ"
+    paging_nav:
+      showing_page: "Đang hiện trang"
+      of: "của"
+    relation_details:
+      members: "Thành viên:"
+      part_of: "Trực thuộc:"
+    relation_history:
+      relation_history: "Lịch sử Quan hệ"
+      relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
+    relation_member:
+      entry: "{{type}} {{name}}"
+      entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
+      type:
+        node: "Nốt"
+        way: "Lối"
+        relation: "Quan hệ"
+    relation:
+      relation: "Quan hệ"
+      relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
+      download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
+      download_xml: "Tải xuống XML"
+      view_history: "xem lịch sử"
+    start:
+      view_data: "Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem"
+      manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
+    start_rjs:
+      data_layer_name: "Dữ liệu"
+      data_frame_title: "Dữ liệu"
+      zoom_or_select: "Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem"
+      drag_a_box: "Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng"
+      manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
+      loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
+      load_data: "Tải Dữ liệu"
+      unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
+      loading: "Đang tải..."
+      show_history: "Xem Lịch sử"
+      wait: "Xin chờ..."
+      history_for_feature: "Lịch sử [[feature]]"
+      details: "Chi tiết"
+      private_user: "người bí mật"
+      edited_by_user_at_timestamp: "Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]"
+      object_list:
+        heading: "Danh sách đối tượng"
+        back: "Liệt kê các đối tượng"
+        type:
+          node: "Nốt"
+          way: "Lối"
+          # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
+        api: "Lấy vùng này dùng API"
+        details: "Chi tiết"
+        selected:
+          type:
+            node: "Nốt [[id]]"
+            way: "Lối [[id]]"
+            # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
+        history:
+          type:
+            node: "Nốt [[id]]"
+            way: "Lối [[id]]"
+            # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
+    tag_details:
+      tags: "Thẻ:"
+    way_details:
+      nodes: "Nốt:"
+      part_of: "Thuộc về:"
+      also_part_of:
+        one: "cũng thuộc về lối {{related_ways}}"
+        other: "cũng thuộc về các lối {{related_ways}}"
+    way_history:
+      way_history: "Lịch sử Lối"
+      way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
+      download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
+      download_xml: "Tải xuống XML"
+      view_details: "xem chi tiết"
+    way:
+      way: "Lối"
+      way_title: "Lối: {{way_name}}"
+      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
+      download_xml: "Tải xuống XML"
+      view_history: "xem lịch sử"
+      edit: "sửa đổi"
+  changeset:
+    changeset_paging_nav: 
+      showing_page: "Đang hiện trang"
+      of: "của"
+    changeset:
+      still_editing: "(đang mở)"
+      anonymous: "Vô danh"
+      no_comment: "(không có)"
+      no_edits: "(không có thay đổi)"
+      show_area_box: "hiện hộp vùng"
+      big_area: "(lớn)"
+      view_changeset_details: "Xem chi tiết của bộ thay đổi"
+      more: "thêm"
+    changesets:
+      id: "ID"
+      saved_at: "Lúc Lưu"
+      user: "Người dùng"
+      comment: "Miêu tả"
+      area: "Vùng"
+    list_bbox:
+      history: "Lịch sử"
+      changesets_within_the_area: "Bộ thay đổi ở vùng:"
+      show_area_box: "xem hộp vùng"
+      no_changesets: "Không có bộ thay đổi"
+      all_changes_everywhere: "Xem các thay đổi ở mọi nơi tại {{recent_changes_link}}"
+      recent_changes: "Thay đổi Gần đây"
+      no_area_specified: "Không định rõ vùng"
+      first_use_view: "Trước tiên dùng {{view_tab_link}} để chuyển và phóng to một vùng, rồi nhấn chuột vào thẻ lịch sử."
+      view_the_map: "xem bản đồ"
+      view_tab: "thẻ Xem"
+      alternatively_view: "Hoặc xem tất cả các {{recent_changes_link}}"
+    list:
+      recent_changes: "Thay đổi Gần đây"
+      recently_edited_changesets: "Bộ thay đổi được sửa đổi gần đây:"
+      for_more_changesets: 'Để xem thêm bộ thay đổi, chọn người dùng và xem danh sách sửa đổi của họ, hoặc xem "lịch sử" của một vùng.'
+    list_user:
+      edits_by_username: "Sửa đổi của {{username_link}}"
+      no_visible_edits_by: "{{name}} không có sửa đổi công khai."
+      for_all_changes: "Xem các thay đổi bởi mọi người dùng tại {{recent_changes_link}}"
+      recent_changes: "Thay đổi Gần đây"
+  diary_entry:
+    new:
+      title: "Mục Nhật ký Mới"
+    list:
+      title: "Các Nhật ký Cá nhân"
+      user_title: "Nhật ký của {{user}}"
+      in_language_title: "Các Mục Nhật ký bằng {{language}}"
+      new: "Mục Nhật ký Mới"
+      new_title: "Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn"
+      no_entries: "Chưa có mục nhật ký"
+      recent_entries: "Mục nhật ký gần đây: "
+      older_entries: "Mục Trước"
+      newer_entries: "Mục Sau"
+    edit:
+      title: "Sửa đổi mục nhật ký"
+      subject: "Tiêu đề: "
+      body: "Nội dung: "
+      language: "Ngôn ngữ: "
+      location: "Vị trí: "
+      latitude: "Vĩ độ: "
+      longitude: "Kinh độ: "
+      use_map_link: "sử dụng bản đồ"
+      save_button: "Lưu"
+      marker_text: "Vị trí của mục nhật ký"
+    view:
+      title: "Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}"
+      user_title: "Nhật ký của {{user}}"
+      leave_a_comment: "Bình luận"
+      login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
+      login: "Đăng nhập"
+      save_button: "Lưu"
+    no_such_entry:
+      title: "Mục nhật ký không tồn tại"
+      heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
+      body: "Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
+    no_such_user:
+      title: "Người dùng không tồn tại"
+      heading: "Người dùng {{user}} không tồn tại"
+      body: "Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
+    diary_entry:
+      posted_by: "Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language}}"
+      comment_link: "Bình luận về mục này"
+      reply_link: "Trả lời mục này"
+      comment_count:
+        one: "1 bình luận"
+        other: "{{count}} bình luận"
+      edit_link: "Sửa đổi mục này"
+    diary_comment:
+      comment_from: "Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}"
+  export:
+    start:
+      area_to_export: "Vùng để Xuất"
+      manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
+      format_to_export: "Định dạng Xuất"
+      osm_xml_data: "Dữ liệu OpenStreetMap XML"
+      mapnik_image: "Hình Mapnik"
+      osmarender_image: "Hình Osmarender"
+      embeddable_html: "HTML để Nhúng"
+      licence: "Giấy phép"
+      export_details: 'Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.'
+      options: "Tùy chọn"
+      format: "Định dạng"
+      scale: "Tỷ lệ"
+      max: "tối đa"
+      image_size: "Kích cỡ Hình"
+      zoom: "Thu phóng"
+      add_marker: "Đánh dấu vào bản đồ"
+      latitude: "Vĩ độ:"
+      longitude: "Kinh độ:"
+      output: "Đầu ra"
+      paste_html: "Dán HTML để nhúng vào trang Web"
+      export_button: "Xuất"
+    start_rjs:
+      export: "Xuất"
+      drag_a_box: "Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng"
+      manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
+      click_add_marker: "Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu"
+      change_marker: "Thay đổi vị trí đánh dấu"
+      add_marker: "Đánh dấu vào bản đồ"
+      view_larger_map: "Xem Bản đồ Rộng hơn"
+  geocoder:
+    search:
+      title:
+        latlon: 'Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>'
+        us_postcode: 'Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>'
+        uk_postcode: 'Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>'
+        ca_postcode: 'Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>'
+        osm_namefinder: 'Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>'
+        geonames: 'Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
+    search_osm_namefinder:
+      prefix: "{{type}} "
+      suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
+      suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
+      suffix_suburb: "{{suffix}}, {{parentname}}"
+    description:
+      title:
+        osm_namefinder: '{{types}} từ <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>'
+        geonames: 'Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
+      types:
+        cities: "Thành phố"
+        towns: "Thị xã"
+        places: "Địa điểm"
+    description_osm_namefinder:
+      prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}} "
+    results:
+      no_results: "Không tìm thấy kết quả"
+    distance:
+      zero: "không tới 1 km"
+      one: "khoảng 1 km"
+      other: "khoảng {{count}} km"
+    direction:
+      south_west: "tây nam"
+      south: "nam"
+      south_east: "đông nam"
+      east: "đông"
+      north_east: "đông bắc"
+      north: "bắc"
+      north_west: "tây bắc"
+      west: "tây"
+  layouts:
+    project_name:
+      # in <title>
+      title: "OpenStreetMap"
+      # in <h1>
+      h1: "OpenStreetMap"
+    logo:
+      alt_text: "Biểu trưng OpenStreetMap"
+    welcome_user: "Hoan nghênh, {{user_link}}"
+    welcome_user_link_tooltip: "Trang cá nhân của bạn"
+    home: "nhà"
+    home_tooltip: "Về vị trí nhà"
+    inbox: "hộp thư ({{count}})"
+    inbox_tooltip:
+      zero: "Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc"
+      one: "Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc"
+      other: "Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc"
+    logout: "đăng xuất"
+    logout_tooltip: "Đăng xuất"
+    log_in: "đăng nhập"
+    log_in_tooltip: "Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại"
+    sign_up: "đăng ký"
+    sign_up_tooltip: "Mở tài khoản để sửa đổi"
+    view: "Xem"
+    view_tooltip: "Xem bản đồ"
+    edit: "Sửa đổi"
+    edit_tooltip: "Sửa đổi bản đồ"
+    history: "Lịch sử"
+    history_tooltip: "Lịch sử bộ thay đổi"
+    export: "Xuất"
+    export_tooltip: "Xuất dữ liệu bản đồ"
+    gps_traces: "Tuyến đường GPS"
+    gps_traces_tooltip: "Quản lý tuyến đường"
+    user_diaries: "Nhật ký Cá nhân"
+    user_diaries_tooltip: "Đọc các nhật ký cá nhân"
+    tag_line: "Bản đồ Wiki của Thế giới Mở"
+    intro_1: "OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ."
+    intro_2: "OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới."
+    intro_3: "OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}."
+    intro_3_ucl: "Trung tâm VR tại UCL"
+    intro_3_bytemark: "bytemark"
+    osm_offline: "Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết."
+    osm_read_only: "Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết."
+    donate: "Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng."
+    donate_link_text: "quyên góp"
+    help_wiki: "Trợ giúp &amp; Wiki"
+    help_wiki_tooltip: "Site trợ giúp &amp; wiki của dự án"
+    help_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi"
+    news_blog: "Blog Tin tức"
+    news_blog_tooltip: "Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v."
+    shop: "Tiệm"
+    shop_tooltip: "Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap"
+    shop_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi"
+    sotm: "Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!"
+    alt_donation: "Quyên góp"
+  notifier:
+    diary_comment_notification:
+      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
+      banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
+      banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
+      hi: "Chào {{to_user}},"
+      header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
+      footer: "Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}"
+    message_notification:
+      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
+      banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
+      banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
+      hi: "Chào {{to_user}},"
+      header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
+      footer1: "Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}"
+      footer2: "và trả lời tại {{replyurl}}"
+    friend_notification:
+      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
+      had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
+      see_their_profile: "Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý."
+    gpx_notification:
+      greeting: "Chào bạn,"
+      your_gpx_file: "Hình như tập tin GPX của bạn"
+      with_description: "với miêu tả"
+      and_the_tags: "và các thẻ sau:"
+      and_no_tags: "và không có thẻ"
+      failure:
+        subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
+        failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
+        more_info_1: "Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh"
+        more_info_2: "vấn đề này tại:"
+        import_failures_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures"
+      success:
+        subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
+        loaded_successfully: |
+          {{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số
+          {{possible_points}} điểm.
+    signup_confirm:
+      subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
+    signup_confirm_plain:
+      greeting: "Chào bạn!"
+      hopefully_you: "Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên"
+      # next two translations run-on : please word wrap appropriately
+      click_the_link_1: "Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để"
+      click_the_link_2: "xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap."
+      introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
+      more_videos: "Có thêm video tại đây:"
+      the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
+      the_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide"
+      opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của OpenStreetMap, nó cũng chứa podcast:"
+      wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
+      wiki_signup_url: "http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page"
+      # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
+      user_wiki_1: "Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho"
+      user_wiki_2: "người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]]."
+      current_user_1: "Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,"
+      current_user_2: ""
+    signup_confirm_html:
+      greeting: "Chào bạn!"
+      hopefully_you: "Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên"
+      click_the_link: "Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap."
+      introductory_video: "Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}."
+      video_to_openstreetmap: "video giới thiệu về OpenStreetMap"
+      more_videos: "Cũng có {{more_videos_link}}."
+      more_videos_here: "thêm video tại đây"
+      get_reading: 'Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</p> hoặc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog OpenGeoData</a>, blog này cũng chứa <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast để nghe</a>!'
+      wiki_signup: 'Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.'
+      user_wiki_page: 'Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.'
+      current_user: 'Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.'
+    email_confirm:
+      subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
+    email_confirm_plain:
+      greeting: "Chào bạn,"
+      hopefully_you_1: "Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên"
+      hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
+      click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này."
+    email_confirm_html:
+      greeting: "Chào bạn,"
+      hopefully_you: "Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}."
+      click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này."
+    lost_password:
+      subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
+    lost_password_plain:
+      greeting: "Hi,"
+      hopefully_you_1: "Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org"
+      hopefully_you_2: "có địa chỉ thư điện tử này."
+      click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu."
+    lost_password_html:
+      greeting: "Chào bạn,"
+      hopefully_you: "Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này."
+      click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu."
+    reset_password:
+      subject: "[OpenStreetMap] Đã đặt lại mật khẩu"
+    reset_password_plain:
+      greeting: "Chào bạn,"
+      reset: "Mật khẩu của bạn đã được đặt lại thành {{new_password}}"
+    reset_password_html:
+      greeting: "Chào bạn,"
+      reset: "Mật khẩu của bạn đã được đặt lại thành {{new_password}}"
+  message:
+    inbox:
+      title: "Hộp thư"
+      my_inbox: "Hộp thư đến"
+      outbox: "đã gửi"
+      you_have: "Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ"
+      from: "Từ"
+      subject: "Tiêu đề"
+      date: "Ngày"
+      no_messages_yet: "Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?"
+      people_mapping_nearby: "những người ở gần"
+    message_summary:
+      unread_button: "Đánh dấu là chưa đọc"
+      read_button: "Đánh dấu là đã đọc"
+      reply_button: "Trả lời"
+    new:
+      title: "Gửi thư"
+      send_message_to: "Gửi thư mới cho {{name}}"
+      subject: "Tiêu đề"
+      body: "Nội dung"
+      send_button: "Gửi"
+      back_to_inbox: "Trở về hộp thư đến"
+      message_sent: "Thư đã gửi"
+    no_such_user:
+      title: "Người dùng hoặc thư không tồn tại"
+      heading: "Người dùng hoặc thư không tồn tại"
+      body: "Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó"
+    outbox: 
+      title: "Hộp thư đã gửi"
+      my_inbox: "Hộp {{inbox_link}}"
+      inbox: "thư đến"
+      outbox: "thư đã gửi"
+      you_have_sent_messages: "Bạn đã gửi {{sent_count}} thư"
+      to: "Tới"
+      subject: "Tiêu đề"
+      date: "Ngày"
+      no_sent_messages: "Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?"
+      people_mapping_nearby: "những người ở gần"
+    read:
+      title: "Đọc thư"
+      reading_your_messages: "Đọc thư"
+      from: "Từ"
+      subject: "Tiêu đề"
+      date: "Ngày"
+      reply_button: "Trả lời"
+      unread_button: "Đánh dấu là chưa đọc"
+      back_to_inbox: "Trở về hộp thư đến"
+      reading_your_sent_messages: "Đọc thư đã gửi"
+      to: "Tới"
+      back_to_outbox: "Trở về hộp thư đã gửi"
+    mark:
+      as_read: "Thư đã đọc"
+      as_unread: "Thư chưa đọc"
+  site:
+    index:
+      js_1: "Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript."
+      js_2: "OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn."
+      js_3: 'Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.'
+      permalink: "Liên kết thường trực"
+      shortlink: "Liên kết ngắn gọn"
+      license:
+        notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
+        license_name: "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0"
+        license_url: "http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/"
+        project_name: "Dự án OpenStreetMap"
+        project_url: "http://www.openstreetmap.org/"
+    edit:
+      not_public: "Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn."
+      not_public_description: "Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}."
+      user_page_link: "trang cá nhân"
+      anon_edits: "({{link}})"
+      anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits?uselang=vi"
+      anon_edits_link_text: "Tại sao vậy?"
+      flash_player_required: 'Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.'
+      potlatch_unsaved_changes: "Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)"
+    sidebar:
+      search_results: "Kết quả Tìm kiếm"
+      close: "Đóng"
+    search:
+      search: "Tìm kiếm"
+      where_am_i: "Tôi ở đâu?"
+      submit_text: "Đi"
+      search_help: 'thí dụ: "Alkmaar", "Regent Street, Cambridge", "CB2 5AQ", hoặc "post offices near Lünen" - <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi">thêm thí dụ...</a>'
+    key:
+      map_key: "Chú giải"
+      map_key_tooltip: "Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này"
+      table:
+        heading: "Chú giải tại mức {{zoom_level}}"
+        entry:
+          motorway: "Quốc lộ"
+          trunk: "Xa lộ"
+          primary: "Tỉnh lộ"
+          secondary: "Đường chính"
+          unclassified: "Đường lớn"
+          unsurfaced: "Đường không lát"
+          track: "Đường mòn"
+          byway: "Đường mòn đa mốt"
+          bridleway: "Đường cưỡi ngựa"
+          cycleway: "Đường xe đạp"
+          footway: "Đường đi bộ"
+          rail: "Đường sắt"
+          subway: "Đường ngầm"
+          tram:
+            - "Đường sắt nhẹ"
+            - "xe điện"
+          cable:
+            - "Đường xe cáp"
+            - "ski lift"
+          runway:
+            - "Đường băng"
+            - "đường lăn"
+          apron:
+            - "Sân đậu máy bay"
+            - "nhà ga hành khách"
+          admin: "Biên giới hành chính"
+          forest: "Rừng trồng cây"
+          wood: "Rừng"
+          golf: "Sân golf"
+          park: "Công viên"
+          resident: "Khu vực nhà ở"
+          tourist: "Nơi du lịch"
+          common:
+            - "Đất công"
+            - "bãi cỏ"
+          retail: "Khu vực buôn bán"
+          industrial: "Khu vực công nghiệp"
+          commercial: "Khu vực thương mại"
+          heathland: "Vùng cây bụi"
+          lake:
+            - "Hồ"
+            - "bể nước"
+          farm: "Ruộng"
+          brownfield: "Sân để trống"
+          cemetery: "Nghĩa địa"
+          allotments: "Khu vườn gia đình"
+          pitch: "Sân thể thao"
+          centre: "Trung tâm thể thao"
+          reserve: "Khu bảo tồn thiên niên"
+          military: "Khu vực quân sự"
+          school: "Trường học"
+          building: "Kiến trúc quan trọng"
+          station: "Nhà ga"
+          summit:
+            - "Đỉnh núi"
+            - "đồi"
+          tunnel: "Đường đứt nét = đường hầm"
+          bridge: "Đường rắn = cầu"
+          private: "Đường riêng"
+          permissive: "Đường cho phép"
+          destination: "Chỉ giao thông địa phương"
+          construction: "Đường đang xây"
+  trace:
+    create:
+      upload_trace: "Tải lên Tuyến đường GPS"
+      trace_uploaded: "Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong."
+    edit:
+      title: "Sửa đổi tuyến đường {{name}}"
+      heading: "Sửa đổi tuyến đường {{name}}"
+      filename: "Tên tập tin:"
+      download: "tải xuống"
+      uploaded_at: "Lúc tải lên:"
+      points: "Số nốt:"
+      start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
+      map: "bản đồ"
+      edit: "sửa đổi"
+      owner: "Tác giả:"
+      description: "Miêu tả:"
+      tags: "Thẻ:"
+      save_button: "Lưu các Thay đổi"
+    no_such_user:
+      title: "Người dùng không tồn tại"
+      heading: "Người dùng {{user}} không tồn tại"
+      body: "Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
+    trace_form:
+      upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX"
+      description: "Miêu tả"
+      tags: "Thẻ"
+      public: "Công khai?"
+      public_help: "có nghĩa là gì?"
+      public_help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi"
+      upload_button: "Tải lên"
+      help: "Trợ giúp"
+      help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi"
+    trace_header:
+      see_just_your_traces: "Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường"
+      see_all_traces: "Xem tất cả các tuyến đường"
+      see_your_traces: "Xem các tuyến đường của bạn"
+      traces_waiting: "Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp."
+    trace_optionals:
+      tags: "Thẻ"
+    view:
+      title: "Xem tuyến đường {{name}}"
+      heading: "Xem tuyến đường {{name}}"
+      pending: "CHƯA XỬ"
+      filename: "Tên tập tin:"
+      download: "tải xuống"
+      uploaded: "Lúc tải lên:"
+      points: "Số nốt:"
+      start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
+      map: "bản đồ"
+      edit: "sửa đổi"
+      owner: "Tác giả:"
+      description: "Miêu tả:"
+      tags: "Thẻ:"
+      none: "Không có"
+      make_public: "Phát hành tuyến đường công khai thường trực"
+      edit_track: "Sửa đổi tuyến đường này"
+      delete_track: "Xóa tuyến đường này"
+      trace_not_found: "Không tìm thấy tuyến đường!"
+    trace_paging_nav:
+      showing: "Xem trang"
+      of: "trong"
+    trace:
+      pending: "CHƯA XỬ"
+      count_points: "{{count}} nốt"
+      ago: "cách đây {{time_in_words_ago}}"
+      more: "thêm"
+      trace_details: "Xem Chi tiết Tuyến đường"
+      view_map: "Xem Bản đồ"
+      edit: "sửa đổi"
+      edit_map: "Sửa đổi Bản đồ"
+      public: "CÔNG KHAI"
+      private: "RIÊNG"
+      by: "bởi"
+      in: "trong"
+      map: "bản đồ"
+    list:
+      public_traces: "Tuyến đường GPS công khai"
+      your_traces: "Tuyến đường GPS của bạn"
+      public_traces_from: "Tuyến đường GPS công khai của {{user}}"
+      tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
+    delete:
+      scheduled_for_deletion: "Tuyến đường chờ được xóa"
+    make_public:
+      made_public: "Tuyến đường được phát hành công khai"
+  user:
+    login:
+      title: "Đăng nhập"
+      heading: "Đăng nhập"
+      please login: "Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}."
+      create_account: "mở tài khoản"
+      email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký: "
+      password: "Mật khẩu: "
+      lost password link: "Quên mất Mật khẩu?"
+      login_button: "Đăng nhập"
+      account not active: "Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br>Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản."
+      auth failure: "Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó."
+    lost_password:
+      title: "quên mất mật khẩu"
+      heading: "Quên mất Mật khẩu?"
+      email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
+      new password button: "Gửi mật khẩu mới cho tôi"
+      notice email on way: "Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại."
+      notice email cannot find: "Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử."
+    reset_password:
+      title: "đặt lại mật khẩu"
+      flash changed check mail: "Mật khẩu của bạn đã được đổi và mật khẩu mới sắp tới hộp thư của bạn. :-)"
+      flash token bad: "Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?"
+    new:
+      title: "Mở tài khoản"
+      heading: "Mở Tài khoản Người dùng"
+      no_auto_account_create: "Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn."
+      contact_webmaster: 'Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ. '
+      fill_form: "Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản."
+      license_agreement: 'Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (by-sa)</a>.'
+      email address: "Địa chỉ Thư điện tử: "
+      confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử: "
+      not displayed publicly: 'Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)'
+      display name: "Tên hiển thị: "
+      password: "Mật khẩu: "
+      confirm password: "Xác nhận Mật khẩu: "
+      signup: "Đăng ký"
+      flash create success message: "Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này."
+    no_such_user:
+      title: "Người dùng không tồn tại"
+      heading: "Người dùng {{user}} không tồn tại"
+      body: "Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
+    view:
+      my diary: "nhật ký của tôi"
+      new diary entry: "mục nhật ký mới"
+      my edits: "đóng góp của tôi"
+      my traces: "tuyến đường của tôi"
+      my settings: "tùy chọn"
+      send message: "gửi thư"
+      diary: "nhật ký"
+      edits: "đóng góp"
+      traces: "tuyến đường"
+      remove as friend: "dời người bạn"
+      add as friend: "thêm là người bạn"
+      mapper since: "Tham gia: "
+      ago: "(cách đây {{time_in_words_ago}})"
+      user image heading: "Hình người dùng"
+      delete image: "Xóa Hình"
+      upload an image: "Tải lên hình"
+      add image: "Thêm Hình"
+      description: "Miêu tả"
+      user location: "Vị trí của người dùng"
+      no home location: "Chưa đặt vị trí nhà."
+      if set location: "Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}."
+      settings_link_text: "tùy chọn"
+      your friends: "Người bạn của bạn"
+      no friends: "Bạn chưa thêm người bạn."
+      km away: "cách {{count}} km"
+      m away: "cách {{count}} m"
+      nearby users: "Người dùng ở gần: "
+      no nearby users: "Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần."
+      change your settings: "thay đổi tùy chọn của bạn"
+    friend_map:
+      your location: "Vị trí của bạn"
+      nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: "
+    account:
+      title: "Chỉnh sửa tài khoản"
+      my settings: "Tùy chọn"
+      email never displayed publicly: "(không lúc nào hiện công khai)"
+      public editing:
+        heading: "Sửa đổi công khai: "
+        enabled: "Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu."
+        enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi"
+        enabled link text: "có nghĩa là gì?"
+        disabled: "Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous."
+        disabled link text: "tại sao không thể sửa đổi?"
+      profile description: "Tự giới thiệu: "
+      preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên: "
+      home location: "Vị trí Nhà: "
+      no home location: "Bạn chưa định vị trí nhà."
+      latitude: "Vĩ độ: "
+      longitude: "Kinh độ: "
+      update home location on click: "Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?"
+      save changes button: "Lưu các Thay đổi"
+      make edits public button: "Phát hành công khai các sửa đổi của tôi"
+      return to profile: "Trở về trang cá nhân"
+      flash update success confirm needed: "Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới."
+      flash update success: "Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công."
+    confirm:
+      heading: "Xác nhận tài khoản người dùng"
+      press confirm button: "Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản."
+      button: "Xác nhận"
+      success: "Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!"
+      failure: "Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận."
+    confirm_email:
+      heading: "Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử"
+      press confirm button: "Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới."
+      button: "Xác nhận"
+      success: "Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!"
+      failure: "Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này."
+    set_home:
+      flash success: "Đã lưu vị trí nhà thành công"
+    go_public:
+      flash success: "Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi."
+    make_friend:
+      success: "{{name}} mới là người bạn."
+      failed: "Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại."
+      already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
+    remove_friend:
+      success: "{{name}} không còn người bạn."
+      not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."