Merging 17905:17944 from trunk.
[rails.git] / config / potlatch / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 vi: 
6   a_poi: $1 địa điểm
7   a_way: $1 lối
8   action_addpoint: đang thêm nốt vào cuối lối
9   action_cancelchanges: đang hủy bỏ các thay đổi
10   action_changeway: thay đổi lối
11   action_createparallel: đang tạo lối song song
12   action_createpoi: đang tạo địa điểm
13   action_deletepoint: đang xóa điểm
14   action_insertnode: đang gắn nốt vào lối
15   action_mergeways: đang hợp nhất hai lối
16   action_movepoi: đang chuyển địa điểm
17   action_movepoint: đang chuyển điểm
18   action_moveway: đang chuyển lối
19   action_pointtags: đang gắn thẻ vào điểm
20   action_poitags: đang gắn thẻ vào địa điểm
21   action_reverseway: đang đảo ngược lối
22   action_revertway: đang lùi lối
23   action_splitway: đang chia cắt lối
24   action_waytags: đang gắn thẻ vào lối
25   advanced: Nâng cao
26   advanced_close: Đóng bộ thay đổi
27   advanced_history: Lịch sử lối
28   advanced_inspector: Bộ kiểm tra
29   advanced_maximise: Phóng to cửa sổ
30   advanced_minimise: Thu nhỏ cửa sổ
31   advanced_parallel: Lối song song
32   advanced_tooltip: Tác vụ sửa đổi nâng cao
33   advanced_undelete: Phục hồi
34   advice_bendy: Quá quanh co để thẳng ra (SHIFT để ép)
35   advice_deletingpoi: Đang xóa địa điểm (Z để hủy bỏ)
36   advice_deletingway: Đang xóa lối (Z để hủy bỏ)
37   advice_nocommonpoint: Các lối không cắt ngang nhau tại điểm nào
38   advice_revertingpoi: Đang lùi địa điểm về phiên bản trước (Z để hủy bỏ)
39   advice_revertingway: Đang lùi lối về phiên bản trước (Z để hủy bỏ)
40   advice_tagconflict: Các thẻ không hợp - xin kiểm tra lại
41   advice_toolong: Dài quá không thể mở khóa - xin chia cắt nó thành các lối ngắn hơn
42   advice_uploadempty: Không có gì để tải lên
43   advice_uploadfail: Việc tải lên bị thất bại
44   advice_uploadsuccess: Tất cả dữ liệu được tải lên thành công
45   advice_waydragged: Đã kéo lối (Z để lùi lại)
46   cancel: Hủy bỏ
47   closechangeset: Đang đóng bộ thay đổi
48   conflict_download: Tải xuống phiên bản của họ
49   conflict_overwrite: Ghi đè phiên bản của họ
50   conflict_poichanged: Người khác đã thay đổi nốt $1$2 sau khi bạn bắt đầu sửa.
51   conflict_relchanged: Người khác đã thay đổi quan hệ $1$2 sau khi bạn bắt đầu sửa.
52   conflict_visitpoi: Bấm “OK” để hiện địa điểm.
53   conflict_visitway: Bấm “OK” để hiện lối.
54   conflict_waychanged: Người khác đã thay đổi lối $1$2 sau khi bạn bắt đầu sửa.
55   createrelation: Tạo quan hệ mới
56   custom: "Khác:"
57   delete: Xóa
58   deleting: đang xóa
59   drag_pois: Kéo và thả các địa điểm ưa thích
60   editinglive: Đang áp dụng ngay
61   editingoffline: Đang ngoại tuyến
62   emailauthor: \n\nXin gửi thư điện tử cho richard\@systemeD.net báo cáo lỗi và giải thích bạn làm gì lúc khi gặp lỗi.
63   error_anonymous: Không thể liên lạc với người vẽ vô danh.
64   error_connectionfailed: "Rất tiếc - không thể kết nối với máy chủ OpenStreetMap. Những thay đổi gần đây có thể chưa được lưu.\n\nBạn có muốn thử lại không?"
65   error_nopoi: Không tìm thấy địa điểm (có lẽ bạn đã kéo ra khỏi vùng?) nên không thể lùi lại.
66   error_nosharedpoint: Các lối $1 và $2 không còn cắt ngang nhau tại điểm nào, nên không thể lùi lại việc chia cắt lối.
67   error_noway: Không tìm thấy $1 (có lẽ bạn đã kéo ra khỏi vùng?) nên không thể lùi lại.
68   error_readfailed: Rất tiếc, máy chủ OpenStreetMap không phản ứng lời yêu cầu dữ liệu.\n\nBa.n có muốn thử lại không?
69   existingrelation: Xếp vào quan hệ đã tồn tại
70   findrelation: Tìm kiếm quan hệ chứa
71   gpxpleasewait: Xin chờ, đang xử lý tuyến đường GPX.
72   heading_drawing: Vẽ
73   heading_introduction: Giới thiệu
74   heading_pois: Bắt đầu
75   heading_quickref: Tham khảo nhanh
76   heading_surveying: Tham hiếm
77   heading_tagging: Gắn thẻ
78   heading_troubleshooting: Trục trặc
79   help: Trợ giúp
80   hint_drawmode: nhấn chuột để thêm điểm\nnhấn đúp/Enter\nđể kết thúc lối
81   hint_loading: đang tải các lối
82   hint_overendpoint: đang trên điểm kết thúc\nnhấn chuột để nối\nshift-nhấn chuột để hợp nhất
83   hint_overpoint: đang trên điểm\nnhấn chuột để nối"
84   hint_pointselected: đã chọn điểm\n(shift-nhấn chuột để\nbắt đầu lối mới)
85   hint_saving: đang lưu dữ liệu
86   hint_saving_loading: đang tải/lưu dữ liệu
87   login_pwd: "Mật khẩu:"
88   login_retry: Không nhận ra tài khoản đăng ký của bạn. Vui lòng thử lần nữa.
89   login_title: Không thể đăng nhập
90   login_uid: "Tên đăng ký:"
91   more: Thêm
92   newchangeset: Vui lòng thử lần nữa. Potlatch sẽ mở bộ thay đổi mới.
93   nobackground: Không có nền
94   norelations: Không có quan hệ trong vùng này
95   offset_broadcanal: Lối kéo của kênh rộng
96   offset_choose: Chọn bề ngang (m)
97   offset_dual: Vách ngăn đôi (D2)
98   offset_motorway: Đường cao tốc (D3)
99   offset_narrowcanal: Lối kéo của kênh hẹp
100   ok: OK
101   openchangeset: Đang mở bộ thay đổi
102   option_custompointers: Hiện con trỏ bút và tay
103   option_external: "Khởi động bên ngoài:"
104   option_fadebackground: Nhạt màu nền
105   option_noname: Tô sáng đường sá không tên
106   option_photo: "KML hình chụp:"
107   option_thinareas: Vẽ đường khung hẹp cho khu vực
108   option_thinlines: Hiện đường hẹp ở các tỷ lệ
109   option_tiger: Tô sáng dữ liệu TIGER chưa sửa
110   option_warnings: Nổi các cảnh báo
111   point: Điểm
112   prompt_addtorelation: Xếp $1 vào quan hệ
113   prompt_changesetcomment: "Miêu tả các thay đổi:"
114   prompt_closechangeset: Đóng bộ thay đổi $1
115   prompt_createparallel: Tạo lối song song
116   prompt_editlive: Áp dụng Ngay
117   prompt_editsave: Lưu Sau
118   prompt_helpavailable: Mới tới đây? Có trợ giúp dưới đây ở bên trái.
119   prompt_launch: Mở URL bên ngoài
120   prompt_revertversion: "Lùi lại phiên bản cũ hơn:"
121   prompt_savechanges: Lưu các thay đổi
122   prompt_taggedpoints: Một số điểm trên lối này đã được gắn thẻ. Bạn có chắc muốn xóa nó?
123   prompt_track: Chuyển đổi tuyến đường GPS thành các lối (khóa) để sửa đổi.
124   prompt_welcome: Hoan nghênh bạn đã đến OpenStreetMap!
125   retry: Thử lại
126   save: Lưu
127   tip_addrelation: Xếp vào quan hệ
128   tip_addtag: Thêm thẻ mới
129   tip_alert: Đã gặp lỗi - nhấn để xem chi tiết
130   tip_anticlockwise: Lối vòng ngược chiều kim đồng hồ - nhấn để đảo ngược
131   tip_clockwise: Lối vòng theo chiều kim đồng hồ - nhấn để đảo ngược
132   tip_direction: Hướng của lối - nhấn để đảo ngược
133   tip_gps: Hiện các tuyến đường GPS (G)
134   tip_noundo: Không có gì để lùi
135   tip_options: Tùy chỉnh (chọn nền bản đồ)
136   tip_photo: Tải hình ảnh
137   tip_presettype: Chọn các loại thẻ được định trước trong trình đơn.
138   tip_repeattag: Chép các thẻ từ lối được chọn trước (R)
139   tip_revertversion: Chọn phiên bản để lùi lại
140   tip_selectrelation: Thêm vào tuyến đường đã chọn
141   tip_splitway: Chia cắt lối tại điểm đã chọn (X)
142   tip_tidy: Thẳng/tròn ra các nốt trong lối (T)
143   tip_undo: Lùi $1 (Z)
144   uploading: Đang tải lên…
145   way: Lối