Merge r17285 from the oauth branch - allow flash access to set headers, even when...
[rails.git] / config / potlatch / locales / vi.yml
1 vi: 
2   a_poi: $1 địa điểm
3   a_way: $1 lối
4   action_addpoint: đang thêm nốt vào cuối lối
5   action_cancelchanges: đang hủy bỏ các thay đổi
6   action_createpoi: đang tạo địa điểm
7   action_deletepoint: đang xóa điểm
8   action_insertnode: đang gắn nốt vào lối
9   action_mergeways: đang hợp nhất hai lối
10   action_movepoi: đang chuyển địa điểm
11   action_movepoint: đang chuyển điểm
12   action_moveway: đang chuyển lối
13   action_pointtags: đang gắn thẻ vào điểm
14   action_poitags: đang gắn thẻ vào địa điểm
15   action_reverseway: đang đảo ngược lối
16   action_splitway: đang chia cắt lối
17   action_waytags: đang gắn thẻ vào lối
18   advice_nocommonpoint: Các lối không cắt ngang nhau tại điểm nào
19   advice_tagconflict: Các thẻ không hợp - xin kiểm tra lại
20   advice_toolong: Dài quá không thể mở khóa - xin chia cắt nó thành các lối ngắn hơn
21   advice_waydragged: Đã kéo lối (Z để lùi lại)
22   cancel: Hủy bỏ
23   createrelation: Tạo quan hệ mới
24   delete: Xóa
25   deleting: đang xóa
26   drag_pois: Kéo và thả các địa điểm ưa thích
27   editinglive: Đang áp dụng ngay
28   editingoffline: Đang ngoại tuyến
29   emailauthor: \n\nXin gửi thư điện tử cho richard\@systemeD.net báo cáo lỗi và giải thích bạn làm gì lúc khi gặp lỗi.
30   error_connectionfailed: "Rất tiếc - không thể kết nối với máy chủ OpenStreetMap. Những thay đổi gần đây có thể chưa được lưu.\n\nBạn có muốn thử lại không?"
31   error_nopoi: Không tìm thấy địa điểm (có lẽ bạn đã kéo ra khỏi vùng?) nên không thể lùi lại.
32   error_nosharedpoint: Các lối $1 và $2 không còn cắt ngang nhau tại điểm nào, nên không thể lùi lại việc chia cắt lối.
33   error_noway: Không tìm thấy $1 (có lẽ bạn đã kéo ra khỏi vùng?) nên không thể lùi lại.
34   existingrelation: Xếp vào quan hệ đã tồn tại
35   findrelation: Tìm kiếm quan hệ chứa
36   gpxpleasewait: Xin chờ, đang xử lý tuyến đường GPX.
37   help: Trợ giúp
38   hint_drawmode: nhấn chuột để thêm điểm\nnhấn đúp/Enter\nđể kết thúc lối
39   hint_loading: đang tải các lối
40   hint_overendpoint: đang trên điểm kết thúc\nnhấn chuột để nối\nshift-nhấn chuột để hợp nhất
41   hint_overpoint: đang trên điểm\nnhấn chuột để nối"
42   hint_pointselected: đã chọn điểm\n(shift-nhấn chuột để\nbắt đầu lối mới)
43   norelations: Không có quan hệ trong vùng này
44   ok: OK
45   openchangeset: Đang mở bộ thay đổi
46   option_custompointers: Hiện con trỏ bút và tay
47   option_fadebackground: Nhạt màu nền
48   option_thinlines: Hiện đường hẹp ở các tỷ lệ
49   option_warnings: Nổi các cảnh báo
50   point: Điểm
51   prompt_addtorelation: Xếp $1 vào quan hệ
52   prompt_changesetcomment: "Miêu tả các thay đổi:"
53   prompt_editlive: Áp dụng Ngay
54   prompt_editsave: Lưu Sau
55   prompt_helpavailable: Mới tới đây? Có trợ giúp dưới đây ở bên trái.
56   prompt_launch: Mở URL bên ngoài
57   prompt_revertversion: "Lùi lại phiên bản cũ hơn:"
58   prompt_savechanges: Lưu các thay đổi
59   prompt_taggedpoints: Một số điểm trên lối này đã được gắn thẻ. Bạn có chắc muốn xóa nó?
60   prompt_track: Chuyển đổi tuyến đường GPS thành các lối (khóa) để sửa đổi.
61   prompt_welcome: Hoan nghênh bạn đã đến OpenStreetMap!
62   save: Lưu
63   tip_addrelation: Xếp vào quan hệ
64   tip_addtag: Thêm thẻ mới
65   tip_alert: Đã gặp lỗi - nhấn để xem chi tiết
66   tip_anticlockwise: Lối vòng ngược chiều kim đồng hồ - nhấn để đảo ngược
67   tip_clockwise: Lối vòng theo chiều kim đồng hồ - nhấn để đảo ngược
68   tip_direction: Hướng của lối - nhấn để đảo ngược
69   tip_gps: Hiện các tuyến đường GPS (G)
70   tip_noundo: Không có gì để lùi
71   tip_options: Tùy chỉnh (chọn nền bản đồ)
72   tip_presettype: Chọn các loại thẻ được định trước trong trình đơn.
73   tip_repeattag: Chép các thẻ từ lối được chọn trước (R)
74   tip_revertversion: Chọn phiên bản để lùi lại
75   tip_selectrelation: Thêm vào tuyến đường đã chọn
76   tip_splitway: Chia cắt lối tại điểm đã chọn (X)
77   tip_undo: Lùi $1 (Z)
78   way: Lối