]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/potlatch/localised/vi/localised.yaml
Potlatch 1.2a
[rails.git] / config / potlatch / localised / vi / localised.yaml
1 "action_createpoi": đang tạo địa điểm
2 "hint_pointselected": đã chọn điểm\n(shift-nhấn chuột để\nbắt đầu lối mới)
3 "action_movepoint": đang chuyển điểm
4 "hint_drawmode": nhấn chuột để thêm điểm\nnhấn đúp/Enter\nđể kết thúc lối
5 "hint_overendpoint": đang trên điểm kết thúc\nnhấn chuột để nối\nshift-nhấn chuột để hợp nhất
6 "hint_overpoint": đang trên điểm\nnhấn chuột để nối"
7 "gpxpleasewait": Xin chờ, đang xử lý tuyến đường GPX.
8 "revert": Lùi
9 "cancel": Hủy bỏ
10 "prompt_revertversion": "Lùi lại phiên bản cũ hơn:"
11 "tip_revertversion": Chọn phiên bản để lùi lại
12 "action_movepoi": đang chuyển địa điểm
13 "tip_splitway": Chia cắt lối tại điểm đã chọn (X)
14 "tip_direction": Hướng của lối - nhấn để đảo ngược
15 "tip_clockwise": Lối vòng theo chiều kim đồng hồ - nhấn để đảo ngược
16 "tip_anticlockwise": Lối vòng ngược chiều kim đồng hồ - nhấn để đảo ngược
17 "tip_noundo": Không có gì để lùi
18 "action_mergeways": đang hợp nhất hai lối
19 "tip_gps": Hiện các tuyến đường GPS (G)
20 "tip_options": Tùy chỉnh (chọn nền bản đồ)
21 "tip_addtag": Thêm thẻ mới
22 "tip_addrelation": Xếp vào quan hệ
23 "tip_repeattag": Chép các thẻ từ lối được chọn trước (R)
24 "tip_alert": Đã gặp lỗi - nhấn để xem chi tiết
25 "hint_toolong": "dài quá không thể mở khóa:\nxin chia cắt nó thành\ncác lối ngắn hơn"
26 "hint_loading": đang tải các lối
27 "prompt_welcome": Hoan nghênh bạn đã đến OpenStreetMap!
28 "prompt_introduction": Hãy chọn cách sử dụng ở dưới để bắt đầu sửa đổi. Nút "Bắt đầu" để cho bạn sửa đổi thẳng bản đồ chính - các thay đổi thường hiện ra mỗi thứ năm. Nút 'Nghịch ngợm' để cho bạn thử sửa đổi, các thay đổi của bạn không được lưu.\n\nHãy nhớ các quy tắc vàng của OpenStreetMap:\n\n
29 "prompt_dontcopy": Đừng sao chép từ bản đồ khác
30 "prompt_accuracy": Cần chính xác - chỉ vẽ những nơi đã thăm
31 "prompt_enjoy": Và chúc vui vẻ!
32 "dontshowagain": Không hiện thông báo này lần sau
33 "prompt_start": Bắt đầu đóng góp vào bản đồ OpenStreetMap.
34 "prompt_practise": Thử vẽ bản đồ - các thay đổi của bạn không được lưu.
35 "practicemode": Chế độ thử
36 "help": Trợ giúp
37 "prompt_help": Tìm hiểu cách sử dụng Potlatch, trình vẽ bản đồ này.
38 "track": Tuyến đường
39 "prompt_track": Chuyển đổi tuyến đường GPS thành các lối (khóa) để sửa đổi.
40 "action_deletepoint": đang xóa điểm
41 "deleting": đang xóa
42 "action_cancelchanges": đang hủy bỏ các thay đổi
43 "emailauthor": \n\nXin gửi thư điện tử cho richard\@systemeD.net báo cáo lỗi và giải thích bạn làm gì lúc khi gặp lỗi.
44 "error_connectionfailed": "Rất tiếc - không thể kết nối với máy chủ OpenStreetMap. Những thay đổi gần đây có thể chưa được lưu.\n\nBạn có muốn thử lại không?"
45 "option_background": "Nền:"
46 "option_fadebackground": Nhạt màu nền
47 "option_thinlines": Hiện đường hẹp ở các tỷ lệ
48 "option_custompointers": Hiện con trỏ bút và tay
49 "tip_presettype": Chọn các loại thẻ được định trước trong trình đơn.
50 "action_waytags": đang gắn thẻ vào lối
51 "action_pointtags": đang gắn thẻ vào điểm
52 "action_poitags": đang gắn thẻ vào địa điểm
53 "action_addpoint": đang thêm nốt vào cuối lối
54 "add": Thêm
55 "prompt_addtorelation": Xếp $1 vào quan hệ
56 "prompt_selectrelation": Chọn một quan hệ đã tồn tại để xếp vào, hoặc tạo ra quan hệ mới.
57 "createrelation": Tạo quan hệ mới
58 "tip_selectrelation": Thêm vào tuyến đường đã chọn
59 "action_reverseway": đang đảo ngược lối
60 "tip_undo": Lùi $1 (Z)
61 "error_noway": Không tìm thấy $1 (có lẽ bạn đã kéo ra khỏi vùng?) nên không thể lùi lại.
62 "error_nosharedpoint": Các lối $1 và $2 không còn cắt ngang nhau tại điểm nào, nên không thể lùi lại việc chia cắt lối.
63 "error_nopoi": Không tìm thấy địa điểm (có lẽ bạn đã kéo ra khỏi vùng?) nên không thể lùi lại.
64 "prompt_taggedpoints": Một số điểm trên lối này đã được gắn thẻ. Bạn có chắc muốn xóa nó?
65 "action_insertnode": đang gắn nốt vào lối
66 "action_splitway": đang chia cắt lối
67 "editingmap": Sửa đổi bản đồ
68 "start": Bắt đầu
69 "play": Nghịch ngợm
70 "delete": Xóa
71 "a_way": $1 lối
72 "a_poi": $1 địa điểm
73 "action_moveway": đang chuyển lối
74 "way": Lối
75 "point": Điểm
76 "ok": OK
77 "existingrelation": Xếp vào quan hệ đã tồn tại
78 "findrelation": Tìm kiếm quan hệ chứa
79 "norelations": Không có quan hệ trong vùng này
80 "advice_toolong": Dài quá không thể mở khóa - xin chia cắt nó thành các lối ngắn hơn
81 "advice_waydragged": Đã kéo lối (Z để lùi lại)
82 "advice_tagconflict": Các thẻ không hợp - xin kiểm tra lại
83 "advice_nocommonpoint": Các lối không cắt ngang nhau tại điểm nào
84 "option_warnings": Nổi các cảnh báo
85 "reverting": đang lùi sửa
86 "prompt_helpavailable": Mới tới đây? Có trợ giúp dưới đây ở bên trái.
87 "prompt_editsave": Lưu Sau
88 "prompt_editlive": Áp dụng Ngay
89 "launch": Mở
90 "prompt_launch": Mở URL bên ngoài
91 "editinglive": Đang áp dụng ngay
92 "openchangeset": Đang mở bộ thay đổi
93 "editingoffline": Đang ngoại tuyến
94 "save": Lưu
95 "drag_pois": Kéo và thả các địa điểm ưa thích
96 "prompt_savechanges": Lưu các thay đổi
97 "prompt_changesetcomment": "Miêu tả các thay đổi:"