Update to iD v2.15.2
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / sq.json
1 {
2     "sq": {
3         "icons": {
4             "information": "info",
5             "remove": "hiq",
6             "undo": "zhbëj"
7         },
8         "modes": {
9             "add_area": {
10                 "title": "Sipërfaqe",
11                 "description": "Shtoni parqe, ndërtesa, liqene, ose sipërfaqe të tjera në hartë.",
12                 "tail": "Klikoni në hartë për të filluar vizatimin e një sipërfaqje të re, si p.sh. park, liqen, ose ndërtesë."
13             },
14             "add_line": {
15                 "title": "Vijë",
16                 "description": "Shtoni autostrada, rrugë, rrugë këmbësorësh, kanale, ose vija të tjera në hartë.",
17                 "tail": "Klikoni në hartë për të filluar vizatimin e një rruge, rrugice, ose linje."
18             },
19             "add_point": {
20                 "title": "Pikë",
21                 "description": "Shtoni restorante, monumente, kuti postare, ose pika të tjera në hartë.",
22                 "tail": "Klikoni në hartë për të shtuar një pikë."
23             },
24             "add_note": {
25                 "title": "Shënim",
26                 "tail": "Klikoni në hartë për të shtuar shënim."
27             },
28             "browse": {
29                 "title": "Shfleto",
30                 "description": "Sposto dhe zmadho hartën."
31             },
32             "draw_area": {
33                 "tail": "Klikoni për të shtuar nyje në këtë sipërfaqe. Klikoni nyjen e parë për të mbaruar sipërfaqen."
34             },
35             "draw_line": {
36                 "tail": "Klikoni për të shtuar më shumë nyje në vijë. Klikoni në viza të tjera për tu lidhur me 'to, dhe klikoni dy herë për të përfunduar vijën."
37             },
38             "drag_node": {
39                 "connected_to_hidden": "Kjo nuk mund të editohet sepse është e lidhur me një karakteristikë të fshehur."
40             }
41         },
42         "operations": {
43             "add": {
44                 "annotation": {
45                     "point": "U shtua një pikë.",
46                     "vertex": "U shtua një nyjë në një linjë.",
47                     "relation": "U shtua një lidhje.",
48                     "note": "U shtua një shënim."
49                 }
50             },
51             "start": {
52                 "annotation": {
53                     "line": "U fillua një vijë.",
54                     "area": "U fillua një sipërfaqe."
55                 }
56             },
57             "continue": {
58                 "key": "A",
59                 "title": "Vazhdo",
60                 "description": "Zgjato vijën.",
61                 "not_eligible": "Këtu s'mund të zgjatet vija.",
62                 "multiple": "Këtu mund të zgjaten disa vija. Për të zgjedhur një vijë, shtypni butonin shift dhe klikoni në 'të.",
63                 "annotation": {
64                     "line": "U zgjat një vijë.",
65                     "area": "U zgjerua një sipërfaqe."
66                 }
67             },
68             "cancel_draw": {
69                 "annotation": "U anullua vizatimi."
70             },
71             "change_role": {
72                 "annotation": "U ndrua roli i një anëtar lidhjes."
73             },
74             "change_tags": {
75                 "annotation": "U ndruan etiketët."
76             },
77             "circularize": {
78                 "title": "Jepi formë qarku",
79                 "description": {
80                     "line": "Bëj këtë vijë rrethore.",
81                     "area": "Bëj këte sipërfaqe rrethore."
82                 },
83                 "key": "O",
84                 "annotation": {
85                     "line": "Një vijë u bë rrethore.",
86                     "area": "Një sipërfaqe u bë rrethore."
87                 },
88                 "not_closed": "Kjo nuk mund bëhet rrethore sepse nuk është lak.",
89                 "too_large": "Kjo nuk mund bëhet rrethore sepse nuk ështe mjaftueshmërisht e dukshme.",
90                 "connected_to_hidden": "Kjo nuk mund bëhet rrethore sepse është lidhur me një tipar të fshehur."
91             },
92             "orthogonalize": {
93                 "title": "Katror",
94                 "description": {
95                     "line": "Bëj qoshet e vijës katror.",
96                     "area": "Bëj qoshet e sipërfaqes katror."
97                 },
98                 "annotation": {
99                     "line": "Qoshet e vijës u bën katror.",
100                     "area": "Qoshet e sipërfaqes u bën katror."
101                 },
102                 "not_squarish": "Kjo nuk mund bëhet katror sepse nuk i ngjan një katror.",
103                 "too_large": "Kjo nuk mund bëhet katror sepse nuk ështe mjaftueshmërisht e dukshme.",
104                 "connected_to_hidden": "Kjo nuk mund bëhet katror sepse është lidhur me një tipar të fshehur."
105             },
106             "straighten": {
107                 "title": "Drejto",
108                 "key": "S",
109                 "too_bendy": "Kjo nuk mund të drejtohet sepse kthehet shumë."
110             },
111             "delete": {
112                 "title": "Fshij",
113                 "description": {
114                     "single": "Fshijeni këtë karakteristik përkohësisht",
115                     "multiple": "Fshijini këto karakteristika përkohësisht."
116                 },
117                 "annotation": {
118                     "point": "U fshi një pik.",
119                     "vertex": "U fshi një nyjë nga një linjë.",
120                     "line": "U fshi një vijë.",
121                     "area": "U fshi një sipërfaqe.",
122                     "relation": "U fshi një lidhje.",
123                     "multiple": "U fshin {n} karakteristika."
124                 },
125                 "too_large": {
126                     "single": "Kjo karakteristikë s'mund fshihet se pse s'është e mjaftueshme të dukshme.",
127                     "multiple": "Këto karakteristika nuk mund të fshihen sepse nuk janë mjatueshëm të dukshme."
128                 },
129                 "incomplete_relation": {
130                     "single": "Kjo karakteristikë nuk mund të fshihet sepse nuk është shkarkuar plotësisht.",
131                     "multiple": "Këto karakteristika nuk mund të fshihen sepse nuk janë shkarkuar plotësisht."
132                 },
133                 "part_of_relation": {
134                     "single": "Kjo karakteristikë nuk mund të fshihet sepse është pjesë e një relacioni më të madh. Duhet ta hiqni nga relacioni ku bën pjesë fillimisht.",
135                     "multiple": "Këto karakteristika nuk mund të fshihen sepse ato janë pjesë të një relacioni më të madh. Ju duhet ti fshini ato nga relacioni fillimisht."
136                 },
137                 "connected_to_hidden": {
138                     "single": "Kjo karakteristikë nuk mund të fshihet pasi është e lidhur me një karakteristikë të fshehur.",
139                     "multiple": "Këto karakteristika nuk mund të fshihen pasi janë të lidhura me karakteristika të fshehura."
140                 }
141             },
142             "add_member": {
143                 "annotation": "U shtua një anëtar në një lidhje."
144             },
145             "delete_member": {
146                 "annotation": "U fshi një anëtar nga lidhja."
147             },
148             "connect": {
149                 "relation": "Këto karakteristika nuk mund të lidhen bashkë sepse kanë konflikt me rolet që kanë në lidhje.",
150                 "restriction": "Këto karakteristika nuk mund të lidhen sepse do të dëmtonte një \"{relation}\" lidhje."
151             },
152             "disconnect": {
153                 "title": "Shqit",
154                 "description": "Shqit këto vijë/sipërfaqe nga njëri tjetri.",
155                 "key": "D",
156                 "annotation": "U shqitën vijë/sipërfaqe.",
157                 "not_connected": "Këtu nuk ka aq vijë/sipërfaqe për tu shqitur.",
158                 "connected_to_hidden": "Kjo nuk mund të shqitet sepse është lidhur me një tipar të fshehur.",
159                 "relation": "Kjo nuk mund të shkëputet sepse lidh bashkon e një lidhjeje."
160             },
161             "merge": {
162                 "title": "Bashko",
163                 "description": "Bashkojini këto karakteristika.",
164                 "key": "C",
165                 "annotation": "U bashkuan {n} karakteristika.",
166                 "not_eligible": "Këto tipare nuk mund të bashkohen.",
167                 "not_adjacent": "Këto karakteristika nuk mund të shkrihen bashkë sepse pikat e tyre fundore nuk janë të lidhura.",
168                 "restriction": "Këto karakteristika nuk mund të lidhen sepse do të dëmtonte një \"{relation}\" lidhje.",
169                 "relation": "Këto karakteristika nuk mund të lidhen bashkë sepse kanë konflikt me rolet që kanë në lidhje.",
170                 "incomplete_relation": "Këto tipare nuk mund të bashkohen sepse të paktën një nuk është shkarkuar plotësisht.",
171                 "conflicting_tags": "Këto karakteristika nuk mund të shkrihen sepse disa prej etiketave të tyre kanë vlera të ndryshme."
172             },
173             "move": {
174                 "title": "Lëviz",
175                 "description": {
176                     "single": "Lëvize këtë karakteristikë në një vend tjetër.",
177                     "multiple": "Lëvizi këto objekte në një vend tjetër."
178                 },
179                 "key": "M",
180                 "annotation": {
181                     "point": "U lëviz një pik.",
182                     "vertex": "U lëviz një njyë në një linjë.",
183                     "line": "U lëviz një \7fvijë.",
184                     "area": "U lëviz një sipërfaqe.",
185                     "multiple": "U zhvendosën disa karakteristika."
186                 },
187                 "incomplete_relation": {
188                     "single": "Ky tipar nuk mund të lëvizet sepse nuk është shkarkuar plotësisht.",
189                     "multiple": "Këto karakteristika nuk mund të fshihen sepse nuk janë shkarkuar plotësisht."
190                 },
191                 "too_large": {
192                     "single": "Kjo karakteristikë s'mund fshihet se pse s'është e mjaftueshme të dukshme.",
193                     "multiple": "Këto karakteristika nuk mund të fshihen sepse nuk janë mjatueshëm të dukshme."
194                 },
195                 "connected_to_hidden": {
196                     "single": "Kjo karakteristikë nuk mund të lëvizet pasi është e lidhur me një karakteristikë të fshehur.",
197                     "multiple": "Këto karakteristikë nuk mund të lëvizen pasi janë e lidhur me karakteristika të fshehura."
198                 }
199             },
200             "reflect": {
201                 "key": {
202                     "long": "T",
203                     "short": "Y"
204                 }
205             },
206             "rotate": {
207                 "title": "Rrotullo",
208                 "key": "R",
209                 "annotation": {
210                     "line": "U rotullua një vijë.",
211                     "area": "U rotullua një sipërfaqe."
212                 }
213             },
214             "reverse": {
215                 "title": "Kthej mbrapsht",
216                 "description": "Bëj këte vijë të shkoj në drejtimin e kundërt.",
217                 "key": "V",
218                 "annotation": "Një vijë u këthu mbrapsht."
219             },
220             "split": {
221                 "title": "Nda",
222                 "description": {
223                     "line": "Nda këtë vijë në dy ke kjo nyjë.",
224                     "area": "Nda kufirin e kësaj sipërfaqë në dy.",
225                     "multiple": "Nda vijët/kufijtë e sipërfaqeve ke kjo nyjë në dy."
226                 },
227                 "key": "X",
228                 "annotation": {
229                     "line": "U nda një vijë.",
230                     "area": "U nda një kufi sipërfaqe.",
231                     "multiple": "U ndan {n} vijë/kufitë sipërfaqeve."
232                 },
233                 "not_eligible": "Vijë nuk mund të ndahen në fillim osë në fund.",
234                 "multiple_ways": "Këtu ka shume linja për ti ndarë.",
235                 "connected_to_hidden": "Kjo nuk mund të ndahet sepse është lidhur me një tipar të fshehur."
236             },
237             "restriction": {
238                 "annotation": {
239                     "create": "U shtu një kufizim kthesësh.",
240                     "delete": "U fshi një kufizim kthesësh."
241                 }
242             }
243         },
244         "restriction": {
245             "controls": {
246                 "distance": "Distancë",
247                 "via_node_only": "Vetëm pika"
248             },
249             "help": {
250                 "from": "NGA",
251                 "from_name": "{from} {fromName}",
252                 "from_name_to_name": "{from} {fromName} {to} {toName}",
253                 "via_names": "{via} {viaNames}",
254                 "select_from_name": "Klikoni të përzgjidhni {from} {fromName}",
255                 "toggle": "Klikoni për \"{turn}\""
256             }
257         },
258         "undo": {
259             "tooltip": "Zhbëj: {action}",
260             "nothing": "Asgjë për të zhbëj."
261         },
262         "redo": {
263             "tooltip": "Ribëj: {action}",
264             "nothing": "Asgjë për të ribëj."
265         },
266         "translate": {
267             "translate": "Përkthe",
268             "localized_translation_language": "Zgjidhni gjuhën",
269             "localized_translation_name": "Emër"
270         },
271         "zoom_in_edit": "Zmadhoni për të edituar",
272         "login": "Kyçuni",
273         "logout": "Dilni",
274         "loading_auth": "Duke u lidhur me OpenStreetMap...",
275         "report_a_bug": "Raportoni një problematikë",
276         "help_translate": "Ndihmoni në përkthim",
277         "feature_info": {
278             "hidden_warning": "{count} tipare të fshehura",
279             "hidden_details": "Këto tipare janë aktualisht të fshehura: {details}"
280         },
281         "status": {
282             "error": "Pa mundësi të lidhet me API-n.",
283             "offline": "API-ja është jashtë linje. Ju lutemi provoni të redaktoni më von.",
284             "readonly": "API-ja është vetëm për lexim. Duhet prisni për të kryer ndryshimet.",
285             "rateLimit": "API-ja po limiton lidhjet anonime. Ju mund ta rregulloni këtë duke u kyçur."
286         },
287         "commit": {
288             "title": "Ngarkoni në OpenStreetMap",
289             "upload_explanation": "Redaktimet qe ju ngarkoni do jen të dukshëm në të gjithë hartat që përdorin të dhëna OpenStreetMap.",
290             "upload_explanation_with_user": "Redaktimet qe ju ngarkoni si {user} do jen të dukshëm në të gjithë hartat që përdorin të dhëna OpenStreetMap.",
291             "request_review": "Unë do doja që dikush ti rishikonte editimet e mia",
292             "save": "Ngarkoni",
293             "cancel": "Anullo",
294             "changes": "{count} Ndryshime",
295             "warnings": "Paralajmërime",
296             "modified": "Modifikuar",
297             "deleted": "Fshirë",
298             "created": "Krijuar",
299             "about_changeset_comments": "Rreth komenteve për ndryshimet",
300             "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
301             "google_warning": "Ju përmendët Google në këtë koment: mos harroni se të kopjuarit nga Google Maps është rreptësisht e ndaluar.",
302             "google_warning_link": "https://www.openstreetmap.org/copyright"
303         },
304         "contributors": {
305             "list": "Redaktime nga {users}",
306             "truncated_list": "Redaktime nga {users} dhe {count} të tjerë"
307         },
308         "info_panels": {
309             "key": "I",
310             "background": {
311                 "key": "B",
312                 "zoom": "Zmadhoni",
313                 "source": "Burim",
314                 "description": "Përshkrim",
315                 "resolution": "Rezolucion",
316                 "accuracy": "Saktësi",
317                 "unknown": "E panjohur"
318             },
319             "history": {
320                 "key": "H",
321                 "title": "Historia",
322                 "selected": "{n} të përzgjedhur",
323                 "no_history": "Ska historik (Karakteristikë e re)",
324                 "version": "Version",
325                 "last_edit": "Editimi i fundit",
326                 "edited_by": "Edituar nga",
327                 "unknown": "I panjohur",
328                 "link_text": "Historia në openstreetmap.org",
329                 "note_no_history": "Ska historik (Shënim i ri)",
330                 "note_comments": "Komentet",
331                 "note_created_date": "Data e krijimit",
332                 "note_created_user": "Krijuar nga",
333                 "note_link_text": "Shënim në openstreetmap.org"
334             },
335             "location": {
336                 "key": "L",
337                 "title": "Vendndodhje",
338                 "unknown_location": "Vendndodhje e panjohur"
339             },
340             "measurement": {
341                 "key": "M",
342                 "title": "Matje",
343                 "selected": "{n} të përzgjedhur",
344                 "geometry": "Gjeometri",
345                 "closed_line": "vijë e mbyllur",
346                 "closed_area": "sipërfaqe e mbyllur",
347                 "center": "Qendër",
348                 "perimeter": "Perimetër",
349                 "length": "Gjatësi",
350                 "area": "Sipërfaqe",
351                 "location": "Vendndodhje",
352                 "metric": "Metrik",
353                 "node_count": "Numri i nyjeve"
354             }
355         },
356         "geometry": {
357             "point": "pik",
358             "vertex": "tepe",
359             "line": "vijë",
360             "area": "sipërfaqe",
361             "relation": "lidhje",
362             "note": "shënim"
363         },
364         "geocoder": {
365             "search": "Kërkoni të gjithë botën...",
366             "no_results_worldwide": "Nuk u gjetën rezultate"
367         },
368         "geolocate": {
369             "title": "Shfaq Vendndodhjen Time"
370         },
371         "inspector": {
372             "show_more": "Paraqit më tepër",
373             "view_on_osm": "Shiko në openstreetmap.org",
374             "all_fields": "Të gjithë fushat",
375             "all_tags": "Të gjithë etiketat",
376             "all_members": "Të gjithë anëtarët",
377             "all_relations": "Të gjithë lidhjet",
378             "new_relation": "Lidhje të re...",
379             "role": "Rol",
380             "choose": "Zgjidhni llojën e tiparit",
381             "results": "{n} rezultate për {search}",
382             "back_tooltip": "Ndrysho tiparin",
383             "remove": "Hiq",
384             "search": "Kërko",
385             "multiselect": "Karakteristikat e përzgjedhura",
386             "unknown": "I panjohur",
387             "incomplete": "<not downloaded>",
388             "feature_list": "Kërko tiparet",
389             "edit": "Redakto tiparin",
390             "check": {
391                 "yes": "Po",
392                 "no": "Jo",
393                 "reverser": "Ndryshoni Drejtimin"
394             },
395             "radio": {
396                 "structure": {
397                     "type": "Tipi",
398                     "layer": "Shtresë"
399                 }
400             },
401             "add": "Shto",
402             "none": "Asnjë",
403             "node": "Nyjë",
404             "way": "Linjë",
405             "relation": "Lidhje",
406             "location": "Vendosje",
407             "add_fields": "Shtoni fushë:"
408         },
409         "background": {
410             "title": "Sfond",
411             "description": "Parametrat e sfondit",
412             "key": "B",
413             "backgrounds": "Sfondet",
414             "none": "Asnjë",
415             "switch": "Rikthehuni tek ky sfond",
416             "custom": "E personalizuar",
417             "reset": "Rikthe vlerat",
418             "brightness": "Ndriçimi",
419             "contrast": "Kontrast",
420             "sharpness": "Mprehtësia",
421             "minimap": {
422                 "description": "Shfaq një hartë të zvogëluar",
423                 "tooltip": "Shfaq një hartë të zvogluar për të treguar vendosjen e zonës të dukshme.",
424                 "key": "/"
425             }
426         },
427         "map_data": {
428             "title": "Të dhënat e hartës",
429             "description": "Të dhënat e hartës",
430             "key": "F",
431             "data_layers": "Shtresat e të Dhënave",
432             "layers": {
433                 "osm": {
434                     "tooltip": "Të dhënat e hartës nga OpenStreetMap"
435                 },
436                 "notes": {
437                     "title": "shënimet e OpenStreetMap"
438                 }
439             },
440             "fill_area": "Mbush Sipërfaqet"
441         },
442         "feature": {
443             "points": {
444                 "description": "Pikat",
445                 "tooltip": "Pikat e interesit"
446             },
447             "traffic_roads": {
448                 "tooltip": "Hekurudha, Rrugë, etj."
449             },
450             "paths": {
451                 "description": "Shtigje",
452                 "tooltip": "Trotuare, Rrugë këmbësorësh, Rrugë biçikletash, etj."
453             },
454             "buildings": {
455                 "description": "Ndërtesat",
456                 "tooltip": "Ndërtesat, Strehat, Garazhdet, etj."
457             },
458             "boundaries": {
459                 "description": "Kufijtë",
460                 "tooltip": "Kufijtë Administrativë"
461             },
462             "water": {
463                 "tooltip": "Lumenj, Liqene, Pellgje, Basenet, etj."
464             },
465             "rail": {
466                 "tooltip": "Hekurudhat"
467             },
468             "others": {
469                 "tooltip": "Çdo gjë tjetër"
470             }
471         },
472         "area_fill": {
473             "wireframe": {
474                 "key": "W"
475             }
476         },
477         "settings": {
478             "custom_background": {
479                 "tooltip": "Redakto sfondin të personalizuar",
480                 "header": "Parametrat e Sfondit të Personalizuar"
481             },
482             "custom_data": {
483                 "file": {
484                     "label": "Shfletoni skedarët"
485                 },
486                 "or": "Ose",
487                 "url": {
488                     "placeholder": "Vendosni një url"
489                 }
490             }
491         },
492         "save": {
493             "title": "Ruaj",
494             "help": "Rishikoni ndryshimet tuaja dhe ngarkojini ato në OpenStreetMap, duke i bërë ato të dukshme tek përdoruesit e tjerë.",
495             "no_changes": "Ska ndryshime për t'u ruajtur.",
496             "unknown_error_details": "Ju lutem sigurohuni që jeni të lidhur me internetin.",
497             "uploading": "Duke ngarkuar ndryshimet në OpenStreetMap...",
498             "conflict_progress": "Duke kontrolluar për konflikte: {num} nga {total}",
499             "unsaved_changes": "Ju keni ndryshime të paruajtura",
500             "conflict": {
501                 "header": "Zgjidh konfliktet midis editimeve",
502                 "count": "Konflikt {num} nga {total}",
503                 "previous": "< I mëparshëm",
504                 "next": "I ardhshëm >",
505                 "keep_local": "Ruaj timen",
506                 "keep_remote": "Përdor të tyren",
507                 "done": "Të gjitha konfliktet u zgjidhën!",
508                 "help": "Një përdorues tjetër ka ndryshuar disa karkteristika të hartës që ju ndryshuat.\nKlikoni në çdo karakteristikë më poshtë për të parë më shumë detaje rreth konfliktit, dhe përzgjidhni të mbani\nndryshimet tuaja ose ndryshimet e përdoruesit tjetër.\n"
509             }
510         },
511         "merge_remote_changes": {
512             "conflict": {
513                 "deleted": "Kjo karakteristikë u fshi nga {user}.",
514                 "location": "Kjo karakteristikë është lëvizur nga të dy, ju dhe {user}.",
515                 "nodelist": "Nyjet u ndryshuan nga të dy, ju dhe {user}.",
516                 "memberlist": "Anëtarët e lidhjes u ndryshuan nga të dy, ju dhe {user}.",
517                 "tags": "Ju ndryshuar etiketën <b>{tag}</b> në \"{local}\" dhe {user} e ndryshoi atë në \"{remote}\"."
518             }
519         },
520         "success": {
521             "help_link_text": "Detajet",
522             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F",
523             "view_on_osm": "Shikoni Ndryshimet në OSM",
524             "changeset_id": "Ndryshimi juaj #:{changeset_id}",
525             "like_osm": "Ju pëlqen OpenStreetMap? Krijoni kontakte me të tjerët:",
526             "more": "Më shumë",
527             "events": "Eventet",
528             "languages": "Gjuhët: {languages}",
529             "missing": "Mungon diçka nga kjo listë?",
530             "tell_us": "Na thuaj!"
531         },
532         "confirm": {
533             "okay": "OK",
534             "cancel": "Anullo"
535         },
536         "source_switch": {
537             "live": "drejtpërdrejt"
538         },
539         "version": {
540             "whats_new": "Çfarë është e re në iD {version}"
541         },
542         "tag_reference": {
543             "description": "Përshkrim",
544             "on_wiki": "{tag} në wiki.osm.org",
545             "used_with": "përdorur me {type}"
546         },
547         "zoom": {
548             "in": "Zmadhoni",
549             "out": "Zvogëloni"
550         },
551         "streetside": {
552             "view_on_bing": "Shikoje në hartat e Bing",
553             "hires": "Rezolucion i lartë"
554         },
555         "mapillary": {
556             "view_on_mapillary": "Shikoje këtë imazh në Mapilary"
557         },
558         "openstreetcam": {
559             "view_on_openstreetcam": "Shikoje këtë imazh në OpenStreetCam"
560         },
561         "note": {
562             "note": "Shënim",
563             "title": "Editoni shënimin",
564             "anonymous": "anonim",
565             "closed": "(Mbyllur)",
566             "commentTitle": "Komentet",
567             "status": {
568                 "opened": "hapur {when}",
569                 "reopened": "rihapur {when}",
570                 "commented": "komentuar {when}",
571                 "closed": "mbyllur {when}"
572             },
573             "newComment": "Koment i Ri",
574             "inputPlaceholder": "Vendosni një koment për ta ndarë me përdoruesit e tjerë.",
575             "close": "Mbyllni shënimin",
576             "open": "Rihapni shënimin",
577             "comment": "Koment",
578             "close_comment": "Mbyllni dhe Komentoni",
579             "open_comment": "Rihapni dhe Komentoni",
580             "report": "Raportoni",
581             "new": "Shënim i Ri",
582             "save": "Ruani shënimin",
583             "login": "Ju duhet të kyçeni për të ndryshuar apo komentuar në këtë shënim.",
584             "upload_explanation": "Komentet tuaja do të jenë të dukshme publikisht për të gjithë përdoruesit e OpenStreetMap.",
585             "upload_explanation_with_user": "Komentet tuaja si {user} do të jenë të dukshme publikisht tek të jithë përdoruesit e OpenStreetMap."
586         },
587         "help": {
588             "title": "Ndihmë",
589             "key": "H",
590             "help": {
591                 "title": "Ndihmë",
592                 "welcome": "Mirësevini në editorin iD për [OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/). Me këtë editor ju mund të përditësoni OpenStreetMap direkt nga webfaqja juaj.",
593                 "open_data_h": "Të dhëna të hapura",
594                 "open_data": "Editimet që do bëni në këtë hartë do të jenë të dukshme tek çdokush që përdor OpenStreetMap. Editimet tuaja mund të bazohen në dijet vetjake, vëzhgimet tokësore apo imazheritë e mbledhura nga fotot aeriale apo tokësore. Të kopjuarit nga burime komerciale si Google Maps, [është rreptësisht e ndaluar](https://www.openstreetmap.org/copyright).",
595                 "before_start_h": "Përpara se të filloni",
596                 "open_source": "Editori iD është një projekt bashkëpunues me kodburim të hapur dhe ju po përdorni versionin {version} tani. Kodburimi është i disponueshëm [në Github](https://github.com/openstreetmap/iD).",
597                 "open_source_help": "Ju mund të ndihmoni iD duke [përkthyer](https://github.com/openstreetmap/iD/blob/master/CONTRIBUTING.md#translating) ose [të raportoni problematika](https://github.com/openstreetmap/iD/issues)."
598             },
599             "overview": {
600                 "navigation_h": "Navigim",
601                 "features_h": "Karakteristikat e Hartës"
602             },
603             "editing": {
604                 "select_h": "Përzgjidhni",
605                 "multiselect_h": "Përzgjedhje e shumëfishtë",
606                 "multiselect_shift_click": "`{shift}`+{leftclick} klikim me të majtën për të përzgjedhur disa karakteristika së bashku. Kjo e bën më të lehtë për të lëvizur apo fshirë objekte të shumëfishtë.",
607                 "save_h": "Ruaj",
608                 "upload_h": "Ngarkoni",
609                 "keyboard_h": "Shkurtimet e tastierës"
610             },
611             "feature_editor": {
612                 "fields_h": "Fushat",
613                 "tags_h": "Etiketat"
614             },
615             "points": {
616                 "title": "Pikat",
617                 "intro": "*Pikat* mund të përdoren për të paraqitur karakteristika si dyqanet, restorantet dhe monumentet. Ato shënjojnë një vendndodhje specifike dhe përshkruajnë çfarë është atje.",
618                 "add_point_h": "Shtim Pikash",
619                 "add_point": "Për të shtuar një pikë, klikoni butonin {point} **Pikë** në shiritin e menusë mbi hartë, ose shkurtimi nga tastiera tastën `1`. Kjo do ndryshojë kursorin e mausit në simbolin e kryqit.",
620                 "move_point_h": "Zhvendosje e Pikave",
621                 "delete_point_h": "Fshirja e Pikave"
622             },
623             "lines": {
624                 "title": "Vijat"
625             },
626             "areas": {
627                 "title": "Sipërfaqet",
628                 "point_or_area_h": "Pikat apo Sipërfaqet?",
629                 "modify_area_h": "Modifikim i Sipërfaqeve",
630                 "delete_area_h": "Fshirje e Sipërfaqeve"
631             },
632             "notes": {
633                 "title": "Shënimet",
634                 "intro": "*Shënimet* përdoren për të bërë me dije përdoruesit e tjerë që një karakteristikëka nevojë për përmirësime apo ndërhyrje. Shënimet shënjojnë një vendndodhje specifike në hartë. Për të parë shënimet ekzistuese apo për të shtuar një të ri, klikoni {data} panelin e **Të dhënat e hartës** për të aktivizuar shtresën e shënimeve në OpenStreetMap."
635             }
636         },
637         "intro": {
638             "graph": {
639                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
640                 "county": "<value for addr:county>",
641                 "district": "<value for addr:district>",
642                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
643                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
644                 "province": "<value for addr:province>",
645                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
646                 "state": "<value for addr:state>",
647                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
648                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
649                 "countrycode": "al"
650             },
651             "startediting": {
652                 "title": "Filloni të Editoni",
653                 "shortcuts": "Ju mund të shikoni një listë komandash së bashku me shkurtimet e tyre nga tastiera duke shtypur '{key}' tastën.",
654                 "save": "Mos harroni t'i ruani rregullisht ndryshimet tuaja!"
655             }
656         },
657         "shortcuts": {
658             "title": "Shkurtimet e tastierës",
659             "tooltip": "Shfaq në ekran shkurtimet e tastierës",
660             "toggle": {
661                 "key": "?"
662             },
663             "key": {
664                 "alt": "Alt",
665                 "backspace": "Backspace",
666                 "cmd": "Cmd",
667                 "ctrl": "Ctrl",
668                 "delete": "Delete",
669                 "del": "Del",
670                 "end": "End",
671                 "enter": "Enter",
672                 "esc": "Esc",
673                 "home": "Home",
674                 "option": "Option",
675                 "pause": "Pause",
676                 "pgdn": "PgDn",
677                 "pgup": "PgUp",
678                 "shift": "Shift",
679                 "space": "Space"
680             },
681             "browsing": {
682                 "navigation": {
683                     "title": "Navigimi",
684                     "zoom": "Zmadhoni/Zvogëloni"
685                 },
686                 "help": {
687                     "title": "Ndihmë",
688                     "help": "Shfaqni ndihmë/dokumentacionin",
689                     "keyboard": "Shfaq shkurtimet e tastierës"
690                 },
691                 "display_options": {
692                     "background": "Shfaq opsionet e sfondit",
693                     "background_switch": "Rikthehuni tek sfondi i fundit",
694                     "map_data": "Shfaqe opsionet për të dhënat e hartës"
695                 },
696                 "selecting": {
697                     "title": "Duke përzgjedhur karakteristikat",
698                     "select_one": "Përzgjidhni një karakterstikë të vetme",
699                     "select_multi": "Përzgjidhni disa karakterstika"
700                 },
701                 "with_selected": {
702                     "title": "Me karakteristikën e përzgjedhur"
703                 },
704                 "vertex_selected": {
705                     "title": "Me nyjen e përzgjedhur",
706                     "previous": "Kaloni tek nyja paraardhëse",
707                     "next": "Kaloni tek nyja e radhës",
708                     "first": "Kaloni tek nyja e parë",
709                     "last": "Kaloni tek nyja e fundit"
710                 }
711             },
712             "editing": {
713                 "title": "Duke edituar",
714                 "drawing": {
715                     "title": "Duke vizatuar"
716                 },
717                 "operations": {
718                     "move": "Lëvizni karakteristikat e përzgjedhura",
719                     "rotate": "Rrotulloni karakteristikat e përzgjedhura"
720                 },
721                 "commands": {
722                     "title": "Komandat",
723                     "copy": "Kopjoni karakteristikat e përzgjedhura",
724                     "undo": "Zhbëj veprimin e fundit",
725                     "redo": "Ribëj veprimin e fundit",
726                     "save": "Ruaj ndryshimet"
727                 }
728             },
729             "tools": {
730                 "title": "Mjetet"
731             }
732         },
733         "units": {
734             "feet": "{quantity} ft",
735             "miles": "{quantity} mi",
736             "square_feet": "{quantity} sq ft",
737             "square_miles": "{quantity} sq mi",
738             "acres": "{quantity} ac",
739             "meters": "{quantity} m",
740             "kilometers": "{quantity} km",
741             "square_meters": "{quantity} m²",
742             "square_kilometers": "{quantity} km²",
743             "hectares": "{quantity} ha",
744             "area_pair": "{area1} ({area2})",
745             "arcdegrees": "{quantity}°",
746             "arcminutes": "{quantity}′",
747             "arcseconds": "{quantity}″",
748             "north": "N",
749             "coordinate": "{coordinate}{direction}",
750             "coordinate_pair": "{latitude}, {longitude}"
751         },
752         "presets": {
753             "fields": {
754                 "access": {
755                     "options": {
756                         "no": {
757                             "title": "I Ndaluar"
758                         },
759                         "private": {
760                             "title": "Privat"
761                         },
762                         "yes": {
763                             "title": "I Lejuar"
764                         }
765                     },
766                     "types": {
767                         "bicycle": "Biçikleta",
768                         "foot": "Këmbë",
769                         "horse": "Kuaj"
770                     }
771                 },
772                 "address": {
773                     "label": "Adresa",
774                     "placeholders": {
775                         "city": "Qyteti",
776                         "conscriptionnumber": "123",
777                         "country": "Vendi",
778                         "postcode": "Kodi Postar",
779                         "province": "Provinca",
780                         "state": "Shteti",
781                         "street": "rrugë"
782                     }
783                 },
784                 "aerialway/capacity": {
785                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
786                 },
787                 "aerialway/duration": {
788                     "placeholder": "1, 2, 3..."
789                 },
790                 "aerialway/occupancy": {
791                     "placeholder": "2, 4, 8..."
792                 },
793                 "atm": {
794                     "label": "Bankomat"
795                 },
796                 "bench": {
797                     "label": "Stol"
798                 },
799                 "building": {
800                     "label": "Ndërtesa"
801                 },
802                 "capacity": {
803                     "label": "Kapaciteti",
804                     "placeholder": "50, 100, 200..."
805                 },
806                 "country": {
807                     "label": "Vendi"
808                 },
809                 "cycleway": {
810                     "label": "Korsi Biçikletash",
811                     "options": {
812                         "lane": {
813                             "description": "Korsi biçikletash ndarë nga trafiku makinave me një vijë",
814                             "title": "Korsi biçikletash e zakonshme"
815                         },
816                         "none": {
817                             "description": "Pa korsi biçikletash",
818                             "title": "Asnjë"
819                         },
820                         "opposite": {
821                             "description": "Korsi biçikletash dydrejtimshe në një rrugë njëdrejtimshe"
822                         },
823                         "opposite_lane": {
824                             "description": "Korsi biçikletash ne drejtim të kundërt me trafikun",
825                             "title": "Korsi biçikletash në drejtim të kundërt"
826                         },
827                         "share_busway": {
828                             "description": "Korsi e përbashkët për biçikleta dhe autobuzë",
829                             "title": "Korsi biçikletash dhe autobuzësh"
830                         },
831                         "shared_lane": {
832                             "description": "Korsi biçikletash e pandarë nga trafiku makinave",
833                             "title": "Korsi biçikletash e përbashkët"
834                         },
835                         "track": {
836                             "description": "Korsi biçikletash ndarë nga trafiku me një pengesë fizike",
837                             "title": "Rrugë biçikletash"
838                         }
839                     },
840                     "types": {
841                         "cycleway:left": "Anën e majtë",
842                         "cycleway:right": "Anën e djathtë"
843                     }
844                 },
845                 "gender": {
846                     "label": "Gjinja",
847                     "options": {
848                         "female": "Femër",
849                         "male": "Mashkull"
850                     }
851                 },
852                 "internet_access": {
853                     "options": {
854                         "wlan": "Wifi",
855                         "yes": "Po"
856                     }
857                 },
858                 "layer": {
859                     "label": "Shtresë",
860                     "placeholder": "0"
861                 },
862                 "levels": {
863                     "placeholder": "2, 4, 6..."
864                 },
865                 "location": {
866                     "label": "Vendndodhja"
867                 },
868                 "maxheight": {
869                     "placeholder": "4, 4.5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\""
870                 },
871                 "maxspeed": {
872                     "placeholder": "40, 50, 60..."
873                 },
874                 "maxspeed/advisory": {
875                     "placeholder": "40, 50, 60..."
876                 },
877                 "mtb/scale": {
878                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
879                 },
880                 "mtb/scale/uphill": {
881                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
882                 },
883                 "name": {
884                     "label": "Emri"
885                 },
886                 "network_bicycle": {
887                     "options": {
888                         "icn": "Ndërkombëtar",
889                         "lcn": "Lokal",
890                         "ncn": "Kombëtar",
891                         "rcn": "Rajonal"
892                     }
893                 },
894                 "network_foot": {
895                     "options": {
896                         "iwn": "Ndërkombëtar",
897                         "lwn": "Lokal",
898                         "nwn": "Kombëtar",
899                         "rwn": "Rajonal"
900                     }
901                 },
902                 "network_horse": {
903                     "options": {
904                         "ihn": "Ndërkombëtar",
905                         "lhn": "Lokal",
906                         "nhn": "Kombëtar",
907                         "rhn": "Rajonal"
908                     }
909                 },
910                 "piste/difficulty": {
911                     "label": "Vështersia"
912                 },
913                 "second_hand": {
914                     "options": {
915                         "no": "Jo",
916                         "yes": "Po"
917                     }
918                 },
919                 "service/vehicle": {
920                     "label": "Shërbimet"
921                 },
922                 "siren/purpose": {
923                     "label": "Qëllim"
924                 },
925                 "smoking": {
926                     "options": {
927                         "no": "Nuk lejohet duhani askund",
928                         "outside": "Lejuar përjashta",
929                         "separated": "Në zonat ku pihet duhan, të paizoluara fizikisht",
930                         "yes": "Lejuar kudo"
931                     },
932                     "placeholder": "Jo, Ndarë, Po..."
933                 }
934             },
935             "presets": {
936                 "amenity/bus_station": {
937                     "name": "Stacioni i Autobusave"
938                 },
939                 "building/college": {
940                     "name": "Ndërtesa e Kollegjit"
941                 },
942                 "highway": {
943                     "name": "Hekurudhë"
944                 },
945                 "highway/cycleway": {
946                     "name": "Rrugë biçikletash"
947                 },
948                 "highway/elevator": {
949                     "name": "Ashensor"
950                 },
951                 "highway/footway": {
952                     "name": "Rrugë këmbësorësh"
953                 },
954                 "highway/secondary": {
955                     "name": "Rrugë Dytësore"
956                 },
957                 "place/city": {
958                     "name": "Qytet"
959                 },
960                 "power/transformer": {
961                     "name": "Transformator"
962                 },
963                 "railway": {
964                     "name": "Hekurudhë"
965                 },
966                 "railway/abandoned": {
967                     "name": "Hekurudhë E Braktisur"
968                 },
969                 "shop": {
970                     "name": "Dyqan"
971                 },
972                 "shop/bakery": {
973                     "name": "Furrë buke"
974                 },
975                 "shop/clothes": {
976                     "name": "Dyqan Veshjesh"
977                 },
978                 "shop/copyshop": {
979                     "name": "Fotokopje"
980                 },
981                 "shop/dry_cleaning": {
982                     "name": "Pastrim Kimik"
983                 },
984                 "shop/kiosk": {
985                     "name": "Kioskë"
986                 },
987                 "shop/kitchen": {
988                     "name": "Dyqan për Aredim të Kuzhinës"
989                 },
990                 "shop/laundry": {
991                     "name": "Lavanderi"
992                 },
993                 "shop/optician": {
994                     "name": "Okulist"
995                 },
996                 "shop/supermarket": {
997                     "name": "Supermarket"
998                 },
999                 "tourism": {
1000                     "name": "Turizëm"
1001                 },
1002                 "tourism/hotel": {
1003                     "name": "Hotel"
1004                 },
1005                 "tourism/information": {
1006                     "name": "Informacion"
1007                 },
1008                 "tourism/information/map": {
1009                     "name": "Hartë"
1010                 },
1011                 "type/boundary/administrative": {
1012                     "name": "Kufi Administrativ"
1013                 },
1014                 "waterway/canal": {
1015                     "name": "Kanal"
1016                 },
1017                 "waterway/river": {
1018                     "name": "Lumë"
1019                 },
1020                 "waterway/waterfall": {
1021                     "name": "Ujëvarë"
1022                 }
1023             }
1024         },
1025         "imagery": {
1026             "OSM_Inspector-Highways": {
1027                 "attribution": {
1028                     "text": "© Geofabrik GmbH, OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA"
1029                 }
1030             },
1031             "OSM_Inspector-Multipolygon": {
1032                 "attribution": {
1033                     "text": "© Geofabrik GmbH, OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA"
1034                 }
1035             },
1036             "OSM_Inspector-Places": {
1037                 "attribution": {
1038                     "text": "© Geofabrik GmbH, OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA"
1039                 }
1040             },
1041             "kelkkareitit": {
1042                 "attribution": {
1043                     "text": "© Kelkkareitit.fi"
1044                 }
1045             },
1046             "lantmateriet-orto1960": {
1047                 "attribution": {
1048                     "text": "© Lantmäteriet, CC0"
1049                 }
1050             },
1051             "lantmateriet-orto1975": {
1052                 "attribution": {
1053                     "text": "© Lantmäteriet, CC0"
1054                 }
1055             },
1056             "osmse-ekonomiska": {
1057                 "attribution": {
1058                     "text": "© Lantmäteriet"
1059                 }
1060             },
1061             "trafikverket-baninfo": {
1062                 "attribution": {
1063                     "text": "© Trafikverket, CC0"
1064                 }
1065             }
1066         },
1067         "community": {
1068             "bw-facebook": {
1069                 "description": "Faqja e OpenStreetMap në Botswana"
1070             },
1071             "cape-coast-youthmappers": {
1072                 "description": "Na ndiqni në Twitter: {url}"
1073             },
1074             "osm-gh-facebook": {
1075                 "name": "OpenStreetMap Gana në Facebook",
1076                 "description": "Grupi në facebook për njerzit e interesuar në OpenStreetMap"
1077             },
1078             "osm-gh-twitter": {
1079                 "name": "OpenStreetMap Gana në Twitter",
1080                 "description": "Na ndiqni në Twitter: {url}"
1081             },
1082             "OSM-BGD-facebook": {
1083                 "name": "OpenStreetMap Bangladesh",
1084                 "description": "Përmirësoni OpenStreetMap në Bangladesh"
1085             },
1086             "OSM-India-facebook": {
1087                 "description": "Përmirësoni OpenStreetMap në Indi",
1088                 "events": {
1089                     "sotmasia2018": {
1090                         "name": "State of the Map Asia 2018",
1091                         "where": "Indian Institute of Management, Bangalore, India"
1092                     }
1093                 }
1094             },
1095             "OSM-india-twitter": {
1096                 "name": "OpenStreetMap India Twitter"
1097             },
1098             "OSM-MNG-facebook": {
1099                 "name": "OpenStreetMap Mongolia"
1100             },
1101             "OSM-MMR-facebook": {
1102                 "name": "OpenStreetMap Myanmar"
1103             },
1104             "OSM-Nepal-facebook": {
1105                 "name": "OpenStreetMap Nepal",
1106                 "description": "Përmirësoni OpenStreetMap në Nepal"
1107             },
1108             "al-forum": {
1109                 "description": "OpenStreetMap Albania Forum"
1110             },
1111             "al-maptime-tirana": {
1112                 "name": "Maptime Tirana"
1113             },
1114             "al-telegram": {
1115                 "name": "OSM Albania kanali në Telegram ",
1116                 "description": "OpenStreetMap Albania kanali në Telegram "
1117             },
1118             "osm-at": {
1119                 "name": "OpenStreetMap Austria"
1120             },
1121             "it-telegram": {
1122                 "name": "@OpenStreetMapItalia në Telegram"
1123             },
1124             "it-twitter": {
1125                 "description": "Na ndiqni në Twitter: {url}"
1126             },
1127             "OSM-CA-Slack": {
1128                 "description": "Të gjithë janë të mirëpritur! Regjistrohuni në {signupUrl}."
1129             },
1130             "OSM-PE": {
1131                 "name": "OpenStreetMap Peru"
1132             },
1133             "OSM-Twitter": {
1134                 "name": "OpenStreetMap Twitter",
1135                 "description": "Na ndiqni në Twitter: {url}"
1136             },
1137             "OSMF": {
1138                 "name": "Fondacioni OpenStreetMap",
1139                 "events": {
1140                     "sotm2018": {
1141                         "where": "Milano, Itali"
1142                     }
1143                 }
1144             }
1145         }
1146     }
1147 }