]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/nqo.yml
Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / nqo.yml
1 # Messages for N’Ko (ߒߞߏ)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Aboubacar.banamoridou.toure
5 # Author: Lancine.kounfantoh.fofana
6 # Author: Youssoufkadialy
7 ---
8 nqo:
9   time:
10     formats:
11       friendly: '%e %B %Y at %H:%M'
12   helpers:
13     file:
14       prompt: ߞߐߕߐ߮ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ
15     submit:
16       diary_comment:
17         create: ߊ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬
18       diary_entry:
19         create: ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ
20         update: ߟߏ߲ߘߐߦߊߟߌ
21       issue_comment:
22         create: ߡߙߌߣߊ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬
23       message:
24         create: ߊ߬ ߗߋ߫
25       client_application:
26         create: ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ
27         update: ߟߏ߲ߘߐߦߊߟߌ
28       redaction:
29         create: ߛߓߍߦߊߟߌ ߛߌ߲ߘߌ߫
30         update: ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߫
31       trace:
32         create: ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ
33         update: ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߠߊߞߎ߲߬ߘߎ߬
34       user_block:
35         create: ߘߏߙߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫
36         update: ߘߏߙߊ ߘߏ߫ ߟߊߦߟߍ߬
37   activerecord:
38     errors:
39       messages:
40         invalid_email_address: ߊ߬ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ߦߏ߫ ߢ:ߞߏ߲ߘߏ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬
41         email_address_not_routable: ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫
42     models:
43       acl: ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߫
44       changeset: ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫
45       changeset_tag: ߞߍߛߙߋ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫
46       country: ߖߡߊ߬ߣߊ
47       diary_comment: ߕߋ߬ߟߋ߲ ߡߙߌߣߊ߲
48       diary_entry: ߕߋ߬ߟߋ߲ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲
49       friend: ߘߍ߬ߢߐ߲߮
50       issue: ߓߐ߲ߘߊ
51       language: ߞߊ߲
52       message: ߗߋߛߓߍ
53       node: ߘߐ߬ߞߌߛߍ
54       node_tag: ߖߌߝߟߐ ߞߘߎ߬ߜߋ߲
55       notifier: ߦߟߌߣߐߕߊ
56       old_node: ߘߐ߬ߞߌ߬ߛߍ߬ ߞߘߐ
57       old_node_tag: ߖߌߝߟߐ ߞߘߎ߬ߜߋ߲߬ ߞߘߐ
58       old_relation: ߕߍߓߊ߯ߦߊ߫ ߞߘߐ
59       old_relation_member: ߕߍߓߊ߯ߦߊ߫ ߞߘߐ ߛߌ߲߬ߝߏ߲
60       old_relation_tag: ߕߍߓߊ߯ߦߊ߫ ߞߘߐ ߞߍߛߙߋ
61       old_way: ߛߌߟߊ߫ ߞߘߐ
62       old_way_node: ߛߌߟߊ ߞߘߎ߬ߜߋ߲߬ ߞߘߐ
63       old_way_tag: ߛߌߟߊ߫ ߞߘߐ ߞߍߛߙߋ
64       relation: ߕߍߓߊ߯ߦߊ
65       relation_member: ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲
66       relation_tag: ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߞߍߛߙߋ
67       report: ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ
68       session: ߥߎ߬ߛߎ
69       trace: ߣߐ߭
70       tracepoint: ߣߐ߬ߞߊ߬ߒ߬ߓߌߟߊ
71       tracetag: ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߙߋ ߞߐ߫
72       user: ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ
73       user_preference: ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߦߟߌߡߊߛߙߋ
74       user_token: ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߖߐߟߐ߲ߞߐ
75       way: ߛߌߟߊ
76       way_node: ߛߌߟߊ ߘߐ߬ߞߌߛߍ
77       way_tag: ߛߌߟߊ ߞߍߛߙߋ
78     attributes:
79       client_application:
80         name: ߕߐ߮ (ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲)
81         url: ߟߥߊߟߌߟߊ߲ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߕߊ߲ߓߊ߲ URL (ߘߌߦߊߜߏߦߊ)
82         callback_url: ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ URL ߞߟߌߟߌ ߡߊߛߊ߬ߦߌ
83         support_url: URL ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲
84         allow_read_prefs: ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬
85         allow_write_prefs: ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
86         allow_write_diary: ߕߋ߬ߟߋ߲ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߡߙߌߣߊ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߋߙߌ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫
87         allow_write_api: ߔߊ߬ߔߘߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
88         allow_read_gpx: ߊ߬ߟߎ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ GPS ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬
89         allow_write_gpx: GPS ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬
90         allow_write_notes: ߦߙߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲
91       diary_comment:
92         body: ߝߊ߬ߘߌ
93       diary_entry:
94         user: ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ
95         title: ߝߐߡߊ
96         latitude: ߦߙߐ ߘߟߊߕߍ߯ߦߊ߫
97         longitude: ߘߎ߰ߕߍ߬ߟߍ߲߬ߦߊ
98         language: ߞߊ߲
99       friend:
100         user: ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ
101         friend: ߘߍ߬ߢߐ߲߮
102       trace:
103         user: ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ
104         visible: ߦߋߕߊ
105         name: ߞߐߕߐ߮ ߕߐ߮
106         size: ߢߊ߲ߞߊ߲
107         latitude: ߓߊߙߌ
108         public: ߝߘߏ߬ߓߊ
109         description: ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ
110         gpx_file: GPX ߞߐߕߐ߮ ߟߊߦߟߍ߬
111         visibility: ߦߋߟߌ
112         tagstring: ߘߎ߲ߛߓߍ ߟߎ߬
113       message:
114         sender: ߗߋߓߊ߮
115         title: ߝߐߡߊ
116         body: ߝߊ߬ߘߌ
117         recipient: ߟߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߕߊ
118       user:
119         email: ߢ:ߞߏ߲ߘߏ
120         display_name: ߕߐ߮ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫
121         description: ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ
122         languages: ߞߊ߲ ߠߎ߬
123         pass_crypt: ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲
124         pass_crypt_confirmation: ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߊߛߙߋߦߊ߫
125   datetime:
126     distance_in_words_ago:
127       half_a_minute: ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߕߟߊ߫ ߞߘߐ߫
128   editor:
129     default: ߓߐߛߎ߲ (ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ %{name})
130     id:
131       name: iD
132       description: ID (ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫)
133     remote:
134       name: ߥߎߟߊߟߡߊߡߙߊߟߊ߲
135   auth:
136     providers:
137       none: ߝߏߦߊ߲߫
138       openid: ߏߔߌ߲ ID
139       google: ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ
140       facebook: ߝߋߛߑߓߎߞ
141       windowslive: ߥߌ߲ߘߏߛ ߟߊ߯ߌߝ߭
142       wikipedia: ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ
143   api:
144     notes:
145       comment:
146         opened_at_html: ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ %{when}
147         opened_at_by_html: ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ %{when} %{user} ߓߟߏ߫
148         commented_at_html: ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ %{when}
149         commented_at_by_html: ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ %{when} %{user} ߓߟߏ߫
150       rss:
151         opened: ߞߟߏߜߍ߫ ߞߎߘߊ߫ (%{place} ߘߊߝߍ߬})
152         commented: ߡߙߌߣߊ߲߫ ߞߎߘߊ߫ (%{place} ߘߊߝߍ߬)
153         closed: ߞߟߏߜߍ߫ ߘߊߕߎ߲߯ߣߍ߲ (%{place} ߘߊߝߍ߬)
154       entry:
155         comment: ߡߙߌߣߊ߲
156   browse:
157     created: ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲
158     closed: ߘߊߕߎ߲߯ߣߍ߲
159     created_html: ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲ <abbr title='%{title}'></abbr>%{time}
160     closed_html: ߘߊߕߎ߲߯ߣߍ߲ <abbr title='%{title}'></abbr>%{time}
161     created_by_html: ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲ <abbr title='%{title}'></abbr>%{time}%{user}
162     in_changeset: ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫
163     anonymous: ߕߐ߯ߒߕߊ߲
164     part_of: ߝߊ߲߭ ߘߏ߫
165     download_xml: XML ߟߊߖߌ߰ ߌ ߞߎ߲߬
166     view_history: ߘߐ߬ߝߐ ߘߐߜߍ߫
167     view_details: ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߟߌ ߘߐߜߍ߫
168     location: ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ
169     changeset:
170       title: 'ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲: %{id}'
171       belongs_to: ߛߓߍߦߟߊ
172       changesetxml: XML ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫
173       join_discussion: ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߫ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߙߌߣߊ߲߫ ߦߌߘߊ ߘߐ߫
174       discussion: ߘߊߘߐߖߊߥߏ
175     way:
176       title_html: 'ߛߌߟߊ: %{name}'
177       history_title_html: 'ߛߌߟߊ ߘߐ߬ߝߐ: %{name}'
178     relation:
179       title_html: 'ߕߍߓߊ߯ߦߊ: %{name}'
180       history_title_html: 'ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ: %{name}'
181       members: ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬
182     relation_member:
183       type:
184         node: ߘߐ߬ߞߌߛߍ
185         way: ߛߌߟߊ
186         relation: ߕߍߓߊ߯ߦߊ
187     containing_relation:
188       entry_html: ߕߍߓߊ߯ߦߊ %{relation_name}
189       entry_role_html: ߕߍߓߊ߯ߦߊ %{relation_role} %{relation_name} ߘߌ߫
190     not_found:
191       sorry: 'ߤߊߞߍ߬ߕߏ߫߸ %{type} #%{id} ߕߍߣߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫.'
192       type:
193         node: ߘߐ߬ߞߌߛߍ
194         way: ߛߌߟߊ
195         relation: ߕߍߓߊ߯ߦߊ
196         changeset: ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫
197         note: ߦߟߌߣߐ
198     timeout:
199       sorry: ߤߊߞߍ߬ߕߏ߫߸ %{type} ߕߊ߫ ߓߟߏߡߟߊ ߡ.ߟ %{id} ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߥߛߎ߬ߖߊ߲߫ ߕߵߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲
200         ߠߊ߫.
201       type:
202         node: ߘߐ߬ߞߌߛߍ
203         way: ߛߌߟߊ
204         relation: ߕߍߓߊ߯ߦߊ
205         changeset: ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲
206         note: ߘߐ߬ߞߌߛߍ
207     redacted:
208       type:
209         way: ߛߌߟߊ
210         relation: ߕߍߓߊ߯ߦߊ
211     start_rjs:
212       load_data: ߓߟߏߡߟߊ ߟߊߢߎ߲߫
213       loading: ߟߊ߬ߢߎ߲߬ߠߌ߲...
214     tag_details:
215       tags: ߘߎ߲ߛߓߍ ߟߎ߬
216       wiki_link:
217         key: ߥߞߌ ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ߟߌ߬ ߞߐߜߍ %{key} ߘߎ߲ߛߓߍ ߦߋ߫
218         tag: ߥߞߌ ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ߟߌ߬ ߞߐߜߍ %{key}=%{value} ߘߎ߲ߛߓߍ ߦߋ߫
219       wikidata_link: '%{page} ߞߣߐߘߐ ߥߞߌߘߕߊ ߞߊ߲߬'
220       wikipedia_link: '%{page} ߦߌߟߡߊ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߞߊ߲߬'
221       wikimedia_commons_link: '%{page} ߞߣߐߘߐ ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ߫ ߞߐߡߐ߲ ߞߊ߲߬'
222       telephone_link: ߞߟߌߟߌ %{phone_number}
223       colour_preview: ߞߐ߬ߟߐ %{colour_value} ߢߍߕߊ
224     note:
225       title: 'ߦߟߌߣߐ: %{id}'
226       new_note: ߦߟߌߣߐ߫ ߞߎߘߊ߫
227       description: ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ
228       open_title: ߦߟߌߣߐ߫ ߢߊߓߐߓߊߟߌ %{note_name}
229       closed_title: ߦߟߌߣߐ߫ ߢߊߓߐߣߍ߲ %{note_name}
230       hidden_title: ߦߟߌߣߐ߫ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ %{note_name}
231       opened_by_html: ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ %{user}<abbr title='%{exact_time}'>%{exact_time}%{when}</abbr>
232         ߟߋ߬ ߓߟߏ߫
233       opened_by_anonymous_html: ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߐ߯ߒߕߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏ߫ <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
234       report: ߞߟߏߜߍ ߣߌ߲߬ ߠߊߞߏߝߐ߫
235     query:
236       title: ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫
237       introduction: ߡߊߔ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߌ ߡߊߛߘߎ߬ߧߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߌ ߟߎ߫ ߢߌߣߌ߲߫.
238       nearby: ߕߙߐ߬ߝߍ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߌ
239   changesets:
240     changeset_paging_nav:
241       showing_page: ߞߐߜߍ %{page}
242       next: ߟߊ߬ߕߎ߲߰ߠߊ»
243       previous: ߟߊ߬ߕߎ߲߰ߠߊ ߟߎ߬
244     changeset:
245       anonymous: ߕߐ߯ߒߕߊ߲
246       no_edits: (ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬)
247       view_changeset_details: ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߟߌ ߘߐߜߍ߫
248     changesets:
249       id: ID
250       saved_at: ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߫
251       user: ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ
252       comment: ߡߙߌߣߊ߲
253       area: ߦߙߐ
254     index:
255       title: ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫
256       title_user: '%{user} ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫'
257       title_friend: ߒ ߕߋߙߌ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫
258       title_nearby: ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߛߌ߬ߢߐ߲߰ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫
259       empty: ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߡߊ߬ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߬ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫
260       empty_area: ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߡߊ߬ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߬ ߕߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫.
261       empty_user: ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߓߟߏ߫
262       no_more: ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬
263       no_more_area: ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.
264       no_more_user: ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߓߟߏ߫
265       load_more: ߘߏߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊߢߎ߲߫
266   diary_entries:
267     new:
268       title: ߕߋ߬ߟߋ߲ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ
269     form:
270       subject: 'ߝߐߡߊ:'
271       body: 'ߝߊ߬ߘߌ:'
272       language: 'ߞߊ߲:'
273       location: 'ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ:'
274       latitude: ߓߊߙߌ
275       use_map_link: ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫
276     index:
277       title: ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߋ߬ߟߋ߲
278       title_friends: ߕߋߙߌ ߟߎ߬ ߕߋ߬ߟߋ߲
279       title_nearby: ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߋ߬ߟߋ߲
280       user_title: '%{user} ߕߋ߬ߟߋ߲'
281       in_language_title: '%{language} ߕߋ߬ߟߋ߲ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬'
282       new: ߕߋ߬ߟߋ߲ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ
283       new_title: ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߒ ߕߋ߬ߟߋ߲ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߘߐ߫
284       my_diary: ߒ ߕߋ߬ߟߋ߲
285       no_entries: ߕߋ߬ߟߋ߲ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ߣߐ߬ ߟߎ߬ ߕߴߦߋ߲߬
286       recent_entries: ߕߋ߬ߟߋ߲ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ߣߐ ߞߐߟߕߊ ߟߎ߬
287       older_entries: ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬
288       newer_entries: ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊߟߡߊ ߟߎ߬
289     edit:
290       title: ߕߋ߬ߟߋ߲ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
291       marker_text: ߕߋ߬ߟߋ߲ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߎ߬
292     show:
293       title: '%{user} ߕߋ߬ߟߋ߲|%{title}'
294       user_title: '%{user} ߕߋ߬ߟߋ߲'
295       leave_a_comment: ߡߙߌߣߊ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫
296       login_to_leave_a_comment_html: '%{login_link} ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߡߙߌߣߊ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫'
297       login: ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߫
298     no_such_entry:
299       title: ߕߋ߬ߟߋ߲ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߎ߮ ߏ߬ ߕߴߦߋ߲߬
300       heading: 'ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬ id: %{id} ߘߌ߫'
301     diary_entry:
302       posted_by_html: ߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ %{link_user} ߓߟߏ߫ %{created} %{language_link}
303         ߟߋ߬ ߞߊ߲߬
304       comment_link: ߡߙߌߣߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
305       reply_link: ߗߋߛߓߍ ߗߋ߫ ߛߓߍߦߟߊ ߡߊ߬
306       edit_link: ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
307       hide_link: ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߲߬ ߢߡߊߘߏ߲߰
308       unhide_link: ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߲߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߓߐ߫
309       confirm: ߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫
310       report: ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊߞߏߝߐ߫
311     diary_comment:
312       comment_from_html: ߡߙߌߣߊ߲ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ %{link_user} ߟߊ߫ %{comment_created_at} ߘߐ߫
313       hide_link: ߡߙߌߣߊ߲ ߣߌ߲߬ ߢߡߊߘߏ߲߰
314       unhide_link: ߡߙߌߣߊ߲ ߣߌ߲߬ ߥߣߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲ ߓߐ߫
315       confirm: ߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫
316       report: ߡߙߌߣߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊߞߏߝߐ߫
317     location:
318       location: 'ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ:'
319       view: ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ
320       edit: ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
321     feed:
322       user:
323         title: ߏߔߌ߲ߛߕߑߙߌߕߑߡߊߔ %{user} ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬
324         description: ߏߔߌ߲ߛߕߑߙߌߕߑߡߊߔ %{user} ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬
325       language:
326         title: ߏߔߌ߲ߛߕߑߙߌߕߑߡߊߔ ߕߋ߬ߟߋ߲ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ %{language_name} ߘߐ߫
327         description: ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߏߔߌ߲ߛߕߑߙߌߕߑߡߊߔ
328           ߞߊ߲߬ %{language_name} ߘߐ߫
329       all:
330         title: ߏߔߌ߲ߛߕߑߙߌߕߑߡߊߔ ߕߋ߬ߟߋ߲ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬
331         description: ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߏߔߌ߲ߛߕߑߙߌߕߑߡߊߔ ߞߊ߲߬
332     comments:
333       has_commented_on: '%{display_name} ߟߎ߫ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߌߣߊ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ߲ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ߣߐ
334         ߟߎ߫ ߞߊ߲߬'
335       post: ߗߋߓߏ߲
336       comment: ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ
337       newer_comments: ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ ߞߎߘߊ ߟߎ߬
338       older_comments: ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬
339   friendships:
340     make_friend:
341       heading: ' ߞߊ߬ %{user} ߞߍ߫ ߌ ߕߋߙߌ ߘߌ߫؟'
342       button: ߞߍ߫ ߕߋߙߌ ߘߌ߫
343       success: '%{name} ߓߘߊ߫ ߞߴߌ ߕߋߙߌ ߘߌ߫߹'
344       failed: ߤߊߞߍ߬ߕߏ߫߸ %{name} ߓߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߕߋߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫
345       already_a_friend: ߌ ߕߋߙߌ ߟߋ߬ ߦߋ߫ %{name} ߘߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫
346     remove_friend:
347       heading: ߡߍ߲ ߕߴߌ ߕߋߙߌ߫ ߘߌ߫ %{user}؟
348       button: ߌ ߕߋߙߌ߫ ߕߍ߫
349       success: '%{name} ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߓߐ߫ ߟߴߌ ߕߋߙߌߦߊ ߟߊ߫'
350       not_a_friend: '%{name} ߕߴߌ ߕߋߙߌ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫.'
351   geocoder:
352     search:
353       title:
354         latlon_html: ߞߐߝߟߌ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ <a href="https://openstreetmap.org/">ߞߣߐߟߊ</a>
355         ca_postcode_html: ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ <a href="https://geocoder.ca/">ߘߎ߱ߘߏߞߊ߲</a>
356         osm_nominatim_html: ߞߐߝߟߌ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">ߏߔߌ߲ߛߕߑߙߌߕߑߡߊߔ</a>
357           ߟߊ߫
358         geonames_html: ߞߐߝߟߌ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ <a href="http://www.geonames.org/">ߘߎ߱ߕߐ߮</a>
359           ߟߊ߫
360         osm_nominatim_reverse_html: ߞߐߝߟߌ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">ߕߐ߯ߦߊߟߌ</a>
361           ߟߊ߫
362         geonames_reverse_html: ߞߐߝߟߌ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ <a href="http://www.geonames.org/">ߘߎ߱ߕߐ߮</a>
363     search_osm_nominatim:
364       prefix:
365         aerialway:
366           cable_car: ߘߎ߲ߞߎߟߎ߲
367         aeroway:
368           hangar: ߜߕߊ
369           parking_position: ߟߐ߬ߟߌ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ
370           runway: ߓߏ߬ߙߌ߬ ߛߌߟߊ
371           taxiway: ߥߊߛߌߥߊߟߌ߫ ߛߌߟߊ
372         amenity:
373           bank: ߜߍߓߏ߲
374           bar: ߡߌ߲߬ߓߏ߲
375           bbq: BBQ
376           bicycle_repair_station: ߣߍ߰ߛߏ߬ ߘߐ߬ߓߍ߲߬ ߦߌߟߊ
377           biergarten: ߢߐ߬ߘߟߐ ߣߊߞߐ
378           boat_rental: ߕߊߞߎߟߎ߲߫ ߛߎߝߙߎ߫ ߦߙߐ
379           bus_station: ߞߎߟߎ߲ߓߏ߲߫ ߟߐ߫ ߦߙߐ
380           cafe: ߞߊߝߋ
381           car_rental: ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߛߎ߬ߝߙߎ߬ ߦߙߐ
382           car_wash: ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߞߏ߬ ߦߌߟߊ
383           childcare: ߘߋ߲ߣߍ߲߫ ߠߊߡߙߊ߫ ߦߌߟߊ
384           clinic: ߓߎ߬ߙߋ (ߞߑߟߣߌߞ)
385           clock: ߕߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲
386           college: ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ
387           dentist: ߢߌ߲߫ ߘߊ߲ߘߊ
388           doctors: ߘߊ߲ߘߟߊ ߟߎ߫
389           drinking_water: ߖߌ߫ ߡߌ߲߬ߕߊ
390           driving_school: ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ
391           embassy: ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߊ
392           fire_station: ߕߊ߫ ߟߊߛߟߊ ߟߎ߬
393           fountain: ߕߋ߲߬ߞߋ
394           fuel: ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߕߊ
395           hospital: ߘߊ߲ߘߊߛߏ
396           internet_cafe: ߓߟߐߟߐ߫ ߞߊߝߋ
397           language_school: ߞߊ߲߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ
398           library: ߛߓߍߘߊ
399           marketplace: ߟߐ߯ߝߍ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ
400           mobile_money_agent: ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߥߏߘߌ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ
401           money_transfer: ߥߏߘߌ߫ ߟߕߊߡߌ߲߫ ߦߙߐ
402           motorcycle_parking: ߔߏߔߏ߫ ߟߊߟߐ߬ ߦߌߟߊ
403           music_school: ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ
404           nightclub: ߘߐ߲߬ߓߏ߲
405           parking: ߞߐ߲߬ߛߏ߬ߜߘߋ
406           pharmacy: ߓߊߛߌߓߏ߲
407           police: ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ
408           prison: ߥߛߎߓߏ߲
409           public_building: ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߏ߲
410           restaurant: ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ߦߙߐ
411           school: ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ
412           shower: ߢߍ߲߮
413           swimming_pool: ߣߊߡߎ߲ߠߌ߲߫ ߘߟߊ
414           taxi: ߥߊߟߌߥߊߟߌ
415           telephone: ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲
416           theatre: ߓߙߊߘߐߦߊ
417           toilets: ߢߍ߲߮
418           townhall: ߛߏߕߌ߯ߘߊ
419           university: ߖߊ߯ߓߘߊ
420           veterinary: ߓߌߦߊ߲ߘߊ߲ߘߟߊ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ
421           village_hall: ߕߏ߯ߘߊ ߛߏߕߌ߯ߟߊ߫
422           waste_basket: ߢߡߊ߬ߞߍ߬ߝߋ߲
423           waste_disposal: ߢߡߊ߬ߘߊ߲߬ߘߊ߫ ߦߌߟߊ
424           waste_dump_site: ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߞߎ߲
425           weighbridge: ߖߌߘߊ߲ߕߊ߫ ߛߍ߲
426         boundary:
427           protected_area: ߦߙߐ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲
428         bridge:
429           suspension: ߛߍ߲߫ ߠߊߘߎ߲ߣߍ߲
430           "yes": ߛߍ߲
431         building:
432           hangar: ߜߕߊ
433           hospital: ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߓߏ߲
434           hotel: ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߲
435           house: ߟߎ
436           public: ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߏ߲
437           school: ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ
438           university: ߖߊ߯ߓߘߊ ߓߏ߲
439         craft:
440           electrician: ߢߎߡߍߦߟߊ
441           electronics_repair: ߢߎߡߍ߫ ߘߐߓߍ߲߫ ߦߙߐ
442           painter: ߓߐߙߐ߲ߦߟߊ
443           photographer: ߖߌ߬ߦߕߊ߬ߟߊ
444           plumber: ߘߎ߰ߡߊ߬ߟߊ߬ߟߊ
445           shoemaker: ߛߊ߬ߡߘߊ߬ ߘߐ߬ߓߍ߲߬ߠߊ
446           tailor: ߞߙߊߟߌߟߊ
447         highway:
448           bus_stop: ߞߎߟߎ߲ߓߏ߲߫ ߘߟߐߦߙߐ
449           construction: ߝߏ߲߬ߘߏ ߡߍ߲ ߓߐ ߦߴߌ ߘߐ߫
450           road: ߛߌߟߊ
451           secondary: ߛߌߟߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲
452           secondary_link: ߛߌߟߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲
453           unclassified: ߛߌߟߊ߫ ߛߙߊߛߌ߰ߓߊߟߌ
454           "yes": ߛߌߟߊ
455         historic:
456           castle: ߖߌ߲߬ߓߏ߲
457           church: ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲
458           house: ߟߎ
459           monument: ߝߙߎߕߎ
460           tomb: ߛߊ߬ߙߌ
461           tower: ߛߊ߲ߓߏ߲
462           "yes": ߘߐ߬ߝߐ ߞߍߦߙߐ
463         junction:
464           "yes": ߓߍ߲߬ߕߍ
465         landuse:
466           cemetery: ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߏ
467           farm: ߝߏ߬ߘߏ
468           forest: ߕߎ
469           military: ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲
470           mine: ߘߊ߬ߡߊ߲
471           railway: ߣߍ߰ߛߌߟߊ
472         leisure:
473           fishing: ߘߏߟߋ߲ߓߌߟߊ߫ ߦߙߐ
474           fitness_centre: ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲
475           garden: ߣߊߞߐ
476           horse_riding: ߛߏ߬ ߓߏߙߌ
477           nature_reserve: ߛߎ߲ߞߎ߲ ߦߙߐ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲
478           sports_centre: ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ ߕߊ߲ߓߊ߲
479           swimming_pool: ߣߊߥߎߠߌ߲߫ ߘߟߊ
480         man_made:
481           bridge: ߛߍ߲
482           telescope: ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲
483           tower: ߛߊ߲ߓߏ߲
484           water_tower: ߖߌߡߣߐ
485           works: ߝߊ߲ߓߏ߲
486           "yes": ߡߐ߱ ߛߌ߲ߘߟߌߣߐ
487         military:
488           airfield: ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲
489         natural:
490           forest: ߕߎ
491           hill: ߞߎ߬ߙߎ
492           island: ߕߌ߲
493           sand: ߕߌ߬ߢߍ
494           tree: ߦߙߌߖߎ
495           valley: ߝߏ߲ߝߊ߲
496           water: ߖߌ
497           wetland: ߦߙߐ߫ ߦߌߟߌ߲ߣߍ߲
498           wood: ߦߙߌ
499         office:
500           government: ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ
501           ngo: ߛ.ߘ.ߞ ߛߓߍߘߊ
502           telecommunication: ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߱ߡߊ ߛߓߍߘߊ
503           "yes": ߛߓߍߘߊ
504         place:
505           country: ߖߡߊ߬ߣߊ
506           farm: ߝߏ߬ߘߏ
507           house: ߟߎ
508           houses: ߟߎ ߟߎ߬
509           island: ߕߌ߲
510           region: ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
511           sea: ߞߐ߰ߖߌ
512           state: ߞߊ߬ߝߏ
513           town: ߛߏ
514           village: ߓߎ߬ߘߊ
515           "yes": ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ
516         railway:
517           abandoned: ߣߍ߰ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲
518           construction: ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߏ߲߫ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫
519           halt: ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߟߐ߬ߦߙߐ
520           junction: ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߓߍ߲߬ߕߍ
521           stop: ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߟߐ߬ߦߙߐ
522         shop:
523           art: ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߛߎ߲ߞߎ߲
524           bag: ߓߘߐ߬ ߝߎ߲ߞߎ߲
525           bakery: ߓߙߎߜߊߛߌ߫ ߦߙߐ
526           bicycle: ߣߍ߰ߛߏ߬ ߝߎ߲ߞߎ߲
527           books: ߞߝߊ߬ ߝߎ߲ߞߎ߲
528           boutique: ߝߎ߲ߞߎ߲
529           car: ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߝߎ߲ߞߎ߲
530           car_parts: ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲
531           car_repair: ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߘߐ߬ߓߍ߲߬ ߦߌߟߊ
532           clothes: ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߝߎ߲ߞߎ߲
533           coffee: ߞߊߝߋ߫ ߝߎ߲ߞߎ߲
534           computer: ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߝߎ߲ߞߎ߲
535           cosmetics: ߡߊ߬ߡߎ߲߬ߕߟߎ ߝߎ߲ߞߎ߲
536           e-cigarette: ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߛߙߊߡߟߋߞߋ ߝߎ߲ߞߎ߲
537           electronics: ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߝߎ߲ߞߎ߲
538           erotic: ߋߙߏߕߌߞ ߝߎ߲ߞߎ߲
539           gas: ߥߊߦߌ߲߫ ߝߎ߲ߞߎ߲
540           hairdresser: ߞߎ߲߬ ߘߐ߬ߓߍ߲߬ ߦߌߟߊ
541           hardware: ߛߎ߲ߝߘߍ߫ ߝߎ߲ߞߎ߲
542           health_food: ߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ߓߊߟߏ ߟߎ߬ ߝߎ߲ߞߎ߲
543           kitchen: ߜߊ߬ߞߣߐ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߎ߲ߞߎ߲
544           massage: ߗߋߛߓߍ
545           mobile_phone: ߓߟߏߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߎ߲ߞߎ߲
546           motorcycle: ߔߏߔߏ߫ ߝߎ߲ߞߎ߲
547           motorcycle_repair: ߔߏߔߏ߫ ߘߐߓߍ߲߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߝߎ߲ߞߎ߲
548           music: ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߝߎ߲ߞߎ߲
549           musical_instrument: ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ ߡߎߙߊ߲ ߠߎ߬
550           nutrition_supplements: ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߟߊ ߟߎ߫
551           supermarket: ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߟߐ߯ߝߍ
552           tailor: ߞߙߊߟߌߟߊ
553           tattoo: ߥߍ߬ߢߍ߲ ߝߎ߲ߞߎ߲
554           tea: ߕߋ߫ ߝߎ߲ߞߎ߲
555           tobacco: ߖߊ߲߬ߓߊ߬ ߝߎ߲ߞߎ߲
556           tyres: ߞߐ߲߬ߡߘߊ߬ ߝߎ߲ߞߎ߲
557           variety_store: ߢߌ߰ߡߌ߬ߢߊ߰ߡߊ߬ ߝߎ߲ߞߎ߲
558           video: ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ ߝߎ߲ߞߎ߲
559           video_games: ߕߏߟߏ߲߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߝߎ߲ߞߎ߲
560           wholesale: ߥߊߝߎߟߌ߫ ߝߎ߲ߞߎ߲
561           wine: ߖߊ߬ߓߌ߬ߙߋ߲߬ ߘߟߐ ߝߎ߲ߞߎ߲
562           "yes": ߝߎ߲ߞߎ߲
563         tourism:
564           hotel: ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߲
565           museum: ߗߍߓߏ߲
566           zoo: ߥߘߊߓߊ ߝߟߍ߫ ߛߏ
567         waterway:
568           river: ߓߊ
569           waterfall: ߖߌ߫ ߛߎߙߎ߲ߘߎ
570           "yes": ߖߛߌߟߊ
571       admin_levels:
572         level2: ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߐߕߏ߲
573         level4: ߞߊ߬ߝߏ ߓߐߕߏ߲
574         level5: ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߓߐߕߏ߲
575         level6: ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߐߕߏ߲
576         level8: ߛߏ ߓߐߕߏ߲
577         level9: ߕߏߘߊ ߓߐߕߏ߲
578       types:
579         towns: ߛߏ
580         places: ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ
581     results:
582       no_results: ߞߐߝߟߌ߫ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬
583       more_results: ߞߐߝߟߌ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬
584   issues:
585     index:
586       title: ߓߐ߲ߘߊ ߟߎ߫
587       select_type: ߛߎ߯ߦߊ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߫
588       search: ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲
589       search_guidance: ߓߐ߲ߘߊ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫
590       user_not_found: ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߏ߬ ߕߴߦߋ߲߬
591       issues_not_found: ߒ߬ߒ߫ ߓߐ߲ߘߊ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫
592       states:
593         ignored: ߊ߬ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫
594         open: ߊ߬ ߟߊߞߊ߬
595         resolved: ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߢߊߓߐ߫
596     update:
597       provide_details: ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߛߐ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫
598     show:
599       resolve: ߊ߬ ߢߊߓߐ߫
600       ignore: ߊ߬ ߡߋߓߌ߬ߟߊ߫
601       reopen: ߊ߬ ߟߊߞߊ߬ ߕߎ߲߯
602   reports:
603     new:
604       categories:
605         diary_entry:
606           other_label: ߘߏ߫ ߜߘߍ߫
607         user:
608           other_label: ߘߏ߫ ߜߘߍ߫
609   layouts:
610     logo:
611       alt_text: ߏߔߌ߲ߛߑߕߙߌߕߑߡߊߔ ߛߌ߲ߞߐ߲
612     home: ߕߊ߯ ߛߏ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫
613     logout: ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲ ߓߐ߫
614     log_in: ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߫
615     log_in_tooltip: ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫
616     sign_up: ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߟߊߞߊ߬
617     start_mapping: ߔߊ߬ߔߘߊ߬ ߡߊ߬ߝߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬
618     sign_up_tooltip: ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊߞߊ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬
619     edit: ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲
620     history: ߘߐ߬ߝߐ
621     export: ߟߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ
622     issues: ߓߐ߲ߘߊ ߟߎ߫
623     data: ߓߟߏߡߟߊ
624     export_data: ߓߟߏߡߟߊ ߟߊߝߏ߬ߦߌ߬
625     gps_traces: GPS ߣߐ߬ߣߐ߬ߟߌ
626     gps_traces_tooltip: GPS ߜߙߋ߬ߓߐ߬ߟߌ ߘߊߘߐߓߍ߲߬
627     user_diaries: ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߕߋߟߋ߲ ߠߎ߬
628     user_diaries_tooltip: ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߕߋ߬ߟߋ߲ ߦߋ߫
629     edit_with: ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ %{editor} ߘߌ߫
630     tag_line: ߥߞߌ ߛߙߊ߬ߓߊߟߌ ߘߎߢߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ
631     intro_header: ߌ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫ ߏߔߌ߲߫ ߛߕߑߙߌߕ ߡߊߔ ߞߊ߲߬߹
632     intro_text: ߏߔߌ߲߫ ߛߕߑߙߌߕ ߡߊߔ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬
633       ߓߟߏ߫ ߦߏ߫ ߌߟߋ߸ ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߘߤߊ߬ߟߌ߫ ߘߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫.
634     intro_2_create_account: ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߘߊߦߟߍ߬
635     partners_ucl: UCL
636     help: ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲
637     about: ߞߊ߬ ߓߍ߲߬
638     copyright: ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߤߊߞߍ
639     community: ߘߍ߬ߘߊ
640     make_a_donation:
641       text: ߣߌ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫
642     learn_more: ߘߏߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬
643     more: ߡߊ߬ߞߊ߬ߝߏ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬
644   user_mailer:
645     diary_comment_notification:
646       subject: '[ߏߔߌ߲ߛߑߕߙߌߕߑߡߊߔ] %{user} ߓߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߡߓߊߟߌߡߊ߫'
647       hi: ߌ ߣߌ߫ ߗߋ߫ %{to_user}.
648       header: '%{from_user} ߓߘߊ߫ ߏߔߌ߲ߛߑߕߙߌߕߑߡߊߔ ߕߋ߬ߟߋ߲ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߡߓߊߟߌߡߊ߫ ߝߐߡߊ
649         %{subject} ߘߌ߫'
650     signup_confirm:
651       subject: '[ߏߔߌ߲ߛߑߕߙߌߕߑߡߊߔ] ߌ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫ ߏߔߌ߲ߛߑߕߙߌߕߑߡߊߔ ߞߊ߲߬'
652       greeting: ߌ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߦߋ߲߬߹
653       created: ߡߐ߱ ߘߏ߫ (ߖߌ߱ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߴߌ ߘߐ߫) ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ %{site_url} ߞߊ߲߬.
654       confirm: 'ߦߋ߬ߣߴߊ߲ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߌ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫
655         ߞߏ߫ ߡߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߲߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߦߴߌߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߘߐ߫
656         ߛߘߌߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߟߊߛߙߋߦߊ߫:'
657       welcome: ߣߴߌ ߓߊ߲߫ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߘߴߌ ߡߊߛߐ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ ߡߊ߬ߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ߫
658         ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߛߴߌ ߘߴߊ߬ ߘߐߝߘߊ߫.
659     email_confirm:
660       subject: '[[ߏߔߌ߲ߛߑߕߙߌߕߑߡߊߔ]] ߌ ߟߊ߫ ߢ:ߞߏ߲ߘߏ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߊߛߙߋߦߊ߫'
661     email_confirm_plain:
662       greeting: ߌ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬߸
663       hopefully_you: ߡߐ߱ ߘߏ߫ (ߖߌ߱ ߟߊߣߴߌ ߘߐ߫) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢ:ߞߏ߲ߘߏ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮
664         ߟߊߛߙߋߦߊ߫ %{server_url} ߘߐ߫ %{new_address} ߟߊ߫.
665       click_the_link: ߣߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߌߟߋ ߘߌ߫߸ ߘߎ߰ߟߊ߬ߘߐ߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲
666         ߟߊߛߙߋߦߊ߫.
667     email_confirm_html:
668       greeting: ߌ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬߸
669       hopefully_you: ߡߐ߱ ߘߏ߫ (ߖߌ߱ ߟߊߣߴߌ ߘߐ߫) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢ:ߞߏ߲ߘߏ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮
670         ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ %{server_url} ߘߐ߫ %{new_address} ߟߊ߫.
671       click_the_link: ߣߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߌߟߋ ߘߌ߫߸ ߘߎ߰ߟߊ߬ߘߐ߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲
672         ߟߊߛߙߋߦߊ߫.
673     lost_password:
674       subject: '[ߏߔߌ߲ߛߑߕߙߌߕߑߡߊߔ] ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ'
675     lost_password_plain:
676       greeting: ߌ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬߸
677       hopefully_you: ߡߐ߱ ߘߏ߫ (ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߌ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫) ߓߘߊ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫
678         ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߡߊ߬ ߢ:ߞߏ߲ߘߏ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߊ߫ openstreetmap.org ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ
679         ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬.
680       click_the_link: ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߌߟߋ ߘߌ߫߸ ߘߎ߰ߟߊ߬ߘߐ߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ߞߵߌ
681         ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬.
682     lost_password_html:
683       greeting: ߌ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬߸
684       hopefully_you: ߡߐ߱ ߘߏ߫ (ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߌ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫) ߓߘߊ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫
685         ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߡߊ߬ ߢ:ߞߏ߲ߘߏ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߊ߫ openstreetmap.org ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ
686         ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬.
687       click_the_link: ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߌߟߋ ߘߌ߫߸ ߘߎ߰ߟߊ߬ߘߐ߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ߞߵߌ
688         ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬.
689     note_comment_notification:
690       anonymous: ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߕߐ߯ߒߕߊ߲ ߘߏ߫
691       greeting: ߌ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬߸
692       commented:
693         subject_own: '[ߏߔߌ߲ߛߑߕߙߌߕߑߡߊߔ] %{commenter} ߓߘߴߌ ߟߊ߫ ߦߟߌߣߐ ߘߏ߫ ߡߓߊߟߌߡߊ߫'
694         subject_other: '[ߏߔߌ߲ߛߑߕߙߌߕߑߡߊߔ] %{commenter} ߓߘߊ߫ ߦߟߌߣߐ ߘߏ߫ ߡߓߊߟߌߡߊ߫ ߌ ߣߴߌ
695           ߘߐ߱ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫'
696         your_note: '%{commenter} ߓߘߊ߫ ߡߙߌߣߊ߲ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߡߊߔ ߦߟߌߣߐ ߘߏ߫ %{place}
697           ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬.'
698   messages:
699     inbox:
700       from: ߞߊ߬ ߝߘߊ߫
701       subject: ߝߐߡߊ
702       date: ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ
703       no_messages_yet_html: ߗߋߛߓߍ߫ ߕߴߌ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߡߎ߲߬ߠߊ߫ ߌ ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߡߊ߰ߒ߬ߠߊ߬ߟߌ
704         ߘߐ߫  %{people_mapping_nearby_link} ߟߊ߫؟
705       people_mapping_nearby: ߛߌ߰ߢߐ߰ߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ߦߊ ߞߊ߲߬
706     message_summary:
707       unread_button: ߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫
708       read_button: ߊ߬ ߣߐ߬ߣߐ߫ ߘߐ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫
709       reply_button: ߊ߬ ߞߐߖߋ߬ߓߌ߬
710       destroy_button: ߊ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬
711     new:
712       title: ߗߋߛߓߍ ߗߋ߫
713       send_message_to_html: ߗߋߛߓߍ߫ ߞߎߘߊ ߘߏ߫ ߗߋ߫ %{name} ߡߊ߬
714       subject: ߝߐߡߊ
715       body: ߝߊ߬ߘߌ
716       back_to_inbox: ߌ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߗߋߛߓߍ߫ ߞߏ߲ߘߏ ߡߊ߬
717     create:
718       message_sent: ߗߋߛߓߍ߫ ߗߋߣߍ߲
719       limit_exceeded: ߌ ߓߊ߲߫ ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߗߋߛߓߍ߫ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߋ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߫. ߥߊ߯ߕߌߣߍ߲߫ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߫
720         ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ߦߊ߬ߣߴߌ ߞߍߕߐ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߗߋ߫ ߟߊ߫.
721     no_such_message:
722       title: ߗߋߛߓߍ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߕߴߦߋ߲߬
723       heading: ߗߋߛߓߍ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߕߴߦߋ߲߬
724       body: ߤߊߞߍ߬ߕߏ߫߸ ߗߋߛߓߍ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߏ߬ ߟߊ߫.
725     outbox:
726       title: ߗߋߟߌ߫ ߞߏ߲ߘߏ
727       my_inbox_html: ߒ ߠߊ߫ %{inbox_link}
728       outbox: ߗߋߟߌ߫ ߞߏ߲ߘߏ
729       subject: ߝߐߡߊ
730     show:
731       title: ߗߋߛߓߍ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬
732       from: ߞߊ߬ ߝߘߊ߫
733       subject: ߝߐߡߊ
734       date: ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ
735       reply_button: ߊ߬ ߞߐߖߋ߬ߓߌ߬
736       unread_button: ߊ߬ ߣߐ߬ߣߐ߫ ߘߐ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫
737       destroy_button: ߊ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬
738       back: ߌ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬
739       to: ߞߊ߬ ߕߊ߯
740       wrong_user: ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ %{user} ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ߞߊ߬ ߌ ߢߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߗߋߛߓߍ ߡߍ߲
741         ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߗߋߣߍ߲߫ ߕߴߏ߬ ߓߟߏ߫ ߥߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߏ߬ ߡߊ߬. ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߫
742         ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫.
743     sent_message_summary:
744       destroy_button: ߊ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬
745     mark:
746       as_read: ߗߋߛߓߍ ߓߘߊ߫ ߣߐ߫ߣߐ߫ ߘߐ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫
747       as_unread: ߗߋߛߓߍ ߓߘߊ߫ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫
748     destroy:
749       destroyed: ߗߋߛߓߍ ߓߘߊ߫ ߖߏ߬ߛߌ߫
750   site:
751     about:
752       next: ߢߍߕߊ
753       copyright_html: <span>&copy;</span>ߏߔߌ߲߫ ߛߑߕߙߌߕ ߡߊߔ<br>ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲ ߠߎ߬
754       used_by_html: '%{name} ߓߘߊ߫ ߡߊߔ ߘߕߊ ߡߊߛߐ߫ ߓߟߐߟߐ߫ ߞߍߦߙߐ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ ߟߊ߫. ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲
755         ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߞߍߟߊ߲߫ ߛߎ߲ߝߘߍߡߊ ߟߎ߬'
756     copyright:
757       foreign:
758         title: ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬
759 ...