Update to iD v1.9.7
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / fa.json
1 {
2     "modes": {
3         "add_area": {
4             "title": "محدوده",
5             "description": "افزودن پارک ها، ساختمان ها، دریاچه ها و سایر فضاها به نقشه.",
6             "tail": "برای شروع کشیدن محدوده‌هایی مثل پارک، دریاچه، یا ساختمان روی نقشه کلیک کنید."
7         },
8         "add_line": {
9             "title": "خط",
10             "description": "افزودن بزرگ راه ها، خیابان ها، مسیر های پیاده روی، کانال ها یا سایر خطوط به نقشه.",
11             "tail": "برای شروع کشیدن راه، مسیر پیاده یا مسیر روی نقشه کلیک کنید."
12         },
13         "add_point": {
14             "title": "نقطه",
15             "description": "افزودن رستوران ها، کوه ها، صندوق های پستی یا سایر نقاط به نقشه.",
16             "tail": "برای افزودن نقطه روی نقشه کلیک کنید."
17         },
18         "browse": {
19             "title": "مرور",
20             "description": "مرور و زوم نقشه."
21         },
22         "draw_area": {
23             "tail": "برای افزودن گره به منطقه تان کلیک کنید. برای پایان دادن به منطقه روی اولین گره کلیک کنید."
24         },
25         "draw_line": {
26             "tail": "برای افزودن گره های بیشتر به خط کلیک کنید. برای اتصال به سایر خطوط روی آنها کلیک کنید، و برای پایان دادن به خط دو بار کلیک کنید."
27         }
28     },
29     "operations": {
30         "add": {
31             "annotation": {
32                 "point": "انقطه ای اضافه شد.",
33                 "vertex": "گره ای به راه اضافه شد.",
34                 "relation": "ارتباط اضافه شد."
35             }
36         },
37         "start": {
38             "annotation": {
39                 "line": "خطی شروع شد.",
40                 "area": "فضایی آغاز شد."
41             }
42         },
43         "continue": {
44             "key": "A",
45             "title": "ادامه",
46             "description": "ادامه این خط.",
47             "not_eligible": "خط قابل ادامه دادنی اینجا نیست.",
48             "multiple": "اینجا چندین خط قابل ادامه دادن است. برای انتخاب یک خط، کلید Shift را فشار دهید و روی آن کلیک کنید تا انتخاب شود.",
49             "annotation": {
50                 "line": "نقطه ای ادامه داده شد.",
51                 "area": "فضایی ادامه داده شد."
52             }
53         },
54         "cancel_draw": {
55             "annotation": "کشیدن لغو شد."
56         },
57         "change_role": {
58             "annotation": "نقش عضو مرتبط تغییر یافت."
59         },
60         "change_tags": {
61             "annotation": "برچسب ها تغییر یافت."
62         },
63         "circularize": {
64             "title": "حلقه",
65             "description": {
66                 "line": "این خط را حلقوی کن.",
67                 "area": "این فضا را حلقوی کن."
68             },
69             "key": "O",
70             "annotation": {
71                 "line": "ساخت یک خط حلقوی.",
72                 "area": "ساخت یک فضای حلقوی."
73             },
74             "not_closed": "این را نمی‌توان دایره کرد زیرا بسته نیست.",
75             "too_large": "این قابل تبدیل به دایره نیست زیرا در حال حاظر مقدار کافی از آن در دید نیست.",
76             "connected_to_hidden": "این قابل تبدیل به دایره نیست زیرا در به یک ویژگی پنهان اتصال دارد."
77         },
78         "orthogonalize": {
79             "title": "گرد کردن",
80             "description": {
81                 "line": "گرد کردن گوشه های این خط.",
82                 "area": "گرد کردن گوشه های این فضا."
83             },
84             "key": "S",
85             "annotation": {
86                 "line": "گوشه های خط گرد شد.",
87                 "area": "گوشه های فضا گرد شد."
88             },
89             "not_squarish": "اینرا نمیتوان گرد کرد چون تقریبا چهارگوش نیست."
90         },
91         "straighten": {
92             "title": "مرتب کردن",
93             "description": "مرتب کردن این خط.",
94             "key": "S",
95             "annotation": "خط مرتب شد.",
96             "too_bendy": "این خط قابل مرتب شدن نیست زیرا بیش از حد انحراف دارد."
97         },
98         "delete": {
99             "title": "حذف",
100             "description": "پاک کردن شیء به صورت دائمی.",
101             "annotation": {
102                 "point": "نقطه حذف شد.",
103                 "vertex": "گره از راه حذف شد.",
104                 "line": "خط حذف شد.",
105                 "area": "فضا حذف شد.",
106                 "relation": "ارتباطی حذف شد.",
107                 "multiple": "{n} شیئ حذف شد."
108             },
109             "incomplete_relation": "این ویژگی قابل حذف نیست زیرا کاملا دانلود نشده."
110         },
111         "add_member": {
112             "annotation": "عضو به ارتباط اضافه شد."
113         },
114         "delete_member": {
115             "annotation": "عضو از ارتباط حذف شد."
116         },
117         "connect": {
118             "annotation": {
119                 "point": "راه به نقطه ای متصل شد.",
120                 "vertex": "راه به بقیه متصل شد.",
121                 "line": "راه به خطی متصل شد.",
122                 "area": "راه به فضایی متصل شد."
123             }
124         },
125         "disconnect": {
126             "title": "قطع اتصال",
127             "description": "قطع ارتباط این خطوط/فضاها از هر چیز دیگری.",
128             "key": "D",
129             "annotation": "ارتباط خطوط/فضاها قطع شد.",
130             "not_connected": "خطوط/فضاهای کافی برای قطع اتصال وجود ندارد.",
131             "connected_to_hidden": "این قابل جدا شدن نمی‌باشد زبرا به یم ویژگی پنهان اتصال دارد."
132         },
133         "merge": {
134             "title": "ترکیب کردن",
135             "description": "ادغام این ویژگی‌ها",
136             "key": "C",
137             "annotation": "{n} ویژگی ادغام شده.",
138             "not_eligible": "این ویژگی قابل ترکیب نیست.",
139             "not_adjacent": "امکان ادغام این وبژگی‌ها وجود ندارد زیرا آن‌ها متصل نیستند.",
140             "restriction": "امکان ادغام این وبژگی‌ها وجود ندارد زیرا حداقل یکی از آن‌ها جزو رابطه \"{relation}\" می‌باشد.",
141             "incomplete_relation": "امکان ادغام این وبژگی‌ها وجود ندارد زیرا حداقل یکی از آن‌ها کامل دانلود نشده است.",
142             "conflicting_tags": "امکان ادغام این وبژگی‌ها وجود ندارد زیرا بعضی از آن‌ها دارای برچسب‌هایی با مقادیر مخالف یکدیگر هستند."
143         },
144         "move": {
145             "title": "انتقال",
146             "description": "انتقال این به مکان دیگری.",
147             "key": "M",
148             "annotation": {
149                 "point": "نقطه منتقل شد.",
150                 "vertex": "گره در راه منتقل شد.",
151                 "line": "خط منتقل شد.",
152                 "area": "فضا منتقل شد.",
153                 "multiple": "چند شیئ منتقل شد."
154             },
155             "incomplete_relation": "این ویژگی قابل انتقال نیست زیرا بطور کامل دانلود نشده.",
156             "too_large": "امکان جابجایی وجود ندارد زیرا در حال حاضر مقدار کاقی از آن در دیدرس نیست.",
157             "connected_to_hidden": "امکان جابجایی وجود ندارد زیرا به یک ویژگی پنهان اتصال دارد."
158         },
159         "rotate": {
160             "title": "چرخش",
161             "description": "چرخش این شیئ حول نقطه ی مرکزی آن.",
162             "key": "R",
163             "annotation": {
164                 "line": "خط چرخش یافت.",
165                 "area": "فضا چرخش یافت."
166             }
167         },
168         "reverse": {
169             "title": "وارونه",
170             "description": "این خط را به جهت مخالف ببر.",
171             "key": "V",
172             "annotation": "خط وارونه شد."
173         },
174         "split": {
175             "title": "جداسازی",
176             "description": {
177                 "line": "تقسیم این خط به دو تا در این گره.",
178                 "area": "تقسیم مرز این منطقه به دو.",
179                 "multiple": "تقسیم مرز های خطوط/منطقه به دو تا در این گره."
180             },
181             "key": "X",
182             "annotation": {
183                 "line": "تقسیم خط.",
184                 "area": "تقسیم مرز منطقه.",
185                 "multiple": "تقسیم مرز {n} خط/فضا"
186             },
187             "not_eligible": "خطوط در شروع و پایانشان قابل تقسیم نیستند.",
188             "multiple_ways": "تعداد خیلی زیادی خط برای تقسیم اینجا وجود دارد."
189         },
190         "restriction": {
191             "help": {
192                 "select": "کلیک برای انتخاب یک بخش جاده"
193             },
194             "annotation": {
195                 "create": "محدودیت پیچ اضافه شد.",
196                 "delete": "محدودیت پیچ حذف شد."
197             }
198         }
199     },
200     "undo": {
201         "tooltip": "برگرداندن: {action}",
202         "nothing": "چیزی برای برگرداندن نیست."
203     },
204     "redo": {
205         "tooltip": "انجام دوباره: {action}",
206         "nothing": "چیزی برای انجام دوباره نیست."
207     },
208     "tooltip_keyhint": "میانبر:",
209     "translate": {
210         "translate": "ترجمه",
211         "localized_translation_label": "نام چند زبانه",
212         "localized_translation_language": "انتخاب زبان",
213         "localized_translation_name": "نام"
214     },
215     "zoom_in_edit": "بزرگنمایی برای ویرایش",
216     "logout": "خروج",
217     "loading_auth": "در حال اتصال به OpenStreetMap...",
218     "report_a_bug": "گزارش یک اشکال",
219     "help_translate": "کمک به ترجمه",
220     "feature_info": {
221         "hidden_warning": "{COUNT} ویژگی های پنهان",
222         "hidden_details": "این ویژگی ها در حال حاضر پنهان‌اند:{details}"
223     },
224     "status": {
225         "error": "اتصال به API ممکن نیست.",
226         "offline": "API آفلاین است. لطفا ویرایش را بعدا مجدد انجام دهید.",
227         "readonly": "API فقط خواندنی است. شما برای دخیره ی تغییراتتان باید صبر کنید."
228     },
229     "commit": {
230         "title": "ذخیره تغییرات",
231         "upload_explanation": "تغییراتی که بارگذاری میکنید در همه ی نقشه هایی که از داده های OpenStreetMap استفاده میکنند پدیدار میشوند.",
232         "upload_explanation_with_user": "تفییراتی که شما به عنوان {user} بارگذاری میکنید در همه ی نقشه هایی که از داده های OpenStreetMap استفاده میکنند پدیدار میشوند.",
233         "save": "ذخیره",
234         "cancel": "لغو",
235         "changes": "{count} تغییر",
236         "warnings": "اخطارها",
237         "modified": "اصلاح شد",
238         "deleted": "حذف شد",
239         "created": "ساخته شد"
240     },
241     "contributors": {
242         "list": "ویرایش توسط {users}",
243         "truncated_list": "ویرایش توسط  {users} و {count}  نفر دیگر"
244     },
245     "infobox": {
246         "selected": "{n} انتخاب شده",
247         "geometry": "هندسه",
248         "closed": "بسته",
249         "center": "مرکز",
250         "perimeter": "محیط",
251         "length": "طول",
252         "area": "محدوده",
253         "centroid": "مرکز",
254         "location": "موقعیت",
255         "metric": "به متر",
256         "imperial": "امپراتوری"
257     },
258     "geometry": {
259         "point": "نقطه",
260         "vertex": "رأس",
261         "line": "خط",
262         "area": "محدوده",
263         "relation": "ارتباط"
264     },
265     "geocoder": {
266         "search": "جستجو در سراسر جهان ...",
267         "no_results_visible": "هیچ نتیجه ای در ناحیه نقشه ی مشاهده شده نیسن",
268         "no_results_worldwide": "نتیجه ای یافت نشد"
269     },
270     "geolocate": {
271         "title": "نمایش مکان من"
272     },
273     "inspector": {
274         "no_documentation_combination": "برای این ترکیب برچسب اسنادی موجود نیست",
275         "no_documentation_key": "برای این کلید اسنادی موجود نیست",
276         "show_more": "نمایش بیشتر",
277         "view_on_osm": "نمایش در openstreetmap.org",
278         "all_tags": "همه برچسب ها",
279         "all_members": "همه اعضا",
280         "all_relations": "تمام روابط",
281         "new_relation": "رابطه جدید...",
282         "role": "نقش",
283         "choose": "انتخاب نوع ویژگی",
284         "results": "{n} نتیجه برای   {search}",
285         "reference": "نمایش در ویکی  OpenStreetMap",
286         "back_tooltip": "تغییر ویژگی",
287         "remove": "پاک کردن",
288         "search": "جستجو",
289         "multiselect": "موارد انتخاب شدند",
290         "unknown": "ناشناخته",
291         "incomplete": "<دانلود نشده>",
292         "feature_list": "جستجوی ویژگی ها",
293         "edit": "ویرایش ویژگی",
294         "check": {
295             "yes": "بله",
296             "no": "خیر"
297         },
298         "none": "هیچ",
299         "node": "گره",
300         "way": "راه",
301         "relation": "ارتباط",
302         "location": "مکان",
303         "add_fields": "افزودن رشته اطلاعاتی:"
304     },
305     "background": {
306         "title": "پس زمینه",
307         "description": "تنظیمات پس زمینه",
308         "percent_brightness": "{opacity}% روشنایی",
309         "none": "هیچ",
310         "custom": "سفارشی",
311         "custom_button": "ویرایش پشت زمینه سفارشی",
312         "reset": "باز نشاندن",
313         "minimap": {
314             "tooltip": "برای پیدا کردن محل منطقه نشان داده شده، یک نقشه کوچک نمایی نشان بده"
315         }
316     },
317     "map_data": {
318         "title": "نقشه داده",
319         "description": "نقشه داده",
320         "data_layers": "لایها داده ها",
321         "fill_area": "محدوده‌ها را پر کنید",
322         "map_features": "ویژگی‌های نقشه"
323     },
324     "feature": {
325         "points": {
326             "description": "نقاط",
327             "tooltip": "نقاط مورد علاقه"
328         },
329         "paths": {
330             "description": "مسیرها",
331             "tooltip": "پیاده‌روهای کناره، پیاده راه‌ها، مسیرهای دوچرخه سواری، غیره."
332         },
333         "buildings": {
334             "description": "ساختمانها",
335             "tooltip": "ساختمان‌ها، پناهگاه‌ها، گاراژها، غیره."
336         },
337         "landuse": {
338             "description": "ویژگی‌های کاربری"
339         },
340         "boundaries": {
341             "description": "مرزها"
342         },
343         "water": {
344             "description": "ویژگی های آب"
345         },
346         "rail": {
347             "description": "ویژگی‌های راه‌آهن",
348             "tooltip": "راه آهن"
349         },
350         "past_future": {
351             "description": "گذشته / آینده"
352         },
353         "others": {
354             "description": "دیگران",
355             "tooltip": "هر چیز دیگر"
356         }
357     },
358     "area_fill": {
359         "full": {
360             "description": "پر کردن کامل"
361         }
362     },
363     "restore": {
364         "heading": "شما تغییرات ذخیره نشده دارید",
365         "description": "آیا مایلید تغییرات ذخیره نشده جلسه قبل را بازیابی کنید؟",
366         "restore": "بازیابی",
367         "reset": "باز نشانی"
368     },
369     "save": {
370         "title": "ذخیره",
371         "help": "ذخیره تغییرات در OpenStreetMap, آنها را برای دیگران قابل نمایش می سازد.",
372         "no_changes": "تغییراتی برای دخیره نیست.",
373         "uploading": "در حال بارگذاری تغییرات در OpenStreetMap.",
374         "unsaved_changes": "شما تغییرات ذخیره نشده دارید",
375         "conflict": {
376             "previous": "قبلی >",
377             "next": "< بعد",
378             "keep_local": "مال من را نگه‌دار",
379             "keep_remote": "از مال آن‌ها استفاده کن",
380             "restore": "بازگرداندن",
381             "delete": "رها کردن پاک‌شده‌ها",
382             "download_changes": "و یا بارگیری تغییرات شما."
383         }
384     },
385     "success": {
386         "edited_osm": "OSMویرایش شد!",
387         "just_edited": "شما فقط OpenStreetMap را ویرایش کردید!",
388         "view_on_osm": "نمایش در OSM",
389         "facebook": "اشتراک گذاری در فیسبوک",
390         "twitter": "اشتراک گذاری در تویتر",
391         "google": "اشتراک گذاری در Google+"
392     },
393     "confirm": {
394         "okay": "باشه",
395         "cancel": "لغو"
396     },
397     "splash": {
398         "welcome": "به ویرایشگر ID OpenStreetMap خوش آمدید",
399         "text": "iD یک ابزار دوستانه اما قدرتمند برای کمک کردن به بهترین نقشه رایگان جهان است. این نسخه ی  {version} است. برای اطلاعات بیشتر {website} را ببینید و باگ را در {github} گزارش دهید.",
400         "walkthrough": "آغاز گردش",
401         "start": "حالا ویرایش کن"
402     },
403     "source_switch": {
404         "live": "زنده",
405         "lose_changes": "شما تغییرات ذخیره نشده دارید. تغییر سرور نقشه آنها را دور می اندازد. مطمئنید میخواهید سرور را تغییر دهید؟",
406         "dev": "توسعه"
407     },
408     "tag_reference": {
409         "description": "توضیحات",
410         "on_wiki": "{tag} در wiki.osm.org",
411         "used_with": "با  {type} استفاده شده"
412     },
413     "validations": {
414         "untagged_point": "نقطه برچسب نخورده",
415         "untagged_line": "خط برچسب گذاری نشده",
416         "untagged_area": "فضای برچسب گذاری نشده",
417         "many_deletions": "شما در حال حذف {n} شیئ هستید. مطمئنید میخواهید این کار را انجام دهید؟ این کار آنها را از نقشه ای که دیگران در openstreetmap.org میبینند حذف می کند.",
418         "tag_suggests_area": "برچسب  {tag} پیشنهاد میکند خط باید یک فضا باشد، اما این یک فضا نیست",
419         "deprecated_tags": "برچسب های توصیه شده: {tags}"
420     },
421     "zoom": {
422         "in": "بزرگنمایی",
423         "out": "کوچک نمایی"
424     },
425     "cannot_zoom": "در حالت فعلی بیش از این نمیتوان کوچک نمایی کرد.",
426     "gpx": {
427         "local_layer": "فایل GPX محلی",
428         "drag_drop": "یک پرونده ی .gpx را بکشید و در این صفحه رها کنید، یا برای مرور دکمه ی سمت راست را کلیک کنید",
429         "zoom": "بزرگنمایی به ردپای GPX",
430         "browse": "مرور برای یک پرونده ی .gpx"
431     },
432     "help": {
433         "title": "کمک",
434         "roads": "# جاده ها\n\nشما میتوانید جاده ها را ایجاد کنید، تعمیر کنید، و حذف کنید به وسیله ی این ویرایشگر. جاده ها میتوانند همه نوعی باشند:\nپیاده روی، بزرگراه، راه آهن، راه موتور سیکلت، و بیشتر - هر چیزی که غالبا - برای عبور است \nباید نقشه شود.\n\n### انتخاب کردن\n\nروی جاده کلیک کنید تا انتخاب شود. طرح کلی باید قابل نمایش باشد، همراه\nیک منوی ابزار کوچک روی نقشه و یک نوار کناری نشان میدهد اطلاعات بیشتری\nدرباره جاده.\n\n### اصلاح کردن\n\nاغلب جاده هایی که میبینید با تصاویر نقشه نگاری پشت سرشان یا پیگیری GPS\nهم طراز نیستند. شما میتوانید این جاده ها را در مکان درستشان تطبیق\nدهید.\n\nاولین کلیک روی نقشه شما میخواهید تغییر دهید. اینکار آنرا برجسته میکند و نقاط\nکنترل را نشان میدهد شما میتوانید آنرا به مکان بهتری بکشید. اگر\nبخواهید نقاط کنترل جدید بیشتری برای اطلاعات بیشتر اضافه کنید، روی قسمتی\nاز نقشه که بدون گره است دوبار کلیک کنید، و یکی اضاف خواهد شد.\n\nاگر جاده به جاده های دیگر متصل باشد، اما روی نقشه به درستی \nمتصل نباشد، شما میتوانید یکی از نقاط کنترل را بکشید به سایر جاده ها برای\nفراهم کردن پیوستن آنها. داشتن جاده های پیوسته و متصل  برای نقشه مهم است\nو ارائه دستورالعمل ها ی رانندگی ضروری است.\n\nهمچنین میتوانید روی ابزار 'انتقال' کلیک کنید یا کلید میانبر `M` را فشار دهید تا همه جاده یک بار منتقل\nشود، و بعد دوباره کلیک کنید تا جابجایی ذخیره شود.\n\n### حذف کردن\n\nاگر جاده کامل اشتباه است - میتوانید ببینید که در تصویر ماهواره ای موجود نیست و بصورت ایده آل\nبطور محلی پذیرفته شده که در حال حاضر موجود نیست - شما میتوانید\nآنرا حذف کنید، با پاک کردن آن از نقشه. هنگام حذف ویژگی محتاط باشید-\nشبیه هر ویرایش دیگری، نتایج توسط هر کسی دیده میشود تصاویر ماهواره ای غالبا تاریخ گذشته اند،\nپس ممکن است به طور ساده جاده جدیدا ساخته شده باشد.\n\nشما میتوانید جاده ای را حذف کنید با کلیک روی آن و انتخاب آن، سپس کلیک روی آیکون سطل زباله\nیا فشار دکمه ی  'Delete'.\n\n### ایجاد کردن\n\nجاهایی یافت میشوند که باید جاده باشند ولی اینگونه نیست؟ روی آیکون  'خط'\nدر بالا سمت چپ ویرایشگر کلیک کنید یا کلید میانبر`2` را فشار دهید\nتا کشیدن یک خط شروع شود.\n\nبرای شروع کشیدن روی ابتدای جاده کلیک کنید. اگر جاده\nشاخه ای از جاده ی موجود باشد، با کلیک روی مکانی که به هم متصل اند شروع کنید.\n\nسپس روی نقاط در امتداد جاده کلیک کنید به طوری که از مسیر سمت راست ، طبق تصاویر ماهواره ای\nیا GPS پیروی کند. اگر جاده ی در حال کشیدن شما از سایر جاده ها میگذرد، با کلیک\nروی نقطه تقاطع آنرا متصل کنید. وقتی کشیدنتان انجان شد، دوبار کلیک کنید\nیا 'بازگشت' را فشار دهید یا روی صفحه کلید 'Enter' را فشار دهید.\n",
435         "addresses": "# آدرس ها\n\nآدرس ها مقداری از اطلاعات بسیار سودمند برای نقشه هستند.\n\nاگرچه آدرس ها اغلب بعنوان بخش هایی از جاده نمایان میشوند، در OpenStreetMap\nآنها بعنوان ویژگی هایی از ساختمان ها و مکان ها در امتداد خیابان ها ثبت میشوند.\n\nشما میتوانید اطلاعات آدرس را به مکان های نقشه شده بعنوان خطوط اضافه ساخته شده و\nهمچنین آنهایی که بعنوان یک نقطه نقشه شده اند اضافه کنید. منبع مناسب برای داده های آدرس\nبررسی بر روی زمین و دانش شخصی است -مثل هر ویژگی دیگری،\nکپی برداری از منابع تجاری مثل نقشه های گوگل به شدت\nممنوع است.\n",
436         "buildings": "# ساختمان ها\n\nOpenStreetMap یک دیتابیس عظیم جهان  از ساختمان ها است. شما میتوانید\nاین دیتابیس را بسازید و بهبود بخشید.\n\n### انتخاب کردن\n\nمیتوانید با کلیک روی مرز ساختمان آن را انتخاب کنید. اینکار ساختمان را\nبرجسته میکند و یک منو ابزار کوچک باز میکند همجنین یک نوار کناری اطلاعات بیشتری \nدرباره ی ساختمان نشان میدهد.\n\n### اصلاح کردن\n\nگاهی اوقات ساختمان ها نادرست جاگذاری شده اند یا برچسب نادرست دارند.\n\nبرای انتقال کل ساختمان، آنرا انتخاب کنید، بعد روی ابزار 'انتقال' کلیک کنید. موس تان\nرا برای تغییر ساختمان حرکت دهید، و وقتی به درستی جایگذاری شد کلیک کنید.\n\nبرای تعمیر قسمت خاصی از ساختمان، روی گره هایی که مرز را مشخص میکنند کلیک کنید\nو آنها را به مکان بهتری بکشید.\n\n### ایجاد کردن\n\nیکی از موضوعات اصلی پیرامون افزودن ساختمان ها به نقشه این است که \nOpenStreetMap ساختمان ها را هم بصورت نقاط و هم شکل ها ثبت میکند. قاعده کلی برای\n _نقشه کردن ساختمان ها بصورت شکل هر وقت ممکن باشد_ این است، و نقشه کردن شرکت ها، خانه ها،\nامکانات رفاهی، و چیزهای دیگری که به عنوان ساختمان کاربرد دارند قرار گرفتن نقاط با شکل\nساختمان است\n\nکشیدن ساختمان بصورت شکل را شروع کنید با کلیک روی کلید 'فضا' در بالا سمت چپ \nرابط کاربری، و به آن پایان دهید توسط فشار دادن دکمه ی 'بازگشت' در صفحه کلیدتان\nیا کلیک روی اولین گره کشیده شده تا شکل بسته شود.\n\n### حذف کردن\n\nاگر ساختمانی کاملا نادرست است- میتوانید ببینید که در تصویر ماهواره ای\nموجود نیست و ایده آل تر بصورت محلی پذیرفته شده که موجود نیست - میتوانید\nآن را حذف کنید، با پاک کردن آن از نقشه. هنگام حذف ویژگی محتاط باشید\nشبیه هر ویرایش دیگری، نتایج توسط هر کسی دیده میشود و تصاویر ماهواره ای\nغالبا تاریخ گذشته است، پس بطور ساده ممکن است ساختمان جدیدا ساخته شده.\n\nمیتوانید یک ساختمان را حذف کنید با کلیک روی آن و انتخاب آن، سپس\nروی آیکون سطل زباله کلیک کنید یا کلید  'Delete' را فشار دهید.\n"
437     },
438     "intro": {
439         "navigation": {
440             "title": "ناوبری",
441             "drag": "ناحیه اصلی نقشه داده های OpenStreetMap را در بالای پس زمینه نشان می دهد. شما میتوانید با کشیدن و اسکرول کردن هدایت کنید، شبیه هر نقشه ی تحت وب دیگری. **نقشه را بکشید!**",
442             "select": "ویژگی های نقشه به سه روش نمایان میشوند: استفاده از نقاط، خطوط یا فضاها. همه ی ویژگی ها یا کلیک روی آنها قابل انتخاب اند.**برای انتخاب نقطه روی آن کلیک کنید.**"
443         },
444         "points": {
445             "title": "نقاط",
446             "search": "ویژگی های مختلف زیادی وجود دارند که توسط نقاط ارائه میشوند. نقطه ای که فقط شما اضافه کردید یک کافه است.**جستجو کنید برای '{name}'**",
447             "choose": "**کافه را از لیست انتخاب کنید.**",
448             "describe": "نقطه اکنون به عنوان کافه تعیین شد. با استفاده از ویرایشگر ویژگی، میتوانیم اطلاعات بیشتری درباره ویژگی اضافه کنیم.**اسمی را اضافه کنید.**"
449         },
450         "areas": {
451             "title": "فضاها",
452             "place": "فضا را با گذاشتن گره های بیشتر بکشید. فضا را با کلیک روی نقطه ی شروع پایان دهید.**فضایی برای زمین بازی بکشید.**",
453             "search": "**برای  '{name}' جستجو کنید.**",
454             "choose": "**زمین بازی را از لیست انتخاب کنید.**"
455         },
456         "lines": {
457             "title": "خطوط",
458             "start": "**خط را با کلیک روی پایان جاده آغاز کنید.**",
459             "finish": "خط ها میتوانند با کلیک دوباره روی آخرین نقطه پایان یابند.**کشیدن نقشه را تمام کنید.**",
460             "road": "**جاده را از لیست انتخاب کنید**",
461             "residential": "انواع مختلفی از جاده وجود دارد، شایع ترینش مسکونی است.**نوع را جاده ی مسکونی انتخاب کنید**",
462             "wrong_preset": "شما نوع جاده را مسکونی انتخاب نکرده اید.**برای انتخاب دوباره اینجا کلیک کنید**"
463         },
464         "startediting": {
465             "title": "شروع ویرایش",
466             "save": "فراموش نکنید که به طور منظم تغییرات را ذخیره کنید!",
467             "start": "شروع نقشه کشی!"
468         }
469     },
470     "presets": {
471         "fields": {
472             "access": {
473                 "label": "دسترسی مجاز",
474                 "options": {
475                     "designated": {
476                         "description": "دسترسی با توجه به علائم و قوانین محلی مجاز است",
477                         "title": "تعیین شده"
478                     },
479                     "destination": {
480                         "description": "دسترسی فقط برای رسیدن به مقصدی مجاز است",
481                         "title": "مقصد"
482                     },
483                     "dismount": {
484                         "description": "دسترسی تنها با پیاده شدن راننده مجاز است",
485                         "title": "پیاده کردن"
486                     },
487                     "no": {
488                         "description": "دسترسی برای عموم مردم مجاز نیست",
489                         "title": "ممنوع"
490                     },
491                     "permissive": {
492                         "description": "دسترسی تا وقتی صاحبش مجوز را لغو نکند مجاز است",
493                         "title": "مجاز"
494                     },
495                     "private": {
496                         "description": "دسترسی فقط با اجازه از صاحب بصورت انفرادی مجاز است",
497                         "title": "خصوصی"
498                     },
499                     "yes": {
500                         "description": "دسترسی مجاز طبق قانون: حق از راه",
501                         "title": "مجاز"
502                     }
503                 },
504                 "placeholder": "تعیین نشده",
505                 "types": {
506                     "access": "همه",
507                     "bicycle": "دوچرخه ها",
508                     "foot": "پیاده",
509                     "horse": "اسب ها",
510                     "motor_vehicle": "وسایل نقلیه موتوری"
511                 }
512             },
513             "access_simple": {
514                 "label": "دسترسی مجاز",
515                 "placeholder": "بله"
516             },
517             "access_toilets": {
518                 "label": "دسترسی"
519             },
520             "address": {
521                 "label": "ادرس",
522                 "placeholders": {
523                     "city": "شهر",
524                     "conscriptionnumber": "123",
525                     "country": "کشور",
526                     "district": "منطقه",
527                     "hamlet": "دهکده",
528                     "housename": "نام خانه",
529                     "housenumber": "123",
530                     "place": "محل",
531                     "postcode": "کدپستی",
532                     "province": "استان",
533                     "state": "ایالت",
534                     "street": "خيابان",
535                     "subdistrict": "زیر منطقه",
536                     "suburb": "حومه شهر"
537                 }
538             },
539             "admin_level": {
540                 "label": "سطح مدیریت"
541             },
542             "aerialway": {
543                 "label": "نوع"
544             },
545             "aerialway/access": {
546                 "label": "دسترسی",
547                 "options": {
548                     "both": "هردو",
549                     "entry": "ورودی",
550                     "exit": "خروج"
551                 }
552             },
553             "aerialway/bubble": {
554                 "label": "قل قل کردن"
555             },
556             "aerialway/capacity": {
557                 "label": "ظرفیت (بر ساعت)",
558                 "placeholder": "500, 2500, 5000..."
559             },
560             "aerialway/duration": {
561                 "label": "مدت زمان (دقیقه)",
562                 "placeholder": "1, 2, 3..."
563             },
564             "aerialway/heating": {
565                 "label": "گرم شده"
566             },
567             "aerialway/occupancy": {
568                 "label": "تصرف",
569                 "placeholder": "2, 4, 8..."
570             },
571             "aerialway/summer/access": {
572                 "label": "دسترسی (تابستان)",
573                 "options": {
574                     "both": "هردو",
575                     "entry": "ورودی",
576                     "exit": "خروج"
577                 }
578             },
579             "aeroway": {
580                 "label": "نوع"
581             },
582             "amenity": {
583                 "label": "نوع"
584             },
585             "area/highway": {
586                 "label": "نوع"
587             },
588             "artist": {
589                 "label": "هنرمند"
590             },
591             "artwork_type": {
592                 "label": "نوع"
593             },
594             "atm": {
595                 "label": "خودپرداز"
596             },
597             "backrest": {
598                 "label": "تکیه گاه"
599             },
600             "barrier": {
601                 "label": "نوع"
602             },
603             "bench": {
604                 "label": "نیمکت"
605             },
606             "bicycle_parking": {
607                 "label": "نوع"
608             },
609             "boundary": {
610                 "label": "نوع"
611             },
612             "building": {
613                 "label": "ساختمان"
614             },
615             "building_area": {
616                 "label": "ساختمان"
617             },
618             "capacity": {
619                 "label": "ظرفيت",
620                 "placeholder": "50, 100, 200..."
621             },
622             "cardinal_direction": {
623                 "label": "جهت",
624                 "options": {
625                     "E": "شرق",
626                     "ENE": "شرق-شمال‌شرق",
627                     "ESE": "شرق-جنوب‌شرق",
628                     "N": "شمال",
629                     "NE": "شمال‌شرق",
630                     "NNE": "شمال-شمال‌شرق",
631                     "NNW": "شمال-شمال‌غرب",
632                     "NW": "شمال‌غرب",
633                     "S": "جنوب",
634                     "SE": "جنوب‌شرق",
635                     "SSE": "جنوب-جنوب‌شرق",
636                     "SSW": "جنوب-جنوب‌غربی",
637                     "SW": "جنوب‌غربی",
638                     "W": "غرب",
639                     "WNW": "غرب-شمال‌غرب",
640                     "WSW": "غرب-جنوب‌غربی"
641                 }
642             },
643             "clock_direction": {
644                 "label": "جهت",
645                 "options": {
646                     "anticlockwise": "پاد ساعتگرد",
647                     "clockwise": "ساعتگرد"
648                 }
649             },
650             "collection_times": {
651                 "label": "مجموع دفعات"
652             },
653             "construction": {
654                 "label": "نوع"
655             },
656             "content": {
657                 "label": "محتویات"
658             },
659             "country": {
660                 "label": "کشور"
661             },
662             "covered": {
663                 "label": "سرپوشیده"
664             },
665             "craft": {
666                 "label": "نوع"
667             },
668             "crossing": {
669                 "label": "نوع"
670             },
671             "cuisine": {
672                 "label": "غذا"
673             },
674             "cycleway": {
675                 "label": "خطوط دوچرخه",
676                 "options": {
677                     "lane": {
678                         "title": "خط استاندارد دوچرخه"
679                     },
680                     "none": {
681                         "description": "بدون خط دوچرخه",
682                         "title": "هیچکدام"
683                     },
684                     "opposite": {
685                         "description": "خط ویژه دوچرخه‌سواری دو جهته در خیابان یک طرفه",
686                         "title": "مسیر ویژه دوچرخه در جهت مخالف حرکت"
687                     },
688                     "share_busway": {
689                         "description": "خط دوچرخه مشترک با خط اتوبوس",
690                         "title": "خط دوچرخه مشترک با خط اتوبوس"
691                     },
692                     "shared_lane": {
693                         "description": "خط دوچرخه بدون جدایش از ترافیک خودرو",
694                         "title": "خط دوچرخه‌سواری مشترک"
695                     },
696                     "track": {
697                         "description": "خط دوچرخه جدا شده از ترافیک خودرو با مانع فیزیکی",
698                         "title": "خط دوچرخه‌سواری جدا شده از ترافیک بوسیله مانع فیزیکی"
699                     }
700                 },
701                 "placeholder": "هیچکدام",
702                 "types": {
703                     "cycleway:left": "سمت چپ",
704                     "cycleway:right": "سمت راست"
705                 }
706             },
707             "delivery": {
708                 "label": "تحویل"
709             },
710             "denomination": {
711                 "label": "پول"
712             },
713             "denotation": {
714                 "label": "مفهوم"
715             },
716             "description": {
717                 "label": "توضیحات"
718             },
719             "diaper": {
720                 "label": "امکان تعویض پوشک"
721             },
722             "dock": {
723                 "label": "نوع"
724             },
725             "drive_through": {
726                 "label": "رانندگی-از طریق"
727             },
728             "electrified": {
729                 "label": "برق رسانی",
730                 "options": {
731                     "no": "خیر",
732                     "rail": "راه‌آهن برقی",
733                     "yes": "بلی (نامشخص)"
734                 }
735             },
736             "elevation": {
737                 "label": "ارتفاع"
738             },
739             "emergency": {
740                 "label": "اورژانس"
741             },
742             "entrance": {
743                 "label": "نوع"
744             },
745             "except": {
746                 "label": "استثناها"
747             },
748             "fax": {
749                 "label": "نمابر",
750                 "placeholder": "+31 42 123 4567"
751             },
752             "fee": {
753                 "label": "دستمزد"
754             },
755             "fire_hydrant/type": {
756                 "label": "نوع",
757                 "options": {
758                     "pond": "دریاچه",
759                     "underground": "زیر زمین",
760                     "wall": "دیوار"
761                 }
762             },
763             "fixme": {
764                 "label": "تصحیح من"
765             },
766             "fuel": {
767                 "label": "سوخت"
768             },
769             "gauge": {
770                 "label": "مقیاس"
771             },
772             "gender": {
773                 "label": "جنسیت",
774                 "options": {
775                     "female": "زن",
776                     "male": "مرد",
777                     "unisex": "برای هر دو جنس"
778                 },
779                 "placeholder": "ناشناخته"
780             },
781             "generator/method": {
782                 "label": "شیوه"
783             },
784             "generator/source": {
785                 "label": "منبع"
786             },
787             "generator/type": {
788                 "label": "نوع"
789             },
790             "golf_hole": {
791                 "label": "مراجعه",
792                 "placeholder": "تعداد سوراخ (1-18)"
793             },
794             "handicap": {
795                 "label": "مانع",
796                 "placeholder": "1-18"
797             },
798             "handrail": {
799                 "label": "نرده راه پله"
800             },
801             "highway": {
802                 "label": "نوع"
803             },
804             "historic": {
805                 "label": "نوع"
806             },
807             "hoops": {
808                 "placeholder": "1, 2, 4..."
809             },
810             "iata": {
811                 "label": "یاتا"
812             },
813             "icao": {
814                 "label": "ایکائو"
815             },
816             "incline": {
817                 "label": "شیب"
818             },
819             "incline_steps": {
820                 "label": "شیب",
821                 "options": {
822                     "down": "پایین",
823                     "up": "بالا"
824                 }
825             },
826             "information": {
827                 "label": "نوع"
828             },
829             "internet_access": {
830                 "label": "دسترسی اینترنت",
831                 "options": {
832                     "no": "خیر",
833                     "terminal": "پايانه",
834                     "wired": "سيمي",
835                     "wlan": "واي فاي",
836                     "yes": "بلی"
837                 }
838             },
839             "lamp_type": {
840                 "label": "نوع"
841             },
842             "landuse": {
843                 "label": "نوع"
844             },
845             "lanes": {
846                 "label": "خطوط",
847                 "placeholder": "1, 2, 3..."
848             },
849             "layer": {
850                 "label": "لايه"
851             },
852             "leaf_cycle": {
853                 "label": "چرخه برگ",
854                 "options": {
855                     "deciduous": "برگریز",
856                     "evergreen": "همیشه سبز",
857                     "mixed": "مخلوط",
858                     "semi_deciduous": "شبه برگریز",
859                     "semi_evergreen": "شبه-همیشه سبز"
860                 }
861             },
862             "leaf_cycle_singular": {
863                 "label": "چرخه برگ",
864                 "options": {
865                     "deciduous": "برگریز",
866                     "evergreen": "همیشه سبز",
867                     "semi_deciduous": "شبه برگریز",
868                     "semi_evergreen": "شبه-همیشه سبز"
869                 }
870             },
871             "leaf_type": {
872                 "label": "نوع برگ",
873                 "options": {
874                     "broadleaved": "پهن برگ",
875                     "leafless": "بی برگ",
876                     "mixed": "مخلوط",
877                     "needleleaved": "برگ سوزنی "
878                 }
879             },
880             "leaf_type_singular": {
881                 "label": "نوع برگ",
882                 "options": {
883                     "broadleaved": "پهن برگ",
884                     "leafless": "بی برگ",
885                     "needleleaved": "برگ سوزنی "
886                 }
887             },
888             "leisure": {
889                 "label": "نوع"
890             },
891             "length": {
892                 "label": "طول (متر)"
893             },
894             "level": {
895                 "label": "سطح"
896             },
897             "levels": {
898                 "label": "سطح",
899                 "placeholder": "2, 4, 6..."
900             },
901             "lit": {
902                 "label": "لیتر"
903             },
904             "location": {
905                 "label": "مکان"
906             },
907             "man_made": {
908                 "label": "نوع"
909             },
910             "maxspeed": {
911                 "label": "محدودیت سرعت",
912                 "placeholder": "40, 50, 60..."
913             },
914             "maxstay": {
915                 "label": "حداکثر توقف"
916             },
917             "mtb/scale": {
918                 "label": "دوچرخه‌سواری کوهستانی سخت",
919                 "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
920             },
921             "mtb/scale/imba": {
922                 "options": {
923                     "0": "آسان‌ترین (دایره سفید)",
924                     "1": "آسان (دایره سبز)",
925                     "2": "متوسط (مربع آبی)",
926                     "3": "دشوار (الماس سیاه)",
927                     "4": "بسیار دشوار (دو الماس سیاه)"
928                 },
929                 "placeholder": "آسان، متوسط، دشوار ..."
930             },
931             "mtb/scale/uphill": {
932                 "label": "دوچرخه سواری کوهستانی سر بالایی سخت",
933                 "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
934             },
935             "name": {
936                 "label": "اسم",
937                 "placeholder": "نام مشترک (در صورت وجود)"
938             },
939             "natural": {
940                 "label": "طبیعی"
941             },
942             "network": {
943                 "label": "شبکه"
944             },
945             "note": {
946                 "label": "يادداشت"
947             },
948             "office": {
949                 "label": "نوع"
950             },
951             "oneway": {
952                 "label": "يک طرفه",
953                 "options": {
954                     "no": "خیر",
955                     "undefined": "خیر فرض شده",
956                     "yes": "بلی"
957                 }
958             },
959             "oneway_yes": {
960                 "label": "یک طرفه",
961                 "options": {
962                     "no": "خیر",
963                     "undefined": "بلی فرض شده",
964                     "yes": "بلی"
965                 }
966             },
967             "opening_hours": {
968                 "label": "ساعت"
969             },
970             "operator": {
971                 "label": "اپراتور"
972             },
973             "par": {
974                 "label": "برابری",
975                 "placeholder": "3, 4, 5..."
976             },
977             "park_ride": {
978                 "label": "پارک و سوار شدن"
979             },
980             "parking": {
981                 "label": "نوع",
982                 "options": {
983                     "carports": "سایه‌بان",
984                     "garage_boxes": "جعبه‌های گاراژ",
985                     "lane": "مسیر کنار جاده",
986                     "multi-storey": "چند طبقه",
987                     "sheds": "سایبان",
988                     "surface": "سطح",
989                     "underground": "زیر زمین"
990                 }
991             },
992             "phone": {
993                 "label": "تلفن",
994                 "placeholder": "+31 42 123 4567"
995             },
996             "piste/difficulty": {
997                 "label": "سختی",
998                 "options": {
999                     "advanced": "پیشرفته (الماس سیاه)",
1000                     "easy": "آسان (دایره سبز)",
1001                     "expert": "کارشناس (دو الماس سیاه)",
1002                     "extreme": "حداکثر (تجهیزات کوهنوردی مورد نیاز است)",
1003                     "freeride": "رانندگی آزاد (خارج از پیست)",
1004                     "intermediate": "متوسط (مربع آبی)",
1005                     "novice": "تازه کار (آموزشی)"
1006                 },
1007                 "placeholder": "آسان، متوسط، پیشرفته ..."
1008             },
1009             "piste/grooming": {
1010                 "label": "تیمار کردن",
1011                 "options": {
1012                     "classic": "کلاسیک",
1013                     "classic+skating": "کلاسیک و اسکیت",
1014                     "mogul": "مغول",
1015                     "scooter": "اسکوتر/اتومبیل برفی",
1016                     "skating": "اسکیت"
1017                 }
1018             },
1019             "piste/type": {
1020                 "label": "نوع",
1021                 "options": {
1022                     "downhill": "سراشیبی",
1023                     "hike": "پیاده روی",
1024                     "ice_skate": "اسکی روی یخ",
1025                     "nordic": "شمال اروپا",
1026                     "playground": "زمین بازی",
1027                     "sled": "با سورتمه حمل کردن",
1028                     "sleigh": "سورتمه",
1029                     "snow_park": "پارک برفی"
1030                 }
1031             },
1032             "place": {
1033                 "label": "نوع"
1034             },
1035             "population": {
1036                 "label": "جمعیت"
1037             },
1038             "power": {
1039                 "label": "نوع"
1040             },
1041             "power_supply": {
1042                 "label": "منبع تأمین توان"
1043             },
1044             "railway": {
1045                 "label": "نوع"
1046             },
1047             "ref": {
1048                 "label": "مراجعتی"
1049             },
1050             "relation": {
1051                 "label": "نوع"
1052             },
1053             "religion": {
1054                 "label": "دین"
1055             },
1056             "restriction": {
1057                 "label": "نوع"
1058             },
1059             "restrictions": {
1060                 "label": "محدودیت‌های گردش"
1061             },
1062             "route": {
1063                 "label": "نوع"
1064             },
1065             "route_master": {
1066                 "label": "نوع"
1067             },
1068             "sac_scale": {
1069                 "label": "پیاده‌روی دشوار",
1070                 "options": {
1071                     "alpine_hiking": "T4: پیاده روی آلپ",
1072                     "hiking": "T1: پیاده‌روی",
1073                     "mountain_hiking": "T2: پیاده‌روی کوهستانی"
1074                 },
1075                 "placeholder": "پیاده‌روی کوهستانی، پیاده‌روی آلپ ..."
1076             },
1077             "sanitary_dump_station": {
1078                 "label": "دفع توالت"
1079             },
1080             "seasonal": {
1081                 "label": "فصلی"
1082             },
1083             "service": {
1084                 "label": "نوع"
1085             },
1086             "service/bicycle/chain_tool": {
1087                 "label": "ابزار زنجیر",
1088                 "options": {
1089                     "no": "خیر",
1090                     "undefined": "خیر فرض شده",
1091                     "yes": "بلی"
1092                 }
1093             },
1094             "service/bicycle/pump": {
1095                 "label": "پمپ هوا",
1096                 "options": {
1097                     "no": "خیر",
1098                     "undefined": "خیر فرض شده",
1099                     "yes": "بلی"
1100                 }
1101             },
1102             "service_rail": {
1103                 "label": "نوع خدمات",
1104                 "options": {
1105                     "crossover": "متقاطع",
1106                     "siding": "کناری",
1107                     "spur": "خار",
1108                     "yard": "حیاط"
1109                 }
1110             },
1111             "shelter": {
1112                 "label": "پناه گاه"
1113             },
1114             "shelter_type": {
1115                 "label": "نوع"
1116             },
1117             "shop": {
1118                 "label": "نوع"
1119             },
1120             "smoking": {
1121                 "label": "کشیدن مواد افیونی",
1122                 "options": {
1123                     "dedicated": "اختصاص داده شده به استعمال کنندگان مواد افیونی (عنوان مثال باشگاه افراد سیگاری)",
1124                     "no": "در همه جا سیگارکشیدن ممنوع",
1125                     "outside": "مجاز فقط در خارج از محدوده",
1126                     "separated": "در مناطق مصرف سیگار، از نظر فیزیکی جدا نشده",
1127                     "yes": "متاسفانه همه جا مجاز"
1128                 },
1129                 "placeholder": "نه، مجزا، بله ..."
1130             },
1131             "smoothness": {
1132                 "label": "صافی",
1133                 "options": {
1134                     "bad": "چرخ مقاوم: دوچرخه کوهستانی، ماشین، کالسکه",
1135                     "good": "چرخ نازک: دوچرخه مسابقه‌ای",
1136                     "horrible": "خارج از جاده: خودرو سنگین خارج از جاده",
1137                     "impassable": "صعب العبور/وسیله نقلیه بدون چرخ",
1138                     "intermediate": "چرخ: دوچرخه شهری، صندلی چرخدار، اسکوتر",
1139                     "very_bad": "خیلی تمیز: خودروی سبک خارج از جاده"
1140                 }
1141             },
1142             "social_facility_for": {
1143                 "placeholder": "بی خانمان، معلول، کودک، و غیره"
1144             },
1145             "source": {
1146                 "label": "منبع"
1147             },
1148             "sport": {
1149                 "label": "ورزشي"
1150             },
1151             "sport_ice": {
1152                 "label": "ورزشی"
1153             },
1154             "sport_racing": {
1155                 "label": "ورزشي"
1156             },
1157             "structure": {
1158                 "label": "ساختاری",
1159                 "options": {
1160                     "bridge": "پل",
1161                     "cutting": "برش",
1162                     "embankment": "خاکریز",
1163                     "ford": "معبر",
1164                     "tunnel": "تونل"
1165                 },
1166                 "placeholder": "ناشناخته"
1167             },
1168             "substation": {
1169                 "label": "نوع"
1170             },
1171             "supervised": {
1172                 "label": "نظارت"
1173             },
1174             "surface": {
1175                 "label": "سطح"
1176             },
1177             "tactile_paving": {
1178                 "label": "سنگفرش لمسی -برای نابینایان"
1179             },
1180             "takeaway": {
1181                 "options": {
1182                     "no": "خیر",
1183                     "yes": "بلی"
1184                 }
1185             },
1186             "toilets/disposal": {
1187                 "label": "در اختیار",
1188                 "options": {
1189                     "bucket": "سطل",
1190                     "chemical": "شیمیایی",
1191                     "flush": "فلش"
1192                 }
1193             },
1194             "tourism": {
1195                 "label": "نوع"
1196             },
1197             "towertype": {
1198                 "label": "نوع برج"
1199             },
1200             "tracktype": {
1201                 "options": {
1202                     "grade1": "سخت: سنگفرش و یا سطح سخت به شدت فشرده",
1203                     "grade2": "عمدتا سخت: ماسه / سنگ مخلوط شده با بعضی از مواد نرم",
1204                     "grade3": "مخلوطی هموار از مواد سخت و نرم",
1205                     "grade4": "بیشتر نرم: خاک / شن و ماسه / چمن مخلوط با بعضی از مواد سخت",
1206                     "grade5": "نرم: خاک / شن و ماسه / چمن"
1207                 },
1208                 "placeholder": "سخت، عمدتا سخت، نرم ..."
1209             },
1210             "traffic_signals": {
1211                 "label": "نوع"
1212             },
1213             "trail_visibility": {
1214                 "label": "مسیر پیاده روی",
1215                 "options": {
1216                     "bad": "بد: بدون نشانگر، مسیر گاهی اوقات ناپیدا/ بیراهه",
1217                     "excellent": "عالی: مسیر بدون ابهام و یا در همه جا با نشانگر ",
1218                     "good": "خوب: نشانگرها قابل مشاهده است، گاهی اوقات نیاز به جستجو",
1219                     "horrible": "وحشتناک: اغلب بیراهه، برخی اوقات نیاز به مهارت‌های مسیریابی",
1220                     "intermediate": "متوسط: تعدادی نشانگر، مسیر عمدتا قابل مشاهده",
1221                     "no": "خیر: بیراهه، نیازمندمهارت‌های عالی در جهت‌یابی"
1222                 },
1223                 "placeholder": "عالی، خوب، بد ..."
1224             },
1225             "trees": {
1226                 "label": "درخت‌ها"
1227             },
1228             "tunnel": {
1229                 "label": "تونل"
1230             },
1231             "vending": {
1232                 "label": "نوع محموله"
1233             },
1234             "water": {
1235                 "label": "نوع"
1236             },
1237             "waterway": {
1238                 "label": "نوع"
1239             },
1240             "website": {
1241                 "label": "وب سايت",
1242                 "placeholder": "http://example.com/"
1243             },
1244             "wetland": {
1245                 "label": "نوع"
1246             },
1247             "wheelchair": {
1248                 "label": "دسترسی ویلچر"
1249             },
1250             "width": {
1251                 "label": "عرض (متر)"
1252             },
1253             "wikipedia": {
1254                 "label": "ويکي پديا"
1255             }
1256         },
1257         "presets": {
1258             "address": {
1259                 "name": "آدرس",
1260                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'آدرس'، با کاما جدا می‌شوند>"
1261             },
1262             "aerialway": {
1263                 "name": "بالابر",
1264                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای ' راه هوایی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1265             },
1266             "aerialway/cable_car": {
1267                 "name": "ماشین کابلی",
1268                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ترن برقی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1269             },
1270             "aerialway/chair_lift": {
1271                 "name": "صندلی بالابر",
1272                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'تله‌سی‌یژ'، با کاما جدا می‌شوند>"
1273             },
1274             "aerialway/gondola": {
1275                 "name": "تله کابین",
1276                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'گوندولا'، با کاما جدا می‌شوند>"
1277             },
1278             "aerialway/magic_carpet": {
1279                 "name": "آسانسور اسکی",
1280                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'سطح شیب‌دار بالابر'، با کاما جدا می‌شوند>"
1281             },
1282             "aerialway/platter": {
1283                 "name": "بالابر بشقابی",
1284                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دیسک بالابر'، با کاما جدا می‌شوند>"
1285             },
1286             "aerialway/pylon": {
1287                 "name": "برج بالابر",
1288                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'برج راه هوایی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1289             },
1290             "aerialway/rope_tow": {
1291                 "name": "بالابر دو طنابه",
1292                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'بالابر بکسری'، با کاما جدا می‌شوند>"
1293             },
1294             "aerialway/station": {
1295                 "name": "ایستگاه بالابر",
1296                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ایستگاه مسیر هوایی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1297             },
1298             "aerialway/t-bar": {
1299                 "name": "بالابر نوار T",
1300                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'بالابر تی شکل'، با کاما جدا می‌شوند>"
1301             },
1302             "aeroway": {
1303                 "name": "کاربری راه",
1304                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای ' راه فرود'، با کاما جدا می‌شوند>"
1305             },
1306             "aeroway/aerodrome": {
1307                 "name": "فرودگاه",
1308                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فرودگاه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1309             },
1310             "aeroway/apron": {
1311                 "name": "صحن",
1312                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'صحن'، با کاما جدا می‌شوند>"
1313             },
1314             "aeroway/gate": {
1315                 "name": "دروازه فرودگاه",
1316                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ورودی فرودگاه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1317             },
1318             "aeroway/hangar": {
1319                 "name": "آشیانه هواپیما",
1320                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'آشیانه هواپیما'، با کاما جدا می‌شوند>"
1321             },
1322             "aeroway/helipad": {
1323                 "name": "محل فرود هلی کوپتر",
1324                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'محل فرود هلی کوپتر'، با کاما جدا می‌شوند>"
1325             },
1326             "aeroway/runway": {
1327                 "name": "باند فرودگاه",
1328                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مسیر فرود'، با کاما جدا می‌شوند>"
1329             },
1330             "aeroway/taxiway": {
1331                 "name": "راه فرود به پارکینگ",
1332                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فرود به پارک'، با کاما جدا می‌شوند>"
1333             },
1334             "aeroway/terminal": {
1335                 "name": "پایانه فرودگاه",
1336                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پایانه فرودگاه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1337             },
1338             "amenity": {
1339                 "name": "کاربری",
1340                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'کاربری اراضی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1341             },
1342             "amenity/arts_centre": {
1343                 "name": "مرکز هنری",
1344                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مرکز هنری'، با کاما جدا می‌شوند>"
1345             },
1346             "amenity/atm": {
1347                 "name": "خودپرداز",
1348                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خودپرداز'، با کاما جدا می‌شوند>"
1349             },
1350             "amenity/bank": {
1351                 "name": "بانک",
1352                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'بانک'، با کاما جدا می‌شوند>"
1353             },
1354             "amenity/bar": {
1355                 "name": "بار",
1356                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'بار'، با کاما جدا می‌شوند>"
1357             },
1358             "amenity/bbq": {
1359                 "name": "باربیکیو/گریل",
1360                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'باربیکیو / اجاق'، با کاما جدا می‌شوند>"
1361             },
1362             "amenity/bench": {
1363                 "name": "نیمکت",
1364                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'نیمکت'، با کاما جدا می‌شوند>"
1365             },
1366             "amenity/bicycle_parking": {
1367                 "name": "پارکینگ دوچرخه",
1368                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پارکینگ دوچرخه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1369             },
1370             "amenity/bicycle_rental": {
1371                 "name": "اجاره دوچرخه",
1372                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'اجاره دوچرخه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1373             },
1374             "amenity/boat_rental": {
1375                 "name": "کرایه قایق",
1376                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'کرایه قایق'، با کاما جدا می‌شوند>"
1377             },
1378             "amenity/bureau_de_change": {
1379                 "name": "تبدیل ارز / صرافی",
1380                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'تبدیل ارز / صرافی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1381             },
1382             "amenity/bus_station": {
1383                 "name": "ایستگاه پایانه اتوبوس",
1384                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ایستگاه پایانه اتوبوس'، با کاما جدا می‌شوند>"
1385             },
1386             "amenity/cafe": {
1387                 "name": "کافه",
1388                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'کافه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1389             },
1390             "amenity/car_rental": {
1391                 "name": "کرایه ماشین",
1392                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'کرایه خودرو'، با کاما جدا می‌شوند>"
1393             },
1394             "amenity/car_sharing": {
1395                 "name": "به اشتراک گذاری خودرو",
1396                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'اشتراک گذاری خودرو'، با کاما جدا می‌شوند>"
1397             },
1398             "amenity/car_wash": {
1399                 "name": "کارواش",
1400                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'کارواش'، با کاما جدا می‌شوند>"
1401             },
1402             "amenity/charging_station": {
1403                 "name": "ایستگاه شارژ",
1404                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ایستگاه شارژ'، با کاما جدا می‌شوند>"
1405             },
1406             "amenity/childcare": {
1407                 "name": "مهدکودک/مراقبت از کودکان",
1408                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مهد کودک / مراقبت از کودکان'، با کاما جدا می‌شوند>"
1409             },
1410             "amenity/cinema": {
1411                 "name": "سینما",
1412                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'سینما'، با کاما جدا می‌شوند>"
1413             },
1414             "amenity/clinic": {
1415                 "name": "کلینیک",
1416                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'درمانگاه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1417             },
1418             "amenity/clock": {
1419                 "name": "ساعت",
1420                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ساعت'، با کاما جدا می‌شوند>"
1421             },
1422             "amenity/college": {
1423                 "name": "محیط کالج",
1424                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'محیط کالج'، با کاما جدا می‌شوند>"
1425             },
1426             "amenity/community_centre": {
1427                 "name": "مرکز اجتماع"
1428             },
1429             "amenity/compressed_air": {
1430                 "name": "هوای فشرده",
1431                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'هوای فشرده'، با کاما جدا می‌شوند>"
1432             },
1433             "amenity/courthouse": {
1434                 "name": "دادگاه",
1435                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دادگاه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1436             },
1437             "amenity/dentist": {
1438                 "name": "دندانپزشک",
1439                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دندانپزشک'، با کاما جدا می‌شوند>"
1440             },
1441             "amenity/doctors": {
1442                 "name": "دکتر",
1443                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دکتر'، با کاما جدا می‌شوند>"
1444             },
1445             "amenity/dojo": {
1446                 "name": "باشگاه / آموزشگاه هنرهای رزمی",
1447                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'باشگاه / آموزشگاه هنرهای رزمی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1448             },
1449             "amenity/drinking_water": {
1450                 "name": "آب آشامیدنی",
1451                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'آب آشامیدنی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1452             },
1453             "amenity/embassy": {
1454                 "name": "سفارت خانه",
1455                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'سفارت'، با کاما جدا می‌شوند>"
1456             },
1457             "amenity/fast_food": {
1458                 "name": "غذای آماده",
1459                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'غذای آماده'، با کاما جدا می‌شوند>"
1460             },
1461             "amenity/fire_station": {
1462                 "name": "ایستگاه آتش نشانی",
1463                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ایستگاه آتش نشانی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1464             },
1465             "amenity/fountain": {
1466                 "name": "فواره",
1467                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فواره'، با کاما جدا می‌شوند>"
1468             },
1469             "amenity/fuel": {
1470                 "name": "پمپ گاز",
1471                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پمپ گاز'، با کاما جدا می‌شوند>"
1472             },
1473             "amenity/grave_yard": {
1474                 "name": "مقبره",
1475                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مقبره'، با کاما جدا می‌شوند>"
1476             },
1477             "amenity/grit_bin": {
1478                 "name": "سطل شن",
1479                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'سطل شن'، با کاما جدا می‌شوند>"
1480             },
1481             "amenity/hospital": {
1482                 "name": "محیط بیمارستان",
1483                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'محیط بیمارستان'، با کاما جدا می‌شوند>"
1484             },
1485             "amenity/kindergarten": {
1486                 "name": "پیش دبستانی / محیط کودکستان",
1487                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پیش دبستانی / محیط کودکستان'، با کاما جدا می‌شوند>"
1488             },
1489             "amenity/library": {
1490                 "name": "کتابخانه",
1491                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'کتابخانه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1492             },
1493             "amenity/marketplace": {
1494                 "name": "بازار",
1495                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'بازار'، با کاما جدا می‌شوند>"
1496             },
1497             "amenity/motorcycle_parking": {
1498                 "name": "پارکینگ موتور سیکلت",
1499                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پارکینگ موتور سیکلت'، با کاما جدا می‌شوند>"
1500             },
1501             "amenity/nightclub": {
1502                 "name": "کلوپ شبانه",
1503                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'کلوپ شبانه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1504             },
1505             "amenity/parking": {
1506                 "name": "پارکینگ خودرو",
1507                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پارکینگ خودرو'، با کاما جدا می‌شوند>"
1508             },
1509             "amenity/parking_entrance": {
1510                 "name": "ورودی/خروجی پارکینگ",
1511                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای  'ورودی / خروجی پارکینگ'، با کاما جدا می‌شوند>"
1512             },
1513             "amenity/parking_space": {
1514                 "name": "جای پارک",
1515                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای'جای پارک'، با کاما جدا می‌شوند>"
1516             },
1517             "amenity/pharmacy": {
1518                 "name": "داروخانه",
1519                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'داروخانه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1520             },
1521             "amenity/place_of_worship": {
1522                 "name": "مکانی از عبادتگاه",
1523                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مکان مذهبی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1524             },
1525             "amenity/place_of_worship/buddhist": {
1526                 "name": "معبد بودایی",
1527                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'معبد بودایی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1528             },
1529             "amenity/place_of_worship/christian": {
1530                 "name": "کلیسا",
1531                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'کلیسا'، با کاما جدا می‌شوند>"
1532             },
1533             "amenity/place_of_worship/jewish": {
1534                 "name": "کنیسه",
1535                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'کنیسه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1536             },
1537             "amenity/place_of_worship/muslim": {
1538                 "name": "مسجد",
1539                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مسجد'، با کاما جدا می‌شوند>"
1540             },
1541             "amenity/police": {
1542                 "name": "پليس",
1543                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پلیس'، با کاما جدا می‌شوند>"
1544             },
1545             "amenity/post_box": {
1546                 "name": "صندوق پستی",
1547                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'صندوق پستی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1548             },
1549             "amenity/post_office": {
1550                 "name": "اداره پست",
1551                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'اداره پست'، با کاما جدا می‌شوند>"
1552             },
1553             "amenity/pub": {
1554                 "name": "میخانه",
1555                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'میخانه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1556             },
1557             "amenity/public_bookcase": {
1558                 "name": "قفسه کتاب عمومی",
1559                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'قفسه کتاب عمومی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1560             },
1561             "amenity/ranger_station": {
1562                 "name": "ایستگاه جنگل بانی"
1563             },
1564             "amenity/recycling": {
1565                 "name": "بازیافت مواد",
1566                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'بازیافت'، با کاما جدا می‌شوند>"
1567             },
1568             "amenity/register_office": {
1569                 "name": "اداره ثبت",
1570                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'اداره ثبت'، با کاما جدا می‌شوند>"
1571             },
1572             "amenity/restaurant": {
1573                 "name": "رستوران",
1574                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'رستوران'، با کاما جدا می‌شوند>"
1575             },
1576             "amenity/sanitary_dump_station": {
1577                 "name": "دفع توالت RV",
1578                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دفع توالت RV'، با کاما جدا می‌شوند>"
1579             },
1580             "amenity/school": {
1581                 "name": "محیط مدرسه",
1582                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'محیط مدرسه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1583             },
1584             "amenity/shelter": {
1585                 "name": "پناه گاه",
1586                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پناهگاه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1587             },
1588             "amenity/social_facility": {
1589                 "name": "امکانات اجتماعی",
1590                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'امکانات اجتماعی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1591             },
1592             "amenity/social_facility/food_bank": {
1593                 "name": "فروشگاه مواد غذایی",
1594                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'بانک غذا'، با کاما جدا می‌شوند>"
1595             },
1596             "amenity/social_facility/group_home": {
1597                 "name": "خانه سالمندان",
1598                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خانه سالمندان'، با کاما جدا می‌شوند>"
1599             },
1600             "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
1601                 "name": "پناهگاه بی خانمان‌ها",
1602                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پناهگاه بی‌خانمان‌ها'، با کاما جدا می‌شوند>"
1603             },
1604             "amenity/studio": {
1605                 "name": "استدیو",
1606                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'استودیو'، با کاما جدا می‌شوند>"
1607             },
1608             "amenity/swimming_pool": {
1609                 "name": "استخر شنا",
1610                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'استخر شنا'، با کاما جدا می‌شوند>"
1611             },
1612             "amenity/taxi": {
1613                 "name": "ایستگاه تاکسی",
1614                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ایستگاه تاکسی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1615             },
1616             "amenity/telephone": {
1617                 "name": "تلفن عمومی",
1618                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'تلفن عمومی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1619             },
1620             "amenity/theatre": {
1621                 "name": "تئاتر",
1622                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'تئاتر'، با کاما جدا می‌شوند>"
1623             },
1624             "amenity/toilets": {
1625                 "name": "سرویس بهداشتی",
1626                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'سرویس بهداشتی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1627             },
1628             "amenity/townhall": {
1629                 "name": "تالار شهر",
1630                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'تالار شهر'، با کاما جدا می‌شوند>"
1631             },
1632             "amenity/university": {
1633                 "name": "محیط دانشگاهی",
1634                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'محیط دانشگاه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1635             },
1636             "amenity/vending_machine/drinks": {
1637                 "name": "دستگاه خودفروش آب آشامیدنی",
1638                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای   'دستگاه خودفروش آب آشامیدنی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1639             },
1640             "amenity/vending_machine/excrement_bags": {
1641                 "name": "دستگاه خود توزیع کیسه پسماند",
1642                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دستگاه خود توزیع کیسه پسماند'، با کاما جدا می‌شوند>"
1643             },
1644             "amenity/vending_machine/news_papers": {
1645                 "name": "دستگاه خود فروش روزنامه",
1646                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای   'دستگاه خود فروش روزنامه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1647             },
1648             "amenity/vending_machine/parking_tickets": {
1649                 "name": "دستگاه فروش خودکار کارت پارکینگ",
1650                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دستگاه فروش خودکار کارت پارکینگ'، با کاما جدا می‌شوند>"
1651             },
1652             "amenity/vending_machine/public_transport_tickets": {
1653                 "name": "ماشین خودفروش بلیط حمل و نقل",
1654                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ماشین خودفروش بلیط حمل و نقل'، با کاما جدا می‌شوند>"
1655             },
1656             "amenity/vending_machine/sweets": {
1657                 "name": "ماشین خودفروش خوراکی",
1658                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای'ماشین خودفروش خوراکی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1659             },
1660             "amenity/vending_machine/vending_machine": {
1661                 "name": "ماشین فروش خودکار",
1662                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ماشین فروش خودکار'، با کاما جدا می‌شوند>"
1663             },
1664             "amenity/veterinary": {
1665                 "name": "دامپزشکی",
1666                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دامپزشکی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1667             },
1668             "amenity/waste_basket": {
1669                 "name": "سطل زباله",
1670                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'سطل زباله'، با کاما جدا می‌شوند>"
1671             },
1672             "amenity/water_point": {
1673                 "name": "آب قابل شرب RV",
1674                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای'آب قابل شرب RV'، با کاما جدا می‌شوند>"
1675             },
1676             "area": {
1677                 "name": "فضا",
1678                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فضا'، با کاما جدا می‌شوند>"
1679             },
1680             "area/highway": {
1681                 "name": "سطح جاده",
1682                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'سطح جاده'، با کاما جدا می‌شوند>"
1683             },
1684             "barrier": {
1685                 "name": "مانع",
1686                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مانع'، با کاما جدا می‌شوند>"
1687             },
1688             "barrier/block": {
1689                 "name": "بلوک",
1690                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'بلوک'، با کاما جدا می‌شوند>"
1691             },
1692             "barrier/bollard": {
1693                 "name": "بولارد",
1694                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'بولارد'، با کاما جدا می‌شوند>"
1695             },
1696             "barrier/cattle_grid": {
1697                 "name": "شبکه آهنی",
1698                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای'Cattle Grid'  ، با کاما جدا می‌شوند>"
1699             },
1700             "barrier/city_wall": {
1701                 "name": "دیوار شهر",
1702                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دیوار شهر'، با کاما جدا می‌شوند>"
1703             },
1704             "barrier/cycle_barrier": {
1705                 "name": "مانع مستطیلی",
1706                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مانع مستطیلی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1707             },
1708             "barrier/entrance": {
1709                 "name": "ورودی",
1710                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای  'ورودى'، با کاما جدا می‌شوند>"
1711             },
1712             "barrier/fence": {
1713                 "name": "حصار",
1714                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای  'Fence'، با کاما جدا می‌شوند>"
1715             },
1716             "barrier/gate": {
1717                 "name": "دروازه",
1718                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دروازه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1719             },
1720             "barrier/hedge": {
1721                 "name": "پرچین",
1722                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای  'Hedge'، با کاما جدا می‌شوند>"
1723             },
1724             "barrier/kissing_gate": {
1725                 "name": "دروازه مخصوص انسان",
1726                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'Kissing Gate'، با کاما جدا می‌شوند>"
1727             },
1728             "barrier/lift_gate": {
1729                 "name": "دروازه بالا رونده",
1730                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای   'Lift Gate'، با کاما جدا می‌شوند>"
1731             },
1732             "barrier/retaining_wall": {
1733                 "name": "دیوار نگه دارنده",
1734                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'Retaining Wall' ، با کاما جدا می‌شوند>"
1735             },
1736             "barrier/stile": {
1737                 "name": "حصار نردبانی",
1738                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'Stile' ، با کاما جدا می‌شوند>"
1739             },
1740             "barrier/toll_booth": {
1741                 "name": "عوارضی",
1742                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای  'Toll Booth'، با کاما جدا می‌شوند>"
1743             },
1744             "barrier/wall": {
1745                 "name": "دیوار",
1746                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دیوار'، با کاما جدا می‌شوند>"
1747             },
1748             "boundary/administrative": {
1749                 "name": "مرز اداری",
1750                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مرز اداری'، با کاما جدا می‌شوند>"
1751             },
1752             "building": {
1753                 "name": "ساختمان",
1754                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ساختمان'، با کاما جدا می‌شوند>"
1755             },
1756             "building/apartments": {
1757                 "name": "آپارتمان ها",
1758                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'آپارتمان'، با کاما جدا می‌شوند>"
1759             },
1760             "building/barn": {
1761                 "name": "انبار غله",
1762                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'انبار غله'، با کاما جدا می‌شوند>"
1763             },
1764             "building/bunker": {
1765                 "name": "انباربزرگ",
1766                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'انباربزرگ'، با کاما جدا می‌شوند>"
1767             },
1768             "building/cabin": {
1769                 "name": "کابین",
1770                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'کابین'، با کاما جدا می‌شوند>"
1771             },
1772             "building/cathedral": {
1773                 "name": "ساختمان کلیسای جامع",
1774                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ساختمان کلیسای جامع'، با کاما جدا می‌شوند>"
1775             },
1776             "building/chapel": {
1777                 "name": "ساختمان کلیسای کوچک",
1778                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ساختمان کلیسای کوچک'، با کاما جدا می‌شوند>"
1779             },
1780             "building/church": {
1781                 "name": "ساختمان کلیسا",
1782                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ساختمان کلیسا'، با کاما جدا می‌شوند>"
1783             },
1784             "building/college": {
1785                 "name": "ساختمان کالج",
1786                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ساختمان کالج'، با کاما جدا می‌شوند>"
1787             },
1788             "building/commercial": {
1789                 "name": "ساختمان ارتباطی",
1790                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ساختمان ارتباطی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1791             },
1792             "building/construction": {
1793                 "name": "ساختمان در دست ساخت",
1794                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ساختمان در دست ساخت'، با کاما جدا می‌شوند>"
1795             },
1796             "building/detached": {
1797                 "name": "خانه ویلایی",
1798                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خانه ویلایی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1799             },
1800             "building/dormitory": {
1801                 "name": "خوابگاه",
1802                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خوابگاه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1803             },
1804             "building/entrance": {
1805                 "name": "ورود/خروج",
1806                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای  'ورودی / خروجی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1807             },
1808             "building/garage": {
1809                 "name": "گاراژ",
1810                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'گاراژ'، با کاما جدا می‌شوند>"
1811             },
1812             "building/garages": {
1813                 "name": "گاراژ",
1814                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'گاراژ'، با کاما جدا می‌شوند>"
1815             },
1816             "building/greenhouse": {
1817                 "name": "گلخانه",
1818                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'گلخانه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1819             },
1820             "building/hospital": {
1821                 "name": "ساختمان بیمارستان",
1822                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ساختمان بیمارستان'، با کاما جدا می‌شوند>"
1823             },
1824             "building/hotel": {
1825                 "name": "ساختمان هتل",
1826                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ساختمان هتل'، با کاما جدا می‌شوند>"
1827             },
1828             "building/house": {
1829                 "name": "خانه",
1830                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خانه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1831             },
1832             "building/hut": {
1833                 "name": "کلبه",
1834                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'کلبه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1835             },
1836             "building/industrial": {
1837                 "name": "ساختمان صنعتی",
1838                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ساختمان صنعتی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1839             },
1840             "building/kindergarten": {
1841                 "name": "پیش دبستانی /ساختمان کودکستان",
1842                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پیش دبستانی / ساختمان کودکستان'، با کاما جدا می‌شوند>"
1843             },
1844             "building/public": {
1845                 "name": "ساختمان عمومی",
1846                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ساختمان عمومی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1847             },
1848             "building/residential": {
1849                 "name": "ساختمان مسکونی",
1850                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ساختمان مسکونی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1851             },
1852             "building/retail": {
1853                 "name": "ساختمان خرده فروشی",
1854                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ساختمان مرکز خرید'، با کاما جدا می‌شوند>"
1855             },
1856             "building/roof": {
1857                 "name": "سقف",
1858                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'سقف'، با کاما جدا می‌شوند>"
1859             },
1860             "building/school": {
1861                 "name": "ساختمان مدرسه",
1862                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ساختمان مدرسه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1863             },
1864             "building/semidetached_house": {
1865                 "name": "خانه شبه ویلایی",
1866                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خانه شبه ویلایی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1867             },
1868             "building/shed": {
1869                 "name": "سایبان",
1870                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'کپر'، با کاما جدا می‌شوند>"
1871             },
1872             "building/stable": {
1873                 "name": "اصطبل",
1874                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'اصطبل'، با کاما جدا می‌شوند>"
1875             },
1876             "building/static_caravan": {
1877                 "name": "خانه از پیش ساخته متحرک",
1878                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خانه از پیش ساخته متحرک'، با کاما جدا می‌شوند>"
1879             },
1880             "building/terrace": {
1881                 "name": "خانه های ردیفی",
1882                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خانه های ردیفی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1883             },
1884             "building/train_station": {
1885                 "name": "ایستگاه قطار",
1886                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ایستگاه قطار'، با کاما جدا می‌شوند>"
1887             },
1888             "building/university": {
1889                 "name": "ساختمان دانشگاه",
1890                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ساختمان دانشگاه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1891             },
1892             "building/warehouse": {
1893                 "name": "انبار",
1894                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'انبار'، با کاما جدا می‌شوند>"
1895             },
1896             "craft": {
1897                 "name": "پیشه",
1898                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پیشه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1899             },
1900             "craft/basket_maker": {
1901                 "name": "سبد ساز",
1902                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'سبد باف'، با کاما جدا می‌شوند>"
1903             },
1904             "craft/beekeeper": {
1905                 "name": "پرورش دهنده زنبور عسل",
1906                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'زنبوردار'، با کاما جدا می‌شوند>"
1907             },
1908             "craft/blacksmith": {
1909                 "name": "آهنگر",
1910                 "terms": "اسلحه ساز"
1911             },
1912             "craft/boatbuilder": {
1913                 "name": "قایق ساز",
1914                 "terms": "قایق ساز"
1915             },
1916             "craft/bookbinder": {
1917                 "name": "صحافی",
1918                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'صحاف'، با کاما جدا می‌شوند>"
1919             },
1920             "craft/brewery": {
1921                 "name": "آبجو سازی",
1922                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای'آبجو سازی'، با کاما جدا می‌شوند>"
1923             },
1924             "craft/carpenter": {
1925                 "name": "نجاری",
1926                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'نجار'، با کاما جدا می‌شوند>"
1927             },
1928             "craft/carpet_layer": {
1929                 "name": "قالیبافی",
1930                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فراش'، با کاما جدا می‌شوند>"
1931             },
1932             "craft/caterer": {
1933                 "name": "آذوقه رسان",
1934                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'آذوقه رسان'، با کاما جدا می‌شوند>"
1935             },
1936             "craft/clockmaker": {
1937                 "name": "ساعت سازی",
1938                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ساعت‌ساز'، با کاما جدا می‌شوند>"
1939             },
1940             "craft/confectionery": {
1941                 "name": "قنادی",
1942                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'قنادی'، با کاما جدا میشوند>"
1943             },
1944             "craft/dressmaker": {
1945                 "name": "خیاطی زنانه",
1946                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خیاط زنانه'، با کاما جدا می‌شوند>"
1947             },
1948             "craft/electrician": {
1949                 "name": "متخصص برق",
1950                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'برقکار'، با کاما جدا می‌شوند>"
1951             },
1952             "craft/gardener": {
1953                 "name": "باغبان",
1954                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'باغبان'، با کاما جدا می‌شوند>"
1955             },
1956             "craft/glaziery": {
1957                 "name": "شیشه بری",
1958                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای ' شیشه‌‌بری‌'، با کاما جدا می‌شوند>"
1959             },
1960             "craft/handicraft": {
1961                 "name": "صنایع دستی",
1962                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'صنایع دستی کار'، با کاما جدا می‌شوند>"
1963             },
1964             "craft/hvac": {
1965                 "name": "گرمایش و تهویه مطبوع",
1966                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'HVAC'، با کاما جدا می‌شوند>"
1967             },
1968             "craft/insulator": {
1969                 "name": "عایق سازی",
1970                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'عایقکار'، با کاما جدا می‌شوند>"
1971             },
1972             "craft/jeweler": {
1973                 "name": "جواهر سازی",
1974                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'جواهرساز'، با کاما جدا می‌شوند>"
1975             },
1976             "craft/key_cutter": {
1977                 "name": "برش های کلیدی",
1978                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'کلیدساز'، با کاما جدا می‌شوند>"
1979             },
1980             "craft/locksmith": {
1981                 "name": "قفل ساز",
1982                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'قفل‌ساز'، با کاما جدا می‌شوند>"
1983             },
1984             "craft/metal_construction": {
1985                 "name": "ساخت و ساز فلزی",
1986                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'آهنگر'، با کاما جدا می‌شوند>"
1987             },
1988             "craft/optician": {
1989                 "name": "عینک ساز",
1990                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'عینک‌فروش'، با کاما جدا می‌شوند>"
1991             },
1992             "craft/painter": {
1993                 "name": "نقاش",
1994                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'نقاش'، با کاما جدا می‌شوند>"
1995             },
1996             "craft/photographer": {
1997                 "name": "عکاس",
1998                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'عکاس'، با کاما جدا می‌شوند>"
1999             },
2000             "craft/photographic_laboratory": {
2001                 "name": "آزمایشگاه عکس‌برداری",
2002                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'لابراتوار عکاسی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2003             },
2004             "craft/plasterer": {
2005                 "name": "گچ کار",
2006                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'گچ‌کار'، با کاما جدا می‌شوند>"
2007             },
2008             "craft/plumber": {
2009                 "name": "لوله کش",
2010                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'لوله‌کش'، با کاما جدا می‌شوند>"
2011             },
2012             "craft/pottery": {
2013                 "name": "سفالگری",
2014                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'سفالگری'، با کاما جدا می‌شوند>"
2015             },
2016             "craft/rigger": {
2017                 "name": "لولزم سازی",
2018                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'جرثقیل کار'، با کاما جدا می‌شوند>"
2019             },
2020             "craft/roofer": {
2021                 "name": "سقف ساز",
2022                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'سقف‌ساز'، با کاما جدا می‌شوند>"
2023             },
2024             "craft/saddler": {
2025                 "name": "زین ساز",
2026                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'زین‌ساز'، با کاما جدا می‌شوند>"
2027             },
2028             "craft/sailmaker": {
2029                 "name": "بادبان ساز",
2030                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'بادبان‌ساز'، با کاما جدا می‌شوند>"
2031             },
2032             "craft/sawmill": {
2033                 "name": "چوب بری",
2034                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'چوب بری'، با کاما جدا می‌شوند>"
2035             },
2036             "craft/scaffolder": {
2037                 "name": "داربستی",
2038                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'داربست'، با کاما جدا می‌شوند>"
2039             },
2040             "craft/sculpter": {
2041                 "name": "حجاری",
2042                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'حجاری کردن'، با کاما جدا می‌شوند>"
2043             },
2044             "craft/shoemaker": {
2045                 "name": "کفاش",
2046                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'کفاش'، با کاما جدا می‌شوند>"
2047             },
2048             "craft/stonemason": {
2049                 "name": "سنگ تراش",
2050                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'سنگ‌تراش'، با کاما جدا میشوند>"
2051             },
2052             "craft/sweep": {
2053                 "name": "جاروکش شومینه",
2054                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دودکش پاک کن'، با کاما جدا می‌شوند>"
2055             },
2056             "craft/tailor": {
2057                 "name": "خیاط",
2058                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خیاط'، با کاما جدا می‌شوند>"
2059             },
2060             "craft/tiler": {
2061                 "name": "آجر پز",
2062                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'کاشی‌کار'، با کاما جدا می‌شوند>"
2063             },
2064             "craft/tinsmith": {
2065                 "name": "حلبساز",
2066                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'حلبی‌ساز'، با کاما جدا می‌شوند>"
2067             },
2068             "craft/upholsterer": {
2069                 "name": "خیاط پرده و رومبلی",
2070                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خیاط مبل'، با کاما جدا می‌شوند>"
2071             },
2072             "craft/watchmaker": {
2073                 "name": "ساعت ساز",
2074                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ساعت ساز'، با کاما جدا می‌شوند>"
2075             },
2076             "craft/window_construction": {
2077                 "name": "ساخت و ساز پنجره",
2078                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پنجره‌ساز'، با کاما جدا می‌شوند>"
2079             },
2080             "embankment": {
2081                 "name": "خاک ریز",
2082                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای  'Embankment'، با کاما جدا می‌شوند>"
2083             },
2084             "emergency/ambulance_station": {
2085                 "name": "ایستگاه آمبولانس",
2086                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ایستگاه آمبولانس'، با کاما جدا می‌شوند>"
2087             },
2088             "emergency/fire_hydrant": {
2089                 "name": "آتش نشانی",
2090                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'شیر آتش‌نشانی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2091             },
2092             "emergency/phone": {
2093                 "name": "تلفن اورژانسی",
2094                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'تلفن اورژانسی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2095             },
2096             "entrance": {
2097                 "name": "ورود/خروج",
2098                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای  'ورودی / خروجی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2099             },
2100             "footway/crossing": {
2101                 "name": "تقاطع خیابانی",
2102                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'تقاطع خیابان'، با کاما جدا می‌شوند>"
2103             },
2104             "footway/crosswalk": {
2105                 "name": "محل عبور عابر پیاده",
2106                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'محل عبور عابر پیاده'، با کاما جدا می‌شوند>"
2107             },
2108             "footway/sidewalk": {
2109                 "name": "پیاده رو",
2110                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پیاده‌رو'، با کاما جدا می‌شوند>"
2111             },
2112             "ford": {
2113                 "name": "معبر"
2114             },
2115             "golf/bunker": {
2116                 "name": "تله شن و ماسه",
2117                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'تله شنی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2118             },
2119             "golf/fairway": {
2120                 "name": "چمن راه راه",
2121                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'Fairway'، با کاما جدا می‌شوند>"
2122             },
2123             "golf/green": {
2124                 "name": "چمن سبز نزدیک سوراخ",
2125                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'Putting Green'، با کاما جدا می‌شوند>"
2126             },
2127             "golf/hole": {
2128                 "name": "سوراخ گلف",
2129                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'سوراخ گلف'، با کاما جدا می‌شوند>"
2130             },
2131             "golf/lateral_water_hazard": {
2132                 "name": "خطر آب های کناری",
2133                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خطر کنار آب در گلف'، با کاما جدا می‌شوند>"
2134             },
2135             "golf/rough": {
2136                 "name": "منطقه زمخت",
2137                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'زمین خشن گلف'، با کاما جدا می‌شوند>"
2138             },
2139             "golf/tee": {
2140                 "name": "Tee Box",
2141                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مستطیل کاشت توپ گلف'، با کاما جدا می‌شوند>"
2142             },
2143             "golf/water_hazard": {
2144                 "name": "تهدید آبی",
2145                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خطر آب'، با کاما جدا می‌شوند>"
2146             },
2147             "highway": {
2148                 "name": "بزرگراه",
2149                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'بزرگراه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2150             },
2151             "highway/bridleway": {
2152                 "name": "مسیر حیوانات اهلی",
2153                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای   'Bridle Path'، با کاما جدا می‌شوند>"
2154             },
2155             "highway/bus_stop": {
2156                 "name": "ایستگاه اتوبوس",
2157                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ایستگاه اتوبوس'، با کاما جدا می‌شوند>"
2158             },
2159             "highway/corridor": {
2160                 "name": "راهروی داخلی",
2161                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'راهرو داخلی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2162             },
2163             "highway/crossing": {
2164                 "name": "تقاطع خیابانی",
2165                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'تقاطع خیابان'، با کاما جدا می‌شوند>"
2166             },
2167             "highway/crosswalk": {
2168                 "name": "محل عبور عابر پیاده",
2169                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'محل عبور عابر پیاده'، با کاما جدا می‌شوند>"
2170             },
2171             "highway/cycleway": {
2172                 "name": "مسیر دوچرخه سواری",
2173                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مسیر دوچرخه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2174             },
2175             "highway/footway": {
2176                 "name": "مسیر پیاده روی",
2177                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مسیر پیاده'، با کاما جدا می‌شوند>"
2178             },
2179             "highway/living_street": {
2180                 "name": "خیابان  محدوده زندگی",
2181                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خیابان محل زندگی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2182             },
2183             "highway/mini_roundabout": {
2184                 "name": "میدان کوچک",
2185                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای   'Mini-Roundabout'، با کاما جدا می‌شوند>"
2186             },
2187             "highway/motorway": {
2188                 "name": "بزرگراه",
2189                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'بزرگراه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2190             },
2191             "highway/motorway_junction": {
2192                 "name": "تقاطع بزرگراه / خروج",
2193                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'تقاطع بزرگراه/خروج'، با کاما جدا می‌شوند>"
2194             },
2195             "highway/motorway_link": {
2196                 "name": "اتصال بزرگراه",
2197                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پیوستن بزرگراه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2198             },
2199             "highway/path": {
2200                 "name": "مسیر",
2201                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مسیر'، با کاما جدا می‌شوند>"
2202             },
2203             "highway/pedestrian": {
2204                 "name": "خیابان پیاده‌روی",
2205                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خیابان پیاده‌روی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2206             },
2207             "highway/primary": {
2208                 "name": "جاده اصلی",
2209                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'راه اصلی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2210             },
2211             "highway/primary_link": {
2212                 "name": "اتصال اصلی",
2213                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پیوستن راه اصلی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2214             },
2215             "highway/raceway": {
2216                 "name": "مسیر مسابقه موتور",
2217                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مسیر مسابقه موتور'، با کاما جدا می‌شوند>"
2218             },
2219             "highway/residential": {
2220                 "name": "جاده ی مسکونی",
2221                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'جاده مسکونی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2222             },
2223             "highway/rest_area": {
2224                 "name": "فضای استراحت",
2225                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'محل استراحت'، با کاما جدا می‌شوند>"
2226             },
2227             "highway/road": {
2228                 "name": "جاده ناشناخته",
2229                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'جاده ناشناخته'، با کاما جدا می‌شوند>"
2230             },
2231             "highway/secondary": {
2232                 "name": "جاده دوم",
2233                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'جاده دوم'، با کاما جدا می‌شوند>"
2234             },
2235             "highway/secondary_link": {
2236                 "name": "اتصال دومی",
2237                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پیوستن دومی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2238             },
2239             "highway/service": {
2240                 "name": "جاده خدماتی",
2241                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'جاده خدماتی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2242             },
2243             "highway/service/alley": {
2244                 "name": "کوچه",
2245                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'کوچه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2246             },
2247             "highway/service/drive-through": {
2248                 "name": "پرداخت سواره",
2249                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پرداخت سواره'، با کاما جدا می‌شوند>"
2250             },
2251             "highway/service/driveway": {
2252                 "name": "جاده به خانه",
2253                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای   'Driveway'، با کاما جدا می‌شوند>"
2254             },
2255             "highway/service/emergency_access": {
2256                 "name": "دسترسی اورژانسی",
2257                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دسترسی اورژانسی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2258             },
2259             "highway/service/parking_aisle": {
2260                 "name": "راهرو پارکینگ",
2261                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'راهرو پارکینگ'، با کاما جدا می‌شوند>"
2262             },
2263             "highway/services": {
2264                 "name": "فضای خدماتی",
2265                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'جایگاه خدماتی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2266             },
2267             "highway/steps": {
2268                 "name": "پله",
2269                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پله'، با کاما جدا می‌شوند>"
2270             },
2271             "highway/stop": {
2272                 "name": "علامت توقف",
2273                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'تابلو ایست'، با کاما جدا می‌شوند>"
2274             },
2275             "highway/street_lamp": {
2276                 "name": "چراغ خیابانی",
2277                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'روشنایی خیابان'، با کاما جدا می‌شوند>"
2278             },
2279             "highway/tertiary": {
2280                 "name": "جاده سوم",
2281                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'جاده سوم'، با کاما جدا می‌شوند>"
2282             },
2283             "highway/tertiary_link": {
2284                 "name": "اتصال سومی",
2285                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پیوند سوم'، با کاما جدا می‌شوند>"
2286             },
2287             "highway/traffic_signals": {
2288                 "name": "چراغ راهنمایی",
2289                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'چراغ راهنمایی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2290             },
2291             "highway/trunk": {
2292                 "name": "جاده ی ملی",
2293                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'جاده ملی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2294             },
2295             "highway/trunk_link": {
2296                 "name": "اتصال جاده ملی",
2297                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پیوند جاده ملی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2298             },
2299             "highway/turning_circle": {
2300                 "name": "بنبست قابل دور زدن",
2301                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'بنبست قابل دور زدن'، با کاما جدا می‌شوند>"
2302             },
2303             "historic": {
2304                 "name": "مکان تاریخی",
2305                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مکان تاریخی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2306             },
2307             "historic/archaeological_site": {
2308                 "name": "مکان باستان شناسی",
2309                 "terms": "سایت باستان شناسی"
2310             },
2311             "historic/boundary_stone": {
2312                 "name": "سنگ مرزی",
2313                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای  'مرز سنگی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2314             },
2315             "historic/castle": {
2316                 "name": "قلعه",
2317                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'قلعه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2318             },
2319             "historic/memorial": {
2320                 "name": "یادبود",
2321                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'یادبود'، با کاما جدا می‌شوند>"
2322             },
2323             "historic/monument": {
2324                 "name": "مقبره",
2325                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای  'اثر تاریخی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2326             },
2327             "historic/ruins": {
2328                 "name": "ویرانه",
2329                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ویرانه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2330             },
2331             "historic/wayside_cross": {
2332                 "name": "صلیب کنار جاده"
2333             },
2334             "historic/wayside_shrine": {
2335                 "name": "آرامگاه کنار جاده"
2336             },
2337             "junction": {
2338                 "name": "اتصال",
2339                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'اتصال'، با کاما جدا می‌شوند>"
2340             },
2341             "landuse": {
2342                 "name": "کاربری زمین",
2343                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'کاربری زمین'، با کاما جدا می‌شوند>"
2344             },
2345             "landuse/allotments": {
2346                 "name": "باغچه عمومی",
2347                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'باغچه عمومی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2348             },
2349             "landuse/basin": {
2350                 "name": "حوزه رودخانه",
2351                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'حوضه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2352             },
2353             "landuse/cemetery": {
2354                 "name": "قبرستان",
2355                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای  'قبرستان - آرامگاه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2356             },
2357             "landuse/churchyard": {
2358                 "name": "حیاط کلیسا",
2359                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'حیاط کلیسا'، با کاما جدا می‌شوند>"
2360             },
2361             "landuse/commercial": {
2362                 "name": "منطقه تجاری",
2363                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'منطقه تجاری'، با کاما جدا می‌شوند>"
2364             },
2365             "landuse/construction": {
2366                 "name": "ساخت و ساز",
2367                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ساخت و ساز'، با کاما جدا می‌شوند>"
2368             },
2369             "landuse/farm": {
2370                 "name": "زمین‌های کشاورزی",
2371                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'زمین‌های کشاورزی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2372             },
2373             "landuse/farmland": {
2374                 "name": "زمین‌های کشاورزی",
2375                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'زمین‌های کشاورزی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2376             },
2377             "landuse/farmyard": {
2378                 "name": "محوطه مزرعه",
2379                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'حیاط خانه کشاورزی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2380             },
2381             "landuse/forest": {
2382                 "name": "جنگل",
2383                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'جنگل'، با کاما جدا می‌شوند>"
2384             },
2385             "landuse/garages": {
2386                 "name": "گاراژها",
2387                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'گاراژ'، با کاما جدا می‌شوند>"
2388             },
2389             "landuse/grass": {
2390                 "name": "علف زار",
2391                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'چمن'، با کاما جدا می‌شوند>"
2392             },
2393             "landuse/industrial": {
2394                 "name": "محیط صنعتی",
2395                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'منطقه صنعتی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2396             },
2397             "landuse/landfill": {
2398                 "name": "محل دفن مواد (زباله)",
2399                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'محل دفن زباله'، با کاما جدا می‌شوند>"
2400             },
2401             "landuse/meadow": {
2402                 "name": "مرغزار",
2403                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'علفزار'، با کاما جدا می‌شوند>"
2404             },
2405             "landuse/military": {
2406                 "name": "محیط نظامی",
2407                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'منطقه نظامی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2408             },
2409             "landuse/orchard": {
2410                 "name": "باغ میوه",
2411                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'باغ'، با کاما جدا می‌شوند>"
2412             },
2413             "landuse/plant_nursery": {
2414                 "name": "گلخانه",
2415                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای  'گلخانه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2416             },
2417             "landuse/quarry": {
2418                 "name": "معدن سنگ",
2419                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'معدن'، با کاما جدا می‌شوند>"
2420             },
2421             "landuse/residential": {
2422                 "name": "منطقه مسکونی",
2423                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'منطقه مسکونی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2424             },
2425             "landuse/retail": {
2426                 "name": "منطقه خرید و فروش",
2427                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'منطقه خرید و فروش'، با کاما جدا می‌شوند>"
2428             },
2429             "landuse/vineyard": {
2430                 "name": "باغ انگور",
2431                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'تاکستان'، با کاما جدا می‌شوند>"
2432             },
2433             "leisure": {
2434                 "name": "اوقات فراغت",
2435                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'اوقات فراغت'، با کاما جدا می‌شوند>"
2436             },
2437             "leisure/adult_gaming_centre": {
2438                 "name": "مرکز بازی بزرگسالان",
2439                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مرکز بازی بزرگسالان'، با کاما جدا می‌شوند>"
2440             },
2441             "leisure/bowling_alley": {
2442                 "name": "سالن بولینگ",
2443                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'سالن بولینگ'، با کاما جدا می‌شوند>"
2444             },
2445             "leisure/common": {
2446                 "name": "عمومی"
2447             },
2448             "leisure/dog_park": {
2449                 "name": "پارک سگ",
2450                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پارک سگ‌ها'، با کاما جدا می‌شوند>"
2451             },
2452             "leisure/firepit": {
2453                 "name": "گودال آتش",
2454                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'گودال آتش'، با کاما جدا می‌شوند>"
2455             },
2456             "leisure/garden": {
2457                 "name": "باغ",
2458                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'باغ'، با کاما جدا می‌شوند>"
2459             },
2460             "leisure/golf_course": {
2461                 "name": "زمین گلف",
2462                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'زمین گلف'، با کاما جدا می‌شوند>"
2463             },
2464             "leisure/ice_rink": {
2465                 "name": "یخ بازی",
2466                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'یخ بازی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2467             },
2468             "leisure/marina": {
2469                 "name": "تفرجگاه ساحلی",
2470                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'بندرگاه قایق'، با کاما جدا می‌شوند>"
2471             },
2472             "leisure/nature_reserve": {
2473                 "name": "ذخیره‌گاه طبیعی",
2474                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ذخیره‌گاه طبیعی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2475             },
2476             "leisure/park": {
2477                 "name": "پارک",
2478                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پارک'، با کاما جدا می‌شوند>"
2479             },
2480             "leisure/picnic_table": {
2481                 "name": "میز پیکنیک",
2482                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'میز پیکنیک'، با کاما جدا می‌شوند>"
2483             },
2484             "leisure/pitch": {
2485                 "name": "زمین ورزشی",
2486                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ورزشگاه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2487             },
2488             "leisure/pitch/american_football": {
2489                 "name": "میدان فوتبال آمریکایی",
2490                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'زمین فوتبال آمریکایی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2491             },
2492             "leisure/pitch/baseball": {
2493                 "name": "الماسی شکل بیسبال",
2494                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مربع بزرگ زمین بیسبال'، با کاما جدا می‌شوند>"
2495             },
2496             "leisure/pitch/basketball": {
2497                 "name": "محوطه بسکتبال",
2498                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'زمین بسکتبال'، با کاما جدا می‌شوند>"
2499             },
2500             "leisure/pitch/rugby_league": {
2501                 "name": "زمین راگبی ۱۳ نفره",
2502                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'زمین راگبی ۱۳ نفره'، با کاما جدا می‌شوند>"
2503             },
2504             "leisure/pitch/rugby_union": {
2505                 "name": "زمین راگبی ۱۵ نفره",
2506                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'زمین راگبی ۱۵ نفره'، با کاما جدا می‌شوند>"
2507             },
2508             "leisure/pitch/skateboard": {
2509                 "name": "پارک اسکیت",
2510                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'زمین اسکیت'، با کاما جدا می‌شوند>"
2511             },
2512             "leisure/pitch/soccer": {
2513                 "name": "میدان فوتبال",
2514                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'زمین فوتبال'، با کاما جدا می‌شوند>"
2515             },
2516             "leisure/pitch/tennis": {
2517                 "name": "محوطه تنیس",
2518                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'زمین تنیس'، با کاما جدا می‌شوند>"
2519             },
2520             "leisure/pitch/volleyball": {
2521                 "name": "سالن والیبال",
2522                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'زمین والیبال'، با کاما جدا می‌شوند>"
2523             },
2524             "leisure/playground": {
2525                 "name": "زمین بازی",
2526                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'زمین بازی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2527             },
2528             "leisure/running_track": {
2529                 "name": "پیست دو و میدانی",
2530                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پیست دو و میدانی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2531             },
2532             "leisure/slipway": {
2533                 "name": "قایق ساکن",
2534                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مسیر لغزشی کشتی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2535             },
2536             "leisure/stadium": {
2537                 "name": "ورزشگاه",
2538                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ورزشگاه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2539             },
2540             "leisure/swimming_pool": {
2541                 "name": "استخر شنا",
2542                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'استخر شنا'، با کاما جدا می‌شوند>"
2543             },
2544             "leisure/track": {
2545                 "name": "مسیر مسابقه (غیر ورزش‌های موتوری)",
2546                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مسیر مسابقه (غیر ورزش‌های موتوری)'، با کاما جدا می‌شوند>"
2547             },
2548             "line": {
2549                 "name": "خط",
2550                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خط'، با کاما جدا می‌شوند>"
2551             },
2552             "man_made": {
2553                 "name": "سازه ی انسانی",
2554                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ساخت بشر'، با کاما جدا می‌شوند>"
2555             },
2556             "man_made/adit": {
2557                 "name": "گذرگاه افقی",
2558                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'گذرگاه افقی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2559             },
2560             "man_made/breakwater": {
2561                 "name": "موج شکن",
2562                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'موج شکن'، با کاما جدا می‌شوند>"
2563             },
2564             "man_made/cutline": {
2565                 "name": "خط برش",
2566                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مسیر جنگلی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2567             },
2568             "man_made/embankment": {
2569                 "name": "خاک ریز",
2570                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای  'Embankment'، با کاما جدا می‌شوند>"
2571             },
2572             "man_made/flagpole": {
2573                 "name": "میله پرچم",
2574                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'میله پرچم'، با کاما جدا می‌شوند>"
2575             },
2576             "man_made/lighthouse": {
2577                 "name": "فانوس دریایی",
2578                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فانوس دریایی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2579             },
2580             "man_made/mast": {
2581                 "name": "دکل رادیویی",
2582                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دکل رادیویی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2583             },
2584             "man_made/observation": {
2585                 "name": "برج رصد",
2586                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دکل دیده‌بانی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2587             },
2588             "man_made/petroleum_well": {
2589                 "name": "چاه نفت",
2590                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'چاه نفت'، با کاما جدا می‌شوند>"
2591             },
2592             "man_made/pier": {
2593                 "name": "اسکله",
2594                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'اسکله'، با کاما جدا می‌شوند>"
2595             },
2596             "man_made/pipeline": {
2597                 "name": "خط لوله",
2598                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خط لوله'، با کاما جدا می‌شوند>"
2599             },
2600             "man_made/silo": {
2601                 "name": "سیلو",
2602                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'سيلو'، با کاما جدا می‌شوند>"
2603             },
2604             "man_made/storage_tank": {
2605                 "name": "مخزن ذخیره",
2606                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای  'مخزن ذخیره'، با کاما جدا می‌شوند>"
2607             },
2608             "man_made/survey_point": {
2609                 "name": "نقطه مطالعاتی"
2610             },
2611             "man_made/tower": {
2612                 "name": "دکل، برج",
2613                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'برج '، با کاما جدا می‌شوند>"
2614             },
2615             "man_made/wastewater_plant": {
2616                 "name": "تصفیه خانه ی فاضلاب",
2617                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'کارخانه فاضلاب'، با کاما جدا می‌شوند>"
2618             },
2619             "man_made/water_tower": {
2620                 "name": "برج مخزن آب",
2621                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'برج مخزن آب'، با کاما جدا می‌شوند>"
2622             },
2623             "man_made/water_well": {
2624                 "name": "چاه آب",
2625                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'چاه آب'، با کاما جدا می‌شوند>"
2626             },
2627             "man_made/water_works": {
2628                 "name": "امور آب",
2629                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'تأسیسات آبرسانی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2630             },
2631             "military/airfield": {
2632                 "name": "پایگاه هوایی",
2633                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فرودگاه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2634             },
2635             "military/barracks": {
2636                 "name": "پادگان",
2637                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای  'سربازخانه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2638             },
2639             "military/bunker": {
2640                 "name": "سنگر زیرزمینی",
2641                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'انباربزرگ'، با کاما جدا می‌شوند>"
2642             },
2643             "military/checkpoint": {
2644                 "name": "ایست بازرسی",
2645                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ایست بازرسی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2646             },
2647             "military/danger_area": {
2648                 "name": "محدوده خطرناک",
2649                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'منطقه خطر'، با کاما جدا می‌شوند>"
2650             },
2651             "military/naval_base": {
2652                 "name": "پایگاه نیروی دریایی",
2653                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پایگاه نیروی دریایی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2654             },
2655             "military/obstacle_course": {
2656                 "name": "ميدان موانع",
2657                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای ' ميدان موانع'، با کاما جدا می‌شوند>"
2658             },
2659             "military/range": {
2660                 "name": "محدوده نظامی",
2661                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'محدوده نظامی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2662             },
2663             "military/training_area": {
2664                 "name": "منطقه آموزشی",
2665                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'منطقه آموزشی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2666             },
2667             "natural": {
2668                 "name": "طبیعی",
2669                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'طبیعت'، با کاما جدا می‌شوند>"
2670             },
2671             "natural/bay": {
2672                 "name": "خلیج کوچک",
2673                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خلیج'، با کاما جدا می‌شوند>"
2674             },
2675             "natural/beach": {
2676                 "name": "ساحل",
2677                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ساحل'، با کاما جدا می‌شوند>"
2678             },
2679             "natural/cave_entrance": {
2680                 "name": "ورودی غار",
2681                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای  'ورودی غار'، با کاما جدا می‌شوند>"
2682             },
2683             "natural/cliff": {
2684                 "name": "صخره",
2685                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پرتگاه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2686             },
2687             "natural/coastline": {
2688                 "name": "خط ساحلی",
2689                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خط ساحلی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2690             },
2691             "natural/fell": {
2692                 "name": "تپه سنگی",
2693                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پای کوه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2694             },
2695             "natural/glacier": {
2696                 "name": "یخچال طبیعی",
2697                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'یخچال طبیعی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2698             },
2699             "natural/grassland": {
2700                 "name": "مرتع",
2701                 "terms": "چمن زار"
2702             },
2703             "natural/heath": {
2704                 "name": "بوته زار",
2705                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'بوته زار'، با کاما جدا می‌شوند>"
2706             },
2707             "natural/peak": {
2708                 "name": "قله",
2709                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'قله'، با کاما جدا می‌شوند>"
2710             },
2711             "natural/saddle": {
2712                 "name": "گردنه",
2713                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'گردنه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2714             },
2715             "natural/scree": {
2716                 "name": "سنگ ریزه",
2717                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'سنگلاخ'، با کاما جدا می‌شوند>"
2718             },
2719             "natural/scrub": {
2720                 "name": "خارزار",
2721                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'بوته‌زار'، با کاما جدا می‌شوند>"
2722             },
2723             "natural/spring": {
2724                 "name": "چشمه",
2725                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'چشمه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2726             },
2727             "natural/tree": {
2728                 "name": "درخت",
2729                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'درخت'، با کاما جدا می‌شوند>"
2730             },
2731             "natural/tree_row": {
2732                 "name": "ردیف درخت",
2733                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ردیف درخت'، با کاما جدا می‌شوند>"
2734             },
2735             "natural/volcano": {
2736                 "name": "آتشفشان",
2737                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'آتشفشان'، با کاما جدا می‌شوند>"
2738             },
2739             "natural/water": {
2740                 "name": "آب",
2741                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'آب'، با کاما جدا می‌شوند>"
2742             },
2743             "natural/water/lake": {
2744                 "name": "برکه ، استخر",
2745                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دریاچه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2746             },
2747             "natural/water/pond": {
2748                 "name": "دریاچه",
2749                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'برکه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2750             },
2751             "natural/water/reservoir": {
2752                 "name": "آب انبار",
2753                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'استخر ذخیره آب'، با کاما جدا می‌شوند>"
2754             },
2755             "natural/wetland": {
2756                 "name": "تالاب",
2757                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'تالاب'، با کاما جدا می‌شوند>"
2758             },
2759             "natural/wood": {
2760                 "name": "چوب",
2761                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'چوب'، با کاما جدا می‌شوند>"
2762             },
2763             "office": {
2764                 "name": "اداره",
2765                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'اداره'، با کاما جدا می‌شوند>"
2766             },
2767             "office/accountant": {
2768                 "name": "حسابدار",
2769                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'حسابدار'، با کاما جدا می‌شوند>"
2770             },
2771             "office/administrative": {
2772                 "name": "دفتر اداری",
2773                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دفتر اداری'، با کاما جدا می‌شوند>"
2774             },
2775             "office/architect": {
2776                 "name": "معمار",
2777                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای  'معمار'، با کاما جدا می‌شوند>"
2778             },
2779             "office/company": {
2780                 "name": "دفتر شرکت",
2781                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دفتر شرکت'، با کاما جدا می‌شوند>"
2782             },
2783             "office/educational_institution": {
2784                 "name": "مؤسسه آموزشی",
2785                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مؤسسه آموزشی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2786             },
2787             "office/employment_agency": {
2788                 "name": "آژانس کاریابی",
2789                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'آژانس کاریابی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2790             },
2791             "office/estate_agent": {
2792                 "name": "دفتر املاک",
2793                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دفتر املاک و مستغلات'، با کاما جدا می‌شوند>"
2794             },
2795             "office/financial": {
2796                 "name": "اداره مالی",
2797                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دفتر مالی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2798             },
2799             "office/government": {
2800                 "name": "اداره دولتی",
2801                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'اداره دولتی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2802             },
2803             "office/insurance": {
2804                 "name": "دفتر بیمه",
2805                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'اداره بیمه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2806             },
2807             "office/it": {
2808                 "name": "سازمان آی تی",
2809                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دفتر IT'، با کاما جدا می‌شوند>"
2810             },
2811             "office/lawyer": {
2812                 "name": "دفتر حقوقی",
2813                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دفتر حقوقی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2814             },
2815             "office/newspaper": {
2816                 "name": "روزنامه",
2817                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'روزنامه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2818             },
2819             "office/ngo": {
2820                 "name": "سازمان غیر دولتی",
2821                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دفتر سازمان غیر دولتی NGO'، با کاما جدا می‌شوند>"
2822             },
2823             "office/physician": {
2824                 "name": "پزشک",
2825                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پزشک'، با کاما جدا می‌شوند>"
2826             },
2827             "office/political_party": {
2828                 "name": "حزب سیاسی",
2829                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'حزب سیاسی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2830             },
2831             "office/research": {
2832                 "name": "سازمان تحقیقاتی و پژوهشی",
2833                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دفتر تحقیقاتی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2834             },
2835             "office/telecommunication": {
2836                 "name": "اداره مخابرات",
2837                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دفتر مخابراتی '، با کاما جدا می‌شوند>"
2838             },
2839             "office/therapist": {
2840                 "name": "درمان شناس",
2841                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'درمانگر'، با کاما جدا می‌شوند>"
2842             },
2843             "office/travel_agent": {
2844                 "name": "آژانس مسافرتی",
2845                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'آژانس مسافرتی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2846             },
2847             "piste": {
2848                 "name": "پیست/ مسیر اسکی",
2849                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پیست / مسیر اسکی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2850             },
2851             "place": {
2852                 "name": "محل",
2853                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مکان'، با کاما جدا می‌شوند>"
2854             },
2855             "place/city": {
2856                 "name": "شهر",
2857                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'شهر'، با کاما جدا می‌شوند>"
2858             },
2859             "place/farm": {
2860                 "name": "مزرعه",
2861                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مزرعه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2862             },
2863             "place/hamlet": {
2864                 "name": "دهکده",
2865                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دهکده'، با کاما جدا می‌شوند>"
2866             },
2867             "place/island": {
2868                 "name": "جزیره",
2869                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'جزيره'، با کاما جدا می‌شوند>"
2870             },
2871             "place/isolated_dwelling": {
2872                 "name": "مسکن ایزوله",
2873                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خانه تکی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2874             },
2875             "place/locality": {
2876                 "name": "محلی",
2877                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'محل'، با کاما جدا می‌شوند>"
2878             },
2879             "place/neighbourhood": {
2880                 "name": "همسایگی",
2881                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'همسایگی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2882             },
2883             "place/suburb": {
2884                 "name": "ناحیه شهری",
2885                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ناحیه شهری'، با کاما جدا می‌شوند>"
2886             },
2887             "place/town": {
2888                 "name": "شهر کوچک",
2889                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'شهرک'، با کاما جدا می‌شوند>"
2890             },
2891             "place/village": {
2892                 "name": "روستا",
2893                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'روستا'، با کاما جدا می‌شوند>"
2894             },
2895             "point": {
2896                 "name": "نقطه",
2897                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'نقطه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2898             },
2899             "power": {
2900                 "name": "نیرو",
2901                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'برق'، با کاما جدا می‌شوند>"
2902             },
2903             "power/generator": {
2904                 "name": "مولد برق",
2905                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مولد برق'، با کاما جدا می‌شوند>"
2906             },
2907             "power/line": {
2908                 "name": "خط نیرو",
2909                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خط فشار قوی برق'، با کاما جدا می‌شوند>"
2910             },
2911             "power/minor_line": {
2912                 "name": "خط برق ضعیف",
2913                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خط انتقال برق'، با کاما جدا می‌شوند>"
2914             },
2915             "power/pole": {
2916                 "name": "مسیر برق متوسط",
2917                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'تیر انتقال برق'، با کاما جدا می‌شوند>"
2918             },
2919             "power/sub_station": {
2920                 "name": "ایستگاه فرعی",
2921                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ایستگاه فرعی برق'، با کاما جدا می‌شوند>"
2922             },
2923             "power/substation": {
2924                 "name": "ایستگاه فرعی",
2925                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ایستگاه فرعی برق'، با کاما جدا می‌شوند>"
2926             },
2927             "power/tower": {
2928                 "name": "دکل ولتاژ قوی",
2929                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دکل فشار قوی برق'، با کاما جدا می‌شوند>"
2930             },
2931             "power/transformer": {
2932                 "name": "مبدل برق",
2933                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'کاهنده جریان برق'، با کاما جدا می‌شوند>"
2934             },
2935             "public_transport/platform": {
2936                 "name": "پلتفورم",
2937                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'سامانه حمل و نقل'، با کاما جدا می‌شوند>"
2938             },
2939             "public_transport/stop_position": {
2940                 "name": "موقعیت توقف",
2941                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'توقفگاه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2942             },
2943             "railway": {
2944                 "name": "راه آهن",
2945                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'راه آهن'، با کاما جدا می‌شوند>"
2946             },
2947             "railway/abandoned": {
2948                 "name": "راه آهن متروکه",
2949                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'راه آهن متروکه'، با کاما جدا می‌شوند>"
2950             },
2951             "railway/disused": {
2952                 "name": "راه آهن بلا استفاده",
2953                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'راه آهن منسوخ'، با کاما جدا می‌شوند>"
2954             },
2955             "railway/funicular": {
2956                 "name": "کابلی",
2957                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'واگن کابلی'، با کاما جدا می‌شوند>"
2958             },
2959             "railway/halt": {
2960                 "name": "توقف گاه راه آهن",
2961                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'توقفگاه راه آهن'، با کاما جدا می‌شوند>"
2962             },
2963             "railway/level_crossing": {
2964                 "name": "تقاطع با راه آهن",
2965                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'تقاطع با راه آهن'، با کاما جدا می‌شوند>"
2966             },
2967             "railway/monorail": {
2968                 "name": "ترن هوایی",
2969                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مونوریل'، با کاما جدا می‌شوند>"
2970             },
2971             "railway/narrow_gauge": {
2972                 "name": "راه آهن باریک کابلی",
2973                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'راه آهن باریک'، با کاما جدا می‌شوند>"
2974             },
2975             "railway/platform": {
2976                 "name": "بستر راه آهن",
2977                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'سامانه راه آهن'، با کاما جدا می‌شوند>"
2978             },
2979             "railway/rail": {
2980                 "name": "ریل قطار",
2981                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خط اهن'، با کاما جدا می‌شوند>"
2982             },
2983             "railway/station": {
2984                 "name": "ایستگاه راه آهن",
2985                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ایستگاه راه آهن'، با کاما جدا می‌شوند>"
2986             },
2987             "railway/subway": {
2988                 "name": "مترو",
2989                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مترو'، با کاما جدا می‌شوند>"
2990             },
2991             "railway/subway_entrance": {
2992                 "name": "ورودی مترو",
2993                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای  'ورودی مترو'، با کاما جدا می‌شوند>"
2994             },
2995             "railway/tram": {
2996                 "name": "واگن برقی",
2997                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'تراموا'، با کاما جدا می‌شوند>"
2998             },
2999             "relation": {
3000                 "name": "رابطه",
3001                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'رابطه'، با کاما جدا می‌شوند>"
3002             },
3003             "roundabout": {
3004                 "name": "میدان",
3005                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'میدان'، با کاما جدا می‌شوند>"
3006             },
3007             "route/ferry": {
3008                 "name": "مسیر کشتی",
3009                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مسیر کشتیرانی '، با کاما جدا می‌شوند>"
3010             },
3011             "shop": {
3012                 "name": "فروشگاه",
3013                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فروشگاه'، با کاما جدا می‌شوند>"
3014             },
3015             "shop/alcohol": {
3016                 "name": "مغازه مشروب فروشی",
3017                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'Liquor Store'، با کاما جدا می‌شوند>"
3018             },
3019             "shop/anime": {
3020                 "name": "فروشگاه اسباب بازی‌های انیمیشنی",
3021                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فروشگاه اسباب بازی‌های انیمیشنی'، با کاما جدا می‌شوند>"
3022             },
3023             "shop/antiques": {
3024                 "name": "فروشگاه عتیقه‌جات",
3025                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'عتیقه فروشی'، با کاما جدا می‌شوند>"
3026             },
3027             "shop/baby_goods": {
3028                 "name": "فروشگاه محصولات کودکان",
3029                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فروشگاه سیسمونی'، با کاما جدا می‌شوند>"
3030             },
3031             "shop/bag": {
3032                 "name": "فروشگاه کیف/چمدان",
3033                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فروشگاه کیف / چمدان'، با کاما جدا می‌شوند>"
3034             },
3035             "shop/bakery": {
3036                 "name": "نانوایی",
3037                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'نانوايى'، با کاما جدا می‌شوند>"
3038             },
3039             "shop/bathroom_furnishing": {
3040                 "name": "فروشگاه شیرآلات",
3041                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فروشگاه شیرآلات'، با کاما جدا می‌شوند>"
3042             },
3043             "shop/beauty": {
3044                 "name": "فروشگاه زیبایی",
3045                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'سالن آرایش وزیبایی'، با کاما جدا می‌شوند>"
3046             },
3047             "shop/bed": {
3048                 "name": "فروشگاه کالای خواب/ تشک",
3049                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فروشگاه کالای خواب/ تشک'، با کاما جدا می‌شوند>"
3050             },
3051             "shop/beverages": {
3052                 "name": "فروشگاه آشامیدنی",
3053                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فروشگاه مواد آشامیدنی'، با کاما جدا می‌شوند>"
3054             },
3055             "shop/bicycle": {
3056                 "name": "فروشگاه دوچرخه",
3057                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'دوچرخه فروشی'، با کاما جدا می‌شوند>"
3058             },
3059             "shop/bookmaker": {
3060                 "name": "صحافی",
3061                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ناشر'، با کاما جدا میشوند>"
3062             },
3063             "shop/books": {
3064                 "name": "کتاب‌فروشی",
3065                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'کتابفروشی'، با کاما جدا می‌شوند>"
3066             },
3067             "shop/boutique": {
3068                 "name": "بوتیک",
3069                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'بوتیک'، با کاما جدا می‌شوند>"
3070             },
3071             "shop/butcher": {
3072                 "name": "قصابی",
3073                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'قصابى'، با کاما جدا می‌شوند>"
3074             },
3075             "shop/candles": {
3076                 "name": "شمع فروشی",
3077                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فروشگاه شمع'، با کاما جدا می‌شوند>"
3078             },
3079             "shop/car": {
3080                 "name": "نمایندگی خودرو",
3081                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'نمایندگی خودرو'، با کاما جدا می‌شوند>"
3082             },
3083             "shop/car_parts": {
3084                 "name": "فروشگاه قطعات خودرو",
3085                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فروشگاه قطعات خودرو'، با کاما جدا می‌شوند>"
3086             },
3087             "shop/car_repair": {
3088                 "name": "تعمیرگاه خودرو",
3089                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'تعمیرگاه خودرو'، با کاما جدا می‌شوند>"
3090             },
3091             "shop/carpet": {
3092                 "name": "فرش فروشی",
3093                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فروشگاه فرش'، با کاما جدا می‌شوند>"
3094             },
3095             "shop/cheese": {
3096                 "name": "پنیر فروشی",
3097                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پنیر فروشی'، با کاما جدا می‌شوند>"
3098             },
3099             "shop/chocolate": {
3100                 "name": "فروشگاه شکلات",
3101                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فروشگاه شکلات'، با کاما جدا می‌شوند>"
3102             },
3103             "shop/clothes": {
3104                 "name": "فروشگاه لباس",
3105                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فروشگاه پوشاک'، با کاما جدا می‌شوند>"
3106             },
3107             "shop/computer": {
3108                 "name": "فروشگاه کامپیوتر",
3109                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فروشگاه رایانه'، با کاما جدا می‌شوند>"
3110             },
3111             "shop/confectionery": {
3112                 "name": "فروشگاه آب‌نبات",
3113                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'آبنبات فروشی'، با کاما جدا می‌شوند>"
3114             },
3115             "shop/convenience": {
3116                 "name": "فروشگاه زنجیره ای",
3117                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'Convenience Store'، با کاما جدا می‌شوند>"
3118             },
3119             "shop/copyshop": {
3120                 "name": "کپی / زیراکس / فوتوکپی",
3121                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'کپی / زیراکس / فوتوکپی'، با کاما جدا می‌شوند>"
3122             },
3123             "shop/cosmetics": {
3124                 "name": "فروشگاه آرایشی و بهداشتی ",
3125                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فروشگاه آرایشی و بهداشتی'، با کاما جدا می‌شوند>"
3126             },
3127             "shop/craft": {
3128                 "name": "فروشگاه هنر و صنایع دستی",
3129                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فروشگاه هنر و صنایع دستی'، با کاما جدا می‌شوند>"
3130             },
3131             "shop/curtain": {
3132                 "name": "پرده فروشی",
3133                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فروشگاه پرده'، با کاما جدا می‌شوند>"
3134             },
3135             "shop/dairy": {
3136                 "name": "فروشگاه لبنی",
3137                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'لبنیاتی'، با کاما جدا می‌شوند>"
3138             },
3139             "shop/deli": {
3140                 "name": "اغذیه فروشی",
3141                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'اغذیه فروشی'، با کاما جدا می‌شوند>"
3142             },
3143             "shop/department_store": {
3144                 "name": "کل فروشی",
3145                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فروشگاه بزرگ و کامل'، با کاما جدا می‌شوند>"
3146             },
3147             "shop/doityourself": {
3148                 "name": "فروشگاه DIY",
3149                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فروشگاه ابزار آلات DIY'، با کاما جدا می‌شوند>"
3150             },
3151             "shop/dry_cleaning": {
3152                 "name": "خشکشویی",
3153                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'خشکشویی'، با کاما جدا می‌شوند>"
3154             },
3155             "shop/electronics": {
3156                 "name": "فروشگاه الکترونیک",
3157                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فروشگاه لوازم الکترونیکی'، با کاما جدا می‌شوند>"
3158             },
3159             "shop/erotic": {
3160                 "name": "فروشگاه لوازم بزرگسالان",
3161                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فروشگاه لوازم بزرگسالان'، با کاما جدا می‌شوند>"
3162             },
3163             "shop/fabric": {
3164                 "name": "پارچه فروشی",
3165                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'پارچه فروشی'، با کاما جدا می‌شوند>"
3166             },
3167             "shop/farm": {
3168                 "name": "جایگاه عرضه محصول",
3169                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'جایگاه عرضه محصول'، با کاما جدا می‌شوند>"
3170             },
3171             "shop/fashion": {
3172                 "name": "فروشگاه مدو فشن",
3173                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فروشگاه مدو فشن'، با کاما جدا می‌شوند>"
3174             },
3175             "shop/fishmonger": {
3176                 "name": "ماهی فروشی",
3177                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'ماهى فروش'، با کاما جدا می‌شوند>"
3178             },
3179             "shop/florist": {
3180                 "name": "گل فروشی",
3181                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'گفلروش'، با کاما جدا می‌شوند>"
3182             },
3183             "shop/frame": {
3184                 "name": "قاب سازی",
3185                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'قاب سازی'، با کاما جدا می‌شوند>"
3186             },
3187             "shop/funeral_directors": {
3188                 "name": "غسالخانه",
3189                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'غسالخانه'، با کاما جدا می‌شوند>"
3190             },
3191             "shop/furnace": {
3192                 "name": "فروشگاه مشعل و اجاق",
3193                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فروشگاه مشعل و اجاق'، با کاما جدا می‌شوند>"
3194             },
3195             "shop/furniture": {
3196                 "name": "فروشگاه مبلمان",
3197                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'فروشگاه مبلمان'، با کاما جدا می‌شوند>"
3198             },
3199             "shop/garden_centre": {
3200                 "name": "مرکز خرید گل و گلدان",
3201                 "terms": "<ترجمه با مترادف یا اصطلاحات مشابه برای 'مرکز خرید گل و گلدان'، با کاما جدا می‌شوند>"
3202             },
3203             &qu