Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / ca.yml
index 084a869..983c321 100644 (file)
-ca:
-  html:
-    dir: "ltr"
-  activerecord:
-    models:
-      acl: "Llista de control d'accés"
-      changeset: "Conjunt de canvis"
-      changeset_tag: "Etiqueta del conjunt de canvis"
-      country: "País"
-      diary_comment: "Commentari del diari"
-      diary_entry: "Entrada al diari"
-      friend: "Amic"
-      language: "Idioma"
-      message: "Missatge"
-      node: "Node"
-      node_tag: "Etiqueta del node"
-      notifier: "Notificador"
-      old_node: "Node antic"
-      old_node_tag: "Etiqueta del node antic"
-      old_relation: "Relació antiga"
-      old_relation_member: "Membre de la relació antiga"
-      old_relation_tag: "Etiqueta de relació antiga"
-      old_way: "Camí antic"
-      old_way_node: "Node del camí antic"
-      old_way_tag: "Etiqueta del camí antic"
-      relation: "Relació"
-      relation_member: "Membre de la relació"
-      relation_tag: "Etiqueta de la relació"
-      session: "Sessió"
-      trace: "Traç"
-      tracepoint: "Punt de traç"
-      tracetag: "Etiqueta del traç"
-      user: "Usuari"
-      user_preference: "Preferències d'usuari"
-      user_token: ""
-      way: "Camí"
-      way_node: "Node del camí"
-      way_tag: "Etiqueta del camí"
-    attributes:
-      diary_comment:
-        body: "Cos"
-      diary_entry:
-        user: "Usuari"
-        title: "Títol"
-        latitude: "Latitud"
-        longitude: "Longitud"
-        language: "Idioma"
-      friend:
-        user: "Usuari"
-        friend: "Amic"
-      trace:
-        user: "Usuari"
-        visible: "Visible"
-        name: "Nom"
-        size: "Mida"
-        latitude: "Latitud"
-        longitude: "Longitud"
-        public: "Públic"
-        description: "Descripció"
-      message:
-        sender: "Remitent"
-        title: "Títol"
-        body: "Cos"
-        recipient: "Destinatari"
-      user:
-        email: "E-mail"
-        active: "Actiu"
-        display_name: "Nom en pantalla"
-        description: "Descripció"
-        languages: "Idiomes"
-        pass_crypt: "Contrasenya"
-  map:
-    view: "Veure"
-    edit: "Edita"
-    coordinates: "Coordenades:"
-  browse:
-    changeset:
-      title: "Conjunt de canvis"
-      changeset: "Conjunt de canvis"
-      download: "Baixa {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}"
-      changesetxml: "XML del conjunt de canvis"
-      osmchangexml: "XML en format osmChange"
-    changeset_details:
-      created_at: "Creat el:"
-      closed_at: "Tancat el:"
+# Messages for Catalan (Català)
+# Exported from translatewiki.net
+# Export driver: syck-pecl
+# Author: Aleator
+# Author: El libre
+# Author: Jmontane
+# Author: Martorell
+# Author: PerroVerd
+# Author: SMP
+# Author: Ssola
+# Author: Toniher
+ca: 
+  activerecord: 
+    attributes: 
+      diary_comment: 
+        body: Cos
+      diary_entry: 
+        language: Idioma
+        latitude: Latitud
+        longitude: Longitud
+        title: Títol
+        user: Usuari
+      friend: 
+        friend: Amic
+        user: Usuari
+      message: 
+        body: Cos
+        recipient: Destinatari
+        sender: Remitent
+        title: Títol
+      trace: 
+        description: Descripció
+        latitude: Latitud
+        longitude: Longitud
+        name: Nom
+        public: Públic
+        size: Mida
+        user: Usuari
+        visible: Visible
+      user: 
+        active: Actiu
+        description: Descripció
+        display_name: Nom en pantalla
+        email: E-mail
+        languages: Idiomes
+        pass_crypt: Contrasenya
+    models: 
+      acl: Llista de control d'accés
+      changeset: Conjunt de canvis
+      changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
+      country: País
+      diary_comment: Commentari del diari
+      diary_entry: Entrada al diari
+      friend: Amic
+      language: Idioma
+      message: Missatge
+      node: Node
+      node_tag: Etiqueta del node
+      notifier: Notificador
+      old_node: Node antic
+      old_node_tag: Etiqueta del node antic
+      old_relation: Relació antiga
+      old_relation_member: Membre de la relació antiga
+      old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
+      old_way: Camí antic
+      old_way_node: Node del camí antic
+      old_way_tag: Etiqueta del camí antic
+      relation: Relació
+      relation_member: Membre de la relació
+      relation_tag: Etiqueta de la relació
+      session: Sessió
+      trace: Traç
+      tracepoint: Punt de traç
+      tracetag: Etiqueta del traç
+      user: Usuari
+      user_preference: Preferències d'usuari
+      way: Camí
+      way_node: Node del camí
+      way_tag: Etiqueta del camí
+  browse: 
+    changeset: 
+      changeset: Conjunt de canvis %{id}
+      changesetxml: XML del conjunt de canvis
+      download: Baixa %{changeset_xml_link} o %{osmchange_xml_link}
+      feed: 
+        title: Conjunt de canvis %{id}
+        title_comment: Conjunt de canvis %{id} - %{comment}
+      osmchangexml: XML en format osmChange
+      title: Conjunt de canvis
+    changeset_details: 
       belongs_to: "Pertany a:"
-      show_area_box: "Mostra caixa de l'àrea"
-      box: "caixa"
-      has_nodes: "Té els següents {{count}} nodes:"
-      has_ways: "Té els següents {{count}} camins:"
-      has_relations: "Té les següents {{count}} relacions:"
-    common_details:
+      bounding_box: "Caixa contenidora:"
+      box: caixa
+      closed_at: "Tancat el:"
+      created_at: "Creat el:"
+      has_nodes: "Té els següents %{count} nodes:"
+      has_relations: "Té les següents %{count} relacions:"
+      has_ways: 
+        one: "Té la següent via:"
+        other: "Té les següents %{count} vies:"
+      show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
+    common_details: 
+      changeset_comment: "Comentari:"
+      deleted_by: "Eliminat per:"
       edited_at: "Editat:"
       edited_by: "Editat per:"
-      version: "Versió"
       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
-    containing_relation:
-      relation: "Relació {{relation_name}}"
-      relation_as: "(com a  {{relation_role}})"
-    map:
-      loading: "Carregant..."
-      deleted: "Esborrat"
-      view_larger_map: "Veure el mapa més gran"
-    node_details:
+      version: Versió
+    containing_relation: 
+      entry: Relació %{relation_name}
+      entry_role: Relació %{relation_name} (com a  %{relation_role})
+    map: 
+      deleted: Esborrat
+      larger: 
+        area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
+        node: Visualitza el node en un mapa més gran
+        relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
+        way: Visualitza la via en un mapa més gran
+      loading: S'està carregant...
+    navigation: 
+      all: 
+        next_changeset_tooltip: Conjunt de canvis següent
+        next_node_tooltip: Node següent
+        next_relation_tooltip: Relació següent
+        next_way_tooltip: Via següent
+        prev_changeset_tooltip: Conjunt de canvis anterior
+        prev_node_tooltip: Node anterior
+        prev_relation_tooltip: Relació anterior
+        prev_way_tooltip: Via anterior
+      user: 
+        name_changeset_tooltip: Visualitza les edicions feter per %{user}
+        next_changeset_tooltip: Propera edició per %{user}
+        prev_changeset_tooltip: Edició anterior per l'usuari %{user}
+    node: 
+      download: "%{download_xml_link} o %{view_history_link}"
+      download_xml: Baixa l'XML
+      edit: modificació
+      node: Node
+      node_title: "Node: %{node_name}"
+      view_history: visualitza l'historial
+    node_details: 
       coordinates: "Coordenades:"
       part_of: "Part de:"
-    node_history:
-      node_history: "Historial del node"
-      download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
-      download_xml: "Baixa l'XML"
-      view_details: "veure detalls"
-    node:
-      node: "Node"
-      node_title: "Node: {{node_name}}"
-      download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
-      download_xml: "Baixa l'XML"
-      view_history: "visualitza l'historial"
-    not_found:
-      sorry: "Ho sentim, no s'ha trobat el {{type}} amb l'id {{id}}."
-      type:
-        node: "node"
-        way: "camí"
-        relation: "relació"
-    paging_nav:
-      showing_page: "Mostrant pàgina"
-      of: "de"
-    relation_details:
+    node_history: 
+      download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
+      download_xml: Baixa l'XML
+      node_history: Historial del node
+      node_history_title: "Historial del node: %{node_name}"
+      view_details: visualitza els detalls
+    not_found: 
+      sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el %{type} amb l'id %{id}.
+      type: 
+        changeset: conjunt de canvis
+        node: node
+        relation: relació
+        way: via
+    paging_nav: 
+      of: de
+      showing_page: S'està mostrant pàgina
+    relation: 
+      download: "%{download_xml_link} oo %{view_history_link}"
+      download_xml: Baixa l'XML
+      relation: Relació
+      relation_title: "Relació: %{relation_name}"
+      view_history: visualitza l'historial
+    relation_details: 
       members: "Membres:"
       part_of: "Part de:"
-    relation_history:
-      relation_history: "Historial de la relació"
-      relation_history_title: "Historial de la relació: {{relation_name}}"
-    relation_member:
-      as: "com a"
-    relation:
-      relation: "Relació"
-      relation_title: "Relació: {{relation_name}}"
-      download: "{{download_xml_link}} oo {{view_history_link}}"
-      download_xml: "Baixa l'XML"
-      view_history: "visualitza l'historial"
-    start:
-      view_data: "Visualitza la informació per a la vista del mapa actual"
-      manually_select: "Sel·lecciona una altra àrea manualment"
-    start_rjs:
-      data_layer_name: "Informació"
-      data_frame_title: "Informació"
-      object_list:
-        type:
-          way: "Camí"
-        selected:
-          type:
-            way: "Camí [[id]]"
-    way:
-      way: "Camí"
-  diary_entry:
-    edit:
-      language: "Idioma"
-
+    relation_history: 
+      download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
+      download_xml: Descarrega XML
+      relation_history: Historial de la relació
+      relation_history_title: "Historial de la relació: %{relation_name}"
+      view_details: visualitza els detalls
+    relation_member: 
+      entry_role: "%{type} %{name} com %{role}"
+      type: 
+        node: Node
+        relation: Relació
+        way: Via
+    start: 
+      manually_select: Sel·leccioneu una altra àrea manualment
+      view_data: Visualitza la informació per a la vista del mapa actual
+    start_rjs: 
+      data_frame_title: Informació
+      data_layer_name: Informació
+      details: Detalls
+      drag_a_box: Marqueu un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
+      edited_by_user_at_timestamp: Editat per  [[user]] el [[timestamp]]
+      hide_areas: Oculta les zones
+      history_for_feature: Historial per a [[feature]]
+      load_data: Carrega dades
+      loading: S'està carregant...
+      manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
+      object_list: 
+        api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
+        back: Mostra llista d'objectes
+        details: Detalls
+        heading: Llista d'objectes
+        history: 
+          type: 
+            node: Node [[id]]
+            way: Via [[id]]
+        selected: 
+          type: 
+            node: Node [[id]]
+            way: Via [[id]]
+        type: 
+          node: Node
+          way: Camí
+      private_user: usuari privat
+      show_areas: Mostra les zones
+      show_history: Mostra l'historial
+      wait: Espereu...
+      zoom_or_select: Ampliar o seleccionar una àrea del mapa per veure
+    tag_details: 
+      tags: "Etiquetes:"
+      wiki_link: 
+        key: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}
+        tag: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}=%{value}
+      wikipedia_link: L'article %{page} a la Viquipèdia
+    timeout: 
+      sorry: Hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus %{type} amb identificador %{id}.
+      type: 
+        changeset: conjunt de canvis
+        node: node
+        relation: relació
+        way: via
+    way: 
+      download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} o %{edit_link}"
+      download_xml: Descarrega XML
+      edit: modificació
+      view_history: visualitza l'històric
+      way: Via
+      way_title: "Via: %{way_name}"
+    way_details: 
+      also_part_of: 
+        one: també part de la via %{related_ways}}
+        other: també part de les vies %{related_ways}
+      nodes: "Nodes:"
+      part_of: "Part de:"
+    way_history: 
+      download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
+      download_xml: Descarrega XML
+      view_details: visualitza els detalls
+      way_history: Historial de la via
+      way_history_title: "Historial de la via: %{way_name}"
+  changeset: 
+    changeset: 
+      anonymous: Anònim
+      big_area: (gran)
+      no_comment: (cap)
+      no_edits: (Sense edicions)
+      show_area_box: Mostra capsa de l'àrea
+      still_editing: (Encara en edició)
+      view_changeset_details: Veure detalls dels canvis
+    changeset_paging_nav: 
+      next: Següent »
+      previous: "« Anterior"
+      showing_page: Mostrant pàgina %{page}
+    changesets: 
+      area: Àrea
+      comment: Comentari
+      id: ID
+      saved_at: Desat a
+      user: Usuari
+    list: 
+      description: Canvis recents
+      description_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
+      description_user: Conjunt de canvis fets per %{user}
+      description_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
+      heading: Conjunt de canvis
+      heading_bbox: Conjunt de canvis
+      heading_user: Conjunt de canvis
+      heading_user_bbox: Conjunt de canvis
+      title: Conjunt de canvis
+      title_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
+      title_user: Conjunt de canvis de %{user}
+      title_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
+  diary_entry: 
+    diary_comment: 
+      comment_from: Comentari de %{link_user} el %{comment_created_at}
+      confirm: Confirmar
+      hide_link: Amaga aquest comentari
+    diary_entry: 
+      comment_count: 
+        one: 1 comentari
+        other: "%{count} comentaris"
+      comment_link: Comenta aquesta entrada
+      confirm: Confirmar
+      edit_link: Edita aquesta entrada
+      hide_link: Amaga aquesta entrada
+      posted_by: Publicat per %{link_user} el %{created} en %{language_link}
+      reply_link: Respon a aquesta entrada
+    edit: 
+      body: "Cos del missatge:"
+      language: Idioma
+      latitude: "Latitud:"
+      location: "Ubicació:"
+      longitude: "Longitud:"
+      marker_text: Localització de l'Entrada del Diari
+      save_button: Guardar
+      subject: "Assumpte:"
+      title: Edita entrada del diari
+      use_map_link: usa el mapa
+    feed: 
+      all: 
+        description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap
+        title: Entrades del diari d'OpenStreetMap
+      language: 
+        description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap en %{language_name}
+        title: Entrades del diari d'OpenStreetMap en %{language_name}
+      user: 
+        description: Entrades recents del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
+        title: Entrades del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
+    list: 
+      in_language_title: Entrades de diari en %{language}
+      new: Nova Entrada de Diari
+      new_title: Redacta una nova entrada al teu diari d'usuari/a
+      newer_entries: Entrades més Recents
+      no_entries: No hi ha entrades al diari
+      older_entries: Entrades més Antigues
+      recent_entries: "Entrades Recents al diari:"
+      title: Diaris d'usuari/a
+      user_title: Diari de %{user}
+    location: 
+      edit: Edita
+      location: "Ubicació:"
+      view: Veure
+    new: 
+      title: Nova Entrada de Diari
+    no_such_entry: 
+      heading: No hi ha cap entrada amb la id %{id}
+      title: No hi ha entrada al diari com
+    no_such_user: 
+      heading: L'usuari/a %{user} no existeix
+      title: Aquest usuari/a no existeix
+    view: 
+      leave_a_comment: Deixa un comentari
+      login: Accés
+      login_to_leave_a_comment: "%{login_link} per deixar un comentari"
+      save_button: Desa
+      title: Diari de %{user} | %{title}
+      user_title: Diari de %{user}
+  editor: 
+    default: Predeterminat (actualment %{name})
+    potlatch: 
+      description: Potlatch 1 (editor al navegador)
+      name: Potlatch 1
+    potlatch2: 
+      description: Potlatch 2 (editor al navegador)
+      name: Potlatch 2
+    remote: 
+      description: Comandament a distància (JOSM o Merkaartor)
+      name: Control Remot
+  export: 
+    start: 
+      add_marker: Afegeix un marcador en el mapa
+      area_to_export: Àrea a exportar
+      embeddable_html: HTML que es pot incloure
+      export_button: Exporta
+      export_details: Les dades l'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
+      format: Format
+      format_to_export: Format d'exportació
+      image_size: Mida de la imatge
+      latitude: "Lat:"
+      licence: Llicència
+      longitude: "Lon:"
+      manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
+      mapnik_image: Imatge de Mapnik
+      max: màx
+      options: Opcions
+      osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
+      osmarender_image: Imatge de Osmarender
+      output: Sortida
+      paste_html: Enganxa HTML per incloure'l al lloc web
+      scale: Escala
+      too_large: 
+        heading: L'àrea és massa gran
+      zoom: Zoom
+    start_rjs: 
+      add_marker: Afegeix un marcador al mapa
+      change_marker: Canvia la posició del marcador
+      click_add_marker: Fes clic al mapa per afegir un marcador
+      drag_a_box: Marca un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
+      export: Exporta
+      manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
+      view_larger_map: Veure un mapa més gran
+  geocoder: 
+    description: 
+      title: 
+        geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
+      types: 
+        cities: Ciutats
+        places: Llocs
+        towns: Municipis
+    description_osm_namefinder: 
+      prefix: "%{distance} %{direction} de %{type}"
+    direction: 
+      east: est
+      north: nord
+      north_east: nord-est
+      north_west: nord-oest
+      south: sud
+      south_east: sud-est
+      south_west: sud-oest
+      west: oest
+    results: 
+      more_results: Més resultats
+      no_results: No hi ha resultats
+    search: 
+      title: 
+        ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
+        geonames: Resultats des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
+        osm_namefinder: Resultats de <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
+        osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
+        uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
+        us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
+    search_osm_namefinder: 
+      suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} de %{parentname})"
+      suffix_place: ", %{distance} %{direction} de %{placename}"
+    search_osm_nominatim: 
+      prefix: 
+        amenity: 
+          airport: Aeroport
+          arts_centre: Centre d'Art
+          atm: Caixer automàtic
+          auditorium: Auditori
+          bank: Banc
+          bar: Bar
+          bench: Banc
+          bicycle_parking: Aparcament de Bicicletes
+          bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
+          brothel: Prostíbul
+          bureau_de_change: Oficina de canvi
+          bus_station: Estació d'autobusos
+          cafe: Cafè
+          car_rental: Lloguer de cotxes
+          car_sharing: Per Compartir Cotxe
+          car_wash: Rentat de Cotxes
+          casino: Casino
+          cinema: Cinema
+          clinic: Clínica
+          club: Club
+          college: Institut
+          community_centre: Centre Comunitari / Centre Cívic
+          courthouse: Jutjat
+          crematorium: Crematori
+          dentist: Dentista
+          doctors: Metges
+          dormitory: Residència Universitària
+          drinking_water: Aigua potable
+          driving_school: Autoescola
+          embassy: Ambaixada
+          emergency_phone: Telèfon d'emergència
+          fast_food: Menjar ràpid
+          ferry_terminal: Terminal de Ferry
+          fire_hydrant: Boca d'incendi
+          fire_station: Parc de bombers
+          fountain: Font
+          fuel: Gasolinera
+          grave_yard: Cementiri
+          gym: Gimnàs
+          hall: Ajuntament
+          health_centre: Centre de Salut
+          hospital: Hospital
+          hotel: Hotel
+          hunting_stand: Club de caça
+          ice_cream: Gelat
+          kindergarten: Jardí d'infància
+          library: Biblioteca
+          market: Mercat
+          marketplace: Mercat
+          mountain_rescue: Rescat de Muntanya
+          nightclub: Club nocturn
+          nursery: Infantil
+          nursing_home: Llar d'Avis
+          office: Oficina
+          park: Parc
+          parking: Pàrquing
+          pharmacy: Farmàcia
+          place_of_worship: Lloc de culte
+          police: Policia
+          post_box: Bustia
+          post_office: Oficina de correus
+          preschool: Pre-Escola
+          prison: Presó
+          pub: Pub
+          public_building: Edifici públic
+          public_market: Mercat Públic
+          reception_area: Àrea de recepció
+          recycling: Punt de reciclatge
+          restaurant: Restaurant
+          retirement_home: Casa de Retirament
+          sauna: Sauna
+          school: Escola
+          shelter: Refugi
+          shop: Botiga
+          shopping: Botigues
+          social_club: Club social
+          studio: Estudi
+          supermarket: Supermercat
+          taxi: Taxi
+          telephone: Telèfon públic
+          theatre: Teatre
+          toilets: Banys
+          townhall: Ajuntament
+          university: Universitat
+          vending_machine: Màquina expenedora
+          veterinary: Veterinari
+          village_hall: Casa de la Vila
+          waste_basket: Cistella de Residus
+          wifi: Accés a internet WiFi
+          youth_centre: Centre juvenil
+        boundary: 
+          administrative: Administració de Fronteres
+        building: 
+          apartments: Bloc d'apartaments
+          block: Edifici en construcció
+          bunker: Búnker
+          chapel: Capella
+          church: Església
+          city_hall: Ajuntament
+          commercial: Edifici comercial
+          dormitory: Residència Universitària
+          entrance: Entrada de l'Edifici
+          faculty: Edifici facultatiu
+          farm: Instal·lacions agrícoles
+          flats: Pisos
+          garage: Garatge
+          hall: Ajuntament
+          hospital: Edifici hospitalari
+          hotel: Hotel
+          house: Casa
+          industrial: Edifici industrial
+          office: Edifici d'oficines
+          public: Edifici públic
+          residential: Edifici residencial
+          retail: Edifici de Venda al detall
+          school: Edifici escolar
+          shop: Botiga
+          stadium: Estadi
+          store: Magatzem
+          terrace: Terrassa
+          tower: Torre
+          train_station: Estació de tren
+          university: Edifici universitari
+        highway: 
+          bridleway: Ferradura
+          bus_guideway: Carril Bus
+          bus_stop: Parada d'autobús
+          byway: Ruta segregada
+          construction: Autopista en construcció
+          cycleway: Ruta per a bicicletes
+          distance_marker: Marcador de Distància
+          emergency_access_point: Accés d'emergència
+          footway: Sendera
+          ford: Fiord
+          gate: Porta
+          path: Camí
+          primary_link: Carretera principal
+          residential: Residencial
+          road: Carretera
+          secondary: Carretera secundària
+          secondary_link: Carretera secundària
+          steps: Graons
+          stile: Escala per a travessar reixats
+          tertiary: Carretera terciària
+          trail: Sendera
+          unclassified: Carretera sense classificar
+        historic: 
+          archaeological_site: Lloc arqueològic
+          battlefield: Camp de batalla
+          building: Edifici
+          castle: Castell
+          church: Església
+          house: Casa
+          icon: Icona
+          memorial: Memorial
+          mine: Mina
+          monument: Monument
+          museum: Museu
+          ruins: Ruïnes
+          tower: Torre
+        landuse: 
+          cemetery: Cementiri
+          commercial: Zona comercial
+          construction: Construcció
+          farm: Granja
+          forest: Bosc
+          industrial: Zona industrial
+          mine: Mina
+          mountain: Muntanya
+          park: Parc
+          plaza: Plaça
+          quarry: Pedrera
+          residential: Àrea residencial
+          wetland: Aiguamoll
+          wood: Fusta
+        leisure: 
+          fishing: Àrea de pesca
+          garden: Jardí
+          golf_course: Camp de golf
+          ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
+          marina: Port esportiu
+          miniature_golf: Minigolf
+          nature_reserve: Reserva natural
+          park: Parc
+          sports_centre: Centre esportiu
+          stadium: Estadi
+          swimming_pool: Piscina
+          water_park: Parc aquàtic
+        natural: 
+          bay: Badia
+          beach: Platja
+          cape: Cap
+          cave_entrance: Entrada a cova
+          channel: Canal
+          cliff: Cingle
+          coastline: Litoral
+          crater: Cràter
+          fell: Forest
+          fjord: Fiord
+          geyser: Guèiser
+          glacier: Glacera
+          heath: Bruguerar
+          hill: Pujol
+          island: Illa
+          moor: Amarratge
+          mud: Llot
+          peak: Pic
+          point: Punt
+          reef: Escull
+          ridge: Cresta
+          river: Riu
+          rock: Roca
+          scree: Pedregar
+          shoal: Banc
+          spring: Deu
+          strait: Estret
+          tree: Arbre
+          valley: Vall
+          volcano: Volcà
+          water: Aigua
+          wetland: Aiguamoll
+          wetlands: Aiguamolls
+          wood: Bosc
+        place: 
+          airport: Aeroport
+          city: Ciutat
+          country: País
+          county: Comtat
+          farm: Granja
+          hamlet: Aldea
+          house: Casa
+          houses: Cases
+          island: Illa
+          islet: Illot
+          locality: Localitat
+          moor: Amarrador
+          municipality: Municipi
+          postcode: Codi postal
+          region: Regió
+          sea: Mar
+          state: Estat o província
+          subdivision: Subdivisió
+          suburb: Suburbi
+          town: Poble
+          village: Aldea
+        railway: 
+          level_crossing: Pas a nivell
+          monorail: Monorail
+          subway: Estació de metro
+          tram: Tramvia
+          tram_stop: Parada de tramvia
+        shop: 
+          bakery: Fleca
+          bicycle: Tenda de bicicletes
+          books: Llibreria
+          butcher: Carnisseria
+          car_repair: Reparació d'automòbils
+          chemist: Farmàcia
+          fish: Peixateria
+          florist: Floristeria
+          gift: Botiga de regals
+          hairdresser: Perruqueria o barberia
+          jewelry: Joieria
+          laundry: Bugaderia
+          mall: Centre comercial
+          market: Mercat
+          optician: Òptica
+          shoes: Sabateria
+          supermarket: Supermercat
+          toys: Botiga de joguines
+          travel_agency: Agència de viatges
+        tourism: 
+          alpine_hut: Cabanya alpina
+          artwork: Il·lustració
+          attraction: Atracció
+          bed_and_breakfast: Llist i esmorzar (B&B)
+          cabin: Cabanya
+          camp_site: Campament
+          caravan_site: Càmping per a caravanes
+          chalet: Xalet
+          guest_house: Alberg
+          hostel: Hostal
+          hotel: Hotel
+          information: Informació
+          lean_to: Nau
+          motel: Motel
+          museum: Museu
+          picnic_site: Àrea de pícnic
+          theme_park: Parc temàtic
+          valley: Vall
+          viewpoint: Mirador
+          zoo: Zoològic
+        waterway: 
+          canal: Canal
+          ditch: Séquia
+          mooring: Amarradors
+          rapids: Ràpids
+          river: Riu
+          wadi: Torrent
+          water_point: Punt d'aigua
+          waterfall: Cascada
+  javascripts: 
+    map: 
+      base: 
+        cycle_map: Cycle Map
+        noname: NoName
+  layouts: 
+    documentation: Documentació
+    donate_link_text: donatius
+    edit: Modificació
+    export: Exporta
+    gps_traces: Traces de GPS
+    help: Ajuda
+    history: Historial
+    home: Inici
+    intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
+    intro_3_partners: wiki
+    logo: 
+      alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
+    logout: sortir
+    logout_tooltip: Sortir
+    make_a_donation: 
+      text: Fer una donació
+    user_diaries: DIaris de usuari
+    view: Veure
+    view_tooltip: Visualitza els mapes
+    welcome_user: Benvingut/da, %{user_link}
+    welcome_user_link_tooltip: La teva pàgina d'usuari
+  license_page: 
+    foreign: 
+      english_link: l'original en anglès
+      title: Sobre aquesta traducció
+    native: 
+      title: Sobre aquesta pàgina
+  message: 
+    delete: 
+      deleted: Missatge esborrat
+    inbox: 
+      date: Data
+      from: De
+      outbox: sortida
+      subject: Assumpte
+      title: Safata d'entrada
+    message_summary: 
+      delete_button: Suprimeix
+      read_button: Marca com a llegit
+      reply_button: Respon
+      unread_button: Marca com a no llegit
+    new: 
+      back_to_inbox: Tornar a la safata d'entrada
+      body: Cos
+      message_sent: S'ha enviat el missatge
+      send_button: Envia
+      subject: Assumpte
+      title: Enviar missatge
+    no_such_message: 
+      heading: No existeix aquest missatge
+      title: No existeix aquest missatge
+    outbox: 
+      date: Data
+      inbox: Entrada
+      my_inbox: El meu %{inbox_link}
+      outbox: sortida
+      subject: Assumpte
+      title: Sortida
+      to: A
+    read: 
+      date: Data
+      from: De
+      reply_button: Respon
+      subject: Assumpte
+      title: Llegir missatge
+      to: Per a
+      unread_button: Marca com a no llegit
+    sent_message_summary: 
+      delete_button: Suprimeix
+  notifier: 
+    diary_comment_notification: 
+      hi: Hola %{to_user},
+    email_confirm: 
+      subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
+    email_confirm_html: 
+      greeting: Hola,
+    email_confirm_plain: 
+      greeting: Hola,
+    gpx_notification: 
+      greeting: Hola,
+    lost_password_html: 
+      greeting: Hola,
+    lost_password_plain: 
+      greeting: Hola,
+    message_notification: 
+      hi: Hola %{to_user},
+    signup_confirm_html: 
+      more_videos_here: més de vídeos aquí
+    signup_confirm_plain: 
+      more_videos: "Hi ha més videos aquí:"
+  oauth_clients: 
+    edit: 
+      submit: Modificació
+    form: 
+      name: Nom
+      required: Requerit
+  site: 
+    edit: 
+      user_page_link: pàgina d'usuari
+    index: 
+      license: 
+        license_name: Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0
+        project_name: projecte OpenStreetMap
+      permalink: Enllaç permanent
+      shortlink: Enllaç curt
+    key: 
+      table: 
+        entry: 
+          apron: 
+            1: terminal
+          cemetery: Cementiri
+          centre: Centre esportiu
+          farm: Granja
+          forest: Bosc
+          golf: Camp de golf
+          industrial: Zona industrial
+          lake: 
+            - Llac
+          military: Àrea militar
+          private: Accés privat
+          rail: Ferrocarril
+          reserve: Reserva natural
+          resident: Zona residencial
+          school: 
+            - Escola
+            - Universitat
+          secondary: Carretera secundària
+          station: Estació de tren
+          subway: Metro
+          summit: 
+            1: pic
+          track: Pista
+          wood: Fusta
+    search: 
+      search: Cerca
+      submit_text: Vés-hi
+      where_am_i: On sóc?
+    sidebar: 
+      close: Tanca
+      search_results: Resultats de la cerca
+  time: 
+    formats: 
+      friendly: "%e %B %Y a les %H.%M"
+  trace: 
+    create: 
+      upload_trace: Pujar traça de GPS
+    edit: 
+      description: "Descripció:"
+      download: descàrrega
+      edit: modificació
+      filename: "Nom del fitxer:"
+      heading: Editant traça %{name}
+      map: mapa
+      owner: "Propietari:"
+      points: "Punts:"
+      save_button: Guardar canvis
+      start_coord: "Coordenada d'inici:"
+      tags: "Etiquetes:"
+      tags_help: separat per comas
+      title: Editant traça %{name}
+      uploaded_at: "Pujat a:"
+      visibility: "Visibilitat:"
+      visibility_help: Què vol dir això?
+    list: 
+      public_traces: Traces GPS públiques
+      tagged_with: " etiquetat amb %{tags}"
+      your_traces: Les teves traces GPS
+    no_such_user: 
+      heading: No existeix l'usuari %{user}
+      title: No existeix l`usuari
+    trace: 
+      ago: fa %{time_in_words_ago}
+      by: en
+      count_points: "%{count} punts"
+      edit: modificació
+      edit_map: Edita el mapa
+      identifiable: IDENTIFICABLE
+      in: a
+      map: mapa
+      more: mes
+      pending: PENDENT
+      private: PRIVAT
+      public: PUBLIC
+      trace_details: Veure detalls de la traça
+      trackable: RASTREABLE
+      view_map: Visualitza el mapa
+    trace_form: 
+      description: Descripció
+      help: Ajuda
+      tags: Etiquetes
+      tags_help: separat per comas
+      upload_button: Pujar
+      upload_gpx: Carregar arxiu GPX
+      visibility: Visibilitat
+      visibility_help: què significa això?
+    trace_header: 
+      see_all_traces: Veure totes les traces
+      see_your_traces: Veure totes les teves traces
+    trace_optionals: 
+      tags: Etiquetes
+    trace_paging_nav: 
+      next: Següent &raquo;
+      previous: "&laquo; Previ"
+      showing_page: Mostrant pàgina %{page}
+    view: 
+      delete_track: Elimina aquesta traça
+      description: "Descripció:"
+      download: baixada
+      edit: modificació
+      edit_track: Edita aquesta traça
+      filename: "Nom del fitxer:"
+      heading: Veient traça %{name}
+      map: mapa
+      none: Ningú
+      owner: "Propietari:"
+      pending: PENDENT
+      points: "Punts:"
+      start_coordinates: "coordenada de inici:"
+      tags: "Etiquetes:"
+      title: Veient traça %{name}
+      trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
+      uploaded: "Pujat el:"
+      visibility: "Visibilitat:"
+  user: 
+    account: 
+      contributor terms: 
+        link text: què és això?
+      current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
+      email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
+      image: "Imatge:"
+      latitude: "Latitud:"
+      longitude: "Longitud:"
+      my settings: Preferències
+      new image: Afegir una imatge
+      preferred languages: "Llengües preferents:"
+      profile description: "Descripció del perfil:"
+      public editing: 
+        enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
+        enabled link text: què és això?
+        heading: "Edició pública:"
+      public editing note: 
+        heading: Edició pública
+      return to profile: Torna al perfil
+      save changes button: Desa els canvis
+      title: Edita el compte
+    confirm: 
+      button: Confirmar
+    confirm_email: 
+      button: Confirmar
+    go_public: 
+      flash success: Ara totes les teves edicions són públiques i ja estàs autoritzat per a editar
+    list: 
+      heading: Usuaris
+      title: Usuaris
+    login: 
+      email or username: "Adreça de correu o usuari:"
+      heading: Accés
+      login_button: Accés
+      lost password link: Heu perdut la contrasenya?
+      password: "Contrasenya:"
+      title: Accés
+      webmaster: webmestre
+    logout: 
+      heading: Sortir d'OpenStreetMap
+      logout_button: Sortir
+      title: Sortir
+    lost_password: 
+      email address: "Adreça de correu electrònic:"
+      heading: Heu oblidat la contrasenya?
+      new password button: Restablir contrasenya
+      title: contrasenya perduda
+    make_friend: 
+      success: "%{name} ara és el vostre amic."
+    new: 
+      confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
+      continue: Continua
+      display name: "Nom en pantalla:"
+      email address: "Adreça de correu:"
+      heading: Crea un compte d'usuari
+      password: "Contrasenya:"
+    no_such_user: 
+      title: No existeix aquest usuari
+    popup: 
+      friend: Amic
+      your location: La teva situació
+    reset_password: 
+      confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
+      flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
+      heading: Restablir la contrasenya per %{user}
+      password: "Contrasenya:"
+      reset: Restablir contrasenya
+      title: Restablir la contrasenya
+    terms: 
+      agree: D'acord
+      decline: Declinar
+      legale_names: 
+        france: França
+        italy: Itàlia
+        rest_of_world: Resta del món
+    view: 
+      activate_user: activa aquest usuari
+      add as friend: afegir com a amic
+      ago: (fa %{time_in_words_ago})
+      confirm: Confirmeu
+      create_block: boca aquest usuari
+      created from: "Creat a partir de:"
+      deactivate_user: desactiva aquest usuari
+      delete_user: Suprimeix aquest usuari
+      description: Descripció
+      diary: diari
+      edits: modificacions
+      email address: "Adreça de correu:"
+      hide_user: amagar aquest usuari
+      km away: "%{count}km de distància"
+      m away: "%{count}m de distància"
+      mapper since: "Mapejant des de:"
+      my diary: el meu diari
+      my edits: les meves edicions
+      my settings: les meves preferències
+      my traces: les meves traces
+      nearby users: Altres usuaris propers
+      oauth settings: configuració OAuth
+      role: 
+        administrator: Aquest usuari és administrador
+        moderator: Aquest usuari és moderador
+      send message: enviar missatge
+      settings_link_text: preferències
+      status: "Estat:"
+      traces: traces
+      user location: Ubicació de l'usuari
+      your friends: Els vostres amics
+  user_block: 
+    partial: 
+      confirm: N'esteu segur?
+      creator_name: Creador
+      edit: Edició
+      show: Mostra
+      status: Estatus
+    period: 
+      one: 1 hora
+      other: "%{count} hores"
+    show: 
+      confirm: N'esteu segur?
+      edit: Edició
+      show: Mostra
+      status: Estat
+  user_role: 
+    filter: 
+      already_has_role: L'usuari ja té un rol %{role}.
+      doesnt_have_role: L'usuari no té el rol %{role}.
+      not_a_role: La cadena `%{role}' no és un rol vàlid.
+      not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
+    grant: 
+      confirm: Confirmar
+      heading: Confirmi la concessió de rol
+      title: Confirmi la concessió de rol
+    revoke: 
+      are_you_sure: Esteu segur que voleu revocar el rol `%{role}' de l'usuari `%{name}'?
+      confirm: Confirmar
+      heading: Confirmar revocació de rol
+      title: Confirmar revocació de rol