]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/commitdiff
Update Vietnamese translation. Closes #2041.
authorTom Hughes <tom@compton.nu>
Wed, 8 Jul 2009 07:34:40 +0000 (07:34 +0000)
committerTom Hughes <tom@compton.nu>
Wed, 8 Jul 2009 07:34:40 +0000 (07:34 +0000)
config/locales/vi.yml

index f60ffb000f23669edab894930940dc8d04426709..48ba761667b84240d2fa785241f5f4f87bb16ff3 100644 (file)
@@ -138,7 +138,7 @@ vi:
         relation: "quan hệ"
     paging_nav:
       showing_page: "Đang hiện trang"
-      of: "của"
+      of: "trong"
     relation_details:
       members: "Thành viên:"
       part_of: "Trực thuộc:"
@@ -220,7 +220,7 @@ vi:
   changeset:
     changeset_paging_nav: 
       showing_page: "Đang hiện trang"
-      of: "của"
+      of: "trong"
     changeset:
       still_editing: "(đang mở)"
       anonymous: "Vô danh"
@@ -297,7 +297,7 @@ vi:
       heading: "Người dùng {{user}} không tồn tại"
       body: "Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
     diary_entry:
-      posted_by: "Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language}}"
+      posted_by: "Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}"
       comment_link: "Bình luận về mục này"
       reply_link: "Trả lời mục này"
       comment_count:
@@ -588,8 +588,8 @@ vi:
       js_1: "Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript."
       js_2: "OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn."
       js_3: 'Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.'
-      permalink: "Liên kết thường trực"
-      shortlink: "Liên kết ngắn gọn"
+      permalink: "Liên kết Thường trực"
+      shortlink: "Liên kết Ngắn gọn"
       license:
         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
         license_name: "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0"