]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/vi.yml
Update Vietnamese translation. Closes #2041.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 vi:
2   html:
3     dir: ltr
4   activerecord:
5     # Translates all the model names, which is used in error handling on the web site
6     models:
7       acl: "Danh sách Điều khiển Truy cập"
8       changeset: "Bộ thay đổi"
9       changeset_tag: "Thẻ Bộ thay đổi"
10       country: "Quốc gia"
11       diary_comment: "Bình luận Nhật ký"
12       diary_entry: "Mục Nhật ký"
13       friend: "Người bạn"
14       language: "Ngôn ngữ"
15       message: "Thư"
16       node: "Nốt"
17       node_tag: "Thẻ Nốt"
18       notifier: "Trình báo"
19       old_node: "Nốt Cũ"
20       old_node_tag: "Thẻ Nốt Cũ"
21       old_relation: "Quan hệ Cũ"
22       old_relation_member: "Thành viên Quan hệ Cũ"
23       old_relation_tag: "Thẻ Quan hệ Cũ"
24       old_way: "Lối Cũ"
25       old_way_node: "Nốt Lối Cũ"
26       old_way_tag: "Thẻ Lối Cũ"
27       relation: "Quan hệ"
28       relation_member: "Thành viên Quan hệ"
29       relation_tag: "Thẻ Quan hệ"
30       session: "Phiên"
31       trace: "Tuyến đường"
32       tracepoint: "Điểm Tuyến đường"
33       tracetag: "Thẻ Tuyến đường"
34       user: "Người dùng"
35       user_preference: "Tùy chọn Cá nhân"
36       user_token: "Dấu hiệu Cá nhân"
37       way: "Lối"
38       way_node: "Nốt Lối"
39       way_tag: "Thẻ Lối"
40     # Translates all the model attributes, which is used in error handling on the web site
41     # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
42     attributes:
43       diary_comment:
44         body: "Nội dung"
45       diary_entry:
46         user: "Người dùng"
47         title: "Tiêu đề"
48         latitude: "Vĩ độ"
49         longitude: "Kinh độ"
50         language: "Ngôn ngữ"
51       friend:
52         user: "Người dùng"
53         friend: "Người bạn"
54       trace:
55         user: "Người dùng"
56         visible: "Thấy được"
57         name: "Tên"
58         size: "Kích cỡ"
59         latitude: "Vĩ độ"
60         longitude: "Kinh độ"
61         public: "Công khai"
62         description: "Miêu tả"
63       message:
64         sender: "Người gửi"
65         title: "Tiêu đề"
66         body: "Nội dung"
67         recipient: "Người nhận"
68       user:
69         email: "Thư điện tử"
70         active: "Tích cực"
71         display_name: "Tên Hiển thị"
72         description: "Miêu tả"
73         languages: "Ngôn ngữ"
74         pass_crypt: "Mật khẩu"
75   printable_name:
76     with_id: "{{id}}"
77     with_version: "{{id}}, v{{version}}"
78     with_name: "{{name}} ({{id}})"
79   map:
80     view: "Hiển thị"
81     edit: "Sửa đổi"
82     coordinates: "Tọa độ:"
83   browse:
84     changeset:
85       title: "Bộ thay đổi"
86       changeset: "Bộ thay đổi:"
87       download: "Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}"
88       changesetxml: "Bộ thay đổi XML"
89       osmchangexml: "osmChange XML"
90     changeset_details:
91       created_at: "Lúc Tạo:"
92       closed_at: "Lúc Đóng:"
93       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
94       bounding_box: "Hộp bao:"
95       no_bounding_box: "Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này."
96       show_area_box: "Hiện Hộp vùng"
97       box: "hộp"
98       has_nodes: "Có {{count}} nốt sau:"
99       has_ways: "Có {{count}} lối sau:"
100       has_relations: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101     common_details: 
102       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
103       edited_by: "Người Sửa đổi:"
104       version: "Phiên bản:"
105       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
106     containing_relation:
107       entry: "Quan hệ {{relation_name}}"
108       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
109     map:
110       loading: "Đang tải..."
111       deleted: "Đã xóa"
112       larger:
113         area: "Xem vùng trên bản đồ rộng hơn"
114         node: "Xem nốt trên bản đồ rộng hơn"
115         way: "Xem lối trên bản đồ rộng hơn"
116         relation: "Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn"
117     node_details:
118       coordinates: "Tọa độ: "
119       part_of: "Trực thuộc:"
120     node_history:
121       node_history: "Lịch sử Nốt"
122       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
123       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
124       download_xml: "Tải xuống XML"
125       view_details: "xem chi tiết"
126     node:
127       node: "Nốt"
128       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
129       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
130       download_xml: "Tải xuống XML"
131       view_history: "xem lịch sử"
132       edit: "sửa đổi"
133     not_found:
134       sorry: "Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}."
135       type:
136         node: "nốt"
137         way: "lối"
138         relation: "quan hệ"
139     paging_nav:
140       showing_page: "Đang hiện trang"
141       of: "trong"
142     relation_details:
143       members: "Thành viên:"
144       part_of: "Trực thuộc:"
145     relation_history:
146       relation_history: "Lịch sử Quan hệ"
147       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
148     relation_member:
149       entry: "{{type}} {{name}}"
150       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
151       type:
152         node: "Nốt"
153         way: "Lối"
154         relation: "Quan hệ"
155     relation:
156       relation: "Quan hệ"
157       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
158       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
159       download_xml: "Tải xuống XML"
160       view_history: "xem lịch sử"
161     start:
162       view_data: "Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem"
163       manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
164     start_rjs:
165       data_layer_name: "Dữ liệu"
166       data_frame_title: "Dữ liệu"
167       zoom_or_select: "Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem"
168       drag_a_box: "Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng"
169       manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
170       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
171       load_data: "Tải Dữ liệu"
172       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
173       loading: "Đang tải..."
174       show_history: "Xem Lịch sử"
175       wait: "Xin chờ..."
176       history_for_feature: "Lịch sử [[feature]]"
177       details: "Chi tiết"
178       private_user: "người bí mật"
179       edited_by_user_at_timestamp: "Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]"
180       object_list:
181         heading: "Danh sách đối tượng"
182         back: "Liệt kê các đối tượng"
183         type:
184           node: "Nốt"
185           way: "Lối"
186           # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
187         api: "Lấy vùng này dùng API"
188         details: "Chi tiết"
189         selected:
190           type:
191             node: "Nốt [[id]]"
192             way: "Lối [[id]]"
193             # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
194         history:
195           type:
196             node: "Nốt [[id]]"
197             way: "Lối [[id]]"
198             # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
199     tag_details:
200       tags: "Thẻ:"
201     way_details:
202       nodes: "Nốt:"
203       part_of: "Thuộc về:"
204       also_part_of:
205         one: "cũng thuộc về lối {{related_ways}}"
206         other: "cũng thuộc về các lối {{related_ways}}"
207     way_history:
208       way_history: "Lịch sử Lối"
209       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
210       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
211       download_xml: "Tải xuống XML"
212       view_details: "xem chi tiết"
213     way:
214       way: "Lối"
215       way_title: "Lối: {{way_name}}"
216       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
217       download_xml: "Tải xuống XML"
218       view_history: "xem lịch sử"
219       edit: "sửa đổi"
220   changeset:
221     changeset_paging_nav: 
222       showing_page: "Đang hiện trang"
223       of: "trong"
224     changeset:
225       still_editing: "(đang mở)"
226       anonymous: "Vô danh"
227       no_comment: "(không có)"
228       no_edits: "(không có thay đổi)"
229       show_area_box: "hiện hộp vùng"
230       big_area: "(lớn)"
231       view_changeset_details: "Xem chi tiết của bộ thay đổi"
232       more: "thêm"
233     changesets:
234       id: "ID"
235       saved_at: "Lúc Lưu"
236       user: "Người dùng"
237       comment: "Miêu tả"
238       area: "Vùng"
239     list_bbox:
240       history: "Lịch sử"
241       changesets_within_the_area: "Bộ thay đổi ở vùng:"
242       show_area_box: "xem hộp vùng"
243       no_changesets: "Không có bộ thay đổi"
244       all_changes_everywhere: "Xem các thay đổi ở mọi nơi tại {{recent_changes_link}}"
245       recent_changes: "Thay đổi Gần đây"
246       no_area_specified: "Không định rõ vùng"
247       first_use_view: "Trước tiên dùng {{view_tab_link}} để chuyển và phóng to một vùng, rồi nhấn chuột vào thẻ lịch sử."
248       view_the_map: "xem bản đồ"
249       view_tab: "thẻ Xem"
250       alternatively_view: "Hoặc xem tất cả các {{recent_changes_link}}"
251     list:
252       recent_changes: "Thay đổi Gần đây"
253       recently_edited_changesets: "Bộ thay đổi được sửa đổi gần đây:"
254       for_more_changesets: 'Để xem thêm bộ thay đổi, chọn người dùng và xem danh sách sửa đổi của họ, hoặc xem "lịch sử" của một vùng.'
255     list_user:
256       edits_by_username: "Sửa đổi của {{username_link}}"
257       no_visible_edits_by: "{{name}} không có sửa đổi công khai."
258       for_all_changes: "Xem các thay đổi bởi mọi người dùng tại {{recent_changes_link}}"
259       recent_changes: "Thay đổi Gần đây"
260   diary_entry:
261     new:
262       title: "Mục Nhật ký Mới"
263     list:
264       title: "Các Nhật ký Cá nhân"
265       user_title: "Nhật ký của {{user}}"
266       in_language_title: "Các Mục Nhật ký bằng {{language}}"
267       new: "Mục Nhật ký Mới"
268       new_title: "Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn"
269       no_entries: "Chưa có mục nhật ký"
270       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây: "
271       older_entries: "Mục Trước"
272       newer_entries: "Mục Sau"
273     edit:
274       title: "Sửa đổi mục nhật ký"
275       subject: "Tiêu đề: "
276       body: "Nội dung: "
277       language: "Ngôn ngữ: "
278       location: "Vị trí: "
279       latitude: "Vĩ độ: "
280       longitude: "Kinh độ: "
281       use_map_link: "sử dụng bản đồ"
282       save_button: "Lưu"
283       marker_text: "Vị trí của mục nhật ký"
284     view:
285       title: "Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}"
286       user_title: "Nhật ký của {{user}}"
287       leave_a_comment: "Bình luận"
288       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
289       login: "Đăng nhập"
290       save_button: "Lưu"
291     no_such_entry:
292       title: "Mục nhật ký không tồn tại"
293       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
294       body: "Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
295     no_such_user:
296       title: "Người dùng không tồn tại"
297       heading: "Người dùng {{user}} không tồn tại"
298       body: "Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
299     diary_entry:
300       posted_by: "Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}"
301       comment_link: "Bình luận về mục này"
302       reply_link: "Trả lời mục này"
303       comment_count:
304         one: "1 bình luận"
305         other: "{{count}} bình luận"
306       edit_link: "Sửa đổi mục này"
307     diary_comment:
308       comment_from: "Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}"
309   export:
310     start:
311       area_to_export: "Vùng để Xuất"
312       manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
313       format_to_export: "Định dạng Xuất"
314       osm_xml_data: "Dữ liệu OpenStreetMap XML"
315       mapnik_image: "Hình Mapnik"
316       osmarender_image: "Hình Osmarender"
317       embeddable_html: "HTML để Nhúng"
318       licence: "Giấy phép"
319       export_details: 'Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.'
320       options: "Tùy chọn"
321       format: "Định dạng"
322       scale: "Tỷ lệ"
323       max: "tối đa"
324       image_size: "Kích cỡ Hình"
325       zoom: "Thu phóng"
326       add_marker: "Đánh dấu vào bản đồ"
327       latitude: "Vĩ độ:"
328       longitude: "Kinh độ:"
329       output: "Đầu ra"
330       paste_html: "Dán HTML để nhúng vào trang Web"
331       export_button: "Xuất"
332     start_rjs:
333       export: "Xuất"
334       drag_a_box: "Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng"
335       manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
336       click_add_marker: "Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu"
337       change_marker: "Thay đổi vị trí đánh dấu"
338       add_marker: "Đánh dấu vào bản đồ"
339       view_larger_map: "Xem Bản đồ Rộng hơn"
340   geocoder:
341     search:
342       title:
343         latlon: 'Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>'
344         us_postcode: 'Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>'
345         uk_postcode: 'Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>'
346         ca_postcode: 'Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>'
347         osm_namefinder: 'Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>'
348         geonames: 'Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
349     search_osm_namefinder:
350       prefix: "{{type}} "
351       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
352       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
353       suffix_suburb: "{{suffix}}, {{parentname}}"
354     description:
355       title:
356         osm_namefinder: '{{types}} từ <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>'
357         geonames: 'Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
358       types:
359         cities: "Thành phố"
360         towns: "Thị xã"
361         places: "Địa điểm"
362     description_osm_namefinder:
363       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}} "
364     results:
365       no_results: "Không tìm thấy kết quả"
366     distance:
367       zero: "không tới 1 km"
368       one: "khoảng 1 km"
369       other: "khoảng {{count}} km"
370     direction:
371       south_west: "tây nam"
372       south: "nam"
373       south_east: "đông nam"
374       east: "đông"
375       north_east: "đông bắc"
376       north: "bắc"
377       north_west: "tây bắc"
378       west: "tây"
379   layouts:
380     project_name:
381       # in <title>
382       title: "OpenStreetMap"
383       # in <h1>
384       h1: "OpenStreetMap"
385     logo:
386       alt_text: "Biểu trưng OpenStreetMap"
387     welcome_user: "Hoan nghênh, {{user_link}}"
388     welcome_user_link_tooltip: "Trang cá nhân của bạn"
389     home: "nhà"
390     home_tooltip: "Về vị trí nhà"
391     inbox: "hộp thư ({{count}})"
392     inbox_tooltip:
393       zero: "Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc"
394       one: "Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc"
395       other: "Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc"
396     logout: "đăng xuất"
397     logout_tooltip: "Đăng xuất"
398     log_in: "đăng nhập"
399     log_in_tooltip: "Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại"
400     sign_up: "đăng ký"
401     sign_up_tooltip: "Mở tài khoản để sửa đổi"
402     view: "Xem"
403     view_tooltip: "Xem bản đồ"
404     edit: "Sửa đổi"
405     edit_tooltip: "Sửa đổi bản đồ"
406     history: "Lịch sử"
407     history_tooltip: "Lịch sử bộ thay đổi"
408     export: "Xuất"
409     export_tooltip: "Xuất dữ liệu bản đồ"
410     gps_traces: "Tuyến đường GPS"
411     gps_traces_tooltip: "Quản lý tuyến đường"
412     user_diaries: "Nhật ký Cá nhân"
413     user_diaries_tooltip: "Đọc các nhật ký cá nhân"
414     tag_line: "Bản đồ Wiki của Thế giới Mở"
415     intro_1: "OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ."
416     intro_2: "OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới."
417     intro_3: "OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}."
418     intro_3_ucl: "Trung tâm VR tại UCL"
419     intro_3_bytemark: "bytemark"
420     osm_offline: "Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết."
421     osm_read_only: "Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết."
422     donate: "Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng."
423     donate_link_text: "quyên góp"
424     help_wiki: "Trợ giúp &amp; Wiki"
425     help_wiki_tooltip: "Site trợ giúp &amp; wiki của dự án"
426     help_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi"
427     news_blog: "Blog Tin tức"
428     news_blog_tooltip: "Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v."
429     shop: "Tiệm"
430     shop_tooltip: "Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap"
431     shop_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi"
432     sotm: "Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!"
433     alt_donation: "Quyên góp"
434   notifier:
435     diary_comment_notification:
436       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
437       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
438       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
439       hi: "Chào {{to_user}},"
440       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
441       footer: "Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}"
442     message_notification:
443       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
444       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
445       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
446       hi: "Chào {{to_user}},"
447       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
448       footer1: "Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}"
449       footer2: "và trả lời tại {{replyurl}}"
450     friend_notification:
451       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
452       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
453       see_their_profile: "Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý."
454     gpx_notification:
455       greeting: "Chào bạn,"
456       your_gpx_file: "Hình như tập tin GPX của bạn"
457       with_description: "với miêu tả"
458       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
459       and_no_tags: "và không có thẻ"
460       failure:
461         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
462         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
463         more_info_1: "Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh"
464         more_info_2: "vấn đề này tại:"
465         import_failures_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures"
466       success:
467         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
468         loaded_successfully: |
469           {{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số
470           {{possible_points}} điểm.
471     signup_confirm:
472       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
473     signup_confirm_plain:
474       greeting: "Chào bạn!"
475       hopefully_you: "Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên"
476       # next two translations run-on : please word wrap appropriately
477       click_the_link_1: "Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để"
478       click_the_link_2: "xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap."
479       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
480       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
481       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
482       the_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide"
483       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của OpenStreetMap, nó cũng chứa podcast:"
484       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
485       wiki_signup_url: "http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page"
486       # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
487       user_wiki_1: "Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho"
488       user_wiki_2: "người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]]."
489       current_user_1: "Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,"
490       current_user_2: ""
491     signup_confirm_html:
492       greeting: "Chào bạn!"
493       hopefully_you: "Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên"
494       click_the_link: "Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap."
495       introductory_video: "Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}."
496       video_to_openstreetmap: "video giới thiệu về OpenStreetMap"
497       more_videos: "Cũng có {{more_videos_link}}."
498       more_videos_here: "thêm video tại đây"
499       get_reading: 'Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</p> hoặc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog OpenGeoData</a>, blog này cũng chứa <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast để nghe</a>!'
500       wiki_signup: 'Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.'
501       user_wiki_page: 'Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.'
502       current_user: 'Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.'
503     email_confirm:
504       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
505     email_confirm_plain:
506       greeting: "Chào bạn,"
507       hopefully_you_1: "Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên"
508       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
509       click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này."
510     email_confirm_html:
511       greeting: "Chào bạn,"
512       hopefully_you: "Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}."
513       click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này."
514     lost_password:
515       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
516     lost_password_plain:
517       greeting: "Hi,"
518       hopefully_you_1: "Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org"
519       hopefully_you_2: "có địa chỉ thư điện tử này."
520       click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu."
521     lost_password_html:
522       greeting: "Chào bạn,"
523       hopefully_you: "Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này."
524       click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu."
525     reset_password:
526       subject: "[OpenStreetMap] Đã đặt lại mật khẩu"
527     reset_password_plain:
528       greeting: "Chào bạn,"
529       reset: "Mật khẩu của bạn đã được đặt lại thành {{new_password}}"
530     reset_password_html:
531       greeting: "Chào bạn,"
532       reset: "Mật khẩu của bạn đã được đặt lại thành {{new_password}}"
533   message:
534     inbox:
535       title: "Hộp thư"
536       my_inbox: "Hộp thư đến"
537       outbox: "đã gửi"
538       you_have: "Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ"
539       from: "Từ"
540       subject: "Tiêu đề"
541       date: "Ngày"
542       no_messages_yet: "Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?"
543       people_mapping_nearby: "những người ở gần"
544     message_summary:
545       unread_button: "Đánh dấu là chưa đọc"
546       read_button: "Đánh dấu là đã đọc"
547       reply_button: "Trả lời"
548     new:
549       title: "Gửi thư"
550       send_message_to: "Gửi thư mới cho {{name}}"
551       subject: "Tiêu đề"
552       body: "Nội dung"
553       send_button: "Gửi"
554       back_to_inbox: "Trở về hộp thư đến"
555       message_sent: "Thư đã gửi"
556     no_such_user:
557       title: "Người dùng hoặc thư không tồn tại"
558       heading: "Người dùng hoặc thư không tồn tại"
559       body: "Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó"
560     outbox: 
561       title: "Hộp thư đã gửi"
562       my_inbox: "Hộp {{inbox_link}}"
563       inbox: "thư đến"
564       outbox: "thư đã gửi"
565       you_have_sent_messages: "Bạn đã gửi {{sent_count}} thư"
566       to: "Tới"
567       subject: "Tiêu đề"
568       date: "Ngày"
569       no_sent_messages: "Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?"
570       people_mapping_nearby: "những người ở gần"
571     read:
572       title: "Đọc thư"
573       reading_your_messages: "Đọc thư"
574       from: "Từ"
575       subject: "Tiêu đề"
576       date: "Ngày"
577       reply_button: "Trả lời"
578       unread_button: "Đánh dấu là chưa đọc"
579       back_to_inbox: "Trở về hộp thư đến"
580       reading_your_sent_messages: "Đọc thư đã gửi"
581       to: "Tới"
582       back_to_outbox: "Trở về hộp thư đã gửi"
583     mark:
584       as_read: "Thư đã đọc"
585       as_unread: "Thư chưa đọc"
586   site:
587     index:
588       js_1: "Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript."
589       js_2: "OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn."
590       js_3: 'Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.'
591       permalink: "Liên kết Thường trực"
592       shortlink: "Liên kết Ngắn gọn"
593       license:
594         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
595         license_name: "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0"
596         license_url: "http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/"
597         project_name: "Dự án OpenStreetMap"
598         project_url: "http://www.openstreetmap.org/"
599     edit:
600       not_public: "Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn."
601       not_public_description: "Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}."
602       user_page_link: "trang cá nhân"
603       anon_edits: "({{link}})"
604       anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits?uselang=vi"
605       anon_edits_link_text: "Tại sao vậy?"
606       flash_player_required: 'Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.'
607       potlatch_unsaved_changes: "Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)"
608     sidebar:
609       search_results: "Kết quả Tìm kiếm"
610       close: "Đóng"
611     search:
612       search: "Tìm kiếm"
613       where_am_i: "Tôi ở đâu?"
614       submit_text: "Đi"
615       search_help: 'thí dụ: "Alkmaar", "Regent Street, Cambridge", "CB2 5AQ", hoặc "post offices near Lünen" - <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi">thêm thí dụ...</a>'
616     key:
617       map_key: "Chú giải"
618       map_key_tooltip: "Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này"
619       table:
620         heading: "Chú giải tại mức {{zoom_level}}"
621         entry:
622           motorway: "Quốc lộ"
623           trunk: "Xa lộ"
624           primary: "Tỉnh lộ"
625           secondary: "Đường chính"
626           unclassified: "Đường lớn"
627           unsurfaced: "Đường không lát"
628           track: "Đường mòn"
629           byway: "Đường mòn đa mốt"
630           bridleway: "Đường cưỡi ngựa"
631           cycleway: "Đường xe đạp"
632           footway: "Đường đi bộ"
633           rail: "Đường sắt"
634           subway: "Đường ngầm"
635           tram:
636             - "Đường sắt nhẹ"
637             - "xe điện"
638           cable:
639             - "Đường xe cáp"
640             - "ski lift"
641           runway:
642             - "Đường băng"
643             - "đường lăn"
644           apron:
645             - "Sân đậu máy bay"
646             - "nhà ga hành khách"
647           admin: "Biên giới hành chính"
648           forest: "Rừng trồng cây"
649           wood: "Rừng"
650           golf: "Sân golf"
651           park: "Công viên"
652           resident: "Khu vực nhà ở"
653           tourist: "Nơi du lịch"
654           common:
655             - "Đất công"
656             - "bãi cỏ"
657           retail: "Khu vực buôn bán"
658           industrial: "Khu vực công nghiệp"
659           commercial: "Khu vực thương mại"
660           heathland: "Vùng cây bụi"
661           lake:
662             - "Hồ"
663             - "bể nước"
664           farm: "Ruộng"
665           brownfield: "Sân để trống"
666           cemetery: "Nghĩa địa"
667           allotments: "Khu vườn gia đình"
668           pitch: "Sân thể thao"
669           centre: "Trung tâm thể thao"
670           reserve: "Khu bảo tồn thiên niên"
671           military: "Khu vực quân sự"
672           school: "Trường học"
673           building: "Kiến trúc quan trọng"
674           station: "Nhà ga"
675           summit:
676             - "Đỉnh núi"
677             - "đồi"
678           tunnel: "Đường đứt nét = đường hầm"
679           bridge: "Đường rắn = cầu"
680           private: "Đường riêng"
681           permissive: "Đường cho phép"
682           destination: "Chỉ giao thông địa phương"
683           construction: "Đường đang xây"
684   trace:
685     create:
686       upload_trace: "Tải lên Tuyến đường GPS"
687       trace_uploaded: "Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong."
688     edit:
689       title: "Sửa đổi tuyến đường {{name}}"
690       heading: "Sửa đổi tuyến đường {{name}}"
691       filename: "Tên tập tin:"
692       download: "tải xuống"
693       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
694       points: "Số nốt:"
695       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
696       map: "bản đồ"
697       edit: "sửa đổi"
698       owner: "Tác giả:"
699       description: "Miêu tả:"
700       tags: "Thẻ:"
701       save_button: "Lưu các Thay đổi"
702     no_such_user:
703       title: "Người dùng không tồn tại"
704       heading: "Người dùng {{user}} không tồn tại"
705       body: "Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
706     trace_form:
707       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX"
708       description: "Miêu tả"
709       tags: "Thẻ"
710       public: "Công khai?"
711       public_help: "có nghĩa là gì?"
712       public_help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi"
713       upload_button: "Tải lên"
714       help: "Trợ giúp"
715       help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi"
716     trace_header:
717       see_just_your_traces: "Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường"
718       see_all_traces: "Xem tất cả các tuyến đường"
719       see_your_traces: "Xem các tuyến đường của bạn"
720       traces_waiting: "Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp."
721     trace_optionals:
722       tags: "Thẻ"
723     view:
724       title: "Xem tuyến đường {{name}}"
725       heading: "Xem tuyến đường {{name}}"
726       pending: "CHƯA XỬ"
727       filename: "Tên tập tin:"
728       download: "tải xuống"
729       uploaded: "Lúc tải lên:"
730       points: "Số nốt:"
731       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
732       map: "bản đồ"
733       edit: "sửa đổi"
734       owner: "Tác giả:"
735       description: "Miêu tả:"
736       tags: "Thẻ:"
737       none: "Không có"
738       make_public: "Phát hành tuyến đường công khai thường trực"
739       edit_track: "Sửa đổi tuyến đường này"
740       delete_track: "Xóa tuyến đường này"
741       trace_not_found: "Không tìm thấy tuyến đường!"
742     trace_paging_nav:
743       showing: "Xem trang"
744       of: "trong"
745     trace:
746       pending: "CHƯA XỬ"
747       count_points: "{{count}} nốt"
748       ago: "cách đây {{time_in_words_ago}}"
749       more: "thêm"
750       trace_details: "Xem Chi tiết Tuyến đường"
751       view_map: "Xem Bản đồ"
752       edit: "sửa đổi"
753       edit_map: "Sửa đổi Bản đồ"
754       public: "CÔNG KHAI"
755       private: "RIÊNG"
756       by: "bởi"
757       in: "trong"
758       map: "bản đồ"
759     list:
760       public_traces: "Tuyến đường GPS công khai"
761       your_traces: "Tuyến đường GPS của bạn"
762       public_traces_from: "Tuyến đường GPS công khai của {{user}}"
763       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
764     delete:
765       scheduled_for_deletion: "Tuyến đường chờ được xóa"
766     make_public:
767       made_public: "Tuyến đường được phát hành công khai"
768   user:
769     login:
770       title: "Đăng nhập"
771       heading: "Đăng nhập"
772       please login: "Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}."
773       create_account: "mở tài khoản"
774       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký: "
775       password: "Mật khẩu: "
776       lost password link: "Quên mất Mật khẩu?"
777       login_button: "Đăng nhập"
778       account not active: "Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br>Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản."
779       auth failure: "Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó."
780     lost_password:
781       title: "quên mất mật khẩu"
782       heading: "Quên mất Mật khẩu?"
783       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
784       new password button: "Gửi mật khẩu mới cho tôi"
785       notice email on way: "Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại."
786       notice email cannot find: "Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử."
787     reset_password:
788       title: "đặt lại mật khẩu"
789       flash changed check mail: "Mật khẩu của bạn đã được đổi và mật khẩu mới sắp tới hộp thư của bạn. :-)"
790       flash token bad: "Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?"
791     new:
792       title: "Mở tài khoản"
793       heading: "Mở Tài khoản Người dùng"
794       no_auto_account_create: "Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn."
795       contact_webmaster: 'Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ. '
796       fill_form: "Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản."
797       license_agreement: 'Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (by-sa)</a>.'
798       email address: "Địa chỉ Thư điện tử: "
799       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử: "
800       not displayed publicly: 'Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)'
801       display name: "Tên hiển thị: "
802       password: "Mật khẩu: "
803       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu: "
804       signup: "Đăng ký"
805       flash create success message: "Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này."
806     no_such_user:
807       title: "Người dùng không tồn tại"
808       heading: "Người dùng {{user}} không tồn tại"
809       body: "Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
810     view:
811       my diary: "nhật ký của tôi"
812       new diary entry: "mục nhật ký mới"
813       my edits: "đóng góp của tôi"
814       my traces: "tuyến đường của tôi"
815       my settings: "tùy chọn"
816       send message: "gửi thư"
817       diary: "nhật ký"
818       edits: "đóng góp"
819       traces: "tuyến đường"
820       remove as friend: "dời người bạn"
821       add as friend: "thêm là người bạn"
822       mapper since: "Tham gia: "
823       ago: "(cách đây {{time_in_words_ago}})"
824       user image heading: "Hình người dùng"
825       delete image: "Xóa Hình"
826       upload an image: "Tải lên hình"
827       add image: "Thêm Hình"
828       description: "Miêu tả"
829       user location: "Vị trí của người dùng"
830       no home location: "Chưa đặt vị trí nhà."
831       if set location: "Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}."
832       settings_link_text: "tùy chọn"
833       your friends: "Người bạn của bạn"
834       no friends: "Bạn chưa thêm người bạn."
835       km away: "cách {{count}} km"
836       m away: "cách {{count}} m"
837       nearby users: "Người dùng ở gần: "
838       no nearby users: "Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần."
839       change your settings: "thay đổi tùy chọn của bạn"
840     friend_map:
841       your location: "Vị trí của bạn"
842       nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: "
843     account:
844       title: "Chỉnh sửa tài khoản"
845       my settings: "Tùy chọn"
846       email never displayed publicly: "(không lúc nào hiện công khai)"
847       public editing:
848         heading: "Sửa đổi công khai: "
849         enabled: "Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu."
850         enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi"
851         enabled link text: "có nghĩa là gì?"
852         disabled: "Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous."
853         disabled link text: "tại sao không thể sửa đổi?"
854       profile description: "Tự giới thiệu: "
855       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên: "
856       home location: "Vị trí Nhà: "
857       no home location: "Bạn chưa định vị trí nhà."
858       latitude: "Vĩ độ: "
859       longitude: "Kinh độ: "
860       update home location on click: "Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?"
861       save changes button: "Lưu các Thay đổi"
862       make edits public button: "Phát hành công khai các sửa đổi của tôi"
863       return to profile: "Trở về trang cá nhân"
864       flash update success confirm needed: "Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới."
865       flash update success: "Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công."
866     confirm:
867       heading: "Xác nhận tài khoản người dùng"
868       press confirm button: "Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản."
869       button: "Xác nhận"
870       success: "Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!"
871       failure: "Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận."
872     confirm_email:
873       heading: "Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử"
874       press confirm button: "Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới."
875       button: "Xác nhận"
876       success: "Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!"
877       failure: "Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này."
878     set_home:
879       flash success: "Đã lưu vị trí nhà thành công"
880     go_public:
881       flash success: "Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi."
882     make_friend:
883       success: "{{name}} mới là người bạn."
884       failed: "Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại."
885       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
886     remove_friend:
887       success: "{{name}} không còn người bạn."
888       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."