]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/commitdiff
Revert changes to ca.yml which had terribly broken UTF8, and the rails_port.
authorThomas Wood <grand.edgemaster@gmail.com>
Fri, 19 Jun 2009 21:28:31 +0000 (21:28 +0000)
committerThomas Wood <grand.edgemaster@gmail.com>
Fri, 19 Jun 2009 21:28:31 +0000 (21:28 +0000)
config/locales/ca.yml

index 6898885ca5f030b18aa0f1ff16e8684ca678e1ec..084a869cff50a2d7ce71956bfe993a9c8aaad642 100644 (file)
-ca:\r
-  html:\r
-    dir: "ltr"\r
-  activerecord:\r
-    models:\r
-      acl: "Llista de control d'accés"\r
-      changeset: "Conjunt de canvis"\r
-      changeset_tag: "Etiqueta del conjunt de canvis"\r
-      country: "País"\r
-      diary_comment: "Comentari del diari"\r
-      diary_entry: "Entrada al diari"\r
-      friend: "Amic"\r
-      language: "Idioma"\r
-      message: "Missatge"\r
-      node: "Node"\r
-      node_tag: "Etiqueta del node"\r
-      notifier: "Notificador"\r
-      old_node: "Node antic"\r
-      old_node_tag: "Etiqueta del node antic"\r
-      old_relation: "Relació antiga"\r
-      old_relation_member: "Membre de relació antiga"\r
-      old_relation_tag: "Etiqueta de relació antiga"\r
-      old_way: "Camí antic"\r
-      old_way_node: "Node del camí antic"\r
-      old_way_tag: "Etiqueta del camí antic"\r
-      relation: "Relació"\r
-      relation_member: "Membre de la relació"\r
-      relation_tag: "Etiqueta de la relació"\r
-      session: "Sessió"\r
-      trace: "Traç"\r
-      tracepoint: "Punt de traç"\r
-      tracetag: "Etiqueta del traç"\r
-      user: "Usuari"\r
-      user_preference: "Preferències d'usuari"\r
-      way: "Camí"\r
-      way_node: "Node del camí"\r
-      way_tag: "Etiqueta del camí"\r
-    attributes:\r
-      diary_comment:\r
-        body: "Cos"\r
-      diary_entry:\r
-        user: "Usuari"\r
-        title: "Títol"\r
-        latitude: "Latitud"\r
-        longitude: "Longitud"\r
-        language: "Idioma"\r
-      friend:\r
-        user: "Usuari"\r
-        friend: "Amic"\r
-      trace:\r
-        user: "Usuari"\r
-        visible: "Visible"\r
-        name: "Nom"\r
-        size: "Mida"\r
-        latitude: "Latitud"\r
-        longitude: "Longitud"\r
-        public: "Públic"\r
-        description: "Descripció"\r
-      message:\r
-        sender: "Remitent"\r
-        title: "Títol"\r
-        body: "Cos"\r
-        recipient: "Destinatari"\r
-      user:\r
-        email: "E-mail"\r
-        active: "Actiu"\r
-        display_name: "Nom en pantalla"\r
-        description: "Descripció"\r
-        languages: "Idiomes"\r
-        pass_crypt: "Contrasenya"\r
-  map:\r
-    view: "Veure"\r
-    edit: "Edita"\r
-    coordinates: "Coordenades:"\r
-  browse:\r
-    changeset:\r
-      title: "Conjunt de canvis"\r
-      changeset: "Conjunt de canvis"\r
-      download: "Baixa {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}"\r
-      changesetxml: "XML del conjunt de canvis"\r
-      osmchangexml: "XML en format osmChange"\r
-    changeset_details:\r
-      created_at: "Creat el:"\r
-      closed_at: "Tancat el:"\r
-      belongs_to: "Pertany a:"\r
-      show_area_box: "Mostra caixa de l'àrea"\r
-      box: "caixa"\r
-      has_nodes: "Té els següents {{count}} nodes:"\r
-      has_ways: "Té els següents {{count}} camins:"\r
-      has_relations: "Té les següents {{count}} relacions:"\r
-    common_details:\r
-      edited_at: "Editat el:"\r
-      edited_by: "Editat per:"\r
-      version: "Versió"\r
-      in_changeset: "Al conjunt de canvis:"\r
-    containing_relation:\r
-      relation: "Relació {{relation_name}}"\r
-      relation_as: "(com a  {{relation_role}})"\r
-    map:\r
-      loading: "Carregant..."\r
-      deleted: "Esborrat"\r
-      view_larger_map: "Veure el mapa més gran"\r
-    node_details:\r
-      coordinates: "Coordenades:"\r
-      part_of: "Part de:"\r
-    node_history:\r
-      node_history: "Historial del node"\r
-      download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"\r
-      download_xml: "Baixa l'XML"\r
-      view_details: "veure detalls"\r
-    node:\r
-      node: "Node"\r
-      node_title: "Node: {{node_name}}"\r
-      download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"\r
-      download_xml: "Baixa l'XML"\r
-      view_history: "visualitza l'historial"\r
-    not_found:\r
-      sorry: "Ho sentim, no s'ha trobat el {{type}} amb l'id {{id}}."\r
-      type:\r
-        node: "node"\r
-        way: "camí"\r
-        relation: "relació"\r
-    paging_nav:\r
-      showing_page: "Mostrant pàgina"\r
-      of: "de"\r
-    relation_details:\r
-      members: "Membres:"\r
-      part_of: "Part de:"\r
-    relation_history:\r
-      relation_history: "Historial de la relació"\r
-      relation_history_title: "Historial de la relació: {{relation_name}}"\r
-    relation_member:\r
-      as: "com a"\r
-    relation:\r
-      relation: "Relació"\r
-      relation_title: "Relació: {{relation_name}}"\r
-      download: "{{download_xml_link}} oo {{view_history_link}}"\r
-      download_xml: "Baixa l'XML"\r
-      view_history: "visualitza l'historial"\r
-    start:\r
-      view_data: "Visualitza la informació per a la vista del mapa actual"\r
-      manually_select: "Selecciona una altra àrea manualment"\r
-    start_rjs:\r
-      data_layer_name: "Informació"\r
-      data_frame_title: "Informació"\r
-      zoom_or_select: "Apropa't o seleciona una àrea del mapa per veure"\r
-      manually_select: "Selecciona manualment una àrea diferent"\r
-      load_data: "Carrega les dades"\r
-      loading: "Carregant..."\r
-      show_history: "Mostrar l'historial"\r
-      wait: "Espera..."\r
-      history_for_feature: "Historial per [[feature]]"\r
-      details: "Detalls"\r
-      private_user: "usuari privat"\r
-      edited_by_user_at_timestamp: "Editat per [[user]] a les [[timestamp]]"\r
-      object_list:\r
-        heading: "Llista d'objectes"\r
-        back: "Mostra llista d'objectes"\r
-        type:\r
-          node: "Node"\r
-          way: "Camí"\r
-        api: "Elimina aquesta àrea de l'API"\r
-        details: "Detalls"\r
-        selected:\r
-          type:\r
-            node: "Node [[id]]"\r
-            way: "Camí [[id]]"\r
-        history:\r
-            node: "Node [[id]]"\r
-            way: "Camí [[id]]"\r
-    tag_details:\r
-      tags: "Etiquetes:"\r
-    way_details:\r
-      nodes: "Nodes:"\r
-      part_of: "Part de:"\r
-      also_part_of:\r
-        one: "també part del camí {{related_ways}}"\r
-        other: "també part dels camins {{related_ways}}"\r
-    way_history:\r
-      way_history: "Historial del camí"\r
-      way_history_title: "Historial del camí: {{way_name}}"\r
-      download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"\r
-      download_xml: "Descarrega XML"\r
-      view_details: "Mira els detalls"\r
-    way:\r
-      way: "Camí"\r
-      way_title: "Camí: {{way_name}}"\r
-      download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"\r
-      download_xml: "Descarrega XML"\r
-      view_history: "Mira l'historial"\r
-  changeset:\r
-    changeset_paging_nav:\r
-      showing_page: "Mostrant pàgina"\r
-      of: "de"\r
-    changeset:\r
-      still_editing: "(encara editant)"\r
-      anonymous: "Anònim"\r
-      no_comment: "(cap)"\r
-      no_edits: "(sense editar)"\r
-      show_area_box: "mostra caixa d'àrea"\r
-      big_area: "(gran)"\r
-      view_changeset_details: "Mostra els detalls del conjunt de canvis"\r
-      more: "més"\r
-    changesets:\r
-      id: "ID"\r
-      saved_at: "Desat a"\r
-      user: "Usuari"\r
-      comment: "Comentari"\r
-      area: "Àrea"\r
-    list_bbox:\r
-      history: "Historial"\r
-      changesets_within_the_area: "Conjunts de canvis dins de l'àrea:"\r
-      show_area_box: "mostra caixa d'àrea"\r
-      no_changesets: "No hi ha conjunts de canvis"\r
-      all_changes_everywhere: "Per a veure els canvis de tot arreu vés a {{recent_changes_link}}"\r
-      recent_changes: "Canvis recents"\r
-      no_area_specified: "No s'ha especificat l'àrea"\r
-      first_use_view: "Primer utilitza el {{view_tab_link}} per a moure't i apropar-te fins a una zona d'interès, i llavors clica a la pestanya de l'historial."\r
-      view_the_map: "veure el mapa"\r
-      view_tab: "veure pestanya"\r
-      alternatively_view: "Alternativament, veure tot {{recent_changes_link}}"\r
-    list:\r
-      recent_changes: "Canvis recents"\r
-      recently_edited_changesets: "Conjunts de canvis editats recentment:"\r
-      for_more_changesets: "Per a veure més conjunts de canvis, selecciona un usuari i mira les seves edicions o mira l'historial d'una zona específica."\r
-    list_user:\r
-      edits_by_username: "Editat per {{username_link}}"\r
-      no_visible_edits_by: "No hi ha edicions visibles per a {{name}}."\r
-      for_all_changes: "Per a veure els canvis de tots els usuaris vés a {{recent_changes_link}}"\r
-      recent_changes: "Canvis recents"\r
-  diary_entry:\r
-    new:\r
-      title: "Nova entrada del diari"\r
-    list:\r
-      title: "Diaris dels usuaris"\r
-      user_title: "Diari de {{user}}"\r
-      in_language_title: "Entrades als diaris en {{language}}"\r
-      new: "Nova entrada al diari"\r
-      new_title: "Crea una nova entrada al teu diari d'usuari"\r
-      no_entries: "Cap entrada al diari"\r
-      recent_entries: "Entrades recents al diari"\r
-      older_entries: "Entrades anteriors"\r
-      newer_entries: "Entrades noves"\r
-    edit:\r
-      title: "Edita l'entrada del diari"\r
-      subject: "Assumpte"\r
-      body: "Cos"\r
-      language: "Idioma"\r
-      location: "Ubicació"\r
-      latitude: "Latitud"\r
-      longitude: "Longitud"\r
-      use_map_link: "utilitza el mapa"\r
-      save_button: "Desa"\r
-      marker_text: "Localització de l'entrada"\r
-    view:\r
-      title: "Diaris dels usuaris | {{user}}"\r
-      user_title: "Diari de l'usuari/ària {{user}}"\r
-      leave_a_comment: "Deixa un comentari"\r
-      login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} per deixar un comentari"\r
-      login: "Iniciar sessió"\r
-      save_button: "Desa"\r
-    no_such_entry:\r
-      heading: "Cap entrada amb l'identificador: {{id}}"\r
-      body: "Ho sentim, no hi ha cap entrada o comentari amb l'id {{id}}. Si us plau, comprova que ho has escrit correctament; és possible que l'enllaç que hagis clicat sigui incorrecte."\r
-    no_such_user:\r
-      title: "Usuari inexistent"\r
-      heading: "L'usuari {{user}} no existeix"\r
-      body: "Ho sentim, no hi ha cap usuari amb el nom {{user}}. Si us plau, revisa l'ortografia, o pot ser que l'enllaç que has clicat sigui incorrecte."\r
-    diary_entry:\r
-      posted_by: "Publicat per {{link_user}} el {{created}} en {{language_link}}"\r
-      comment_link: "Comenta aquesta entrada"\r
-      reply_link: "Respon a aquesta entrada"\r
-      comment_count:\r
-        one: "1 comentari"\r
-        other: "{{count}} comentaris"\r
-      edit_link: "Edita aquesta entrada"\r
-  export:\r
-    start:\r
-      area_to_export: "Àrea a exportar"\r
-      manually_select: "Selecciona una àrea diferent manualment"\r
-      format_to_export: "Format per exportar"\r
-      osm_xml_data: "Dades en OpenStreetMap XML"\r
-      mapnik_image: "Imatge de Mapnik"\r
-      osmarender_image: "Imatge de Osmarender"\r
-      embeddable_html: "HTML incrustable"\r
-      licence: "Llicència"\r
-      export_details: "Les dades d'OpenStreetMap estan distribuïdes sota llicència <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>."\r
-      options: "Opcions"\r
-      format: "Format"\r
-      scale: "Escala"\r
-      max: "max"\r
-      image_size: "Mida de la imatge"\r
-      zoom: "Zoom"\r
-      add_marker: "Afegeix un marcador al mapa"\r
-      latitude: "Lat:"\r
-      longitude: "Lon:"\r
-      output: "Sortida"\r
-      paste_html: "Enganxa l'HTML per a incrustar-ho en un lloc web"\r
-      export_button: "Exporta"\r
-    start_rjs:\r
-      export: "Exporta"\r
-      manually_select: "Selecciona un àrea diferent manualment"\r
-      click_add_marker: "Clica al mapa per a afegir un marcador"\r
-      change_marker: "Canvia la posició del marcador"\r
-      add_marker: "Afegeix un marcador al mapa"\r
-      view_larger_map: "Mostra el mapa més gran"\r
-  geocoder:\r
-    results:\r
-      results: "Resultats"\r
-      type_from_source: "{{type}} de {{source_link}}"\r
-      no_results: "No s'han trobat resultats"\r
-  layouts:\r
-    project_name:\r
-      title: "OpenStreetMap"\r
-      h1: "OpenStreetMap"\r
-    logo:\r
-      alt_text: "Logotip de l'OpenStreetMap"\r
-    welcome_user: "Benvingut, {{user_link}}"\r
-    welcome_user_link_tooltip: "La teva pàgina d'usuari"\r
-    home: "Inici"\r
-    home_tooltip: "Vés a la ubicació habitual"\r
-    inbox: "rebuts ({{count}})"\r
-    inbox_tooltip:\r
-      zero: "No hi ha missatges sense llegir"\r
-      one: "Hi ha 1 missatge sense llegir"\r
-      other: "Hi ha {{count}} missatges sense llegir"\r
-    logout: "desconnexió"\r
-    logout_tooltip: "Sortir"\r
-    log_in: "Inicia la sessió"\r
-    log_in_tooltip: "Inicia la sessió amb un compte que ja existeix"\r
-    sign_up: "Registrar-se"\r
-    sign_up_tooltip: "Crea un compte per a editar"\r
-    view: "Veure"\r
-    view_tooltip: "Veure mapes"\r
-    edit: "Edita"\r
-    edit_tooltip: "Edita els mapes"\r
-    history: "Historial"\r
-    history_tooltip: "Historial del conjunt de canvis"\r
-    export: "Exporta"\r
-    export_tooltip: "Exporta les dades del mapa"\r
-    gps_traces: "Traces GPS"\r
-    gps_traces_tooltip: "Edita les traces"\r
-    user_diaries: "Diaris dels usuaris"\r
-    user_diaries_tooltip: "Veure els diaris dels usuaris"\r
-    tag_line: "El WikiMapa Mundial Lliure"\r
-    intro_1: "L'OpenStreetMap és un mapa lliure i editable de tot el món. Està fet per gent com tu."\r
-    intro_2: "OpenStreetMap et permet veure, editar i utilitzar dades geogràfiques de forma col\95laborativa de qualsevol part del món."\r
-    intro_3: "L'allotjament de l'OpenStreetMap està amablement suportat per part de {{ucl}} i {{bytemark}}"\r
-    intro_3_ucl: "UCL VR Centre"\r
-    intro_3_bytemark: "bytemark"\r
-    osm_offline: "La base de dades de l'OpenStreetMap està fora de servei mentre té lloc el manteniment essencial de la base de dades."\r
-    osm_read_only: "La base de dades de l'OpenStreetMap està actualment en mode de només lectura, mentre té lloc el manteniment essencial de la base de dades."\r
-    donate: "Dóna suport a l'OpenStreetMap donant {{link}} a la  Hardware Upgrade Fund."\r
-    donate_link_text: "donació"\r
-    help_wiki: "Ajuda i Wiki"\r
-    help_wiki_tooltip: "Ajuda i pàgina wiki sobre el projecte"\r
-    help_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/Ca"\r
-    news_blog: "Blog de notícies"\r
-    news_blog_tooltip: "Blog de notícies sobre l'OpenStreetMap, dades geogràfiques lliures, etc."\r
-    shop: "Botiga"\r
-    shop_tooltip: "Botiga amb productes de la marca OpenStreetMap"\r
-    shop_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise"\r
-    sotm: "'Vine a la conferència de l'OpenStreetMap 2009, L'estat del Mapa, del 10 al 12 de Juliol a Àmsterdam!'"\r
-    alt_donation: "Fes una Donació"\r
-  notifier:\r
-    diary_comment_notification:\r
-      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ha comentat a la teva entrada del diari"\r
-      banner1: "* Si us plau, no responguis a aquest correu. *"\r
-      banner2: "* Utilitza la web de l'OpenStreetMap per respondre. *"\r
-      hi: "Hola {{to_user}}"\r
-      header: "{{from_user}} ha comentat a la teva entrada recent del diari de l'OpenStreetMap amb el títol {{subject}}:"\r
-    message_notification:\r
-      banner1: "* Si us plau, no responguis a aquest correu. *"\r
-      banner2: "* Utilitza la web d'OpenStreetMap per respondre. *"\r
-      hi: "Hola {{to_user}},"\r
-    friend_notification:\r
-      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} t'ha afegit com amic"\r
-    gpx_notification:\r
-      greeting: "Hola,"\r
-      with_description: "amb la descripció"\r
-      failure:\r
-        subject: "[OpenStreetMap] Importació GPX errònia"\r
-        failed_to_import: "error a l\92importar. Aquest és l'error:"\r
-        import_failures_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures"\r
-      success:\r
-        subject: "[OpenStreetMap] S'ha importat GPX correctament"\r
-        loaded_successfully: "|"\r
-    signup_confirm_plain:\r
-      wiki_signup_url: "http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page"\r
-    email_confirm_plain:\r
-      greeting: "Hola,"\r
-    email_confirm_html:\r
-      greeting: "Hola,"\r
-    lost_password_plain:\r
-      greeting: "Hola,"\r
-    lost_password_html:\r
-      greeting: "Hola,"\r
-    reset_password_plain:\r
-      greeting: "Hola,"\r
-      reset: "La teva contrasenta s'ha canviat per {{new_password}} correctament."\r
-    reset_password_html:\r
-      greeting: "Hola,"\r
-      reset: "La teva contrasenta s'ha canviat per {{new_password}} correctament."\r
-  message:\r
-    inbox:\r
-      title: "Missatges rebuts"\r
-      my_inbox: "Els meus missatges rebuts"\r
-      outbox: "Missatges enviats"\r
-      from: "De"\r
-      subject: "Assumpte"\r
-      date: "Data"\r
-      people_mapping_nearby: "gent mapejant a prop"\r
-    message_summary:\r
-      unread_button: "Etiqueta com a no llegit"\r
-      read_button: "Etiqueta com a llegit"\r
-      reply_button: "Respon"\r
-    new:\r
-      title: "Envia un missatge"\r
-      send_message_to: "Envia un missatge nou a {{name}}"\r
-      subject: "Assumpte"\r
-      body: "Cos"\r
-      send_button: "Envia"\r
-      back_to_inbox: "Torna als missatges rebuts"\r
-      message_sent: "Missatge enviat"\r
-    outbox:\r
-      title: "Missatges enviats"\r
-      my_inbox: "La meva {{inbox_link}}"\r
-      inbox: "missatges rebuts"\r
-      outbox: "missatges enviats"\r
-      to: "Per a"\r
-      subject: "Assumpte"\r
-      date: "Data"\r
-    read:\r
-      title: "Llegeix el missatge"\r
-      from: "De"\r
-      subject: "Assumpte"\r
-      date: "Data"\r
-      reply_button: "Respon"\r
-      unread_button: "Etiqueta com a no llegit"\r
-      back_to_inbox: "Torna als missatges rebuts"\r
-      to: "Per a"\r
-      back_to_outbox: "Torna als missatges enviats"\r
-    mark:\r
-      as_read: "Missatge marcat com a llegit"\r
-      as_unread: "Missatge marcat com a no llegit"\r
-  site:\r
-    index:\r
-      license:\r
-        license_name: "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0"\r
-        license_url: "http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/"\r
-        project_name: "Projecte OpenStreetMap"\r
-        project_url: "http://openstreetmap.org"\r
-    edit:\r
-      user_page_link: "pàgina d'usuari"\r
-      anon_edits: "({{link}})"\r
-      anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"\r
-    sidebar:\r
-      close: "Tanca"\r
-    search:\r
-      search: "Cerca"\r
-      where_am_i: "On sóc?"\r
-      submit_text: "Anar"\r
-      searching: "Cercant..."\r
-  trace:\r
-    create:\r
-      upload_trace: "Puja una traça GPS"\r
-    edit:\r
-      filename: "Arxiu"\r
-      uploaded_at: "Pujat el"\r
-      points: "Punts:"\r
-      edit: "edita"\r
-      owner: "Propietari:"\r
-      description: "Descripció:"\r
-      save_button: "Desa els canvis"\r
-    no_such_user:\r
-      heading: "L'usuari {{user}} no existeix"\r
-    trace_form:\r
-      upload_gpx: "Puja un arxiu GPX"\r
-      description: "Descripció:"\r
-      public: "Públic?"\r
-      upload_button: "Puja"\r
-      help: "Ajuda"\r
-    trace_header:\r
-      see_all_traces: "Visualitza totes les traces"\r
-      see_your_traces: "Visualitza totes les teves traces"\r
-    view:\r
-      pending: "PENDENT"\r
-      filename: "Arxiu:"\r
-      download: "descarrega"\r
-      uploaded: "Pujat el:"\r
-      points: "Punts:"\r
-      map: "mapa"\r
-      edit: "edita"\r
-      owner: "Propietari"\r
-      description: "Descripció:"\r
-    trace:\r
-      public: "PÚBLIC"\r
-      private: "PRIVAT"\r
-      by: "per"\r
-      in: "a"\r
-      map: "mapa"\r
-    list:\r
-      public_traces: "Traces públiques GPS"\r
-      your_traces: "Les teves traces GPS"\r
-  user:\r
-    login:\r
-      create_account: "crea un compte"\r
-      password: "Contrasenya"\r
-      lost password link: "Has perdut la contrasenya?"\r
-    lost_password:\r
-      title: "contrasenya perduda"\r
-      heading: "Has oblidat la teva contrasenya?"\r
-      email address: "Adreça de correu:"\r
-      new password button: "Envia\92m una nova contrasenya"\r
-    new:\r
-      title: "Crea un compte"\r
-      heading: "Crea un compte d'usuari"\r
-      email address: "Adreça de correu:"\r
-      confirm email address: "Confirma l'adreça de correu:"\r
-      display name: "Nom per a mostrar"\r
-      password: "Contrasenya"\r
-      confirm password: "Confirma la contrasenya"\r
-      signup: "Registra't"\r
-    view:\r
-      description: "Descripció"\r
-    make_friend:\r
-      success: "{{name}} és ara amic teu."\r
-      already_a_friend: "Ja ets amic"\r
-\r
+ca:
+  html:
+    dir: "ltr"
+  activerecord:
+    models:
+      acl: "Llista de control d'accés"
+      changeset: "Conjunt de canvis"
+      changeset_tag: "Etiqueta del conjunt de canvis"
+      country: "País"
+      diary_comment: "Commentari del diari"
+      diary_entry: "Entrada al diari"
+      friend: "Amic"
+      language: "Idioma"
+      message: "Missatge"
+      node: "Node"
+      node_tag: "Etiqueta del node"
+      notifier: "Notificador"
+      old_node: "Node antic"
+      old_node_tag: "Etiqueta del node antic"
+      old_relation: "Relació antiga"
+      old_relation_member: "Membre de la relació antiga"
+      old_relation_tag: "Etiqueta de relació antiga"
+      old_way: "Camí antic"
+      old_way_node: "Node del camí antic"
+      old_way_tag: "Etiqueta del camí antic"
+      relation: "Relació"
+      relation_member: "Membre de la relació"
+      relation_tag: "Etiqueta de la relació"
+      session: "Sessió"
+      trace: "Traç"
+      tracepoint: "Punt de traç"
+      tracetag: "Etiqueta del traç"
+      user: "Usuari"
+      user_preference: "Preferències d'usuari"
+      user_token: ""
+      way: "Camí"
+      way_node: "Node del camí"
+      way_tag: "Etiqueta del camí"
+    attributes:
+      diary_comment:
+        body: "Cos"
+      diary_entry:
+        user: "Usuari"
+        title: "Títol"
+        latitude: "Latitud"
+        longitude: "Longitud"
+        language: "Idioma"
+      friend:
+        user: "Usuari"
+        friend: "Amic"
+      trace:
+        user: "Usuari"
+        visible: "Visible"
+        name: "Nom"
+        size: "Mida"
+        latitude: "Latitud"
+        longitude: "Longitud"
+        public: "Públic"
+        description: "Descripció"
+      message:
+        sender: "Remitent"
+        title: "Títol"
+        body: "Cos"
+        recipient: "Destinatari"
+      user:
+        email: "E-mail"
+        active: "Actiu"
+        display_name: "Nom en pantalla"
+        description: "Descripció"
+        languages: "Idiomes"
+        pass_crypt: "Contrasenya"
+  map:
+    view: "Veure"
+    edit: "Edita"
+    coordinates: "Coordenades:"
+  browse:
+    changeset:
+      title: "Conjunt de canvis"
+      changeset: "Conjunt de canvis"
+      download: "Baixa {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}"
+      changesetxml: "XML del conjunt de canvis"
+      osmchangexml: "XML en format osmChange"
+    changeset_details:
+      created_at: "Creat el:"
+      closed_at: "Tancat el:"
+      belongs_to: "Pertany a:"
+      show_area_box: "Mostra caixa de l'àrea"
+      box: "caixa"
+      has_nodes: "Té els següents {{count}} nodes:"
+      has_ways: "Té els següents {{count}} camins:"
+      has_relations: "Té les següents {{count}} relacions:"
+    common_details:
+      edited_at: "Editat:"
+      edited_by: "Editat per:"
+      version: "Versió"
+      in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
+    containing_relation:
+      relation: "Relació {{relation_name}}"
+      relation_as: "(com a  {{relation_role}})"
+    map:
+      loading: "Carregant..."
+      deleted: "Esborrat"
+      view_larger_map: "Veure el mapa més gran"
+    node_details:
+      coordinates: "Coordenades:"
+      part_of: "Part de:"
+    node_history:
+      node_history: "Historial del node"
+      download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
+      download_xml: "Baixa l'XML"
+      view_details: "veure detalls"
+    node:
+      node: "Node"
+      node_title: "Node: {{node_name}}"
+      download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
+      download_xml: "Baixa l'XML"
+      view_history: "visualitza l'historial"
+    not_found:
+      sorry: "Ho sentim, no s'ha trobat el {{type}} amb l'id {{id}}."
+      type:
+        node: "node"
+        way: "camí"
+        relation: "relació"
+    paging_nav:
+      showing_page: "Mostrant pàgina"
+      of: "de"
+    relation_details:
+      members: "Membres:"
+      part_of: "Part de:"
+    relation_history:
+      relation_history: "Historial de la relació"
+      relation_history_title: "Historial de la relació: {{relation_name}}"
+    relation_member:
+      as: "com a"
+    relation:
+      relation: "Relació"
+      relation_title: "Relació: {{relation_name}}"
+      download: "{{download_xml_link}} oo {{view_history_link}}"
+      download_xml: "Baixa l'XML"
+      view_history: "visualitza l'historial"
+    start:
+      view_data: "Visualitza la informació per a la vista del mapa actual"
+      manually_select: "Sel·lecciona una altra àrea manualment"
+    start_rjs:
+      data_layer_name: "Informació"
+      data_frame_title: "Informació"
+      object_list:
+        type:
+          way: "Camí"
+        selected:
+          type:
+            way: "Camí [[id]]"
+    way:
+      way: "Camí"
+  diary_entry:
+    edit:
+      language: "Idioma"
+