]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/commitdiff
(no commit message)
authorJordi Julià <jordij@svn.openstreetmap.org>
Fri, 19 Jun 2009 17:09:14 +0000 (17:09 +0000)
committerJordi Julià <jordij@svn.openstreetmap.org>
Fri, 19 Jun 2009 17:09:14 +0000 (17:09 +0000)
config/locales/ca.yml [new file with mode: 0644]

diff --git a/config/locales/ca.yml b/config/locales/ca.yml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6898885
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,529 @@
+ca:\r
+  html:\r
+    dir: "ltr"\r
+  activerecord:\r
+    models:\r
+      acl: "Llista de control d'accés"\r
+      changeset: "Conjunt de canvis"\r
+      changeset_tag: "Etiqueta del conjunt de canvis"\r
+      country: "País"\r
+      diary_comment: "Comentari del diari"\r
+      diary_entry: "Entrada al diari"\r
+      friend: "Amic"\r
+      language: "Idioma"\r
+      message: "Missatge"\r
+      node: "Node"\r
+      node_tag: "Etiqueta del node"\r
+      notifier: "Notificador"\r
+      old_node: "Node antic"\r
+      old_node_tag: "Etiqueta del node antic"\r
+      old_relation: "Relació antiga"\r
+      old_relation_member: "Membre de relació antiga"\r
+      old_relation_tag: "Etiqueta de relació antiga"\r
+      old_way: "Camí antic"\r
+      old_way_node: "Node del camí antic"\r
+      old_way_tag: "Etiqueta del camí antic"\r
+      relation: "Relació"\r
+      relation_member: "Membre de la relació"\r
+      relation_tag: "Etiqueta de la relació"\r
+      session: "Sessió"\r
+      trace: "Traç"\r
+      tracepoint: "Punt de traç"\r
+      tracetag: "Etiqueta del traç"\r
+      user: "Usuari"\r
+      user_preference: "Preferències d'usuari"\r
+      way: "Camí"\r
+      way_node: "Node del camí"\r
+      way_tag: "Etiqueta del camí"\r
+    attributes:\r
+      diary_comment:\r
+        body: "Cos"\r
+      diary_entry:\r
+        user: "Usuari"\r
+        title: "Títol"\r
+        latitude: "Latitud"\r
+        longitude: "Longitud"\r
+        language: "Idioma"\r
+      friend:\r
+        user: "Usuari"\r
+        friend: "Amic"\r
+      trace:\r
+        user: "Usuari"\r
+        visible: "Visible"\r
+        name: "Nom"\r
+        size: "Mida"\r
+        latitude: "Latitud"\r
+        longitude: "Longitud"\r
+        public: "Públic"\r
+        description: "Descripció"\r
+      message:\r
+        sender: "Remitent"\r
+        title: "Títol"\r
+        body: "Cos"\r
+        recipient: "Destinatari"\r
+      user:\r
+        email: "E-mail"\r
+        active: "Actiu"\r
+        display_name: "Nom en pantalla"\r
+        description: "Descripció"\r
+        languages: "Idiomes"\r
+        pass_crypt: "Contrasenya"\r
+  map:\r
+    view: "Veure"\r
+    edit: "Edita"\r
+    coordinates: "Coordenades:"\r
+  browse:\r
+    changeset:\r
+      title: "Conjunt de canvis"\r
+      changeset: "Conjunt de canvis"\r
+      download: "Baixa {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}"\r
+      changesetxml: "XML del conjunt de canvis"\r
+      osmchangexml: "XML en format osmChange"\r
+    changeset_details:\r
+      created_at: "Creat el:"\r
+      closed_at: "Tancat el:"\r
+      belongs_to: "Pertany a:"\r
+      show_area_box: "Mostra caixa de l'àrea"\r
+      box: "caixa"\r
+      has_nodes: "Té els següents {{count}} nodes:"\r
+      has_ways: "Té els següents {{count}} camins:"\r
+      has_relations: "Té les següents {{count}} relacions:"\r
+    common_details:\r
+      edited_at: "Editat el:"\r
+      edited_by: "Editat per:"\r
+      version: "Versió"\r
+      in_changeset: "Al conjunt de canvis:"\r
+    containing_relation:\r
+      relation: "Relació {{relation_name}}"\r
+      relation_as: "(com a  {{relation_role}})"\r
+    map:\r
+      loading: "Carregant..."\r
+      deleted: "Esborrat"\r
+      view_larger_map: "Veure el mapa més gran"\r
+    node_details:\r
+      coordinates: "Coordenades:"\r
+      part_of: "Part de:"\r
+    node_history:\r
+      node_history: "Historial del node"\r
+      download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"\r
+      download_xml: "Baixa l'XML"\r
+      view_details: "veure detalls"\r
+    node:\r
+      node: "Node"\r
+      node_title: "Node: {{node_name}}"\r
+      download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"\r
+      download_xml: "Baixa l'XML"\r
+      view_history: "visualitza l'historial"\r
+    not_found:\r
+      sorry: "Ho sentim, no s'ha trobat el {{type}} amb l'id {{id}}."\r
+      type:\r
+        node: "node"\r
+        way: "camí"\r
+        relation: "relació"\r
+    paging_nav:\r
+      showing_page: "Mostrant pàgina"\r
+      of: "de"\r
+    relation_details:\r
+      members: "Membres:"\r
+      part_of: "Part de:"\r
+    relation_history:\r
+      relation_history: "Historial de la relació"\r
+      relation_history_title: "Historial de la relació: {{relation_name}}"\r
+    relation_member:\r
+      as: "com a"\r
+    relation:\r
+      relation: "Relació"\r
+      relation_title: "Relació: {{relation_name}}"\r
+      download: "{{download_xml_link}} oo {{view_history_link}}"\r
+      download_xml: "Baixa l'XML"\r
+      view_history: "visualitza l'historial"\r
+    start:\r
+      view_data: "Visualitza la informació per a la vista del mapa actual"\r
+      manually_select: "Selecciona una altra àrea manualment"\r
+    start_rjs:\r
+      data_layer_name: "Informació"\r
+      data_frame_title: "Informació"\r
+      zoom_or_select: "Apropa't o seleciona una àrea del mapa per veure"\r
+      manually_select: "Selecciona manualment una àrea diferent"\r
+      load_data: "Carrega les dades"\r
+      loading: "Carregant..."\r
+      show_history: "Mostrar l'historial"\r
+      wait: "Espera..."\r
+      history_for_feature: "Historial per [[feature]]"\r
+      details: "Detalls"\r
+      private_user: "usuari privat"\r
+      edited_by_user_at_timestamp: "Editat per [[user]] a les [[timestamp]]"\r
+      object_list:\r
+        heading: "Llista d'objectes"\r
+        back: "Mostra llista d'objectes"\r
+        type:\r
+          node: "Node"\r
+          way: "Camí"\r
+        api: "Elimina aquesta àrea de l'API"\r
+        details: "Detalls"\r
+        selected:\r
+          type:\r
+            node: "Node [[id]]"\r
+            way: "Camí [[id]]"\r
+        history:\r
+            node: "Node [[id]]"\r
+            way: "Camí [[id]]"\r
+    tag_details:\r
+      tags: "Etiquetes:"\r
+    way_details:\r
+      nodes: "Nodes:"\r
+      part_of: "Part de:"\r
+      also_part_of:\r
+        one: "també part del camí {{related_ways}}"\r
+        other: "també part dels camins {{related_ways}}"\r
+    way_history:\r
+      way_history: "Historial del camí"\r
+      way_history_title: "Historial del camí: {{way_name}}"\r
+      download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"\r
+      download_xml: "Descarrega XML"\r
+      view_details: "Mira els detalls"\r
+    way:\r
+      way: "Camí"\r
+      way_title: "Camí: {{way_name}}"\r
+      download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"\r
+      download_xml: "Descarrega XML"\r
+      view_history: "Mira l'historial"\r
+  changeset:\r
+    changeset_paging_nav:\r
+      showing_page: "Mostrant pàgina"\r
+      of: "de"\r
+    changeset:\r
+      still_editing: "(encara editant)"\r
+      anonymous: "Anònim"\r
+      no_comment: "(cap)"\r
+      no_edits: "(sense editar)"\r
+      show_area_box: "mostra caixa d'àrea"\r
+      big_area: "(gran)"\r
+      view_changeset_details: "Mostra els detalls del conjunt de canvis"\r
+      more: "més"\r
+    changesets:\r
+      id: "ID"\r
+      saved_at: "Desat a"\r
+      user: "Usuari"\r
+      comment: "Comentari"\r
+      area: "Àrea"\r
+    list_bbox:\r
+      history: "Historial"\r
+      changesets_within_the_area: "Conjunts de canvis dins de l'àrea:"\r
+      show_area_box: "mostra caixa d'àrea"\r
+      no_changesets: "No hi ha conjunts de canvis"\r
+      all_changes_everywhere: "Per a veure els canvis de tot arreu vés a {{recent_changes_link}}"\r
+      recent_changes: "Canvis recents"\r
+      no_area_specified: "No s'ha especificat l'àrea"\r
+      first_use_view: "Primer utilitza el {{view_tab_link}} per a moure't i apropar-te fins a una zona d'interès, i llavors clica a la pestanya de l'historial."\r
+      view_the_map: "veure el mapa"\r
+      view_tab: "veure pestanya"\r
+      alternatively_view: "Alternativament, veure tot {{recent_changes_link}}"\r
+    list:\r
+      recent_changes: "Canvis recents"\r
+      recently_edited_changesets: "Conjunts de canvis editats recentment:"\r
+      for_more_changesets: "Per a veure més conjunts de canvis, selecciona un usuari i mira les seves edicions o mira l'historial d'una zona específica."\r
+    list_user:\r
+      edits_by_username: "Editat per {{username_link}}"\r
+      no_visible_edits_by: "No hi ha edicions visibles per a {{name}}."\r
+      for_all_changes: "Per a veure els canvis de tots els usuaris vés a {{recent_changes_link}}"\r
+      recent_changes: "Canvis recents"\r
+  diary_entry:\r
+    new:\r
+      title: "Nova entrada del diari"\r
+    list:\r
+      title: "Diaris dels usuaris"\r
+      user_title: "Diari de {{user}}"\r
+      in_language_title: "Entrades als diaris en {{language}}"\r
+      new: "Nova entrada al diari"\r
+      new_title: "Crea una nova entrada al teu diari d'usuari"\r
+      no_entries: "Cap entrada al diari"\r
+      recent_entries: "Entrades recents al diari"\r
+      older_entries: "Entrades anteriors"\r
+      newer_entries: "Entrades noves"\r
+    edit:\r
+      title: "Edita l'entrada del diari"\r
+      subject: "Assumpte"\r
+      body: "Cos"\r
+      language: "Idioma"\r
+      location: "Ubicació"\r
+      latitude: "Latitud"\r
+      longitude: "Longitud"\r
+      use_map_link: "utilitza el mapa"\r
+      save_button: "Desa"\r
+      marker_text: "Localització de l'entrada"\r
+    view:\r
+      title: "Diaris dels usuaris | {{user}}"\r
+      user_title: "Diari de l'usuari/ària {{user}}"\r
+      leave_a_comment: "Deixa un comentari"\r
+      login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} per deixar un comentari"\r
+      login: "Iniciar sessió"\r
+      save_button: "Desa"\r
+    no_such_entry:\r
+      heading: "Cap entrada amb l'identificador: {{id}}"\r
+      body: "Ho sentim, no hi ha cap entrada o comentari amb l'id {{id}}. Si us plau, comprova que ho has escrit correctament; és possible que l'enllaç que hagis clicat sigui incorrecte."\r
+    no_such_user:\r
+      title: "Usuari inexistent"\r
+      heading: "L'usuari {{user}} no existeix"\r
+      body: "Ho sentim, no hi ha cap usuari amb el nom {{user}}. Si us plau, revisa l'ortografia, o pot ser que l'enllaç que has clicat sigui incorrecte."\r
+    diary_entry:\r
+      posted_by: "Publicat per {{link_user}} el {{created}} en {{language_link}}"\r
+      comment_link: "Comenta aquesta entrada"\r
+      reply_link: "Respon a aquesta entrada"\r
+      comment_count:\r
+        one: "1 comentari"\r
+        other: "{{count}} comentaris"\r
+      edit_link: "Edita aquesta entrada"\r
+  export:\r
+    start:\r
+      area_to_export: "Àrea a exportar"\r
+      manually_select: "Selecciona una àrea diferent manualment"\r
+      format_to_export: "Format per exportar"\r
+      osm_xml_data: "Dades en OpenStreetMap XML"\r
+      mapnik_image: "Imatge de Mapnik"\r
+      osmarender_image: "Imatge de Osmarender"\r
+      embeddable_html: "HTML incrustable"\r
+      licence: "Llicència"\r
+      export_details: "Les dades d'OpenStreetMap estan distribuïdes sota llicència <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>."\r
+      options: "Opcions"\r
+      format: "Format"\r
+      scale: "Escala"\r
+      max: "max"\r
+      image_size: "Mida de la imatge"\r
+      zoom: "Zoom"\r
+      add_marker: "Afegeix un marcador al mapa"\r
+      latitude: "Lat:"\r
+      longitude: "Lon:"\r
+      output: "Sortida"\r
+      paste_html: "Enganxa l'HTML per a incrustar-ho en un lloc web"\r
+      export_button: "Exporta"\r
+    start_rjs:\r
+      export: "Exporta"\r
+      manually_select: "Selecciona un àrea diferent manualment"\r
+      click_add_marker: "Clica al mapa per a afegir un marcador"\r
+      change_marker: "Canvia la posició del marcador"\r
+      add_marker: "Afegeix un marcador al mapa"\r
+      view_larger_map: "Mostra el mapa més gran"\r
+  geocoder:\r
+    results:\r
+      results: "Resultats"\r
+      type_from_source: "{{type}} de {{source_link}}"\r
+      no_results: "No s'han trobat resultats"\r
+  layouts:\r
+    project_name:\r
+      title: "OpenStreetMap"\r
+      h1: "OpenStreetMap"\r
+    logo:\r
+      alt_text: "Logotip de l'OpenStreetMap"\r
+    welcome_user: "Benvingut, {{user_link}}"\r
+    welcome_user_link_tooltip: "La teva pàgina d'usuari"\r
+    home: "Inici"\r
+    home_tooltip: "Vés a la ubicació habitual"\r
+    inbox: "rebuts ({{count}})"\r
+    inbox_tooltip:\r
+      zero: "No hi ha missatges sense llegir"\r
+      one: "Hi ha 1 missatge sense llegir"\r
+      other: "Hi ha {{count}} missatges sense llegir"\r
+    logout: "desconnexió"\r
+    logout_tooltip: "Sortir"\r
+    log_in: "Inicia la sessió"\r
+    log_in_tooltip: "Inicia la sessió amb un compte que ja existeix"\r
+    sign_up: "Registrar-se"\r
+    sign_up_tooltip: "Crea un compte per a editar"\r
+    view: "Veure"\r
+    view_tooltip: "Veure mapes"\r
+    edit: "Edita"\r
+    edit_tooltip: "Edita els mapes"\r
+    history: "Historial"\r
+    history_tooltip: "Historial del conjunt de canvis"\r
+    export: "Exporta"\r
+    export_tooltip: "Exporta les dades del mapa"\r
+    gps_traces: "Traces GPS"\r
+    gps_traces_tooltip: "Edita les traces"\r
+    user_diaries: "Diaris dels usuaris"\r
+    user_diaries_tooltip: "Veure els diaris dels usuaris"\r
+    tag_line: "El WikiMapa Mundial Lliure"\r
+    intro_1: "L'OpenStreetMap és un mapa lliure i editable de tot el món. Està fet per gent com tu."\r
+    intro_2: "OpenStreetMap et permet veure, editar i utilitzar dades geogràfiques de forma col\95laborativa de qualsevol part del món."\r
+    intro_3: "L'allotjament de l'OpenStreetMap està amablement suportat per part de {{ucl}} i {{bytemark}}"\r
+    intro_3_ucl: "UCL VR Centre"\r
+    intro_3_bytemark: "bytemark"\r
+    osm_offline: "La base de dades de l'OpenStreetMap està fora de servei mentre té lloc el manteniment essencial de la base de dades."\r
+    osm_read_only: "La base de dades de l'OpenStreetMap està actualment en mode de només lectura, mentre té lloc el manteniment essencial de la base de dades."\r
+    donate: "Dóna suport a l'OpenStreetMap donant {{link}} a la  Hardware Upgrade Fund."\r
+    donate_link_text: "donació"\r
+    help_wiki: "Ajuda i Wiki"\r
+    help_wiki_tooltip: "Ajuda i pàgina wiki sobre el projecte"\r
+    help_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/Ca"\r
+    news_blog: "Blog de notícies"\r
+    news_blog_tooltip: "Blog de notícies sobre l'OpenStreetMap, dades geogràfiques lliures, etc."\r
+    shop: "Botiga"\r
+    shop_tooltip: "Botiga amb productes de la marca OpenStreetMap"\r
+    shop_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise"\r
+    sotm: "'Vine a la conferència de l'OpenStreetMap 2009, L'estat del Mapa, del 10 al 12 de Juliol a Àmsterdam!'"\r
+    alt_donation: "Fes una Donació"\r
+  notifier:\r
+    diary_comment_notification:\r
+      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ha comentat a la teva entrada del diari"\r
+      banner1: "* Si us plau, no responguis a aquest correu. *"\r
+      banner2: "* Utilitza la web de l'OpenStreetMap per respondre. *"\r
+      hi: "Hola {{to_user}}"\r
+      header: "{{from_user}} ha comentat a la teva entrada recent del diari de l'OpenStreetMap amb el títol {{subject}}:"\r
+    message_notification:\r
+      banner1: "* Si us plau, no responguis a aquest correu. *"\r
+      banner2: "* Utilitza la web d'OpenStreetMap per respondre. *"\r
+      hi: "Hola {{to_user}},"\r
+    friend_notification:\r
+      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} t'ha afegit com amic"\r
+    gpx_notification:\r
+      greeting: "Hola,"\r
+      with_description: "amb la descripció"\r
+      failure:\r
+        subject: "[OpenStreetMap] Importació GPX errònia"\r
+        failed_to_import: "error a l\92importar. Aquest és l'error:"\r
+        import_failures_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures"\r
+      success:\r
+        subject: "[OpenStreetMap] S'ha importat GPX correctament"\r
+        loaded_successfully: "|"\r
+    signup_confirm_plain:\r
+      wiki_signup_url: "http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page"\r
+    email_confirm_plain:\r
+      greeting: "Hola,"\r
+    email_confirm_html:\r
+      greeting: "Hola,"\r
+    lost_password_plain:\r
+      greeting: "Hola,"\r
+    lost_password_html:\r
+      greeting: "Hola,"\r
+    reset_password_plain:\r
+      greeting: "Hola,"\r
+      reset: "La teva contrasenta s'ha canviat per {{new_password}} correctament."\r
+    reset_password_html:\r
+      greeting: "Hola,"\r
+      reset: "La teva contrasenta s'ha canviat per {{new_password}} correctament."\r
+  message:\r
+    inbox:\r
+      title: "Missatges rebuts"\r
+      my_inbox: "Els meus missatges rebuts"\r
+      outbox: "Missatges enviats"\r
+      from: "De"\r
+      subject: "Assumpte"\r
+      date: "Data"\r
+      people_mapping_nearby: "gent mapejant a prop"\r
+    message_summary:\r
+      unread_button: "Etiqueta com a no llegit"\r
+      read_button: "Etiqueta com a llegit"\r
+      reply_button: "Respon"\r
+    new:\r
+      title: "Envia un missatge"\r
+      send_message_to: "Envia un missatge nou a {{name}}"\r
+      subject: "Assumpte"\r
+      body: "Cos"\r
+      send_button: "Envia"\r
+      back_to_inbox: "Torna als missatges rebuts"\r
+      message_sent: "Missatge enviat"\r
+    outbox:\r
+      title: "Missatges enviats"\r
+      my_inbox: "La meva {{inbox_link}}"\r
+      inbox: "missatges rebuts"\r
+      outbox: "missatges enviats"\r
+      to: "Per a"\r
+      subject: "Assumpte"\r
+      date: "Data"\r
+    read:\r
+      title: "Llegeix el missatge"\r
+      from: "De"\r
+      subject: "Assumpte"\r
+      date: "Data"\r
+      reply_button: "Respon"\r
+      unread_button: "Etiqueta com a no llegit"\r
+      back_to_inbox: "Torna als missatges rebuts"\r
+      to: "Per a"\r
+      back_to_outbox: "Torna als missatges enviats"\r
+    mark:\r
+      as_read: "Missatge marcat com a llegit"\r
+      as_unread: "Missatge marcat com a no llegit"\r
+  site:\r
+    index:\r
+      license:\r
+        license_name: "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0"\r
+        license_url: "http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/"\r
+        project_name: "Projecte OpenStreetMap"\r
+        project_url: "http://openstreetmap.org"\r
+    edit:\r
+      user_page_link: "pàgina d'usuari"\r
+      anon_edits: "({{link}})"\r
+      anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"\r
+    sidebar:\r
+      close: "Tanca"\r
+    search:\r
+      search: "Cerca"\r
+      where_am_i: "On sóc?"\r
+      submit_text: "Anar"\r
+      searching: "Cercant..."\r
+  trace:\r
+    create:\r
+      upload_trace: "Puja una traça GPS"\r
+    edit:\r
+      filename: "Arxiu"\r
+      uploaded_at: "Pujat el"\r
+      points: "Punts:"\r
+      edit: "edita"\r
+      owner: "Propietari:"\r
+      description: "Descripció:"\r
+      save_button: "Desa els canvis"\r
+    no_such_user:\r
+      heading: "L'usuari {{user}} no existeix"\r
+    trace_form:\r
+      upload_gpx: "Puja un arxiu GPX"\r
+      description: "Descripció:"\r
+      public: "Públic?"\r
+      upload_button: "Puja"\r
+      help: "Ajuda"\r
+    trace_header:\r
+      see_all_traces: "Visualitza totes les traces"\r
+      see_your_traces: "Visualitza totes les teves traces"\r
+    view:\r
+      pending: "PENDENT"\r
+      filename: "Arxiu:"\r
+      download: "descarrega"\r
+      uploaded: "Pujat el:"\r
+      points: "Punts:"\r
+      map: "mapa"\r
+      edit: "edita"\r
+      owner: "Propietari"\r
+      description: "Descripció:"\r
+    trace:\r
+      public: "PÚBLIC"\r
+      private: "PRIVAT"\r
+      by: "per"\r
+      in: "a"\r
+      map: "mapa"\r
+    list:\r
+      public_traces: "Traces públiques GPS"\r
+      your_traces: "Les teves traces GPS"\r
+  user:\r
+    login:\r
+      create_account: "crea un compte"\r
+      password: "Contrasenya"\r
+      lost password link: "Has perdut la contrasenya?"\r
+    lost_password:\r
+      title: "contrasenya perduda"\r
+      heading: "Has oblidat la teva contrasenya?"\r
+      email address: "Adreça de correu:"\r
+      new password button: "Envia\92m una nova contrasenya"\r
+    new:\r
+      title: "Crea un compte"\r
+      heading: "Crea un compte d'usuari"\r
+      email address: "Adreça de correu:"\r
+      confirm email address: "Confirma l'adreça de correu:"\r
+      display name: "Nom per a mostrar"\r
+      password: "Contrasenya"\r
+      confirm password: "Confirma la contrasenya"\r
+      signup: "Registra't"\r
+    view:\r
+      description: "Descripció"\r
+    make_friend:\r
+      success: "{{name}} és ara amic teu."\r
+      already_a_friend: "Ja ets amic"\r
+\r