]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/ca.yml
(no commit message)
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 ca:\r
2   html:\r
3     dir: "ltr"\r
4   activerecord:\r
5     models:\r
6       acl: "Llista de control d'accés"\r
7       changeset: "Conjunt de canvis"\r
8       changeset_tag: "Etiqueta del conjunt de canvis"\r
9       country: "País"\r
10       diary_comment: "Comentari del diari"\r
11       diary_entry: "Entrada al diari"\r
12       friend: "Amic"\r
13       language: "Idioma"\r
14       message: "Missatge"\r
15       node: "Node"\r
16       node_tag: "Etiqueta del node"\r
17       notifier: "Notificador"\r
18       old_node: "Node antic"\r
19       old_node_tag: "Etiqueta del node antic"\r
20       old_relation: "Relació antiga"\r
21       old_relation_member: "Membre de relació antiga"\r
22       old_relation_tag: "Etiqueta de relació antiga"\r
23       old_way: "Camí antic"\r
24       old_way_node: "Node del camí antic"\r
25       old_way_tag: "Etiqueta del camí antic"\r
26       relation: "Relació"\r
27       relation_member: "Membre de la relació"\r
28       relation_tag: "Etiqueta de la relació"\r
29       session: "Sessió"\r
30       trace: "Traç"\r
31       tracepoint: "Punt de traç"\r
32       tracetag: "Etiqueta del traç"\r
33       user: "Usuari"\r
34       user_preference: "Preferències d'usuari"\r
35       way: "Camí"\r
36       way_node: "Node del camí"\r
37       way_tag: "Etiqueta del camí"\r
38     attributes:\r
39       diary_comment:\r
40         body: "Cos"\r
41       diary_entry:\r
42         user: "Usuari"\r
43         title: "Títol"\r
44         latitude: "Latitud"\r
45         longitude: "Longitud"\r
46         language: "Idioma"\r
47       friend:\r
48         user: "Usuari"\r
49         friend: "Amic"\r
50       trace:\r
51         user: "Usuari"\r
52         visible: "Visible"\r
53         name: "Nom"\r
54         size: "Mida"\r
55         latitude: "Latitud"\r
56         longitude: "Longitud"\r
57         public: "Públic"\r
58         description: "Descripció"\r
59       message:\r
60         sender: "Remitent"\r
61         title: "Títol"\r
62         body: "Cos"\r
63         recipient: "Destinatari"\r
64       user:\r
65         email: "E-mail"\r
66         active: "Actiu"\r
67         display_name: "Nom en pantalla"\r
68         description: "Descripció"\r
69         languages: "Idiomes"\r
70         pass_crypt: "Contrasenya"\r
71   map:\r
72     view: "Veure"\r
73     edit: "Edita"\r
74     coordinates: "Coordenades:"\r
75   browse:\r
76     changeset:\r
77       title: "Conjunt de canvis"\r
78       changeset: "Conjunt de canvis"\r
79       download: "Baixa {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}"\r
80       changesetxml: "XML del conjunt de canvis"\r
81       osmchangexml: "XML en format osmChange"\r
82     changeset_details:\r
83       created_at: "Creat el:"\r
84       closed_at: "Tancat el:"\r
85       belongs_to: "Pertany a:"\r
86       show_area_box: "Mostra caixa de l'àrea"\r
87       box: "caixa"\r
88       has_nodes: "Té els següents {{count}} nodes:"\r
89       has_ways: "Té els següents {{count}} camins:"\r
90       has_relations: "Té les següents {{count}} relacions:"\r
91     common_details:\r
92       edited_at: "Editat el:"\r
93       edited_by: "Editat per:"\r
94       version: "Versió"\r
95       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"\r
96     containing_relation:\r
97       relation: "Relació {{relation_name}}"\r
98       relation_as: "(com a  {{relation_role}})"\r
99     map:\r
100       loading: "Carregant..."\r
101       deleted: "Esborrat"\r
102       view_larger_map: "Veure el mapa més gran"\r
103     node_details:\r
104       coordinates: "Coordenades:"\r
105       part_of: "Part de:"\r
106     node_history:\r
107       node_history: "Historial del node"\r
108       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"\r
109       download_xml: "Baixa l'XML"\r
110       view_details: "veure detalls"\r
111     node:\r
112       node: "Node"\r
113       node_title: "Node: {{node_name}}"\r
114       download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"\r
115       download_xml: "Baixa l'XML"\r
116       view_history: "visualitza l'historial"\r
117     not_found:\r
118       sorry: "Ho sentim, no s'ha trobat el {{type}} amb l'id {{id}}."\r
119       type:\r
120         node: "node"\r
121         way: "camí"\r
122         relation: "relació"\r
123     paging_nav:\r
124       showing_page: "Mostrant pàgina"\r
125       of: "de"\r
126     relation_details:\r
127       members: "Membres:"\r
128       part_of: "Part de:"\r
129     relation_history:\r
130       relation_history: "Historial de la relació"\r
131       relation_history_title: "Historial de la relació: {{relation_name}}"\r
132     relation_member:\r
133       as: "com a"\r
134     relation:\r
135       relation: "Relació"\r
136       relation_title: "Relació: {{relation_name}}"\r
137       download: "{{download_xml_link}} oo {{view_history_link}}"\r
138       download_xml: "Baixa l'XML"\r
139       view_history: "visualitza l'historial"\r
140     start:\r
141       view_data: "Visualitza la informació per a la vista del mapa actual"\r
142       manually_select: "Selecciona una altra àrea manualment"\r
143     start_rjs:\r
144       data_layer_name: "Informació"\r
145       data_frame_title: "Informació"\r
146       zoom_or_select: "Apropa't o seleciona una àrea del mapa per veure"\r
147       manually_select: "Selecciona manualment una àrea diferent"\r
148       load_data: "Carrega les dades"\r
149       loading: "Carregant..."\r
150       show_history: "Mostrar l'historial"\r
151       wait: "Espera..."\r
152       history_for_feature: "Historial per [[feature]]"\r
153       details: "Detalls"\r
154       private_user: "usuari privat"\r
155       edited_by_user_at_timestamp: "Editat per [[user]] a les [[timestamp]]"\r
156       object_list:\r
157         heading: "Llista d'objectes"\r
158         back: "Mostra llista d'objectes"\r
159         type:\r
160           node: "Node"\r
161           way: "Camí"\r
162         api: "Elimina aquesta àrea de l'API"\r
163         details: "Detalls"\r
164         selected:\r
165           type:\r
166             node: "Node [[id]]"\r
167             way: "Camí [[id]]"\r
168         history:\r
169             node: "Node [[id]]"\r
170             way: "Camí [[id]]"\r
171     tag_details:\r
172       tags: "Etiquetes:"\r
173     way_details:\r
174       nodes: "Nodes:"\r
175       part_of: "Part de:"\r
176       also_part_of:\r
177         one: "també part del camí {{related_ways}}"\r
178         other: "també part dels camins {{related_ways}}"\r
179     way_history:\r
180       way_history: "Historial del camí"\r
181       way_history_title: "Historial del camí: {{way_name}}"\r
182       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"\r
183       download_xml: "Descarrega XML"\r
184       view_details: "Mira els detalls"\r
185     way:\r
186       way: "Camí"\r
187       way_title: "Camí: {{way_name}}"\r
188       download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"\r
189       download_xml: "Descarrega XML"\r
190       view_history: "Mira l'historial"\r
191   changeset:\r
192     changeset_paging_nav:\r
193       showing_page: "Mostrant pàgina"\r
194       of: "de"\r
195     changeset:\r
196       still_editing: "(encara editant)"\r
197       anonymous: "Anònim"\r
198       no_comment: "(cap)"\r
199       no_edits: "(sense editar)"\r
200       show_area_box: "mostra caixa d'àrea"\r
201       big_area: "(gran)"\r
202       view_changeset_details: "Mostra els detalls del conjunt de canvis"\r
203       more: "més"\r
204     changesets:\r
205       id: "ID"\r
206       saved_at: "Desat a"\r
207       user: "Usuari"\r
208       comment: "Comentari"\r
209       area: "Àrea"\r
210     list_bbox:\r
211       history: "Historial"\r
212       changesets_within_the_area: "Conjunts de canvis dins de l'àrea:"\r
213       show_area_box: "mostra caixa d'àrea"\r
214       no_changesets: "No hi ha conjunts de canvis"\r
215       all_changes_everywhere: "Per a veure els canvis de tot arreu vés a {{recent_changes_link}}"\r
216       recent_changes: "Canvis recents"\r
217       no_area_specified: "No s'ha especificat l'àrea"\r
218       first_use_view: "Primer utilitza el {{view_tab_link}} per a moure't i apropar-te fins a una zona d'interès, i llavors clica a la pestanya de l'historial."\r
219       view_the_map: "veure el mapa"\r
220       view_tab: "veure pestanya"\r
221       alternatively_view: "Alternativament, veure tot {{recent_changes_link}}"\r
222     list:\r
223       recent_changes: "Canvis recents"\r
224       recently_edited_changesets: "Conjunts de canvis editats recentment:"\r
225       for_more_changesets: "Per a veure més conjunts de canvis, selecciona un usuari i mira les seves edicions o mira l'historial d'una zona específica."\r
226     list_user:\r
227       edits_by_username: "Editat per {{username_link}}"\r
228       no_visible_edits_by: "No hi ha edicions visibles per a {{name}}."\r
229       for_all_changes: "Per a veure els canvis de tots els usuaris vés a {{recent_changes_link}}"\r
230       recent_changes: "Canvis recents"\r
231   diary_entry:\r
232     new:\r
233       title: "Nova entrada del diari"\r
234     list:\r
235       title: "Diaris dels usuaris"\r
236       user_title: "Diari de {{user}}"\r
237       in_language_title: "Entrades als diaris en {{language}}"\r
238       new: "Nova entrada al diari"\r
239       new_title: "Crea una nova entrada al teu diari d'usuari"\r
240       no_entries: "Cap entrada al diari"\r
241       recent_entries: "Entrades recents al diari"\r
242       older_entries: "Entrades anteriors"\r
243       newer_entries: "Entrades noves"\r
244     edit:\r
245       title: "Edita l'entrada del diari"\r
246       subject: "Assumpte"\r
247       body: "Cos"\r
248       language: "Idioma"\r
249       location: "Ubicació"\r
250       latitude: "Latitud"\r
251       longitude: "Longitud"\r
252       use_map_link: "utilitza el mapa"\r
253       save_button: "Desa"\r
254       marker_text: "Localització de l'entrada"\r
255     view:\r
256       title: "Diaris dels usuaris | {{user}}"\r
257       user_title: "Diari de l'usuari/ària {{user}}"\r
258       leave_a_comment: "Deixa un comentari"\r
259       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} per deixar un comentari"\r
260       login: "Iniciar sessió"\r
261       save_button: "Desa"\r
262     no_such_entry:\r
263       heading: "Cap entrada amb l'identificador: {{id}}"\r
264       body: "Ho sentim, no hi ha cap entrada o comentari amb l'id {{id}}. Si us plau, comprova que ho has escrit correctament; és possible que l'enllaç que hagis clicat sigui incorrecte."\r
265     no_such_user:\r
266       title: "Usuari inexistent"\r
267       heading: "L'usuari {{user}} no existeix"\r
268       body: "Ho sentim, no hi ha cap usuari amb el nom {{user}}. Si us plau, revisa l'ortografia, o pot ser que l'enllaç que has clicat sigui incorrecte."\r
269     diary_entry:\r
270       posted_by: "Publicat per {{link_user}} el {{created}} en {{language_link}}"\r
271       comment_link: "Comenta aquesta entrada"\r
272       reply_link: "Respon a aquesta entrada"\r
273       comment_count:\r
274         one: "1 comentari"\r
275         other: "{{count}} comentaris"\r
276       edit_link: "Edita aquesta entrada"\r
277   export:\r
278     start:\r
279       area_to_export: "Àrea a exportar"\r
280       manually_select: "Selecciona una àrea diferent manualment"\r
281       format_to_export: "Format per exportar"\r
282       osm_xml_data: "Dades en OpenStreetMap XML"\r
283       mapnik_image: "Imatge de Mapnik"\r
284       osmarender_image: "Imatge de Osmarender"\r
285       embeddable_html: "HTML incrustable"\r
286       licence: "Llicència"\r
287       export_details: "Les dades d'OpenStreetMap estan distribuïdes sota llicència <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>."\r
288       options: "Opcions"\r
289       format: "Format"\r
290       scale: "Escala"\r
291       max: "max"\r
292       image_size: "Mida de la imatge"\r
293       zoom: "Zoom"\r
294       add_marker: "Afegeix un marcador al mapa"\r
295       latitude: "Lat:"\r
296       longitude: "Lon:"\r
297       output: "Sortida"\r
298       paste_html: "Enganxa l'HTML per a incrustar-ho en un lloc web"\r
299       export_button: "Exporta"\r
300     start_rjs:\r
301       export: "Exporta"\r
302       manually_select: "Selecciona un àrea diferent manualment"\r
303       click_add_marker: "Clica al mapa per a afegir un marcador"\r
304       change_marker: "Canvia la posició del marcador"\r
305       add_marker: "Afegeix un marcador al mapa"\r
306       view_larger_map: "Mostra el mapa més gran"\r
307   geocoder:\r
308     results:\r
309       results: "Resultats"\r
310       type_from_source: "{{type}} de {{source_link}}"\r
311       no_results: "No s'han trobat resultats"\r
312   layouts:\r
313     project_name:\r
314       title: "OpenStreetMap"\r
315       h1: "OpenStreetMap"\r
316     logo:\r
317       alt_text: "Logotip de l'OpenStreetMap"\r
318     welcome_user: "Benvingut, {{user_link}}"\r
319     welcome_user_link_tooltip: "La teva pàgina d'usuari"\r
320     home: "Inici"\r
321     home_tooltip: "Vés a la ubicació habitual"\r
322     inbox: "rebuts ({{count}})"\r
323     inbox_tooltip:\r
324       zero: "No hi ha missatges sense llegir"\r
325       one: "Hi ha 1 missatge sense llegir"\r
326       other: "Hi ha {{count}} missatges sense llegir"\r
327     logout: "desconnexió"\r
328     logout_tooltip: "Sortir"\r
329     log_in: "Inicia la sessió"\r
330     log_in_tooltip: "Inicia la sessió amb un compte que ja existeix"\r
331     sign_up: "Registrar-se"\r
332     sign_up_tooltip: "Crea un compte per a editar"\r
333     view: "Veure"\r
334     view_tooltip: "Veure mapes"\r
335     edit: "Edita"\r
336     edit_tooltip: "Edita els mapes"\r
337     history: "Historial"\r
338     history_tooltip: "Historial del conjunt de canvis"\r
339     export: "Exporta"\r
340     export_tooltip: "Exporta les dades del mapa"\r
341     gps_traces: "Traces GPS"\r
342     gps_traces_tooltip: "Edita les traces"\r
343     user_diaries: "Diaris dels usuaris"\r
344     user_diaries_tooltip: "Veure els diaris dels usuaris"\r
345     tag_line: "El WikiMapa Mundial Lliure"\r
346     intro_1: "L'OpenStreetMap és un mapa lliure i editable de tot el món. Està fet per gent com tu."\r
347     intro_2: "OpenStreetMap et permet veure, editar i utilitzar dades geogràfiques de forma col\95laborativa de qualsevol part del món."\r
348     intro_3: "L'allotjament de l'OpenStreetMap està amablement suportat per part de {{ucl}} i {{bytemark}}"\r
349     intro_3_ucl: "UCL VR Centre"\r
350     intro_3_bytemark: "bytemark"\r
351     osm_offline: "La base de dades de l'OpenStreetMap està fora de servei mentre té lloc el manteniment essencial de la base de dades."\r
352     osm_read_only: "La base de dades de l'OpenStreetMap està actualment en mode de només lectura, mentre té lloc el manteniment essencial de la base de dades."\r
353     donate: "Dóna suport a l'OpenStreetMap donant {{link}} a la  Hardware Upgrade Fund."\r
354     donate_link_text: "donació"\r
355     help_wiki: "Ajuda i Wiki"\r
356     help_wiki_tooltip: "Ajuda i pàgina wiki sobre el projecte"\r
357     help_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/Ca"\r
358     news_blog: "Blog de notícies"\r
359     news_blog_tooltip: "Blog de notícies sobre l'OpenStreetMap, dades geogràfiques lliures, etc."\r
360     shop: "Botiga"\r
361     shop_tooltip: "Botiga amb productes de la marca OpenStreetMap"\r
362     shop_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise"\r
363     sotm: "'Vine a la conferència de l'OpenStreetMap 2009, L'estat del Mapa, del 10 al 12 de Juliol a Àmsterdam!'"\r
364     alt_donation: "Fes una Donació"\r
365   notifier:\r
366     diary_comment_notification:\r
367       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ha comentat a la teva entrada del diari"\r
368       banner1: "* Si us plau, no responguis a aquest correu. *"\r
369       banner2: "* Utilitza la web de l'OpenStreetMap per respondre. *"\r
370       hi: "Hola {{to_user}}"\r
371       header: "{{from_user}} ha comentat a la teva entrada recent del diari de l'OpenStreetMap amb el títol {{subject}}:"\r
372     message_notification:\r
373       banner1: "* Si us plau, no responguis a aquest correu. *"\r
374       banner2: "* Utilitza la web d'OpenStreetMap per respondre. *"\r
375       hi: "Hola {{to_user}},"\r
376     friend_notification:\r
377       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} t'ha afegit com amic"\r
378     gpx_notification:\r
379       greeting: "Hola,"\r
380       with_description: "amb la descripció"\r
381       failure:\r
382         subject: "[OpenStreetMap] Importació GPX errònia"\r
383         failed_to_import: "error a l\92importar. Aquest és l'error:"\r
384         import_failures_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures"\r
385       success:\r
386         subject: "[OpenStreetMap] S'ha importat GPX correctament"\r
387         loaded_successfully: "|"\r
388     signup_confirm_plain:\r
389       wiki_signup_url: "http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page"\r
390     email_confirm_plain:\r
391       greeting: "Hola,"\r
392     email_confirm_html:\r
393       greeting: "Hola,"\r
394     lost_password_plain:\r
395       greeting: "Hola,"\r
396     lost_password_html:\r
397       greeting: "Hola,"\r
398     reset_password_plain:\r
399       greeting: "Hola,"\r
400       reset: "La teva contrasenta s'ha canviat per {{new_password}} correctament."\r
401     reset_password_html:\r
402       greeting: "Hola,"\r
403       reset: "La teva contrasenta s'ha canviat per {{new_password}} correctament."\r
404   message:\r
405     inbox:\r
406       title: "Missatges rebuts"\r
407       my_inbox: "Els meus missatges rebuts"\r
408       outbox: "Missatges enviats"\r
409       from: "De"\r
410       subject: "Assumpte"\r
411       date: "Data"\r
412       people_mapping_nearby: "gent mapejant a prop"\r
413     message_summary:\r
414       unread_button: "Etiqueta com a no llegit"\r
415       read_button: "Etiqueta com a llegit"\r
416       reply_button: "Respon"\r
417     new:\r
418       title: "Envia un missatge"\r
419       send_message_to: "Envia un missatge nou a {{name}}"\r
420       subject: "Assumpte"\r
421       body: "Cos"\r
422       send_button: "Envia"\r
423       back_to_inbox: "Torna als missatges rebuts"\r
424       message_sent: "Missatge enviat"\r
425     outbox:\r
426       title: "Missatges enviats"\r
427       my_inbox: "La meva {{inbox_link}}"\r
428       inbox: "missatges rebuts"\r
429       outbox: "missatges enviats"\r
430       to: "Per a"\r
431       subject: "Assumpte"\r
432       date: "Data"\r
433     read:\r
434       title: "Llegeix el missatge"\r
435       from: "De"\r
436       subject: "Assumpte"\r
437       date: "Data"\r
438       reply_button: "Respon"\r
439       unread_button: "Etiqueta com a no llegit"\r
440       back_to_inbox: "Torna als missatges rebuts"\r
441       to: "Per a"\r
442       back_to_outbox: "Torna als missatges enviats"\r
443     mark:\r
444       as_read: "Missatge marcat com a llegit"\r
445       as_unread: "Missatge marcat com a no llegit"\r
446   site:\r
447     index:\r
448       license:\r
449         license_name: "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0"\r
450         license_url: "http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/"\r
451         project_name: "Projecte OpenStreetMap"\r
452         project_url: "http://openstreetmap.org"\r
453     edit:\r
454       user_page_link: "pàgina d'usuari"\r
455       anon_edits: "({{link}})"\r
456       anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"\r
457     sidebar:\r
458       close: "Tanca"\r
459     search:\r
460       search: "Cerca"\r
461       where_am_i: "On sóc?"\r
462       submit_text: "Anar"\r
463       searching: "Cercant..."\r
464   trace:\r
465     create:\r
466       upload_trace: "Puja una traça GPS"\r
467     edit:\r
468       filename: "Arxiu"\r
469       uploaded_at: "Pujat el"\r
470       points: "Punts:"\r
471       edit: "edita"\r
472       owner: "Propietari:"\r
473       description: "Descripció:"\r
474       save_button: "Desa els canvis"\r
475     no_such_user:\r
476       heading: "L'usuari {{user}} no existeix"\r
477     trace_form:\r
478       upload_gpx: "Puja un arxiu GPX"\r
479       description: "Descripció:"\r
480       public: "Públic?"\r
481       upload_button: "Puja"\r
482       help: "Ajuda"\r
483     trace_header:\r
484       see_all_traces: "Visualitza totes les traces"\r
485       see_your_traces: "Visualitza totes les teves traces"\r
486     view:\r
487       pending: "PENDENT"\r
488       filename: "Arxiu:"\r
489       download: "descarrega"\r
490       uploaded: "Pujat el:"\r
491       points: "Punts:"\r
492       map: "mapa"\r
493       edit: "edita"\r
494       owner: "Propietari"\r
495       description: "Descripció:"\r
496     trace:\r
497       public: "PÚBLIC"\r
498       private: "PRIVAT"\r
499       by: "per"\r
500       in: "a"\r
501       map: "mapa"\r
502     list:\r
503       public_traces: "Traces públiques GPS"\r
504       your_traces: "Les teves traces GPS"\r
505   user:\r
506     login:\r
507       create_account: "crea un compte"\r
508       password: "Contrasenya"\r
509       lost password link: "Has perdut la contrasenya?"\r
510     lost_password:\r
511       title: "contrasenya perduda"\r
512       heading: "Has oblidat la teva contrasenya?"\r
513       email address: "Adreça de correu:"\r
514       new password button: "Envia\92m una nova contrasenya"\r
515     new:\r
516       title: "Crea un compte"\r
517       heading: "Crea un compte d'usuari"\r
518       email address: "Adreça de correu:"\r
519       confirm email address: "Confirma l'adreça de correu:"\r
520       display name: "Nom per a mostrar"\r
521       password: "Contrasenya"\r
522       confirm password: "Confirma la contrasenya"\r
523       signup: "Registra't"\r
524     view:\r
525       description: "Descripció"\r
526     make_friend:\r
527       success: "{{name}} és ara amic teu."\r
528       already_a_friend: "Ja ets amic"\r
529 \r