Use ruby 2.3.1 for travis
[chef.git] / .mailmap
2014-05-26 Tom HughesAdd mailmap