Localisation updates from http://translatewiki.net
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Ninomax
6 vi: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Nội dung
11       diary_entry: 
12         language: Ngôn ngữ
13         latitude: Vĩ độ
14         longitude: Kinh độ
15         title: Tiêu đề
16         user: Người dùng
17       friend: 
18         friend: Người bạn
19         user: Người dùng
20       message: 
21         body: Nội dung
22         recipient: Người nhận
23         sender: Người gửi
24         title: Tiêu đề
25       trace: 
26         description: Miêu tả
27         latitude: Vĩ độ
28         longitude: Kinh độ
29         name: Tên
30         public: Công khai
31         size: Kích cỡ
32         user: Người dùng
33         visible: Thấy được
34       user: 
35         active: Tích cực
36         description: Miêu tả
37         display_name: Tên Hiển thị
38         email: Thư điện tử
39         languages: Ngôn ngữ
40         pass_crypt: Mật khẩu
41     models: 
42       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
43       changeset: Bộ thay đổi
44       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
45       country: Quốc gia
46       diary_comment: Bình luận Nhật ký
47       diary_entry: Mục Nhật ký
48       friend: Người bạn
49       language: Ngôn ngữ
50       message: Thư
51       node: Nốt
52       node_tag: Thẻ Nốt
53       notifier: Trình báo
54       old_node: Nốt Cũ
55       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
56       old_relation: Quan hệ Cũ
57       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
58       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
59       old_way: Lối Cũ
60       old_way_node: Nốt Lối Cũ
61       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
62       relation: Quan hệ
63       relation_member: Thành viên Quan hệ
64       relation_tag: Thẻ Quan hệ
65       session: Phiên
66       trace: Tuyến đường
67       tracepoint: Điểm Tuyến đường
68       tracetag: Thẻ Tuyến đường
69       user: Người dùng
70       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
71       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
72       way: Lối
73       way_node: Nốt Lối
74       way_tag: Thẻ Lối
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
78     setup_user_auth: 
79       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
83       changesetxml: Bộ thay đổi XML
84       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
85       feed: 
86         title: Bộ thay đổi {{id}}
87         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
88       osmchangexml: osmChange XML
89       title: Bộ thay đổi
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
92       bounding_box: "Hộp bao:"
93       box: hộp
94       closed_at: "Lúc Đóng:"
95       created_at: "Lúc Tạo:"
96       has_nodes: 
97         one: "Có {{count}} nốt sau:"
98         other: "Có {{count}} nốt sau:"
99       has_relations: 
100         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
102       has_ways: 
103         one: "Có {{count}} lối sau:"
104         other: "Có {{count}} lối sau:"
105       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
106       show_area_box: Hiện Hộp vùng
107     common_details: 
108       changeset_comment: "Miêu tả:"
109       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
110       edited_by: "Người Sửa đổi:"
111       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
112       version: "Phiên bản:"
113     containing_relation: 
114       entry: Quan hệ {{relation_name}}
115       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
116     map: 
117       deleted: Đã xóa
118       larger: 
119         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
120         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
121         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
122         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
123       loading: Đang tải...
124     navigation: 
125       all: 
126         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
127         next_node_tooltip: Node tiếp theo
128         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
129         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
130         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
131         prev_node_tooltip: Node trước
132         prev_relation_tooltip: Relation trước
133         prev_way_tooltip: Lối trước
134       user: 
135         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
136         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
137         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
138     node: 
139       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
140       download_xml: Tải xuống XML
141       edit: sửa đổi
142       node: Nốt
143       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
144       view_history: xem lịch sử
145     node_details: 
146       coordinates: "Tọa độ:"
147       part_of: "Trực thuộc:"
148     node_history: 
149       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
150       download_xml: Tải xuống XML
151       node_history: Lịch sử Nốt
152       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
153       view_details: xem chi tiết
154     not_found: 
155       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
156       type: 
157         changeset: bộ thay đổi
158         node: nốt
159         relation: quan hệ
160         way: lối
161     paging_nav: 
162       of: trong
163       showing_page: Đang hiện trang
164     relation: 
165       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
166       download_xml: Tải xuống XML
167       relation: Quan hệ
168       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
169       view_history: xem lịch sử
170     relation_details: 
171       members: "Thành viên:"
172       part_of: "Trực thuộc:"
173     relation_history: 
174       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
175       download_xml: Tải xuống XML
176       relation_history: Lịch sử Quan hệ
177       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
178       view_details: xem chi tiết
179     relation_member: 
180       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
181       type: 
182         node: Nốt
183         relation: Quan hệ
184         way: Lối
185     start: 
186       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
187       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
188     start_rjs: 
189       data_frame_title: Dữ liệu
190       data_layer_name: Dữ liệu
191       details: Chi tiết
192       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
193       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
194       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
195       load_data: Tải Dữ liệu
196       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
197       loading: Đang tải...
198       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
199       object_list: 
200         api: Lấy vùng này dùng API
201         back: Liệt kê các đối tượng
202         details: Chi tiết
203         heading: Danh sách đối tượng
204         history: 
205           type: 
206             node: Nốt [[id]]
207             way: Lối [[id]]
208         selected: 
209           type: 
210             node: Nốt [[id]]
211             way: Lối [[id]]
212         type: 
213           node: Nốt
214           way: Lối
215       private_user: người bí mật
216       show_history: Xem Lịch sử
217       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
218       wait: Xin chờ...
219       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
220     tag_details: 
221       tags: "Thẻ:"
222       wiki_link: 
223         key: Trang wiki miêu tả khóa {{key}}
224         tag: Trang wiki miêu tả thẻ {{key}}={{value}}
225       wikipedia_link: Bài {{page}} trên Wikipedia
226     timeout: 
227       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của {{type}} có ID {{id}} quá lâu.
228       type: 
229         changeset: bộ thay đổi
230         node: nốt
231         relation: quan hệ
232         way: lối
233     way: 
234       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
235       download_xml: Tải xuống XML
236       edit: sửa đổi
237       view_history: xem lịch sử
238       way: Lối
239       way_title: "Lối: {{way_name}}"
240     way_details: 
241       also_part_of: 
242         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
243         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
244       nodes: "Nốt:"
245       part_of: "Thuộc về:"
246     way_history: 
247       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
248       download_xml: Tải xuống XML
249       view_details: xem chi tiết
250       way_history: Lịch sử Lối
251       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
252   changeset: 
253     changeset: 
254       anonymous: Vô danh
255       big_area: (lớn)
256       no_comment: (không có)
257       no_edits: (không có thay đổi)
258       show_area_box: hiện hộp vùng
259       still_editing: (đang mở)
260       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
261     changeset_paging_nav: 
262       next: Sau »
263       previous: « Trước
264       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
265     changesets: 
266       area: Vùng
267       comment: Miêu tả
268       id: ID
269       saved_at: Lúc Lưu
270       user: Người dùng
271     list: 
272       description: Những thay đổi gần đây
273       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
274       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
275       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
276       heading: Các bộ thay đổi
277       heading_bbox: Các bộ thay đổi
278       heading_user: Các bộ thay đổi
279       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
280       title: Các bộ thay đổi
281       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
282       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
283       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
284     timeout: 
285       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
286   diary_entry: 
287     diary_comment: 
288       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
289       confirm: Xác nhận
290       hide_link: Ẩn bình luận này
291     diary_entry: 
292       comment_count: 
293         one: 1 bình luận
294         other: "{{count}} bình luận"
295       comment_link: Bình luận về mục này
296       confirm: Xác nhận
297       edit_link: Sửa đổi mục này
298       hide_link: Ẩn mục này
299       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
300       reply_link: Trả lời mục này
301     edit: 
302       body: "Nội dung:"
303       language: "Ngôn ngữ:"
304       latitude: "Vĩ độ:"
305       location: "Vị trí:"
306       longitude: "Kinh độ:"
307       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
308       save_button: Lưu
309       subject: "Tiêu đề:"
310       title: Sửa đổi mục nhật ký
311       use_map_link: sử dụng bản đồ
312     feed: 
313       all: 
314         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
315         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
316       language: 
317         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
318         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
319       user: 
320         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
321         title: Các mục nhật ký của {{user}}
322     list: 
323       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
324       new: Mục Nhật ký Mới
325       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
326       newer_entries: Mục Sau
327       no_entries: Chưa có mục nhật ký
328       older_entries: Mục Trước
329       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
330       title: Các Nhật ký Cá nhân
331       user_title: Nhật ký của {{user}}
332     location: 
333       edit: Sửa
334       location: "Vị trí:"
335       view: Xem
336     new: 
337       title: Mục Nhật ký Mới
338     no_such_entry: 
339       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
340       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
341       title: Mục nhật ký không tồn tại
342     no_such_user: 
343       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
344       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
345       title: Người dùng không tồn tại
346     view: 
347       leave_a_comment: Bình luận
348       login: Đăng nhập
349       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
350       save_button: Lưu
351       title: Nhật ký của {{user}} | {{title}}
352       user_title: Nhật ký của {{user}}
353   export: 
354     start: 
355       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
356       area_to_export: Vùng để Xuất
357       embeddable_html: HTML để Nhúng
358       export_button: Xuất
359       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
360       format: "Định dạng:"
361       format_to_export: Định dạng Xuất
362       image_size: Hình có Kích cỡ
363       latitude: "Vĩ độ:"
364       licence: Giấy phép
365       longitude: "Kinh độ:"
366       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
367       mapnik_image: Hình Mapnik
368       max: tối đa
369       options: Tùy chọn
370       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
371       osmarender_image: Hình Osmarender
372       output: Đầu ra
373       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
374       scale: Tỷ lệ
375       too_large: 
376         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
377         heading: Khu vực Lớn quá
378       zoom: Thu phóng
379     start_rjs: 
380       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
381       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
382       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
383       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
384       export: Xuất
385       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
386       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
387   geocoder: 
388     description: 
389       title: 
390         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
391         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
392         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
393       types: 
394         cities: Thành phố
395         places: Địa điểm
396         towns: Thị xã
397     description_osm_namefinder: 
398       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
399     direction: 
400       east: đông
401       north: bắc
402       north_east: đông bắc
403       north_west: tây bắc
404       south: nam
405       south_east: đông nam
406       south_west: tây nam
407       west: tây
408     distance: 
409       one: khoảng 1 km
410       other: khoảng {{count}} km
411       zero: không tới 1 km
412     results: 
413       more_results: Thêm kết quả
414       no_results: Không tìm thấy kết quả
415     search: 
416       title: 
417         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
418         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
419         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
420         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
421         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
422         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
423         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
424     search_osm_namefinder: 
425       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
426       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
427     search_osm_nominatim: 
428       prefix: 
429         amenity: 
430           airport: Sân bay
431           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
432           atm: Máy Rút tiền Tự động
433           bank: Ngân hàng
434           bar: Quán Rượu
435           bench: Ghế
436           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
437           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
438           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
439           bus_station: Trạm xe bus
440           cafe: Quán Cà phê
441           car_rental: Chỗ Mướn Xe
442           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
443           car_wash: Tiệm Rửa Xe
444           casino: Sòng bạc
445           cinema: Rạp phim
446           club: Câu lạc bộ
447           college: Trường Cao đẳng
448           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
449           courthouse: Tòa
450           dentist: Nha sĩ
451           doctors: Bác sĩ
452           dormitory: Ký túc xá
453           drinking_water: Vòi Nước uống
454           driving_school: Trường Lái xe
455           embassy: Tòa Đại sứ
456           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
457           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
458           ferry_terminal: Trạm Phà
459           fire_hydrant: Vòi nước Máy
460           fire_station: Trạm Cứu hỏa
461           fountain: Vòi nước
462           fuel: Cây xăng
463           grave_yard: Nghĩa địa
464           gym: Nhà Thể dục
465           health_centre: Trung tâm Y tế
466           hospital: Bệnh viện
467           hotel: Khách sạn
468           ice_cream: Tiệm Kem
469           kindergarten: Tiểu học
470           library: Thư viện
471           market: Chợ
472           marketplace: Chợ phiên
473           nursery: Nhà trẻ
474           office: Văn phòng
475           park: Công viên
476           parking: Chỗ Đậu xe
477           pharmacy: Nhà thuốc
478           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
479           police: Cảnh sát
480           post_box: Hòm thư
481           post_office: Bưu điện
482           preschool: Trường Mầm non
483           prison: Nhà tù
484           pub: Quán rượu
485           public_market: Chợ phiên
486           restaurant: Nhà hàng
487           sauna: Nhà Tắm hơi
488           school: Trường học
489           shop: Tiệm
490           shopping: Tiệm
491           supermarket: Siêu thị
492           taxi: Taxi
493           telephone: Điện thoại Công cộng
494           theatre: Nhà hát
495           toilets: Vệ sinh
496           townhall: Thị sảnh
497           university: Trường Đại học
498           vending_machine: Máy Bán hàng
499           waste_basket: Thùng rác
500           wifi: Điểm Truy cập Không dây
501           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
502         boundary: 
503           administrative: Biên giới Hành chính
504         building: 
505           bunker: Boong ke
506           church: Nhà thờ
507           city_hall: Trụ sở Thành phố
508           commercial: Tòa nhà Thương mại
509           dormitory: Ký túc xá
510           entrance: Cửa vào
511           garage: Ga ra
512           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
513           hotel: Khách sạn
514           house: Nhà ở
515           industrial: Tòa nhà Công nghiệp
516           office: Tòa nhà Văn phòng
517           residential: Nhà ở
518           school: Nhà trường
519           shop: Tiệm
520           stadium: Sân vận động
521           store: Tiệm
522           tower: Tháp
523           train_station: Nhà ga
524           university: Tòa nhà Đại học
525           "yes": Tòa nhà
526         highway: 
527           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
528           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
529           construction: Đường Đang Xây
530           cycleway: Đường Xe đạp
531           distance_marker: Cây số
532           footway: Đường bộ
533           gate: Cổng
534           living_street: Đường Hàng xóm
535           minor: Đường Nhỏ
536           motorway: Đường Cao tốc
537           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
538           motorway_link: Đường Cao tốc
539           path: Lối
540           pedestrian: Đường bộ Lớn
541           platform: Sân ga
542           primary: Đường Chính
543           primary_link: Đường Chính
544           raceway: Đường đua
545           residential: Đường Nhà ở
546           road: Đường
547           secondary: Đường Lớn
548           secondary_link: Đường Lớn
549           service: Đường phụ
550           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
551           steps: Cầu thang
552           stile: Cửa xoay
553           tertiary: Đường Lớn
554           track: Đường mòn
555           trail: Đường mòn
556           trunk: Xa lộ
557           trunk_link: Xa lộ
558           unclassified: Đường Không Phân loại
559           unsurfaced: Đường Không Lát
560         historic: 
561           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
562           battlefield: Chiến trường
563           boundary_stone: Mốc Biên giới
564           building: Tòa nhà
565           castle: Lâu đài
566           church: Nhà thờ
567           house: Nhà ở
568           icon: Thánh tượng
569           manor: Trang viên
570           memorial: Đài Tưởng niệm
571           mine: Mỏ
572           monument: Đài Kỷ niệm
573           museum: Bảo tàng
574           ruins: Tàn tích
575           tower: Tháp
576           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
577           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
578         landuse: 
579           allotments: Khu Vườn Gia đình
580           basin: Lưu vực
581           cemetery: Nghĩa địa
582           commercial: Khu vực Thương mại
583           conservation: Bảo tồn
584           construction: Công trường Xây dựng
585           farm: Trại
586           farmland: Trại
587           farmyard: Sân Trại
588           forest: Rừng Trồng Cây
589           grass: Cỏ
590           industrial: Khu vực Công nghiệp
591           landfill: Nơi Đổ Rác
592           meadow: Đồng cỏ
593           military: Khu vực Quân sự
594           mine: Mỏ
595           mountain: Núi
596           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
597           park: Công viên
598           piste: Đường Trượt tuyết
599           plaza: Quảng trường
600           quarry: Mỏ Đá
601           railway: Đường sắt
602           recreation_ground: Sân chơi
603           reservoir: Bể nước
604           residential: Khu vực Nhà ở
605           retail: Khu vực Buôn bán
606           vineyard: Vườn Nho
607           wetland: Đầm lầy
608           wood: Rừng
609         leisure: 
610           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
611           fishing: Hồ Đánh cá
612           garden: Vườn
613           golf_course: Sân Golf
614           ice_rink: Sân băng
615           marina: Bến tàu
616           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
617           park: Công viên
618           pitch: Bãi Thể thao
619           playground: Sân chơi
620           recreation_ground: Sân Giải trí
621           sports_centre: Trung tâm Thể thao
622           stadium: Sân vận động
623           swimming_pool: Hồ Bơi
624           water_park: Công viên Nước
625         natural: 
626           bay: Vịnh
627           beach: Bãi biển
628           cape: Mũi đất
629           cave_entrance: Cửa vào Hang
630           channel: Eo biển
631           cliff: Vách đá
632           coastline: Bờ biển
633           fjord: Vịnh hẹp
634           geyser: Mạch nước Phun
635           glacier: Sông băng
636           heath: Bãi Hoang
637           hill: Đồi
638           island: Đảo
639           land: Đất
640           marsh: Đầm lầy
641           moor: Truông
642           peak: Đỉnh
643           point: Mũi đất
644           reef: Rạn san hô
645           ridge: Luống đất
646           river: Sông
647           rock: Đá
648           spring: Suối
649           strait: Eo biển
650           tree: Cây
651           valley: Thung lũng
652           volcano: Núi lửa
653           water: Nước
654           wetland: Đầm lầy
655           wetlands: Đầm lầy
656           wood: Rừng
657         place: 
658           airport: Sân bay
659           city: Thành phố
660           country: Quốc gia
661           county: Quận hạt
662           farm: Trại
663           hamlet: Xóm
664           house: Nhà ở
665           houses: Dãy Nhà
666           island: Đảo
667           locality: Địa phương
668           postcode: Mã Bưu điện
669           region: Miền
670           sea: Biển
671           state: Tỉnh bang
672           subdivision: Hàng xóm
673           suburb: Ngoại ô
674           town: Thị xã/trấn
675           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
676           village: Làng
677         railway: 
678           construction: Đường sắt Đang Xây
679           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
680           funicular: Đường sắt Leo núi
681           historic_station: Nhà ga Lịch sử
682           junction: Ga Đầu mối
683           monorail: Đường Một Ray
684           station: Nhà ga
685           subway: Trạm Xe điện Ngầm
686           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
687           tram: Đường Xe điện
688         shop: 
689           bakery: Tiệm Bánh
690           bicycle: Tiệm Xe đạp
691           books: Tiệm Sách
692           car: Tiệm Xe hơi
693           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
694           car_repair: Tiệm Sửa Xe
695           carpet: Tiệm Thảm
696           chemist: Nhà thuốc
697           clothes: Tiệm Quần áo
698           computer: Tiệm Máy tính
699           confectionery: Tiệm Kẹo
700           convenience: Tiệm Tập hóa
701           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
702           doityourself: Tiệm Ngũ kim
703           drugstore: Nhà thuốc
704           fashion: Tiệm Thời trang
705           fish: Tiệm Cá
706           florist: Tiệm Hoa
707           food: Tiệm Thực phẩm
708           grocery: Tiệm Tạp phẩm
709           hairdresser: Tiệm Làm tóc
710           insurance: Bảo hiểm
711           jewelry: Tiệm Kim hoàn
712           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
713           mall: Trung tâm Mua sắm
714           market: Chợ
715           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
716           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
717           music: Tiệm Nhạc
718           newsagent: Tiệm Báo
719           optician: Tiệm Kính mắt
720           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
721           photo: Tiệm Rửa Hình
722           salon: Tiệm Làm tóc
723           shoes: Tiệm Giày
724           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
725           sports: Tiệm Thể thao
726           supermarket: Siêu thị
727           toys: Tiệm Đồ chơi
728           travel_agency: Văn phòng Du lịch
729           video: Tiệm Phim
730         tourism: 
731           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
732           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
733           attraction: Nơi Du lịch
734           bed_and_breakfast: Nhà trọ
735           cabin: Túp lều
736           camp_site: Nơi Cắm trại
737           chalet: Nhà ván
738           hostel: Nhà trọ
739           hotel: Khách sạn
740           information: Thông tin
741           lean_to: Nhà chái
742           motel: Khách sạn Dọc đường
743           museum: Bảo tàng
744           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
745           theme_park: Công viên Giải trí
746           valley: Thung lũng
747           viewpoint: Thắng cảnh
748           zoo: Vườn thú
749         waterway: 
750           canal: Kênh
751           dam: Đập
752           rapids: Thác ghềnh
753           river: Sông
754           riverbank: Bờ sông
755           stream: Dòng suối
756           wadi: Dòng sông Vào mùa
757           waterfall: Thác
758   javascripts: 
759     map: 
760       base: 
761         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
762         mapnik: Mapnik
763         noname: Không tên
764         osmarender: Osmarender
765       overlays: 
766         maplint: Maplint
767     site: 
768       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
769       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
770       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
771       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
772       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
773       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
774   layouts: 
775     copyright: Bản quyền &amp; Giấy phép
776     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
777     donate_link_text: quyên góp
778     edit: Sửa đổi
779     export: Xuất
780     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
781     gps_traces: Tuyến đường GPS
782     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
783     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
784     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
785     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
786     history: Lịch sử
787     home: nhà
788     home_tooltip: Về vị trí nhà
789     inbox: hộp thư ({{count}})
790     inbox_tooltip: 
791       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
792       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
793       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
794     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
795     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
796     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại {{partners}}.
797     intro_3_partners: wiki
798     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
799     license: 
800       alt: CC BY-SA 2.0
801       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
802     log_in: đăng nhập
803     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
804     logo: 
805       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
806     logout: đăng xuất
807     logout_tooltip: Đăng xuất
808     make_a_donation: 
809       text: Quyên góp
810       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
811     news_blog: Blog Tin tức
812     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
813     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
814     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
815     shop: Tiệm
816     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
817     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
818     sign_up: đăng ký
819     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
820     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
821     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
822     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
823     view: Xem
824     view_tooltip: Xem bản đồ
825     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
826     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
827   license_page: 
828     foreign: 
829       english_link: nguyên bản tiếng Anh
830       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang {{english_original_link}}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
831       title: Thông tin về bản dịch này
832     legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Google Maps hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
833     native: 
834       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
835       native_link: bản dịch tiếng Việt
836       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về {{native_link}} của trang này hoặc {{mapping_link}} thay vì đọc mãi.
837       title: Giới thiệu về trang này
838   message: 
839     delete: 
840       deleted: Đã xóa thư
841     inbox: 
842       date: Ngày
843       from: Từ
844       my_inbox: Hộp thư đến
845       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
846       outbox: đã gửi
847       people_mapping_nearby: những người ở gần
848       subject: Tiêu đề
849       title: Hộp thư
850       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
851     mark: 
852       as_read: Thư đã đọc
853       as_unread: Thư chưa đọc
854     message_summary: 
855       delete_button: Xóa
856       read_button: Đánh dấu là đã đọc
857       reply_button: Trả lời
858       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
859     new: 
860       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
861       body: Nội dung
862       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
863       message_sent: Thư đã gửi
864       send_button: Gửi
865       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
866       subject: Tiêu đề
867       title: Gửi thư
868     no_such_message: 
869       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
870       heading: Thư không tồn tại
871       title: Thư không tồn tại
872     no_such_user: 
873       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
874       heading: Người dùng không tồn tại
875       title: Người dùng không tồn tại
876     outbox: 
877       date: Ngày
878       inbox: thư đến
879       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
880       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
881       outbox: thư đã gửi
882       people_mapping_nearby: những người ở gần
883       subject: Tiêu đề
884       title: Hộp thư đã gửi
885       to: Tới
886       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
887     read: 
888       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
889       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
890       date: Ngày
891       from: Từ
892       reading_your_messages: Đọc thư
893       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
894       reply_button: Trả lời
895       subject: Tiêu đề
896       title: Đọc thư
897       to: Tới
898       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
899       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
900     reply: 
901       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
902     sent_message_summary: 
903       delete_button: Xóa
904   notifier: 
905     diary_comment_notification: 
906       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
907       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
908       hi: Chào {{to_user}},
909       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
910     email_confirm: 
911       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
912     email_confirm_html: 
913       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
914       greeting: Chào bạn,
915       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
916     email_confirm_plain: 
917       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
918       greeting: Chào bạn,
919       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
920       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
921     friend_notification: 
922       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại {{befriendurl}}.
923       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
924       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}}.
925       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
926     gpx_notification: 
927       and_no_tags: và không có thẻ
928       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
929       failure: 
930         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
931         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
932         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
933         more_info_2: "vấn đề này tại:"
934         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
935       greeting: Chào bạn,
936       success: 
937         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
938         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
939       with_description: với miêu tả
940       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
941     lost_password: 
942       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
943     lost_password_html: 
944       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
945       greeting: Chào bạn,
946       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
947     lost_password_plain: 
948       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
949       greeting: Hi,
950       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
951       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
952     message_notification: 
953       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
954       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
955       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
956       hi: Chào {{to_user}},
957       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
958     signup_confirm: 
959       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
960     signup_confirm_html: 
961       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
962       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
963       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
964       greeting: Chào bạn!
965       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
966       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
967       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
968       more_videos_here: thêm video tại đây
969       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
970       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
971       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
972     signup_confirm_plain: 
973       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
974       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
975       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
976       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
977       current_user_2: "tại:"
978       greeting: Chào bạn!
979       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
980       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
981       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
982       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
983       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
984       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
985       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
986       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
987       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
988       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
989   oauth: 
990     oauthorize: 
991       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
992       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
993       allow_to: "Cho phép trình khách:"
994       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
995       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
996       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
997       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
998       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
999     revoke: 
1000       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
1001   oauth_clients: 
1002     create: 
1003       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1004     destroy: 
1005       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1006     edit: 
1007       submit: Sửa đổi
1008       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1009     form: 
1010       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1011       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1012       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1013       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1014       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1015       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1016       callback_url: URL Gọi lại
1017       name: Tên
1018       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1019       required: Bắt buộc
1020       support_url: URL Trợ giúp
1021       url: URL Trang chủ Chương trình
1022     index: 
1023       application: Tên Chương trình
1024       issued_at: Lúc Cho phép
1025       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1026       my_apps: Trình khách của Tôi
1027       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1028       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1029       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1030       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1031       revoke: Thu hồi!
1032       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1033     new: 
1034       submit: Đăng ký
1035       title: Đăng ký chương trình mới
1036     not_found: 
1037       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
1038     show: 
1039       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1040       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1041       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1042       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1043       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1044       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1045       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1046       authorize_url: "Cho phép URL:"
1047       edit: Sửa đổi Chi tiết
1048       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1049       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1050       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1051       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1052       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
1053       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1054     update: 
1055       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1056   site: 
1057     edit: 
1058       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1059       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1060       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1061       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
1062       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1063       user_page_link: trang cá nhân
1064     index: 
1065       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1066       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1067       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
1068       license: 
1069         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1070         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
1071         project_name: Dự án OpenStreetMap
1072       permalink: Liên kết Thường trực
1073       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1074     key: 
1075       map_key: Chú giải
1076       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
1077       table: 
1078         entry: 
1079           admin: Biên giới hành chính
1080           allotments: Khu vườn gia đình
1081           apron: 
1082             - Sân đậu máy bay
1083             - nhà ga hành khách
1084           bridge: Đường rắn = cầu
1085           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1086           brownfield: Sân để trống
1087           building: Kiến trúc quan trọng
1088           byway: Đường mòn đa mốt
1089           cable: 
1090             - Đường xe cáp
1091             - ski lift
1092           cemetery: Nghĩa địa
1093           centre: Trung tâm thể thao
1094           commercial: Khu vực thương mại
1095           common: 
1096             - Đất công
1097             - bãi cỏ
1098           construction: Đường đang xây
1099           cycleway: Đường xe đạp
1100           destination: Chỉ giao thông địa phương
1101           farm: Ruộng
1102           footway: Đường đi bộ
1103           forest: Rừng trồng cây
1104           golf: Sân golf
1105           heathland: Vùng cây bụi
1106           industrial: Khu vực công nghiệp
1107           lake: 
1108             - Hồ
1109             - bể nước
1110           military: Khu vực quân sự
1111           motorway: Đường cao tốc
1112           park: Công viên
1113           permissive: Đường cho phép
1114           pitch: Sân thể thao
1115           primary: Đường chính
1116           private: Đường riêng
1117           rail: Đường sắt
1118           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1119           resident: Khu vực nhà ở
1120           retail: Khu vực buôn bán
1121           runway: 
1122             - Đường băng
1123             - đường lăn
1124           school: 
1125             - Trường học
1126             - đại học
1127           secondary: Đường lớn
1128           station: Nhà ga
1129           subway: Đường ngầm
1130           summit: 
1131             - Đỉnh núi
1132             - đồi
1133           tourist: Nơi du lịch
1134           track: Đường mòn
1135           tram: 
1136             - Đường sắt nhẹ
1137             - xe điện
1138           trunk: Xa lộ
1139           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1140           unclassified: Đường không phân loại
1141           unsurfaced: Đường không lát
1142           wood: Rừng
1143         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
1144     search: 
1145       search: Tìm kiếm
1146       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
1147       submit_text: Đi
1148       where_am_i: Tôi ở đâu?
1149       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1150     sidebar: 
1151       close: Đóng
1152       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1153   time: 
1154     formats: 
1155       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1156   trace: 
1157     create: 
1158       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1159       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1160     delete: 
1161       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1162     edit: 
1163       description: "Miêu tả:"
1164       download: tải xuống
1165       edit: sửa đổi
1166       filename: "Tên tập tin:"
1167       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1168       map: bản đồ
1169       owner: "Tác giả:"
1170       points: "Số nốt:"
1171       save_button: Lưu các Thay đổi
1172       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1173       tags: "Thẻ:"
1174       tags_help: dấu phẩy phân cách
1175       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1176       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1177       visibility: "Mức độ truy cập:"
1178       visibility_help: có nghĩa là gì?
1179       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1180     list: 
1181       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1182       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
1183       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
1184       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1185     make_public: 
1186       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1187     no_such_user: 
1188       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1189       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1190       title: Người dùng không tồn tại
1191     offline: 
1192       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1193       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1194     offline_warning: 
1195       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1196     trace: 
1197       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
1198       by: bởi
1199       count_points: "{{count}} nốt"
1200       edit: sửa đổi
1201       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1202       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1203       in: trong
1204       map: bản đồ
1205       more: thêm
1206       pending: CHƯA XỬ
1207       private: RIÊNG
1208       public: CÔNG KHAI
1209       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1210       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1211       view_map: Xem Bản đồ
1212     trace_form: 
1213       description: Miêu tả
1214       help: Trợ giúp
1215       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1216       tags: Thẻ
1217       tags_help: dấu phẩy phân cách
1218       upload_button: Tải lên
1219       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
1220       visibility: "Mức độ truy cập:"
1221       visibility_help: có nghĩa là gì?
1222       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1223     trace_header: 
1224       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1225       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
1226       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1227       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1228     trace_optionals: 
1229       tags: Thẻ
1230     trace_paging_nav: 
1231       next: Sau »
1232       previous: « Trước
1233       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
1234     view: 
1235       delete_track: Xóa tuyến đường này
1236       description: "Miêu tả:"
1237       download: tải xuống
1238       edit: sửa đổi
1239       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1240       filename: "Tên tập tin:"
1241       heading: Xem tuyến đường {{name}}
1242       map: bản đồ
1243       none: Không có
1244       owner: "Tác giả:"
1245       pending: CHƯA XỬ
1246       points: "Số nốt:"
1247       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1248       tags: "Thẻ:"
1249       title: Xem tuyến đường {{name}}
1250       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1251       uploaded: "Lúc tải lên:"
1252       visibility: "Mức độ truy cập:"
1253     visibility: 
1254       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1255       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1256       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1257       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1258   user: 
1259     account: 
1260       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1261       delete image: Xóa hình hiện dùng
1262       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1263       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1264       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1265       home location: "Vị trí Nhà:"
1266       image: "Hình:"
1267       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1268       keep image: Giữ hình hiện dùng
1269       latitude: "Vĩ độ:"
1270       longitude: "Kinh độ:"
1271       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1272       my settings: Tùy chọn
1273       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1274       new image: Thêm hình
1275       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1276       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1277       profile description: "Tự giới thiệu:"
1278       public editing: 
1279         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1280         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1281         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1282         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1283         enabled link text: có nghĩa là gì?
1284         heading: "Sửa đổi công khai:"
1285       public editing note: 
1286         heading: Sửa đổi công khai
1287         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1288       replace image: Thay hình hiện dùng
1289       return to profile: Trở về trang cá nhân
1290       save changes button: Lưu các Thay đổi
1291       title: Chỉnh sửa tài khoản
1292       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1293     confirm: 
1294       button: Xác nhận
1295       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
1296       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1297       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1298       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1299     confirm_email: 
1300       button: Xác nhận
1301       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1302       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1303       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1304       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1305     filter: 
1306       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1307     go_public: 
1308       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1309     list: 
1310       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1311       empty: Không tìm thấy người dùng.
1312       heading: Người dùng
1313       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1314       showing: 
1315         one: Trang {{page}} ({{page}} trên tổng {{page}})
1316         other: Trang {{page}} ({{page}}–{{page}} trên tổng {{page}})
1317       summary: "{{name}} do {{ip_address}} mở ngày {{date}}"
1318       summary_no_ip: "{{name}} mở ngày {{date}}"
1319       title: Người dùng
1320     login: 
1321       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
1322       account suspended: Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.<br />Vui lòng liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.
1323       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1324       create_account: mở tài khoản
1325       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1326       heading: Đăng nhập
1327       login_button: Đăng nhập
1328       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1329       password: "Mật khẩu:"
1330       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
1331       remember: "Nhớ tôi:"
1332       title: Đăng nhập
1333       webmaster: chủ trang
1334     logout: 
1335       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1336       logout_button: Đăng xuất
1337       title: Đăng xuất
1338     lost_password: 
1339       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1340       heading: Quên mất Mật khẩu?
1341       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1342       new password button: Đặt lại mật khẩu
1343       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1344       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1345       title: Quên mất mật khẩu
1346     make_friend: 
1347       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
1348       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
1349       success: "{{name}} mới là người bạn."
1350     new: 
1351       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1352       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1353       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1354       continue: Tiếp tục
1355       display name: "Tên hiển thị:"
1356       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1357       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1358       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1359       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1360       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1361       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1362       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1363       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1364       password: "Mật khẩu:"
1365       title: Mở tài khoản
1366     no_such_user: 
1367       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1368       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1369       title: Người dùng không tồn tại
1370     popup: 
1371       friend: Người bạn
1372       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1373       your location: Vị trí của bạn
1374     remove_friend: 
1375       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
1376       success: "{{name}} không còn là người bạn."
1377     reset_password: 
1378       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1379       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1380       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1381       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
1382       password: "Mật khẩu:"
1383       reset: Đặt lại Mật khẩu
1384       title: Đặt lại mật khẩu
1385     set_home: 
1386       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1387     suspended: 
1388       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1389       heading: Tài khoản bị Cấm
1390       title: Tài khoản bị Cấm
1391       webmaster: chủ trang
1392     terms: 
1393       agree: Chấp nhận
1394       consider_pd: Tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1395       consider_pd_why: có nghĩa là gì?
1396       decline: Từ chối
1397       heading: Điều kiện đóng góp
1398       legale_names: 
1399         france: Pháp
1400         italy: Ý
1401         rest_of_world: Các nước khác
1402       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1403       press accept button: Xin hãy đọc kỹ thỏa thuận ở dưới và bấm nút Chấp nhận để mở tài khoản.
1404     view: 
1405       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1406       add as friend: thêm là người bạn
1407       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
1408       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1409       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1410       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1411       confirm: Xác nhận
1412       confirm_user: xác nhận người dùng này
1413       create_block: cấm người dùng này
1414       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1415       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1416       delete_user: xóa tài khoản này
1417       description: Miêu tả
1418       diary: nhật ký
1419       edits: đóng góp
1420       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1421       hide_user: ẩn tài khoản này
1422       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
1423       km away: cách {{count}} km
1424       m away: cách {{count}} m
1425       mapper since: "Tham gia:"
1426       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1427       my diary: nhật ký của tôi
1428       my edits: đóng góp của tôi
1429       my settings: tùy chọn
1430       my traces: tuyến đường của tôi
1431       nearby users: Người dùng khác ở gần
1432       new diary entry: mục nhật ký mới
1433       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1434       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1435       oauth settings: Thiết lập OAuth
1436       remove as friend: dời người bạn
1437       role: 
1438         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1439         grant: 
1440           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1441           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1442         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1443         revoke: 
1444           administrator: Rút quyền quản lý viên
1445           moderator: Rút quyền điều hành viên
1446       send message: gửi thư
1447       settings_link_text: tùy chọn
1448       spam score: "Điểm số Spam:"
1449       status: "Trạng thái:"
1450       traces: tuyến đường
1451       unhide_user: hiện tài khoản này
1452       user location: Vị trí của người dùng
1453       your friends: Người bạn của bạn
1454   user_block: 
1455     blocks_by: 
1456       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1457       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1458       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1459     blocks_on: 
1460       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1461       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1462       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1463     create: 
1464       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1465       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1466       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1467     edit: 
1468       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1469       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1470       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1471       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1472       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1473       show: Xem tác vụ cấm này
1474       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1475       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1476     filter: 
1477       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1478       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1479       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1480     helper: 
1481       time_future: Hết hạn {{time}}.
1482       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1483       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1484     index: 
1485       empty: Chưa ai bị cấm.
1486       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1487       title: Người dùng bị cấm
1488     model: 
1489       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1490       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1491     new: 
1492       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1493       heading: Cấm {{name}}
1494       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1495       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1496       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1497       submit: Cấm người dùng
1498       title: Cấm {{name}}
1499       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1500       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1501     not_found: 
1502       back: Trở về trang đầu
1503       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1504     partial: 
1505       confirm: Bạn có chắc không?
1506       creator_name: Người cấm
1507       display_name: Người bị cấm
1508       edit: Sửa đổi
1509       not_revoked: (không bị hủy)
1510       reason: Lý do cấm
1511       revoke: Bỏ cấm!
1512       revoker_name: Người bỏ cấm
1513       show: Hiện
1514       status: Trạng thái
1515     period: "{{count}} giờ"
1516     revoke: 
1517       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1518       flash: Đã bỏ cấm.
1519       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1520       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1521       revoke: Bỏ cấm!
1522       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1523       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1524     show: 
1525       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1526       confirm: Bạn có chắc không?
1527       edit: Sửa đổi
1528       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1529       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1530       reason: "Lý do cấm:"
1531       revoke: Bỏ cấm!
1532       revoker: "Người bỏ cấm:"
1533       show: Hiện
1534       status: Trạng thái
1535       time_future: Hết hạn {{time}}
1536       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1537       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1538     update: 
1539       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1540       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1541   user_role: 
1542     filter: 
1543       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1544       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1545       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1546       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1547     grant: 
1548       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1549       confirm: Xác nhận
1550       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1551       heading: Xác nhận cấp vai trò
1552       title: Xác nhận cấp vai trò
1553     revoke: 
1554       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1555       confirm: Xác nhận
1556       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1557       heading: Xác nhận rút vai trò
1558       title: Xác nhận rút vai trò