Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 vi: 
9   activerecord: 
10     attributes: 
11       diary_comment: 
12         body: Nội dung
13       diary_entry: 
14         language: Ngôn ngữ
15         latitude: Vĩ độ
16         longitude: Kinh độ
17         title: Tiêu đề
18         user: Người dùng
19       friend: 
20         friend: Người bạn
21         user: Người dùng
22       message: 
23         body: Nội dung
24         recipient: Người nhận
25         sender: Người gửi
26         title: Tiêu đề
27       trace: 
28         description: Miêu tả
29         latitude: Vĩ độ
30         longitude: Kinh độ
31         name: Tên
32         public: Công khai
33         size: Kích cỡ
34         user: Người dùng
35         visible: Thấy được
36       user: 
37         active: Tích cực
38         description: Miêu tả
39         display_name: Tên Hiển thị
40         email: Thư điện tử
41         languages: Ngôn ngữ
42         pass_crypt: Mật khẩu
43     models: 
44       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
45       changeset: Bộ thay đổi
46       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
47       country: Quốc gia
48       diary_comment: Bình luận Nhật ký
49       diary_entry: Mục Nhật ký
50       friend: Người bạn
51       language: Ngôn ngữ
52       message: Thư
53       node: Nốt
54       node_tag: Thẻ Nốt
55       notifier: Trình báo
56       old_node: Nốt Cũ
57       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
58       old_relation: Quan hệ Cũ
59       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
60       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
61       old_way: Lối Cũ
62       old_way_node: Nốt Lối Cũ
63       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
64       relation: Quan hệ
65       relation_member: Thành viên Quan hệ
66       relation_tag: Thẻ Quan hệ
67       session: Phiên
68       trace: Tuyến đường
69       tracepoint: Điểm Tuyến đường
70       tracetag: Thẻ Tuyến đường
71       user: Người dùng
72       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
73       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
74       way: Lối
75       way_node: Nốt Lối
76       way_tag: Thẻ Lối
77   application: 
78     require_cookies: 
79       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
80     require_moderator: 
81       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
84       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
85   browse: 
86     changeset: 
87       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
88       changesetxml: Bộ thay đổi XML
89       feed: 
90         title: Bộ thay đổi %{id}
91         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
92       osmchangexml: osmChange XML
93       title: Bộ thay đổi
94     changeset_details: 
95       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
96       bounding_box: "Hộp bao:"
97       box: hộp
98       closed_at: "Lúc Đóng:"
99       created_at: "Lúc Tạo:"
100       has_nodes: 
101         one: "Có nốt sau:"
102         other: "Có %{count} nốt sau:"
103       has_relations: 
104         one: "Có quan hệ sau:"
105         other: "Có %{count} quan hệ sau:"
106       has_ways: 
107         one: "Có lối sau:"
108         other: "Có %{count} lối sau:"
109       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
110       show_area_box: Hiện Hộp vùng
111     common_details: 
112       changeset_comment: "Miêu tả:"
113       deleted_at: "Lúc Xóa:"
114       deleted_by: "Người Xóa:"
115       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
116       edited_by: "Người Sửa đổi:"
117       in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
118       version: "Phiên bản:"
119     containing_relation: 
120       entry: Quan hệ %{relation_name}
121       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
122     map: 
123       deleted: Đã xóa
124       edit: 
125         area: Sửa đổi vùng
126         node: Sửa đổi nốt
127         note: Sửa đổi ghi chú
128         relation: Sửa đổi quan hệ
129         way: Sửa đổi lối
130       larger: 
131         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
132         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
133         note: Xem ghi chú trên bản đồ rộng hơn
134         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
135         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
136       loading: Đang tải…
137     navigation: 
138       all: 
139         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
140         next_node_tooltip: Nốt sau
141         next_note_tooltip: Ghi chú sau
142         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
143         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
144         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
145         prev_node_tooltip: Nốt trước
146         prev_note_tooltip: Ghi chú trước
147         prev_relation_tooltip: Relation trước
148         prev_way_tooltip: Lối trước
149       user: 
150         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
151         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
152         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
153     node: 
154       download_xml: Tải về XML
155       edit: Sửa đổi nốt
156       node: Nốt
157       node_title: "Nốt: %{node_name}"
158       view_history: Xem lịch sử
159     node_details: 
160       coordinates: "Tọa độ:"
161       part_of: "Trực thuộc:"
162     node_history: 
163       download_xml: Tải về XML
164       node_history: Lịch sử Nốt
165       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
166       view_details: Xem chi tiết
167     not_found: 
168       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
169       type: 
170         changeset: bộ thay đổi
171         node: nốt
172         relation: quan hệ
173         way: lối
174     note: 
175       at_by_html: cách đây %{when} bởi %{user}
176       at_html: cách đây %{when}
177       closed: "Đóng:"
178       closed_title: "Ghi chú đã giải quyết: %{note_name}"
179       comments: "Ghi chú:"
180       description: "Miêu tả:"
181       last_modified: "Sửa đổi lần cuối:"
182       open_title: "Ghi chú chưa giải quyết: %{note_name}"
183       opened: "Mở:"
184       title: Ghi chú
185     paging_nav: 
186       of: trong
187       showing_page: trang
188     redacted: 
189       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
190       redaction: Dãy ẩn %{id}
191       type: 
192         node: nốt
193         relation: quan hệ
194         way: lối
195     relation: 
196       download_xml: Tải về XML
197       relation: Quan hệ
198       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
199       view_history: Xem lịch sử
200     relation_details: 
201       members: "Thành viên:"
202       part_of: "Trực thuộc:"
203     relation_history: 
204       download_xml: Tải về XML
205       relation_history: Lịch sử Quan hệ
206       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
207       view_details: Xem chi tiết
208     relation_member: 
209       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
210       type: 
211         node: Nốt
212         relation: Quan hệ
213         way: Lối
214     start_rjs: 
215       data_frame_title: Dữ liệu
216       data_layer_name: Xem Dữ liệu Bản đồ
217       details: Chi tiết
218       edited_by_user_at_timestamp: Được %{user} sửa đổi vào %{timestamp}
219       hide_areas: Ẩn các khu vực
220       history_for_feature: Lịch sử %{đối tượng}
221       load_data: Tải Dữ liệu
222       loaded_an_area_with_num_features: Bạn đã tải vùng chứa %{num_features} đối tượng. Một số trình duyệt bị trục trặc khi hiển thị nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, các trình duyệt hoạt động tốt với tối đa 100 đối tượng cùng lúc; nếu hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới.
223       loading: Đang tải…
224       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
225       notes_layer_name: Xem các Ghi chú
226       object_list: 
227         api: Lấy vùng này dùng API
228         back: Quay lại danh sách đối tượng
229         details: Chi tiết
230         heading: Danh sách đối tượng
231         history: 
232           type: 
233             node: Nốt %{id}
234             way: Lối %{id}
235         selected: 
236           type: 
237             node: Nốt %{id}
238             way: Lối %{id}
239         type: 
240           node: Nốt
241           way: Lối
242       private_user: người bí mật
243       show_areas: Hiện các khu vực
244       show_history: Xem Lịch sử
245       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ %{bbox_size} quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
246       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
247       wait: Xin chờ…
248       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
249     tag_details: 
250       tags: "Thẻ:"
251       wiki_link: 
252         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
253         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
254       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
255     timeout: 
256       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
257       type: 
258         changeset: bộ thay đổi
259         node: nốt
260         relation: quan hệ
261         way: lối
262     way: 
263       download_xml: Tải về XML
264       edit: Sửa đổi lối
265       view_history: Xem lịch sử
266       way: Lối
267       way_title: "Lối: %{way_name}"
268     way_details: 
269       also_part_of: 
270         one: thuộc về lối %{related_ways}
271         other: thuộc về các lối %{related_ways}
272       nodes: "Nốt:"
273       part_of: "Trực thuộc:"
274     way_history: 
275       download_xml: Tải về XML
276       view_details: Xem chi tiết
277       way_history: Lịch sử Lối
278       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
279   changeset: 
280     changeset: 
281       anonymous: Vô danh
282       big_area: (lớn)
283       no_comment: (không có)
284       no_edits: (không có thay đổi)
285       show_area_box: hiện hộp vùng
286       still_editing: (đang sửa)
287       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
288     changeset_paging_nav: 
289       next: Sau »
290       previous: « Trước
291       showing_page: Trang %{page}
292     changesets: 
293       area: Vùng
294       comment: Miêu tả
295       id: ID
296       saved_at: Lúc Lưu
297       user: Người dùng
298     list: 
299       description: Xem những đóng góp gần đây vào bản đồ
300       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
301       description_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
302       description_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
303       description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
304       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
305       empty_anon_html: Chưa sửa đổi lần nào.
306       empty_user_html: Hình như bạn chưa đóng góp sửa đổi nào. Hãy bắt đầu với <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3?uselang=vi">Hướng dẫn Bắt đầu</a>.
307       heading: Các bộ thay đổi
308       heading_bbox: Các bộ thay đổi
309       heading_friend: Các bộ thay đổi
310       heading_nearby: Các bộ thay đổi
311       heading_user: Các bộ thay đổi
312       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
313       title: Các bộ thay đổi
314       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
315       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
316       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
317       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
318       title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
319     timeout: 
320       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
321   diary_entry: 
322     comments: 
323       ago: cách đây %{ago}
324       comment: Bình luận
325       has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
326       newer_comments: Các Bình luận Sau
327       older_comments: Các Bình luận Trước
328       post: Mục nhật ký
329       when: Lúc đăng
330     diary_comment: 
331       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
332       confirm: Xác nhận
333       hide_link: Ẩn bình luận này
334     diary_entry: 
335       comment_count: 
336         other: "%{count} bình luận"
337         zero: Chưa có bình luận
338       comment_link: Bình luận về mục này
339       confirm: Xác nhận
340       edit_link: Sửa đổi mục này
341       hide_link: Ẩn mục này
342       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
343       reply_link: Trả lời mục này
344     edit: 
345       body: "Nội dung:"
346       language: "Ngôn ngữ:"
347       latitude: "Vĩ độ:"
348       location: "Vị trí:"
349       longitude: "Kinh độ:"
350       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
351       save_button: Lưu
352       subject: "Tiêu đề:"
353       title: Sửa đổi mục nhật ký
354       use_map_link: sử dụng bản đồ
355     feed: 
356       all: 
357         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
358         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
359       language: 
360         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
361         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
362       user: 
363         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
364         title: Các mục nhật ký của %{user}
365     list: 
366       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
367       new: Mục Nhật ký Mới
368       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
369       newer_entries: Mục Sau
370       no_entries: Chưa có mục nhật ký
371       older_entries: Mục Trước
372       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
373       title: Các Nhật ký Cá nhân
374       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
375       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
376       user_title: Nhật ký của %{user}
377     location: 
378       edit: Sửa
379       location: "Vị trí:"
380       view: Xem
381     new: 
382       title: Mục Nhật ký Mới
383     no_such_entry: 
384       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
385       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
386       title: Mục nhật ký không tồn tại
387     view: 
388       leave_a_comment: Bình luận
389       login: Đăng nhập
390       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
391       save_button: Lưu
392       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
393       user_title: Nhật ký của %{user}
394   editor: 
395     default: Mặc định (hiện là %{name})
396     id: 
397       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
398       name: iD
399     potlatch: 
400       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
401       name: Potlatch 1
402     potlatch2: 
403       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
404       name: Potlatch 2
405     remote: 
406       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
407       name: phần điều khiển từ xa
408   export: 
409     start: 
410       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
411       area_to_export: Vùng để Xuất
412       embeddable_html: HTML để Nhúng
413       export_button: Xuất
414       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
415       format: "Định dạng:"
416       format_to_export: Định dạng Xuất
417       image_size: Hình có Kích cỡ
418       latitude: "Vĩ độ:"
419       licence: Giấy phép
420       longitude: "Kinh độ:"
421       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
422       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
423       max: tối đa
424       options: Tùy chọn
425       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
426       output: Đầu ra
427       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
428       scale: Tỷ lệ
429       too_large: 
430         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
431         heading: Khu vực Lớn quá
432       zoom: Thu phóng
433     start_rjs: 
434       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
435       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
436       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
437       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
438       export: Xuất
439       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
440       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
441   geocoder: 
442     description: 
443       title: 
444         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
445         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
446       types: 
447         cities: Thành phố
448         places: Địa điểm
449         towns: Thị xã
450     direction: 
451       east: đông
452       north: bắc
453       north_east: đông bắc
454       north_west: tây bắc
455       south: nam
456       south_east: đông nam
457       south_west: tây nam
458       west: tây
459     distance: 
460       one: khoảng 1 km
461       other: khoảng %{count} km
462       zero: không tới 1 km
463     results: 
464       more_results: Thêm kết quả
465       no_results: Không tìm thấy kết quả
466     search: 
467       title: 
468         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
469         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
470         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
471         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
472         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
473         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
474     search_osm_nominatim: 
475       prefix: 
476         aeroway: 
477           aerodrome: Sân bay
478           apron: Sân Đậu Máy bay
479           gate: Cổng
480           helipad: Sân bay Trực thăng
481           runway: Đường băng
482           taxiway: Đường lăn
483           terminal: Nhà ga Sân bay
484         amenity: 
485           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
486           airport: Sân bay
487           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
488           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
489           atm: Máy Rút tiền Tự động
490           auditorium: Phòng hội họp
491           bank: Ngân hàng
492           bar: Quán rượu
493           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
494           bench: Ghế
495           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
496           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
497           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
498           brothel: Nhà chứa
499           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
500           bus_station: Bến Xe buýt
501           cafe: Quán Cà phê
502           car_rental: Chỗ Mướn Xe
503           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
504           car_wash: Tiệm Rửa Xe
505           casino: Sòng bạc
506           charging_station: Trạm Sạc Pin
507           cinema: Rạp phim
508           clinic: Phòng khám
509           club: Câu lạc bộ
510           college: Trường Cao đẳng
511           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
512           courthouse: Tòa
513           crematorium: Lò Hỏa táng
514           dentist: Nha sĩ
515           doctors: Bác sĩ
516           dormitory: Ký túc xá
517           drinking_water: Vòi Nước uống
518           driving_school: Trường Lái xe
519           embassy: Tòa Đại sứ
520           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
521           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
522           ferry_terminal: Trạm Phà
523           fire_hydrant: Vòi nước Máy
524           fire_station: Trạm Cứu hỏa
525           food_court: Khu Ẩm thực
526           fountain: Vòi nước
527           fuel: Cây xăng
528           grave_yard: Nghĩa địa
529           gym: Nhà Thể dục
530           hall: Hội trường
531           health_centre: Trung tâm Y tế
532           hospital: Bệnh viện
533           hotel: Khách sạn
534           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
535           ice_cream: Tiệm Kem
536           kindergarten: Tiểu học
537           library: Thư viện
538           market: Chợ
539           marketplace: Chợ phiên
540           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
541           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
542           nursery: Nhà trẻ
543           nursing_home: Viện Dưỡng lão
544           office: Văn phòng
545           park: Công viên
546           parking: Chỗ Đậu xe
547           pharmacy: Nhà thuốc
548           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
549           police: Cảnh sát
550           post_box: Hòm thư
551           post_office: Bưu điện
552           preschool: Trường Mầm non
553           prison: Nhà tù
554           pub: Quán rượu
555           public_building: Tòa nhà Công cộng
556           public_market: Chợ phiên
557           reception_area: Phòng Tiếp khách
558           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
559           restaurant: Nhà hàng
560           retirement_home: Nhà về hưu
561           sauna: Nhà Tắm hơi
562           school: Trường học
563           shelter: Nơi Trú ẩn
564           shop: Tiệm
565           shopping: Tiệm
566           shower: Vòi tắm
567           social_centre: Hội trường
568           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
569           studio: Studio
570           supermarket: Siêu thị
571           swimming_pool: Hồ tắm
572           taxi: Taxi
573           telephone: Điện thoại Công cộng
574           theatre: Nhà hát
575           toilets: Vệ sinh
576           townhall: Thị sảnh
577           university: Trường Đại học
578           vending_machine: Máy Bán hàng
579           veterinary: Phẫu thuật Thú y
580           village_hall: Trụ sở Làng
581           waste_basket: Thùng rác
582           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
583           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
584         boundary: 
585           administrative: Biên giới Hành chính
586           census: Biên giới Điều tra Dân số
587           national_park: Vườn quốc gia
588           protected_area: Khu bảo tồn
589         bridge: 
590           aqueduct: Cống nước
591           suspension: Cầu Treo
592           swing: Cầu Quay
593           viaduct: Cầu Cạn
594           "yes": Cầu
595         building: 
596           "yes": Tòa nhà
597         highway: 
598           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
599           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
600           bus_stop: Trạm Xe buýt
601           byway: Đường mòn Đa mốt
602           construction: Đường Đang Xây
603           cycleway: Đường Xe đạp
604           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
605           footway: Đường Đi bộ
606           ford: Khúc Sông Cạn
607           living_street: Đường Hàng xóm
608           milestone: Mốc
609           minor: Đường Nhỏ
610           motorway: Đường Cao tốc
611           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
612           motorway_link: Đường Cao tốc
613           path: Lối
614           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
615           platform: Sân ga
616           primary: Đường Chính
617           primary_link: Đường Chính
618           raceway: Đường đua
619           residential: Ngõ Dân cư
620           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
621           road: Đường
622           secondary: Đường Lớn
623           secondary_link: Đường Lớn
624           service: Ngách
625           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
626           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
627           steps: Cầu thang
628           stile: Cửa xoay
629           tertiary: Phố
630           tertiary_link: Phố
631           track: Đường mòn
632           trail: Đường mòn
633           trunk: Xa lộ
634           trunk_link: Xa lộ
635           unclassified: Ngõ
636           unsurfaced: Đường Không Lát
637         historic: 
638           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
639           battlefield: Chiến trường
640           boundary_stone: Mốc Biên giới
641           building: Tòa nhà
642           castle: Lâu đài
643           church: Nhà thờ
644           fort: Pháo đài
645           house: Nhà ở
646           icon: Thánh tượng
647           manor: Trang viên
648           memorial: Đài Tưởng niệm
649           mine: Mỏ
650           monument: Đài Tưởng niệm
651           museum: Bảo tàng
652           ruins: Tàn tích
653           tower: Tháp
654           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
655           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
656           wreck: Xác Tàu Đắm
657         landuse: 
658           allotments: Khu Vườn Gia đình
659           basin: Lưu vực
660           brownfield: Cánh đồng Nâu
661           cemetery: Nghĩa địa
662           commercial: Khu vực Thương mại
663           conservation: Bảo tồn
664           construction: Công trường Xây dựng
665           farm: Trại
666           farmland: Trại
667           farmyard: Sân Trại
668           forest: Rừng Trồng Cây
669           garages: Ga ra
670           grass: Cỏ
671           greenfield: Cánh đồng Xanh
672           industrial: Khu vực Công nghiệp
673           landfill: Nơi Đổ Rác
674           meadow: Đồng cỏ
675           military: Khu vực Quân sự
676           mine: Mỏ
677           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
678           orchard: Vườn Cây
679           park: Công viên
680           piste: Đường Trượt tuyết
681           quarry: Mỏ Đá
682           railway: Đường sắt
683           recreation_ground: Sân chơi
684           reservoir: Bể nước
685           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
686           residential: Khu vực Nhà ở
687           retail: Khu vực Buôn bán
688           road: Đất của con Đường
689           village_green: Sân Làng
690           vineyard: Vườn Nho
691           wetland: Đầm lầy
692           wood: Rừng
693         leisure: 
694           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
695           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
696           common: Đất Công
697           fishing: Hồ Đánh cá
698           fitness_station: Trạm Thể dục
699           garden: Vườn
700           golf_course: Sân Golf
701           ice_rink: Sân băng
702           marina: Bến tàu
703           miniature_golf: Golf Nhỏ
704           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
705           park: Công viên
706           pitch: Sân cỏ
707           playground: Sân chơi
708           recreation_ground: Sân Giải trí
709           sauna: Nhà Tắm hơi
710           slipway: Bến tàu
711           sports_centre: Trung tâm Thể thao
712           stadium: Sân vận động
713           swimming_pool: Hồ Bơi
714           track: Đường Chạy
715           water_park: Công viên Nước
716         military: 
717           airfield: Sân bay Không quân
718           barracks: Trại Lính
719           bunker: Boong ke
720         mountain_pass: 
721           "yes": Đèo
722         natural: 
723           bay: Vịnh
724           beach: Bãi biển
725           cape: Mũi đất
726           cave_entrance: Cửa vào Hang
727           channel: Eo biển
728           cliff: Vách đá
729           crater: Miệng Núi
730           dune: Cồn cát
731           feature: Đối tượng Thiên nhiên
732           fell: Đồi đá
733           fjord: Vịnh hẹp
734           forest: Rừng
735           geyser: Mạch nước Phun
736           glacier: Sông băng
737           heath: Bãi Hoang
738           hill: Đồi
739           island: Đảo
740           land: Đất
741           marsh: Đầm lầy
742           moor: Truông
743           mud: Bùn
744           peak: Đỉnh
745           point: Mũi đất
746           reef: Rạn san hô
747           ridge: Luống đất
748           river: Sông
749           rock: Đá
750           scree: Bãi Đá
751           scrub: Đất Bụi rậm
752           shoal: Bãi cạn
753           spring: Suối
754           stone: Đá
755           strait: Eo biển
756           tree: Cây
757           valley: Thung lũng
758           volcano: Núi lửa
759           water: Nước
760           wetland: Đầm lầy
761           wetlands: Đầm lầy
762           wood: Rừng
763         office: 
764           accountant: Kế toán viên
765           architect: Kiến trúc sư
766           company: Công ty
767           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
768           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
769           government: Văn phòng Chính phủ
770           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
771           lawyer: Luật sư
772           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
773           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
774           travel_agent: Văn phòng Du lịch
775           "yes": Văn phòng
776         place: 
777           airport: Sân bay
778           city: Thành phố
779           country: Quốc gia
780           county: Quận hạt
781           farm: Trại
782           hamlet: Xóm
783           house: Nhà ở
784           houses: Dãy Nhà
785           island: Đảo
786           islet: Đảo Nhỏ
787           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
788           locality: Địa phương
789           moor: Truông
790           municipality: Đô thị
791           postcode: Mã Bưu chính
792           region: Miền
793           sea: Biển
794           state: Tỉnh bang
795           subdivision: Hàng xóm
796           suburb: Ngoại ô
797           town: Thị xã/trấn
798           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
799           village: Làng
800         railway: 
801           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
802           construction: Đường sắt Đang Xây
803           disused: Đường sắt Không hoạt động
804           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
805           funicular: Đường sắt Leo núi
806           halt: Ga Xép
807           historic_station: Nhà ga Lịch sử
808           junction: Ga Đầu mối
809           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
810           light_rail: Đường sắt Nhẹ
811           miniature: Đường sắt Nhỏ
812           monorail: Đường sắt Một ray
813           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
814           platform: Ke ga
815           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
816           spur: Đường sắt Phụ
817           station: Nhà ga
818           subway: Trạm Xe điện Ngầm
819           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
820           switch: Ghi Đường sắt
821           tram: Đường Xe điện
822           tram_stop: Ga Xép Điện
823           yard: Sân ga
824         shop: 
825           alcohol: Tiệm Rượu
826           antiques: Tiệm Đồ cổ
827           art: Tiệm Nghệ phẩm
828           bakery: Tiệm Bánh
829           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
830           beverages: Tiệm Đồ uống
831           bicycle: Tiệm Xe đạp
832           books: Tiệm Sách
833           butcher: Tiệm Thịt
834           car: Tiệm Xe hơi
835           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
836           car_repair: Tiệm Sửa Xe
837           carpet: Tiệm Thảm
838           charity: Cửa hàng Từ thiện
839           chemist: Tiệm Dược phẩm
840           clothes: Tiệm Quần áo
841           computer: Tiệm Máy tính
842           confectionery: Tiệm Kẹo
843           convenience: Tiệm Tiện lợi
844           copyshop: Tiệm In ấn
845           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
846           department_store: Cửa hàng Bách hóa
847           discount: Cửa hàng Giảm giá
848           doityourself: Tiệm Ngũ kim
849           dry_cleaning: Hấp tẩy
850           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
851           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
852           farm: Tiệm Nông cụ
853           fashion: Tiệm Thời trang
854           fish: Tiệm Cá
855           florist: Tiệm Hoa
856           food: Tiệm Thực phẩm
857           funeral_directors: Nhà tang lễ
858           furniture: Tiệm Đồ đạc
859           gallery: Thư viện Ảnh
860           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
861           general: Tiệm Đồ
862           gift: Tiệm Quà tặng
863           greengrocer: Tiệm Rau quả
864           grocery: Tiệm Tạp phẩm
865           hairdresser: Tiệm Làm tóc
866           hardware: Tiệm Ngũ kim
867           hifi: Cửa hàng Hi-fi
868           insurance: Bảo hiểm
869           jewelry: Tiệm Kim hoàn
870           kiosk: Quán
871           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
872           mall: Trung tâm Mua sắm
873           market: Chợ
874           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
875           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
876           music: Tiệm Nhạc
877           newsagent: Tiệm Báo
878           optician: Tiệm Kính mắt
879           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
880           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
881           pet: Tiệm Vật nuôi
882           photo: Tiệm Rửa Hình
883           salon: Tiệm Làm tóc
884           shoes: Tiệm Giày
885           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
886           sports: Tiệm Thể thao
887           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
888           supermarket: Siêu thị
889           toys: Tiệm Đồ chơi
890           travel_agency: Văn phòng Du lịch
891           video: Tiệm Phim
892           wine: Tiệm Rượu
893         tourism: 
894           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
895           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
896           attraction: Nơi Du lịch
897           bed_and_breakfast: Nhà trọ
898           cabin: Túp lều
899           camp_site: Nơi Cắm trại
900           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
901           chalet: Nhà ván
902           guest_house: Nhà khách
903           hostel: Nhà trọ
904           hotel: Khách sạn
905           information: Thông tin
906           lean_to: Nhà chái
907           motel: Khách sạn Dọc đường
908           museum: Bảo tàng
909           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
910           theme_park: Công viên Giải trí
911           valley: Thung lũng
912           viewpoint: Thắng cảnh
913           zoo: Vườn thú
914         tunnel: 
915           "yes": Đường hầm
916         waterway: 
917           artificial: Dòng nước Nhân tạo
918           boatyard: Bãi Thuyền
919           canal: Kênh
920           connector: Đường thủy Nối
921           dam: Đập
922           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
923           ditch: Mương
924           dock: Vũng tàu
925           drain: Cống
926           lock: Âu tàu
927           lock_gate: Âu tàu
928           mineral_spring: Suối Nước khoáng
929           mooring: Cột neo tàu
930           rapids: Thác ghềnh
931           river: Sông
932           riverbank: Bờ sông
933           stream: Dòng suối
934           wadi: Dòng sông Vào mùa
935           water_point: Máy bơm nước
936           waterfall: Thác
937           weir: Đập Tràn
938   javascripts: 
939     map: 
940       base: 
941         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
942         mapquest: MapQuest Mở
943         standard: Chuẩn
944         transport_map: Bản đồ Giao thông
945       overlays: 
946         maplint: Maplint
947     notes: 
948       new: 
949         add: Thêm Ghi chú
950         intro: Những thông tin bạn nhập được hiển thị cho những người dùng khác để cho họ cải thiện bản đồ. Xin vui lòng chuyển ghim vào đúng vị trí và ghi chú trong hộp bên dưới càng rõ ràng càng tốt.
951       show: 
952         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp; các bình luận này cần được xác nhận lại.
953         closed_by: được giải quyết bởi <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
954         closed_by_anonymous: được giải quyết bởi người dùng vô danh vào %{time}
955         comment: Bình luận
956         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
957         commented_by: bình luận của <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
958         commented_by_anonymous: bình luận của người dùng vô danh vào %{time}
959         hide: Ẩn
960         opened_by: do <a href='%{user_url}'>%{user}</a> tạo ra vào %{time}
961         opened_by_anonymous: do người dùng vô danh tạo ra vào %{time}
962         permalink: Liên kết Thường trực
963         reopened_by: được <a href='%{user_url}'>%{user}</a> mở lại vào %{time}
964         reopened_by_anonymous: được người dùng vô danh mở lại vào %{time}
965         resolve: Giải quyết
966     site: 
967       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
968       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
969       createnote_zoom_alert: Bạn cần phải phóng to để thêm ghi chú vào bản đồ
970       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
971       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
972       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
973       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
974       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
975       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
976   layouts: 
977     community: Cộng đồng
978     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
979     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
980     copyright: Bản quyền & Giấy phép
981     documentation: Tài liệu
982     documentation_title: Tài liệu về dự án
983     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
984     donate_link_text: quyên góp
985     edit: Sửa đổi
986     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
987     export: Xuất
988     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
989     foundation: Quỹ OpenStreetMap
990     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
991     gps_traces: Tuyến đường GPS
992     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
993     help: Trợ giúp
994     help_centre: Hỏi đáp
995     help_title: Trang trợ giúp của dự án
996     history: Lịch sử
997     home: nhà
998     home_tooltip: Về vị trí nhà
999     inbox_html: hộp thư %{count}
1000     inbox_tooltip: 
1001       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
1002       other: Hộp thư của bạn có %{count} thư chưa đọc
1003       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
1004     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
1005     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
1006     intro_2_download: tải về
1007     intro_2_html: Bạn được phép %{download} và %{use} theo %{license}. Hãy %{create_account} để cải tiến bản đồ.
1008     intro_2_license: giấy phép mở
1009     intro_2_use: sử dụng
1010     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=vi
1011     log_in: đăng nhập
1012     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
1013     logo: 
1014       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
1015     logout: đăng xuất
1016     logout_tooltip: Đăng xuất
1017     make_a_donation: 
1018       text: Quyên góp
1019       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
1020     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1021     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1022     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1023     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
1024     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
1025     partners_partners: các công ty bảo trợ
1026     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
1027     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
1028     sign_up: mở tài khoản
1029     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
1030     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
1031     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
1032     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1033     view: Xem
1034     view_tooltip: Xem bản đồ
1035     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
1036     wiki: Wiki
1037     wiki_title: Trang wiki của dự án
1038     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1039   license_page: 
1040     foreign: 
1041       english_link: nguyên bản tiếng Anh
1042       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1043       title: Thông tin về bản dịch này
1044     legal_babble: 
1045       attribution_example: 
1046         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1047         title: Ví dụ ghi công
1048       contributors_at_html: "<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>)."
1049       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada)."
1050       contributors_footer_1_html: "Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi\">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki."
1051       contributors_footer_2_html: "  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào."
1052       contributors_fr_html: "<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>)."
1053       contributors_gb_html: "<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12."
1054       contributors_intro_html: "Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:"
1055       contributors_nl_html: "<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1056       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu."
1057       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1058       contributors_za_html: "<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu."
1059       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng góp vào OpenStreetMap”.
1060       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến creativecommons.org.
1061       credit_3_html: "Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.\nVí dụ:"
1062       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1063       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1064       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1065       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1066       intro_1_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data\nCommons</a> (ODbL)."
1067       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1068       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1069       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1070       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.
1071       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1072       title_html: Bản quyền và Giấy phép
1073     native: 
1074       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1075       native_link: bản dịch tiếng Việt
1076       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1077       title: Giới thiệu về trang này
1078   message: 
1079     delete: 
1080       deleted: Đã xóa thư
1081     inbox: 
1082       date: Ngày
1083       from: Từ
1084       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1085       my_inbox: Hộp thư đến
1086       new_messages: "%{count} thư mới"
1087       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1088       old_messages: "%{count} thư cũ"
1089       outbox: đã gửi
1090       people_mapping_nearby: những người ở gần
1091       subject: Tiêu đề
1092       title: Hộp thư
1093     mark: 
1094       as_read: Thư đã đọc
1095       as_unread: Thư chưa đọc
1096     message_summary: 
1097       delete_button: Xóa
1098       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1099       reply_button: Trả lời
1100       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1101     new: 
1102       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1103       body: Nội dung
1104       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
1105       message_sent: Thư đã gửi
1106       send_button: Gửi
1107       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1108       subject: Tiêu đề
1109       title: Gửi thư
1110     no_such_message: 
1111       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1112       heading: Thư không tồn tại
1113       title: Thư không tồn tại
1114     outbox: 
1115       date: Ngày
1116       inbox: thư đến
1117       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1118       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1119       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1120       outbox: thư đã gửi
1121       people_mapping_nearby: những người ở gần
1122       subject: Tiêu đề
1123       title: Hộp thư đã gửi
1124       to: Tới
1125     read: 
1126       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1127       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
1128       date: Ngày
1129       from: Từ
1130       reply_button: Trả lời
1131       subject: Tiêu đề
1132       title: Đọc thư
1133       to: Tới
1134       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1135       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1136     reply: 
1137       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1138     sent_message_summary: 
1139       delete_button: Xóa
1140   note: 
1141     description: 
1142       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
1143       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
1144       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
1145       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
1146       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
1147       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
1148       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
1149       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
1150     entry: 
1151       comment: Bình luận
1152       full: Ghi chú đầy đủ
1153     mine: 
1154       ago_html: cách đây %{when}
1155       created_at: Lúc tạo
1156       creator: Người tạo
1157       description: Miêu tả
1158       heading: Ghi chú của %{user}
1159       id: Mã số
1160       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
1161       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1162       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1163     rss: 
1164       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
1165       comment: bình luận mới (gần %{place})
1166       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
1167       description_item: Nguồn tin RSS của ghi chú %{id}
1168       new: mở ghi chú (gần %{place})
1169       title: Ghi chú OpenStreetMap
1170   notifier: 
1171     diary_comment_notification: 
1172       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1173       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1174       hi: Chào %{to_user},
1175       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1176     email_confirm: 
1177       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1178     email_confirm_html: 
1179       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1180       greeting: Chào bạn,
1181       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1182     email_confirm_plain: 
1183       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1184       greeting: Chào bạn,
1185       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1186     friend_notification: 
1187       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
1188       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1189       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1190       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
1191     gpx_notification: 
1192       and_no_tags: và không có thẻ
1193       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1194       failure: 
1195         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1196         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1197         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1198         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1199         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1200       greeting: Chào bạn,
1201       success: 
1202         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1203         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1204       with_description: với miêu tả
1205       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1206     lost_password: 
1207       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1208     lost_password_html: 
1209       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1210       greeting: Chào bạn,
1211       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1212     lost_password_plain: 
1213       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1214       greeting: Chào bạn,
1215       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1216     message_notification: 
1217       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại %{readurl}
1218       footer2: và trả lời tại %{replyurl}
1219       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1220       hi: Chào %{to_user},
1221     note_comment_notification: 
1222       anonymous: Người dùng vô danh
1223       closed: 
1224         commented_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1225         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1226         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn"
1227         your_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1228       commented: 
1229         commented_note: "%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú bản đồ gần %{place}."
1230         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1231         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của bạn"
1232         your_note: "%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1233       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1234       greeting: Chào bạn,
1235     signup_confirm: 
1236       confirm: "Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này. Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của bạn:"
1237       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1238       greeting: Chào bạn!
1239       subject: "[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap"
1240       welcome: Chúng tôi xin chào mừng bạn. Thư này có một số thông tin về cách bắt đầu.
1241     signup_confirm_html: 
1242       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
1243       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
1244       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
1245       introductory_video: Bạn có thể coi %{introductory_video_link}.
1246       more_videos: Cũng có %{more_videos_link}.
1247       more_videos_here: thêm video tại đây
1248       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
1249       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
1250       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
1251     signup_confirm_plain: 
1252       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
1253       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
1254       current_user: "Có danh sách những người dùng được xếp theo nơi ở tại:"
1255       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1256       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1257       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1258       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1259       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1260       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1261       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1262       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1263   oauth: 
1264     oauthorize: 
1265       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1266       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1267       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1268       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1269       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1270       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1271       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1272       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1273       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1274     revoke: 
1275       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1276   oauth_clients: 
1277     create: 
1278       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1279     destroy: 
1280       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1281     edit: 
1282       submit: Sửa đổi
1283       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1284     form: 
1285       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1286       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1287       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1288       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1289       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1290       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1291       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1292       callback_url: URL Gọi lại
1293       name: Tên
1294       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1295       required: Bắt buộc
1296       support_url: URL Trợ giúp
1297       url: URL Trang chủ Chương trình
1298     index: 
1299       application: Tên Chương trình
1300       issued_at: Lúc Cho phép
1301       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1302       my_apps: Trình khách của Tôi
1303       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1304       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1305       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1306       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1307       revoke: Thu hồi!
1308       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1309     new: 
1310       submit: Đăng ký
1311       title: Đăng ký chương trình mới
1312     not_found: 
1313       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1314     show: 
1315       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1316       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1317       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1318       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1319       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1320       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1321       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1322       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1323       authorize_url: "Cho phép URL:"
1324       confirm: Bạn có chắc không?
1325       delete: Xóa Trình khách
1326       edit: Sửa đổi Chi tiết
1327       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1328       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1329       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1330       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1331       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1332       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1333     update: 
1334       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1335   redaction: 
1336     create: 
1337       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
1338     destroy: 
1339       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
1340       flash: Đã xóa dãy ẩn.
1341       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
1342     edit: 
1343       description: Miêu tả
1344       heading: Sửa đổi dãy ẩn
1345       submit: Lưu dãy ẩn
1346       title: Sửa đổi dãy ẩn
1347     index: 
1348       empty: Không có dãy ẩn để xem.
1349       heading: Danh sách dãy ẩn
1350       title: Danh sách dãy ẩn
1351     new: 
1352       description: Miêu tả
1353       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
1354       submit: Ẩn dãy phiên bản
1355       title: Đang ẩn dãy phiên bản
1356     show: 
1357       confirm: Bạn có chắc không?
1358       description: "Miêu tả:"
1359       destroy: Xóa dãy ẩn này
1360       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
1361       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
1362       title: Đang xem dãy ẩn
1363       user: "Người ẩn:"
1364     update: 
1365       flash: Các thay đổi đã được lưu.
1366   site: 
1367     edit: 
1368       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1369       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1370       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1371       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1372       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1373       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1374       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1375       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1376       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1377       user_page_link: trang cá nhân
1378     index: 
1379       createnote: Thêm ghi chú
1380       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1381       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1382       license: 
1383         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát hành theo giấy phép mở
1384       permalink: Liên kết Thường trực
1385       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1386       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1387     key: 
1388       map_key: Chú giải
1389       map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
1390       table: 
1391         entry: 
1392           admin: Biên giới hành chính
1393           allotments: Khu vườn gia đình
1394           apron: 
1395             - Sân đậu máy bay
1396             - nhà ga hành khách
1397           bridge: Đường rắn = cầu
1398           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1399           brownfield: Cánh đồng nâu
1400           building: Kiến trúc quan trọng
1401           byway: Đường mòn đa mốt
1402           cable: 
1403             - Đường xe cáp
1404             - thang kéo trượt tuyết
1405           cemetery: Nghĩa địa
1406           centre: Trung tâm thể thao
1407           commercial: Khu vực thương mại
1408           common: 
1409             - Đất công
1410             - bãi cỏ
1411           construction: Đường đang xây
1412           cycleway: Đường xe đạp
1413           destination: Chỉ giao thông địa phương
1414           farm: Ruộng
1415           footway: Đường đi bộ
1416           forest: Rừng trồng cây
1417           golf: Sân golf
1418           heathland: Vùng cây bụi
1419           industrial: Khu vực công nghiệp
1420           lake: 
1421             - Hồ
1422             - bể nước
1423           military: Khu vực quân sự
1424           motorway: Đường cao tốc
1425           park: Công viên
1426           permissive: Đường cho phép
1427           pitch: Sân cỏ
1428           primary: Đường chính
1429           private: Đường riêng
1430           rail: Đường sắt
1431           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1432           resident: Khu vực nhà ở
1433           retail: Khu vực buôn bán
1434           runway: 
1435             - Đường băng
1436             - đường băng
1437           school: 
1438             - Trường học
1439             - đại học
1440           secondary: Đường lớn
1441           station: Nhà ga
1442           subway: Đường ngầm
1443           summit: 
1444             - Đỉnh núi
1445             - đồi
1446           tourist: Nơi du lịch
1447           track: Đường mòn
1448           tram: 
1449             - Đường sắt nhẹ
1450             - xe điện
1451           trunk: Xa lộ
1452           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1453           unclassified: Đường không phân loại
1454           unsurfaced: Đường không lát
1455           wood: Rừng
1456     markdown_help: 
1457       alt: Văn bản thay thế
1458       first: Khoản mục đầu tiên
1459       heading: Đề mục
1460       headings: Đề mục
1461       image: Hình ảnh
1462       link: Liên kết
1463       ordered: Danh sách đánh số
1464       second: Khoản mục sau
1465       subheading: Đề mục con
1466       text: Văn bản
1467       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1468       unordered: Danh sách không đánh số
1469       url: URL
1470     richtext_area: 
1471       edit: Sửa đổi
1472       preview: Xem trước
1473     search: 
1474       search: Tìm kiếm
1475       search_help: "thí dụ: “Thượng Hải”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
1476       submit_text: Đi
1477       where_am_i: Tôi ở đâu?
1478       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1479     sidebar: 
1480       close: Đóng
1481       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1482   time: 
1483     formats: 
1484       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1485   trace: 
1486     create: 
1487       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1488       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1489     delete: 
1490       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1491     edit: 
1492       description: "Miêu tả:"
1493       download: tải về
1494       edit: sửa đổi
1495       filename: "Tên tập tin:"
1496       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1497       map: bản đồ
1498       owner: "Tác giả:"
1499       points: "Số nốt:"
1500       save_button: Lưu các Thay đổi
1501       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1502       tags: "Thẻ:"
1503       tags_help: dấu phẩy phân cách
1504       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1505       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1506       visibility: "Mức độ truy cập:"
1507       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1508       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1509     list: 
1510       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1511       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
1512       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1513       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1514       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1515       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1516     make_public: 
1517       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1518     offline: 
1519       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1520       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1521     offline_warning: 
1522       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1523     trace: 
1524       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1525       by: bởi
1526       count_points: "%{count} nốt"
1527       edit: sửa đổi
1528       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1529       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1530       in: trong
1531       map: bản đồ
1532       more: thêm
1533       pending: CHƯA XỬ
1534       private: RIÊNG
1535       public: CÔNG KHAI
1536       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1537       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1538       view_map: Xem Bản đồ
1539     trace_form: 
1540       description: "Miêu tả:"
1541       help: Trợ giúp
1542       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1543       tags: "Thẻ:"
1544       tags_help: dấu phẩy phân cách
1545       upload_button: Tải lên
1546       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1547       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1548       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1549       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1550     trace_header: 
1551       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1552       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1553       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1554       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1555     trace_optionals: 
1556       tags: Thẻ
1557     trace_paging_nav: 
1558       newer: Tuyến đường Mới hơn
1559       older: Tuyến đường Cũ hơn
1560       showing_page: Trang %{page}
1561     view: 
1562       delete_track: Xóa tuyến đường này
1563       description: "Miêu tả:"
1564       download: tải về
1565       edit: sửa đổi
1566       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1567       filename: "Tên tập tin:"
1568       heading: Xem tuyến đường %{name}
1569       map: bản đồ
1570       none: Không có
1571       owner: "Tác giả:"
1572       pending: CHƯA XỬ
1573       points: "Số nốt:"
1574       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1575       tags: "Thẻ:"
1576       title: Xem tuyến đường %{name}
1577       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1578       uploaded: "Lúc tải lên:"
1579       visibility: "Mức độ truy cập:"
1580     visibility: 
1581       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1582       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1583       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1584       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1585   user: 
1586     account: 
1587       contributor terms: 
1588         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1589         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1590         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1591         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1592         link text: đây là gì?
1593         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1594         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1595       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1596       delete image: Xóa hình hiện dùng
1597       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1598       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1599       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1600       gravatar: 
1601         gravatar: Sử dụng Gravatar
1602         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1603         link text: đây là gì?
1604       home location: "Vị trí Nhà:"
1605       image: "Hình:"
1606       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1607       keep image: Giữ hình hiện dùng
1608       latitude: "Vĩ độ:"
1609       longitude: "Kinh độ:"
1610       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1611       my settings: Tùy chọn
1612       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1613       new image: Thêm hình
1614       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1615       openid: 
1616         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1617         link text: đây là gì?
1618         openid: "OpenID:"
1619       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1620       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1621       profile description: "Tự giới thiệu:"
1622       public editing: 
1623         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1624         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1625         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1626         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1627         enabled link text: đây là gì?
1628         heading: "Sửa đổi công khai:"
1629       public editing note: 
1630         heading: Sửa đổi công khai
1631         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1632       replace image: Thay hình hiện dùng
1633       return to profile: Trở về trang cá nhân
1634       save changes button: Lưu các Thay đổi
1635       title: Chỉnh sửa tài khoản
1636       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1637     confirm: 
1638       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1639       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1640       button: Xác nhận
1641       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1642       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1643       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="%{reconfirm}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1644       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1645       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1646     confirm_email: 
1647       button: Xác nhận
1648       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1649       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1650       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1651       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1652     confirm_resend: 
1653       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1654       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1655     filter: 
1656       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1657     go_public: 
1658       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1659     list: 
1660       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1661       empty: Không tìm thấy người dùng.
1662       heading: Người dùng
1663       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1664       showing: 
1665         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1666         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1667       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1668       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1669       title: Người dùng
1670     login: 
1671       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
1672       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1673       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1674       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1675       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:"
1676       heading: Đăng nhập
1677       login_button: Đăng nhập
1678       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1679       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1680       no account: Chưa có tài khoản?
1681       openid: "%{logo} OpenID:"
1682       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1683       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1684       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1685       openid_providers: 
1686         aol: 
1687           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1688           title: Đăng nhập với AOL
1689         google: 
1690           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1691           title: Đăng nhập với Google
1692         myopenid: 
1693           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1694           title: Đăng nhập với myOpenID
1695         openid: 
1696           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1697           title: Đăng nhập dùng OpenID
1698         wordpress: 
1699           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1700           title: Đăng nhập với WordPress
1701         yahoo: 
1702           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1703           title: Đăng nhập với Yahoo!
1704       password: "Mật khẩu:"
1705       register now: Mở tài khoản ngay
1706       remember: Nhớ tôi
1707       title: Đăng nhập
1708       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1709       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1710       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1711     logout: 
1712       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1713       logout_button: Đăng xuất
1714       title: Đăng xuất
1715     lost_password: 
1716       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1717       heading: Quên mất Mật khẩu?
1718       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1719       new password button: Đặt lại mật khẩu
1720       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1721       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1722       title: Quên mất mật khẩu
1723     make_friend: 
1724       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1725       button: Thêm là người bạn
1726       failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
1727       heading: Thêm %{user} là người bạn?
1728       success: "%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!"
1729     new: 
1730       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1731       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1732       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1733       continue: Tiếp tục
1734       display name: "Tên hiển thị:"
1735       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1736       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1737       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1738       flash create success message: Cám ơn bạn đã mở tài khoản. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1739       flash welcome: Cám ơn bạn đã mở tài khoản. Chúng tôi đã gửi thư chào mừng cho %{email} có một số gợi ý về cách bắt đầu.
1740       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1741       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1742       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1743       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy định quyền riêng tư</a>)
1744       openid: "%{logo} OpenID:"
1745       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1746       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1747       password: "Mật khẩu:"
1748       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1749       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1750       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1751       title: Mở tài khoản
1752       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1753     no_such_user: 
1754       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1755       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1756       title: Người dùng không tồn tại
1757     popup: 
1758       friend: Người bạn
1759       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1760       your location: Vị trí của bạn
1761     remove_friend: 
1762       button: Hủy kết nối bạn
1763       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1764       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1765       success: "%{name} không còn là người bạn."
1766     reset_password: 
1767       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1768       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1769       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1770       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1771       password: "Mật khẩu:"
1772       reset: Đặt lại Mật khẩu
1773       title: Đặt lại mật khẩu
1774     set_home: 
1775       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1776     suspended: 
1777       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1778       heading: Tài khoản bị Cấm
1779       title: Tài khoản bị Cấm
1780       webmaster: chủ trang
1781     terms: 
1782       agree: Chấp nhận
1783       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1784       consider_pd_why: đây là gì?
1785       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1786       decline: Từ chối
1787       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1788       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1789       heading: Điều kiện đóng góp
1790       legale_names: 
1791         france: Pháp
1792         italy: Ý
1793         rest_of_world: Các nước khác
1794       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1795       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1796       title: Điều kiện đóng góp
1797       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1798     view: 
1799       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1800       add as friend: thêm là người bạn
1801       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1802       block_history: tác vụ cấm người này
1803       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1804       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1805       comments: bình luận
1806       confirm: Xác nhận
1807       confirm_user: xác nhận người dùng này
1808       create_block: cấm người dùng này
1809       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1810       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1811       ct declined: Từ chối
1812       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1813       ct undecided: Chưa quyết định
1814       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1815       delete_user: xóa tài khoản này
1816       description: Miêu tả
1817       diary: nhật ký
1818       edits: đóng góp
1819       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1820       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1821       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1822       hide_user: ẩn tài khoản này
1823       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người dùng ở gần.
1824       km away: cách %{count} km
1825       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1826       m away: cách %{count} m
1827       mapper since: "Tham gia:"
1828       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1829       my comments: bình luận của tôi
1830       my diary: nhật ký của tôi
1831       my edits: đóng góp của tôi
1832       my notes: ghi chú bản đồ của tôi
1833       my settings: tùy chọn
1834       my traces: tuyến đường của tôi
1835       nearby users: Người dùng khác ở gần
1836       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1837       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1838       new diary entry: mục nhật ký mới
1839       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1840       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1841       notes: ghi chú bản đồ
1842       oauth settings: thiết lập OAuth
1843       remove as friend: hủy kết nối bạn
1844       role: 
1845         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1846         grant: 
1847           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1848           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1849         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1850         revoke: 
1851           administrator: Rút quyền quản lý viên
1852           moderator: Rút quyền điều hành viên
1853       send message: gửi thư
1854       settings_link_text: tùy chọn
1855       spam score: "Điểm số Spam:"
1856       status: "Trạng thái:"
1857       traces: tuyến đường
1858       unhide_user: hiện tài khoản này
1859       user location: Vị trí của người dùng
1860       your friends: Người bạn của bạn
1861   user_block: 
1862     blocks_by: 
1863       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1864       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1865       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1866     blocks_on: 
1867       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1868       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1869       title: Các tác vụ cấm %{name}
1870     create: 
1871       flash: Cấm người dùng %{name}.
1872       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1873       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1874     edit: 
1875       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1876       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1877       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1878       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1879       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1880       show: Xem tác vụ cấm này
1881       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1882       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1883     filter: 
1884       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1885       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1886     helper: 
1887       time_future: Hết hạn %{time}.
1888       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1889       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1890     index: 
1891       empty: Chưa ai bị cấm.
1892       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1893       title: Người dùng bị cấm
1894     model: 
1895       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1896       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1897     new: 
1898       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1899       heading: Cấm %{name}
1900       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1901       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1902       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1903       submit: Cấm người dùng
1904       title: Cấm %{name}
1905       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1906       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1907     not_found: 
1908       back: Trở về trang đầu
1909       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1910     partial: 
1911       confirm: Bạn có chắc không?
1912       creator_name: Người cấm
1913       display_name: Người bị cấm
1914       edit: Sửa đổi
1915       next: Sau »
1916       not_revoked: (không bị hủy)
1917       previous: « Trước
1918       reason: Lý do cấm
1919       revoke: Bỏ cấm!
1920       revoker_name: Người bỏ cấm
1921       show: Hiện
1922       showing_page: Trang %{page}
1923       status: Trạng thái
1924     period: "%{count} giờ"
1925     revoke: 
1926       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1927       flash: Đã bỏ cấm.
1928       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1929       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1930       revoke: Bỏ cấm!
1931       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1932       title: Bỏ cấm %{block_on}
1933     show: 
1934       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1935       confirm: Bạn có chắc không?
1936       edit: Sửa đổi
1937       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1938       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1939       reason: "Lý do cấm:"
1940       revoke: Bỏ cấm!
1941       revoker: "Người bỏ cấm:"
1942       show: Hiện
1943       status: Trạng thái
1944       time_future: Hết hạn %{time}
1945       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1946       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1947     update: 
1948       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1949       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1950   user_role: 
1951     filter: 
1952       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1953       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1954       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1955       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1956     grant: 
1957       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1958       confirm: Xác nhận
1959       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1960       heading: Xác nhận cấp vai trò
1961       title: Xác nhận cấp vai trò
1962     revoke: 
1963       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1964       confirm: Xác nhận
1965       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1966       heading: Xác nhận rút vai trò
1967       title: Xác nhận rút vai trò