Update to iD v2.7.1
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / vi.json
1 {
2     "vi": {
3         "modes": {
4             "add_area": {
5                 "title": "Vùng",
6                 "description": "Thêm công viên, tòa nhà, hồ nước, hoặc vùng khác vào bản đồ.",
7                 "tail": "Nhấn vào bản đồ để bắt đầu vẽ vùng."
8             },
9             "add_line": {
10                 "title": "Đường",
11                 "description": "Thêm con đường, lối đi bộ, dòng nước, hoặc đường kẻ khác vào bản đồ.",
12                 "tail": "Nhấn vào bản đồ để bắt đầu vẽ đường, đường mòn, hoặc tuyến đường."
13             },
14             "add_point": {
15                 "title": "Điểm",
16                 "description": "Thêm nhà hàng, đài tưởng niệm, hòm thư, hoặc địa điểm khác vào bản đồ.",
17                 "tail": "Nhấn vào bản đồ để thêm địa điểm."
18             },
19             "browse": {
20                 "title": "Xem",
21                 "description": "Di chuyển và thu phóng bản đồ."
22             },
23             "draw_area": {
24                 "tail": "Nhấn chuột để đặt các nốt của vùng. Nhấn chuột vào nốt đầu tiên để hoàn thành vùng."
25             },
26             "draw_line": {
27                 "tail": "Nhấn chuột để đặt thêm nốt vào đường kẻ. Nhấn vào đường khác để nối đường lại. Nhấn đúp để hoàn thành đường."
28             },
29             "drag_node": {
30                 "connected_to_hidden": "Không thể sửa đổi đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn."
31             }
32         },
33         "operations": {
34             "add": {
35                 "annotation": {
36                     "point": "thêm địa điểm",
37                     "vertex": "thêm nốt vào lối",
38                     "relation": "thêm quan hệ"
39                 }
40             },
41             "start": {
42                 "annotation": {
43                     "line": "bắt đầu vẽ đường kẻ",
44                     "area": "bắt đầu vẽ vùng"
45                 }
46             },
47             "continue": {
48                 "key": "A",
49                 "title": "Vẽ tiếp",
50                 "description": "Vẽ tiếp đường kẻ này.",
51                 "not_eligible": "Không thể vẽ tiếp đường kẻ nào từ chỗ này.",
52                 "multiple": "Có thể vẽ tiếp hơn một đường kẻ từ chỗ này. Hãy nhấn giữ phím Shift trong khi nhấn chuột vào đường kẻ mà bạn muốn vẽ tiếp.",
53                 "annotation": {
54                     "line": "vẽ tiếp đường kẻ",
55                     "area": "vẽ tiếp vùng"
56                 }
57             },
58             "cancel_draw": {
59                 "annotation": "hủy vẽ đối tượng"
60             },
61             "change_role": {
62                 "annotation": "thay đổi vai trò của thành viên quan hệ"
63             },
64             "change_tags": {
65                 "annotation": "thay đổi thẻ"
66             },
67             "circularize": {
68                 "title": "Làm Tròn",
69                 "description": {
70                     "line": "Làm tròn đường kẻ này.",
71                     "area": "Làm tròn vùng này."
72                 },
73                 "key": "O",
74                 "annotation": {
75                     "line": "làm tròn một đường kẻ",
76                     "area": "làm tròn một vùng"
77                 },
78                 "not_closed": "Không thể làm tròn một đối tượng không phải là đa giác kín.",
79                 "too_large": "Không thể làm tròn đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ.",
80                 "connected_to_hidden": "Không thể làm tròn đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn."
81             },
82             "orthogonalize": {
83                 "title": "Làm Vuông góc",
84                 "description": {
85                     "line": "Làm vuông góc đường kẻ này.",
86                     "area": "Làm vuông góc vùng này."
87                 },
88                 "key": "L",
89                 "annotation": {
90                     "line": "làm vuông góc một đường kẻ",
91                     "area": "làm vuông góc một vùng"
92                 },
93                 "not_squarish": "Không thể làm vuông một đối tượng không phải vuông vuông.",
94                 "too_large": "Không thể làm vuông đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ.",
95                 "connected_to_hidden": "Không thể làm vuông đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn."
96             },
97             "straighten": {
98                 "title": "Làm thẳng",
99                 "description": "Làm thẳng đường kẻ này.",
100                 "key": "L",
101                 "annotation": "làm thẳng một đường kẻ",
102                 "too_bendy": "Không thể làm thẳng đường kẻ này vì nó ngoằn ngoèo quá mức.",
103                 "connected_to_hidden": "Không thể làm thẳng đường kẻ này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn."
104             },
105             "delete": {
106                 "title": "Xóa",
107                 "description": {
108                     "single": "Xóa đối tượng này vĩnh viễn.",
109                     "multiple": "Xóa các đối tượng này vĩnh viễn."
110                 },
111                 "annotation": {
112                     "point": "xóa địa điểm",
113                     "vertex": "xóa nốt khỏi lối",
114                     "line": "xóa đường kẻ",
115                     "area": "xóa vùng",
116                     "relation": "xóa quan hệ",
117                     "multiple": "xóa {n} đối tượng"
118                 },
119                 "too_large": {
120                     "single": "Không thể xóa đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ.",
121                     "multiple": "Không thể xóa các đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ."
122                 },
123                 "incomplete_relation": {
124                     "single": "Không thể xóa đối tượng này vì nó chưa được tải về hoàn toàn.",
125                     "multiple": "Không thể xóa các đối tượng này vì chúng chưa được tải về hoàn toàn."
126                 },
127                 "part_of_relation": {
128                     "single": "Không thể xóa đối tượng này vì nó trực thuộc một quan hệ lớn hơn. Bạn phải gỡ nó khỏi quan hệ trước tiên.",
129                     "multiple": "Không thể xóa các đối tượng này vì chúng trực thuộc các quan hệ lớn hơn. Bạn phải gỡ chúng khỏi các quan hệ trước tiên."
130                 },
131                 "connected_to_hidden": {
132                     "single": "Không thể xóa đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn.",
133                     "multiple": "Không thể xóa các đối tượng này vì một số nối liền với đối tượng ẩn."
134                 }
135             },
136             "add_member": {
137                 "annotation": "thêm thành viên vào quan hệ"
138             },
139             "delete_member": {
140                 "annotation": "gỡ thành viên khỏi quan hệ"
141             },
142             "connect": {
143                 "annotation": {
144                     "point": "nối liền lối với địa điểm",
145                     "vertex": "nối liền đường kẻ với đường khác",
146                     "line": "nối liền lối với đường kẻ",
147                     "area": "nối liền đường kẻ với vùng"
148                 }
149             },
150             "disconnect": {
151                 "title": "Tháo gỡ",
152                 "description": "Gỡ các lối này khỏi nhau.",
153                 "key": "T",
154                 "annotation": "tháo gỡ đường kẻ và vùng",
155                 "not_connected": "Không có đủ đường kẻ hoặc vùng ở đây để tháo gỡ.",
156                 "connected_to_hidden": "Không thể tháo gỡ đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn.",
157                 "relation": "Không thể tháo gỡ đối tượng này vì nó nối liền các thành viên của một quan hệ."
158             },
159             "merge": {
160                 "title": "Gộp",
161                 "description": "Gộp các đối tượng này.",
162                 "key": "G",
163                 "annotation": "gộp {n} đối tượng",
164                 "not_eligible": "Không thể gộp các đối tượng này.",
165                 "not_adjacent": "Không thể gộp các đối tượng này vì chúng không nối liền với nhau.",
166                 "restriction": "Không thể gộp các đối tượng này vì ít nhất một trong những đối tượng trực thuộc quan hệ “{relation}”.",
167                 "incomplete_relation": "Không thể gộp vì một trong số đối tượng này chưa được tải về hoàn toàn.",
168                 "conflicting_tags": "Không thể gộp các đối tượng này vì một số thẻ có giá trị xung đột."
169             },
170             "move": {
171                 "title": "Di chuyển",
172                 "description": {
173                     "single": "Di chuyển đối tượng này sang chỗ khác.",
174                     "multiple": "Di chuyển các đối tượng này sang chỗ khác."
175                 },
176                 "key": "D",
177                 "annotation": {
178                     "point": "di chuyển địa điểm",
179                     "vertex": "di chuyển nốt trong lối",
180                     "line": "di chuyển đường kẻ",
181                     "area": "di chuyển vùng",
182                     "multiple": "di chuyển hơn một đối tượng"
183                 },
184                 "incomplete_relation": {
185                     "single": "Không thể di chuyển đối tượng này vì nó chưa được tải về hoàn toàn.",
186                     "multiple": "Không thể di chuyển các đối tượng này vì chúng chưa được tải về hoàn toàn."
187                 },
188                 "too_large": {
189                     "single": "Không thể di chuyển đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ.",
190                     "multiple": "Không thể di chuyển các đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ."
191                 },
192                 "connected_to_hidden": {
193                     "single": "Không thể di chuyển đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn.",
194                     "multiple": "Không thể di chuyển các đối tượng này vì một số nối liền với đối tượng ẩn."
195                 }
196             },
197             "reflect": {
198                 "title": {
199                     "long": "Phản chiếu qua Trục Dài",
200                     "short": "Phản chiếu qua Trục Ngắn"
201                 },
202                 "description": {
203                     "long": {
204                         "single": "Phản chiếu đối tượng này qua trục dài.",
205                         "multiple": "Phản chiếu các đối tượng này qua trục dài."
206                     },
207                     "short": {
208                         "single": "Phản chiếu đối tượng này qua trục ngắn.",
209                         "multiple": "Phản chiếu các đối tượng này qua trục ngắn."
210                     }
211                 },
212                 "key": {
213                     "long": "P",
214                     "short": "N"
215                 },
216                 "annotation": {
217                     "long": {
218                         "single": "phản chiếu đối tượng qua trục dài",
219                         "multiple": "phản chiếu hơn một đối tượng qua trục dài"
220                     },
221                     "short": {
222                         "single": "phản chiếu đối tượng qua trục ngắn",
223                         "multiple": "phản chiếu hơn một đối tượng qua trục ngắn"
224                     }
225                 },
226                 "incomplete_relation": {
227                     "single": "Không thể phản chiếu đối tượng này vì nó chưa được tải về hoàn toàn.",
228                     "multiple": "Không thể phản chiếu các đối tượng này vì chúng chưa được tải về hoàn toàn."
229                 },
230                 "too_large": {
231                     "single": "Không thể phản chiếu đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ.",
232                     "multiple": "Không thể phản chiếu các đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ."
233                 },
234                 "connected_to_hidden": {
235                     "single": "Không thể phản chiếu đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn.",
236                     "multiple": "Không thể phản chiếu các đối tượng này vì một số nối liền với đối tượng ẩn."
237                 }
238             },
239             "rotate": {
240                 "title": "Xoay",
241                 "description": {
242                     "single": "Xoay đối tượng này quanh điểm trung tâm.",
243                     "multiple": "Xoay các đối tượng này quanh điểm trung tâm."
244                 },
245                 "key": "X",
246                 "annotation": {
247                     "line": "xoay đường kẻ",
248                     "area": "xoay vùng",
249                     "multiple": "xoay hơn một đối tượng"
250                 },
251                 "incomplete_relation": {
252                     "single": "Không thể xoay đối tượng này vì nó chưa được tải về hoàn toàn.",
253                     "multiple": "Không thể xoay các đối tượng này vì chúng chưa được tải về hoàn toàn."
254                 },
255                 "too_large": {
256                     "single": "Không thể xoay đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ.",
257                     "multiple": "Không thể xoay các đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ."
258                 },
259                 "connected_to_hidden": {
260                     "single": "Không thể xoay đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn.",
261                     "multiple": "Không thể xoay các đối tượng này vì một số nối liền với đối tượng ẩn."
262                 }
263             },
264             "reverse": {
265                 "title": "Đảo ngược",
266                 "description": "Đảo ngược chiều đường kẻ này.",
267                 "key": "V",
268                 "annotation": "đảo ngược đường kẻ"
269             },
270             "split": {
271                 "title": "Chia cắt",
272                 "description": {
273                     "line": "Cắt đôi đường kẻ này tại nốt này.",
274                     "area": "Cắt đôi đường biên của vùng này.",
275                     "multiple": "Cắt đôi các đường kẻ và đường viền tại nốt này."
276                 },
277                 "key": "C",
278                 "annotation": {
279                     "line": "cắt đôi một đường kẻ",
280                     "area": "cắt đôi một đường biên của vùng",
281                     "multiple": "cắt đôi {n} đường kẻ và đường biên"
282                 },
283                 "not_eligible": "Không thể cắt đôi đường kẻ vào đầu hoặc cuối đường.",
284                 "multiple_ways": "Có quá nhiều đường kẻ tại đây để cắt đôi.",
285                 "connected_to_hidden": "Không thể chia cắt đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn."
286             },
287             "restriction": {
288                 "annotation": {
289                     "create": "thêm hạn chế rẽ",
290                     "delete": "bỏ hạn chế rẽ"
291                 }
292             }
293         },
294         "restriction": {
295             "controls": {
296                 "distance": "Tầm xa",
297                 "distance_up_to": "Cho tới {distance}",
298                 "via": "Theo",
299                 "via_node_only": "Chỉ nốt",
300                 "via_up_to_one": "Cho tới 1 lối",
301                 "via_up_to_two": "Cho tới 2 lối"
302             },
303             "help": {
304                 "indirect": "(gián tiếp)",
305                 "turn": {
306                     "no_left_turn": "CẤM Rẽ Trái {indirect}",
307                     "no_right_turn": "CẤM Rẽ Phải {indirect}",
308                     "no_u_turn": "CẤM Quay ngược {indirect}",
309                     "no_straight_on": "CẤM Chạy thẳng {indirect}",
310                     "only_left_turn": "CHỈ Rẽ Trái {indirect}",
311                     "only_right_turn": "CHỈ Rẽ Phải {indirect}",
312                     "only_u_turn": "CHỈ Quay ngược {indirect}",
313                     "only_straight_on": "CHỈ Chạy thẳng {indirect}",
314                     "allowed_left_turn": "Cho phép Rẽ Trái {indirect}",
315                     "allowed_right_turn": "Cho phép Rẽ Phải {indirect}",
316                     "allowed_u_turn": "Cho phép Quay ngược {indirect}",
317                     "allowed_straight_on": "Cho phép Chạy thẳng {indirect}"
318                 },
319                 "from": "TỪ",
320                 "via": "THEO",
321                 "to": "ĐẾN",
322                 "from_name": "{from} {fromName}",
323                 "from_name_to_name": "{from} {fromName} {to} {toName}",
324                 "via_names": "{via} {viaNames}",
325                 "select_from": "Nhấn chuột để chọn khúc đường {from}",
326                 "select_from_name": "Nhấn chuột để chọn {from} {fromName}",
327                 "toggle": "Nhấn chuột cho “{turn}”"
328             }
329         },
330         "undo": {
331             "tooltip": "Hoàn tác việc {action}.",
332             "nothing": "Không có gì để hoàn tác."
333         },
334         "redo": {
335             "tooltip": "Làm lại việc {action}.",
336             "nothing": "Không có gì để làm lại."
337         },
338         "tooltip_keyhint": "Phím tắt:",
339         "browser_notice": "Chường trình vẽ bản đồ này chạy tốt trong Firefox, Chrome, Safari, Opera, và Internet Explorer 11 trở lên. Xin vui lòng nâng cấp trình duyệt của bạn hoặc dùng Potlach 2 để biên tập bản đồ.",
340         "translate": {
341             "translate": "Biên dịch",
342             "localized_translation_label": "Tên đa ngôn ngữ",
343             "localized_translation_language": "Chọn ngôn ngữ",
344             "localized_translation_name": "Tên"
345         },
346         "zoom_in_edit": "Phong to để sửa đổi",
347         "login": "đăng nhập",
348         "logout": "đăng xuất",
349         "loading_auth": "Đang kết nối với OpenStreetMap…",
350         "report_a_bug": "Báo cáo lỗi",
351         "help_translate": "Hợp tác biên dịch",
352         "feature_info": {
353             "hidden_warning": "{count} đối tượng ẩn",
354             "hidden_details": "Các đối tượng này đang ẩn: {details}"
355         },
356         "status": {
357             "error": "Không thể kết nối đến API.",
358             "offline": "API đang ngoại tuyến. Xin vui lòng thử lại sau.",
359             "readonly": "API đang ở chế độ chỉ-đọc. Bạn cần phải đợi để lưu các thay đổi.",
360             "rateLimit": "API hạn chế các kết nối vô danh. Hãy đăng nhập để khắc phục hạn chế này."
361         },
362         "commit": {
363             "title": "Đăng lên OpenStreetMap",
364             "upload_explanation": "Các thay đổi bạn đăng lên sẽ xuất hiện trên tất cả các bản đồ sử dụng dữ liệu OpenStreetMap.",
365             "upload_explanation_with_user": "Các thay đổi bạn đăng lên dưới tên {user} sẽ xuất hiện trên tất cả các bản đồ sử dụng dữ liệu OpenStreetMap.",
366             "request_review": "Tôi muốn ai đó xem lại những thay đổi này.",
367             "save": "Đăng lên",
368             "cancel": "Hủy bỏ",
369             "changes": "{count} Thay đổi",
370             "download_changes": "Tải về tập tin osmChange",
371             "warnings": "Cảnh báo",
372             "modified": "Đã Thay đổi",
373             "deleted": "Đã Xóa",
374             "created": "Đã Tạo",
375             "about_changeset_comments": "Nên tóm lược sửa đổi như thế nào?",
376             "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments?setlang=vi",
377             "google_warning": "Bạn đã đề cập đến Google trong lời tóm lược này. Chú ý cấm sao chép từ Google Maps.",
378             "google_warning_link": "https://www.openstreetmap.org/copyright/vi"
379         },
380         "contributors": {
381             "list": "Đóng góp bởi {users}",
382             "truncated_list": "Đóng góp bởi {users} và {count} người khác"
383         },
384         "info_panels": {
385             "key": "I",
386             "background": {
387                 "key": "B",
388                 "title": "Hình nền",
389                 "zoom": "Mức thu phóng",
390                 "vintage": "Lúc chụp",
391                 "source": "Nguồn",
392                 "description": "Miêu tả",
393                 "resolution": "Độ phân giải",
394                 "accuracy": "Độ chính xác",
395                 "unknown": "Không rõ",
396                 "show_tiles": "Hiện các Mảnh",
397                 "hide_tiles": "Ẩn các Mảnh",
398                 "show_vintage": "Hiện Lúc Chụp",
399                 "hide_vintage": "Ẩn Lúc Chụp"
400             },
401             "history": {
402                 "key": "L",
403                 "title": "Lịch sử",
404                 "selected": "{n} được chọn",
405                 "version": "Phiên bản",
406                 "last_edit": "Sửa đổi Cuối cùng",
407                 "edited_by": "Người Sửa đổi",
408                 "changeset": "Bộ thay đổi",
409                 "unknown": "Không rõ",
410                 "link_text": "Lịch sử tại openstreetmap.org"
411             },
412             "location": {
413                 "key": "V",
414                 "title": "Vị trí",
415                 "unknown_location": "Vị trí Không rõ"
416             },
417             "measurement": {
418                 "key": "M",
419                 "title": "Đo lường",
420                 "selected": "{n} được chọn",
421                 "geometry": "Hình",
422                 "closed_line": "đường kẻ đóng",
423                 "closed_area": "vùng đóng",
424                 "center": "Tâm",
425                 "perimeter": "Chu vi",
426                 "length": "Chiều dài",
427                 "area": "Diện tích",
428                 "centroid": "Trọng tâm",
429                 "location": "Vị trí",
430                 "metric": "Hệ mét",
431                 "imperial": "Hệ Anh",
432                 "node_count": "Số nốt"
433             }
434         },
435         "geometry": {
436             "point": "điểm",
437             "vertex": "đỉnh",
438             "line": "đường kẻ",
439             "area": "vùng",
440             "relation": "quan hệ"
441         },
442         "geocoder": {
443             "search": "Tìm kiếm trên toàn thế giới…",
444             "no_results_visible": "Không tìm thấy kết quả trong khu vực đang xem",
445             "no_results_worldwide": "Không tìm thấy kết quả"
446         },
447         "geolocate": {
448             "title": "Nhảy tới Vị trí của Tôi",
449             "locating": "Đang tải, vui lòng chờ đợi…"
450         },
451         "inspector": {
452             "no_documentation_combination": "Không có tài liệu về tổ hợp thẻ này",
453             "no_documentation_key": "Không có tài liệu về chìa khóa này",
454             "documentation_redirect": "Tài liệu này đã được di chuyển đến trang mới.",
455             "show_more": "Xem thêm",
456             "view_on_osm": "Xem tại openstreetmap.org",
457             "all_fields": "Các thuộc tính thường gặp",
458             "all_tags": "Tất cả các thẻ",
459             "all_members": "Tất cả các thành viên",
460             "all_relations": "Tất cả các quan hệ",
461             "new_relation": "Quan hệ mới…",
462             "role": "Vai trò",
463             "choose": "Chọn thể loại đối tượng",
464             "results": "{n} kết quả cho {search}",
465             "reference": "Tra cứu OpenStreetMap Wiki",
466             "back_tooltip": "Thay đổi đối tượng",
467             "remove": "Xóa",
468             "search": "Tìm kiếm",
469             "multiselect": "Các đối tượng được chọn",
470             "unknown": "Không rõ",
471             "incomplete": "<chưa tải về>",
472             "feature_list": "Tìm kiếm đối tượng",
473             "edit": "Sửa đối tượng",
474             "check": {
475                 "yes": "Có",
476                 "no": "Không",
477                 "reverser": "Thay đổi Chiều hướng"
478             },
479             "radio": {
480                 "structure": {
481                     "type": "Kiểu",
482                     "default": "Bình thường",
483                     "layer": "Lớp"
484                 }
485             },
486             "add": "Thêm",
487             "none": "Không có",
488             "node": "Nốt",
489             "way": "Lối",
490             "relation": "Quan hệ",
491             "location": "Vị trí",
492             "add_fields": "Thêm thuộc tính:"
493         },
494         "background": {
495             "title": "Hình nền",
496             "description": "Tùy chọn Hình nền",
497             "key": "B",
498             "backgrounds": "Hình nền",
499             "none": "Không có",
500             "best_imagery": "Nguồn hình ảnh hữu ích nhất đối với nơi này",
501             "switch": "Quay về hình nền này",
502             "custom": "Tùy biến",
503             "custom_button": "Sửa hình nền tùy biến",
504             "custom_prompt": "Nhập định dạng URL của các mảnh bản đồ. Bạn có thể sử dụng các dấu hiệu:\n   - {zoom} hoặc {z}, {x}, {y} cho định dạng mảnh Z/X/Y\n   - {-y} hoặc {ty} cho tọa độ Y kiểu TMS phản chiếu\n   - {u} cho định dạng quadtile\n   - {switch:a,b,c} để luân phiên các máy chủ DNS\n\nVí dụ:\n{example}",
505             "overlays": "Lớp phủ",
506             "imagery_source_faq": "Chi tiết Hình ảnh / Báo cáo Vấn đề",
507             "reset": "đặt lại",
508             "display_options": "Tùy chọn Hiển thị",
509             "brightness": "Độ sáng",
510             "contrast": "Độ tương phản",
511             "saturation": "Độ bão hòa",
512             "sharpness": "Độ nét",
513             "minimap": {
514                 "description": "Hiện Bản đồ Nhỏ",
515                 "tooltip": "Mở một bản đồ thu nhỏ định vị trí đang được sửa đổi.",
516                 "key": "/"
517             },
518             "fix_misalignment": "Chỉnh độ lệch hình ảnh",
519             "offset": "Kéo thả chuột ở vùng màu xám bên dưới để chỉnh độ lệch hình ảnh, hoặc nhập độ lệch được đo bằng mét."
520         },
521         "map_data": {
522             "title": "Dữ liệu Bản đồ",
523             "description": "Dữ liệu Bản đồ",
524             "key": "F",
525             "data_layers": "Các Lớp Dữ liệu",
526             "layers": {
527                 "osm": {
528                     "tooltip": "Dữ liệu từ OpenStreetMap",
529                     "title": "Dữ liệu OpenStreetMap"
530                 }
531             },
532             "fill_area": "Cách Tô màu các Vùng",
533             "map_features": "Các Thể loại Đối tượng",
534             "autohidden": "Các đối tượng này đã được ẩn tự động để tránh hiển thị quá nhiều đối tượng một lúc. Bạn có thể phóng to để sửa đổi chúng.",
535             "osmhidden": "Các đối tượng này được ẩn tự động vì lớp OpenStreetMap đang ẩn."
536         },
537         "feature": {
538             "points": {
539                 "description": "Địa điểm",
540                 "tooltip": "Địa điểm Quan tâm"
541             },
542             "traffic_roads": {
543                 "description": "Đường Giao thông",
544                 "tooltip": "Đường Cao tốc, Đường sá, v.v."
545             },
546             "service_roads": {
547                 "description": "Ngõ ngách",
548                 "tooltip": "Ngách, Lối trong Bãi đậu xe, Đường mòn, v.v."
549             },
550             "paths": {
551                 "description": "Đường mòn",
552                 "tooltip": "Lề đường, Đường Dạo, Đường Xe đạp, v.v."
553             },
554             "buildings": {
555                 "description": "Tòa nhà",
556                 "tooltip": "Tòa nhà, Nhà trú, Ga ra, v.v."
557             },
558             "landuse": {
559                 "description": "Phân vùng Sử dụng Đất",
560                 "tooltip": "Rừng Trồng cây, Nông nghiệp, Công viên, Dân cư, Thương mại, v.v."
561             },
562             "boundaries": {
563                 "description": "Biên giới",
564                 "tooltip": "Biên giới Hành chính"
565             },
566             "water": {
567                 "description": "Nước",
568                 "tooltip": "Sông, Hồ, Ao, Lưu vực, v.v."
569             },
570             "rail": {
571                 "description": "Đường sắt",
572                 "tooltip": "Đường sắt"
573             },
574             "power": {
575                 "description": "Điện năng",
576                 "tooltip": "Đường Dây điện, Nhà máy Điện, Trạm Điện Phụ, v.v."
577             },
578             "past_future": {
579                 "description": "Quá khứ & Tương lai",
580                 "tooltip": "Đề nghị, Đang Xây, Bỏ hoang, Phá hủy, v.v."
581             },
582             "others": {
583                 "description": "Khác",
584                 "tooltip": "Những Gì Khác"
585             }
586         },
587         "area_fill": {
588             "wireframe": {
589                 "description": "Không Tô (Khung lưới)",
590                 "tooltip": "Chế độ khung lưới cho phép thấy rõ hình ảnh nền.",
591                 "key": "K"
592             },
593             "partial": {
594                 "description": "Tô Mép",
595                 "tooltip": "Các vùng chỉ được tô màu vào mép (được khuyến khích cho những người mới bắt đầu vẽ bản đồ)."
596             },
597             "full": {
598                 "description": "Tô Hẳn",
599                 "tooltip": "Các vùng được tô màu hoàn toàn."
600             }
601         },
602         "restore": {
603             "heading": "Bạn có thay đổi chưa lưu",
604             "description": "Bạn có thay đổi chưa lưu từ một phiên làm việc trước đây. Bạn có muốn khôi phục các thay đổi này không?",
605             "restore": "Phục hồi các thay đổi của tôi",
606             "reset": "Vứt bỏ các thay đổi của tôi"
607         },
608         "save": {
609             "title": "Lưu",
610             "help": "Hãy xem lại các thay đổi của bạn và đăng các thay đổi lên OpenStreetMap để cho mọi người xem.",
611             "no_changes": "Không có thay đổi nào để lưu.",
612             "error": "Đã xuất hiện lỗi khi lưu",
613             "status_code": "Máy chủ phản hồi với mã lỗi {code}",
614             "unknown_error_details": "Xin vui lòng chắc chắn rằng bạn được kết nối với Internet.",
615             "uploading": "Đang đăng các thay đổi lên OpenStreetMap…",
616             "conflict_progress": "Đang kiểm tra mâu thuẫn: {num} trên {total}",
617             "unsaved_changes": "Bạn có Thay đổi Chưa lưu",
618             "conflict": {
619                 "header": "Giải quyết sửa đổi mâu thuẫn",
620                 "count": "Mâu thuẫn {num} trong {total}",
621                 "previous": "◄ Trước",
622                 "next": "Sau ►",
623                 "keep_local": "Giữ của tôi",
624                 "keep_remote": "Lấy của họ",
625                 "restore": "Khôi phục",
626                 "delete": "Không Khôi phục",
627                 "download_changes": "Hoặc tải về tập tin osmChange",
628                 "done": "Đã hoàn tất giải quyết các mâu thuẫn!",
629                 "help": "Một người khác đã thay đổi cùng một số đối tượng với bạn trên bản đồ.\nNhấn chuột vào mỗi mục bên dưới để xem chi tiết về sự mâu thuẫn và quyết định giữ thay đổi của bạn hoặc của người kia.\n"
630             }
631         },
632         "merge_remote_changes": {
633             "conflict": {
634                 "deleted": "{user} đã xóa đối tượng này.",
635                 "location": "Bạn và {user} đều đã di chuyển đối tượng này.",
636                 "nodelist": "Bạn và {user} đều đã thay đổi các nốt của đối tượng này.",
637                 "memberlist": "Bạn và {user} đều đã thay đổi các thành viên của quan hệ này.",
638                 "tags": "Bạn đã đổi thẻ <b>{tag}</b> thành “{local}” trong khi {user} đã đổi nó thành “{remote}”."
639             }
640         },
641         "success": {
642             "edited_osm": "Bạn đã sửa đổi OSM!",
643             "just_edited": "Bạn vừa sửa đổi OpenStreetMap!",
644             "view_on_osm": "Xem tại OSM",
645             "facebook": "Chia sẻ trên Facebook",
646             "twitter": "Chia sẻ trên Twitter",
647             "google": "Chia sẻ trên Google+",
648             "help_html": "Các thay đổi của bạn sẽ xuất hiện trên lớp “Chuẩn” trong vòng vài phút. Một số lớp và tính năng khác có thể được cập nhật chậm hơn.",
649             "help_link_text": "Chi tiết",
650             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?setlang=vi#T.C3.B4i_v.E1.BB.ABa_thay_.C4.91.E1.BB.95i_b.E1.BA.A3n_.C4.91.E1.BB.93._L.C3.A0m_sao_xem_.C4.91.C6.B0.E1.BB.A3c_c.C3.A1c_thay_.C4.91.E1.BB.95i_c.E1.BB.A7a_t.C3.B4i.3F"
651         },
652         "confirm": {
653             "okay": "OK",
654             "cancel": "Hủy bỏ"
655         },
656         "splash": {
657             "welcome": "Chào mừng bạn đến với iD, chương trình vẽ bản đồ OpenStreetMap",
658             "text": "iD là một công cụ hiệu quả và dễ sử dụng để đóng góp vào bản đồ mở lớn nhất trên thế giới. Đây là phiên bản {version}. Xem thêm thông tin tại {website} và báo cáo lỗi trên {github}.",
659             "walkthrough": "Mở trình hướng dẫn",
660             "start": "Tiến hành sửa đổi"
661         },
662         "source_switch": {
663             "live": "thật",
664             "lose_changes": "Bạn có các thay đổi chưa lưu. Các thay đổi này sẽ bị mất khi bạn đổi máy chủ bản đồ. Bạn có chắc chắn muốn đổi máy chủ?",
665             "dev": "thử"
666         },
667         "version": {
668             "whats_new": "Có gì mới trong iD {version}"
669         },
670         "tag_reference": {
671             "description": "Mô tả",
672             "on_wiki": "{tag} tại wiki.osm.org",
673             "used_with": "được sử dụng với {type}"
674         },
675         "validations": {
676             "disconnected_highway": "Đường không nối liền",
677             "disconnected_highway_tooltip": "Đường phải nối liền với đường khác hoặc lối ra vào tòa nhà.",
678             "old_multipolygon": "Thẻ được gắn vào lối bên ngoài của tổ hợp đa giác",
679             "old_multipolygon_tooltip": "Kiểu tổ hợp đa giác này đã bị phản đối. Xin vui lòng gắn các thẻ vào chính tổ hợp đa giác thay vì lối bên ngoài.",
680             "untagged_point": "Địa điểm không có thẻ",
681             "untagged_point_tooltip": "Chọn loại điểm.",
682             "untagged_line": "Đường kẻ không có thẻ",
683             "untagged_line_tooltip": "Chọn loại đường kẻ.",
684             "untagged_area": "Vùng không có thẻ",
685             "untagged_area_tooltip": "Chọn loại vùng.",
686             "untagged_relation": "Quan hệ không có thẻ",
687             "untagged_relation_tooltip": "Chọn loại quan hệ.",
688             "many_deletions": "Bạn có chắc chắn muốn xóa {n} đối tượng, tính cả {p} nốt, {l} đường kẻ, {a} vùng, và {r} quan hệ? Các đối tượng này sẽ bị xóa khỏi bản đồ công cộng tại openstreetmap.org.",
689             "tag_suggests_area": "Thẻ {tag} có lẽ dành cho vùng nhưng được gắn vào đường kẻ",
690             "deprecated_tags": "Không khuyến khích sử dụng các thẻ: {tags}"
691         },
692         "zoom": {
693             "in": "Phóng to",
694             "out": "Thu nhỏ"
695         },
696         "cannot_zoom": "Không thể thu nhỏ hơn trong chế độ hiện tại.",
697         "full_screen": "Bật/tắt Chế độ Toàn màn hình",
698         "gpx": {
699             "local_layer": "Tập tin địa phương",
700             "drag_drop": "Kéo thả một tập tin .gpx, .geojson, hoặc .kml vào trang hoặc bấm nút bên phải để duyệt",
701             "zoom": "Phóng vừa lớp",
702             "browse": "Duyệt tập tin"
703         },
704         "mapillary_images": {
705             "tooltip": "Hình ảnh cấp phố do Mapillary cung cấp",
706             "title": "Lớp phủ Hình ảnh (Mapillary)"
707         },
708         "mapillary_signs": {
709             "tooltip": "Bảng giao thông do Mapillary cung cấp (phải bật Lớp phủ Hình ảnh)",
710             "title": "Lớp phủ Bảng Giao thông (Mapillary)"
711         },
712         "mapillary": {
713             "view_on_mapillary": "Xem hình này trên Mapillary"
714         },
715         "openstreetcam_images": {
716             "tooltip": "Hình ảnh cấp phố do OpenStreetCam cung cấp",
717             "title": "Lớp phủ Hình ảnh (OpenStreetCam)"
718         },
719         "openstreetcam": {
720             "view_on_openstreetcam": "Xem hình này trên OpenStreetCam"
721         },
722         "help": {
723             "title": "Trợ giúp",
724             "key": "H",
725             "help": {
726                 "title": "Trợ giúp",
727                 "welcome": "Đây là iD, chương trình vẽ bản đồ [OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/). Dùng chương trình này, bạn có thể bổ sung vào OpenStreetMap ngay trực tiếp từ trình duyệt của bạn.",
728                 "open_data_h": "Dữ liệu Mở",
729                 "open_data": "Các sửa đổi của bạn trên bản đồ này sẽ xuất hiện cho mọi người dùng OpenStreetMap. Bạn có thể vẽ những gì mình nhớ lại, nhìn thấy trực tiếp ngoài đường, hoặc nhìn thấy trong hình chụp từ không trung hay hình ảnh cấp phố. Chú ý [cấm sao chép](https://www.openstreetmap.org/copyright) từ các nguồn thương mại, chẳng hạn như Google Maps.",
730                 "before_start_h": "Trước khi bắt đầu",
731                 "before_start": "Bạn nên quen với OpenStreetMap và chương trình này trước khi bắt đầu sửa đổi bản đồ. iD có chế độ hướng dẫn những căn bản sửa đổi OpenStreetMap. Nhấn chuột vào “Mở trình hướng dẫn” trong cửa sổ này để bắt đầu tìm hiểu thêm – điều này chỉ mất vào khoảng 15 phút.",
732                 "open_source_h": "Mã nguồn mở",
733                 "open_source": "Chương trình iD nhờ dự án mã nguồn mở cộng tác xây dựng. Bạn đang sử dụng phiên bản {version}. Mã nguồn có sẵn [tại GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).",
734                 "open_source_help": "Mời bạn góp sức [biên dịch](https://github.com/openstreetmap/iD/blob/master/CONTRIBUTING.md#translating) hoặc [báo cáo lỗi](https://github.com/openstreetmap/iD/issues)."
735             },
736             "overview": {
737                 "title": "Giới thiệu",
738                 "navigation_h": "Điều hướng",
739                 "navigation_drag": "Để đi tới đi lui, kéo thả và cuộn bản đồ dùng {leftclick} nút chuột trái, hoặc bấm các phím mũi tên `↓`, `↑`, `←`, `→` trên bàn phím.",
740                 "navigation_zoom": "Cuộn để thu phóng bản đồ. Chuột thường có bánh xe ở giữa để cuộn lên xuống. Tùy bàn di chuột, bạn có thể phải vuốt hai ngón tay lên xuống hoặc vuốt cạnh bên phải. Thay thế, bạn có thể bấm các nút {plus} và {minus} hoặc các phím `+` và `-`.",
741                 "features_h": "Các Thể loại Đối tượng",
742                 "features": "Từ *đối tượng* chỉ những gì xuất hiện trên bản đồ, chẳng hạn con đường, tòa nhà, và địa điểm. Bạn có thể vẽ tất cả những vật tĩnh và cụ thể là một đối tượng trong OpenStreetMap. Mỗi đối tượng thực tế ứng với một *địa điểm*, *đường kẻ*, hoặc *vùng* trên bản đồ.",
743                 "nodes_ways": "Trong OpenStreetMap, các địa điểm đôi khi được gọi *nốt* (node), và các đường kẻ và vùng đôi khi được gọi *lối* (way)."
744             },
745             "editing": {
746                 "title": "Sửa & Lưu",
747                 "select_h": "Lựa chọn",
748                 "select_left_click": "{leftclick} Nhấn chuột trái vào một đối tượng để chọn nó. Đối tượng sẽ chớp chớp, và thanh bên sẽ có các chi tiết về đối tượng như tên và địa chỉ.",
749                 "select_right_click": "{rightclick} Nhấn chuột phải vào một đối tượng để mở trình đơn có các tác vụ ảnh hưởng đến đối tượng như xoay, di chuyển, và xóa.",
750                 "multiselect_h": "Chọn nhiều",
751                 "multiselect_shift_click": "Nhấn giữ phím `{shift}` và {leftclick} nhấn chuột trái để chọn nhiều đối tượng. Như vầy dễ di chuyển hoặc xóa nhiều đối tượng cùng lúc.",
752                 "multiselect_lasso": "Để chọn nhiều đối tượng nằm gần nhau, bạn cũng có thể nhấn giữ phím `{shift}` và kéo {leftclick} nút chuột trái để bôi đen một vùng chung quanh các đối tượng. Tất cả các nốt ở trong vùng này sẽ được chọn.",
753                 "undo_redo_h": "Hoàn tác & Làm lại",
754                 "undo_redo": "Các sửa đổi của bạn được lưu trữ tạm thời trên máy của bạn cho đến lúc tải nó lên máy chủ OpenStreetMap. Hoàn tác các thay đổi không muốn dùng nút {undo} **Hoàn tác**, và làm lại các thay đổi đã được hoàn tác dùng nút {redo} **Làm lại**.",
755                 "save_h": "Lưu",
756                 "save": "Bấm {save} **Lưu** để hoàn thành bộ thay đổi của bạn và tải nó lên OpenStreetMap. Hãy nhớ lưu các thay đổi thường xuyên!",
757                 "save_validation": "Trong cửa sổ lưu giữ, bạn có cơ hội xem lại các thay đổi do bạn thực hiện. iD cũng kiểm tra các thay đổi một cách sơ qua và sẽ thông báo về dữ liệu có vẻ sai.",
758                 "upload_h": "Tải lên",
759                 "upload": "Nhập [lời tóm lược sửa đổi](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments). Sau đó, bấm **Tải lên** để đăng các thay đổi vào OpenStreetMap. Các thay đổi sẽ xuất hiện ngay trên bản đồ chính để cho mọi người xem.",
760                 "backups_h": "Sao lưu Tự động",
761                 "backups": "Nếu bạn chưa xong mà cần rời đóng thẻ, hoặc nếu trình duyệt gặp sự cố, các sửa đổi của bạn vẫn được lưu trữ tạm thời trong trình duyệt. Lần sau quay về chương trình vẽ trên máy tính và trình duyệt này, bạn sẽ có cơ hội khôi phục các thay đổi chưa lưu của bạn.",
762                 "keyboard_h": "Phím tắt",
763                 "keyboard": "Bấm phím `?` để xem danh sách các phím tắt."
764             },
765             "feature_editor": {
766                 "title": "Trình kiểm tra Đối tượng",
767                 "intro": "*Trình kiểm tra đối tượng* xuất hiện bên cạnh bản đồ, bảng này cho phép xem và sửa đổi tất cả các thông tin về đối tượng được chọn.",
768                 "definitions": "Cờ ngang ở đầu thanh bên cho biết loại đối tượng. Phần giữa của biểu mẫu có các *thuộc tính* của đối tượng, chẳng hạn như tên và địa chỉ.",
769                 "type_h": "Thể loại Đối tượng",
770                 "type": "Nhấn chuột vào một thể loại để định rõ loại đối tượng. Tất cả những gì cụ thể có thể được thêm vào OpenStreetMap, nên bạn có thể chọn từ hàng ngàn thể loại.",
771                 "type_picker": "Danh sách thể loại liệt kê các thể loại thông dụng như công viên, bệnh viện, nhà hàng, đường giao thông, và tòa nhà. Tìm kiếm thể loại, kể cả những thể loại hiếm hơn, trong hộp tìm kiếm ở đầu thanh bên. Bấm nút {inspect} **Thông tin** bên cạnh một thể loại để tìm hiểu thêm về nó.",
772                 "fields_h": "Thuộc tính",
773                 "fields_all_fields": "Phần “Tất cả các thuộc tính” chứa tất cả các thuộc tính thường gặp của đối tượng. Trong OpenStreetMap, tất cả các thẻ là tùy chọn, nên có thể để trống thuộc tính nào không chắc chắn.",
774                 "fields_example": "Mỗi thể loại đối tượng có các thuộc tính riêng của nó. Thí dụ đường giao thông có thuộc tính về mặt đường và tốc độ tối đa, trong khi nhà hàng có thuộc tính về ẩm thực và giờ mở cửa.",
775                 "fields_add_field": "Mở trình đơn “Thêm thuộc tính” để bổ sung thêm thuộc tính, chẳng hạn lời miêu tả, tên bài Wikipedia, và khả năng truy cập bằng xe lăn.",
776                 "tags_h": "Thẻ",
777                 "tags_all_tags": "Mở rộng phần “Tất cả các thẻ” ở cuối trình kiểm tra để sửa đổi bất cứ *thẻ* nào của đối tượng được chọn. Thẻ là đôi *chìa khóa* và *giá trị*. Mỗi thuộc tính ứng của đối tượng với ít nhất một thẻ.",
778                 "tags_resources": "Sửa đổi thẻ của đối tượng là một tác vụ hơi nâng cao. Trước khi sửa đổi thẻ, tra cứu các tài nguyên như [OpenStreetMap Wiki](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi) hoặc [Taginfo](https://taginfo.openstreetmap.org/) để biết về các chìa khóa và giá trị thông dụng."
779             },
780             "points": {
781                 "title": "Địa điểm",
782                 "intro": "*Địa điểm* tương ứng với các nơi như cửa hàng, nhà hàng, đài tưởng niệm. Địa điểm chỉ ra một vị trí cụ thể và mô tả những gì thấy được tại vị trí đó.",
783                 "add_point_h": "Đặt Địa điểm",
784                 "add_point": "Để đặt một địa điểm, bấm nút {point} **Điểm** trên thanh công cụ bên trên bản đồ, hoặc bấm phím tắt `1`. Con trỏ sẽ trở thành chữ thập.",
785                 "add_point_finish": "Để đặt địa điểm mới trên bản đồ, đưa con trỏ lên vị trí chính xác, rồi {leftclick} nhấn chuột trái hoặc bấm phím cách.",
786                 "move_point_h": "Di chuyển Địa điểm",
787                 "move_point": "Để di chuyển một địa điểm, đưa con trỏ lên điểm, rồi nhấn giữ {leftclick} nút chuột trái và kéo điểm đến vị trí mới.",
788                 "delete_point_h": "Xóa Địa điểm",
789                 "delete_point": "Đôi khi cần xóa các đối tượng không tồn tại trên thực tế. Khi xóa đối tượng khỏi OpenStreetMap, nó được loại bỏ khỏi bản đồ công cộng, nên bạn phải chắc chắn rằng nó không còn tồn tại trước khi xóa nó khỏi bản đồ.",
790                 "delete_point_command": "Để xóa một địa điểm, {rightclick} nhấn chuột phải vào điểm để chọn nó và hiển thị trình đơn, rồi chọn mục {delete} **Xóa**."
791             },
792             "lines": {
793                 "title": "Đường kẻ",
794                 "intro": "*Đường kẻ* tương ứng với đường tâm của chẳng hạn các đường sá, đường sắt, dòng sông.",
795                 "add_line_h": "Vẽ Đường kẻ",
796                 "add_line": "Để vẽ một đường kẻ, bấm nút {point} **Đường** trên thanh công cụ bên trên bản đồ, hoặc bấm phím tắt `2`. Con trỏ sẽ trở thành chữ thập.",
797                 "add_line_draw": "Sau đó, đưa con trỏ vào đầu đường và {leftclick} nhấn chuột trái hoặc bấm phím cách để bắt đầu đặt nốt trên đường. Tiếp tục đặt nốt bằng cách nhấn chuột hoặc bấm phím cách. Trong lúc vẽ đường, bạn vẫn có thể phóng to hoặc cuộn bản đồ để bổ sung thêm chi tiết.",
798                 "add_line_finish": "Để kết thúc đường kẻ, bấm `{return}` hoặc nhấn chuột lần nữa vào nốt cuối cùng.",
799                 "modify_line_h": "Điều chỉnh Đường kẻ",
800                 "modify_line_dragnode": "Nhiều khi bạn sẽ gặp đường kẻ không chính xác, thí dụ một con đường không hợp với hình nền. Để điều chỉnh một đường kẻ, trước tiên {leftclick} nhấn chuột trái để chọn nó. Tất cả các nốt trên đường sẽ được đánh dấu với hình chấm nhỏ. Kéo các nốt đến các vị trí đúng.",
801                 "modify_line_addnode": "Để tạo nốt mới dọc đường, {leftclick}**x2** nhấn đúp vào đường hoặc kéo mũi tên nhỏ ở giữa hai nốt đã tồn tại.",
802                 "connect_line_h": "Nối liền Đường kẻ",
803                 "connect_line": "Để bảo đảm sự chính xác của bản đồ, và để cho các ứng dụng có thể chỉ đường, xin chú ý nối liền các đường ở những giao lộ trên thực tế.",
804                 "connect_line_display": "Các giao lộ được đánh dấu trên bản đồ với hình chấm màu xám. Nếu điểm đầu hoặc cuối đường chưa được nối liền với đối tượng nào, nó được đánh dấu với hình tròn màu trắng lớn hơn.",
805                 "connect_line_drag": "Để nối liền đường với một đối tượng khác, kéo một nốt của đường về phía đối tượng kia, cho đến khi nốt nhảy đến đối tượng kia, và thả nốt. Mẹo vặt: Để tránh việc nối liền nốt trong việc điều chỉnh một đường kẻ, bấm giữ phím `{alt}` trong khi kéo nốt.",
806                 "connect_line_tag": "Nếu bạn biết rằng giao lộ có đèn giao thông, chọn nốt giao lộ và chọn thể loại “Đèn giao thông” trong trình kiểm tra. Nếu có vạch qua đường, cộng thêm nốt trên đường gần giao lộ và chọn thể loại “Vạch qua đường”.",
807                 "disconnect_line_h": "Tháo gỡ Đường kẻ",
808                 "disconnect_line_command": "Để tháo gỡ một con đường khỏi một đối tượng khác, {rightclick} nhấn chuột phải nốt nối liền và chọn mục {disconnect} **Tháo gỡ** trong trình đơn.",
809                 "move_line_h": "Di chuyển Đường kẻ",
810                 "move_line_command": "Để di chuyển toàn bộ một đường kẻ, {rightclick} nhấn chuột phải vào đường kẻ và chọn mục {move} **Di chuyển** trong trình đơn. Sau đó, di chuyển con trỏ và {leftclick} nhấn chuột trái để đặt đường kẻ tại vị trí mới.",
811                 "move_line_connected": "Nếu đường kẻ đã nối liền với đối tượng khác, nó sẽ tiếp tục nối liền với chúng sau khi bạn di chuyển đường kẻ đến vị trí khác. iD có thể ngăn chặn bạn không được di chuyển đường kẻ sang một đường kẻ đã nối liền với nó.",
812                 "delete_line_h": "Xóa Đường kẻ",
813                 "delete_line": "Bạn có thể xóa một đường kẻ hoàn toàn không chính xác, thí dụ một con đường không ứng với con đường thật. Xin vui lòng cẩn thận khi xóa đối tượng: bạn có thể đang xem hình nền lỗi thời. Mặc dù một con đường hình như giả tưởng, nó có thể tồn tại trên thực tế nhưng được xây sau khi hình ảnh được chụp.",
814                 "delete_line_command": "Để xóa một đường kẻ, {rightclick} nhấn chuột phải vào đường để chọn nó và hiển thị trình đơn, rồi chọn mục {delete} **Xóa**."
815             },
816             "areas": {
817                 "title": "Vùng",
818                 "intro": "*Vùng* cho biết hình dạng của các đa giác như hồ nước, tòa nhà, và khu vực dân cư. Vẽ đường viền của vùng theo đường viền trên thực tế, thí dụ theo các tường ngoài của một tòa nhà.",
819                 "point_or_area_h": "Địa điểm hoặc Vùng?",
820                 "point_or_area": "Nhiều thể loại đối tượng có thể là địa điểm hoặc vùng. Bạn nên vẽ tòa nhà hoặc cơ ngơi là vùng nếu có thể. Đặt một địa điểm ở trong vùng tòa nhà để tượng trưng cho một kinh doanh chỉ chiếm một phần của tòa nhà.",
821                 "add_area_h": "Vẽ Vùng",
822                 "add_area_command": "Để vẽ một vùng, bấm nút {point} **Vùng** trên thanh công cụ bên trên bản đồ, hoặc bấm phím tắt `3`. Con trỏ sẽ trở thành chữ thập.",
823                 "add_area_draw": "Sau đó, đưa con trỏ vào một góc vùng và {leftclick} nhấn chuột trái hoặc bấm phím cách để bắt đầu đặt nốt tại các góc vùng kia. Tiếp tục đặt nốt bằng cách nhấn chuột hoặc bấm phím cách. Trong lúc vẽ vùng, bạn vẫn có thể phóng to hoặc cuộn bản đồ để bổ sung thêm chi tiết.",
824                 "add_area_finish": "Để kết thúc vùng, bấm `{return}` hoặc nhấn chuột lần nữa vào nốt đầu tiên hoặc cuối cùng.",
825                 "square_area_h": "Góc vuông",
826                 "square_area_command": "Nhiều vùng như tòa nhà có góc vuông. Để làm vuông các góc của một vùng, {rightclick} nhấn chuột phải vào đường viền của vùng, rồi chọn mục {orthogonalize} **Làm Vuông góc** trong trình đơn.",
827                 "modify_area_h": "Điều chỉnh Vùng",
828                 "modify_area_dragnode": "Nhiều khi bạn sẽ gặp vùng không chính xác, thí dụ một tòa nhà không hợp với hình nền. Để điều chỉnh một vùng, trước tiên {leftclick} nhấn chuột trái vào đường viền để chọn nó. Tất cả các nốt trên vùng sẽ được đánh dấu với hình chấm nhỏ. Kéo các nốt đến các vị trí đúng.",
829                 "modify_area_addnode": "Để tạo nốt mới trên đường viền của vùng, {leftclick}**x2** nhấn đúp vào đường viền hoặc kéo mũi tên nhỏ ở giữa hai nốt đã tồn tại.",
830                 "delete_area_h": "Xóa Vùng",
831                 "delete_area": "Bạn có thể xóa một vùng hoàn toàn không chính xác, thí dụ một tòa nhà không ứng với tòa nhà thật. Xin vui lòng cẩn thận khi xóa đối tượng: bạn có thể đang xem hình nền lỗi thời. Mặc dù một tòa nhà hình như giả tưởng, nó có thể tồn tại trên thực tế nhưng được xây sau khi hình ảnh được chụp.",
832                 "delete_area_command": "Để xóa một vùng, {rightclick} nhấn chuột phải vào vùng để chọn nó và hiển thị trình đơn, rồi chọn mục {delete} **Xóa**."
833             },
834             "relations": {
835                 "title": "Quan hệ",
836                 "intro": "*Quan hệ* là một kiểu đối tượng đặc biệt trong OpenStreetMap nhằm mục đích nhóm lại nhiều đối tượng khác. Các đối tượng thuộc về một quan hệ là các *thành viên* của quan hệ, và mỗi thành viên có thể có một *vai trò* trong quan hệ.",
837                 "edit_relation_h": "Sửa đổi Quan hệ",
838                 "edit_relation": "Bạn có thể mở rộng phần “Tất cả các quan hệ” ở cuối thanh bên để xem đối tượng được chọn có trực thuộc quan hệ nào hay không. Nếu có, bạn có thể nhấn chuột vào quan hệ để chọn và sửa đổi nó. Khi chọn một quan hệ, các thành viên được liệt kê trong phần “Tất cả các thành viên” ở cuối thanh bên.",
839                 "edit_relation_add": "Để xếp một đối tượng vào một quan hệ, chọn đối tượng rồi bấm nút {plus} **Thêm** trong phần “Tất cả các quan hệ” của thanh bên. Bạn có thể chọn quan hệ từ một danh sách quan hệ lân cận hoặc tạo một quan hệ mới dùng mục “Quan hệ mới…”.",
840                 "edit_relation_delete": "Để tháo gỡ đối tượng được chọn khỏi một quan hệ, bấm nút {delete} **Xóa** trong phần “Tất cả các quan hệ” hoặc “Tất cả các thành viên”. Nếu bạn gỡ tất cả các thành viên khỏi một quan hệ, quan hệ đó sẽ được xóa tự động.",
841                 "maintain_relation_h": "Bảo quản Quan hệ",
842                 "maintain_relation": "Nói chung, iD sẽ tự động quản lý các quan hệ khi bạn sửa đổi các đối tượng khác. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi thay thế các đối tượng có thể trực thuộc quan hệ. Thí dụ nếu xóa một quãng đường và thay thế nó bằng một quãng đường mới, hãy nhớ xếp quãng mới vào cùng các quan hệ (các tuyến đường, hạn chế rẽ, v.v.) như quãng ban đầu.",
843                 "relation_types_h": "Các Thể loại Quan hệ",
844                 "multipolygon_h": "Tổ hợp Đa giác",
845                 "multipolygon": "Quan hệ *tổ hợp đa giác* là nhóm một hay nhiều vùng *bên ngoài* và một hay nhiều vùng bên trong. Các vùng bên ngoài định rõ đường viền ngoài của đa giác, còn các vùng bên trong định rõ các vùng con hoặc lỗ thủng bên trong đa giác.",
846                 "multipolygon_create": "Để tạo một tổ hợp đa giác, thí dụ để vẽ tòa nhà có sân trong, vẽ vùng bên ngoài theo các tường bên ngoài, và vẽ đường kẻ hoặc vùng theo các tường chung quanh sân trong. Sau đó, bấm giữ phím `{shift}` và {leftclick} nhấn chuột trái để chọn cả hai đối tượng, {rightclick} nhấn chuột phải để mở trình đơn, và chọn mục {merge} **Hợp nhất**.",
847                 "multipolygon_merge": "Việc hợp nhất nhiều đường kẻ hoặc vùng sẽ tạo ra một quan hệ tổ hợp đa giác mới chứa tất cả các đối tượng được chọn. iD sẽ tự động chọn các vai trò `inner` (bên trong) và `outer` (bên ngoài) tùy theo đối tượng nào nằm trong đối tượng nào.",
848                 "turn_restriction_h": "Hạn chế Rẽ",
849                 "turn_restriction": "Quan hệ *hạn chế rẽ* nhóm lại các quãng đường chịu ảnh hưởng của một hạn chế rẽ, các quãng đường này nối liền tại một giao lộ. Một hạn chế rẽ có một đường `from` (**từ**), một nốt hoặc đường `via` (**qua**), và một đường `to` (**đến**).",
850                 "turn_restriction_field": "Để sửa đổi một hạn chế rẽ, chọn giao lộ giữa hai con đường trở lên. Trình kiểm tra sẽ hiển thị bản đồ nhỏ của giao lộ cho thuộc tính “Hạn chế rẽ”.",
851                 "turn_restriction_editing": "Trong bản đồ nhỏ của thuộc tính “Hạn chế rẽ”, nhấn chuột để chọn một con đường “từ” và xem các đường “đến” kia có được đi vào hay không. Nhấn chuột vào mũi tên trên các con đường để đánh dấu cho phép hoặc hạn chế. iD tự động tạo các quan hệ với các vai trò `from`, `via`, và `to` tùy theo các mũi tên.",
852                 "route_h": "Tuyến đường",
853                 "route": "Quan hệ *tuyến đường* nhóm lại một hay nhiều đường kẻ thành một tuyến đường trong mạng lưới, chẳng hạn tuyến buýt, tuyến đường sắt, hoặc tuyến đường xe hơi.",
854                 "route_add": "Để xếp một đối tượng vào một quan hệ tuyến đường, chọn đối tượng và bấm nút {plus} **Thêm** trong phần “Tất cả các quan hệ” của thanh bên. Bạn có thể chọn quan hệ từ một danh sách quan hệ lân cận hoặc tạo một quan hệ mới dùng mục “Quan hệ mới…”. ",
855                 "boundary_h": "Biên giới",
856                 "boundary": "Quan hệ *biên giới* nhóm lại một hay nhiều đường kẻ thành biên giới của một đơn vị hành chính.",
857                 "boundary_add": "Để xếp một đối tượng vào một quan hệ biên giới, chọn đối tượng và bấm nút {plus} **Thêm** trong phần “Tất cả các quan hệ” của thanh bên. Bạn có thể chọn quan hệ từ một danh sách quan hệ lân cận hoặc tạo một quan hệ mới dùng mục “Quan hệ mới…”. "
858             },
859             "imagery": {
860                 "title": "Hình nền",
861                 "intro": "Hình nền đằng sau bản đồ là tài nguyên quan trọng trong việc vẽ bản đồ. Hình nền có thể chụp từ vệ tinh, máy bay, và máy bay không người lái, hoặc quét từ sách bản đồ lịch sử, hoặc lấy từ cơ sở dữ liệu mở.",
862                 "sources_h": "Nguồn Hình ảnh",
863                 "choosing": "Để chọn nguồn hình ảnh để vẽ theo, bấm nút {layers} **Tùy chọn Hình nền** ở bên phải của bản đồ.",
864                 "sources": "Theo mặc định, chương trình này hiển thị lớp hình trên không của [Bản đồ Bing](http://www.bing.com/maps/). Tùy theo vị trí đang xem, một số nguồn hình ảnh cũng có sẵn. Vì nhiều khi một trong số nguồn này có thể mới hoặc rõ hơn, bạn nên thử mọi nguồn hình ảnh trước khi sửa đổi.",
865                 "offsets_h": "Điều chỉnh Độ lệch của Hình ảnh",
866                 "offset": "Hình ảnh đôi khi bị chệch đối với dữ liệu bản đồ vì dịch vụ hình ảnh có lỗi. Nếu bạn nhận thấy nhiều con đường bị chệch đối với hình nền, bạn không nhất thiết phải di chuyển các đường này để trùng hợp với hình ảnh. Thay vì di chuyển các con đường, hãy chỉnh lại hình ảnh để phù hợp với dữ liệu tồn tại bằng cách mở rộng “Chỉnh độ lệch hình ảnh” ở cuối hộp Tùy chọn Hình nền.",
867                 "offset_change": "Nhấn chuột vào các mũi tên nhỏ để điều chỉnh hình nền từng tí một, hoặc nhấn chuột trái vào khung màu xám và kéo tới lui cho đến khi hình ảnh phù hợp với các đối tượng."
868             },
869             "streetlevel": {
870                 "title": "Hình ảnh Cấp phố",
871                 "intro": "Hình ảnh cấp phố giúp bạn bổ sung bảng giao thông, kinh doanh, và nhiều chi tiết không nhìn được từ hình ảnh chụp từ không trung hoặc vệ tinh. Chương trình iD lấy hình ảnh cấp phố nguồn mở từ [Mapillary](https://www.mapillary.com) và [OpenStreetCam](https://www.openstreetcam.org).",
872                 "using_h": "Sử dụng Hình ảnh Cấp phố",
873                 "using": "Để sử dụng hình ảnh cấp phố trong việc vẽ bản đồ, bấm nút {data} **Dữ liệu Bản đồ** ở bên phải của bản đồ và bật các lớp dữ liệu có sẵn.",
874                 "photos": "Khi lớp hình ảnh được kích hoạt, bản đồ hiển thị đường kẻ theo đường đi của các máy chụp hình. Nếu phóng to đủ mức, mỗi vị trí chụp hình được đánh dấu bằng hình tròn. Nếu phóng to hơn, một hình nón cho biết hương nhìn vào lúc chụp hình.",
875                 "viewer": "Khi bạn nhấn chuột vào một vị trí hình, khung hình chụp xuất hiện ở góc dưới bên trái của bản đồ. Khung này có nút để bước tới lui trong chuỗi hình ảnh. Nó cũng cho biết tên người chụp hình, ngày giờ chụp hình, liên kết xem hình gốc tại trang dịch vụ hình ảnh cấp phố."
876             },
877             "gps": {
878                 "title": "Tuyến GPS",
879                 "intro": "Các tuyến GPS (Hệ thống định vị toàn cầu) là nguồn dữ liệu tin tưởng nhất trong dự án OpenStreetMap. Chương trình này hỗ trợ các tập tin *.gpx*, *.geojson*, và *.kml* trên máy của bạn. Bạn có thể thu tuyến GPS dùng điện thoại thông minh, đồng hồ thể thao, hoặc thiết bị GPS khác.",
880                 "survey": "Để biết cách khảo sát dùng thiết bị GPS, xem “[Lập bản đồ dùng điện thoại thông minh, thiết bị GPS, hoặc tờ giấy](http://learnosm.org/en/mobile-mapping/)”.",
881                 "using_h": "Sử dụng Tuyến GPS",
882                 "using": "Để sử dụng một tuyến GPS trong việc vẽ bản đồ, kéo thả tập tin GPS vào chương trình vẽ bản đồ này. Nếu chương trình nhận ra tuyến đường, tuyến đường sẽ được tô màu hồng sẫm trên bản đồ. Bấm nút {data} **Dữ liệu Bản đồ** ở bên phải của bản đồ để bật, tắt, hoặc thu phóng vừa dữ liệu GPS do bạn thu thập.",
883                 "tracing": "Tuyến đường GPX không được tải trực tiếp lên OpenStreetMap. Cách tốt nhất để sử dụng nó là vạch đường mới theo nó trên bản đồ.",
884                 "upload": "Bạn cũng có thể [tải dữ liệu GPS của bạn lên OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/trace/create) để cho người khác sử dụng."
885             },
886             "field": {
887                 "restrictions": {
888                     "title": "Trợ giúp về Hạn chế Rẽ",
889                     "about": {
890                         "title": "Giới thiệu",
891                         "about": "Hộp này cho phép kiểm tra và thay đổi các hạn chế rẽ. Nó hiển thị mô hình của giao lộ được chọn, bao gồm các đường sá nối liền.",
892                         "from_via_to": "Một hạn chế rẽ luôn có: một **lối TỪ**, một **lối ĐẾN**; và một **nốt THEO** hoặc một **lối THEO** trở lên.",
893                         "maxdist": "Con trượt “{distField}” điều khiển tầm xa tìm kiếm các đường sá nối liền.",
894                         "maxvia": "Con trượt “{viaField}” điều khiển số lối theo được bao gồm khi tìm đường sá. (Mẹo vặt: càng đơn giản càng tốt.)"
895                     },
896                     "inspecting": {
897                         "title": "Kiểm tra",
898                         "about": "Rê chuột lên khúc **TỪ** nào đó để xem nó có hạn chế rẽ hay không. Mỗi khúc có thể đi **ĐẾN** sẽ được tô màu cho biết nó có hạn chế rẽ hay không.",
899                         "from_shadow": "{fromShadow} **TỪ khúc**",
900                         "allow_shadow": "{allowShadow} **Cho phép ĐẾN**",
901                         "restrict_shadow": "{restrictShadow} **Cấm ĐẾN**",
902                         "only_shadow": "{onlyShadow} **Chỉ ĐẾN**",
903                         "restricted": "“Cấm” có nghĩa hạn chế rẽ, ví dụ “Cấm Rẽ Trái”.",
904                         "only": "“Chỉ” có nghĩa rằng một xe đi đường này chỉ được phép tiếp tục theo lối đó, ví dụ “Chỉ Chạy thẳng”."
905                     },
906                     "modifying": {
907                         "title": "Thay đổi",
908                         "about": "Để thay đổi hạn chế rẽ, nhấn chuột vào một khúc **TỪ** ban đầu để chọn nó. Khúc được chọn sẽ chớp chớp, và tất cả các nơi có thể đi **ĐẾN** sẽ xuất hiện hình rẽ.",
909                         "indicators": "Sau đó, nhấn chuột vào hình rẽ để luân chuyển giữa “Cho phép”, “Cấm”, và “Chỉ”.",
910                         "allow_turn": "{allowTurn} **Cho phép ĐẾN**",
911                         "restrict_turn": "{restrictTurn} **Cấm ĐẾN**",
912                         "only_turn": "{onlyTurn} **Chỉ ĐẾN**"
913                     },
914                     "tips": {
915                         "title": "Mẹo vặt",
916                         "simple": "**Nên tạo hạn chế càng đơn giản càng tốt.**",
917                         "simple_example": "Ví dụ đừng nên tạo hạn chế có lối theo nếu nốt theo đã được.",
918                         "indirect": "**Một số hạn chế có vẻ mờ nhạt và đề chữ “(gián tiếp)”.**",
919                         "indirect_example": "Các hạn chế này tồn tại vì một hạn chế lân cận. Chẳng hạn một hạn chế “Chỉ Chạy thẳng” sẽ gây các hạn chế “Cấm Rẽ” gián tiếp đối với các lối khác đi ngang giao lộ.",
920                         "indirect_noedit": "Bạn không thể sửa đổi các hạn chế gián tiếp. Thay thế, sửa đổi hạn chế trực tiếp lân cận."
921                     }
922                 }
923             }
924         },
925         "intro": {
926             "done": "xong",
927             "ok": "OK",
928             "graph": {
929                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
930                 "city": "<value for addr:city>",
931                 "county": "<value for addr:county>",
932                 "district": "Yên Phong",
933                 "hamlet": "Nguyệt Cầu",
934                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
935                 "postcode": "221572",
936                 "province": "Bắc Ninh",
937                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
938                 "state": "<value for addr:state>",
939                 "subdistrict": "Tam Giang",
940                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
941                 "countrycode": "vn",
942                 "name": {
943                     "1st-avenue": "Ngõ 1",
944                     "2nd-avenue": "Ngõ 2",
945                     "4th-avenue": "Ngõ 4",
946                     "5th-avenue": "Ngõ 5",
947                     "6th-avenue": "Ngõ 6",
948                     "6th-street": "Ngũ Đại Hồ",
949                     "7th-avenue": "Ngõ 7",
950                     "8th-avenue": "Ngõ 8",
951                     "9th-avenue": "Ngõ 9",
952                     "10th-avenue": "Ngõ 10",
953                     "11th-avenue": "Ngõ 11",
954                     "12th-avenue": "Ngõ 12",
955                     "access-point-employment": "Văn phòng Giới thiệu Việc làm Tương lai",
956                     "adams-street": "Đệ Nhị",
957                     "andrews-elementary-school": "Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo",
958                     "andrews-street": "Trần Hưng Đạo",
959                     "armitage-street": "Mỹ Hòa",
960                     "barrows-school": "Trường Hoa Thịnh Đốn",
961                     "battle-street": "Thắng Lợi",
962                     "bennett-street": "Tam Giác",
963                     "bowman-park": "Công viên Cộng đồng",
964                     "collins-drive": "Kiến Thức",
965                     "conrail-railroad": "Bắc Bình – Nam Hòa",
966                     "conservation-park": "Công viên Bảo tồn",
967                     "constantine-street": "Ngọc Lân",
968                     "cushman-street": "Cận Đông",
969                     "dollar-tree": "Tiết kiệm",
970                     "douglas-avenue": "Cựu Kim Sơn",
971                     "east-street": "Đông Phương",
972                     "elm-street": "Đu Đủ",
973                     "flower-street": "Bông Hoa",
974                     "foster-street": "Hậu Trường",
975                     "french-street": "Đọc Lập",
976                     "garden-street": "Vườn Hoa",
977                     "gem-pawnbroker": "Vân Vân",
978                     "golden-finch-framing": "Khung tranh Phượng hoàng",
979                     "grant-avenue": "Phú Quốc",
980                     "hoffman-pond": "Hồ Cạn",
981                     "hoffman-street": "Liên Giang",
982                     "hook-avenue": "Liên Hệ",
983                     "jefferson-street": "Tự Do",
984                     "kelsey-street": "Tây Nguyên",
985                     "lafayette-park": "Công viên Tưởng niệm",
986                     "las-coffee-cafe": "Cà phê Mỹ Châu",
987                     "lincoln-avenue": "Hòa Bình",
988                     "lowrys-books": "Văn Chương",
989                     "lynns-garage": "Tiệm sửa xe ABC",
990                     "main-street-barbell": "Cử tạ Tam Giang",
991                     "main-street-cafe": "Cà phê Ngon lành",
992                     "main-street-fitness": "Thể dục Tam Giang",
993                     "main-street": "Thương mại",
994                     "maple-street": "Thích Hợp",
995                     "marina-park": "Công viên Bến Thông Hải",
996                     "market-street": "Chợ",
997                     "memory-isle-park": "Công viên Ngọc Lâm",
998                     "memory-isle": "Đảo Ngọc Lâm",
999                     "michigan-avenue": "Yên Phong",
1000                     "middle-street": "Trung Lập",
1001                     "millard-street": "Cửa Sông",
1002                     "moore-street": "Đoàn Kết",
1003                     "morris-avenue": "Tân Anh",
1004                     "mural-mall": "Đường dạo Tranh tường",
1005                     "paisanos-bar-and-grill": "Bánh cuốn Tây Hồ",
1006                     "paisley-emporium": "Tái Hồi",
1007                     "paparazzi-tattoo": "Xăm Xăm",
1008                     "pealer-street": "Mạc Tư Khoa",
1009                     "pine-street": "Cây Thông",
1010                     "pizza-hut": "Phở Tàu Bay",
1011                     "portage-avenue": "Hương Giang",
1012                     "portage-river": "Sông Hương",
1013                     "preferred-insurance-services": "Bảo hiểm Nguyễn Văn Lưu",
1014                     "railroad-drive": "Xe Lửa",
1015                     "river-city-appliance": "Đồ Gia dụng Tam Giang",
1016                     "river-drive": "Ngọc Ngà",
1017                     "river-road": "Thủy Triều",
1018                     "river-street": "Bến Tàu",
1019                     "riverside-cemetery": "Nghĩa địa Ven sông",
1020                     "riverwalk-trail": "Đường mòn Dọc sông",
1021                     "riviera-theatre": "Rạp phim Tam Giang",
1022                     "rocky-river": "Sông Đá",
1023                     "saint-joseph-river": "Sông Thông Hải",
1024                     "scidmore-park-petting-zoo": "Vườn thú Tam Giang",
1025                     "scidmore-park": "Công viên Tam Giang",
1026                     "scouter-park": "Công viên Ngọc Ngà",
1027                     "sherwin-williams": "Màu sắc",
1028                     "south-street": "Nam Phương",
1029                     "southern-michigan-bank": "Ngân hàng Bắc Ninh",
1030                     "spring-street": "Xuân Lộc",
1031                     "sturgeon-river-road": "Tứ Giang",
1032                     "three-rivers-city-hall": "Tòa thị chính Tam Giang",
1033                     "three-rivers-elementary-school": "Trường Tiểu học Tam Giang",
1034                     "three-rivers-fire-department": "Đoàn Cứu hỏa Tam Giang",
1035                     "three-rivers-high-school": "Trường Trung học phổ thông Tam Giang",
1036                     "three-rivers-middle-school": "Trường Trung học cơ sở Tam Giang",
1037                     "three-rivers-municipal-airport": "Sân bay Tam Giang",
1038                     "three-rivers-post-office": "Bưu điện Tam Giang",
1039                     "three-rivers-public-library": "Thư viện Tam Giang",
1040                     "three-rivers": "Tam Giang",
1041                     "unique-jewelry": "Kim Châu",
1042                     "walnut-street": "Hạch Đào",
1043                     "washington-street": "Hoa Thịnh Đốn",
1044                     "water-street": "Trường Sa",
1045                     "west-street": "Tây Phương",
1046                     "wheeler-street": "Cần Cù",
1047                     "william-towing": "Dũng Kéo Xe",
1048                     "willow-drive": "Cây Liễu",
1049                     "wood-street": "Hai Bà Trưng",
1050                     "world-fare": "Bốn Phương"
1051                 }
1052             },
1053             "welcome": {
1054                 "title": "Chào mừng",
1055                 "welcome": "Chào mừng, trình hướng dẫn này sẽ dạy căn bản sửa đổi OpenStreetMap.",
1056                 "practice": "Tất cả những dữ liệu trong trình hướng dẫn này chỉ để tập thôi. Các thay đổi của bạn sẽ bị hủy bỏ khi thoát trình hướng dẫn này.",
1057                 "words": "Trình hướng dẫn này sẽ định nghĩa các thuật ngữ và khái niệm mới. Các thuật ngữ mới được *in nghiêng*.",
1058                 "mouse": "Bạn có thể sử dụng thiết bị đầu vào nào đó để sửa đổi bản đồ, nhưng trình hướng dẫn này cho rằng bạn sử dụng con chuột hoặc bàn di chuột có hai nút bên trái bên phải. **Nếu bạn muốn gắn chuột, hãy gắn nó vào bây giờ rồi bấm OK.**",
1059                 "leftclick": "Khi nào hướng dẫn này xin bạn nhấn hoặc nhấn đúp chuột, hãy nhấn hoặc nhấn đúp chuột trái. Nếu dùng bàn di chuột, bạn có thể phải nhấn hoặc chạm một lần vào bàn di chuột. **Nhấn chuột {num} lần.**",
1060                 "rightclick": "Đôi khi hướng dẫn sẽ xin bạn nhấn chuột phải. Tùy máy tính, bạn có thể phải nhấn chuột trái khi giữ phím Control, chạm hai ngón tay trên bàn di chuột, hoặc sử dụng phím “menu” trên bàn phím. **Nhấn chuột phải {num} lần.**",
1061                 "chapters": "Nếu muốn bỏ qua hoặc lặp lại phần nào, bấm các nút bên dưới. Hãy bắt đầu! **Bấm “{next}” để tiếp tục.**"
1062             },
1063             "navigation": {
1064                 "title": "Điều hướng",
1065                 "drag": "Bản đồ ở giữa cho xem dữ liệu OpenStreetMap ở trên một hình nền.{br}Để đi tới đi lui, kéo thả và cuộn bản đồ, hoặc bấm các phím mũi tên trên bàn phím. **Kéo bản đồ này!**",
1066                 "zoom": "Cuộn để thu phóng bản đồ. Chuột thường có bánh xe ở giữa để cuộn lên xuống. Tùy bàn di chuột, bạn có thể phải vuốt hai ngón tay lên xuống hoặc vuốt cạnh bên phải. Thay thế, bạn có thể bấm các nút {plus} và {minus}. **Thu phóng bản đồ!**",
1067                 "features": "Từ *đối tượng* chỉ những gì xuất hiện trên bản đồ. Bạn có thể vẽ bất cứ vật tĩnh và cụ thể là một đối tượng trong OpenStreetMap.",
1068                 "points_lines_areas": "Các đối tượng bản đồ được vẽ dưới dạng *địa điểm, đường kẻ, hoặc vùng*.",
1069                 "nodes_ways": "Trong OpenStreetMap, các địa điểm đôi khi được gọi *nốt*, và các đường kẻ và vùng đôi khi được gọi *lối*.",
1070                 "click_townhall": "Nhấn chuột để chọn bất cứ đối tượng trên bản đồ. **Nhấn chuột vào địa điểm để chọn nó.**",
1071                 "selected_townhall": "Được rồi, địa điểm đã được chọn. Các đối tượng chớp chớp khi được chọn.",
1072                 "editor_townhall": "Khi nào đối tượng được chọn, *trình kiểm tra* “Sửa đối tượng” xuất hiện ở thanh bên.",
1073                 "preset_townhall": "Cờ ngang ở đầu thanh bên cho biết loại đối tượng. Địa điểm này là một {preset}.",
1074                 "fields_townhall": "Phần giữa của trình kiểm tra có các *thuộc tính* của đối tượng, chẳng hạn tên và địa chỉ.",
1075                 "close_townhall": "**Bấm phím Esc hoặc bấm nút {button} ở góc phải bên trên để đóng trình kiểm tra.**",
1076                 "search_street": "Bạn có thể tìm kiếm các đối tượng theo tên trong khu vực đang xem hoặc toàn thế giới. **Tìm “{name}”.**",
1077                 "choose_street": "**Chọn {name} trong danh sách để chọn nó.**",
1078                 "selected_street": "Được rồi, {name} được chọn.",
1079                 "editor_street": "Các thuộc tính của con đường khác với các thuộc tính của tòa thị chính.{br}Khi con đường này được chọn, trình kiểm tra chứa các thuộc tính như “{field1}” và “{field2}”. **Bấm phím Esc hoặc bấm nút {button} để đóng trình kiểm tra.**",
1080                 "play": "Thử di chuyển bản đồ và chọn những đối tượng khác để biết thêm về các loại đối tượng thường được đóng góp vào OpenStreetMap. **Khi nào sẵn sàng đi tiếp đến phần sau, bấm “{next}”.**"
1081             },
1082             "points": {
1083                 "title": "Địa điểm",
1084                 "add_point": "*Địa điểm* tương ứng với các nơi như cửa hàng, nhà hàng, đài tưởng niệm.{br}Nó chỉ ra một vị trí cụ thể và mô tả những gì thấy được tại vị trí đó. **Bấm nút {button} Điểm để thêm một địa điểm mới.**",
1085                 "place_point": "Để đặt địa điểm mới trên bản đồ, đưa con trỏ lên vị trí chính xác, rồi nhấn chuột trái hoặc bấm phím cách. **Đưa con trỏ lên tòa nhà này, rồi nhấn chuột trái hoặc bấm phím cách.**",
1086                 "search_cafe": "Có đủ thứ địa điểm. Bạn vừa đặt địa điểm ứng với một quán cà phê. **Tìm “{preset}”.**",
1087                 "choose_cafe": "**Chọn {preset} từ danh sách.**",
1088                 "feature_editor": "Địa điểm hiện là một quán cà phê. Bây giờ bạn có thể cung cấp thêm chi tiết về địa điểm này trong trình kiểm tra.",
1089                 "add_name": "Trong OpenStreetMap, tất cả các thuộc tính là tùy chọn. Để trống thuộc tính nào mà bạn không biết rõ giá trị.{br}Hãy giả bộ quen với quán này và biết tên của nó. **Định rõ tên của quán cà phê.**",
1090                 "add_close": "Trình kiểm tra sẽ tự động ghi nhớ các thay đổi của bạn. **Sau khi định rõ tên, bấm Esc, Enter, hoặc Return, hoặc bấm nút {button} để đóng trình kiểm tra.**",
1091                 "reselect": "Nhiều khi một địa điểm đã tồn tại nhưng không chính xác hoặc không tròn vẹn. Bạn có thể sửa đổi địa điểm đã tồn tại. **Nhấn chuột để chọn quán cà phê mà bạn vừa tạo ra.**",
1092                 "update": "Hãy bổ sung thêm chi tiết về quán này. Bạn có thể thay đổi tên của nó, định rõ nền ẩm thực, hoặc định rõ địa chỉ. **Thay đổi chi tiết của quán cà phê.**",
1093                 "update_close": "**Sau khi cập nhật quán cà phê xong, bấm Esc, Enter, hoặc Return, hoặc bấm nút {button} để đóng trình kiểm tra.**",
1094                 "rightclick": "Nhấn chuột phải vào đối tượng để xem *trình đơn sửa đổi* có các tác vụ có thể áp dụng vào đối tượng. **Nhấn chuột phải để chọn điểm mà bạn vừa tạo ra và hiển thị trình đơn sửa đổi.**",
1095                 "delete": "Đôi khi cần xóa các đối tượng không tồn tại trên thực tế.{br}Khi xóa đối tượng khỏi OpenStreetMap, nó được loại bỏ khỏi bản đồ công cộng, nên bạn phải chắc chắn rằng nó không còn tồn tại trước khi xóa nó khỏi bản đồ. **Bấm nút {button} để xóa địa điểm này.**",
1096                 "undo": "Bạn có thể lúc nào hoàn tác thay đổi nào cho tới khi lưu các thay đổi vào OpenStreetMap. **Bấm nút {button} để hoàn tác vụ xóa để cho địa điểm trở lại.**",
1097                 "play": "Giờ đây bạn đã biết cách tạo và sửa đổi địa điểm, hãy thử tạo vài điểm nữa! **Khi nào sẵn sàng đi tiếp đến phần sau, bấm “{next}”.**"
1098             },
1099             "areas": {
1100                 "title": "Vùng",
1101                 "add_playground": "Các vùng cho biết hình dạng của hồ nước, tòa nhà, và khu vực dân cư.{br}Bạn có thể cung cấp nhiều chi tiết hơn dùng vùng so với địa điểm. **Nhấn vào nút {button} Vùng để bắt đầu vẽ vùng mới.**",
1102                 "start_playground": "Hãy vẽ một vùng để thêm sân chơi này vào bản đồ. Để vẽ vùng, đặt các *nốt* theo đường biên của vùng. **Nhấn chuột hoặc bấm phím cách để đặt nốt đầu tiên vào một góc của sân chơi.**",
1103                 "continue_playground": "Để tiếp tục vẽ vùng này, đặt thêm nốt theo đường biên của sân chơi. Bạn có thể nối liền vùng với các đường dạo đã tồn tại.{br}Mẹo vặt: Bạn có thể giữ xuống phím “{alt}” để tránh việc nối liền nốt với các đối tượng khác. **Tiếp tục vẽ vùng ứng với sân chơi này.**",
1104                 "finish_playground": "Để hoàn tất vùng, bấm Enter hoặc Return, hoặc nhấn chuột lần nữa vào nốt đầu tiên hoặc cuối dùng. **Vẽ xong vùng ứng với sân chơi.**",
1105                 "search_playground": "**Tìm “{preset}”.**",
1106                 "choose_playground": "**Chọn {preset} từ danh sách.**",
1107                 "add_field": "Sân chơi này không có tên chính thức, nên bạn sẽ để trống hộp Tên.{br}Thay thế, hãy bổ sung chi tiết về sân chơi trong hộp Miêu tả. **Mở trình đơn “Thêm thuộc tính”.**",
1108                 "choose_field": "**Chọn {field} từ danh sách.**",
1109                 "retry_add_field": "Bạn không chọn thuộc tính {field}. Hãy thử lại.",
1110                 "describe_playground": "**Thêm lời miêu tả rồi bấm nút {button} để đóng trình kiểm tra.**",
1111                 "play": "Tuyệt vời! Hãy thử vẽ vài vùng nữa và thử những loại vùng khác để thêm vào OpenStreetMap. **Khi nào sẵn sàng đi tiếp đến phần sau, bấm “{next}”.**"
1112             },
1113             "lines": {
1114                 "title": "Đường kẻ",
1115                 "add_line": "*Đường kẻ* tương ứng với chẳng hạn các đường sá, đường sắt, dòng sông. **Bấm nút {button} Đường để bắt đầu vẽ đường mới.**",
1116                 "start_line": "Bản đồ chưa có con đường này – hãy vẽ nó!{br}Trong OpenStreetMap, chúng ta vẽ các đường kẻ theo giữa đường. Bạn có thể kéo vào thu phóng bản đồ nếu cần trong khi vẽ đường. **Nhấn chuột vào phía trên của con đường bị thiếu để bắt đầu vẽ đường kẻ mới.**",
1117                 "intersect": "Nhấn chuột hoặc bấm phím cách để thêm nốt và kéo dài đường kẻ.{br}Tương tự với nhiều loại đường kẻ, các đường bộ kết hợp nhau thành một mạng lớn hơn. Để cho các ứng dụng chỉ đường có thể hoạt động chính xác, xin chú ý nối liền các đường ở những giao lộ trên thực tế. **Nhấn vào con đường {name} để nối hai đường kẻ tại một giao lộ.**",
1118                 "retry_intersect": "Con đường phải giao với đường {name}. Hãy thử lại!",
1119                 "continue_line": "Tiếp tục vẽ đường kẻ mới theo con đường. Hãy nhớ rằng bạn có thể lúc nào kéo và thu phóng bản đồ.{br}Sau khi vẽ xong xuôi, nhấn chuột lần nữa vào nốt cuối cùng. **Hoàn tất việc vẽ con đường.**",
1120                 "choose_category_road": "**Chọn {category} từ danh sách.**",
1121                 "choose_preset_residential": "Có nhiều kiểu con đường; kiểu phổ biến nhất là ngõ dân cư. **Chọn kiểu con đường là {preset}.**",
1122                 "retry_preset_residential": "Bạn không chọn kiểu {preset}. **Nhấn chuột vào đây để thử lần nữa.**",
1123                 "name_road": "**Đặt tên cho con đường rồi bấm Esc, Enter, hay Return, hoặc bấm nút {button} để đóng trình kiểm tra.**",
1124                 "did_name_road": "Được rồi, hãy tập thay đổi hình dạng đường kẻ.",
1125                 "update_line": "Đôi khi cần thay đổi hình dạng của một đường kẻ đã tồn tại. Đây có con đường không chính xác.",
1126                 "add_node": "Bạn có thể đặt thêm nốt vào đường kẻ này để làm cho nó chính xác hơn. Một cách đặt nốt là nhấn đúp vào đường kẻ tại vị trí muốn đặt nốt. **Nhấn đúp vào đường kẻ để đặt nốt mới.**",
1127                 "start_drag_endpoint": "Khi đường kẻ được chọn, bạn có thể kéo thả nốt nào dùng chuột trái để di chuyển nó. **Kéo điểm cuối đến giao lộ các con đường này.**",
1128                 "finish_drag_endpoint": "Nơi này có vẻ đúng. **Thả chuột trái để kết thúc tác vụ di chuyển.**",
1129                 "start_drag_midpoint": "Có các hình mũi tên nhỏ *nửa đường* giữa các nốt. Bạn cũng có thể tạo nốt mới bằng cách kéo một mũi tên nửa đường đến vị trí khác. **Kéo mũi tên nửa đường để tạo nốt mới dọc theo con đường.**",
1130                 "continue_drag_midpoint": "Đường kẻ này có vẻ đẹp hơn nhỉ? Hãy tiếp tục chỉnh lại đường kẻ này bằng cách nhấn đúp vào đường kẻ hoặc kéo mũi tên nửa đường cho đến khi nó trùng khớp với con đường. **Khi nào đường kẻ được hoàn thiện xong xuôi, bấm OK.**",
1131                 "delete_lines": "Bạn nên xóa các con đường không ứng với con đường thật.{br}Đây có một {street} được chính phủ thiết kế mà không bao giờ xây dựng. Chúng ta có thể xóa các đường kẻ thừa để cải thiện bản đồ.",
1132                 "rightclick_intersection": "Con đường thật cuối cùng là {street1}, nên phải *chia cắt* {street2} tại giao lộ này và xóa quãng đường về phía bắc. **Nhấn chuột trái vào nốt giao lộ.**",
1133                 "split_intersection": "**Bấm nút {button} để cắt đôi {street}.**",
1134                 "retry_split": "Bạn không bấm nút Chia cắt. Hãy thử lại.",
1135                 "did_split_multi": "OK, {street1} hiện đường cắt đôi. Hãy xóa quãng đường ở phía bắc. **Bấm phần bên trên của {street2} để chọn nó.**",
1136                 "did_split_single": "**Bấm phần bên trên của {street2} để chọn nó.**",
1137                 "multi_select": "{selected} đã được chọn. Hãy chọn {other1} cùng lúc. Để chọn nhiều đối tượng cùng lúc, nhấn chuột trái trong khi bấm giữ Shift. **Bấm giữ Shift và nhấn chuột vào {other2}.**",
1138                 "multi_rightclick": "OK, hai đường kẻ cần xóa đã được chọn. **Nhấn chuột phải vào một đường kẻ để hiển thị trình đơn sửa đổi.**",
1139                 "multi_delete": "**Bấm nút {button} để xóa các đường kẻ thừa.**",
1140                 "retry_delete": "Bạn không bấm nút Xóa. Hãy thử lại.",
1141                 "play": "Hay quá! Hãy tiếp tục tập sửa đổi vài đường kẻ nữa. **Khi nào sẵn sàng đi tiếp đến phần sau, bấm “{next}”.**"
1142             },
1143             "buildings": {
1144                 "title": "Tòa nhà",
1145                 "add_building": "OpenStreetMap là cơ sở dữ liệu tòa nhà lớn nhất trên thế giới.{br}Mời bạn giúp xây dựng cơ sở dữ liệu này bằng cách vẽ các tòa nhà chưa có trên bản đồ. **Bấm nút {button} Vùng để thêm vùng mới.**",
1146                 "start_building": "Hãy thêm căn nhà này vào bản đồ.{br}Vẽ vùng theo các tường bên ngoài tòa nhà. **Nhấn chuột hoặc bấm phím cách để đặt nốt đầu tiên vào một góc của tòa nhà.**",
1147                 "continue_building": "Tiếp tục đặt thêm nốt để vẽ tất cả tòa nhà. Nhớ có thể phóng to để nhìn rõ khi vẽ vùng.{br}Để hoàn thành tòa nhà, bấm Enter hay Return, hoặc nhấn chuột lần nữa vào nốt đầu tiên hoặc cuối cùng. **Hoàn thành tòa nhà.**",
1148                 "retry_building": "Hình như bạn vướng mắc khi đặt nốt vào các góc tòa nhà. Hãy thử lại.",
1149                 "choose_category_building": "**Chọn {category} từ danh sách.**",
1150                 "choose_preset_house": "Có nhiều kiểu tòa nhà; tòa nhà này rõ ràng là nhà ở.{br}Nếu bạn không chắc chắn nó là kiểu nào, bạn có thể chọn kiểu Tòa nhà bình thường không sao. **Chọn kiểu {preset}.**",
1151                 "close": "**Bấm Esc hoặc nút {button} để đóng trình kiểm tra.**",
1152                 "rightclick_building": "**Nhấn chuột phải để chọn tòa nhà vừa vẽ và hiển thị trình đơn sửa đổi.**",
1153                 "square_building": "Hãy làm căn nhà này đẹp đẽ hơn. **Bấm nút {button} để làm gọn các góc của tòa nhà.**",
1154                 "retry_square": "Bạn không bấm nút Làm Vuông góc. Hãy thử lại.",
1155                 "done_square": "Để ý tòa nhà có vẻ gọn gàng hơn. Hãy xem một công cụ tiện ích nũa.",
1156                 "add_tank": "Thùng chứa nước này có hình dạng vòng tròn. **Bấm nút {button} Vùng để thêm vùng mới.**",
1157                 "start_tank": "Đừng lo, bạn không cần phải vẽ hình tròn hoàn hảo. Chỉ việc vẽ một vùng thô có vài nốt trên đường biên của thùng chứa nước. **Nhấn chuột hoặc bấm phím cách để đặt nốt đầu tiên vào đường biên của thùng chứa nước.**",
1158                 "continue_tank": "Đặt thêm vài nốt nữa chung quanh thùng chứa nước. Hình tròn sẽ bao gồm các nốt mà bạn đang đặt.{br}Để hoàn thành vùng, bấm Enter hay Return, hoặc nhấn chuột lần nữa vào nốt đầu tiên hoặc cuối cùng. **Hoàn thành thùng chứa nước.**",
1159                 "search_tank": "**Tìm “{preset}”.**",
1160                 "choose_tank": "**Chọn {preset} từ danh sách.**",
1161                 "rightclick_tank": "**Nhấn chuột phải để chọn thùng chứa nước vừa vẽ và hiển thị trình đơn sửa đổi.**",
1162                 "circle_tank": "**Bấm nút {button} để làm tròn thùng chứa nước này.**",
1163                 "retry_circle": "Bạn không bấm nút Làm Tròn góc. Hãy thử lại.",
1164                 "play": "Tuyệt vời! Hãy thử vẽ vài tòa nhà nữa và thử những tác vụ trong trình đơn sửa đổi. **Khi nào sẵn sàng đi tiếp đến phần sau, bấm “{next}”.**"
1165             },
1166             "startediting": {
1167                 "title": "Bắt đầu Sửa đổi",
1168                 "help": "Bạn sẵn sàng sửa đổi OpenStreetMap!{br}Lúc nào muốn được hướng dẫn lại hoặc xem thêm tài liệu, chỉ việc bấm nút {button} Trợ giúp hoặc phím “{key}”.",
1169                 "shortcuts": "Để xem danh sách các tác vụ cùng với phím tắt, bấm phím “{key}”.",
1170                 "save": "Hãy nhớ lưu các thay đổi của bạn thường xuyên!",
1171                 "start": "Hãy bắt đầu vẽ bản đồ!"
1172             }
1173         },
1174         "shortcuts": {
1175             "title": "Phím tắt",
1176             "tooltip": "Xem bảng phím tắt.",
1177             "toggle": {
1178                 "key": "?"
1179             },
1180             "key": {
1181                 "alt": "Alt",
1182                 "backspace": "Backspace",
1183                 "cmd": "Cmd",
1184                 "ctrl": "Ctrl",
1185                 "delete": "Delete",
1186                 "del": "Del",
1187                 "end": "End",
1188                 "enter": "Enter",
1189                 "esc": "Esc",
1190                 "home": "Home",
1191                 "option": "Option",
1192                 "pause": "Pause",
1193                 "pgdn": "PgDn",
1194                 "pgup": "PgUp",
1195                 "return": "Return",
1196                 "shift": "Shift",
1197                 "space": "Dấu cách"
1198             },
1199             "gesture": {
1200                 "drag": "kéo"
1201             },
1202             "or": "–hoặc–",
1203             "browsing": {
1204                 "title": "Xem",
1205                 "navigation": {
1206                     "title": "Điều hướng",
1207                     "pan": "Di chuyển bản đồ",
1208                     "pan_more": "Di chuyển bản đồ cả chiều rộng/cao màn hình",
1209                     "zoom": "Thu phóng",
1210                     "zoom_more": "Thu phóng rất nhiều"
1211                 },
1212                 "help": {
1213                     "title": "Trợ giúp",
1214                     "help": "Xem tài liệu trợ giúp",
1215                     "keyboard": "Xem bảng phím tắt này"
1216                 },
1217                 "display_options": {
1218                     "title": "Tùy chọn xem",
1219                     "background": "Xem hộp chọn lớp nền",
1220                     "background_switch": "Quay lại lớp nền trước",
1221                     "map_data": "Xem hộp dữ liệu bản đồ",
1222                     "fullscreen": "Bật chế độ toàn màn hình",
1223                     "wireframe": "Bật/tắt chế độ khung lưới",
1224                     "minimap": "Mở/đóng bản đồ nhỏ"
1225                 },
1226                 "selecting": {
1227                     "title": "Chọn đối tượng",
1228                     "select_one": "Chọn một đối tượng",
1229                     "select_multi": "Chọn nhiều đối tượng cùng lúc",
1230                     "lasso": "Vẽ vùng chọn chung quanh các đối tượng",
1231                     "search": "Tìm kiếm đối tượng theo tên"
1232                 },
1233                 "with_selected": {
1234                     "title": "Trong khi đối tượng được chọn",
1235                     "edit_menu": "Bật/tắt trình đơn sửa đổi"
1236                 },
1237                 "vertex_selected": {
1238                     "title": "Trong khi nốt được chọn",
1239                     "previous": "Chọn nốt trước trong lối",
1240                     "next": "Chọn nốt sau trong lối",
1241                     "first": "Chọn nốt đầu tiên trong lối",
1242                     "last": "Chọn nốt cuối cùng trong lối",
1243                     "change_parent": "Luân chuyển qua các lối nối nhau tại nốt"
1244                 }
1245             },
1246             "editing": {
1247                 "title": "Sửa",
1248                 "drawing": {
1249                     "title": "Vẽ",
1250                     "add_point": "Chế độ “thêm địa điểm”",
1251                     "add_line": "Chế độ “thêm đường kẻ”",
1252                     "add_area": "Chế độ “thêm vùng”",
1253                     "place_point": "Đặt địa điểm hoặc nốt",
1254                     "disable_snap": "Giữ xuống để tránh nối liền với đối tượng khác khi đặt địa điểm hoặc nốt",
1255                     "stop_line": "Kết thúc vẽ đường kẻ hoặc vùng"
1256                 },
1257                 "operations": {
1258                     "title": "Thao tác",
1259                     "continue_line": "Vẽ tiếp đường kẻ từ nốt được chọn",
1260                     "merge": "Gộp các đối tượng được chọn",
1261                     "disconnect": "Tháo gỡ các đối tượng tại nốt được chọn",
1262                     "split": "Cắt đôi các đường kẻ tại nốt được chọn",
1263                     "reverse": "Đảo ngược chiều đường kẻ",
1264                     "move": "Di chuyển các đối tượng được chọn",
1265                     "rotate": "Xoay đối tượng được chọn",
1266                     "orthogonalize": "Làm thẳng đường kẻ được chọn, hoặc làm vuông góc vùng hoặc đường kẻ đóng được chọn",
1267                     "circularize": "Làm tròn vùng hoặc đường kẻ đóng",
1268                     "reflect_long": "Phản chiếu đối tượng qua trục dài",
1269                     "reflect_short": "Phản chiếu đối tượng qua trục ngắn",
1270                     "delete": "Xóa đối tượng hay nốt được chọn"
1271                 },
1272                 "commands": {
1273                     "title": "Lệnh",
1274                     "copy": "Sao chép các đối tượng được chọn",
1275                     "paste": "Dán các đối tượng đã sao chép",
1276                     "undo": "Hoàn tác thao tác cuối cùng",
1277                     "redo": "Làm lại thao tác cuối cùng",
1278                     "save": "Lưu các thay đổi"
1279                 }
1280             },
1281             "tools": {
1282                 "title": "Công cụ",
1283                 "info": {
1284                     "title": "Thông tin",
1285                     "all": "Bật/tắt tất cả các bảng thông tin",
1286                     "background": "Bật/tắt bảng hình nền",
1287                     "history": "Bật/tắt bảng lịch sử",
1288                     "location": "Bật/tắt bảng vị trí",
1289                     "measurement": "Bật/tắt bảng đo lường"
1290                 }
1291             }
1292         },
1293         "units": {
1294             "feet": "{quantity} foot",
1295             "miles": "{quantity} dặm",
1296             "square_feet": "{quantity} foot vuông",
1297             "square_miles": "{quantity} dặm vuông",
1298             "acres": "{quantity} mẫu Anh",
1299             "meters": "{quantity} m",
1300             "kilometers": "{quantity} km",
1301             "square_meters": "{quantity} m²",
1302             "square_kilometers": "{quantity} km²",
1303             "hectares": "{quantity} ha",
1304             "area_pair": "{area1} ({area2})",
1305             "arcdegrees": "{quantity}°",
1306             "arcminutes": "{quantity}′",
1307             "arcseconds": "{quantity}″",
1308             "north": "B",
1309             "south": "N",
1310             "east": "Đ",
1311             "west": "T",
1312             "coordinate": "{coordinate}{direction}",
1313             "coordinate_pair": "{latitude}, {longitude}"
1314         },
1315         "presets": {
1316             "categories": {
1317                 "category-barrier": {
1318                     "name": "Liên quan đến Chướng ngại"
1319                 },
1320                 "category-building": {
1321                     "name": "Liên quan đến Tòa nhà"
1322                 },
1323                 "category-golf": {
1324                     "name": "Liên quan đến Golf"
1325                 },
1326                 "category-landuse": {
1327                     "name": "Liên quan đến Sử dụng Đất"
1328                 },
1329                 "category-natural-area": {
1330                     "name": "Liên quan đến Thiên nhiên"
1331                 },
1332                 "category-natural-line": {
1333                     "name": "Liên quan đến Thiên nhiên"
1334                 },
1335                 "category-natural-point": {
1336                     "name": "Liên quan đến Thiên nhiên"
1337                 },
1338                 "category-path": {
1339                     "name": "Liên quan đến Đường mòn"
1340                 },
1341                 "category-rail": {
1342                     "name": "Liên quan đến Đường sắt"
1343                 },
1344                 "category-restriction": {
1345                     "name": "Liên quan đến Hạn chế"
1346                 },
1347                 "category-road": {
1348                     "name": "Liên quan đến Đường sá"
1349                 },
1350                 "category-route": {
1351                     "name": "Liên quan đến Tuyến đường"
1352                 },
1353                 "category-water-area": {
1354                     "name": "Liên quan đến Nước"
1355                 },
1356                 "category-water-line": {
1357                     "name": "Liên quan đến Nước"
1358                 }
1359             },
1360             "fields": {
1361                 "access": {
1362                     "label": "Quyền Truy cập",
1363                     "options": {
1364                         "designated": {
1365                             "description": "Được xây với mục đích cho phép vận chuyển bằng phương thức này, theo bảng hay luật pháp địa phương",
1366                             "title": "Theo mục đích"
1367                         },
1368                         "destination": {
1369                             "description": "Chỉ cho phép truy cập để tới nơi",
1370                             "title": "Nơi đến"
1371                         },
1372                         "dismount": {
1373                             "description": "Chỉ cho phép nếu xuống đi bộ",
1374                             "title": "Bắt xuống đi bộ"
1375                         },
1376                         "no": {
1377                             "description": "Công chúng không được phép truy cập",
1378                             "title": "Cấm"
1379                         },
1380                         "permissive": {
1381                             "description": "Chủ cho phép rộng rãi nhưng có thể cấm sau",
1382                             "title": "Chủ cho phép"
1383                         },
1384                         "private": {
1385                             "description": "Chỉ có những người được chủ cho phép truy cập",
1386                             "title": "Tư nhân"
1387                         },
1388                         "yes": {
1389                             "description": "Mọi người được phép truy cập theo luật pháp",
1390                             "title": "Cho phép"
1391                         }
1392                     },
1393                     "placeholder": "Không rõ",
1394                     "types": {
1395                         "access": "Tất cả",
1396                         "bicycle": "Xe đạp",
1397                         "foot": "Người Đi bộ",
1398                         "horse": "Ngựa",
1399                         "motor_vehicle": "Xe cộ"
1400                     }
1401                 },
1402                 "access_simple": {
1403                     "label": "Quyền Truy cập"
1404                 },
1405                 "address": {
1406                     "label": "Địa chỉ",
1407                     "placeholders": {
1408                         "block_number": "Số Ô phố",
1409                         "block_number!jp": "Số Ô phố",
1410                         "city": "Thành phố/thị xã",
1411                         "city!jp": "Thành phố/Thị trấn/Làng/Quận Đặc biệt Tokyo",
1412                         "city!vn": "Thành phố/Thị xã",
1413                         "conscriptionnumber": "123",
1414                         "country": "Quốc gia",
1415                         "county": "Huyện",
1416                         "county!jp": "Huyện",
1417                         "district": "Quận/thị xã/huyện",
1418                         "district!vn": "Quận/Thị xã/Huyện",
1419                         "floor": "Lầu",
1420                         "hamlet": "Thôn",
1421                         "housename": "Tên nhà",
1422                         "housenumber": "123",
1423                         "housenumber!jp": "Số Nhà",
1424                         "neighbourhood": "Xóm/Phó khu",
1425                         "neighbourhood!jp": "Khu phố/Phân khu",
1426                         "place": "Địa phương",
1427                         "postcode": "Mã bưu chính",
1428                         "province": "Tỉnh",
1429                         "province!jp": "Tỉnh",
1430                         "quarter": "Khu",
1431                         "quarter!jp": "Khu phố/Thị trấn",
1432                         "state": "Tiểu bang",
1433                         "street": "Đường",
1434                         "subdistrict": "Phường/xã/thị trấn",
1435                         "subdistrict!vn": "Phường/Xã/Thị trấn",
1436                         "suburb": "Khu phố",
1437                         "suburb!jp": "Quận",
1438                         "unit": "Số Phòng"
1439                     }
1440                 },
1441                 "admin_level": {
1442                     "label": "Cấp Hành chính"
1443                 },
1444                 "aerialway": {
1445                     "label": "Kiểu"
1446                 },
1447                 "aerialway/access": {
1448                     "label": "Quyền Truy cập",
1449                     "options": {
1450                         "both": "Ra vào",
1451                         "entry": "Vào",
1452                         "exit": "Ra"
1453                     }
1454                 },
1455                 "aerialway/bubble": {
1456                     "label": "Mái vòm"
1457                 },
1458                 "aerialway/capacity": {
1459                     "label": "Số khách (Mỗi giờ)",
1460                     "placeholder": "500, 2500, 5000…"
1461                 },
1462                 "aerialway/duration": {
1463                     "label": "Mất Thời gian (Phút)",
1464                     "placeholder": "1, 2, 3…"
1465                 },
1466                 "aerialway/heating": {
1467                     "label": "Máy sưởi"
1468                 },
1469                 "aerialway/occupancy": {
1470                     "label": "Số khách",
1471                     "placeholder": "2, 4, 8…"
1472                 },
1473                 "aerialway/summer/access": {
1474                     "label": "Quyền Truy cập (Mùa hè)",
1475                     "options": {
1476                         "both": "Ra vào",
1477                         "entry": "Vào",
1478                         "exit": "Ra"
1479                     }
1480                 },
1481                 "aeroway": {
1482                     "label": "Loại"
1483                 },
1484                 "agrarian": {
1485                     "label": "Sản phẩm"
1486                 },
1487                 "amenity": {
1488                     "label": "Loại"
1489                 },
1490                 "animal_boarding": {
1491                     "label": "Loại Thú"
1492                 },
1493                 "animal_breeding": {
1494                     "label": "Loại Thú"
1495                 },
1496                 "animal_shelter": {
1497                     "label": "Loại Thú"
1498                 },
1499                 "area/highway": {
1500                     "label": "Loại"
1501                 },
1502                 "artist": {
1503                     "label": "Nghệ sĩ"
1504                 },
1505                 "artwork_type": {
1506                     "label": "Kiểu"
1507                 },
1508                 "atm": {
1509                     "label": "Máy Rút tiền"
1510                 },
1511                 "backrest": {
1512                     "label": "Dựa Lưng"
1513                 },
1514                 "barrier": {
1515                     "label": "Kiểu"
1516                 },
1517                 "bath/open_air": {
1518                     "label": "Ngoài trời"
1519                 },
1520                 "bath/sand_bath": {
1521                     "label": "Tắm Cát"
1522                 },
1523                 "bath/type": {
1524                     "label": "Nét Đặc biệt",
1525                     "options": {
1526                         "foot_bath": "Ngâm Chân",
1527                         "hot_spring": "Suối Nước Nóng",
1528                         "onsen": "Suối Nước Nóng Nhật"
1529                     }
1530                 },
1531                 "beauty": {
1532                     "label": "Loại Tiệm"
1533                 },
1534                 "bench": {
1535                     "label": "Ghế"
1536                 },
1537                 "bicycle_parking": {
1538                     "label": "Kiểu"
1539                 },
1540                 "bin": {
1541                     "label": "Thùng rác"
1542                 },
1543                 "blood_components": {
1544                     "label": "Thành phần Máu",
1545                     "options": {
1546                         "plasma": "huyết tương",
1547                         "platelets": "tiểu cầu",
1548                         "stemcells": "mẫu tế bào gốc",
1549                         "whole": "máu toàn phần"
1550                     }
1551                 },
1552                 "board_type": {
1553                     "label": "Kiểu"
1554                 },
1555                 "boules": {
1556                     "label": "Kiểu"
1557                 },
1558                 "boundary": {
1559                     "label": "Kiểu"
1560                 },
1561                 "brand": {
1562                     "label": "Nhãn hiệu"
1563                 },
1564                 "brewery": {
1565                     "label": "Bia Tươi"
1566                 },
1567                 "bridge": {
1568                     "label": "Kiểu",
1569                     "placeholder": "Bình thường"
1570                 },
1571                 "building": {
1572                     "label": "Tòa nhà"
1573                 },
1574                 "building_area": {
1575                     "label": "Tòa nhà"
1576                 },
1577                 "bunker_type": {
1578                     "label": "Kiểu"
1579                 },
1580                 "cables": {
1581                     "label": "Số Cáp",
1582                     "placeholder": "1, 2, 3…"
1583                 },
1584                 "camera/direction": {
1585                     "label": "Hướng (Độ theo Chiều Kim Đồng hồ)",
1586                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1587                 },
1588                 "camera/mount": {
1589                     "label": "Hỗ trợ Camera"
1590                 },
1591                 "camera/type": {
1592                     "label": "Loại Camera",
1593                     "options": {
1594                         "dome": "Vòm",
1595                         "fixed": "Cố định",
1596                         "panning": "Cuộn"
1597                     }
1598                 },
1599                 "capacity": {
1600                     "label": "Sức chứa",
1601                     "placeholder": "50, 100, 200…"
1602                 },
1603                 "castle_type": {
1604                     "label": "Kiểu"
1605                 },
1606                 "clothes": {
1607                     "label": "Quần áo"
1608                 },
1609                 "club": {
1610                     "label": "Loại"
1611                 },
1612                 "collection_times": {
1613                     "label": "Giờ Lấy thư"
1614                 },
1615                 "comment": {
1616                     "label": "Tóm lược Sửa đổi",
1617                     "placeholder": "Tóm lược các đóng góp của bạn (bắt buộc)"
1618                 },
1619                 "communication_multi": {
1620                     "label": "Kiểu Giao thông"
1621                 },
1622                 "construction": {
1623                     "label": "Kiểu"
1624                 },
1625                 "contact/webcam": {
1626                     "label": "URL Webcam",
1627                     "placeholder": "http://example.com/"
1628                 },
1629                 "content": {
1630                     "label": "Đồ Chứa đựng"
1631                 },
1632                 "country": {
1633                     "label": "Quốc gia"
1634                 },
1635                 "covered": {
1636                     "label": "Có Mái Che"
1637                 },
1638                 "craft": {
1639                     "label": "Loại"
1640                 },
1641                 "crane/type": {
1642                     "label": "Kiểu Cẩu",
1643                     "options": {
1644                         "floor-mounted_crane": "Cẩu Đứng trên Đất",
1645                         "portal_crane": "Cầu Chạy Cổng trục",
1646                         "travel_lift": "Máy Trục Tàu"
1647                     }
1648                 },
1649                 "crop": {
1650                     "label": "Loại Cây"
1651                 },
1652                 "crossing": {
1653                     "label": "Kiểu"
1654                 },
1655                 "cuisine": {
1656                     "label": "Ẩm thực"
1657                 },
1658                 "currency_multi": {
1659                     "label": "Loại Tiền"
1660                 },
1661                 "cutting": {
1662                     "label": "Kiểu",
1663                     "placeholder": "Bình thường"
1664                 },
1665                 "cycle_network": {
1666                     "label": "Hệ thống"
1667                 },
1668                 "cycleway": {
1669                     "label": "Làn Xe đạp",
1670                     "options": {
1671                         "lane": {
1672                             "description": "Làn xe đạp được phân cách bằng vạch trên mặt đường",
1673                             "title": "Làn xe đạp chuẩn"
1674                         },
1675                         "none": {
1676                             "description": "Không có làn xe đạp",
1677                             "title": "Không có"
1678                         },
1679                         "opposite": {
1680                             "description": "Làn xe đạp hai chiều trên đường một chiều",
1681                             "title": "Làm xe đạp ngược chiều giao thông"
1682                         },
1683                         "opposite_lane": {
1684                             "description": "Làn xe đạp chạy ngược chiều giao thông",
1685                             "title": "Làn xe đạp ngược chiều lối"
1686                         },
1687                         "share_busway": {
1688                             "description": "Làn xe đạp cũng dành cho xe buýt",
1689                             "title": "Làn xe đạp lẫn xe buýt"
1690                         },
1691                         "shared_lane": {
1692                             "description": "Làn xe đạp không được phân cách khỏi giao thông",
1693                             "title": "Làn xe đạp dùng chung"
1694                         },
1695                         "track": {
1696                             "description": "Làn xe đạp được phân cách bằng chướng ngại",
1697                             "title": "Đường xe đạp riêng"
1698                         }
1699                     },
1700                     "placeholder": "không có",
1701                     "types": {
1702                         "cycleway:left": "Bên trái",
1703                         "cycleway:right": "Bên phải"
1704                     }
1705                 },
1706                 "dance/style": {
1707                     "label": "Thể loại Khiêu vũ"
1708                 },
1709                 "date": {
1710                     "label": "Ngày tháng"
1711                 },
1712                 "delivery": {
1713                     "label": "Giao hàng"
1714                 },
1715                 "denomination": {
1716                     "label": "Giáo phái"
1717                 },
1718                 "denotation": {
1719                     "label": "Tầm Quan trọng"
1720                 },
1721                 "description": {
1722                     "label": "Miêu tả"
1723                 },
1724                 "devices": {
1725                     "label": "Số Thiết bị",
1726                     "placeholder": "1, 2, 3…"
1727                 },
1728                 "diaper": {
1729                     "label": "Có Bàn Thay Tã"
1730                 },
1731                 "direction": {
1732                     "label": "Hướng (Độ theo Chiều Kim Đồng hồ)",
1733                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1734                 },
1735                 "direction_cardinal": {
1736                     "label": "Hướng",
1737                     "options": {
1738                         "E": "Đông",
1739                         "ENE": "Đông Đông Bắc",
1740                         "ESE": "Đông Đông Nam",
1741                         "N": "Bắc",
1742                         "NE": "Đông Bắc",
1743                         "NNE": "Bắc Đông Bắc",
1744                         "NNW": "Bắc Tây Bắc",
1745                         "NW": "Tây Bắc",
1746                         "S": "Nam",
1747                         "SE": "Đông Nam",
1748                         "SSE": "Nam Đông Nam",
1749                         "SSW": "Nam Tây Nam",
1750                         "SW": "Tây Nam",
1751                         "W": "Tây",
1752                         "WNW": "Tây Tây Bắc",
1753                         "WSW": "Tây Tây Nam"
1754                     }
1755                 },
1756                 "direction_clock": {
1757                     "label": "Hướng",
1758                     "options": {
1759                         "anticlockwise": "Ngược Chiều kim Đồng hồ",
1760                         "clockwise": "Theo Chiều kim Đồng hồ"
1761                     }
1762                 },
1763                 "direction_vertex": {
1764                     "label": "Chiều",
1765                     "options": {
1766                         "backward": "Ngược",
1767                         "both": "2 Chiều / Mọi Hướng",
1768                         "forward": "Tiến"
1769                     }
1770                 },
1771                 "dispensing": {
1772                     "label": "Phát Thuốc"
1773                 },
1774                 "display": {
1775                     "label": "Kiểu Hiển thị"
1776                 },
1777                 "dock": {
1778                     "label": "Loại"
1779                 },
1780                 "drive_through": {
1781                     "label": "Lối Mua hàng trên Xe"
1782                 },
1783                 "duration": {
1784                     "label": "Mất Thời gian",
1785                     "placeholder": "00:00"
1786                 },
1787                 "electrified": {
1788                     "label": "Điện khí hóa",
1789                     "options": {
1790                         "contact_line": "Dây điện Bên trên",
1791                         "no": "Không có",
1792                         "rail": "Đường ray Điện",
1793                         "yes": "Có (không xác định)"
1794                     },
1795                     "placeholder": "Dây điện Bên trên, Đường ray Điện…"
1796                 },
1797                 "elevation": {
1798                     "label": "Cao độ"
1799                 },
1800                 "email": {
1801                     "label": "Thư điện tử",
1802                     "placeholder": "vidu@example.com"
1803                 },
1804                 "embankment": {
1805                     "label": "Kiểu",
1806                     "placeholder": "Bình thường"
1807                 },
1808                 "emergency": {
1809                     "label": "Khẩn cấp"
1810                 },
1811                 "entrance": {
1812                     "label": "Kiểu"
1813                 },
1814                 "except": {
1815                     "label": "Ngoại lệ"
1816                 },
1817                 "fax": {
1818                     "label": "Số Fax",
1819                     "placeholder": "+84 1 234 5678"
1820                 },
1821                 "fee": {
1822                     "label": "Phí"
1823                 },
1824                 "fence_type": {
1825                     "label": "Kiểu"
1826                 },
1827                 "fire_hydrant/position": {
1828                     "label": "Vị trí",
1829                     "options": {
1830                         "green": "Cỏ",
1831                         "lane": "Làn Đường",
1832                         "parking_lot": "Bãi Đậu xe",
1833                         "sidewalk": "Lề đường"
1834                     }
1835                 },
1836                 "fire_hydrant/type": {
1837                     "label": "Kiểu",
1838                     "options": {
1839                         "pillar": "Cột",
1840                         "pond": "Ao",
1841                         "underground": "Dưới đất",
1842                         "wall": "Tường"
1843                     }
1844                 },
1845                 "fitness_station": {
1846                     "label": "Loại Thiết bị"
1847                 },
1848                 "fixme": {
1849                     "label": "Cần Sửa chữa"
1850                 },
1851                 "ford": {
1852                     "label": "Kiểu",
1853                     "placeholder": "Bình thường"
1854                 },
1855                 "frequency": {
1856                     "label": "Tần số Hoạt động"
1857                 },
1858                 "fuel": {
1859                     "label": "Nhiên liệu"
1860                 },
1861                 "fuel_multi": {
1862                     "label": "Loại Xăng"
1863                 },
1864                 "gauge": {
1865                     "label": "Khổ"
1866                 },
1867                 "gender": {
1868                     "label": "Giới tính",
1869                     "options": {
1870                         "female": "Nữ",
1871                         "male": "Nam",
1872                         "unisex": "Chung"
1873                     },
1874                     "placeholder": "Không rõ"
1875                 },
1876                 "generator/method": {
1877                     "label": "Phương pháp"
1878                 },
1879                 "generator/output/electricity": {
1880                     "label": "Điện năng lượng",
1881                     "placeholder": "50 MW, 100 MW, 200 MW…"
1882                 },
1883                 "generator/source": {
1884                     "label": "Nguồn"
1885                 },
1886                 "generator/type": {
1887                     "label": "Kiểu"
1888                 },
1889                 "government": {
1890                     "label": "Cấp"
1891                 },
1892                 "grape_variety": {
1893                     "label": "Loại Nho"
1894                 },
1895                 "handicap": {
1896                     "label": "Điểm chấp",
1897                     "placeholder": "1–18"
1898                 },
1899                 "handrail": {
1900                     "label": "Lan can"
1901                 },
1902                 "hashtags": {
1903                     "label": "Thẻ Hash Gợi ý",
1904                     "placeholder": "#VíDụ"
1905                 },
1906                 "healthcare": {
1907                     "label": "Kiểu"
1908                 },
1909                 "healthcare/speciality": {
1910                     "label": "Chuyên môn"
1911                 },
1912                 "height": {
1913                     "label": "Chiều cao (Mét)"
1914                 },
1915                 "highway": {
1916                     "label": "Kiểu"
1917                 },
1918                 "historic": {
1919                     "label": "Loại"
1920                 },
1921                 "historic/civilization": {
1922                     "label": "Nền Văn hóa"
1923                 },
1924                 "hoops": {
1925                     "label": "Số Vòng",
1926                     "placeholder": "1, 2, 4…"
1927                 },
1928                 "iata": {
1929                     "label": "IATA"
1930                 },
1931                 "icao": {
1932                     "label": "ICAO"
1933                 },
1934                 "incline": {
1935                     "label": "Độ dốc"
1936                 },
1937                 "incline_steps": {
1938                     "label": "Độ dốc",
1939                     "options": {
1940                         "down": "Xuống",
1941                         "up": "Lên"
1942                     }
1943                 },
1944                 "indoor": {
1945                     "label": "Trong Nhà"
1946                 },
1947                 "information": {
1948                     "label": "Kiểu"
1949                 },
1950                 "inscription": {
1951                     "label": "Câu Ghi"
1952                 },
1953                 "intermittent": {
1954                     "label": "Lúc chảy Lúc không"
1955                 },
1956                 "internet_access": {
1957                     "label": "Truy cập Internet",
1958                     "options": {
1959                         "no": "Không có",
1960                         "terminal": "Máy tính công cộng",
1961                         "wired": "Qua dây điện",
1962                         "wlan": "Wi-Fi",
1963                         "yes": "Có"
1964                     }
1965                 },
1966                 "internet_access/fee": {
1967                     "label": "Phí Truy cập Internet"
1968                 },
1969                 "internet_access/ssid": {
1970                     "label": "SSID (Tên Mạng)"
1971                 },
1972                 "kerb": {
1973                     "label": "Bờ Lề đường"
1974                 },
1975                 "label": {
1976                     "label": "Chữ đề"
1977                 },
1978                 "lamp_type": {
1979                     "label": "Kiểu"
1980                 },
1981                 "landuse": {
1982                     "label": "Mục đích"
1983                 },
1984                 "lanes": {
1985                     "label": "Số Làn",
1986                     "placeholder": "1, 2, 3…"
1987                 },
1988                 "layer": {
1989                     "label": "Lớp",
1990                     "placeholder": "0"
1991                 },
1992                 "leaf_cycle": {
1993                     "label": "Thời gian Mọc Lá",
1994                     "options": {
1995                         "deciduous": "Rụng Lá",
1996                         "evergreen": "Thường xanh",
1997                         "mixed": "Pha trộn",
1998                         "semi_deciduous": "Bán Rụng Lá",
1999                         "semi_evergreen": "Bán Thường xanh"
2000                     }
2001                 },
2002                 "leaf_cycle_singular": {
2003                     "label": "Thời gian Mọc Lá",
2004                     "options": {
2005                         "deciduous": "Rụng Lá",
2006                         "evergreen": "Thường xanh",
2007                         "semi_deciduous": "Bán Rụng Lá",
2008                         "semi_evergreen": "Bán Thường xanh"
2009                     }
2010                 },
2011                 "leaf_type": {
2012                     "label": "Loại Lá",
2013                     "options": {
2014                         "broadleaved": "Hình Quạt",
2015                         "leafless": "Không có",
2016                         "mixed": "Pha trộn",
2017                         "needleleaved": "Hình Kim"
2018                     }
2019                 },
2020                 "leaf_type_singular": {
2021                     "label": "Loại Lá",
2022                     "options": {
2023                         "broadleaved": "Hình Quạt",
2024                         "leafless": "Không có",
2025                         "needleleaved": "Hình Kim"
2026                     }
2027                 },
2028                 "leisure": {
2029                     "label": "Loại"
2030                 },
2031                 "length": {
2032                     "label": "Chiều dài (Mét)"
2033                 },
2034                 "level": {
2035                     "label": "Tầng"
2036                 },
2037                 "levels": {
2038                     "label": "Số Tầng",
2039                     "placeholder": "2, 4, 6…"
2040                 },
2041                 "lit": {
2042                     "label": "Có Đèn Sáng"
2043                 },
2044                 "location": {
2045                     "label": "Vị trí"
2046                 },
2047                 "man_made": {
2048                     "label": "Loại"
2049                 },
2050                 "manhole": {
2051                     "label": "Kiểu"
2052                 },
2053                 "map_size": {
2054                     "label": "Phạm vi"
2055                 },
2056                 "map_type": {
2057                     "label": "Kiểu"
2058                 },
2059                 "maxheight": {
2060                     "label": "Chiều cao Tối đa",
2061                     "placeholder": "4, 4.5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\""
2062                 },
2063                 "maxspeed": {
2064                     "label": "Tốc độ Tối đa",
2065                     "placeholder": "40, 50, 60…"
2066                 },
2067                 "maxstay": {
2068                     "label": "Thời gian Ở Tối đa"
2069                 },
2070                 "maxweight": {
2071                     "label": "Trọng lượng Tối đa"
2072                 },
2073                 "memorial": {
2074                     "label": "Kiểu"
2075                 },
2076                 "monitoring_multi": {
2077                     "label": "Giám sát"
2078                 },
2079                 "mtb/scale": {
2080                     "label": "Độ hiểm trở Đạp xe Leo núi",
2081                     "options": {
2082                         "0": "0: Sỏi/đất chắc, không có trở ngại, uốn từ từ",
2083                         "1": "1: Mặt có một tí phần không chặt, trở ngại nhỏ, uốn từ từ",
2084                         "2": "2: Mặt có nhiều phần không chặt, trở ngại lớn, chữ chi dễ dàng",
2085                         "3": "3. Mặt trơn, trở ngại lớn, chữ chi đột ngột",
2086                         "4": "4. Mặt không chặt hoặc hòn đá, chữ chi nguy hiểm",
2087                         "5": "5. Cực hiểm trở, sân đầy hòn đá, lở đất",
2088                         "6": "6. Không thể đạp xe trừ những người lão luyện nhất"
2089                     },
2090                     "placeholder": "0, 1, 2, 3…"
2091                 },
2092                 "mtb/scale/imba": {
2093                     "label": "Độ hiểm trở Đường mòn IMBA",
2094                     "options": {
2095                         "0": "Dễ nhất (hình tròn màu trắng)",
2096                         "1": "Dễ (hình tròn màu xanh lục)",
2097                         "2": "Trung bình (hình vuông màu xanh lam)",
2098                         "3": "Khó (hình thoi màu đen)",
2099                         "4": "Cực Khó (2 hình thoi màu đen)"
2100                     },
2101                     "placeholder": "Dễ, Trung bình, Khó…"
2102                 },
2103                 "mtb/scale/uphill": {
2104                     "label": "Độ hiểm trở Đạp xe Leo lên núi",
2105                     "options": {
2106                         "0": "0: Độ dốc trung bình <10%, sỏi/đất chắc, không có trở ngại",
2107                         "1": "1: Độ dốc trung bình <15%, sỏi/đất chắc, vài thứ nhỏ",
2108                         "2": "2: Độ dốc trung bình <20%, mặt vững, đá/rễ bằng cỡ tay",
2109                         "3": "3: Độ dốc trung bình <25%, mặt thay đổi, đá/rễ bằng cỡ tay",
2110                         "4": "4: Độ dốc trung bình <30%, phẩm chất kém, đá/rễ lớn",
2111                         "5": "5: Rất dốc, thường phải đẩy hoặc vác xe đạp"
2112                     },
2113                     "placeholder": "0, 1, 2, 3…"
2114                 },
2115                 "name": {
2116                     "label": "Tên",
2117                     "placeholder": "Tên phổ biến (nếu có)"
2118                 },
2119                 "natural": {
2120                     "label": "Thiên nhiên"
2121                 },
2122                 "network": {
2123                     "label": "Hệ thống"
2124                 },
2125                 "network_bicycle": {
2126                     "label": "Cấp Hệ thống",
2127                     "options": {
2128                         "icn": "Quốc tế",
2129                         "lcn": "Địa phương",
2130                         "ncn": "Quốc gia",
2131                         "rcn": "Vùng miền"
2132                     },
2133                     "placeholder": "Địa phương, Vùng miền, Quốc gia, Quốc tế"
2134                 },
2135                 "network_foot": {
2136                     "label": "Cấp Hệ thống",
2137                     "options": {
2138                         "iwn": "Quốc tế",
2139                         "lwn": "Địa phương",
2140                         "nwn": "Quốc gia",
2141                         "rwn": "Vùng miền"
2142                     },
2143                     "placeholder": "Địa phương, Vùng miền, Quốc gia, Quốc tế"
2144                 },
2145                 "network_horse": {
2146                     "label": "Cấp Hệ thống",
2147                     "options": {
2148                         "ihn": "Quốc tế",
2149                         "lhn": "Địa phương",
2150                         "nhn": "Quốc gia",
2151                         "rhn": "Vùng miền"
2152                     },
2153                     "placeholder": "Địa phương, Vùng miền, Quốc gia, Quốc tế"
2154                 },
2155                 "network_road": {
2156                     "label": "Hệ thống"
2157                 },
2158                 "note": {
2159                     "label": "Chú thích"
2160                 },
2161                 "office": {
2162                     "label": "Kiểu"
2163                 },
2164                 "oneway": {
2165                     "label": "Chiều",
2166                     "options": {
2167                         "alternating": "Thay phiên",
2168                         "no": "2 Chiều",
2169                         "reversible": "Có thể Đảo ngược",
2170                         "undefined": "2 Chiều theo Mặc định",
2171                         "yes": "1 Chiều"
2172                     }
2173                 },
2174                 "oneway_yes": {
2175                     "label": "Chiều",
2176                     "options": {
2177                         "alternating": "Thay phiên",
2178                         "no": "2 Chiều",
2179                         "reversible": "Có thể Đảo ngược",
2180                         "undefined": "1 Chiều theo Mặc định",
2181                         "yes": "1 Chiều"
2182                     }
2183                 },
2184                 "opening_hours": {
2185                     "label": "Giờ Mở cửa"
2186                 },
2187                 "operator": {
2188                     "label": "Cơ quan Chủ quản"
2189                 },
2190                 "outdoor_seating": {
2191                     "label": "Ngồi ở Ngoài"
2192                 },
2193                 "par": {
2194                     "label": "Điểm chuẩn",
2195                     "placeholder": "3, 4, 5…"
2196                 },
2197                 "park_ride": {
2198                     "label": "Trung chuyển"
2199                 },
2200                 "parking": {
2201                     "label": "Kiểu",
2202                     "options": {
2203                         "carports": "Nhà xe",
2204                         "garage_boxes": "Ga ra",
2205                         "lane": "Làn đường",
2206                         "multi-storey": "Cao tầng",
2207                         "sheds": "Lán",
2208                         "surface": "Ngoài trời",
2209                         "underground": "Ngầm"
2210                     }
2211                 },
2212                 "payment_multi": {
2213                     "label": "Phương thức Thanh toán"
2214                 },
2215                 "phases": {
2216                     "label": "Số Pha",
2217                     "placeholder": "1, 2, 3…"
2218                 },
2219                 "phone": {
2220                     "label": "Số Điện thoại",
2221                     "placeholder": "+84 1 234 5678"
2222                 },
2223                 "piste/difficulty": {
2224                     "label": "Độ Hiểm trở",
2225                     "options": {
2226                         "advanced": "Nâng cao (Mỹ: thoi đen; Âu: đen; Nhật: đen)",
2227                         "easy": "Dễ (Mỹ: tròn lục; Âu: xanh lục; Nhật: lục)",
2228                         "expert": "Lão luyện (Mỹ: 2 thoi đen; Âu: cam)",
2229                         "extreme": "Cực độ (cần thiết bị leo núi)",
2230                         "freeride": "Tự do (xa đường; Âu: vàng)",
2231                         "intermediate": "Trung bình (Mỹ: vuông lam; Âu: đỏ; Nhật: đỏ)",
2232                         "novice": "Tập"
2233                     },
2234                     "placeholder": "Dễ, Trung bình, Nâng cao…"
2235                 },
2236                 "piste/grooming": {
2237                     "label": "Kiểu Ủi Tuyết",
2238                     "options": {
2239                         "backcountry": "Hẻo lánh",
2240                         "classic": "Cổ điển",
2241                         "classic+skating": "Cổ điển và Trượt băng",
2242                         "mogul": "Mogul",
2243                         "scooter": "Xe máy Trượt tuyết",
2244                         "skating": "Trượt băng"
2245                     }
2246                 },
2247                 "piste/type": {
2248                     "label": "Kiểu",
2249                     "options": {
2250                         "downhill": "Xuống dốc",
2251                         "hike": "Đi bộ đường dài",
2252                         "ice_skate": "Trượt băng",
2253                         "nordic": "Trượt tuyết Bắc Âu",
2254                         "playground": "Vui chơi",
2255                         "skitour": "Skitour",
2256                         "sled": "Xe Trượt tuyết",
2257                         "sleigh": "Xe trượt tuyết",
2258                         "snow_park": "Vườn Tuyết"
2259                     }
2260                 },
2261                 "place": {
2262                     "label": "Kiểu"
2263                 },
2264                 "plant": {
2265                     "label": "Cây"
2266                 },
2267                 "plant/output/electricity": {
2268                     "label": "Điện năng lượng",
2269                     "placeholder": "500 MW, 1000 MW, 2000 MW…"
2270                 },
2271                 "playground/baby": {
2272                     "label": "Ghế Bé"
2273                 },
2274                 "playground/max_age": {
2275                     "label": "Tuổi Tối đa"
2276                 },
2277                 "playground/min_age": {
2278                     "label": "Tuổi Tối thiểu"
2279                 },
2280                 "population": {
2281                     "label": "Dân số"
2282                 },
2283                 "power": {
2284                     "label": "Kiểu"
2285                 },
2286                 "power_supply": {
2287                     "label": "Nguồn Điện"
2288                 },
2289                 "produce": {
2290                     "label": "Nông sản"
2291                 },
2292                 "product": {
2293                     "label": "Sản phẩm"
2294                 },
2295                 "railway": {
2296                     "label": "Kiểu"
2297                 },
2298                 "railway/position": {
2299                     "label": "Vị trí theo Cột mốc",
2300                     "placeholder": "Tầm xa đến một chữ số thập phân (123.4)"
2301                 },
2302                 "railway/signal/direction": {
2303                     "label": "Chiều",
2304                     "options": {
2305                         "backward": "Ngược",
2306                         "both": "2 Chiều / Mọi Hướng",
2307                         "forward": "Tiến"
2308                     }
2309                 },
2310                 "rating": {
2311                     "label": "Công suất"
2312                 },
2313                 "recycling_accepts": {
2314                     "label": "Nhận"
2315                 },
2316                 "ref": {
2317                     "label": "Mã số Tham chiếu"
2318                 },
2319                 "ref/isil": {
2320                     "label": "Mã Nhận dạng ISIL"
2321                 },
2322                 "ref_aeroway_gate": {
2323                     "label": "Số Cổng"
2324                 },
2325                 "ref_golf_hole": {
2326                     "label": "Số Lỗ",
2327                     "placeholder": "1–18"
2328                 },
2329                 "ref_highway_junction": {
2330                     "label": "Số Giao lộ"
2331                 },
2332                 "ref_platform": {
2333                     "label": "Số Ke"
2334                 },
2335                 "ref_road_number": {
2336                     "label": "Số Đường"
2337                 },
2338                 "ref_route": {
2339                     "label": "Số Tuyến"
2340                 },
2341                 "ref_runway": {
2342                     "label": "Số Đường băng",
2343                     "placeholder": "vd: 01L/19R"
2344                 },
2345                 "ref_stop_position": {
2346                     "label": "Số Trạm"
2347                 },
2348                 "ref_taxiway": {
2349                     "label": "Tên Đường lăn",
2350                     "placeholder": "vd: A5"
2351                 },
2352                 "relation": {
2353                     "label": "Kiểu"
2354                 },
2355                 "religion": {
2356                     "label": "Tôn giáo"
2357                 },
2358                 "restriction": {
2359                     "label": "Kiểu"
2360                 },
2361                 "restrictions": {
2362                     "label": "Hạn chế rẽ"
2363                 },
2364                 "rooms": {
2365                     "label": "Số Phòng"
2366                 },
2367                 "route": {
2368                     "label": "Kiểu"
2369                 },
2370                 "route_master": {
2371                     "label": "Kiểu"
2372                 },
2373                 "sac_scale": {
2374                     "label": "Độ hiểm trở Đi bộ Đường dài",
2375                     "options": {
2376                         "alpine_hiking": "T4: Đi bộ Đường dài Anpơ",
2377                         "demanding_alpine_hiking": "T5: Đi bộ Đường dài Anpơ Rán sức",
2378                         "demanding_mountain_hiking": "T3: Đi bộ Đường dài Núi Rán sức",
2379                         "difficult_alpine_hiking": "T6: Đi bộ Đường dài Anpơ Khó",
2380                         "hiking": "T1: Đi bộ Đường dài",
2381                         "mountain_hiking": "T2: Đi bộ Đường dài Núi"
2382                     },
2383                     "placeholder": "Đi bộ Đường dài Núi, Đi bộ Đường dài Anpơ…"
2384                 },
2385                 "sanitary_dump_station": {
2386                     "label": "Trạm Đổ Chất thải Vệ sinh"
2387                 },
2388                 "seasonal": {
2389                     "label": "Tùy Mùa"
2390                 },
2391                 "second_hand": {
2392                     "label": "Bán Đồ Cũ",
2393                     "options": {
2394                         "no": "Không Bán",
2395                         "only": "Chỉ Bán",
2396                         "yes": "Có Bán"
2397                     },
2398                     "placeholder": "Có, Không, Chỉ"
2399                 },
2400                 "service": {
2401                     "label": "Kiểu"
2402                 },
2403                 "service/bicycle": {
2404                     "label": "Dịch vụ"
2405                 },
2406                 "service/vehicle": {
2407                     "label": "Dịch vụ"
2408                 },
2409                 "service_rail": {
2410                     "label": "Kiểu Dịch vụ",
2411                     "options": {
2412                         "crossover": "Đường Xuyên chéo",
2413                         "siding": "Đường Tránh",
2414                         "spur": "Đường Nhánh",
2415                         "yard": "Đường Sân ga"
2416                     }
2417                 },
2418                 "service_times": {
2419                     "label": "Giờ Phục vụ"
2420                 },
2421                 "shelter": {
2422                     "label": "Chỗ che"
2423                 },
2424                 "shelter_type": {
2425                     "label": "Kiểu"
2426                 },
2427                 "shop": {
2428                     "label": "Kiểu"
2429                 },
2430                 "site": {
2431                     "label": "Loại"
2432                 },
2433                 "smoking": {
2434                     "label": "Hút thuốc",
2435                     "options": {
2436                         "dedicated": "Dành riêng cho người hút thuốc (ví dụ quán hút thuốc)",
2437                         "isolated": "Ở nơi hút thuốc có tường",
2438                         "no": "Hoàn toàn cấm hút thuốc",
2439                         "outside": "Cho phép ở ngoài trời",
2440                         "separated": "Ở nơi hút thuốc không có tường",
2441                         "yes": "Cho phép ở bất cứ nơi nào"
2442                     },
2443                     "placeholder": "Cấm, Nơi dành riêng, Cho phép…"
2444                 },
2445                 "smoothness": {
2446                     "label": "Độ nhẵn",
2447                     "options": {
2448                         "bad": "Bánh xe Bền: Xe hơi, xích lô, xe đạp dã ngoại",
2449                         "excellent": "Bánh xe Trượt: Giày patanh, ván trượt",
2450                         "good": "Bánh xe Mỏng: Xe đạp đua",
2451                         "horrible": "Xa đường: Xe xa đường nặng",
2452                         "impassable": "Không thể qua được bằng bánh xe",
2453                         "intermediate": "Bánh xe: Xe đạp lai, xe lăn, vét pa",
2454                         "very_bad": "Gầm Cao: Xe xa đường nhẹ",
2455                         "very_horrible": "Xa đường Chuyên dụng: Máy kéo, ATV"
2456                     },
2457                     "placeholder": "Bánh xe Trượt, Bánh xe, Xa đường…"
2458                 },
2459                 "social_facility": {
2460                     "label": "Kiểu"
2461                 },
2462                 "social_facility_for": {
2463                     "label": "Dân được Phục vụ"
2464                 },
2465                 "source": {
2466                     "label": "Nguồn"
2467                 },
2468                 "sport": {
2469                     "label": "Môn Thể thao"
2470                 },
2471                 "sport_ice": {
2472                     "label": "Môn Thể thao"
2473                 },
2474                 "sport_racing_motor": {
2475                     "label": "Môn Thể thao"
2476                 },
2477                 "sport_racing_nonmotor": {
2478                     "label": "Môn Thể thao"
2479                 },
2480                 "stars": {
2481                     "label": "Số Sao"
2482                 },
2483                 "start_date": {
2484                     "label": "Ngày Bắt đầu"
2485                 },
2486                 "step_count": {
2487                     "label": "Số Bước"
2488                 },
2489                 "stop": {
2490                     "label": "Các Đường Phải Dừng lại",
2491                     "options": {
2492                         "all": "Tất cả các Đường",
2493                         "minor": "Chỉ Đường Không Ưu tiên"
2494                     }
2495                 },
2496                 "structure": {
2497                     "label": "Cấu trúc",
2498                     "options": {
2499                         "bridge": "Cầu",
2500                         "cutting": "Đường xẻ",
2501                         "embankment": "Đường đắp cao",
2502                         "ford": "Nơi Lội qua Sông",
2503                         "tunnel": "Đường hầm"
2504                     },
2505                     "placeholder": "Không rõ"
2506                 },
2507                 "structure_waterway": {
2508                     "label": "Cấu trúc",
2509                     "options": {
2510                         "tunnel": "Đường hầm"
2511                     },
2512                     "placeholder": "Không rõ"
2513                 },
2514                 "studio": {
2515                     "label": "Kiểu"
2516                 },
2517                 "substance": {
2518                     "label": "Chất"
2519                 },
2520                 "substation": {
2521                     "label": "Kiểu"
2522                 },
2523                 "supervised": {
2524                     "label": "Canh gác"
2525                 },
2526                 "support": {
2527                     "label": "Cách Gắn"
2528                 },
2529                 "surface": {
2530                     "label": "Mặt"
2531                 },
2532                 "surveillance": {
2533                     "label": "Vị trí Quan sát"
2534                 },
2535                 "surveillance/type": {
2536                     "label": "Chế độ Quan sát",
2537                     "options": {
2538                         "ALPR": "Hệ thống Nhận dạng Bảng số Xe Tự động",
2539                         "camera": "Camera",
2540                         "guard": "Nhân viên"
2541                     }
2542                 },
2543                 "surveillance/zone": {
2544                     "label": "Phạm vi Quan sát"
2545                 },
2546                 "switch": {
2547                     "label": "Kiểu",
2548                     "options": {
2549                         "circuit_breaker": "Cầu dao",
2550                         "disconnector": "Cầu dao Cách ly",
2551                         "earthing": "Cầu dao Tiếp địa",
2552                         "mechanical": "Cơ học"
2553                     }
2554                 },
2555                 "tactile_paving": {
2556                     "label": "Gạch dành cho Người Khiếm thị"
2557                 },
2558                 "takeaway": {
2559                     "label": "Mang về",
2560                     "options": {
2561                         "no": "Không có",
2562                         "only": "Chỉ có Mang về",
2563                         "yes": "Có"
2564                     },
2565                     "placeholder": "Có, Không có, Chỉ có Mang về…"
2566                 },
2567                 "toilets/disposal": {
2568                     "label": "Phương pháp thải",
2569                     "options": {
2570                         "bucket": "Thùng",
2571                         "chemical": "Hóa chất",
2572                         "flush": "Bấm",
2573                         "pitlatrine": "Mương"
2574                     }
2575                 },
2576                 "toll": {
2577                     "label": "Thu phí"
2578                 },
2579                 "tomb": {
2580                     "label": "Kiểu"
2581                 },
2582                 "tourism": {
2583                     "label": "Loại"
2584                 },
2585                 "tourism_attraction": {
2586                     "label": "Du lịch"
2587                 },
2588                 "tower/construction": {
2589                     "label": "Hình dạng",
2590                     "placeholder": "Buộc dây, Lưới, Che đậy"
2591                 },
2592                 "tower/type": {
2593                     "label": "Kiểu"
2594                 },
2595                 "tracktype": {
2596                     "label": "Loại Đường mòn",
2597                     "options": {
2598                         "grade1": "Rất Chắc: Mặt lát hoặc bằng cốt liệu chắc",
2599                         "grade2": "Khá Chắc: Sỏi đá pha một tí nguyên liệu mềm",
2600                         "grade3": "Pha trộn đều các nguyên liệu cứng mềm",
2601                         "grade4": "Khá Mềm: Đất/cát/cỏ pha một tí nguyên liệu cứng",
2602                         "grade5": "Rất Mềm: Đất/cát/cỏ"
2603                     },
2604                     "placeholder": "Rất chắc, Khá Chắc, Mềm…"
2605                 },
2606                 "trade": {
2607                     "label": "Nghề"
2608                 },
2609                 "traffic_calming": {
2610                     "label": "Kiểu"
2611                 },
2612                 "traffic_signals": {
2613                     "label": "Kiểu"
2614                 },
2615                 "traffic_signals/direction": {
2616                     "label": "Chiều",
2617                     "options": {
2618                         "backward": "Ngược",
2619                         "both": "2 Chiều / Mọi Hướng",
2620                         "forward": "Tiến"
2621                     }
2622                 },
2623                 "trail_visibility": {
2624                     "label": "Tầm nhìn trên Đường mòn",
2625                     "options": {
2626                         "bad": "Kém: Không có cắm bảng, đôi khi không thấy được lối đi hoặc không có lối đi",
2627                         "excellent": "Tốt: Lối đi rõ ràng hoặc có cắm bảng từng quãng một",
2628                         "good": "Khá: Có bảng thấy được nhưng đôi khi cần phải mò mẫm",
2629                         "horrible": "Tồi: Nhiều khi không có lối đi, cần biết dò đường một chút",
2630                         "intermediate": "Trung bình: Ít bảng, lối đi thấy được phần lớn",
2631                         "no": "Không có lối đi, rất cần biết dò đường"
2632                     },
2633                     "placeholder": "Tốt, Khá, Trung bình…"
2634                 },
2635                 "transformer": {
2636                     "label": "Kiểu",
2637                     "options": {
2638                         "auto": "Tự biến áp",
2639                         "auxiliary": "Phụ tải",
2640                         "converter": "Chuyển đổi",
2641                         "distribution": "Phân phối",
2642                         "generator": "Phát điện",
2643                         "phase_angle_regulator": "Dịch pha",
2644                         "traction": "Kéo",
2645                         "yes": "Không rõ"
2646                     }
2647                 },
2648                 "trees": {
2649                     "label": "Loại cây"
2650                 },
2651                 "tunnel": {
2652                     "label": "Kiểu",
2653                     "placeholder": "Bình thường"
2654                 },
2655                 "vending": {
2656                     "label": "Loại Hàng hóa"
2657                 },
2658                 "visibility": {
2659                     "label": "Tầm Nhìn Xa",
2660                     "options": {
2661                         "area": "Hơn 20 m (65 ft)",
2662                         "house": "Tới 5 m (16 ft)",
2663                         "street": "5 đến 20 m (16 đến 65 ft)"
2664                     }
2665                 },
2666                 "volcano/status": {
2667                     "label": "Trạng thái Núi lửa",
2668                     "options": {
2669                         "active": "Hoạt động",
2670                         "dormant": "Hồi dung nham",
2671                         "extinct": "Không hoạt động nữa"
2672                     }
2673                 },
2674                 "volcano/type": {
2675                     "label": "Hình dạng Núi lửa",
2676                     "options": {
2677                         "scoria": "Nón",
2678                         "shield": "Khiên",
2679                         "stratovolcano": "Tầng"
2680                     }
2681                 },
2682                 "voltage": {
2683                     "label": "Điện áp"
2684                 },
2685                 "voltage/primary": {
2686                     "label": "Điện áp Chính"
2687                 },
2688                 "voltage/secondary": {
2689                     "label": "Điện áp Thứ 2"
2690                 },
2691                 "voltage/tertiary": {
2692                     "label": "Điện áp Thứ 3"
2693                 },
2694                 "wall": {
2695                     "label": "Kiểu"
2696                 },
2697                 "water": {
2698                     "label": "Loại"
2699                 },
2700                 "water_point": {
2701                     "label": "Trạm Đóng Bình Nước uống"
2702                 },
2703                 "waterway": {
2704                     "label": "Loại"
2705                 },
2706                 "website": {
2707                     "label": "Trang Web",
2708                     "placeholder": "http://example.com/"
2709                 },
2710                 "wetland": {
2711                     "label": "Loại"
2712                 },
2713                 "wheelchair": {
2714                     "label": "Đi Xe lăn Được"
2715                 },
2716                 "wholesale": {
2717                     "label": "Bán buôn"
2718                 },
2719                 "width": {
2720                     "label": "Chiều ngang (Mét)"
2721                 },
2722                 "wikipedia": {
2723                     "label": "Wikipedia"
2724                 },
2725                 "windings": {
2726                     "label": "Số Cuộn dây",
2727                     "placeholder": "1, 2, 3…"
2728                 },
2729                 "windings/configuration": {
2730                     "label": "Cách Nối Cuộn dây",
2731                     "options": {
2732                         "delta": "Tam giác",
2733                         "leblanc": "Leblanc",
2734                         "open": "Hở mạch",
2735                         "open-delta": "Tam giác Hở",
2736                         "scott": "Scott",
2737                         "star": "Sao",
2738                         "zigzag": "Chữ chi"
2739                     }
2740                 }
2741             },
2742             "presets": {
2743                 "address": {
2744                     "name": "Địa chỉ",
2745                     "terms": "địa chỉ, số địa chỉ, số nhà, số tòa nhà, dia chi, so dia chi, so nha, so toa nha"
2746                 },
2747                 "advertising/billboard": {
2748                     "name": "Bảng Quảng cáo",
2749                     "terms": "bảng quảng cáo, biển quảng cáo, panô quảng cáo, pano quảng cáo, pa-nô quảng cáo, pa nô quảng cáo, bang quang cao, bien quang cao, pano quang cao, pa-no quang cao, pa no quang cao"
2750                 },
2751                 "aerialway": {
2752                     "name": "Cáp treo"
2753                 },
2754                 "aerialway/cable_car": {
2755                     "name": "Xe Cáp treo Lớn",
2756                     "terms": "xe cáp treo lớn, toa cáp treo lớn, xe cap treo lon, toa cap treo lon"
2757                 },
2758                 "aerialway/chair_lift": {
2759                     "name": "Ghế Cáp treo",
2760                     "terms": "ghế cáp treo, thang kéo ngồi ghế, thang kéo ghế, ghe cap treo, thang keo ngoi ghe, thang keo ghe"
2761                 },
2762                 "aerialway/drag_lift": {
2763                     "name": "Đường Cáp Kéo",
2764                     "terms": "đường cáp kéo, thang kéo trượt tuyết, thang kéo xki, duong cao keo, thang keo truot tuyet, thang keo xki"
2765                 },
2766                 "aerialway/gondola": {
2767                     "name": "Xe Cáp treo Nhỏ",
2768                     "terms": "xe cáp treo nhỏ, toa cáp treo nhỏ, xe cap treo nho, toa cap treo nho"
2769                 },
2770                 "aerialway/goods": {
2771                     "name": "Cáp Kéo Hàng",
2772                     "terms": "cáp kéo hàng, thang kéo hàng, cao keo hang, thang keo hang"
2773                 },
2774                 "aerialway/magic_carpet": {
2775                     "name": "Băng chuyền Trượt tuyết",
2776                     "terms": "băng chuyền trượt tuyết, băng tải trượt tuyết, bang chuyen truot tuyet, bang tai truot tuyet"
2777                 },
2778                 "aerialway/mixed_lift": {
2779                     "name": "Xe/Ghế Cáp treo",
2780                     "terms": "xe/ghế cáp treo, xe ghế cáp treo, xe và ghế cáp treo, xe cáp treo, ghế cáp treo,  xe/ghe cap treo, xe ghe cap treo, xe va ghe cap treo, xe cap treo, ghe cap treo"
2781                 },
2782                 "aerialway/platter": {
2783                     "name": "Đĩa Treo",
2784                     "terms": "đĩa treo, thang kéo đĩa, dia treo, thang keo dia"
2785                 },
2786                 "aerialway/pylon": {
2787                     "name": "Tháp Cáp treo",
2788                     "terms": "tháp cáp treo, tháp thang kéo, thap cap treo, thap thang keo"
2789                 },
2790                 "aerialway/rope_tow": {
2791                     "name": "Cáp kéo",
2792                     "terms": "cáp kéo, cap keo"
2793                 },
2794                 "aerialway/station": {
2795                     "name": "Trạm Cáp treo"
2796                 },
2797                 "aerialway/t-bar": {
2798                     "name": "T-bar",
2799                     "terms": "t-bar"
2800                 },
2801                 "aeroway": {
2802                     "name": "Hàng không"
2803                 },
2804                 "aeroway/aerodrome": {
2805                     "name": "Sân bay",
2806                     "terms": "máy bay, phi cơ, tàu bay, sân bay, phi trường, trường bay, cảng hàng không, không cảng, may bay, phi co, tau bay, san bay, phi truong, truong bay, cang hang khong, khong cang"
2807                 },
2808                 "aeroway/apron": {
2809                     "name": "Sân bãi",
2810                     "terms": "thềm đế, sân bãi, thềm, sân đậu, them de, san bai, them, san dau"
2811                 },
2812                 "aeroway/gate": {
2813                     "name": "Cổng Sân bay",
2814                     "terms": "cổng sân bay, cửa sân bay, ga sân bay, cửa máy bay, cửa phi cơ, cong san bay, cua san bay, ga san bay, cua may bay, cua phi co"
2815                 },
2816                 "aeroway/hangar": {
2817                     "name": "Nhà Máy bay",
2818                     "terms": "nhà máy bay, nhà để máy bay, nhà phi cơ, nhà để phi cơ, nha may bay, nha de may bay, nha phi co, nha de phi co"
2819                 },
2820                 "aeroway/helipad": {
2821                     "name": "Sân bay Trực thăng",
2822                     "terms": "máy bay trực thăng, máy bay lên thẳng, sân bay trực thăng, sân bay lên thẳng, phi trường trực thăng, sàn đỗ trực thăng, sàn đáp trực thăng, may bay truc thang, may bay len thang, san bay truc thang, san bay len thang, phi truong truc thang, san do truc thang, san dap truc thang"
2823                 },
2824                 "aeroway/runway": {
2825                     "name": "Đường băng",
2826                     "terms": "phi đạo, đường cất hạ cánh, đường cất cánh, đường hạ cánh, phi dao, duong cat ha canh, duong cat canh, duong ha canh"
2827                 },
2828                 "aeroway/taxiway": {
2829                     "name": "Đường lăn",
2830                     "terms": "đường lăn, duong lan"
2831                 },
2832                 "aeroway/terminal": {
2833                     "name": "Ga Sân bay",
2834                     "terms": "ga sân bay, ga phi trường, nhà ga sân bay, nhà ga phi trường, ga san bay, ga phi truong, nha ga san bay, nha ga phi truong"
2835                 },
2836                 "amenity": {
2837                     "name": "Tiện nghi"
2838                 },
2839                 "amenity/animal_boarding": {
2840                     "name": "Khách sạn Thú cưng",
2841                     "terms": "khách sạn thú cưng, khách sạn chó mèo, khách sạn chó, khách sạn mèo, nơi tạm giữ thú, nơi tạm giữ thú vật, chỗ tạm giữ thú, chỗ tạm giữ thú vật, cũi chó, trại thú, trại thú vật, trại chó, trại mèo, khach san thu cung, khach san cho meo, khach san cho, khach san meo, noi tam giu thu, noi tam giu thu vat, cho tam giu thu, cho tam giu thu vat, cui cho, trai thu, trai thu vat, trai cho, trai meo"
2842                 },
2843                 "amenity/animal_breeding": {
2844                     "name": "Trại Nuôi Thú",
2845                     "terms": "trại nuôi thú, trại nuôi thú vật, trại nuôi chó, trại nuôi mèo, trại nuôi ngựa, nơi nuôi thú vật, nơi nuôi chó, nơi nuôi mèo, nơi nuôi ngựa, chỗ nuôi thú vật, chỗ nuôi chó, chỗ nuôi mèo, chỗ nuôi ngựa, cũi chó, trai nuoi thu, trai nuoi thu vat, trai nuoi cho, trai nuoi meo, trai nuoi ngua, noi nuoi thu vat, noi nuoi cho, noi nuoi meo, noi nuoi ngua, cho nuoi thu vat, cho nuoi cho, cho nuoi meo, cho nuoi ngua, cui cho"
2846                 },
2847                 "amenity/animal_shelter": {
2848                     "name": "Trạm Cứu hộ Thú cưng",
2849                     "terms": "trạm cứu hộ thú cưng, trạm cứu hộ chó mèo, trạm cứu hộ chó, trạm cứu hộ mèo, cũi chó"
2850                 },
2851                 "amenity/arts_centre": {
2852                     "name": "Trung tâm Nghệ thuật",
2853                     "terms": "nghệ thuật, mỹ thuật, trung tâm nghệ thuật, trung tâm mỹ thuật, nhà nghệ thuật, hội trường nghệ thuật, nghe thuat, my thuat, trung tam nghe thuat, trung tam my thuat, nha nghe thuat, hoi truong nghe thuat"
2854                 },
2855                 "amenity/atm": {
2856                     "name": "Máy Rút tiền",
2857                     "terms": "máy rút tiền, máy rút tiền tự động, atm, may rut tien, may rut tien tu dong"
2858                 },
2859                 "amenity/bank": {
2860                     "name": "Ngân hàng",
2861                     "terms": "ngân hàng, nhà băng, ngân hàng công đoàn, nhà băng công đoàn, công đoàn tín dụng, ngan hang, nha bang, ngan hang cong doan, nha bang cong doan, cong doan tin dung"
2862                 },
2863                 "amenity/bar": {
2864                     "name": "Quán rượu",
2865                     "terms": "quán rượu, quán nhậu, quán bia, tiệm rượu, tiệm nhậu, tiệm bia, quan ruou, quan nhau, quan bia, tiem ruou, tiem nhau, tiem bia"
2866                 },
2867                 "amenity/bbq": {
2868                     "name": "Vỉ nướng",
2869                     "terms": "vỉ, vỉ nướng thịt, bbq, vi, vi nuong thit"
2870                 },
2871                 "amenity/bench": {
2872                     "name": "Ghế",
2873                     "terms": "ghế dài, ghế, ghế ngồi, chỗ ngồi, ghe dai, ghe, ghe ngoi, cho ngoi"
2874                 },
2875                 "amenity/bicycle_parking": {
2876                     "name": "Chỗ Đậu Xe đạp",
2877                     "terms": "chỗ đậu xe đạp, đậu xe đạp, cho dau xe dap, dau xe dap"
2878                 },
2879                 "amenity/bicycle_rental": {
2880                     "name": "Cho thuê Xe đạp",
2881                     "terms": "dịch vụ cho mướn xe đạp, chỗ mướn xe đạp, tiệm mướn xe đạp, mướn xe đạp, dịch vụ cho thuê xe đạp, chỗ thuê xe đạp, tiệm thuê xe đạp, thuê xe đạp, dich vu cho muon xe dap, cho muon xe dap, tiem muon xe dap, muon xe dap, dich vu cho thue xe dap, cho thue xe dap, tiem thue xe dap, thue xe dap"
2882                 },
2883                 "amenity/bicycle_repair_station": {
2884                     "name": "Quầy Sửa Xe đạp",
2885                     "terms": "quầy sửa xe đạp, xích, bơm, quay sua xe dap, xich, bom"
2886                 },
2887                 "amenity/biergarten": {
2888                     "name": "Vườn Bia",
2889                     "terms": "vườn bia, vườn uống bia, vườn nhậu, vuon bia, vuon uong bia, vuon nhau"
2890                 },
2891                 "amenity/boat_rental": {
2892                     "name": "Cho thuê Tàu",
2893                     "terms": "dịch vụ cho thuê tàu, chỗ thuê tàu, tiệm thuê tàu, thuê tàu, dịch vụ cho mướn tàu, chỗ mướn tàu, tiệm mướn tàu, mướn tàu, dịch vụ cho thuê thuyền, chỗ thuê thuyền, tiệm thuê thuyền, thuê thuyền, dịch vụ cho mướn thuyền, chỗ mướn thuyền, tiệm mướn thuyền, mướn thuyền, dich vu cho thue tau, cho thue tau, tiem thue tau, thue tau, dich vu cho muon tau, cho muon tau, tiem muon tau, muon tau, dich vu cho thue thuyen, cho thue thuyen, tiem thue thuyen, thue thuyen, dich vu cho muon thuyen, cho muon thuyen, tiem muon thuyen, muon thuyen"
2894                 },
2895                 "amenity/bureau_de_change": {
2896                     "name": "Đổi tiền",
2897                     "terms": "đổi tiền, chuyển đổi tiền tệ, nơi đổi tiền, quán đổi tiền, máy đổi tiền, trạm đổi tiền, doi tien, chuyen doi tien te, noi doi tien, quan doi tien, may doi tien, tram doi tien"
2898                 },
2899                 "amenity/bus_station": {
2900                     "name": "Ga Xe buýt"
2901                 },
2902                 "amenity/cafe": {
2903                     "name": "Quán Cà phê",
2904                     "terms": "cà phê, quán cà phê, trà, quán trà, ca phe, quan ca phe, tra, quan tra"
2905                 },
2906                 "amenity/car_pooling": {
2907                     "name": "Chỗ Đón để Đi Cùng Xe",
2908                     "terms": "chỗ đón để đi cùng xe, nơi đón để đi cùng xe, chia sẻ xe, chia sẻ chi phí dịch chuyển bằng xe hơi, chia sẻ chi phí dịch chuyển bằng ô tô, chia sẻ chi phí dịch chuyển bằng ô-tô, cho don de di cung xe, noi don de di cung xe, chia se xe, chia se chi phi dich chuyen bang xe hoi, chia se chi phi dich chuyen bang o to, chia se chi phi dich chuyen bang o-to"
2909                 },
2910                 "amenity/car_rental": {
2911                     "name": "Cho thuê Xe",
2912                     "terms": "dịch vụ cho thuê xe, chỗ thuê xe, tiệm thuê xe, thuê xe, dịch vụ cho mướn xe, chỗ mướn xe, tiệm mướn xe, mướn xe, dich vu cho thue xe, cho thue xe, tiem thue xe, thue xe, dich vu cho muon xe, cho muon xe, tiem muon xe, muon xe"
2913                 },
2914                 "amenity/car_sharing": {
2915                     "name": "Chia sẻ Xe",
2916                     "terms": "chia sẻ xe, chia se xe"
2917                 },
2918                 "amenity/car_wash": {
2919                     "name": "Rửa xe",
2920                     "terms": "tiệm rửa xe, rửa xe, tiem rua xe, rua xe"
2921                 },
2922                 "amenity/casino": {
2923                     "name": "Sòng bạc",
2924                     "terms": "sòng bạc, casino, ca si nô, ca-si-nô, đánh bạc, cờ bạc, song bac, ca si no, ca-si-no, danh bac, co bac"
2925                 },
2926                 "amenity/charging_station": {
2927                     "name": "Trạm Sạc Pin",
2928                     "terms": "trạm sạc pin, trạm sạc xe hơi điện, tram sac pin, tram sac xe hoi dien"
2929                 },
2930                 "amenity/childcare": {
2931                     "name": "Giữ trẻ",
2932                     "terms": "nhà trẻ, giữ trẻ, giữ con nít, giữ đứa bé, nha tre, giu tre, giu con nit, giu dua be"
2933                 },
2934                 "amenity/cinema": {
2935                     "name": "Rạp phim",
2936                     "terms": "rạp phim, rạp điện ảnh, xi nê, xi-nê, xinê, phim, điện ảnh, rap phim, rap dien anh, xi ne, xi-ne, xine, phim, dien anh"
2937                 },
2938                 "amenity/clinic": {
2939                     "name": "Trạm Y tế",
2940                     "terms": "trạm y tế, trung tâm y tế, trạm xá, bệnh xá, tram y te, trung tam y te, tram xa, benh xa"
2941                 },
2942                 "amenity/clinic/abortion": {
2943                     "name": "Phòng khám Phá thai",
2944                     "terms": "phòng khám phá thai, phòng phá thai, trạm phá thai, phong kham pha thai, phong pha thai, tram pha thai"
2945                 },
2946                 "amenity/clinic/fertility": {
2947                     "name": "Phòng khám Vô sinh",
2948                     "terms": "phòng khám vô sinh, phong kham vo sinh"
2949                 },
2950                 "amenity/clock": {
2951                     "name": "Đồng hồ",
2952                     "terms": "đồng hồ, dong ho"
2953                 },
2954                 "amenity/college": {
2955                     "name": "Sân trường Cao đẳng",
2956                     "terms": "sân trường cao đẳng, trường cao đẳng, cao đẳng, cđ, san truong cao dang, truong cao dang, cao dang, cd"
2957                 },
2958                 "amenity/community_centre": {
2959                     "name": "Trung tâm Cộng đồng",
2960                     "terms": "trung tâm cộng đồng, hội trường cộng đồng, trung tam cong dong, hoi truong cong dong"
2961                 },