Merging 16820:16891 from trunk.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 vi:
2   html:
3     dir: ltr
4   activerecord:
5     # Translates all the model names, which is used in error handling on the web site
6     models:
7       acl: "Danh sách Điều khiển Truy cập"
8       changeset: "Bộ thay đổi"
9       changeset_tag: "Thẻ Bộ thay đổi"
10       country: "Quốc gia"
11       diary_comment: "Bình luận Nhật ký"
12       diary_entry: "Mục Nhật ký"
13       friend: "Người bạn"
14       language: "Ngôn ngữ"
15       message: "Thư"
16       node: "Nốt"
17       node_tag: "Thẻ Nốt"
18       notifier: "Trình báo"
19       old_node: "Nốt Cũ"
20       old_node_tag: "Thẻ Nốt Cũ"
21       old_relation: "Quan hệ Cũ"
22       old_relation_member: "Thành viên Quan hệ Cũ"
23       old_relation_tag: "Thẻ Quan hệ Cũ"
24       old_way: "Lối Cũ"
25       old_way_node: "Nốt Lối Cũ"
26       old_way_tag: "Thẻ Lối Cũ"
27       relation: "Quan hệ"
28       relation_member: "Thành viên Quan hệ"
29       relation_tag: "Thẻ Quan hệ"
30       session: "Phiên"
31       trace: "Tuyến đường"
32       tracepoint: "Điểm Tuyến đường"
33       tracetag: "Thẻ Tuyến đường"
34       user: "Người dùng"
35       user_preference: "Tùy chọn Cá nhân"
36       user_token: "Dấu hiệu Cá nhân"
37       way: "Lối"
38       way_node: "Nốt Lối"
39       way_tag: "Thẻ Lối"
40     # Translates all the model attributes, which is used in error handling on the web site
41     # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
42     attributes:
43       diary_comment:
44         body: "Nội dung"
45       diary_entry:
46         user: "Người dùng"
47         title: "Tiêu đề"
48         latitude: "Vĩ độ"
49         longitude: "Kinh độ"
50         language: "Ngôn ngữ"
51       friend:
52         user: "Người dùng"
53         friend: "Người bạn"
54       trace:
55         user: "Người dùng"
56         visible: "Thấy được"
57         name: "Tên"
58         size: "Kích cỡ"
59         latitude: "Vĩ độ"
60         longitude: "Kinh độ"
61         public: "Công khai"
62         description: "Miêu tả"
63       message:
64         sender: "Người gửi"
65         title: "Tiêu đề"
66         body: "Nội dung"
67         recipient: "Người nhận"
68       user:
69         email: "Thư điện tử"
70         active: "Tích cực"
71         display_name: "Tên Hiển thị"
72         description: "Miêu tả"
73         languages: "Ngôn ngữ"
74         pass_crypt: "Mật khẩu"
75   printable_name:
76     with_id: "{{id}}"
77     with_version: "{{id}}, v{{version}}"
78     with_name: "{{name}} ({{id}})"
79   map:
80     view: "Hiển thị"
81     edit: "Sửa đổi"
82     coordinates: "Tọa độ:"
83   browse:
84     changeset:
85       title: "Bộ thay đổi"
86       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
87       download: "Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}"
88       changesetxml: "Bộ thay đổi XML"
89       osmchangexml: "osmChange XML"
90     changeset_details:
91       created_at: "Lúc Tạo:"
92       closed_at: "Lúc Đóng:"
93       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
94       bounding_box: "Hộp bao:"
95       no_bounding_box: "Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này."
96       show_area_box: "Hiện Hộp vùng"
97       box: "hộp"
98       has_nodes: "Có {{count}} nốt sau:"
99       has_ways: "Có {{count}} lối sau:"
100       has_relations: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101     common_details: 
102       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
103       edited_by: "Người Sửa đổi:"
104       version: "Phiên bản:"
105       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
106     containing_relation:
107       entry: "Quan hệ {{relation_name}}"
108       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
109     map:
110       loading: "Đang tải..."
111       deleted: "Đã xóa"
112       larger:
113         area: "Xem vùng trên bản đồ rộng hơn"
114         node: "Xem nốt trên bản đồ rộng hơn"
115         way: "Xem lối trên bản đồ rộng hơn"
116         relation: "Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn"
117     node_details:
118       coordinates: "Tọa độ: "
119       part_of: "Trực thuộc:"
120     node_history:
121       node_history: "Lịch sử Nốt"
122       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
123       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
124       download_xml: "Tải xuống XML"
125       view_details: "xem chi tiết"
126     node:
127       node: "Nốt"
128       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
129       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
130       download_xml: "Tải xuống XML"
131       view_history: "xem lịch sử"
132       edit: "sửa đổi"
133     not_found:
134       sorry: "Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}."
135       type:
136         node: "nốt"
137         way: "lối"
138         relation: "quan hệ"
139     paging_nav:
140       showing_page: "Đang hiện trang"
141       of: "trong"
142     relation_details:
143       members: "Thành viên:"
144       part_of: "Trực thuộc:"
145     relation_history:
146       relation_history: "Lịch sử Quan hệ"
147       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
148     relation_member:
149       entry: "{{type}} {{name}}"
150       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
151       type:
152         node: "Nốt"
153         way: "Lối"
154         relation: "Quan hệ"
155     relation:
156       relation: "Quan hệ"
157       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
158       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
159       download_xml: "Tải xuống XML"
160       view_history: "xem lịch sử"
161     start:
162       view_data: "Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem"
163       manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
164     start_rjs:
165       data_layer_name: "Dữ liệu"
166       data_frame_title: "Dữ liệu"
167       zoom_or_select: "Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem"
168       drag_a_box: "Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng"
169       manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
170       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
171       load_data: "Tải Dữ liệu"
172       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
173       loading: "Đang tải..."
174       show_history: "Xem Lịch sử"
175       wait: "Xin chờ..."
176       history_for_feature: "Lịch sử [[feature]]"
177       details: "Chi tiết"
178       private_user: "người bí mật"
179       edited_by_user_at_timestamp: "Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]"
180       object_list:
181         heading: "Danh sách đối tượng"
182         back: "Liệt kê các đối tượng"
183         type:
184           node: "Nốt"
185           way: "Lối"
186           # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
187         api: "Lấy vùng này dùng API"
188         details: "Chi tiết"
189         selected:
190           type:
191             node: "Nốt [[id]]"
192             way: "Lối [[id]]"
193             # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
194         history:
195           type:
196             node: "Nốt [[id]]"
197             way: "Lối [[id]]"
198             # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
199     tag_details:
200       tags: "Thẻ:"
201     way_details:
202       nodes: "Nốt:"
203       part_of: "Thuộc về:"
204       also_part_of:
205         one: "cũng thuộc về lối {{related_ways}}"
206         other: "cũng thuộc về các lối {{related_ways}}"
207     way_history:
208       way_history: "Lịch sử Lối"
209       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
210       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
211       download_xml: "Tải xuống XML"
212       view_details: "xem chi tiết"
213     way:
214       way: "Lối"
215       way_title: "Lối: {{way_name}}"
216       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
217       download_xml: "Tải xuống XML"
218       view_history: "xem lịch sử"
219       edit: "sửa đổi"
220   changeset:
221     changeset_paging_nav: 
222       showing_page: "Đang hiện trang"
223       of: "trong"
224     changeset:
225       still_editing: "(đang mở)"
226       anonymous: "Vô danh"
227       no_comment: "(không có)"
228       no_edits: "(không có thay đổi)"
229       show_area_box: "hiện hộp vùng"
230       big_area: "(lớn)"
231       view_changeset_details: "Xem chi tiết của bộ thay đổi"
232     changesets:
233       id: "ID"
234       saved_at: "Lúc Lưu"
235       user: "Người dùng"
236       comment: "Miêu tả"
237       area: "Vùng"
238     list_bbox:
239       history: "Lịch sử"
240       changesets_within_the_area: "Bộ thay đổi ở vùng:"
241       show_area_box: "xem hộp vùng"
242       no_changesets: "Không có bộ thay đổi"
243       all_changes_everywhere: "Xem các thay đổi ở mọi nơi tại {{recent_changes_link}}"
244       recent_changes: "Thay đổi Gần đây"
245       no_area_specified: "Không định rõ vùng"
246       first_use_view: "Trước tiên dùng {{view_tab_link}} để chuyển và phóng to một vùng, rồi nhấn chuột vào thẻ lịch sử."
247       view_the_map: "xem bản đồ"
248       view_tab: "thẻ Xem"
249       alternatively_view: "Hoặc xem tất cả các {{recent_changes_link}}"
250     list:
251       recent_changes: "Thay đổi Gần đây"
252       recently_edited_changesets: "Bộ thay đổi được sửa đổi gần đây:"
253       for_more_changesets: 'Để xem thêm bộ thay đổi, chọn người dùng và xem danh sách sửa đổi của họ, hoặc xem "lịch sử" của một vùng.'
254     list_user:
255       edits_by_username: "Sửa đổi của {{username_link}}"
256       no_visible_edits_by: "{{name}} không có sửa đổi công khai."
257       for_all_changes: "Xem các thay đổi bởi mọi người dùng tại {{recent_changes_link}}"
258       recent_changes: "Thay đổi Gần đây"
259   diary_entry:
260     new:
261       title: "Mục Nhật ký Mới"
262     list:
263       title: "Các Nhật ký Cá nhân"
264       user_title: "Nhật ký của {{user}}"
265       in_language_title: "Các Mục Nhật ký bằng {{language}}"
266       new: "Mục Nhật ký Mới"
267       new_title: "Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn"
268       no_entries: "Chưa có mục nhật ký"
269       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây: "
270       older_entries: "Mục Trước"
271       newer_entries: "Mục Sau"
272     edit:
273       title: "Sửa đổi mục nhật ký"
274       subject: "Tiêu đề: "
275       body: "Nội dung: "
276       language: "Ngôn ngữ: "
277       location: "Vị trí: "
278       latitude: "Vĩ độ: "
279       longitude: "Kinh độ: "
280       use_map_link: "sử dụng bản đồ"
281       save_button: "Lưu"
282       marker_text: "Vị trí của mục nhật ký"
283     view:
284       title: "Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}"
285       user_title: "Nhật ký của {{user}}"
286       leave_a_comment: "Bình luận"
287       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
288       login: "Đăng nhập"
289       save_button: "Lưu"
290     no_such_entry:
291       title: "Mục nhật ký không tồn tại"
292       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
293       body: "Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
294     no_such_user:
295       title: "Người dùng không tồn tại"
296       heading: "Người dùng {{user}} không tồn tại"
297       body: "Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
298     diary_entry:
299       posted_by: "Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}"
300       comment_link: "Bình luận về mục này"
301       reply_link: "Trả lời mục này"
302       comment_count:
303         one: "1 bình luận"
304         other: "{{count}} bình luận"
305       edit_link: "Sửa đổi mục này"
306     diary_comment:
307       comment_from: "Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}"
308   export:
309     start:
310       area_to_export: "Vùng để Xuất"
311       manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
312       format_to_export: "Định dạng Xuất"
313       osm_xml_data: "Dữ liệu OpenStreetMap XML"
314       mapnik_image: "Hình Mapnik"
315       osmarender_image: "Hình Osmarender"
316       embeddable_html: "HTML để Nhúng"
317       licence: "Giấy phép"
318       export_details: 'Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.'
319       options: "Tùy chọn"
320       format: "Định dạng"
321       scale: "Tỷ lệ"
322       max: "tối đa"
323       image_size: "Kích cỡ Hình"
324       zoom: "Thu phóng"
325       add_marker: "Đánh dấu vào bản đồ"
326       latitude: "Vĩ độ:"
327       longitude: "Kinh độ:"
328       output: "Đầu ra"
329       paste_html: "Dán HTML để nhúng vào trang Web"
330       export_button: "Xuất"
331     start_rjs:
332       export: "Xuất"
333       drag_a_box: "Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng"
334       manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
335       click_add_marker: "Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu"
336       change_marker: "Thay đổi vị trí đánh dấu"
337       add_marker: "Đánh dấu vào bản đồ"
338       view_larger_map: "Xem Bản đồ Rộng hơn"
339   geocoder:
340     search:
341       title:
342         latlon: 'Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>'
343         us_postcode: 'Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>'
344         uk_postcode: 'Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>'
345         ca_postcode: 'Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>'
346         osm_namefinder: 'Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>'
347         geonames: 'Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
348     search_osm_namefinder:
349       prefix: "{{type}} "
350       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
351       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
352       suffix_suburb: "{{suffix}}, {{parentname}}"
353     description:
354       title:
355         osm_namefinder: '{{types}} từ <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>'
356         geonames: 'Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
357       types:
358         cities: "Thành phố"
359         towns: "Thị xã"
360         places: "Địa điểm"
361     description_osm_namefinder:
362       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}} "
363     results:
364       no_results: "Không tìm thấy kết quả"
365     distance:
366       zero: "không tới 1 km"
367       one: "khoảng 1 km"
368       other: "khoảng {{count}} km"
369     direction:
370       south_west: "tây nam"
371       south: "nam"
372       south_east: "đông nam"
373       east: "đông"
374       north_east: "đông bắc"
375       north: "bắc"
376       north_west: "tây bắc"
377       west: "tây"
378   layouts:
379     project_name:
380       # in <title>
381       title: "OpenStreetMap"
382       # in <h1>
383       h1: "OpenStreetMap"
384     logo:
385       alt_text: "Biểu trưng OpenStreetMap"
386     welcome_user: "Hoan nghênh, {{user_link}}"
387     welcome_user_link_tooltip: "Trang cá nhân của bạn"
388     home: "nhà"
389     home_tooltip: "Về vị trí nhà"
390     inbox: "hộp thư ({{count}})"
391     inbox_tooltip:
392       zero: "Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc"
393       one: "Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc"
394       other: "Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc"
395     logout: "đăng xuất"
396     logout_tooltip: "Đăng xuất"
397     log_in: "đăng nhập"
398     log_in_tooltip: "Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại"
399     sign_up: "đăng ký"
400     sign_up_tooltip: "Mở tài khoản để sửa đổi"
401     view: "Xem"
402     view_tooltip: "Xem bản đồ"
403     edit: "Sửa đổi"
404     edit_tooltip: "Sửa đổi bản đồ"
405     history: "Lịch sử"
406     history_tooltip: "Lịch sử bộ thay đổi"
407     export: "Xuất"
408     export_tooltip: "Xuất dữ liệu bản đồ"
409     gps_traces: "Tuyến đường GPS"
410     gps_traces_tooltip: "Quản lý tuyến đường"
411     user_diaries: "Nhật ký Cá nhân"
412     user_diaries_tooltip: "Đọc các nhật ký cá nhân"
413     tag_line: "Bản đồ Wiki của Thế giới Mở"
414     intro_1: "OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ."
415     intro_2: "OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới."
416     intro_3: "OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}."
417     intro_3_ucl: "Trung tâm VR tại UCL"
418     intro_3_bytemark: "bytemark"
419     osm_offline: "Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết."
420     osm_read_only: "Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết."
421     donate: "Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng."
422     donate_link_text: "quyên góp"
423     help_wiki: "Trợ giúp &amp; Wiki"
424     help_wiki_tooltip: "Site trợ giúp &amp; wiki của dự án"
425     help_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi"
426     news_blog: "Blog Tin tức"
427     news_blog_tooltip: "Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v."
428     shop: "Tiệm"
429     shop_tooltip: "Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap"
430     shop_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi"
431     sotm: "Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!"
432     alt_donation: "Quyên góp"
433   notifier:
434     diary_comment_notification:
435       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
436       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
437       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
438       hi: "Chào {{to_user}},"
439       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
440       footer: "Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}"
441     message_notification:
442       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
443       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
444       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
445       hi: "Chào {{to_user}},"
446       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
447       footer1: "Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}"
448       footer2: "và trả lời tại {{replyurl}}"
449     friend_notification:
450       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
451       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
452       see_their_profile: "Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý."
453     gpx_notification:
454       greeting: "Chào bạn,"
455       your_gpx_file: "Hình như tập tin GPX của bạn"
456       with_description: "với miêu tả"
457       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
458       and_no_tags: "và không có thẻ"
459       failure:
460         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
461         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
462         more_info_1: "Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh"
463         more_info_2: "vấn đề này tại:"
464         import_failures_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures"
465       success:
466         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
467         loaded_successfully: |
468           {{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số
469           {{possible_points}} điểm.
470     signup_confirm:
471       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
472     signup_confirm_plain:
473       greeting: "Chào bạn!"
474       hopefully_you: "Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên"
475       # next two translations run-on : please word wrap appropriately
476       click_the_link_1: "Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để"
477       click_the_link_2: "xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap."
478       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
479       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
480       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
481       the_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide"
482       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của OpenStreetMap, nó cũng chứa podcast:"
483       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
484       wiki_signup_url: "http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page"
485       # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
486       user_wiki_1: "Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho"
487       user_wiki_2: "người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]]."
488       current_user_1: "Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,"
489       current_user_2: ""
490     signup_confirm_html:
491       greeting: "Chào bạn!"
492       hopefully_you: "Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên"
493       click_the_link: "Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap."
494       introductory_video: "Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}."
495       video_to_openstreetmap: "video giới thiệu về OpenStreetMap"
496       more_videos: "Cũng có {{more_videos_link}}."
497       more_videos_here: "thêm video tại đây"
498       get_reading: 'Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a> hoặc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog OpenGeoData</a>, blog này cũng chứa <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast để nghe</a>!'
499       wiki_signup: 'Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.'
500       user_wiki_page: 'Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.'
501       current_user: 'Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.'
502     email_confirm:
503       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
504     email_confirm_plain:
505       greeting: "Chào bạn,"
506       hopefully_you_1: "Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên"
507       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
508       click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này."
509     email_confirm_html:
510       greeting: "Chào bạn,"
511       hopefully_you: "Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}."
512       click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này."
513     lost_password:
514       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
515     lost_password_plain:
516       greeting: "Hi,"
517       hopefully_you_1: "Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org"
518       hopefully_you_2: "có địa chỉ thư điện tử này."
519       click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu."
520     lost_password_html:
521       greeting: "Chào bạn,"
522       hopefully_you: "Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này."
523       click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu."
524   message:
525     inbox:
526       title: "Hộp thư"
527       my_inbox: "Hộp thư đến"
528       outbox: "đã gửi"
529       you_have: "Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ"
530       from: "Từ"
531       subject: "Tiêu đề"
532       date: "Ngày"
533       no_messages_yet: "Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?"
534       people_mapping_nearby: "những người ở gần"
535     message_summary:
536       unread_button: "Đánh dấu là chưa đọc"
537       read_button: "Đánh dấu là đã đọc"
538       reply_button: "Trả lời"
539     new:
540       title: "Gửi thư"
541       send_message_to: "Gửi thư mới cho {{name}}"
542       subject: "Tiêu đề"
543       body: "Nội dung"
544       send_button: "Gửi"
545       back_to_inbox: "Trở về hộp thư đến"
546       message_sent: "Thư đã gửi"
547     no_such_user:
548       title: "Người dùng hoặc thư không tồn tại"
549       heading: "Người dùng hoặc thư không tồn tại"
550       body: "Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó"
551     outbox: 
552       title: "Hộp thư đã gửi"
553       my_inbox: "Hộp {{inbox_link}}"
554       inbox: "thư đến"
555       outbox: "thư đã gửi"
556       you_have_sent_messages: "Bạn đã gửi {{sent_count}} thư"
557       to: "Tới"
558       subject: "Tiêu đề"
559       date: "Ngày"
560       no_sent_messages: "Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?"
561       people_mapping_nearby: "những người ở gần"
562     read:
563       title: "Đọc thư"
564       reading_your_messages: "Đọc thư"
565       from: "Từ"
566       subject: "Tiêu đề"
567       date: "Ngày"
568       reply_button: "Trả lời"
569       unread_button: "Đánh dấu là chưa đọc"
570       back_to_inbox: "Trở về hộp thư đến"
571       reading_your_sent_messages: "Đọc thư đã gửi"
572       to: "Tới"
573       back_to_outbox: "Trở về hộp thư đã gửi"
574     mark:
575       as_read: "Thư đã đọc"
576       as_unread: "Thư chưa đọc"
577   site:
578     index:
579       js_1: "Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript."
580       js_2: "OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn."
581       js_3: 'Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.'
582       permalink: "Liên kết Thường trực"
583       shortlink: "Liên kết Ngắn gọn"
584       license:
585         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
586         license_name: "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0"
587         license_url: "http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/"
588         project_name: "Dự án OpenStreetMap"
589         project_url: "http://www.openstreetmap.org/"
590     edit:
591       not_public: "Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn."
592       not_public_description: "Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}."
593       user_page_link: "trang cá nhân"
594       anon_edits: "({{link}})"
595       anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits?uselang=vi"
596       anon_edits_link_text: "Tại sao vậy?"
597       flash_player_required: 'Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.'
598       potlatch_unsaved_changes: "Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)"
599     sidebar:
600       search_results: "Kết quả Tìm kiếm"
601       close: "Đóng"
602     search:
603       search: "Tìm kiếm"
604       where_am_i: "Tôi ở đâu?"
605       submit_text: "Đi"
606       search_help: 'thí dụ: "Alkmaar", "Regent Street, Cambridge", "CB2 5AQ", hoặc "post offices near Lünen" - <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi">thêm thí dụ...</a>'
607     key:
608       map_key: "Chú giải"
609       map_key_tooltip: "Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này"
610       table:
611         heading: "Chú giải tại mức {{zoom_level}}"
612         entry:
613           motorway: "Quốc lộ"
614           trunk: "Xa lộ"
615           primary: "Tỉnh lộ"
616           secondary: "Đường chính"
617           unclassified: "Đường lớn"
618           unsurfaced: "Đường không lát"
619           track: "Đường mòn"
620           byway: "Đường mòn đa mốt"
621           bridleway: "Đường cưỡi ngựa"
622           cycleway: "Đường xe đạp"
623           footway: "Đường đi bộ"
624           rail: "Đường sắt"
625           subway: "Đường ngầm"
626           tram:
627             - "Đường sắt nhẹ"
628             - "xe điện"
629           cable:
630             - "Đường xe cáp"
631             - "ski lift"
632           runway:
633             - "Đường băng"
634             - "đường lăn"
635           apron:
636             - "Sân đậu máy bay"
637             - "nhà ga hành khách"
638           admin: "Biên giới hành chính"
639           forest: "Rừng trồng cây"
640           wood: "Rừng"
641           golf: "Sân golf"
642           park: "Công viên"
643           resident: "Khu vực nhà ở"
644           tourist: "Nơi du lịch"
645           common:
646             - "Đất công"
647             - "bãi cỏ"
648           retail: "Khu vực buôn bán"
649           industrial: "Khu vực công nghiệp"
650           commercial: "Khu vực thương mại"
651           heathland: "Vùng cây bụi"
652           lake:
653             - "Hồ"
654             - "bể nước"
655           farm: "Ruộng"
656           brownfield: "Sân để trống"
657           cemetery: "Nghĩa địa"
658           allotments: "Khu vườn gia đình"
659           pitch: "Sân thể thao"
660           centre: "Trung tâm thể thao"
661           reserve: "Khu bảo tồn thiên niên"
662           military: "Khu vực quân sự"
663           school: "Trường học"
664           building: "Kiến trúc quan trọng"
665           station: "Nhà ga"
666           summit:
667             - "Đỉnh núi"
668             - "đồi"
669           tunnel: "Đường đứt nét = đường hầm"
670           bridge: "Đường rắn = cầu"
671           private: "Đường riêng"
672           permissive: "Đường cho phép"
673           destination: "Chỉ giao thông địa phương"
674           construction: "Đường đang xây"
675   trace:
676     create:
677       upload_trace: "Tải lên Tuyến đường GPS"
678       trace_uploaded: "Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong."
679     edit:
680       title: "Sửa đổi tuyến đường {{name}}"
681       heading: "Sửa đổi tuyến đường {{name}}"
682       filename: "Tên tập tin:"
683       download: "tải xuống"
684       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
685       points: "Số nốt:"
686       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
687       map: "bản đồ"
688       edit: "sửa đổi"
689       owner: "Tác giả:"
690       description: "Miêu tả:"
691       tags: "Thẻ:"
692       save_button: "Lưu các Thay đổi"
693     no_such_user:
694       title: "Người dùng không tồn tại"
695       heading: "Người dùng {{user}} không tồn tại"
696       body: "Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
697     trace_form:
698       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX"
699       description: "Miêu tả"
700       tags: "Thẻ"
701       public: "Công khai?"
702       public_help: "có nghĩa là gì?"
703       public_help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi"
704       upload_button: "Tải lên"
705       help: "Trợ giúp"
706       help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi"
707     trace_header:
708       see_just_your_traces: "Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường"
709       see_all_traces: "Xem tất cả các tuyến đường"
710       see_your_traces: "Xem các tuyến đường của bạn"
711       traces_waiting: "Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp."
712     trace_optionals:
713       tags: "Thẻ"
714     view:
715       title: "Xem tuyến đường {{name}}"
716       heading: "Xem tuyến đường {{name}}"
717       pending: "CHƯA XỬ"
718       filename: "Tên tập tin:"
719       download: "tải xuống"
720       uploaded: "Lúc tải lên:"
721       points: "Số nốt:"
722       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
723       map: "bản đồ"
724       edit: "sửa đổi"
725       owner: "Tác giả:"
726       description: "Miêu tả:"
727       tags: "Thẻ:"
728       none: "Không có"
729       make_public: "Phát hành tuyến đường công khai thường trực"
730       edit_track: "Sửa đổi tuyến đường này"
731       delete_track: "Xóa tuyến đường này"
732       trace_not_found: "Không tìm thấy tuyến đường!"
733     trace_paging_nav:
734       showing: "Xem trang"
735       of: "trong"
736     trace:
737       pending: "CHƯA XỬ"
738       count_points: "{{count}} nốt"
739       ago: "cách đây {{time_in_words_ago}}"
740       more: "thêm"
741       trace_details: "Xem Chi tiết Tuyến đường"
742       view_map: "Xem Bản đồ"
743       edit: "sửa đổi"
744       edit_map: "Sửa đổi Bản đồ"
745       public: "CÔNG KHAI"
746       private: "RIÊNG"
747       by: "bởi"
748       in: "trong"
749       map: "bản đồ"
750     list:
751       public_traces: "Tuyến đường GPS công khai"
752       your_traces: "Tuyến đường GPS của bạn"
753       public_traces_from: "Tuyến đường GPS công khai của {{user}}"
754       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
755     delete:
756       scheduled_for_deletion: "Tuyến đường chờ được xóa"
757     make_public:
758       made_public: "Tuyến đường được phát hành công khai"
759   user:
760     login:
761       title: "Đăng nhập"
762       heading: "Đăng nhập"
763       please login: "Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}."
764       create_account: "mở tài khoản"
765       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký: "
766       password: "Mật khẩu: "
767       lost password link: "Quên mất Mật khẩu?"
768       login_button: "Đăng nhập"
769       account not active: "Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br>Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản."
770       auth failure: "Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó."
771     lost_password:
772       title: "quên mất mật khẩu"
773       heading: "Quên mất Mật khẩu?"
774       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
775       new password button: "Gửi mật khẩu mới cho tôi"
776       notice email on way: "Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại."
777       notice email cannot find: "Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử."
778     reset_password:
779       title: "đặt lại mật khẩu"
780       flash changed check mail: "Mật khẩu của bạn đã được đổi và mật khẩu mới sắp tới hộp thư của bạn. :-)"
781       flash token bad: "Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?"
782     new:
783       title: "Mở tài khoản"
784       heading: "Mở Tài khoản Người dùng"
785       no_auto_account_create: "Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn."
786       contact_webmaster: 'Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ. '
787       fill_form: "Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản."
788       license_agreement: 'Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (by-sa)</a>.'
789       email address: "Địa chỉ Thư điện tử: "
790       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử: "
791       not displayed publicly: 'Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)'
792       display name: "Tên hiển thị: "
793       password: "Mật khẩu: "
794       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu: "
795       signup: "Đăng ký"
796       flash create success message: "Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này."
797     no_such_user:
798       title: "Người dùng không tồn tại"
799       heading: "Người dùng {{user}} không tồn tại"
800       body: "Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
801     view:
802       my diary: "nhật ký của tôi"
803       new diary entry: "mục nhật ký mới"
804       my edits: "đóng góp của tôi"
805       my traces: "tuyến đường của tôi"
806       my settings: "tùy chọn"
807       send message: "gửi thư"
808       diary: "nhật ký"
809       edits: "đóng góp"
810       traces: "tuyến đường"
811       remove as friend: "dời người bạn"
812       add as friend: "thêm là người bạn"
813       mapper since: "Tham gia: "
814       ago: "(cách đây {{time_in_words_ago}})"
815       user image heading: "Hình người dùng"
816       delete image: "Xóa Hình"
817       upload an image: "Tải lên hình"
818       add image: "Thêm Hình"
819       description: "Miêu tả"
820       user location: "Vị trí của người dùng"
821       no home location: "Chưa đặt vị trí nhà."
822       if set location: "Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}."
823       settings_link_text: "tùy chọn"
824       your friends: "Người bạn của bạn"
825       no friends: "Bạn chưa thêm người bạn."
826       km away: "cách {{count}} km"
827       m away: "cách {{count}} m"
828       nearby users: "Người dùng ở gần: "
829       no nearby users: "Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần."
830       change your settings: "thay đổi tùy chọn của bạn"
831     friend_map:
832       your location: "Vị trí của bạn"
833       nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: "
834     account:
835       title: "Chỉnh sửa tài khoản"
836       my settings: "Tùy chọn"
837       email never displayed publicly: "(không lúc nào hiện công khai)"
838       public editing:
839         heading: "Sửa đổi công khai: "
840         enabled: "Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu."
841         enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi"
842         enabled link text: "có nghĩa là gì?"
843         disabled: "Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous."
844         disabled link text: "tại sao không thể sửa đổi?"
845       profile description: "Tự giới thiệu: "
846       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên: "
847       home location: "Vị trí Nhà: "
848       no home location: "Bạn chưa định vị trí nhà."
849       latitude: "Vĩ độ: "
850       longitude: "Kinh độ: "
851       update home location on click: "Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?"
852       save changes button: "Lưu các Thay đổi"
853       make edits public button: "Phát hành công khai các sửa đổi của tôi"
854       return to profile: "Trở về trang cá nhân"
855       flash update success confirm needed: "Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới."
856       flash update success: "Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công."
857     confirm:
858       heading: "Xác nhận tài khoản người dùng"
859       press confirm button: "Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản."
860       button: "Xác nhận"
861       success: "Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!"
862       failure: "Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận."
863     confirm_email:
864       heading: "Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử"
865       press confirm button: "Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới."
866       button: "Xác nhận"
867       success: "Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!"
868       failure: "Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này."
869     set_home:
870       flash success: "Đã lưu vị trí nhà thành công"
871     go_public:
872       flash success: "Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi."
873     make_friend:
874       success: "{{name}} mới là người bạn."
875       failed: "Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại."
876       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
877     remove_friend:
878       success: "{{name}} không còn người bạn."
879       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."