Localisation updates from translatewiki.net (2010-02-27)
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 vi: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Nội dung
10       diary_entry: 
11         language: Ngôn ngữ
12         latitude: Vĩ độ
13         longitude: Kinh độ
14         title: Tiêu đề
15         user: Người dùng
16       friend: 
17         friend: Người bạn
18         user: Người dùng
19       message: 
20         body: Nội dung
21         recipient: Người nhận
22         sender: Người gửi
23         title: Tiêu đề
24       trace: 
25         description: Miêu tả
26         latitude: Vĩ độ
27         longitude: Kinh độ
28         name: Tên
29         public: Công khai
30         size: Kích cỡ
31         user: Người dùng
32         visible: Thấy được
33       user: 
34         active: Tích cực
35         description: Miêu tả
36         display_name: Tên Hiển thị
37         email: Thư điện tử
38         languages: Ngôn ngữ
39         pass_crypt: Mật khẩu
40     models: 
41       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
42       changeset: Bộ thay đổi
43       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
44       country: Quốc gia
45       diary_comment: Bình luận Nhật ký
46       diary_entry: Mục Nhật ký
47       friend: Người bạn
48       language: Ngôn ngữ
49       message: Thư
50       node: Nốt
51       node_tag: Thẻ Nốt
52       notifier: Trình báo
53       old_node: Nốt Cũ
54       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
55       old_relation: Quan hệ Cũ
56       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
57       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
58       old_way: Lối Cũ
59       old_way_node: Nốt Lối Cũ
60       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
61       relation: Quan hệ
62       relation_member: Thành viên Quan hệ
63       relation_tag: Thẻ Quan hệ
64       session: Phiên
65       trace: Tuyến đường
66       tracepoint: Điểm Tuyến đường
67       tracetag: Thẻ Tuyến đường
68       user: Người dùng
69       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
70       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
71       way: Lối
72       way_node: Nốt Lối
73       way_tag: Thẻ Lối
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
82       changesetxml: Bộ thay đổi XML
83       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Bộ thay đổi {{id}}
86         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Bộ thay đổi
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
91       bounding_box: "Hộp bao:"
92       box: hộp
93       closed_at: "Lúc Đóng:"
94       created_at: "Lúc Tạo:"
95       has_nodes: 
96         one: "Có {{count}} nốt sau:"
97         other: "Có {{count}} nốt sau:"
98       has_relations: 
99         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
100         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101       has_ways: 
102         one: "Có {{count}} lối sau:"
103         other: "Có {{count}} lối sau:"
104       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
105       show_area_box: Hiện Hộp vùng
106     changeset_navigation: 
107       all: 
108         next_tooltip: Bộ thay đổi sau
109         prev_tooltip: Bộ thay đổi trước
110       user: 
111         name_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
112         next_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
113         prev_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Miêu tả:"
116       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
117       edited_by: "Người Sửa đổi:"
118       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
119       version: "Phiên bản:"
120     containing_relation: 
121       entry: Quan hệ {{relation_name}}
122       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
123     map: 
124       deleted: Đã xóa
125       larger: 
126         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
127         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
128         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
129         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
130       loading: Đang tải...
131     node: 
132       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
133       download_xml: Tải xuống XML
134       edit: sửa đổi
135       node: Nốt
136       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
137       view_history: xem lịch sử
138     node_details: 
139       coordinates: "Tọa độ:"
140       part_of: "Trực thuộc:"
141     node_history: 
142       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
143       download_xml: Tải xuống XML
144       node_history: Lịch sử Nốt
145       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
146       view_details: xem chi tiết
147     not_found: 
148       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
149       type: 
150         changeset: bộ thay đổi
151         node: nốt
152         relation: quan hệ
153         way: lối
154     paging_nav: 
155       of: trong
156       showing_page: Đang hiện trang
157     relation: 
158       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
159       download_xml: Tải xuống XML
160       relation: Quan hệ
161       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
162       view_history: xem lịch sử
163     relation_details: 
164       members: "Thành viên:"
165       part_of: "Trực thuộc:"
166     relation_history: 
167       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
168       download_xml: Tải xuống XML
169       relation_history: Lịch sử Quan hệ
170       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
171       view_details: xem chi tiết
172     relation_member: 
173       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
174       type: 
175         node: Nốt
176         relation: Quan hệ
177         way: Lối
178     start: 
179       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
180       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
181     start_rjs: 
182       data_frame_title: Dữ liệu
183       data_layer_name: Dữ liệu
184       details: Chi tiết
185       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
186       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
187       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
188       load_data: Tải Dữ liệu
189       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
190       loading: Đang tải...
191       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
192       object_list: 
193         api: Lấy vùng này dùng API
194         back: Liệt kê các đối tượng
195         details: Chi tiết
196         heading: Danh sách đối tượng
197         history: 
198           type: 
199             node: Nốt [[id]]
200             way: Lối [[id]]
201         selected: 
202           type: 
203             node: Nốt [[id]]
204             way: Lối [[id]]
205         type: 
206           node: Nốt
207           way: Lối
208       private_user: người bí mật
209       show_history: Xem Lịch sử
210       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
211       wait: Xin chờ...
212       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
213     tag_details: 
214       tags: "Thẻ:"
215     timeout: 
216       type: 
217         changeset: bộ thay đổi
218         node: nốt
219         relation: quan hệ
220         way: lối
221     way: 
222       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
223       download_xml: Tải xuống XML
224       edit: sửa đổi
225       view_history: xem lịch sử
226       way: Lối
227       way_title: "Lối: {{way_name}}"
228     way_details: 
229       also_part_of: 
230         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
231         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
232       nodes: "Nốt:"
233       part_of: "Thuộc về:"
234     way_history: 
235       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
236       download_xml: Tải xuống XML
237       view_details: xem chi tiết
238       way_history: Lịch sử Lối
239       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
240   changeset: 
241     changeset: 
242       anonymous: Vô danh
243       big_area: (lớn)
244       no_comment: (không có)
245       no_edits: (không có thay đổi)
246       show_area_box: hiện hộp vùng
247       still_editing: (đang mở)
248       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
249     changeset_paging_nav: 
250       next: Sau »
251       previous: « Trước
252       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
253     changesets: 
254       area: Vùng
255       comment: Miêu tả
256       id: ID
257       saved_at: Lúc Lưu
258       user: Người dùng
259     list: 
260       description: Những thay đổi gần đây
261       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
262       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
263       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
264       heading: Các bộ thay đổi
265       heading_bbox: Các bộ thay đổi
266       heading_user: Các bộ thay đổi
267       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
268       title: Các bộ thay đổi
269       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
270       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
271       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
272   diary_entry: 
273     diary_comment: 
274       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
275       confirm: Xác nhận
276       hide_link: Ẩn bình luận này
277     diary_entry: 
278       comment_count: 
279         one: 1 bình luận
280         other: "{{count}} bình luận"
281       comment_link: Bình luận về mục này
282       confirm: Xác nhận
283       edit_link: Sửa đổi mục này
284       hide_link: Ẩn mục này
285       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
286       reply_link: Trả lời mục này
287     edit: 
288       body: "Nội dung:"
289       language: "Ngôn ngữ:"
290       latitude: "Vĩ độ:"
291       location: "Vị trí:"
292       longitude: "Kinh độ:"
293       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
294       save_button: Lưu
295       subject: "Tiêu đề:"
296       title: Sửa đổi mục nhật ký
297       use_map_link: sử dụng bản đồ
298     feed: 
299       all: 
300         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
301         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
302       language: 
303         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
304         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
305       user: 
306         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
307         title: Các mục nhật ký của {{user}}
308     list: 
309       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
310       new: Mục Nhật ký Mới
311       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
312       newer_entries: Mục Sau
313       no_entries: Chưa có mục nhật ký
314       older_entries: Mục Trước
315       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
316       title: Các Nhật ký Cá nhân
317       user_title: Nhật ký của {{user}}
318     new: 
319       title: Mục Nhật ký Mới
320     no_such_entry: 
321       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
322       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
323       title: Mục nhật ký không tồn tại
324     no_such_user: 
325       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
326       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
327       title: Người dùng không tồn tại
328     view: 
329       leave_a_comment: Bình luận
330       login: Đăng nhập
331       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
332       save_button: Lưu
333       title: Nhật ký của {{user}} | {{title}}
334       user_title: Nhật ký của {{user}}
335   export: 
336     start: 
337       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
338       area_to_export: Vùng để Xuất
339       embeddable_html: HTML để Nhúng
340       export_button: Xuất
341       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
342       format: "Định dạng:"
343       format_to_export: Định dạng Xuất
344       image_size: Hình có Kích cỡ
345       latitude: "Vĩ độ:"
346       licence: Giấy phép
347       longitude: "Kinh độ:"
348       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
349       mapnik_image: Hình Mapnik
350       max: tối đa
351       options: Tùy chọn
352       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
353       osmarender_image: Hình Osmarender
354       output: Đầu ra
355       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
356       scale: Tỷ lệ
357       zoom: Thu phóng
358     start_rjs: 
359       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
360       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
361       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
362       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
363       export: Xuất
364       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
365       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
366   geocoder: 
367     description: 
368       title: 
369         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
370         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
371         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
372       types: 
373         cities: Thành phố
374         places: Địa điểm
375         towns: Thị xã
376     description_osm_namefinder: 
377       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
378     direction: 
379       east: đông
380       north: bắc
381       north_east: đông bắc
382       north_west: tây bắc
383       south: nam
384       south_east: đông nam
385       south_west: tây nam
386       west: tây
387     distance: 
388       one: khoảng 1 km
389       other: khoảng {{count}} km
390       zero: không tới 1 km
391     results: 
392       more_results: Thêm kết quả
393       no_results: Không tìm thấy kết quả
394     search: 
395       title: 
396         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
397         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
398         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
399         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
400         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
401         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
402         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
403     search_osm_namefinder: 
404       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
405       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
406     search_osm_nominatim: 
407       prefix: 
408         amenity: 
409           airport: Sân bay
410           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
411           atm: Máy Rút tiền Tự động
412           bank: Ngân hàng
413           bar: Quán Rượu
414           bench: Ghế
415           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
416           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
417           cafe: Quán Cà phê
418           car_rental: Chỗ Mướn Xe
419           car_wash: Tiệm Rửa Xe
420           casino: Sòng bạc
421           cinema: Rạp phim
422           college: Trường Cao đẳng
423           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
424           courthouse: Tòa
425           dentist: Nha sĩ
426           doctors: Bác sĩ
427           dormitory: Ký túc xá
428           drinking_water: Vòi Nước uống
429           driving_school: Trường Lái xe
430           embassy: Tòa Đại sứ
431           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
432           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
433           ferry_terminal: Trạm Phà
434           fire_hydrant: Vòi nước Máy
435           fire_station: Trạm Cứu hỏa
436           fountain: Vòi nước
437           fuel: Cây xăng
438           grave_yard: Nghĩa địa
439           gym: Nhà Thể dục
440           health_centre: Trung tâm Y tế
441           hospital: Bệnh viện
442           hotel: Khách sạn
443           ice_cream: Tiệm Kem
444           kindergarten: Tiểu học
445           library: Thư viện
446           market: Chợ
447           marketplace: Chợ phiên
448           nursery: Nhà trẻ
449           office: Văn phòng
450           park: Công viên
451           parking: Chỗ Đậu xe
452           pharmacy: Nhà thuốc
453           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
454           police: Cảnh sát
455           post_box: Hòm thư
456           post_office: Bưu điện
457           preschool: Trường Mầm non
458           prison: Nhà tù
459           public_market: Chợ phiên
460           restaurant: Nhà hàng
461           sauna: Nhà Tắm hơi
462           school: Trường học
463           shop: Tiệm
464           shopping: Tiệm
465           supermarket: Siêu thị
466           taxi: Taxi
467           telephone: Điện thoại Công cộng
468           theatre: Nhà hát
469           toilets: Vệ sinh
470           university: Trường Đại học
471           waste_basket: Thùng rác
472           wifi: Điểm Truy cập Không dây
473         boundary: 
474           administrative: Biên giới Hành chính
475         building: 
476           church: Nhà thờ
477           commercial: Tòa nhà Thương mại
478           dormitory: Ký túc xá
479           entrance: Cửa vào
480           garage: Ga ra
481           hotel: Khách sạn
482           house: Nhà ở
483           school: Nhà trường
484           shop: Tiệm
485           stadium: Sân vận động
486           store: Tiệm
487           tower: Tháp
488           train_station: Nhà ga
489           university: Tòa nhà Đại học
490         highway: 
491           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
492           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
493           construction: Đường Đang Xây
494           cycleway: Đường Xe đạp
495           footway: Đường bộ
496           gate: Cổng
497           minor: Đường Nhỏ
498           motorway: Đường Cao tốc
499           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
500           path: Lối
501           pedestrian: Đường bộ Lớn
502           primary: Đường Chính
503           primary_link: Đường Chính
504           raceway: Đường đua
505           residential: Đường Nhà ở
506           road: Đường
507           secondary: Đường Lớn
508           secondary_link: Đường Lớn
509           service: Đường phụ
510           steps: Cầu thang
511           trail: Đường mòn
512           trunk: Xa lộ
513           trunk_link: Xa lộ
514           unsurfaced: Đường Không Lát
515         historic: 
516           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
517           battlefield: Chiến trường
518           boundary_stone: Mốc Biên giới
519           building: Tòa nhà
520           castle: Lâu đài
521           church: Nhà thờ
522           house: Nhà ở
523           icon: Thánh tượng
524           manor: Trang viên
525           memorial: Đài Tưởng niệm
526           mine: Mỏ
527           monument: Đài Kỷ niệm
528           museum: Bảo tàng
529           ruins: Tàn tích
530           tower: Tháp
531           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
532           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
533         landuse: 
534           allotments: Khu Vườn Gia đình
535           basin: Lưu vực
536           cemetery: Nghĩa địa
537           commercial: Khu vực Thương mại
538           conservation: Bảo tồn
539           construction: Công trường Xây dựng
540           farm: Trại
541           farmland: Trại
542           farmyard: Sân Trại
543           forest: Rừng Trồng Cây
544           grass: Cỏ
545           industrial: Khu vực Công nghiệp
546           landfill: Nơi Đổ Rác
547           meadow: Đồng cỏ
548           military: Khu vực Quân sự
549           mine: Mỏ
550           mountain: Núi
551           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
552           park: Công viên
553           piste: Đường Trượt tuyết
554           plaza: Quảng trường
555           quarry: Mỏ Đá
556           railway: Đường sắt
557           recreation_ground: Sân chơi
558           reservoir: Bể nước
559           residential: Khu vực Nhà ở
560           retail: Khu vực Buôn bán
561           vineyard: Vườn Nho
562           wetland: Đầm lầy
563           wood: Rừng
564         leisure: 
565           fishing: Hồ Đánh cá
566           garden: Vườn
567           golf_course: Sân Golf
568           ice_rink: Sân băng
569           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
570           park: Công viên
571           pitch: Bãi Thể thao
572           playground: Sân chơi
573           recreation_ground: Sân Giải trí
574           sports_centre: Trung tâm Thể thao
575           stadium: Sân vận động
576           swimming_pool: Hồ Bơi
577           water_park: Công viên Nước
578         natural: 
579           bay: Vịnh
580           beach: Bãi biển
581           cape: Mũi đất
582           cave_entrance: Cửa vào Hang
583           channel: Eo biển
584           cliff: Vách đá
585           coastline: Bờ biển
586           glacier: Sông băng
587           hill: Đồi
588           island: Đảo
589           land: Đất
590           moor: Truông
591           peak: Đỉnh
592           reef: Rạn san hô
593           river: Sông
594           rock: Đá
595           spring: Suối
596           strait: Eo biển
597           tree: Cây
598           valley: Thung lũng
599           volcano: Núi lửa
600           water: Nước
601           wood: Rừng
602         place: 
603           airport: Sân bay
604           city: Thành phố
605           country: Quốc gia
606           county: Quận hạt
607           farm: Trại
608           house: Nhà ở
609           houses: Dãy Nhà
610           island: Đảo
611           locality: Địa phương
612           postcode: Mã Bưu điện
613           region: Miền
614           sea: Biển
615           state: Tỉnh bang
616           subdivision: Hàng xóm
617           suburb: Ngoại ô
618           town: Thị xã/trấn
619           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
620           village: Làng
621         railway: 
622           construction: Đường sắt Đang Xây
623           funicular: Đường sắt Leo núi
624           historic_station: Nhà ga Lịch sử
625           monorail: Đường Một Ray
626           subway: Trạm Xe điện Ngầm
627         shop: 
628           bakery: Tiệm Bánh
629           bicycle: Tiệm Xe đạp
630           books: Tiệm Sách
631           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
632           car_repair: Tiệm Sửa Xe
633           carpet: Tiệm Thảm
634           chemist: Nhà thuốc
635           clothes: Tiệm Quần áo
636           computer: Tiệm Máy tính
637           confectionery: Tiệm Kẹo
638           convenience: Tiệm Tập hóa
639           drugstore: Nhà thuốc
640           fashion: Tiệm Thời trang
641           fish: Tiệm Cá
642           florist: Tiệm Hoa
643           grocery: Tiệm Tạp phẩm
644           hairdresser: Tiệm Làm tóc
645           insurance: Bảo hiểm
646           jewelry: Tiệm Kim hoàn
647           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
648           mall: Trung tâm Mua sắm
649           market: Chợ
650           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
651           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
652           music: Tiệm Nhạc
653           newsagent: Tiệm Báo
654           optician: Tiệm Kính mắt
655           photo: Tiệm Rửa Hình
656           salon: Tiệm Làm tóc
657           shoes: Tiệm Giày
658           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
659           sports: Tiệm Thể thao
660           supermarket: Siêu thị
661           toys: Tiệm Đồ chơi
662           travel_agency: Văn phòng Du lịch
663           video: Tiệm Phim
664         tourism: 
665           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
666           attraction: Nơi Du lịch
667           bed_and_breakfast: Nhà trọ
668           cabin: Túp lều
669           camp_site: Nơi Cắm trại
670           hotel: Khách sạn
671           information: Thông tin
672           museum: Bảo tàng
673           valley: Thung lũng
674           zoo: Vườn thú
675         waterway: 
676           canal: Kênh
677           dam: Đập
678           river: Sông
679           riverbank: Bờ sông
680           stream: Dòng suối
681           waterfall: Thác
682   javascripts: 
683     map: 
684       base: 
685         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
686         mapnik: Mapnik
687         noname: Không tên
688         osmarender: Osmarender
689       overlays: 
690         maplint: Maplint
691     site: 
692       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
693       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
694   layouts: 
695     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
696     donate_link_text: quyên góp
697     edit: Sửa đổi
698     export: Xuất
699     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
700     gps_traces: Tuyến đường GPS
701     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường
702     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
703     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
704     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
705     history: Lịch sử
706     home: nhà
707     home_tooltip: Về vị trí nhà
708     inbox: hộp thư ({{count}})
709     inbox_tooltip: 
710       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
711       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
712       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
713     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
714     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
715     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại {{partners}}.
716     intro_3_partners: wiki
717     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
718     license: 
719       alt: CC BY-SA 2.0
720       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
721     log_in: đăng nhập
722     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
723     logo: 
724       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
725     logout: đăng xuất
726     logout_tooltip: Đăng xuất
727     make_a_donation: 
728       text: Quyên góp
729       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
730     news_blog: Blog Tin tức
731     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
732     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
733     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
734     shop: Tiệm
735     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
736     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
737     sign_up: đăng ký
738     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
739     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
740     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
741     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
742     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
743     view: Xem
744     view_tooltip: Xem bản đồ
745     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
746     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
747   message: 
748     delete: 
749       deleted: Đã xóa thư
750     inbox: 
751       date: Ngày
752       from: Từ
753       my_inbox: Hộp thư đến
754       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
755       outbox: đã gửi
756       people_mapping_nearby: những người ở gần
757       subject: Tiêu đề
758       title: Hộp thư
759       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
760     mark: 
761       as_read: Thư đã đọc
762       as_unread: Thư chưa đọc
763     message_summary: 
764       delete_button: Xóa
765       read_button: Đánh dấu là đã đọc
766       reply_button: Trả lời
767       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
768     new: 
769       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
770       body: Nội dung
771       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
772       message_sent: Thư đã gửi
773       send_button: Gửi
774       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
775       subject: Tiêu đề
776       title: Gửi thư
777     no_such_user: 
778       body: Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó
779       heading: Người dùng hoặc thư không tồn tại
780       title: Người dùng hoặc thư không tồn tại
781     outbox: 
782       date: Ngày
783       inbox: thư đến
784       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
785       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
786       outbox: thư đã gửi
787       people_mapping_nearby: những người ở gần
788       subject: Tiêu đề
789       title: Hộp thư đã gửi
790       to: Tới
791       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
792     read: 
793       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
794       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
795       date: Ngày
796       from: Từ
797       reading_your_messages: Đọc thư
798       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
799       reply_button: Trả lời
800       subject: Tiêu đề
801       title: Đọc thư
802       to: Tới
803       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
804     sent_message_summary: 
805       delete_button: Xóa
806   notifier: 
807     diary_comment_notification: 
808       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
809       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
810       hi: Chào {{to_user}},
811       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
812     email_confirm: 
813       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
814     email_confirm_html: 
815       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
816       greeting: Chào bạn,
817       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
818     email_confirm_plain: 
819       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
820       greeting: Chào bạn,
821       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
822       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
823     friend_notification: 
824       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
825       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý.
826       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
827     gpx_notification: 
828       and_no_tags: và không có thẻ
829       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
830       failure: 
831         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
832         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
833         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
834         more_info_2: "vấn đề này tại:"
835         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
836       greeting: Chào bạn,
837       success: 
838         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
839         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
840       with_description: với miêu tả
841       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
842     lost_password: 
843       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
844     lost_password_html: 
845       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
846       greeting: Chào bạn,
847       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
848     lost_password_plain: 
849       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
850       greeting: Hi,
851       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
852       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
853     message_notification: 
854       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
855       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
856       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
857       hi: Chào {{to_user}},
858       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
859     signup_confirm: 
860       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
861     signup_confirm_html: 
862       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
863       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
864       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
865       greeting: Chào bạn!
866       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
867       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
868       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
869       more_videos_here: thêm video tại đây
870       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
871       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
872       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
873     signup_confirm_plain: 
874       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
875       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
876       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
877       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
878       current_user_2: "tại:"
879       greeting: Chào bạn!
880       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
881       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
882       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
883       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
884       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
885       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
886       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
887       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
888       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
889       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
890   oauth: 
891     oauthorize: 
892       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
893       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
894       allow_to: "Cho phép trình khách:"
895       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
896       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
897       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
898       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
899       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
900     revoke: 
901       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
902   oauth_clients: 
903     create: 
904       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
905     destroy: 
906       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
907     edit: 
908       submit: Sửa đổi
909       title: Sửa đổi chương trình của bạn
910     form: 
911       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
912       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
913       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
914       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
915       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
916       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
917       callback_url: URL Gọi lại
918       name: Tên
919       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
920       required: Bắt buộc
921       support_url: URL Trợ giúp
922       url: URL Trang chủ Chương trình
923     index: 
924       application: Tên Chương trình
925       issued_at: Lúc Cho phép
926       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
927       my_apps: Trình khách của Tôi
928       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
929       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
930       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
931       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
932       revoke: Thu hồi!
933       title: Chi tiết OAuth của Tôi
934     new: 
935       submit: Đăng ký
936       title: Đăng ký chương trình mới
937     not_found: 
938       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
939     show: 
940       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
941       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
942       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
943       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
944       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
945       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
946       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
947       authorize_url: "Cho phép URL:"
948       edit: Sửa đổi Chi tiết
949       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
950       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
951       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
952       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
953       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
954       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
955     update: 
956       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
957   site: 
958     edit: 
959       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
960       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
961       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
962       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
963       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
964       user_page_link: trang cá nhân
965     index: 
966       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
967       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
968       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
969       license: 
970         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
971         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
972         project_name: Dự án OpenStreetMap
973       permalink: Liên kết Thường trực
974       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
975     key: 
976       map_key: Chú giải
977       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
978       table: 
979         entry: 
980           admin: Biên giới hành chính
981           allotments: Khu vườn gia đình
982           apron: 
983             - Sân đậu máy bay
984             - nhà ga hành khách
985           bridge: Đường rắn = cầu
986           bridleway: Đường cưỡi ngựa
987           brownfield: Sân để trống
988           building: Kiến trúc quan trọng
989           byway: Đường mòn đa mốt
990           cable: 
991             - Đường xe cáp
992             - ski lift
993           cemetery: Nghĩa địa
994           centre: Trung tâm thể thao
995           commercial: Khu vực thương mại
996           common: 
997             - Đất công
998             - bãi cỏ
999           construction: Đường đang xây
1000           cycleway: Đường xe đạp
1001           destination: Chỉ giao thông địa phương
1002           farm: Ruộng
1003           footway: Đường đi bộ
1004           forest: Rừng trồng cây
1005           golf: Sân golf
1006           heathland: Vùng cây bụi
1007           industrial: Khu vực công nghiệp
1008           lake: 
1009             - Hồ
1010             - bể nước
1011           military: Khu vực quân sự
1012           motorway: Đường cao tốc
1013           park: Công viên
1014           permissive: Đường cho phép
1015           pitch: Sân thể thao
1016           primary: Đường chính
1017           private: Đường riêng
1018           rail: Đường sắt
1019           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1020           resident: Khu vực nhà ở
1021           retail: Khu vực buôn bán
1022           runway: 
1023             - Đường băng
1024             - đường lăn
1025           school: 
1026             - Trường học
1027             - đại học
1028           secondary: Đường lớn
1029           station: Nhà ga
1030           subway: Đường ngầm
1031           summit: 
1032             - Đỉnh núi
1033             - đồi
1034           tourist: Nơi du lịch
1035           track: Đường mòn
1036           tram: 
1037             - Đường sắt nhẹ
1038             - xe điện
1039           trunk: Xa lộ
1040           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1041           unclassified: Đường không phân loại
1042           unsurfaced: Đường không lát
1043           wood: Rừng
1044         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
1045     search: 
1046       search: Tìm kiếm
1047       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
1048       submit_text: Đi
1049       where_am_i: Tôi ở đâu?
1050       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1051     sidebar: 
1052       close: Đóng
1053       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1054   trace: 
1055     create: 
1056       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1057       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1058     delete: 
1059       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1060     edit: 
1061       description: "Miêu tả:"
1062       download: tải xuống
1063       edit: sửa đổi
1064       filename: "Tên tập tin:"
1065       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1066       map: bản đồ
1067       owner: "Tác giả:"
1068       points: "Số nốt:"
1069       save_button: Lưu các Thay đổi
1070       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1071       tags: "Thẻ:"
1072       tags_help: dấu phẩy phân cách
1073       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1074       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1075       visibility: "Mức độ truy cập:"
1076       visibility_help: có nghĩa là gì?
1077       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1078     list: 
1079       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1080       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
1081       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
1082       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1083     make_public: 
1084       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1085     no_such_user: 
1086       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1087       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1088       title: Người dùng không tồn tại
1089     offline: 
1090       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1091       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1092     offline_warning: 
1093       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1094     trace: 
1095       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
1096       by: bởi
1097       count_points: "{{count}} nốt"
1098       edit: sửa đổi
1099       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1100       in: trong
1101       map: bản đồ
1102       more: thêm
1103       pending: CHƯA XỬ
1104       private: RIÊNG
1105       public: CÔNG KHAI
1106       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1107       view_map: Xem Bản đồ
1108     trace_form: 
1109       description: Miêu tả
1110       help: Trợ giúp
1111       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1112       tags: Thẻ
1113       tags_help: dấu phẩy phân cách
1114       upload_button: Tải lên
1115       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
1116       visibility: "Mức độ truy cập:"
1117       visibility_help: có nghĩa là gì?
1118       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1119     trace_header: 
1120       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1121       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
1122       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1123       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1124     trace_optionals: 
1125       tags: Thẻ
1126     trace_paging_nav: 
1127       next: Sau »
1128       previous: « Trước
1129       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
1130     view: 
1131       delete_track: Xóa tuyến đường này
1132       description: "Miêu tả:"
1133       download: tải xuống
1134       edit: sửa đổi
1135       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1136       filename: "Tên tập tin:"
1137       heading: Xem tuyến đường {{name}}
1138       map: bản đồ
1139       none: Không có
1140       owner: "Tác giả:"
1141       pending: CHƯA XỬ
1142       points: "Số nốt:"
1143       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1144       tags: "Thẻ:"
1145       title: Xem tuyến đường {{name}}
1146       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1147       uploaded: "Lúc tải lên:"
1148       visibility: "Mức độ truy cập:"
1149     visibility: 
1150       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1151       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1152       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1153       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1154   user: 
1155     account: 
1156       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1157       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1158       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1159       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1160       home location: "Vị trí Nhà:"
1161       latitude: "Vĩ độ:"
1162       longitude: "Kinh độ:"
1163       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1164       my settings: Tùy chọn
1165       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1166       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1167       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1168       profile description: "Tự giới thiệu:"
1169       public editing: 
1170         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1171         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1172         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1173         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1174         enabled link text: có nghĩa là gì?
1175         heading: "Sửa đổi công khai:"
1176       public editing note: 
1177         heading: Sửa đổi công khai
1178         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1179       return to profile: Trở về trang cá nhân
1180       save changes button: Lưu các Thay đổi
1181       title: Chỉnh sửa tài khoản
1182       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1183     confirm: 
1184       button: Xác nhận
1185       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
1186       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1187       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1188       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1189     confirm_email: 
1190       button: Xác nhận
1191       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1192       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1193       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1194       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1195     filter: 
1196       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1197     friend_map: 
1198       nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: [[nearby_user]]"
1199       your location: Vị trí của bạn
1200     go_public: 
1201       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1202     login: 
1203       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
1204       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1205       create_account: mở tài khoản
1206       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1207       heading: Đăng nhập
1208       login_button: Đăng nhập
1209       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1210       password: "Mật khẩu:"
1211       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
1212       title: Đăng nhập
1213     lost_password: 
1214       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1215       heading: Quên mất Mật khẩu?
1216       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1217       new password button: Đặt lại mật khẩu
1218       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1219       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1220       title: Quên mất mật khẩu
1221     make_friend: 
1222       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
1223       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
1224       success: "{{name}} mới là người bạn."
1225     new: 
1226       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1227       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1228       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1229       display name: "Tên hiển thị:"
1230       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1231       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1232       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1233       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1234       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1235       license_agreement: Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (BY-SA)</a>.
1236       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1237       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1238       password: "Mật khẩu:"
1239       signup: Đăng ký
1240       title: Mở tài khoản
1241     no_such_user: 
1242       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1243       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1244       title: Người dùng không tồn tại
1245     remove_friend: 
1246       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
1247       success: "{{name}} không còn là người bạn."
1248     reset_password: 
1249       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1250       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1251       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1252       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
1253       password: "Mật khẩu:"
1254       reset: Đặt lại Mật khẩu
1255       title: Đặt lại mật khẩu
1256     set_home: 
1257       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1258     view: 
1259       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1260       add as friend: thêm là người bạn
1261       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
1262       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1263       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1264       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1265       confirm: Xác nhận
1266       create_block: cấm người dùng này
1267       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1268       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1269       delete_user: xóa tài khoản này
1270       description: Miêu tả
1271       diary: nhật ký
1272       edits: đóng góp
1273       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1274       hide_user: ẩn tài khoản này
1275       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
1276       km away: cách {{count}} km
1277       m away: cách {{count}} m
1278       mapper since: "Tham gia:"
1279       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1280       my diary: nhật ký của tôi
1281       my edits: đóng góp của tôi
1282       my settings: tùy chọn
1283       my traces: tuyến đường của tôi
1284       my_oauth_details: Xem chi tiết OAuth của tôi
1285       nearby users: "Người dùng ở gần:"
1286       new diary entry: mục nhật ký mới
1287       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1288       no home location: Chưa đặt vị trí nhà.
1289       no nearby users: Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần.
1290       remove as friend: dời người bạn
1291       role: 
1292         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1293         grant: 
1294           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1295           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1296         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1297         revoke: 
1298           administrator: Rút quyền quản lý viên
1299           moderator: Rút quyền điều hành viên
1300       send message: gửi thư
1301       settings_link_text: tùy chọn
1302       traces: tuyến đường
1303       unhide_user: hiện tài khoản này
1304       user location: Vị trí của người dùng
1305       your friends: Người bạn của bạn
1306   user_block: 
1307     blocks_by: 
1308       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1309       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1310       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1311     blocks_on: 
1312       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1313       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1314       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1315     create: 
1316       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1317       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1318       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1319     edit: 
1320       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1321       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1322       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1323       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1324       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1325       show: Xem tác vụ cấm này
1326       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1327       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1328     filter: 
1329       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1330       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1331       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1332     helper: 
1333       time_future: Hết hạn {{time}}.
1334       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1335       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1336     index: 
1337       empty: Chưa ai bị cấm.
1338       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1339       title: Người dùng bị cấm
1340     model: 
1341       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1342       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1343     new: 
1344       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1345       heading: Cấm {{name}}
1346       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1347       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1348       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1349       submit: Cấm người dùng
1350       title: Cấm {{name}}
1351       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1352       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1353     not_found: 
1354       back: Trở về trang đầu
1355       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1356     partial: 
1357       confirm: Bạn có chắc không?
1358       creator_name: Người cấm
1359       display_name: Người bị cấm
1360       edit: Sửa đổi
1361       not_revoked: (không bị hủy)
1362       reason: Lý do cấm
1363       revoke: Bỏ cấm!
1364       revoker_name: Người bỏ cấm
1365       show: Hiện
1366       status: Trạng thái
1367     period: "{{count}} giờ"
1368     revoke: 
1369       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1370       flash: Đã bỏ cấm.
1371       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1372       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1373       revoke: Bỏ cấm!
1374       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1375       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1376     show: 
1377       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1378       confirm: Bạn có chắc không?
1379       edit: Sửa đổi
1380       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1381       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1382       reason: "Lý do cấm:"
1383       revoke: Bỏ cấm!
1384       revoker: "Người bỏ cấm:"
1385       show: Hiện
1386       status: Trạng thái
1387       time_future: Hết hạn {{time}}
1388       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1389       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1390     update: 
1391       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1392       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1393   user_role: 
1394     filter: 
1395       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1396       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1397       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1398       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1399     grant: 
1400       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1401       confirm: Xác nhận
1402       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1403       heading: Xác nhận cấp vai trò
1404       title: Xác nhận cấp vai trò
1405     revoke: 
1406       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1407       confirm: Xác nhận
1408       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1409       heading: Xác nhận rút vai trò
1410       title: Xác nhận rút vai trò