Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Ninomax
6 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
7 vi: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Nội dung
12       diary_entry: 
13         language: Ngôn ngữ
14         latitude: Vĩ độ
15         longitude: Kinh độ
16         title: Tiêu đề
17         user: Người dùng
18       friend: 
19         friend: Người bạn
20         user: Người dùng
21       message: 
22         body: Nội dung
23         recipient: Người nhận
24         sender: Người gửi
25         title: Tiêu đề
26       trace: 
27         description: Miêu tả
28         latitude: Vĩ độ
29         longitude: Kinh độ
30         name: Tên
31         public: Công khai
32         size: Kích cỡ
33         user: Người dùng
34         visible: Thấy được
35       user: 
36         active: Tích cực
37         description: Miêu tả
38         display_name: Tên Hiển thị
39         email: Thư điện tử
40         languages: Ngôn ngữ
41         pass_crypt: Mật khẩu
42     models: 
43       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
44       changeset: Bộ thay đổi
45       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
46       country: Quốc gia
47       diary_comment: Bình luận Nhật ký
48       diary_entry: Mục Nhật ký
49       friend: Người bạn
50       language: Ngôn ngữ
51       message: Thư
52       node: Nốt
53       node_tag: Thẻ Nốt
54       notifier: Trình báo
55       old_node: Nốt Cũ
56       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
57       old_relation: Quan hệ Cũ
58       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
59       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
60       old_way: Lối Cũ
61       old_way_node: Nốt Lối Cũ
62       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
63       relation: Quan hệ
64       relation_member: Thành viên Quan hệ
65       relation_tag: Thẻ Quan hệ
66       session: Phiên
67       trace: Tuyến đường
68       tracepoint: Điểm Tuyến đường
69       tracetag: Thẻ Tuyến đường
70       user: Người dùng
71       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
72       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
73       way: Lối
74       way_node: Nốt Lối
75       way_tag: Thẻ Lối
76   application: 
77     require_cookies: 
78       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
79     setup_user_auth: 
80       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
81       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
82   browse: 
83     changeset: 
84       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
85       changesetxml: Bộ thay đổi XML
86       download: Tải về %{changeset_xml_link} hoặc %{osmchange_xml_link}
87       feed: 
88         title: Bộ thay đổi %{id}
89         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Bộ thay đổi
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
94       bounding_box: "Hộp bao:"
95       box: hộp
96       closed_at: "Lúc Đóng:"
97       created_at: "Lúc Tạo:"
98       has_nodes: 
99         one: "Có nốt sau:"
100         other: "Có %{count} nốt sau:"
101       has_relations: 
102         one: "Có quan hệ sau:"
103         other: "Có %{count} quan hệ sau:"
104       has_ways: 
105         one: "Có lối sau:"
106         other: "Có %{count} lối sau:"
107       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
108       show_area_box: Hiện Hộp vùng
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Miêu tả:"
111       deleted_at: "Lúc Xóa:"
112       deleted_by: "Người Xóa:"
113       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
114       edited_by: "Người Sửa đổi:"
115       in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
116       version: "Phiên bản:"
117     containing_relation: 
118       entry: Quan hệ %{relation_name}
119       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
120     map: 
121       deleted: Đã xóa
122       edit: 
123         area: Sửa đổi vùng
124         node: Sửa đổi nốt
125         relation: Sửa đổi quan hệ
126         way: Sửa đổi lối
127       larger: 
128         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
129         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
130         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
131         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
132       loading: Đang tải…
133     navigation: 
134       all: 
135         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
136         next_node_tooltip: Node tiếp theo
137         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
138         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
139         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
140         prev_node_tooltip: Node trước
141         prev_relation_tooltip: Relation trước
142         prev_way_tooltip: Lối trước
143       user: 
144         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
145         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
146         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
147     node: 
148       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
149       download_xml: Tải về XML
150       edit: sửa đổi
151       node: Nốt
152       node_title: "Nốt: %{node_name}"
153       view_history: xem lịch sử
154     node_details: 
155       coordinates: "Tọa độ:"
156       part_of: "Trực thuộc:"
157     node_history: 
158       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
159       download_xml: Tải về XML
160       node_history: Lịch sử Nốt
161       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
162       view_details: xem chi tiết
163     not_found: 
164       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
165       type: 
166         changeset: bộ thay đổi
167         node: nốt
168         relation: quan hệ
169         way: lối
170     paging_nav: 
171       of: trong
172       showing_page: Đang hiện trang
173     relation: 
174       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_history_link}"
175       download_xml: Tải về XML
176       relation: Quan hệ
177       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
178       view_history: xem lịch sử
179     relation_details: 
180       members: "Thành viên:"
181       part_of: "Trực thuộc:"
182     relation_history: 
183       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
184       download_xml: Tải về XML
185       relation_history: Lịch sử Quan hệ
186       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
187       view_details: xem chi tiết
188     relation_member: 
189       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
190       type: 
191         node: Nốt
192         relation: Quan hệ
193         way: Lối
194     start: 
195       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
196       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
197     start_rjs: 
198       data_frame_title: Dữ liệu
199       data_layer_name: Dữ liệu
200       details: Chi tiết
201       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
202       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
203       hide_areas: Ẩn các khu vực
204       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
205       load_data: Tải Dữ liệu
206       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
207       loading: Đang tải…
208       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
209       object_list: 
210         api: Lấy vùng này dùng API
211         back: Liệt kê các đối tượng
212         details: Chi tiết
213         heading: Danh sách đối tượng
214         history: 
215           type: 
216             node: Nốt [[id]]
217             way: Lối [[id]]
218         selected: 
219           type: 
220             node: Nốt [[id]]
221             way: Lối [[id]]
222         type: 
223           node: Nốt
224           way: Lối
225       private_user: người bí mật
226       show_areas: Hiện các khu vực
227       show_history: Xem Lịch sử
228       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
229       wait: Xin chờ...
230       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
231     tag_details: 
232       tags: "Thẻ:"
233       wiki_link: 
234         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
235         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
236       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
237     timeout: 
238       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
239       type: 
240         changeset: bộ thay đổi
241         node: nốt
242         relation: quan hệ
243         way: lối
244     way: 
245       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
246       download_xml: Tải về XML
247       edit: sửa đổi
248       view_history: xem lịch sử
249       way: Lối
250       way_title: "Lối: %{way_name}"
251     way_details: 
252       also_part_of: 
253         one: cũng thuộc về lối %{related_ways}
254         other: cũng thuộc về các lối %{related_ways}
255       nodes: "Nốt:"
256       part_of: "Thuộc về:"
257     way_history: 
258       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
259       download_xml: Tải về XML
260       view_details: xem chi tiết
261       way_history: Lịch sử Lối
262       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
263   changeset: 
264     changeset: 
265       anonymous: Vô danh
266       big_area: (lớn)
267       no_comment: (không có)
268       no_edits: (không có thay đổi)
269       show_area_box: hiện hộp vùng
270       still_editing: (đang sửa)
271       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
272     changeset_paging_nav: 
273       next: Sau »
274       previous: « Trước
275       showing_page: Đang hiện trang %{page}
276     changesets: 
277       area: Vùng
278       comment: Miêu tả
279       id: ID
280       saved_at: Lúc Lưu
281       user: Người dùng
282     list: 
283       description: Những thay đổi gần đây
284       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
285       description_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
286       description_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
287       description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
288       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
289       heading: Các bộ thay đổi
290       heading_bbox: Các bộ thay đổi
291       heading_friend: Các bộ thay đổi
292       heading_nearby: Các bộ thay đổi
293       heading_user: Các bộ thay đổi
294       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
295       title: Các bộ thay đổi
296       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
297       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
298       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
299       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
300       title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
301     timeout: 
302       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
303   diary_entry: 
304     comments: 
305       ago: cách đây %{ago}
306       comment: Bình luận
307       has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
308       newer_comments: Các Bình luận Sau
309       older_comments: Các Bình luận Trước
310       post: Mục nhật ký
311       when: Lúc đăng
312     diary_comment: 
313       comment_from: Bình luận của %{link_user} lúc %{comment_created_at}
314       confirm: Xác nhận
315       hide_link: Ẩn bình luận này
316     diary_entry: 
317       comment_count: 
318         one: 1 bình luận
319         other: "%{count} bình luận"
320       comment_link: Bình luận về mục này
321       confirm: Xác nhận
322       edit_link: Sửa đổi mục này
323       hide_link: Ẩn mục này
324       posted_by: Được đăng bởi %{link_user} lúc %{created} bằng %{language_link}
325       reply_link: Trả lời mục này
326     edit: 
327       body: "Nội dung:"
328       language: "Ngôn ngữ:"
329       latitude: "Vĩ độ:"
330       location: "Vị trí:"
331       longitude: "Kinh độ:"
332       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
333       save_button: Lưu
334       subject: "Tiêu đề:"
335       title: Sửa đổi mục nhật ký
336       use_map_link: sử dụng bản đồ
337     feed: 
338       all: 
339         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
340         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
341       language: 
342         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
343         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
344       user: 
345         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
346         title: Các mục nhật ký của %{user}
347     list: 
348       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
349       new: Mục Nhật ký Mới
350       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
351       newer_entries: Mục Sau
352       no_entries: Chưa có mục nhật ký
353       older_entries: Mục Trước
354       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
355       title: Các Nhật ký Cá nhân
356       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
357       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
358       user_title: Nhật ký của %{user}
359     location: 
360       edit: Sửa
361       location: "Vị trí:"
362       view: Xem
363     new: 
364       title: Mục Nhật ký Mới
365     no_such_entry: 
366       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
367       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
368       title: Mục nhật ký không tồn tại
369     no_such_user: 
370       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
371       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
372       title: Người dùng không tồn tại
373     view: 
374       leave_a_comment: Bình luận
375       login: Đăng nhập
376       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
377       save_button: Lưu
378       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
379       user_title: Nhật ký của %{user}
380   editor: 
381     default: Mặc định (hiện là %{name})
382     potlatch: 
383       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
384       name: Potlatch 1
385     potlatch2: 
386       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
387       name: Potlatch 2
388     remote: 
389       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
390       name: phần điều khiển từ xa
391   export: 
392     start: 
393       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
394       area_to_export: Vùng để Xuất
395       embeddable_html: HTML để Nhúng
396       export_button: Xuất
397       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
398       format: "Định dạng:"
399       format_to_export: Định dạng Xuất
400       image_size: Hình có Kích cỡ
401       latitude: "Vĩ độ:"
402       licence: Giấy phép
403       longitude: "Kinh độ:"
404       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
405       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
406       max: tối đa
407       options: Tùy chọn
408       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
409       output: Đầu ra
410       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
411       scale: Tỷ lệ
412       too_large: 
413         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
414         heading: Khu vực Lớn quá
415       zoom: Thu phóng
416     start_rjs: 
417       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
418       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
419       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
420       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
421       export: Xuất
422       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
423       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
424   geocoder: 
425     description: 
426       title: 
427         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
428         osm_namefinder: "%{types} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
429         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
430       types: 
431         cities: Thành phố
432         places: Địa điểm
433         towns: Thị xã
434     description_osm_namefinder: 
435       prefix: "%{distance} về phía %{direction} của %{type}"
436     direction: 
437       east: đông
438       north: bắc
439       north_east: đông bắc
440       north_west: tây bắc
441       south: nam
442       south_east: đông nam
443       south_west: tây nam
444       west: tây
445     distance: 
446       one: khoảng 1 km
447       other: khoảng %{count} km
448       zero: không tới 1 km
449     results: 
450       more_results: Thêm kết quả
451       no_results: Không tìm thấy kết quả
452     search: 
453       title: 
454         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
455         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
456         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
457         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
458         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
459         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
460         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
461     search_osm_namefinder: 
462       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} về phía %{parentdirection} của %{parentname})"
463       suffix_place: ", %{distance} về phía %{direction} của %{placename}"
464     search_osm_nominatim: 
465       prefix: 
466         amenity: 
467           airport: Sân bay
468           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
469           atm: Máy Rút tiền Tự động
470           auditorium: Phòng hội họp
471           bank: Ngân hàng
472           bar: Quán Rượu
473           bench: Ghế
474           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
475           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
476           brothel: Nhà chứa
477           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
478           bus_station: Trạm Xe buýt
479           cafe: Quán Cà phê
480           car_rental: Chỗ Mướn Xe
481           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
482           car_wash: Tiệm Rửa Xe
483           casino: Sòng bạc
484           cinema: Rạp phim
485           clinic: Phòng khám
486           club: Câu lạc bộ
487           college: Trường Cao đẳng
488           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
489           courthouse: Tòa
490           crematorium: Lò Hỏa táng
491           dentist: Nha sĩ
492           doctors: Bác sĩ
493           dormitory: Ký túc xá
494           drinking_water: Vòi Nước uống
495           driving_school: Trường Lái xe
496           embassy: Tòa Đại sứ
497           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
498           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
499           ferry_terminal: Trạm Phà
500           fire_hydrant: Vòi nước Máy
501           fire_station: Trạm Cứu hỏa
502           fountain: Vòi nước
503           fuel: Cây xăng
504           grave_yard: Nghĩa địa
505           gym: Nhà Thể dục
506           hall: Hội trường
507           health_centre: Trung tâm Y tế
508           hospital: Bệnh viện
509           hotel: Khách sạn
510           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
511           ice_cream: Tiệm Kem
512           kindergarten: Tiểu học
513           library: Thư viện
514           market: Chợ
515           marketplace: Chợ phiên
516           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
517           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
518           nursery: Nhà trẻ
519           nursing_home: Viện Dưỡng lão
520           office: Văn phòng
521           park: Công viên
522           parking: Chỗ Đậu xe
523           pharmacy: Nhà thuốc
524           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
525           police: Cảnh sát
526           post_box: Hòm thư
527           post_office: Bưu điện
528           preschool: Trường Mầm non
529           prison: Nhà tù
530           pub: Quán rượu
531           public_building: Tòa nhà Công cộng
532           public_market: Chợ phiên
533           reception_area: Phòng Tiếp khách
534           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
535           restaurant: Nhà hàng
536           retirement_home: Nhà về hưu
537           sauna: Nhà Tắm hơi
538           school: Trường học
539           shelter: Nơi Trú ẩn
540           shop: Tiệm
541           shopping: Tiệm
542           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
543           studio: Studio
544           supermarket: Siêu thị
545           taxi: Taxi
546           telephone: Điện thoại Công cộng
547           theatre: Nhà hát
548           toilets: Vệ sinh
549           townhall: Thị sảnh
550           university: Trường Đại học
551           vending_machine: Máy Bán hàng
552           veterinary: Phẫu thuật Thú y
553           village_hall: Trụ sở Làng
554           waste_basket: Thùng rác
555           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
556           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
557         boundary: 
558           administrative: Biên giới Hành chính
559         building: 
560           apartments: Khối Căn hộ
561           block: Khối cao ốc
562           bunker: Boong ke
563           chapel: Nhà nguyện
564           church: Nhà thờ
565           city_hall: Trụ sở Thành phố
566           commercial: Tòa nhà Thương mại
567           dormitory: Ký túc xá
568           entrance: Cửa vào
569           faculty: Tòa nhà Trường học
570           farm: Công trình Nông trại
571           flats: Khu chung cư
572           garage: Ga ra
573           hall: Hội trường
574           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
575           hotel: Khách sạn
576           house: Nhà ở
577           industrial: Tòa nhà Công nghiệp
578           office: Tòa nhà Văn phòng
579           public: Tòa nhà Công cộng
580           residential: Nhà ở
581           retail: Tòa nhà Cửa hàng
582           school: Nhà trường
583           shop: Tiệm
584           stadium: Sân vận động
585           store: Tiệm
586           terrace: Thềm
587           tower: Tháp
588           train_station: Nhà ga
589           university: Tòa nhà Đại học
590         highway: 
591           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
592           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
593           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
594           byway: Đường mòn Đa mốt
595           construction: Đường Đang Xây
596           cycleway: Đường Xe đạp
597           distance_marker: Cây số
598           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
599           footway: Đường bộ
600           ford: Khúc Sông Cạn
601           gate: Cổng
602           living_street: Đường Hàng xóm
603           minor: Đường Nhỏ
604           motorway: Đường Cao tốc
605           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
606           motorway_link: Đường Cao tốc
607           path: Lối
608           pedestrian: Đường bộ Lớn
609           platform: Sân ga
610           primary: Đường Chính
611           primary_link: Đường Chính
612           raceway: Đường đua
613           residential: Đường Nhà ở
614           road: Đường
615           secondary: Đường Lớn
616           secondary_link: Đường Lớn
617           service: Đường phụ
618           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
619           steps: Cầu thang
620           stile: Cửa xoay
621           tertiary: Đường Lớn
622           track: Đường mòn
623           trail: Đường mòn
624           trunk: Xa lộ
625           trunk_link: Xa lộ
626           unclassified: Đường Không Phân loại
627           unsurfaced: Đường Không Lát
628         historic: 
629           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
630           battlefield: Chiến trường
631           boundary_stone: Mốc Biên giới
632           building: Tòa nhà
633           castle: Lâu đài
634           church: Nhà thờ
635           house: Nhà ở
636           icon: Thánh tượng
637           manor: Trang viên
638           memorial: Đài Tưởng niệm
639           mine: Mỏ
640           monument: Đài Tưởng niệm
641           museum: Bảo tàng
642           ruins: Tàn tích
643           tower: Tháp
644           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
645           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
646           wreck: Xác Tàu Đắm
647         landuse: 
648           allotments: Khu Vườn Gia đình
649           basin: Lưu vực
650           brownfield: Cánh đồng Nâu
651           cemetery: Nghĩa địa
652           commercial: Khu vực Thương mại
653           conservation: Bảo tồn
654           construction: Công trường Xây dựng
655           farm: Trại
656           farmland: Trại
657           farmyard: Sân Trại
658           forest: Rừng Trồng Cây
659           grass: Cỏ
660           greenfield: Cánh đồng Xanh
661           industrial: Khu vực Công nghiệp
662           landfill: Nơi Đổ Rác
663           meadow: Đồng cỏ
664           military: Khu vực Quân sự
665           mine: Mỏ
666           mountain: Núi
667           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
668           park: Công viên
669           piste: Đường Trượt tuyết
670           plaza: Quảng trường
671           quarry: Mỏ Đá
672           railway: Đường sắt
673           recreation_ground: Sân chơi
674           reservoir: Bể nước
675           residential: Khu vực Nhà ở
676           retail: Khu vực Buôn bán
677           village_green: Sân Làng
678           vineyard: Vườn Nho
679           wetland: Đầm lầy
680           wood: Rừng
681         leisure: 
682           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
683           common: Đất Công
684           fishing: Hồ Đánh cá
685           garden: Vườn
686           golf_course: Sân Golf
687           ice_rink: Sân băng
688           marina: Bến tàu
689           miniature_golf: Golf Nhỏ
690           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
691           park: Công viên
692           pitch: Bãi Thể thao
693           playground: Sân chơi
694           recreation_ground: Sân Giải trí
695           slipway: Bến tàu
696           sports_centre: Trung tâm Thể thao
697           stadium: Sân vận động
698           swimming_pool: Hồ Bơi
699           track: Đường Chạy
700           water_park: Công viên Nước
701         natural: 
702           bay: Vịnh
703           beach: Bãi biển
704           cape: Mũi đất
705           cave_entrance: Cửa vào Hang
706           channel: Eo biển
707           cliff: Vách đá
708           coastline: Bờ biển
709           crater: Miệng Núi
710           feature: Đối tượng Thiên nhiên
711           fell: Đồi đá
712           fjord: Vịnh hẹp
713           geyser: Mạch nước Phun
714           glacier: Sông băng
715           heath: Bãi Hoang
716           hill: Đồi
717           island: Đảo
718           land: Đất
719           marsh: Đầm lầy
720           moor: Truông
721           mud: Bùn
722           peak: Đỉnh
723           point: Mũi đất
724           reef: Rạn san hô
725           ridge: Luống đất
726           river: Sông
727           rock: Đá
728           scree: Bãi Đá
729           scrub: Đất Bụi rậm
730           shoal: Bãi cạn
731           spring: Suối
732           strait: Eo biển
733           tree: Cây
734           valley: Thung lũng
735           volcano: Núi lửa
736           water: Nước
737           wetland: Đầm lầy
738           wetlands: Đầm lầy
739           wood: Rừng
740         place: 
741           airport: Sân bay
742           city: Thành phố
743           country: Quốc gia
744           county: Quận hạt
745           farm: Trại
746           hamlet: Xóm
747           house: Nhà ở
748           houses: Dãy Nhà
749           island: Đảo
750           islet: Đảo Nhỏ
751           locality: Địa phương
752           moor: Truông
753           municipality: Đô thị
754           postcode: Mã Bưu chính
755           region: Miền
756           sea: Biển
757           state: Tỉnh bang
758           subdivision: Hàng xóm
759           suburb: Ngoại ô
760           town: Thị xã/trấn
761           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
762           village: Làng
763         railway: 
764           abandoned: Đường sắt bị Bỏ rơi
765           construction: Đường sắt Đang Xây
766           disused: Đường sắt Ngừng hoạt động
767           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
768           funicular: Đường sắt Leo núi
769           halt: Ga Xép
770           historic_station: Nhà ga Lịch sử
771           junction: Ga Đầu mối
772           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
773           light_rail: Đường sắt Nhẹ
774           monorail: Đường Một Ray
775           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
776           platform: Ke ga
777           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
778           spur: Đường sắt Phụ
779           station: Nhà ga
780           subway: Trạm Xe điện Ngầm
781           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
782           switch: Ghi Đường sắt
783           tram: Đường Xe điện
784           tram_stop: Ga Xép Điện
785           yard: Sân ga
786         shop: 
787           alcohol: Tiệm Rượu
788           apparel: Tiệm May mặc
789           art: Tiệm Nghệ phẩm
790           bakery: Tiệm Bánh
791           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
792           beverages: Tiệm Đồ uống
793           bicycle: Tiệm Xe đạp
794           books: Tiệm Sách
795           butcher: Tiệm Thịt
796           car: Tiệm Xe hơi
797           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
798           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
799           car_repair: Tiệm Sửa Xe
800           carpet: Tiệm Thảm
801           charity: Cửa hàng Từ thiện
802           chemist: Nhà thuốc
803           clothes: Tiệm Quần áo
804           computer: Tiệm Máy tính
805           confectionery: Tiệm Kẹo
806           convenience: Tiệm Tập hóa
807           copyshop: Tiệm In ấn
808           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
809           department_store: Cửa hàng Bách hóa
810           discount: Cửa hàng Giảm giá
811           doityourself: Tiệm Ngũ kim
812           drugstore: Nhà thuốc
813           dry_cleaning: Hấp tẩy
814           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
815           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
816           farm: Tiệm Nông cụ
817           fashion: Tiệm Thời trang
818           fish: Tiệm Cá
819           florist: Tiệm Hoa
820           food: Tiệm Thực phẩm
821           funeral_directors: Nhà tang lễ
822           furniture: Tiệm Đồ đạc
823           gallery: Thư viện Ảnh
824           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
825           general: Tiệm Đồ
826           gift: Tiệm Quà tặng
827           greengrocer: Tiệm Rau
828           grocery: Tiệm Tạp phẩm
829           hairdresser: Tiệm Làm tóc
830           hardware: Tiệm Ngũ kim
831           hifi: Cửa hàng Hi-fi
832           insurance: Bảo hiểm
833           jewelry: Tiệm Kim hoàn
834           kiosk: Quán
835           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
836           mall: Trung tâm Mua sắm
837           market: Chợ
838           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
839           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
840           music: Tiệm Nhạc
841           newsagent: Tiệm Báo
842           optician: Tiệm Kính mắt
843           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
844           outdoor: Cửa hàng Ngoài trời
845           pet: Tiệm Vật nuôi
846           photo: Tiệm Rửa Hình
847           salon: Tiệm Làm tóc
848           shoes: Tiệm Giày
849           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
850           sports: Tiệm Thể thao
851           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
852           supermarket: Siêu thị
853           toys: Tiệm Đồ chơi
854           travel_agency: Văn phòng Du lịch
855           video: Tiệm Phim
856           wine: Tiệm Rượu
857         tourism: 
858           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
859           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
860           attraction: Nơi Du lịch
861           bed_and_breakfast: Nhà trọ
862           cabin: Túp lều
863           camp_site: Nơi Cắm trại
864           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
865           chalet: Nhà ván
866           guest_house: Nhà khách
867           hostel: Nhà trọ
868           hotel: Khách sạn
869           information: Thông tin
870           lean_to: Nhà chái
871           motel: Khách sạn Dọc đường
872           museum: Bảo tàng
873           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
874           theme_park: Công viên Giải trí
875           valley: Thung lũng
876           viewpoint: Thắng cảnh
877           zoo: Vườn thú
878         waterway: 
879           boatyard: Bãi Thuyền
880           canal: Kênh
881           connector: Đường thủy Nối
882           dam: Đập
883           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
884           ditch: Mương
885           dock: Vũng tàu
886           drain: Cống
887           lock: Âu tàu
888           lock_gate: Âu tàu
889           mineral_spring: Suối Nước khoáng
890           mooring: Cột neo tàu
891           rapids: Thác ghềnh
892           river: Sông
893           riverbank: Bờ sông
894           stream: Dòng suối
895           wadi: Dòng sông Vào mùa
896           water_point: Máy bơm nước
897           waterfall: Thác
898           weir: Đập Cột nước Thấp
899   javascripts: 
900     map: 
901       base: 
902         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
903         mapquest: MapQuest Mở
904         standard: Chuẩn
905         transport_map: Bản đồ Giao thông
906       overlays: 
907         maplint: Maplint
908     site: 
909       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
910       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
911       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
912       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
913       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
914       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
915   layouts: 
916     community_blogs: Blog của Cộng đồng
917     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
918     copyright: Bản quyền & Giấy phép
919     documentation: Tài liệu
920     documentation_title: Tài liệu về dự án
921     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
922     donate_link_text: quyên góp
923     edit: Sửa đổi
924     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
925     export: Xuất
926     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
927     foundation: Quỹ OpenStreetMap
928     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
929     gps_traces: Tuyến đường GPS
930     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
931     help: Trợ giúp
932     help_centre: Trung tâm Trợ giúp
933     help_title: Trang trợ giúp của dự án
934     history: Lịch sử
935     home: nhà
936     home_tooltip: Về vị trí nhà
937     inbox: hộp thư (%{count})
938     inbox_tooltip: 
939       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
940       other: Hộp thư của bạn có %{count} thư chưa đọc
941       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
942     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
943     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
944     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại %{partners}.
945     intro_3_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
946     intro_3_partners: wiki
947     intro_3_partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
948     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
949     license: 
950       alt: CC BY-SA 2.0
951       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
952     log_in: đăng nhập
953     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
954     logo: 
955       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
956     logout: đăng xuất
957     logout_tooltip: Đăng xuất
958     make_a_donation: 
959       text: Quyên góp
960       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
961     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
962     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
963     sign_up: đăng ký
964     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
965     sotm2011: Mời tham dự Hội nghị OpenStreetMap 2011, Tình trạng Bản đồ, 9–11 tháng 9 tại Denver!
966     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
967     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
968     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
969     view: Xem
970     view_tooltip: Xem bản đồ
971     welcome_user: Hoan nghênh, %{user_link}
972     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
973     wiki: Wiki
974     wiki_title: Trang wiki của dự án
975     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
976   license_page: 
977     foreign: 
978       english_link: nguyên bản tiếng Anh
979       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
980       title: Thông tin về bản dịch này
981     legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Tiểu bang Viên</a> theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>.</li>\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL. Xem thêm chi tiết về <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:UMP2OSM/Import?uselang=vi\">cách sử dụng dữ liệu UMP tại OpenStreetMap</a>.</li></li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>).</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
982     native: 
983       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
984       native_link: bản dịch tiếng Việt
985       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
986       title: Giới thiệu về trang này
987   message: 
988     delete: 
989       deleted: Đã xóa thư
990     inbox: 
991       date: Ngày
992       from: Từ
993       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
994       my_inbox: Hộp thư đến
995       new_messages: "%{count} thư mới"
996       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
997       old_messages: "%{count} thư cũ"
998       outbox: đã gửi
999       people_mapping_nearby: những người ở gần
1000       subject: Tiêu đề
1001       title: Hộp thư
1002     mark: 
1003       as_read: Thư đã đọc
1004       as_unread: Thư chưa đọc
1005     message_summary: 
1006       delete_button: Xóa
1007       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1008       reply_button: Trả lời
1009       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1010     new: 
1011       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1012       body: Nội dung
1013       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
1014       message_sent: Thư đã gửi
1015       send_button: Gửi
1016       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1017       subject: Tiêu đề
1018       title: Gửi thư
1019     no_such_message: 
1020       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1021       heading: Thư không tồn tại
1022       title: Thư không tồn tại
1023     no_such_user: 
1024       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
1025       heading: Người dùng không tồn tại
1026       title: Người dùng không tồn tại
1027     outbox: 
1028       date: Ngày
1029       inbox: thư đến
1030       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1031       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1032       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1033       outbox: thư đã gửi
1034       people_mapping_nearby: những người ở gần
1035       subject: Tiêu đề
1036       title: Hộp thư đã gửi
1037       to: Tới
1038     read: 
1039       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1040       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
1041       date: Ngày
1042       from: Từ
1043       reading_your_messages: Đọc thư
1044       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
1045       reply_button: Trả lời
1046       subject: Tiêu đề
1047       title: Đọc thư
1048       to: Tới
1049       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1050       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1051     reply: 
1052       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1053     sent_message_summary: 
1054       delete_button: Xóa
1055   notifier: 
1056     diary_comment_notification: 
1057       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1058       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1059       hi: Chào %{to_user},
1060       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1061     email_confirm: 
1062       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1063     email_confirm_html: 
1064       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1065       greeting: Chào bạn,
1066       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1067     email_confirm_plain: 
1068       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1069       greeting: Chào bạn,
1070       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
1071       hopefully_you_2: "%{server_url} thành %{new_address}."
1072     friend_notification: 
1073       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
1074       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1075       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1076       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
1077     gpx_notification: 
1078       and_no_tags: và không có thẻ
1079       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1080       failure: 
1081         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1082         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1083         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1084         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1085         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1086       greeting: Chào bạn,
1087       success: 
1088         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1089         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1090       with_description: với miêu tả
1091       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1092     lost_password: 
1093       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1094     lost_password_html: 
1095       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1096       greeting: Chào bạn,
1097       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1098     lost_password_plain: 
1099       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1100       greeting: Chào bạn,
1101       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1102       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
1103     message_notification: 
1104       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại %{readurl}
1105       footer2: và trả lời tại %{replyurl}
1106       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1107       hi: Chào %{to_user},
1108     signup_confirm: 
1109       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
1110     signup_confirm_html: 
1111       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
1112       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1113       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
1114       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
1115       greeting: Chào bạn!
1116       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1117       introductory_video: Bạn có thể coi %{introductory_video_link}.
1118       more_videos: Cũng có %{more_videos_link}.
1119       more_videos_here: thêm video tại đây
1120       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
1121       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
1122       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
1123     signup_confirm_plain: 
1124       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
1125       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
1126       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
1127       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1128       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
1129       current_user_2: "tại:"
1130       greeting: Chào bạn!
1131       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1132       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1133       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1134       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1135       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1136       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1137       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
1138       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1139       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1140       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1141   oauth: 
1142     oauthorize: 
1143       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1144       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1145       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1146       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1147       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1148       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1149       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1150       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1151     revoke: 
1152       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1153   oauth_clients: 
1154     create: 
1155       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1156     destroy: 
1157       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1158     edit: 
1159       submit: Sửa đổi
1160       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1161     form: 
1162       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1163       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1164       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1165       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1166       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1167       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1168       callback_url: URL Gọi lại
1169       name: Tên
1170       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1171       required: Bắt buộc
1172       support_url: URL Trợ giúp
1173       url: URL Trang chủ Chương trình
1174     index: 
1175       application: Tên Chương trình
1176       issued_at: Lúc Cho phép
1177       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1178       my_apps: Trình khách của Tôi
1179       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1180       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1181       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1182       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1183       revoke: Thu hồi!
1184       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1185     new: 
1186       submit: Đăng ký
1187       title: Đăng ký chương trình mới
1188     not_found: 
1189       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1190     show: 
1191       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1192       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1193       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1194       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1195       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1196       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1197       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1198       authorize_url: "Cho phép URL:"
1199       edit: Sửa đổi Chi tiết
1200       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1201       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1202       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1203       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1204       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1205       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1206     update: 
1207       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1208   site: 
1209     edit: 
1210       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1211       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1212       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1213       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1214       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1215       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1216       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1217       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1218       user_page_link: trang cá nhân
1219     index: 
1220       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1221       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1222       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
1223       license: 
1224         license_name: Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0
1225         notice: "%{project_name} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép %{license_name}."
1226         project_name: Dự án OpenStreetMap
1227       permalink: Liên kết Thường trực
1228       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1229       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1230     key: 
1231       map_key: Chú giải
1232       map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
1233       table: 
1234         entry: 
1235           admin: Biên giới hành chính
1236           allotments: Khu vườn gia đình
1237           apron: 
1238             - Sân đậu máy bay
1239             - nhà ga hành khách
1240           bridge: Đường rắn = cầu
1241           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1242           brownfield: Cánh đồng nâu
1243           building: Kiến trúc quan trọng
1244           byway: Đường mòn đa mốt
1245           cable: 
1246             - Đường xe cáp
1247             - ski lift
1248           cemetery: Nghĩa địa
1249           centre: Trung tâm thể thao
1250           commercial: Khu vực thương mại
1251           common: 
1252             - Đất công
1253             - bãi cỏ
1254           construction: Đường đang xây
1255           cycleway: Đường xe đạp
1256           destination: Chỉ giao thông địa phương
1257           farm: Ruộng
1258           footway: Đường đi bộ
1259           forest: Rừng trồng cây
1260           golf: Sân golf
1261           heathland: Vùng cây bụi
1262           industrial: Khu vực công nghiệp
1263           lake: 
1264             - Hồ
1265             - bể nước
1266           military: Khu vực quân sự
1267           motorway: Đường cao tốc
1268           park: Công viên
1269           permissive: Đường cho phép
1270           pitch: Sân thể thao
1271           primary: Đường chính
1272           private: Đường riêng
1273           rail: Đường sắt
1274           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1275           resident: Khu vực nhà ở
1276           retail: Khu vực buôn bán
1277           runway: 
1278             - Đường băng
1279             - đường lăn
1280           school: 
1281             - Trường học
1282             - đại học
1283           secondary: Đường lớn
1284           station: Nhà ga
1285           subway: Đường ngầm
1286           summit: 
1287             - Đỉnh núi
1288             - đồi
1289           tourist: Nơi du lịch
1290           track: Đường mòn
1291           tram: 
1292             - Đường sắt nhẹ
1293             - xe điện
1294           trunk: Xa lộ
1295           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1296           unclassified: Đường không phân loại
1297           unsurfaced: Đường không lát
1298           wood: Rừng
1299     search: 
1300       search: Tìm kiếm
1301       search_help: "thí dụ: “Hoa Thịnh Đốn”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
1302       submit_text: Đi
1303       where_am_i: Tôi ở đâu?
1304       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1305     sidebar: 
1306       close: Đóng
1307       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1308   time: 
1309     formats: 
1310       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1311   trace: 
1312     create: 
1313       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1314       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1315     delete: 
1316       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1317     edit: 
1318       description: "Miêu tả:"
1319       download: tải về
1320       edit: sửa đổi
1321       filename: "Tên tập tin:"
1322       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1323       map: bản đồ
1324       owner: "Tác giả:"
1325       points: "Số nốt:"
1326       save_button: Lưu các Thay đổi
1327       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1328       tags: "Thẻ:"
1329       tags_help: dấu phẩy phân cách
1330       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1331       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1332       visibility: "Mức độ truy cập:"
1333       visibility_help: có nghĩa là gì?
1334       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1335     list: 
1336       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1337       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1338       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1339       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1340     make_public: 
1341       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1342     no_such_user: 
1343       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1344       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1345       title: Người dùng không tồn tại
1346     offline: 
1347       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1348       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1349     offline_warning: 
1350       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1351     trace: 
1352       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1353       by: bởi
1354       count_points: "%{count} nốt"
1355       edit: sửa đổi
1356       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1357       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1358       in: trong
1359       map: bản đồ
1360       more: thêm
1361       pending: CHƯA XỬ
1362       private: RIÊNG
1363       public: CÔNG KHAI
1364       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1365       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1366       view_map: Xem Bản đồ
1367     trace_form: 
1368       description: "Miêu tả:"
1369       help: Trợ giúp
1370       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1371       tags: "Thẻ:"
1372       tags_help: dấu phẩy phân cách
1373       upload_button: Tải lên
1374       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1375       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1376       visibility_help: có nghĩa là gì?
1377       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1378     trace_header: 
1379       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1380       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1381       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1382       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1383     trace_optionals: 
1384       tags: Thẻ
1385     trace_paging_nav: 
1386       next: Sau »
1387       previous: « Trước
1388       showing_page: Đang hiện trang %{page}
1389     view: 
1390       delete_track: Xóa tuyến đường này
1391       description: "Miêu tả:"
1392       download: tải về
1393       edit: sửa đổi
1394       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1395       filename: "Tên tập tin:"
1396       heading: Xem tuyến đường %{name}
1397       map: bản đồ
1398       none: Không có
1399       owner: "Tác giả:"
1400       pending: CHƯA XỬ
1401       points: "Số nốt:"
1402       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1403       tags: "Thẻ:"
1404       title: Xem tuyến đường %{name}
1405       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1406       uploaded: "Lúc tải lên:"
1407       visibility: "Mức độ truy cập:"
1408     visibility: 
1409       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1410       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1411       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1412       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1413   user: 
1414     account: 
1415       contributor terms: 
1416         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1417         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1418         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1419         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1420         link text: đây là gì?
1421         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1422         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1423       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1424       delete image: Xóa hình hiện dùng
1425       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1426       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1427       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1428       home location: "Vị trí Nhà:"
1429       image: "Hình:"
1430       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1431       keep image: Giữ hình hiện dùng
1432       latitude: "Vĩ độ:"
1433       longitude: "Kinh độ:"
1434       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1435       my settings: Tùy chọn
1436       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1437       new image: Thêm hình
1438       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1439       openid: 
1440         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1441         link text: đây là gì?
1442         openid: "OpenID:"
1443       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1444       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1445       profile description: "Tự giới thiệu:"
1446       public editing: 
1447         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1448         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1449         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1450         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1451         enabled link text: đây là gì?
1452         heading: "Sửa đổi công khai:"
1453       public editing note: 
1454         heading: Sửa đổi công khai
1455         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1456       replace image: Thay hình hiện dùng
1457       return to profile: Trở về trang cá nhân
1458       save changes button: Lưu các Thay đổi
1459       title: Chỉnh sửa tài khoản
1460       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1461     confirm: 
1462       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1463       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1464       button: Xác nhận
1465       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1466       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1467       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="%{reconfirm}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1468       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1469       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1470     confirm_email: 
1471       button: Xác nhận
1472       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1473       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1474       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1475       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1476     confirm_resend: 
1477       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1478       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1479     filter: 
1480       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1481     go_public: 
1482       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1483     list: 
1484       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1485       empty: Không tìm thấy người dùng.
1486       heading: Người dùng
1487       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1488       showing: 
1489         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1490         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1491       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1492       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1493       title: Người dùng
1494     login: 
1495       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
1496       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1497       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1498       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1499       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1500       heading: Đăng nhập
1501       login_button: Đăng nhập
1502       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1503       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1504       no account: Chưa có tài khoản?
1505       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">Tìm hiểu thêm về thay đổi giấy phép sắp tới của OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">bản dịch</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming?uselang=vi">thảo luận</a>)
1506       notice_terms: OpenStreetMap sẽ đổi qua một giấy phép mới vào ngày 1 tháng 4 năm 2012. Giấy phép mới vẫn mở như giấy phép hiện tại, trong khi các chi tiết pháp lý mới phù hợp hơn với cơ sở dữ liệu bản đồ của chúng ta. Chúng tôi rất muốn tiếp tục bao gồm các đóng góp của bạn trong OpenStreetMap; tuy nhiên, bạn cần phải cho phép chúng tôi phân phối các đóng góp này theo các điều khoản của giấy phép mới. Nếu không cho phép, chúng tôi sẽ phải xóa chúng khỏi cơ sở dữ liệu.<br /><br />Xin làm ơn đăng nhập rồi đọc lại và chấp nhận các điều khoản mới, chỉ mất vài giây thôi. Cám ơn!
1507       openid: "%{logo} OpenID:"
1508       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1509       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1510       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1511       openid_providers: 
1512         aol: 
1513           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1514           title: Đăng nhập với AOL
1515         google: 
1516           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1517           title: Đăng nhập với Google
1518         myopenid: 
1519           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1520           title: Đăng nhập với myOpenID
1521         openid: 
1522           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1523           title: Đăng nhập dùng OpenID
1524         wordpress: 
1525           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1526           title: Đăng nhập với WordPress
1527         yahoo: 
1528           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1529           title: Đăng nhập với Yahoo!
1530       password: "Mật khẩu:"
1531       register now: Đăng ký ngay
1532       remember: "Nhớ tôi:"
1533       title: Đăng nhập
1534       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1535       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1536       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1537     logout: 
1538       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1539       logout_button: Đăng xuất
1540       title: Đăng xuất
1541     lost_password: 
1542       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1543       heading: Quên mất Mật khẩu?
1544       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1545       new password button: Đặt lại mật khẩu
1546       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1547       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1548       title: Quên mất mật khẩu
1549     make_friend: 
1550       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1551       failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
1552       success: "%{name} mới là người bạn."
1553     new: 
1554       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1555       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1556       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1557       continue: Tiếp tục
1558       display name: "Tên hiển thị:"
1559       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1560       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1561       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1562       flash create success message: Cám ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1563       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1564       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1565       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1566       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1567       openid: "%{logo} OpenID:"
1568       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1569       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1570       password: "Mật khẩu:"
1571       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1572       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1573       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1574       title: Mở tài khoản
1575       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1576     no_such_user: 
1577       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1578       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1579       title: Người dùng không tồn tại
1580     popup: 
1581       friend: Người bạn
1582       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1583       your location: Vị trí của bạn
1584     remove_friend: 
1585       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1586       success: "%{name} không còn là người bạn."
1587     reset_password: 
1588       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1589       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1590       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1591       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1592       password: "Mật khẩu:"
1593       reset: Đặt lại Mật khẩu
1594       title: Đặt lại mật khẩu
1595     set_home: 
1596       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1597     suspended: 
1598       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1599       heading: Tài khoản bị Cấm
1600       title: Tài khoản bị Cấm
1601       webmaster: chủ trang
1602     terms: 
1603       agree: Chấp nhận
1604       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1605       consider_pd_why: đây là gì?
1606       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1607       decline: Từ chối
1608       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1609       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1610       heading: Điều kiện đóng góp
1611       legale_names: 
1612         france: Pháp
1613         italy: Ý
1614         rest_of_world: Các nước khác
1615       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1616       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1617       title: Điều kiện đóng góp
1618       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1619     view: 
1620       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1621       add as friend: thêm là người bạn
1622       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1623       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1624       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1625       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1626       comments: bình luận
1627       confirm: Xác nhận
1628       confirm_user: xác nhận người dùng này
1629       create_block: cấm người dùng này
1630       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1631       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1632       ct declined: Từ chối
1633       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1634       ct undecided: Chưa quyết định
1635       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1636       delete_user: xóa tài khoản này
1637       description: Miêu tả
1638       diary: nhật ký
1639       edits: đóng góp
1640       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1641       friends_changesets: Xem những bộ thay đổi của bạn bè
1642       friends_diaries: Đọc những mục nhật ký của bạn bè
1643       hide_user: ẩn tài khoản này
1644       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link}.
1645       km away: cách %{count} km
1646       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1647       m away: cách %{count} m
1648       mapper since: "Tham gia:"
1649       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1650       my comments: bình luận của tôi
1651       my diary: nhật ký của tôi
1652       my edits: đóng góp của tôi
1653       my settings: tùy chọn
1654       my traces: tuyến đường của tôi
1655       nearby users: Người dùng khác ở gần
1656       nearby_changesets: Xem các bộ thay đổi của người dùng ở gần
1657       nearby_diaries: Đọc các mục nhật ký của người dùng ở gần
1658       new diary entry: mục nhật ký mới
1659       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1660       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1661       oauth settings: thiết lập OAuth
1662       remove as friend: dời người bạn
1663       role: 
1664         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1665         grant: 
1666           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1667           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1668         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1669         revoke: 
1670           administrator: Rút quyền quản lý viên
1671           moderator: Rút quyền điều hành viên
1672       send message: gửi thư
1673       settings_link_text: tùy chọn
1674       spam score: "Điểm số Spam:"
1675       status: "Trạng thái:"
1676       traces: tuyến đường
1677       unhide_user: hiện tài khoản này
1678       user location: Vị trí của người dùng
1679       your friends: Người bạn của bạn
1680   user_block: 
1681     blocks_by: 
1682       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1683       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1684       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1685     blocks_on: 
1686       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1687       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1688       title: Các tác vụ cấm %{name}
1689     create: 
1690       flash: Cấm người dùng %{name}.
1691       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1692       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1693     edit: 
1694       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1695       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1696       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1697       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1698       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1699       show: Xem tác vụ cấm này
1700       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1701       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1702     filter: 
1703       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1704       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1705       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1706     helper: 
1707       time_future: Hết hạn %{time}.
1708       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1709       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1710     index: 
1711       empty: Chưa ai bị cấm.
1712       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1713       title: Người dùng bị cấm
1714     model: 
1715       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1716       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1717     new: 
1718       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1719       heading: Cấm %{name}
1720       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1721       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1722       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1723       submit: Cấm người dùng
1724       title: Cấm %{name}
1725       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1726       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1727     not_found: 
1728       back: Trở về trang đầu
1729       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1730     partial: 
1731       confirm: Bạn có chắc không?
1732       creator_name: Người cấm
1733       display_name: Người bị cấm
1734       edit: Sửa đổi
1735       not_revoked: (không bị hủy)
1736       reason: Lý do cấm
1737       revoke: Bỏ cấm!
1738       revoker_name: Người bỏ cấm
1739       show: Hiện
1740       status: Trạng thái
1741     period: "%{count} giờ"
1742     revoke: 
1743       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1744       flash: Đã bỏ cấm.
1745       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1746       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1747       revoke: Bỏ cấm!
1748       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1749       title: Bỏ cấm %{block_on}
1750     show: 
1751       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1752       confirm: Bạn có chắc không?
1753       edit: Sửa đổi
1754       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1755       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1756       reason: "Lý do cấm:"
1757       revoke: Bỏ cấm!
1758       revoker: "Người bỏ cấm:"
1759       show: Hiện
1760       status: Trạng thái
1761       time_future: Hết hạn %{time}
1762       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1763       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1764     update: 
1765       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1766       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1767   user_role: 
1768     filter: 
1769       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1770       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1771       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1772       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1773     grant: 
1774       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1775       confirm: Xác nhận
1776       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1777       heading: Xác nhận cấp vai trò
1778       title: Xác nhận cấp vai trò
1779     revoke: 
1780       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1781       confirm: Xác nhận
1782       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1783       heading: Xác nhận rút vai trò
1784       title: Xác nhận rút vai trò