Merging 17905:17944 from trunk.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 vi: 
2   activerecord: 
3     attributes: 
4       diary_comment: 
5         body: Nội dung
6       diary_entry: 
7         language: Ngôn ngữ
8         latitude: Vĩ độ
9         longitude: Kinh độ
10         title: Tiêu đề
11         user: Người dùng
12       friend: 
13         friend: Người bạn
14         user: Người dùng
15       message: 
16         body: Nội dung
17         recipient: Người nhận
18         sender: Người gửi
19         title: Tiêu đề
20       trace: 
21         description: Miêu tả
22         latitude: Vĩ độ
23         longitude: Kinh độ
24         name: Tên
25         public: Công khai
26         size: Kích cỡ
27         user: Người dùng
28         visible: Thấy được
29       user: 
30         active: Tích cực
31         description: Miêu tả
32         display_name: Tên Hiển thị
33         email: Thư điện tử
34         languages: Ngôn ngữ
35         pass_crypt: Mật khẩu
36     models: 
37       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
38       changeset: Bộ thay đổi
39       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
40       country: Quốc gia
41       diary_comment: Bình luận Nhật ký
42       diary_entry: Mục Nhật ký
43       friend: Người bạn
44       language: Ngôn ngữ
45       message: Thư
46       node: Nốt
47       node_tag: Thẻ Nốt
48       notifier: Trình báo
49       old_node: Nốt Cũ
50       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
51       old_relation: Quan hệ Cũ
52       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
53       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
54       old_way: Lối Cũ
55       old_way_node: Nốt Lối Cũ
56       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
57       relation: Quan hệ
58       relation_member: Thành viên Quan hệ
59       relation_tag: Thẻ Quan hệ
60       session: Phiên
61       trace: Tuyến đường
62       tracepoint: Điểm Tuyến đường
63       tracetag: Thẻ Tuyến đường
64       user: Người dùng
65       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
66       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
67       way: Lối
68       way_node: Nốt Lối
69       way_tag: Thẻ Lối
70   browse: 
71     changeset: 
72       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
73       changesetxml: Bộ thay đổi XML
74       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
75       feed: 
76         title: Bộ thay đổi {{id}}
77         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
78       title: Bộ thay đổi
79     changeset_details: 
80       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
81       bounding_box: "Hộp bao:"
82       box: hộp
83       closed_at: "Lúc Đóng:"
84       created_at: "Lúc Tạo:"
85       has_nodes: 
86         one: "Có {{count}} nốt sau:"
87         other: "Có {{count}} nốt sau:"
88       has_relations: 
89         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
90         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
91       has_ways: 
92         one: "Có {{count}} lối sau:"
93         other: "Có {{count}} lối sau:"
94       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
95       show_area_box: Hiện Hộp vùng
96     changeset_navigation: 
97       all: 
98         next_tooltip: Bộ thay đổi sau
99         prev_tooltip: Bộ thay đổi trước
100       user: 
101         name_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
102         next_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
103         prev_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
104     common_details: 
105       changeset_comment: "Miêu tả:"
106       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
107       edited_by: "Người Sửa đổi:"
108       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
109       version: "Phiên bản:"
110     containing_relation: 
111       entry: Quan hệ {{relation_name}}
112       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
113     map: 
114       deleted: Đã xóa
115       larger: 
116         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
117         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
118         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
119         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
120       loading: Đang tải...
121     node: 
122       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
123       download_xml: Tải xuống XML
124       edit: sửa đổi
125       node: Nốt
126       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
127       view_history: xem lịch sử
128     node_details: 
129       coordinates: "Tọa độ:"
130       part_of: "Trực thuộc:"
131     node_history: 
132       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
133       download_xml: Tải xuống XML
134       node_history: Lịch sử Nốt
135       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
136       view_details: xem chi tiết
137     not_found: 
138       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
139       type: 
140         changeset: bộ thay đổi
141         node: nốt
142         relation: quan hệ
143         way: lối
144     paging_nav: 
145       of: trong
146       showing_page: Đang hiện trang
147     relation: 
148       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
149       download_xml: Tải xuống XML
150       relation: Quan hệ
151       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
152       view_history: xem lịch sử
153     relation_details: 
154       members: "Thành viên:"
155       part_of: "Trực thuộc:"
156     relation_history: 
157       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
158       download_xml: Tải xuống XML
159       relation_history: Lịch sử Quan hệ
160       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
161       view_details: xem chi tiết
162     relation_member: 
163       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
164       type: 
165         node: Nốt
166         relation: Quan hệ
167         way: Lối
168     start: 
169       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
170       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
171     start_rjs: 
172       data_frame_title: Dữ liệu
173       data_layer_name: Dữ liệu
174       details: Chi tiết
175       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
176       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
177       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
178       load_data: Tải Dữ liệu
179       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
180       loading: Đang tải...
181       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
182       object_list: 
183         api: Lấy vùng này dùng API
184         back: Liệt kê các đối tượng
185         details: Chi tiết
186         heading: Danh sách đối tượng
187         history: 
188           type: 
189             node: Nốt [[id]]
190             way: Lối [[id]]
191         selected: 
192           type: 
193             node: Nốt [[id]]
194             way: Lối [[id]]
195         type: 
196           node: Nốt
197           way: Lối
198       private_user: người bí mật
199       show_history: Xem Lịch sử
200       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
201       wait: Xin chờ...
202       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
203     tag_details: 
204       tags: "Thẻ:"
205     way: 
206       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
207       download_xml: Tải xuống XML
208       edit: sửa đổi
209       view_history: xem lịch sử
210       way: Lối
211       way_title: "Lối: {{way_name}}"
212     way_details: 
213       also_part_of: 
214         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
215         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
216       nodes: "Nốt:"
217       part_of: "Thuộc về:"
218     way_history: 
219       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
220       download_xml: Tải xuống XML
221       view_details: xem chi tiết
222       way_history: Lịch sử Lối
223       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
224   changeset: 
225     changeset: 
226       anonymous: Vô danh
227       big_area: (lớn)
228       no_comment: (không có)
229       no_edits: (không có thay đổi)
230       show_area_box: hiện hộp vùng
231       still_editing: (đang mở)
232       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
233     changeset_paging_nav: 
234       of: trong
235       showing_page: Đang hiện trang
236     changesets: 
237       area: Vùng
238       comment: Miêu tả
239       saved_at: Lúc Lưu
240       user: Người dùng
241     list: 
242       description: Những thay đổi gần đây
243       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
244       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
245       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
246       heading: Các bộ thay đổi
247       heading_bbox: Các bộ thay đổi
248       heading_user: Các bộ thay đổi
249       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
250       title: Các bộ thay đổi
251       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
252       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
253       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
254   diary_entry: 
255     diary_comment: 
256       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
257     diary_entry: 
258       comment_count: 
259         one: 1 bình luận
260         other: "{{count}} bình luận"
261       comment_link: Bình luận về mục này
262       edit_link: Sửa đổi mục này
263       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
264       reply_link: Trả lời mục này
265     edit: 
266       body: "Nội dung:"
267       language: "Ngôn ngữ:"
268       latitude: "Vĩ độ:"
269       location: "Vị trí:"
270       longitude: "Kinh độ:"
271       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
272       save_button: Lưu
273       subject: "Tiêu đề:"
274       title: Sửa đổi mục nhật ký
275       use_map_link: sử dụng bản đồ
276     feed: 
277       all: 
278         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
279         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
280       language: 
281         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
282         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
283       user: 
284         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
285         title: Các mục nhật ký của {{user}}
286     list: 
287       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
288       new: Mục Nhật ký Mới
289       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
290       newer_entries: Mục Sau
291       no_entries: Chưa có mục nhật ký
292       older_entries: Mục Trước
293       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
294       title: Các Nhật ký Cá nhân
295       user_title: Nhật ký của {{user}}
296     new: 
297       title: Mục Nhật ký Mới
298     no_such_entry: 
299       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
300       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
301       title: Mục nhật ký không tồn tại
302     no_such_user: 
303       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
304       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
305       title: Người dùng không tồn tại
306     view: 
307       leave_a_comment: Bình luận
308       login: Đăng nhập
309       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
310       save_button: Lưu
311       title: Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}
312       user_title: Nhật ký của {{user}}
313   export: 
314     start: 
315       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
316       area_to_export: Vùng để Xuất
317       embeddable_html: HTML để Nhúng
318       export_button: Xuất
319       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
320       format: Định dạng
321       format_to_export: Định dạng Xuất
322       image_size: Kích cỡ Hình
323       latitude: "Vĩ độ:"
324       licence: Giấy phép
325       longitude: "Kinh độ:"
326       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
327       mapnik_image: Hình Mapnik
328       max: tối đa
329       options: Tùy chọn
330       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
331       osmarender_image: Hình Osmarender
332       output: Đầu ra
333       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
334       scale: Tỷ lệ
335       zoom: Thu phóng
336     start_rjs: 
337       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
338       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
339       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
340       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
341       export: Xuất
342       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
343       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
344   geocoder: 
345     description: 
346       title: 
347         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
348         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
349       types: 
350         cities: Thành phố
351         places: Địa điểm
352         towns: Thị xã
353     description_osm_namefinder: 
354       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
355     direction: 
356       east: đông
357       north: bắc
358       north_east: đông bắc
359       north_west: tây bắc
360       south: nam
361       south_east: đông nam
362       south_west: tây nam
363       west: tây
364     distance: 
365       one: khoảng 1 km
366       other: khoảng {{count}} km
367       zero: không tới 1 km
368     results: 
369       no_results: Không tìm thấy kết quả
370     search: 
371       title: 
372         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
373         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
374         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
375         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
376         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
377         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
378     search_osm_namefinder: 
379       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
380       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
381   layouts: 
382     make_a_donation:
383       text: Quyên góp
384     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
385     donate_link_text: quyên góp
386     edit: Sửa đổi
387     edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
388     export: Xuất
389     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
390     gps_traces: Tuyến đường GPS
391     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường
392     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
393     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
394     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
395     history: Lịch sử
396     history_tooltip: Lịch sử bộ thay đổi
397     home: nhà
398     home_tooltip: Về vị trí nhà
399     inbox: hộp thư ({{count}})
400     inbox_tooltip: 
401       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
402       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
403       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
404     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
405     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
406     intro_3: OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}.
407     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
408     log_in: đăng nhập
409     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
410     logo: 
411       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
412     logout: đăng xuất
413     logout_tooltip: Đăng xuất
414     news_blog: Blog Tin tức
415     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
416     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
417     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
418     shop: Tiệm
419     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
420     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
421     sign_up: đăng ký
422     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
423     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
424     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
425     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
426     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
427     view: Xem
428     view_tooltip: Xem bản đồ
429     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
430     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
431   map: 
432     coordinates: "Tọa độ:"
433     edit: Sửa đổi
434     view: Hiển thị
435   message: 
436     delete: 
437       deleted: Đã xóa thư
438     inbox: 
439       date: Ngày
440       from: Từ
441       my_inbox: Hộp thư đến
442       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
443       outbox: đã gửi
444       people_mapping_nearby: những người ở gần
445       subject: Tiêu đề
446       title: Hộp thư
447       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
448     mark: 
449       as_read: Thư đã đọc
450       as_unread: Thư chưa đọc
451     message_summary: 
452       delete_button: Xóa
453       read_button: Đánh dấu là đã đọc
454       reply_button: Trả lời
455       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
456     new: 
457       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
458       body: Nội dung
459       message_sent: Thư đã gửi
460       send_button: Gửi
461       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
462       subject: Tiêu đề
463       title: Gửi thư
464     no_such_user: 
465       body: Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó
466       heading: Người dùng hoặc thư không tồn tại
467       title: Người dùng hoặc thư không tồn tại
468     outbox: 
469       date: Ngày
470       inbox: thư đến
471       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
472       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
473       outbox: thư đã gửi
474       people_mapping_nearby: những người ở gần
475       subject: Tiêu đề
476       title: Hộp thư đã gửi
477       to: Tới
478       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
479     read: 
480       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
481       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
482       date: Ngày
483       from: Từ
484       reading_your_messages: Đọc thư
485       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
486       reply_button: Trả lời
487       subject: Tiêu đề
488       title: Đọc thư
489       to: Tới
490       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
491     sent_message_summary: 
492       delete_button: Xóa
493   notifier: 
494     diary_comment_notification: 
495       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
496       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
497       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
498       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
499       hi: Chào {{to_user}},
500       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
501     email_confirm: 
502       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
503     email_confirm_html: 
504       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
505       greeting: Chào bạn,
506       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
507     email_confirm_plain: 
508       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
509       greeting: Chào bạn,
510       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
511       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
512     friend_notification: 
513       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
514       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý.
515       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
516     gpx_notification: 
517       and_no_tags: và không có thẻ
518       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
519       failure: 
520         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
521         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
522         more_info_2: "vấn đề này tại:"
523         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
524       greeting: Chào bạn,
525       success: 
526         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
527         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
528       with_description: với miêu tả
529       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
530     lost_password: 
531       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
532     lost_password_html: 
533       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
534       greeting: Chào bạn,
535       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
536     lost_password_plain: 
537       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
538       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
539       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
540     message_notification: 
541       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
542       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
543       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
544       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
545       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
546       hi: Chào {{to_user}},
547       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
548     signup_confirm: 
549       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
550     signup_confirm_html: 
551       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
552       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
553       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a> hoặc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog OpenGeoData</a>, blog này cũng chứa <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast để nghe</a>!
554       greeting: Chào bạn!
555       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
556       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
557       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
558       more_videos_here: thêm video tại đây
559       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
560       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
561       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
562     signup_confirm_plain: 
563       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
564       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
565       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
566       current_user_2: "tại:"
567       greeting: Chào bạn!
568       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
569       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
570       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
571       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của OpenStreetMap, nó cũng chứa podcast:"
572       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
573       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide
574       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
575       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
576       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
577       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page
578   oauth: 
579     oauthorize: 
580       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
581       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
582       allow_to: "Cho phép trình khách:"
583       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
584       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
585       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
586       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
587       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
588     revoke: 
589       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
590   oauth_clients: 
591     create: 
592       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
593     destroy: 
594       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
595     edit: 
596       submit: Sửa đổi
597       title: Sửa đổi chương trình của bạn
598     form: 
599       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
600       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
601       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
602       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
603       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
604       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
605       callback_url: URL Gọi lại
606       name: Tên
607       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
608       required: Bắt buộc
609       support_url: URL Trợ giúp
610       url: URL Trang chủ Chương trình
611     index: 
612       application: Tên Chương trình
613       issued_at: Lúc Cho phép
614       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
615       my_apps: Trình khách của Tôi
616       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
617       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
618       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
619       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
620       revoke: Thu hồi!
621       title: Chi tiết OAuth của Tôi
622     new: 
623       submit: Đăng ký
624       title: Đăng ký chương trình mới
625     not_found: 
626       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
627     show: 
628       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
629       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
630       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
631       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
632       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
633       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
634       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
635       authorize_url: "Cho phép URL:"
636       edit: Sửa đổi Chi tiết
637       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
638       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
639       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
640       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa hmac-sha1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
641       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
642       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
643     update: 
644       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
645   site: 
646     edit: 
647       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
648       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
649       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
650       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
651       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
652       user_page_link: trang cá nhân
653     index: 
654       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
655       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
656       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
657       license: 
658         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
659         project_name: Dự án OpenStreetMap
660       permalink: Liên kết Thường trực
661       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
662     key: 
663       map_key: Chú giải
664       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
665       table: 
666         entry: 
667           admin: Biên giới hành chính
668           allotments: Khu vườn gia đình
669           apron: 
670             - Sân đậu máy bay
671             - nhà ga hành khách
672           bridge: Đường rắn = cầu
673           bridleway: Đường cưỡi ngựa
674           brownfield: Sân để trống
675           building: Kiến trúc quan trọng
676           byway: Đường mòn đa mốt
677           cable: 
678             - Đường xe cáp
679             - ski lift
680           cemetery: Nghĩa địa
681           centre: Trung tâm thể thao
682           commercial: Khu vực thương mại
683           common: 
684             - Đất công
685             - bãi cỏ
686           construction: Đường đang xây
687           cycleway: Đường xe đạp
688           destination: Chỉ giao thông địa phương
689           farm: Ruộng
690           footway: Đường đi bộ
691           forest: Rừng trồng cây
692           golf: Sân golf
693           heathland: Vùng cây bụi
694           industrial: Khu vực công nghiệp
695           lake: 
696             - Hồ
697             - bể nước
698           military: Khu vực quân sự
699           motorway: Đường cao tốc
700           park: Công viên
701           permissive: Đường cho phép
702           pitch: Sân thể thao
703           primary: Đường chính
704           private: Đường riêng
705           rail: Đường sắt
706           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
707           resident: Khu vực nhà ở
708           retail: Khu vực buôn bán
709           runway: 
710             - Đường băng
711             - đường lăn
712           school: Trường học
713           secondary: Đường lớn
714           station: Nhà ga
715           subway: Đường ngầm
716           summit: 
717             - Đỉnh núi
718             - đồi
719           tourist: Nơi du lịch
720           track: Đường mòn
721           tram: 
722             - Đường sắt nhẹ
723             - xe điện
724           trunk: Xa lộ
725           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
726           unclassified: Đường không phân loại
727           unsurfaced: Đường không lát
728           wood: Rừng
729         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
730     search: 
731       search: Tìm kiếm
732       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
733       submit_text: Đi
734       where_am_i: Tôi ở đâu?
735     sidebar: 
736       close: Đóng
737       search_results: Kết quả Tìm kiếm
738   trace: 
739     create: 
740       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
741       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
742     delete: 
743       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
744     edit: 
745       description: "Miêu tả:"
746       download: tải xuống
747       edit: sửa đổi
748       filename: "Tên tập tin:"
749       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
750       map: bản đồ
751       owner: "Tác giả:"
752       points: "Số nốt:"
753       save_button: Lưu các Thay đổi
754       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
755       tags: "Thẻ:"
756       tags_help: dấu phẩy phân cách
757       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
758       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
759       visibility: "Mức độ truy cập:"
760       visibility_help: có nghĩa là gì?
761       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
762     list: 
763       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
764       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
765       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
766       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
767     make_public: 
768       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
769     no_such_user: 
770       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
771       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
772       title: Người dùng không tồn tại
773     trace: 
774       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
775       by: bởi
776       count_points: "{{count}} nốt"
777       edit: sửa đổi
778       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
779       in: trong
780       map: bản đồ
781       more: thêm
782       pending: CHƯA XỬ
783       private: RIÊNG
784       public: CÔNG KHAI
785       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
786       view_map: Xem Bản đồ
787     trace_form: 
788       description: Miêu tả
789       help: Trợ giúp
790       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
791       tags: Thẻ
792       tags_help: dấu phẩy phân cách
793       upload_button: Tải lên
794       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
795       visibility: "Mức độ truy cập:"
796       visibility_help: có nghĩa là gì?
797       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
798     trace_header: 
799       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
800       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
801       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
802       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
803     trace_optionals: 
804       tags: Thẻ
805     trace_paging_nav: 
806       of: trong
807       showing: Xem trang
808     view: 
809       delete_track: Xóa tuyến đường này
810       description: "Miêu tả:"
811       download: tải xuống
812       edit: sửa đổi
813       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
814       filename: "Tên tập tin:"
815       heading: Xem tuyến đường {{name}}
816       map: bản đồ
817       none: Không có
818       owner: "Tác giả:"
819       pending: CHƯA XỬ
820       points: "Số nốt:"
821       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
822       tags: "Thẻ:"
823       title: Xem tuyến đường {{name}}
824       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
825       uploaded: "Lúc tải lên:"
826       visibility: "Mức độ truy cập:"
827     visibility: 
828       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
829       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
830       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
831       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
832   user: 
833     account: 
834       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
835       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
836       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
837       home location: "Vị trí Nhà:"
838       latitude: "Vĩ độ:"
839       longitude: "Kinh độ:"
840       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
841       my settings: Tùy chọn
842       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
843       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
844       profile description: "Tự giới thiệu:"
845       public editing: 
846         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
847         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
848         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
849         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
850         enabled link text: có nghĩa là gì?
851         heading: "Sửa đổi công khai:"
852       return to profile: Trở về trang cá nhân
853       save changes button: Lưu các Thay đổi
854       title: Chỉnh sửa tài khoản
855       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
856     confirm: 
857       button: Xác nhận
858       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
859       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
860       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
861       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
862     confirm_email: 
863       button: Xác nhận
864       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
865       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
866       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
867       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
868     friend_map: 
869       nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: [[nearby_user]]"
870       your location: Vị trí của bạn
871     go_public: 
872       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
873     login: 
874       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
875       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
876       create_account: mở tài khoản
877       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
878       heading: Đăng nhập
879       login_button: Đăng nhập
880       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
881       password: "Mật khẩu:"
882       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
883       title: Đăng nhập
884     lost_password: 
885       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
886       heading: Quên mất Mật khẩu?
887       new password button: Đặt lại mật khẩu
888       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
889       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
890       title: Quên mất mật khẩu
891     make_friend: 
892       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
893       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
894       success: "{{name}} mới là người bạn."
895     new: 
896       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
897       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
898       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
899       display name: "Tên hiển thị:"
900       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
901       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
902       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
903       heading: Mở Tài khoản Người dùng
904       license_agreement: Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (by-sa)</a>.
905       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
906       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
907       password: "Mật khẩu:"
908       signup: Đăng ký
909       title: Mở tài khoản
910     no_such_user: 
911       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
912       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
913       title: Người dùng không tồn tại
914     remove_friend: 
915       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
916       success: "{{name}} không còn là người bạn."
917     reset_password: 
918       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
919       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
920       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
921       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
922       password: "Mật khẩu:"
923       reset: Đặt lại Mật khẩu
924       title: Đặt lại mật khẩu
925     set_home: 
926       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
927     view: 
928       add as friend: thêm là người bạn
929       add image: Thêm Hình
930       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
931       change your settings: thay đổi tùy chọn của bạn
932       delete image: Xóa Hình
933       description: Miêu tả
934       diary: nhật ký
935       edits: đóng góp
936       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
937       km away: cách {{count}} km
938       m away: cách {{count}} m
939       mapper since: "Tham gia:"
940       my diary: nhật ký của tôi
941       my edits: đóng góp của tôi
942       my settings: tùy chọn
943       my traces: tuyến đường của tôi
944       my_oauth_details: Xem chi tiết OAuth của tôi
945       nearby users: "Người dùng ở gần:"
946       new diary entry: mục nhật ký mới
947       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
948       no home location: Chưa đặt vị trí nhà.
949       no nearby users: Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần.
950       remove as friend: dời người bạn
951       send message: gửi thư
952       settings_link_text: tùy chọn
953       traces: tuyến đường
954       upload an image: Tải lên hình
955       user image heading: Hình người dùng
956       user location: Vị trí của người dùng
957       your friends: Người bạn của bạn