Localisation updates from http://translatewiki.net
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Ninomax
6 vi: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Nội dung
11       diary_entry: 
12         language: Ngôn ngữ
13         latitude: Vĩ độ
14         longitude: Kinh độ
15         title: Tiêu đề
16         user: Người dùng
17       friend: 
18         friend: Người bạn
19         user: Người dùng
20       message: 
21         body: Nội dung
22         recipient: Người nhận
23         sender: Người gửi
24         title: Tiêu đề
25       trace: 
26         description: Miêu tả
27         latitude: Vĩ độ
28         longitude: Kinh độ
29         name: Tên
30         public: Công khai
31         size: Kích cỡ
32         user: Người dùng
33         visible: Thấy được
34       user: 
35         active: Tích cực
36         description: Miêu tả
37         display_name: Tên Hiển thị
38         email: Thư điện tử
39         languages: Ngôn ngữ
40         pass_crypt: Mật khẩu
41     models: 
42       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
43       changeset: Bộ thay đổi
44       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
45       country: Quốc gia
46       diary_comment: Bình luận Nhật ký
47       diary_entry: Mục Nhật ký
48       friend: Người bạn
49       language: Ngôn ngữ
50       message: Thư
51       node: Nốt
52       node_tag: Thẻ Nốt
53       notifier: Trình báo
54       old_node: Nốt Cũ
55       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
56       old_relation: Quan hệ Cũ
57       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
58       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
59       old_way: Lối Cũ
60       old_way_node: Nốt Lối Cũ
61       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
62       relation: Quan hệ
63       relation_member: Thành viên Quan hệ
64       relation_tag: Thẻ Quan hệ
65       session: Phiên
66       trace: Tuyến đường
67       tracepoint: Điểm Tuyến đường
68       tracetag: Thẻ Tuyến đường
69       user: Người dùng
70       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
71       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
72       way: Lối
73       way_node: Nốt Lối
74       way_tag: Thẻ Lối
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
78     setup_user_auth: 
79       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
83       changesetxml: Bộ thay đổi XML
84       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
85       feed: 
86         title: Bộ thay đổi {{id}}
87         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
88       osmchangexml: osmChange XML
89       title: Bộ thay đổi
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
92       bounding_box: "Hộp bao:"
93       box: hộp
94       closed_at: "Lúc Đóng:"
95       created_at: "Lúc Tạo:"
96       has_nodes: 
97         one: "Có {{count}} nốt sau:"
98         other: "Có {{count}} nốt sau:"
99       has_relations: 
100         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
102       has_ways: 
103         one: "Có {{count}} lối sau:"
104         other: "Có {{count}} lối sau:"
105       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
106       show_area_box: Hiện Hộp vùng
107     common_details: 
108       changeset_comment: "Miêu tả:"
109       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
110       edited_by: "Người Sửa đổi:"
111       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
112       version: "Phiên bản:"
113     containing_relation: 
114       entry: Quan hệ {{relation_name}}
115       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
116     map: 
117       deleted: Đã xóa
118       larger: 
119         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
120         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
121         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
122         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
123       loading: Đang tải...
124     navigation: 
125       all: 
126         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
127         next_node_tooltip: Node tiếp theo
128         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
129         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
130         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
131         prev_node_tooltip: Node trước
132         prev_relation_tooltip: Relation trước
133         prev_way_tooltip: Lối trước
134       user: 
135         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
136         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
137         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
138     node: 
139       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
140       download_xml: Tải xuống XML
141       edit: sửa đổi
142       node: Nốt
143       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
144       view_history: xem lịch sử
145     node_details: 
146       coordinates: "Tọa độ:"
147       part_of: "Trực thuộc:"
148     node_history: 
149       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
150       download_xml: Tải xuống XML
151       node_history: Lịch sử Nốt
152       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
153       view_details: xem chi tiết
154     not_found: 
155       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
156       type: 
157         changeset: bộ thay đổi
158         node: nốt
159         relation: quan hệ
160         way: lối
161     paging_nav: 
162       of: trong
163       showing_page: Đang hiện trang
164     relation: 
165       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
166       download_xml: Tải xuống XML
167       relation: Quan hệ
168       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
169       view_history: xem lịch sử
170     relation_details: 
171       members: "Thành viên:"
172       part_of: "Trực thuộc:"
173     relation_history: 
174       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
175       download_xml: Tải xuống XML
176       relation_history: Lịch sử Quan hệ
177       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
178       view_details: xem chi tiết
179     relation_member: 
180       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
181       type: 
182         node: Nốt
183         relation: Quan hệ
184         way: Lối
185     start: 
186       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
187       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
188     start_rjs: 
189       data_frame_title: Dữ liệu
190       data_layer_name: Dữ liệu
191       details: Chi tiết
192       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
193       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
194       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
195       load_data: Tải Dữ liệu
196       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
197       loading: Đang tải...
198       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
199       object_list: 
200         api: Lấy vùng này dùng API
201         back: Liệt kê các đối tượng
202         details: Chi tiết
203         heading: Danh sách đối tượng
204         history: 
205           type: 
206             node: Nốt [[id]]
207             way: Lối [[id]]
208         selected: 
209           type: 
210             node: Nốt [[id]]
211             way: Lối [[id]]
212         type: 
213           node: Nốt
214           way: Lối
215       private_user: người bí mật
216       show_history: Xem Lịch sử
217       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
218       wait: Xin chờ...
219       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
220     tag_details: 
221       tags: "Thẻ:"
222       wiki_link: 
223         key: Trang wiki miêu tả khóa {{key}}
224         tag: Trang wiki miêu tả thẻ {{key}}={{value}}
225       wikipedia_link: Bài {{page}} trên Wikipedia
226     timeout: 
227       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của {{type}} có ID {{id}} quá lâu.
228       type: 
229         changeset: bộ thay đổi
230         node: nốt
231         relation: quan hệ
232         way: lối
233     way: 
234       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
235       download_xml: Tải xuống XML
236       edit: sửa đổi
237       view_history: xem lịch sử
238       way: Lối
239       way_title: "Lối: {{way_name}}"
240     way_details: 
241       also_part_of: 
242         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
243         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
244       nodes: "Nốt:"
245       part_of: "Thuộc về:"
246     way_history: 
247       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
248       download_xml: Tải xuống XML
249       view_details: xem chi tiết
250       way_history: Lịch sử Lối
251       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
252   changeset: 
253     changeset: 
254       anonymous: Vô danh
255       big_area: (lớn)
256       no_comment: (không có)
257       no_edits: (không có thay đổi)
258       show_area_box: hiện hộp vùng
259       still_editing: (đang mở)
260       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
261     changeset_paging_nav: 
262       next: Sau »
263       previous: « Trước
264       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
265     changesets: 
266       area: Vùng
267       comment: Miêu tả
268       id: ID
269       saved_at: Lúc Lưu
270       user: Người dùng
271     list: 
272       description: Những thay đổi gần đây
273       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
274       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
275       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
276       heading: Các bộ thay đổi
277       heading_bbox: Các bộ thay đổi
278       heading_user: Các bộ thay đổi
279       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
280       title: Các bộ thay đổi
281       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
282       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
283       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
284   diary_entry: 
285     diary_comment: 
286       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
287       confirm: Xác nhận
288       hide_link: Ẩn bình luận này
289     diary_entry: 
290       comment_count: 
291         one: 1 bình luận
292         other: "{{count}} bình luận"
293       comment_link: Bình luận về mục này
294       confirm: Xác nhận
295       edit_link: Sửa đổi mục này
296       hide_link: Ẩn mục này
297       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
298       reply_link: Trả lời mục này
299     edit: 
300       body: "Nội dung:"
301       language: "Ngôn ngữ:"
302       latitude: "Vĩ độ:"
303       location: "Vị trí:"
304       longitude: "Kinh độ:"
305       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
306       save_button: Lưu
307       subject: "Tiêu đề:"
308       title: Sửa đổi mục nhật ký
309       use_map_link: sử dụng bản đồ
310     feed: 
311       all: 
312         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
313         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
314       language: 
315         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
316         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
317       user: 
318         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
319         title: Các mục nhật ký của {{user}}
320     list: 
321       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
322       new: Mục Nhật ký Mới
323       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
324       newer_entries: Mục Sau
325       no_entries: Chưa có mục nhật ký
326       older_entries: Mục Trước
327       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
328       title: Các Nhật ký Cá nhân
329       user_title: Nhật ký của {{user}}
330     location: 
331       edit: Sửa
332       location: "Vị trí:"
333       view: Xem
334     new: 
335       title: Mục Nhật ký Mới
336     no_such_entry: 
337       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
338       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
339       title: Mục nhật ký không tồn tại
340     no_such_user: 
341       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
342       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
343       title: Người dùng không tồn tại
344     view: 
345       leave_a_comment: Bình luận
346       login: Đăng nhập
347       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
348       save_button: Lưu
349       title: Nhật ký của {{user}} | {{title}}
350       user_title: Nhật ký của {{user}}
351   export: 
352     start: 
353       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
354       area_to_export: Vùng để Xuất
355       embeddable_html: HTML để Nhúng
356       export_button: Xuất
357       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
358       format: "Định dạng:"
359       format_to_export: Định dạng Xuất
360       image_size: Hình có Kích cỡ
361       latitude: "Vĩ độ:"
362       licence: Giấy phép
363       longitude: "Kinh độ:"
364       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
365       mapnik_image: Hình Mapnik
366       max: tối đa
367       options: Tùy chọn
368       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
369       osmarender_image: Hình Osmarender
370       output: Đầu ra
371       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
372       scale: Tỷ lệ
373       too_large: 
374         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
375         heading: Khu vực Lớn quá
376       zoom: Thu phóng
377     start_rjs: 
378       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
379       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
380       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
381       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
382       export: Xuất
383       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
384       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
385   geocoder: 
386     description: 
387       title: 
388         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
389         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
390         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
391       types: 
392         cities: Thành phố
393         places: Địa điểm
394         towns: Thị xã
395     description_osm_namefinder: 
396       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
397     direction: 
398       east: đông
399       north: bắc
400       north_east: đông bắc
401       north_west: tây bắc
402       south: nam
403       south_east: đông nam
404       south_west: tây nam
405       west: tây
406     distance: 
407       one: khoảng 1 km
408       other: khoảng {{count}} km
409       zero: không tới 1 km
410     results: 
411       more_results: Thêm kết quả
412       no_results: Không tìm thấy kết quả
413     search: 
414       title: 
415         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
416         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
417         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
418         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
419         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
420         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
421         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
422     search_osm_namefinder: 
423       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
424       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
425     search_osm_nominatim: 
426       prefix: 
427         amenity: 
428           airport: Sân bay
429           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
430           atm: Máy Rút tiền Tự động
431           bank: Ngân hàng
432           bar: Quán Rượu
433           bench: Ghế
434           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
435           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
436           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
437           bus_station: Trạm xe bus
438           cafe: Quán Cà phê
439           car_rental: Chỗ Mướn Xe
440           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
441           car_wash: Tiệm Rửa Xe
442           casino: Sòng bạc
443           cinema: Rạp phim
444           club: Câu lạc bộ
445           college: Trường Cao đẳng
446           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
447           courthouse: Tòa
448           dentist: Nha sĩ
449           doctors: Bác sĩ
450           dormitory: Ký túc xá
451           drinking_water: Vòi Nước uống
452           driving_school: Trường Lái xe
453           embassy: Tòa Đại sứ
454           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
455           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
456           ferry_terminal: Trạm Phà
457           fire_hydrant: Vòi nước Máy
458           fire_station: Trạm Cứu hỏa
459           fountain: Vòi nước
460           fuel: Cây xăng
461           grave_yard: Nghĩa địa
462           gym: Nhà Thể dục
463           health_centre: Trung tâm Y tế
464           hospital: Bệnh viện
465           hotel: Khách sạn
466           ice_cream: Tiệm Kem
467           kindergarten: Tiểu học
468           library: Thư viện
469           market: Chợ
470           marketplace: Chợ phiên
471           nursery: Nhà trẻ
472           office: Văn phòng
473           park: Công viên
474           parking: Chỗ Đậu xe
475           pharmacy: Nhà thuốc
476           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
477           police: Cảnh sát
478           post_box: Hòm thư
479           post_office: Bưu điện
480           preschool: Trường Mầm non
481           prison: Nhà tù
482           pub: Quán rượu
483           public_market: Chợ phiên
484           restaurant: Nhà hàng
485           sauna: Nhà Tắm hơi
486           school: Trường học
487           shop: Tiệm
488           shopping: Tiệm
489           supermarket: Siêu thị
490           taxi: Taxi
491           telephone: Điện thoại Công cộng
492           theatre: Nhà hát
493           toilets: Vệ sinh
494           townhall: Thị sảnh
495           university: Trường Đại học
496           vending_machine: Máy Bán hàng
497           waste_basket: Thùng rác
498           wifi: Điểm Truy cập Không dây
499           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
500         boundary: 
501           administrative: Biên giới Hành chính
502         building: 
503           bunker: Boong ke
504           church: Nhà thờ
505           city_hall: Trụ sở Thành phố
506           commercial: Tòa nhà Thương mại
507           dormitory: Ký túc xá
508           entrance: Cửa vào
509           garage: Ga ra
510           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
511           hotel: Khách sạn
512           house: Nhà ở
513           industrial: Tòa nhà Công nghiệp
514           office: Tòa nhà Văn phòng
515           residential: Nhà ở
516           school: Nhà trường
517           shop: Tiệm
518           stadium: Sân vận động
519           store: Tiệm
520           tower: Tháp
521           train_station: Nhà ga
522           university: Tòa nhà Đại học
523           "yes": Tòa nhà
524         highway: 
525           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
526           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
527           construction: Đường Đang Xây
528           cycleway: Đường Xe đạp
529           distance_marker: Cây số
530           footway: Đường bộ
531           gate: Cổng
532           living_street: Đường Hàng xóm
533           minor: Đường Nhỏ
534           motorway: Đường Cao tốc
535           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
536           motorway_link: Đường Cao tốc
537           path: Lối
538           pedestrian: Đường bộ Lớn
539           primary: Đường Chính
540           primary_link: Đường Chính
541           raceway: Đường đua
542           residential: Đường Nhà ở
543           road: Đường
544           secondary: Đường Lớn
545           secondary_link: Đường Lớn
546           service: Đường phụ
547           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
548           steps: Cầu thang
549           tertiary: Đường Lớn
550           track: Đường mòn
551           trail: Đường mòn
552           trunk: Xa lộ
553           trunk_link: Xa lộ
554           unclassified: Đường Không Phân loại
555           unsurfaced: Đường Không Lát
556         historic: 
557           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
558           battlefield: Chiến trường
559           boundary_stone: Mốc Biên giới
560           building: Tòa nhà
561           castle: Lâu đài
562           church: Nhà thờ
563           house: Nhà ở
564           icon: Thánh tượng
565           manor: Trang viên
566           memorial: Đài Tưởng niệm
567           mine: Mỏ
568           monument: Đài Kỷ niệm
569           museum: Bảo tàng
570           ruins: Tàn tích
571           tower: Tháp
572           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
573           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
574         landuse: 
575           allotments: Khu Vườn Gia đình
576           basin: Lưu vực
577           cemetery: Nghĩa địa
578           commercial: Khu vực Thương mại
579           conservation: Bảo tồn
580           construction: Công trường Xây dựng
581           farm: Trại
582           farmland: Trại
583           farmyard: Sân Trại
584           forest: Rừng Trồng Cây
585           grass: Cỏ
586           industrial: Khu vực Công nghiệp
587           landfill: Nơi Đổ Rác
588           meadow: Đồng cỏ
589           military: Khu vực Quân sự
590           mine: Mỏ
591           mountain: Núi
592           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
593           park: Công viên
594           piste: Đường Trượt tuyết
595           plaza: Quảng trường
596           quarry: Mỏ Đá
597           railway: Đường sắt
598           recreation_ground: Sân chơi
599           reservoir: Bể nước
600           residential: Khu vực Nhà ở
601           retail: Khu vực Buôn bán
602           vineyard: Vườn Nho
603           wetland: Đầm lầy
604           wood: Rừng
605         leisure: 
606           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
607           fishing: Hồ Đánh cá
608           garden: Vườn
609           golf_course: Sân Golf
610           ice_rink: Sân băng
611           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
612           park: Công viên
613           pitch: Bãi Thể thao
614           playground: Sân chơi
615           recreation_ground: Sân Giải trí
616           sports_centre: Trung tâm Thể thao
617           stadium: Sân vận động
618           swimming_pool: Hồ Bơi
619           water_park: Công viên Nước
620         natural: 
621           bay: Vịnh
622           beach: Bãi biển
623           cape: Mũi đất
624           cave_entrance: Cửa vào Hang
625           channel: Eo biển
626           cliff: Vách đá
627           coastline: Bờ biển
628           geyser: Mạch nước Phun
629           glacier: Sông băng
630           heath: Bãi Hoang
631           hill: Đồi
632           island: Đảo
633           land: Đất
634           moor: Truông
635           peak: Đỉnh
636           reef: Rạn san hô
637           river: Sông
638           rock: Đá
639           spring: Suối
640           strait: Eo biển
641           tree: Cây
642           valley: Thung lũng
643           volcano: Núi lửa
644           water: Nước
645           wetlands: Đầm lầy
646           wood: Rừng
647         place: 
648           airport: Sân bay
649           city: Thành phố
650           country: Quốc gia
651           county: Quận hạt
652           farm: Trại
653           house: Nhà ở
654           houses: Dãy Nhà
655           island: Đảo
656           locality: Địa phương
657           postcode: Mã Bưu điện
658           region: Miền
659           sea: Biển
660           state: Tỉnh bang
661           subdivision: Hàng xóm
662           suburb: Ngoại ô
663           town: Thị xã/trấn
664           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
665           village: Làng
666         railway: 
667           construction: Đường sắt Đang Xây
668           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
669           funicular: Đường sắt Leo núi
670           historic_station: Nhà ga Lịch sử
671           junction: Ga Đầu mối
672           monorail: Đường Một Ray
673           station: Nhà ga
674           subway: Trạm Xe điện Ngầm
675           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
676           tram: Đường Xe điện
677         shop: 
678           bakery: Tiệm Bánh
679           bicycle: Tiệm Xe đạp
680           books: Tiệm Sách
681           car: Tiệm Xe hơi
682           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
683           car_repair: Tiệm Sửa Xe
684           carpet: Tiệm Thảm
685           chemist: Nhà thuốc
686           clothes: Tiệm Quần áo
687           computer: Tiệm Máy tính
688           confectionery: Tiệm Kẹo
689           convenience: Tiệm Tập hóa
690           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
691           drugstore: Nhà thuốc
692           fashion: Tiệm Thời trang
693           fish: Tiệm Cá
694           florist: Tiệm Hoa
695           food: Tiệm Thực phẩm
696           grocery: Tiệm Tạp phẩm
697           hairdresser: Tiệm Làm tóc
698           insurance: Bảo hiểm
699           jewelry: Tiệm Kim hoàn
700           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
701           mall: Trung tâm Mua sắm
702           market: Chợ
703           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
704           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
705           music: Tiệm Nhạc
706           newsagent: Tiệm Báo
707           optician: Tiệm Kính mắt
708           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
709           photo: Tiệm Rửa Hình
710           salon: Tiệm Làm tóc
711           shoes: Tiệm Giày
712           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
713           sports: Tiệm Thể thao
714           supermarket: Siêu thị
715           toys: Tiệm Đồ chơi
716           travel_agency: Văn phòng Du lịch
717           video: Tiệm Phim
718         tourism: 
719           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
720           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
721           attraction: Nơi Du lịch
722           bed_and_breakfast: Nhà trọ
723           cabin: Túp lều
724           camp_site: Nơi Cắm trại
725           chalet: Nhà ván
726           hostel: Nhà trọ
727           hotel: Khách sạn
728           information: Thông tin
729           lean_to: Nhà chái
730           motel: Khách sạn Dọc đường
731           museum: Bảo tàng
732           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
733           theme_park: Công viên Giải trí
734           valley: Thung lũng
735           viewpoint: Thắng cảnh
736           zoo: Vườn thú
737         waterway: 
738           canal: Kênh
739           dam: Đập
740           rapids: Thác ghềnh
741           river: Sông
742           riverbank: Bờ sông
743           stream: Dòng suối
744           waterfall: Thác
745   javascripts: 
746     map: 
747       base: 
748         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
749         mapnik: Mapnik
750         noname: Không tên
751         osmarender: Osmarender
752       overlays: 
753         maplint: Maplint
754     site: 
755       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
756       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
757       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
758       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
759       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
760       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
761   layouts: 
762     copyright: Bản quyền &amp; Giấy phép
763     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
764     donate_link_text: quyên góp
765     edit: Sửa đổi
766     export: Xuất
767     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
768     gps_traces: Tuyến đường GPS
769     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
770     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
771     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
772     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
773     history: Lịch sử
774     home: nhà
775     home_tooltip: Về vị trí nhà
776     inbox: hộp thư ({{count}})
777     inbox_tooltip: 
778       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
779       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
780       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
781     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
782     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
783     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại {{partners}}.
784     intro_3_partners: wiki
785     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
786     license: 
787       alt: CC BY-SA 2.0
788       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
789     log_in: đăng nhập
790     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
791     logo: 
792       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
793     logout: đăng xuất
794     logout_tooltip: Đăng xuất
795     make_a_donation: 
796       text: Quyên góp
797       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
798     news_blog: Blog Tin tức
799     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
800     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
801     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
802     shop: Tiệm
803     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
804     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
805     sign_up: đăng ký
806     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
807     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
808     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
809     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
810     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
811     view: Xem
812     view_tooltip: Xem bản đồ
813     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
814     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
815   license_page: 
816     foreign: 
817       english_link: nguyên bản tiếng Anh
818       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang {{english_original_link}}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
819       title: Thông tin về bản dịch này
820     legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Google Maps hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
821     native: 
822       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
823       native_link: bản dịch tiếng Việt
824       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về {{native_link}} của trang này hoặc {{mapping_link}} thay vì đọc mãi.
825       title: Giới thiệu về trang này
826   message: 
827     delete: 
828       deleted: Đã xóa thư
829     inbox: 
830       date: Ngày
831       from: Từ
832       my_inbox: Hộp thư đến
833       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
834       outbox: đã gửi
835       people_mapping_nearby: những người ở gần
836       subject: Tiêu đề
837       title: Hộp thư
838       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
839     mark: 
840       as_read: Thư đã đọc
841       as_unread: Thư chưa đọc
842     message_summary: 
843       delete_button: Xóa
844       read_button: Đánh dấu là đã đọc
845       reply_button: Trả lời
846       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
847     new: 
848       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
849       body: Nội dung
850       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
851       message_sent: Thư đã gửi
852       send_button: Gửi
853       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
854       subject: Tiêu đề
855       title: Gửi thư
856     no_such_message: 
857       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
858       heading: Thư không tồn tại
859       title: Thư không tồn tại
860     no_such_user: 
861       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
862       heading: Người dùng không tồn tại
863       title: Người dùng không tồn tại
864     outbox: 
865       date: Ngày
866       inbox: thư đến
867       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
868       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
869       outbox: thư đã gửi
870       people_mapping_nearby: những người ở gần
871       subject: Tiêu đề
872       title: Hộp thư đã gửi
873       to: Tới
874       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
875     read: 
876       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
877       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
878       date: Ngày
879       from: Từ
880       reading_your_messages: Đọc thư
881       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
882       reply_button: Trả lời
883       subject: Tiêu đề
884       title: Đọc thư
885       to: Tới
886       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
887       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
888     reply: 
889       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
890     sent_message_summary: 
891       delete_button: Xóa
892   notifier: 
893     diary_comment_notification: 
894       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
895       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
896       hi: Chào {{to_user}},
897       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
898     email_confirm: 
899       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
900     email_confirm_html: 
901       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
902       greeting: Chào bạn,
903       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
904     email_confirm_plain: 
905       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
906       greeting: Chào bạn,
907       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
908       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
909     friend_notification: 
910       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại {{befriendurl}}.
911       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
912       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}}.
913       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
914     gpx_notification: 
915       and_no_tags: và không có thẻ
916       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
917       failure: 
918         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
919         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
920         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
921         more_info_2: "vấn đề này tại:"
922         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
923       greeting: Chào bạn,
924       success: 
925         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
926         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
927       with_description: với miêu tả
928       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
929     lost_password: 
930       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
931     lost_password_html: 
932       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
933       greeting: Chào bạn,
934       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
935     lost_password_plain: 
936       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
937       greeting: Hi,
938       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
939       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
940     message_notification: 
941       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
942       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
943       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
944       hi: Chào {{to_user}},
945       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
946     signup_confirm: 
947       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
948     signup_confirm_html: 
949       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
950       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
951       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
952       greeting: Chào bạn!
953       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
954       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
955       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
956       more_videos_here: thêm video tại đây
957       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
958       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
959       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
960     signup_confirm_plain: 
961       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
962       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
963       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
964       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
965       current_user_2: "tại:"
966       greeting: Chào bạn!
967       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
968       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
969       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
970       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
971       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
972       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
973       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
974       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
975       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
976       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
977   oauth: 
978     oauthorize: 
979       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
980       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
981       allow_to: "Cho phép trình khách:"
982       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
983       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
984       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
985       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
986       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
987     revoke: 
988       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
989   oauth_clients: 
990     create: 
991       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
992     destroy: 
993       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
994     edit: 
995       submit: Sửa đổi
996       title: Sửa đổi chương trình của bạn
997     form: 
998       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
999       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1000       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1001       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1002       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1003       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1004       callback_url: URL Gọi lại
1005       name: Tên
1006       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1007       required: Bắt buộc
1008       support_url: URL Trợ giúp
1009       url: URL Trang chủ Chương trình
1010     index: 
1011       application: Tên Chương trình
1012       issued_at: Lúc Cho phép
1013       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1014       my_apps: Trình khách của Tôi
1015       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1016       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1017       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1018       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1019       revoke: Thu hồi!
1020       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1021     new: 
1022       submit: Đăng ký
1023       title: Đăng ký chương trình mới
1024     not_found: 
1025       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
1026     show: 
1027       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1028       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1029       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1030       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1031       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1032       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1033       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1034       authorize_url: "Cho phép URL:"
1035       edit: Sửa đổi Chi tiết
1036       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1037       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1038       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1039       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1040       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
1041       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1042     update: 
1043       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1044   site: 
1045     edit: 
1046       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1047       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1048       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1049       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
1050       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1051       user_page_link: trang cá nhân
1052     index: 
1053       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1054       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1055       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
1056       license: 
1057         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1058         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
1059         project_name: Dự án OpenStreetMap
1060       permalink: Liên kết Thường trực
1061       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1062     key: 
1063       map_key: Chú giải
1064       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
1065       table: 
1066         entry: 
1067           admin: Biên giới hành chính
1068           allotments: Khu vườn gia đình
1069           apron: 
1070             - Sân đậu máy bay
1071             - nhà ga hành khách
1072           bridge: Đường rắn = cầu
1073           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1074           brownfield: Sân để trống
1075           building: Kiến trúc quan trọng
1076           byway: Đường mòn đa mốt
1077           cable: 
1078             - Đường xe cáp
1079             - ski lift
1080           cemetery: Nghĩa địa
1081           centre: Trung tâm thể thao
1082           commercial: Khu vực thương mại
1083           common: 
1084             - Đất công
1085             - bãi cỏ
1086           construction: Đường đang xây
1087           cycleway: Đường xe đạp
1088           destination: Chỉ giao thông địa phương
1089           farm: Ruộng
1090           footway: Đường đi bộ
1091           forest: Rừng trồng cây
1092           golf: Sân golf
1093           heathland: Vùng cây bụi
1094           industrial: Khu vực công nghiệp
1095           lake: 
1096             - Hồ
1097             - bể nước
1098           military: Khu vực quân sự
1099           motorway: Đường cao tốc
1100           park: Công viên
1101           permissive: Đường cho phép
1102           pitch: Sân thể thao
1103           primary: Đường chính
1104           private: Đường riêng
1105           rail: Đường sắt
1106           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1107           resident: Khu vực nhà ở
1108           retail: Khu vực buôn bán
1109           runway: 
1110             - Đường băng
1111             - đường lăn
1112           school: 
1113             - Trường học
1114             - đại học
1115           secondary: Đường lớn
1116           station: Nhà ga
1117           subway: Đường ngầm
1118           summit: 
1119             - Đỉnh núi
1120             - đồi
1121           tourist: Nơi du lịch
1122           track: Đường mòn
1123           tram: 
1124             - Đường sắt nhẹ
1125             - xe điện
1126           trunk: Xa lộ
1127           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1128           unclassified: Đường không phân loại
1129           unsurfaced: Đường không lát
1130           wood: Rừng
1131         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
1132     search: 
1133       search: Tìm kiếm
1134       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
1135       submit_text: Đi
1136       where_am_i: Tôi ở đâu?
1137       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1138     sidebar: 
1139       close: Đóng
1140       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1141   time: 
1142     formats: 
1143       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1144   trace: 
1145     create: 
1146       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1147       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1148     delete: 
1149       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1150     edit: 
1151       description: "Miêu tả:"
1152       download: tải xuống
1153       edit: sửa đổi
1154       filename: "Tên tập tin:"
1155       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1156       map: bản đồ
1157       owner: "Tác giả:"
1158       points: "Số nốt:"
1159       save_button: Lưu các Thay đổi
1160       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1161       tags: "Thẻ:"
1162       tags_help: dấu phẩy phân cách
1163       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1164       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1165       visibility: "Mức độ truy cập:"
1166       visibility_help: có nghĩa là gì?
1167       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1168     list: 
1169       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1170       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
1171       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
1172       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1173     make_public: 
1174       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1175     no_such_user: 
1176       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1177       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1178       title: Người dùng không tồn tại
1179     offline: 
1180       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1181       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1182     offline_warning: 
1183       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1184     trace: 
1185       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
1186       by: bởi
1187       count_points: "{{count}} nốt"
1188       edit: sửa đổi
1189       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1190       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1191       in: trong
1192       map: bản đồ
1193       more: thêm
1194       pending: CHƯA XỬ
1195       private: RIÊNG
1196       public: CÔNG KHAI
1197       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1198       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1199       view_map: Xem Bản đồ
1200     trace_form: 
1201       description: Miêu tả
1202       help: Trợ giúp
1203       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1204       tags: Thẻ
1205       tags_help: dấu phẩy phân cách
1206       upload_button: Tải lên
1207       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
1208       visibility: "Mức độ truy cập:"
1209       visibility_help: có nghĩa là gì?
1210       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1211     trace_header: 
1212       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1213       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
1214       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1215       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1216     trace_optionals: 
1217       tags: Thẻ
1218     trace_paging_nav: 
1219       next: Sau »
1220       previous: « Trước
1221       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
1222     view: 
1223       delete_track: Xóa tuyến đường này
1224       description: "Miêu tả:"
1225       download: tải xuống
1226       edit: sửa đổi
1227       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1228       filename: "Tên tập tin:"
1229       heading: Xem tuyến đường {{name}}
1230       map: bản đồ
1231       none: Không có
1232       owner: "Tác giả:"
1233       pending: CHƯA XỬ
1234       points: "Số nốt:"
1235       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1236       tags: "Thẻ:"
1237       title: Xem tuyến đường {{name}}
1238       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1239       uploaded: "Lúc tải lên:"
1240       visibility: "Mức độ truy cập:"
1241     visibility: 
1242       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1243       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1244       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1245       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1246   user: 
1247     account: 
1248       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1249       delete image: Xóa hình hiện dùng
1250       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1251       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1252       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1253       home location: "Vị trí Nhà:"
1254       image: "Hình:"
1255       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1256       keep image: Giữ hình hiện dùng
1257       latitude: "Vĩ độ:"
1258       longitude: "Kinh độ:"
1259       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1260       my settings: Tùy chọn
1261       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1262       new image: Thêm hình
1263       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1264       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1265       profile description: "Tự giới thiệu:"
1266       public editing: 
1267         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1268         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1269         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1270         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1271         enabled link text: có nghĩa là gì?
1272         heading: "Sửa đổi công khai:"
1273       public editing note: 
1274         heading: Sửa đổi công khai
1275         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1276       replace image: Thay hình hiện dùng
1277       return to profile: Trở về trang cá nhân
1278       save changes button: Lưu các Thay đổi
1279       title: Chỉnh sửa tài khoản
1280       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1281     confirm: 
1282       button: Xác nhận
1283       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
1284       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1285       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1286       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1287     confirm_email: 
1288       button: Xác nhận
1289       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1290       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1291       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1292       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1293     filter: 
1294       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1295     go_public: 
1296       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1297     list: 
1298       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1299       empty: Không tìm thấy người dùng.
1300       heading: Người dùng
1301       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1302       showing: 
1303         one: Trang {{page}} ({{page}} trên tổng {{page}})
1304         other: Trang {{page}} ({{page}}–{{page}} trên tổng {{page}})
1305       summary: "{{name}} do {{ip_address}} mở ngày {{date}}"
1306       summary_no_ip: "{{name}} mở ngày {{date}}"
1307       title: Người dùng
1308     login: 
1309       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
1310       account suspended: Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.<br />Vui lòng liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.
1311       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1312       create_account: mở tài khoản
1313       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1314       heading: Đăng nhập
1315       login_button: Đăng nhập
1316       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1317       password: "Mật khẩu:"
1318       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
1319       remember: "Nhớ tôi:"
1320       title: Đăng nhập
1321       webmaster: chủ trang
1322     logout: 
1323       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1324       logout_button: Đăng xuất
1325       title: Đăng xuất
1326     lost_password: 
1327       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1328       heading: Quên mất Mật khẩu?
1329       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1330       new password button: Đặt lại mật khẩu
1331       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1332       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1333       title: Quên mất mật khẩu
1334     make_friend: 
1335       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
1336       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
1337       success: "{{name}} mới là người bạn."
1338     new: 
1339       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1340       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1341       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1342       continue: Tiếp tục
1343       display name: "Tên hiển thị:"
1344       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1345       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1346       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1347       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1348       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1349       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1350       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1351       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1352       password: "Mật khẩu:"
1353       title: Mở tài khoản
1354     no_such_user: 
1355       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1356       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1357       title: Người dùng không tồn tại
1358     popup: 
1359       friend: Người bạn
1360       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1361       your location: Vị trí của bạn
1362     remove_friend: 
1363       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
1364       success: "{{name}} không còn là người bạn."
1365     reset_password: 
1366       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1367       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1368       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1369       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
1370       password: "Mật khẩu:"
1371       reset: Đặt lại Mật khẩu
1372       title: Đặt lại mật khẩu
1373     set_home: 
1374       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1375     suspended: 
1376       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1377       heading: Tài khoản bị Cấm
1378       title: Tài khoản bị Cấm
1379       webmaster: chủ trang
1380     terms: 
1381       agree: Chấp nhận
1382       consider_pd: Tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1383       consider_pd_why: có nghĩa là gì?
1384       decline: Từ chối
1385       heading: Điều kiện đóng góp
1386       legale_names: 
1387         france: Pháp
1388         italy: Ý
1389         rest_of_world: Các nước khác
1390       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1391       press accept button: Xin hãy đọc kỹ thỏa thuận ở dưới và bấm nút Chấp nhận để mở tài khoản.
1392     view: 
1393       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1394       add as friend: thêm là người bạn
1395       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
1396       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1397       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1398       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1399       confirm: Xác nhận
1400       confirm_user: xác nhận người dùng này
1401       create_block: cấm người dùng này
1402       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1403       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1404       delete_user: xóa tài khoản này
1405       description: Miêu tả
1406       diary: nhật ký
1407       edits: đóng góp
1408       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1409       hide_user: ẩn tài khoản này
1410       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
1411       km away: cách {{count}} km
1412       m away: cách {{count}} m
1413       mapper since: "Tham gia:"
1414       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1415       my diary: nhật ký của tôi
1416       my edits: đóng góp của tôi
1417       my settings: tùy chọn
1418       my traces: tuyến đường của tôi
1419       nearby users: Người dùng khác ở gần
1420       new diary entry: mục nhật ký mới
1421       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1422       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1423       oauth settings: Thiết lập OAuth
1424       remove as friend: dời người bạn
1425       role: 
1426         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1427         grant: 
1428           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1429           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1430         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1431         revoke: 
1432           administrator: Rút quyền quản lý viên
1433           moderator: Rút quyền điều hành viên
1434       send message: gửi thư
1435       settings_link_text: tùy chọn
1436       spam score: "Điểm số Spam:"
1437       status: "Trạng thái:"
1438       traces: tuyến đường
1439       unhide_user: hiện tài khoản này
1440       user location: Vị trí của người dùng
1441       your friends: Người bạn của bạn
1442   user_block: 
1443     blocks_by: 
1444       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1445       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1446       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1447     blocks_on: 
1448       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1449       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1450       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1451     create: 
1452       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1453       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1454       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1455     edit: 
1456       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1457       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1458       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1459       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1460       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1461       show: Xem tác vụ cấm này
1462       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1463       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1464     filter: 
1465       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1466       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1467       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1468     helper: 
1469       time_future: Hết hạn {{time}}.
1470       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1471       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1472     index: 
1473       empty: Chưa ai bị cấm.
1474       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1475       title: Người dùng bị cấm
1476     model: 
1477       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1478       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1479     new: 
1480       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1481       heading: Cấm {{name}}
1482       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1483       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1484       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1485       submit: Cấm người dùng
1486       title: Cấm {{name}}
1487       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1488       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1489     not_found: 
1490       back: Trở về trang đầu
1491       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1492     partial: 
1493       confirm: Bạn có chắc không?
1494       creator_name: Người cấm
1495       display_name: Người bị cấm
1496       edit: Sửa đổi
1497       not_revoked: (không bị hủy)
1498       reason: Lý do cấm
1499       revoke: Bỏ cấm!
1500       revoker_name: Người bỏ cấm
1501       show: Hiện
1502       status: Trạng thái
1503     period: "{{count}} giờ"
1504     revoke: 
1505       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1506       flash: Đã bỏ cấm.
1507       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1508       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1509       revoke: Bỏ cấm!
1510       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1511       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1512     show: 
1513       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1514       confirm: Bạn có chắc không?
1515       edit: Sửa đổi
1516       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1517       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1518       reason: "Lý do cấm:"
1519       revoke: Bỏ cấm!
1520       revoker: "Người bỏ cấm:"
1521       show: Hiện
1522       status: Trạng thái
1523       time_future: Hết hạn {{time}}
1524       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1525       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1526     update: 
1527       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1528       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1529   user_role: 
1530     filter: 
1531       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1532       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1533       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1534       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1535     grant: 
1536       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1537       confirm: Xác nhận
1538       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1539       heading: Xác nhận cấp vai trò
1540       title: Xác nhận cấp vai trò
1541     revoke: 
1542       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1543       confirm: Xác nhận
1544       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1545       heading: Xác nhận rút vai trò
1546       title: Xác nhận rút vai trò