Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Ninomax
6 vi: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Nội dung
11       diary_entry: 
12         language: Ngôn ngữ
13         latitude: Vĩ độ
14         longitude: Kinh độ
15         title: Tiêu đề
16         user: Người dùng
17       friend: 
18         friend: Người bạn
19         user: Người dùng
20       message: 
21         body: Nội dung
22         recipient: Người nhận
23         sender: Người gửi
24         title: Tiêu đề
25       trace: 
26         description: Miêu tả
27         latitude: Vĩ độ
28         longitude: Kinh độ
29         name: Tên
30         public: Công khai
31         size: Kích cỡ
32         user: Người dùng
33         visible: Thấy được
34       user: 
35         active: Tích cực
36         description: Miêu tả
37         display_name: Tên Hiển thị
38         email: Thư điện tử
39         languages: Ngôn ngữ
40         pass_crypt: Mật khẩu
41     models: 
42       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
43       changeset: Bộ thay đổi
44       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
45       country: Quốc gia
46       diary_comment: Bình luận Nhật ký
47       diary_entry: Mục Nhật ký
48       friend: Người bạn
49       language: Ngôn ngữ
50       message: Thư
51       node: Nốt
52       node_tag: Thẻ Nốt
53       notifier: Trình báo
54       old_node: Nốt Cũ
55       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
56       old_relation: Quan hệ Cũ
57       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
58       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
59       old_way: Lối Cũ
60       old_way_node: Nốt Lối Cũ
61       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
62       relation: Quan hệ
63       relation_member: Thành viên Quan hệ
64       relation_tag: Thẻ Quan hệ
65       session: Phiên
66       trace: Tuyến đường
67       tracepoint: Điểm Tuyến đường
68       tracetag: Thẻ Tuyến đường
69       user: Người dùng
70       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
71       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
72       way: Lối
73       way_node: Nốt Lối
74       way_tag: Thẻ Lối
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
78     setup_user_auth: 
79       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
80       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
81   browse: 
82     changeset: 
83       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
84       changesetxml: Bộ thay đổi XML
85       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
86       feed: 
87         title: Bộ thay đổi {{id}}
88         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
89       osmchangexml: osmChange XML
90       title: Bộ thay đổi
91     changeset_details: 
92       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
93       bounding_box: "Hộp bao:"
94       box: hộp
95       closed_at: "Lúc Đóng:"
96       created_at: "Lúc Tạo:"
97       has_nodes: 
98         one: "Có {{count}} nốt sau:"
99         other: "Có {{count}} nốt sau:"
100       has_relations: 
101         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
102         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
103       has_ways: 
104         one: "Có {{count}} lối sau:"
105         other: "Có {{count}} lối sau:"
106       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
107       show_area_box: Hiện Hộp vùng
108     common_details: 
109       changeset_comment: "Miêu tả:"
110       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
111       edited_by: "Người Sửa đổi:"
112       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
113       version: "Phiên bản:"
114     containing_relation: 
115       entry: Quan hệ {{relation_name}}
116       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
117     map: 
118       deleted: Đã xóa
119       larger: 
120         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
121         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
122         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
123         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
124       loading: Đang tải…
125     navigation: 
126       all: 
127         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
128         next_node_tooltip: Node tiếp theo
129         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
130         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
131         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
132         prev_node_tooltip: Node trước
133         prev_relation_tooltip: Relation trước
134         prev_way_tooltip: Lối trước
135       user: 
136         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
137         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
138         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
139     node: 
140       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
141       download_xml: Tải xuống XML
142       edit: sửa đổi
143       node: Nốt
144       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
145       view_history: xem lịch sử
146     node_details: 
147       coordinates: "Tọa độ:"
148       part_of: "Trực thuộc:"
149     node_history: 
150       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
151       download_xml: Tải xuống XML
152       node_history: Lịch sử Nốt
153       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
154       view_details: xem chi tiết
155     not_found: 
156       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
157       type: 
158         changeset: bộ thay đổi
159         node: nốt
160         relation: quan hệ
161         way: lối
162     paging_nav: 
163       of: trong
164       showing_page: Đang hiện trang
165     relation: 
166       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
167       download_xml: Tải xuống XML
168       relation: Quan hệ
169       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
170       view_history: xem lịch sử
171     relation_details: 
172       members: "Thành viên:"
173       part_of: "Trực thuộc:"
174     relation_history: 
175       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
176       download_xml: Tải xuống XML
177       relation_history: Lịch sử Quan hệ
178       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
179       view_details: xem chi tiết
180     relation_member: 
181       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
182       type: 
183         node: Nốt
184         relation: Quan hệ
185         way: Lối
186     start: 
187       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
188       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
189     start_rjs: 
190       data_frame_title: Dữ liệu
191       data_layer_name: Dữ liệu
192       details: Chi tiết
193       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
194       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
195       hide_areas: Ẩn các khu vực
196       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
197       load_data: Tải Dữ liệu
198       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
199       loading: Đang tải…
200       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
201       object_list: 
202         api: Lấy vùng này dùng API
203         back: Liệt kê các đối tượng
204         details: Chi tiết
205         heading: Danh sách đối tượng
206         history: 
207           type: 
208             node: Nốt [[id]]
209             way: Lối [[id]]
210         selected: 
211           type: 
212             node: Nốt [[id]]
213             way: Lối [[id]]
214         type: 
215           node: Nốt
216           way: Lối
217       private_user: người bí mật
218       show_areas: Hiện các khu vực
219       show_history: Xem Lịch sử
220       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
221       wait: Xin chờ...
222       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
223     tag_details: 
224       tags: "Thẻ:"
225       wiki_link: 
226         key: Trang wiki miêu tả khóa {{key}}
227         tag: Trang wiki miêu tả thẻ {{key}}={{value}}
228       wikipedia_link: Bài {{page}} trên Wikipedia
229     timeout: 
230       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của {{type}} có ID {{id}} quá lâu.
231       type: 
232         changeset: bộ thay đổi
233         node: nốt
234         relation: quan hệ
235         way: lối
236     way: 
237       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
238       download_xml: Tải xuống XML
239       edit: sửa đổi
240       view_history: xem lịch sử
241       way: Lối
242       way_title: "Lối: {{way_name}}"
243     way_details: 
244       also_part_of: 
245         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
246         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
247       nodes: "Nốt:"
248       part_of: "Thuộc về:"
249     way_history: 
250       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
251       download_xml: Tải xuống XML
252       view_details: xem chi tiết
253       way_history: Lịch sử Lối
254       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
255   changeset: 
256     changeset: 
257       anonymous: Vô danh
258       big_area: (lớn)
259       no_comment: (không có)
260       no_edits: (không có thay đổi)
261       show_area_box: hiện hộp vùng
262       still_editing: (đang mở)
263       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
264     changeset_paging_nav: 
265       next: Sau »
266       previous: « Trước
267       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
268     changesets: 
269       area: Vùng
270       comment: Miêu tả
271       id: ID
272       saved_at: Lúc Lưu
273       user: Người dùng
274     list: 
275       description: Những thay đổi gần đây
276       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
277       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
278       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
279       heading: Các bộ thay đổi
280       heading_bbox: Các bộ thay đổi
281       heading_user: Các bộ thay đổi
282       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
283       title: Các bộ thay đổi
284       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
285       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
286       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
287     timeout: 
288       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
289   diary_entry: 
290     diary_comment: 
291       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
292       confirm: Xác nhận
293       hide_link: Ẩn bình luận này
294     diary_entry: 
295       comment_count: 
296         one: 1 bình luận
297         other: "{{count}} bình luận"
298       comment_link: Bình luận về mục này
299       confirm: Xác nhận
300       edit_link: Sửa đổi mục này
301       hide_link: Ẩn mục này
302       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
303       reply_link: Trả lời mục này
304     edit: 
305       body: "Nội dung:"
306       language: "Ngôn ngữ:"
307       latitude: "Vĩ độ:"
308       location: "Vị trí:"
309       longitude: "Kinh độ:"
310       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
311       save_button: Lưu
312       subject: "Tiêu đề:"
313       title: Sửa đổi mục nhật ký
314       use_map_link: sử dụng bản đồ
315     feed: 
316       all: 
317         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
318         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
319       language: 
320         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
321         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
322       user: 
323         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
324         title: Các mục nhật ký của {{user}}
325     list: 
326       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
327       new: Mục Nhật ký Mới
328       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
329       newer_entries: Mục Sau
330       no_entries: Chưa có mục nhật ký
331       older_entries: Mục Trước
332       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
333       title: Các Nhật ký Cá nhân
334       user_title: Nhật ký của {{user}}
335     location: 
336       edit: Sửa
337       location: "Vị trí:"
338       view: Xem
339     new: 
340       title: Mục Nhật ký Mới
341     no_such_entry: 
342       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
343       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
344       title: Mục nhật ký không tồn tại
345     no_such_user: 
346       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
347       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
348       title: Người dùng không tồn tại
349     view: 
350       leave_a_comment: Bình luận
351       login: Đăng nhập
352       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
353       save_button: Lưu
354       title: Nhật ký của {{user}} | {{title}}
355       user_title: Nhật ký của {{user}}
356   editor: 
357     default: Mặc định (hiện là {{name}})
358     potlatch: 
359       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
360       name: Potlatch 1
361     potlatch2: 
362       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
363       name: Potlatch 2
364     remote: 
365       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
366       name: phần điều khiển từ xa
367   export: 
368     start: 
369       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
370       area_to_export: Vùng để Xuất
371       embeddable_html: HTML để Nhúng
372       export_button: Xuất
373       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
374       format: "Định dạng:"
375       format_to_export: Định dạng Xuất
376       image_size: Hình có Kích cỡ
377       latitude: "Vĩ độ:"
378       licence: Giấy phép
379       longitude: "Kinh độ:"
380       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
381       mapnik_image: Hình Mapnik
382       max: tối đa
383       options: Tùy chọn
384       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
385       osmarender_image: Hình Osmarender
386       output: Đầu ra
387       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
388       scale: Tỷ lệ
389       too_large: 
390         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
391         heading: Khu vực Lớn quá
392       zoom: Thu phóng
393     start_rjs: 
394       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
395       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
396       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
397       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
398       export: Xuất
399       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
400       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
401   geocoder: 
402     description: 
403       title: 
404         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
405         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
406         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
407       types: 
408         cities: Thành phố
409         places: Địa điểm
410         towns: Thị xã
411     description_osm_namefinder: 
412       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
413     direction: 
414       east: đông
415       north: bắc
416       north_east: đông bắc
417       north_west: tây bắc
418       south: nam
419       south_east: đông nam
420       south_west: tây nam
421       west: tây
422     distance: 
423       one: khoảng 1 km
424       other: khoảng {{count}} km
425       zero: không tới 1 km
426     results: 
427       more_results: Thêm kết quả
428       no_results: Không tìm thấy kết quả
429     search: 
430       title: 
431         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
432         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
433         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
434         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
435         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
436         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
437         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
438     search_osm_namefinder: 
439       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
440       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
441     search_osm_nominatim: 
442       prefix: 
443         amenity: 
444           airport: Sân bay
445           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
446           atm: Máy Rút tiền Tự động
447           auditorium: Phòng hội họp
448           bank: Ngân hàng
449           bar: Quán Rượu
450           bench: Ghế
451           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
452           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
453           brothel: Nhà chứa
454           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
455           bus_station: Trạm Xe buýt
456           cafe: Quán Cà phê
457           car_rental: Chỗ Mướn Xe
458           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
459           car_wash: Tiệm Rửa Xe
460           casino: Sòng bạc
461           cinema: Rạp phim
462           clinic: Phòng khám
463           club: Câu lạc bộ
464           college: Trường Cao đẳng
465           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
466           courthouse: Tòa
467           crematorium: Lò Hỏa táng
468           dentist: Nha sĩ
469           doctors: Bác sĩ
470           dormitory: Ký túc xá
471           drinking_water: Vòi Nước uống
472           driving_school: Trường Lái xe
473           embassy: Tòa Đại sứ
474           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
475           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
476           ferry_terminal: Trạm Phà
477           fire_hydrant: Vòi nước Máy
478           fire_station: Trạm Cứu hỏa
479           fountain: Vòi nước
480           fuel: Cây xăng
481           grave_yard: Nghĩa địa
482           gym: Nhà Thể dục
483           health_centre: Trung tâm Y tế
484           hospital: Bệnh viện
485           hotel: Khách sạn
486           ice_cream: Tiệm Kem
487           kindergarten: Tiểu học
488           library: Thư viện
489           market: Chợ
490           marketplace: Chợ phiên
491           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
492           nursery: Nhà trẻ
493           nursing_home: Viện Dưỡng lão
494           office: Văn phòng
495           park: Công viên
496           parking: Chỗ Đậu xe
497           pharmacy: Nhà thuốc
498           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
499           police: Cảnh sát
500           post_box: Hòm thư
501           post_office: Bưu điện
502           preschool: Trường Mầm non
503           prison: Nhà tù
504           pub: Quán rượu
505           public_building: Tòa nhà Công cộng
506           public_market: Chợ phiên
507           restaurant: Nhà hàng
508           retirement_home: Nhà về hưu
509           sauna: Nhà Tắm hơi
510           school: Trường học
511           shop: Tiệm
512           shopping: Tiệm
513           supermarket: Siêu thị
514           taxi: Taxi
515           telephone: Điện thoại Công cộng
516           theatre: Nhà hát
517           toilets: Vệ sinh
518           townhall: Thị sảnh
519           university: Trường Đại học
520           vending_machine: Máy Bán hàng
521           village_hall: Trụ sở Làng
522           waste_basket: Thùng rác
523           wifi: Điểm Truy cập Không dây
524           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
525         boundary: 
526           administrative: Biên giới Hành chính
527         building: 
528           bunker: Boong ke
529           church: Nhà thờ
530           city_hall: Trụ sở Thành phố
531           commercial: Tòa nhà Thương mại
532           dormitory: Ký túc xá
533           entrance: Cửa vào
534           garage: Ga ra
535           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
536           hotel: Khách sạn
537           house: Nhà ở
538           industrial: Tòa nhà Công nghiệp
539           office: Tòa nhà Văn phòng
540           public: Tòa nhà Công cộng
541           residential: Nhà ở
542           retail: Tòa nhà Cửa hàng
543           school: Nhà trường
544           shop: Tiệm
545           stadium: Sân vận động
546           store: Tiệm
547           terrace: Thềm
548           tower: Tháp
549           train_station: Nhà ga
550           university: Tòa nhà Đại học
551         highway: 
552           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
553           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
554           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
555           byway: Đường mòn Đa mốt
556           construction: Đường Đang Xây
557           cycleway: Đường Xe đạp
558           distance_marker: Cây số
559           footway: Đường bộ
560           ford: Khúc Sông Cạn
561           gate: Cổng
562           living_street: Đường Hàng xóm
563           minor: Đường Nhỏ
564           motorway: Đường Cao tốc
565           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
566           motorway_link: Đường Cao tốc
567           path: Lối
568           pedestrian: Đường bộ Lớn
569           platform: Sân ga
570           primary: Đường Chính
571           primary_link: Đường Chính
572           raceway: Đường đua
573           residential: Đường Nhà ở
574           road: Đường
575           secondary: Đường Lớn
576           secondary_link: Đường Lớn
577           service: Đường phụ
578           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
579           steps: Cầu thang
580           stile: Cửa xoay
581           tertiary: Đường Lớn
582           track: Đường mòn
583           trail: Đường mòn
584           trunk: Xa lộ
585           trunk_link: Xa lộ
586           unclassified: Đường Không Phân loại
587           unsurfaced: Đường Không Lát
588         historic: 
589           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
590           battlefield: Chiến trường
591           boundary_stone: Mốc Biên giới
592           building: Tòa nhà
593           castle: Lâu đài
594           church: Nhà thờ
595           house: Nhà ở
596           icon: Thánh tượng
597           manor: Trang viên
598           memorial: Đài Tưởng niệm
599           mine: Mỏ
600           monument: Đài Kỷ niệm
601           museum: Bảo tàng
602           ruins: Tàn tích
603           tower: Tháp
604           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
605           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
606           wreck: Xác Tàu Đắm
607         landuse: 
608           allotments: Khu Vườn Gia đình
609           basin: Lưu vực
610           cemetery: Nghĩa địa
611           commercial: Khu vực Thương mại
612           conservation: Bảo tồn
613           construction: Công trường Xây dựng
614           farm: Trại
615           farmland: Trại
616           farmyard: Sân Trại
617           forest: Rừng Trồng Cây
618           grass: Cỏ
619           industrial: Khu vực Công nghiệp
620           landfill: Nơi Đổ Rác
621           meadow: Đồng cỏ
622           military: Khu vực Quân sự
623           mine: Mỏ
624           mountain: Núi
625           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
626           park: Công viên
627           piste: Đường Trượt tuyết
628           plaza: Quảng trường
629           quarry: Mỏ Đá
630           railway: Đường sắt
631           recreation_ground: Sân chơi
632           reservoir: Bể nước
633           residential: Khu vực Nhà ở
634           retail: Khu vực Buôn bán
635           vineyard: Vườn Nho
636           wetland: Đầm lầy
637           wood: Rừng
638         leisure: 
639           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
640           common: Đất Công
641           fishing: Hồ Đánh cá
642           garden: Vườn
643           golf_course: Sân Golf
644           ice_rink: Sân băng
645           marina: Bến tàu
646           miniature_golf: Golf Nhỏ
647           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
648           park: Công viên
649           pitch: Bãi Thể thao
650           playground: Sân chơi
651           recreation_ground: Sân Giải trí
652           slipway: Bến tàu
653           sports_centre: Trung tâm Thể thao
654           stadium: Sân vận động
655           swimming_pool: Hồ Bơi
656           track: Đường Chạy
657           water_park: Công viên Nước
658         natural: 
659           bay: Vịnh
660           beach: Bãi biển
661           cape: Mũi đất
662           cave_entrance: Cửa vào Hang
663           channel: Eo biển
664           cliff: Vách đá
665           coastline: Bờ biển
666           crater: Miệng Núi
667           fell: Đồi đá
668           fjord: Vịnh hẹp
669           geyser: Mạch nước Phun
670           glacier: Sông băng
671           heath: Bãi Hoang
672           hill: Đồi
673           island: Đảo
674           land: Đất
675           marsh: Đầm lầy
676           moor: Truông
677           mud: Bùn
678           peak: Đỉnh
679           point: Mũi đất
680           reef: Rạn san hô
681           ridge: Luống đất
682           river: Sông
683           rock: Đá
684           scree: Bãi Đá
685           scrub: Đất Bụi rậm
686           spring: Suối
687           strait: Eo biển
688           tree: Cây
689           valley: Thung lũng
690           volcano: Núi lửa
691           water: Nước
692           wetland: Đầm lầy
693           wetlands: Đầm lầy
694           wood: Rừng
695         place: 
696           airport: Sân bay
697           city: Thành phố
698           country: Quốc gia
699           county: Quận hạt
700           farm: Trại
701           hamlet: Xóm
702           house: Nhà ở
703           houses: Dãy Nhà
704           island: Đảo
705           islet: Đảo Nhỏ
706           locality: Địa phương
707           moor: Truông
708           municipality: Đô thị
709           postcode: Mã Bưu điện
710           region: Miền
711           sea: Biển
712           state: Tỉnh bang
713           subdivision: Hàng xóm
714           suburb: Ngoại ô
715           town: Thị xã/trấn
716           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
717           village: Làng
718         railway: 
719           abandoned: Đường sắt bị Bỏ rơi
720           construction: Đường sắt Đang Xây
721           disused: Đường sắt Ngừng hoạt động
722           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
723           funicular: Đường sắt Leo núi
724           halt: Ga Xép
725           historic_station: Nhà ga Lịch sử
726           junction: Ga Đầu mối
727           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
728           light_rail: Đường sắt nhẹ
729           monorail: Đường Một Ray
730           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
731           spur: Đường sắt Phụ
732           station: Nhà ga
733           subway: Trạm Xe điện Ngầm
734           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
735           tram: Đường Xe điện
736           yard: Sân ga
737         shop: 
738           bakery: Tiệm Bánh
739           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
740           beverages: Tiệm Đồ uống
741           bicycle: Tiệm Xe đạp
742           books: Tiệm Sách
743           butcher: Tiệm Thịt
744           car: Tiệm Xe hơi
745           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
746           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
747           car_repair: Tiệm Sửa Xe
748           carpet: Tiệm Thảm
749           chemist: Nhà thuốc
750           clothes: Tiệm Quần áo
751           computer: Tiệm Máy tính
752           confectionery: Tiệm Kẹo
753           convenience: Tiệm Tập hóa
754           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
755           department_store: Cửa hàng Bách hóa
756           doityourself: Tiệm Ngũ kim
757           drugstore: Nhà thuốc
758           dry_cleaning: Hấp tẩy
759           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
760           fashion: Tiệm Thời trang
761           fish: Tiệm Cá
762           florist: Tiệm Hoa
763           food: Tiệm Thực phẩm
764           funeral_directors: Nhà tang lễ
765           furniture: Tiệm Đồ đạc
766           general: Tiệm Đồ
767           grocery: Tiệm Tạp phẩm
768           hairdresser: Tiệm Làm tóc
769           hardware: Tiệm Ngũ kim
770           insurance: Bảo hiểm
771           jewelry: Tiệm Kim hoàn
772           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
773           mall: Trung tâm Mua sắm
774           market: Chợ
775           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
776           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
777           music: Tiệm Nhạc
778           newsagent: Tiệm Báo
779           optician: Tiệm Kính mắt
780           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
781           pet: Tiệm Vật nuôi
782           photo: Tiệm Rửa Hình
783           salon: Tiệm Làm tóc
784           shoes: Tiệm Giày
785           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
786           sports: Tiệm Thể thao
787           supermarket: Siêu thị
788           toys: Tiệm Đồ chơi
789           travel_agency: Văn phòng Du lịch
790           video: Tiệm Phim
791         tourism: 
792           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
793           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
794           attraction: Nơi Du lịch
795           bed_and_breakfast: Nhà trọ
796           cabin: Túp lều
797           camp_site: Nơi Cắm trại
798           chalet: Nhà ván
799           guest_house: Nhà khách
800           hostel: Nhà trọ
801           hotel: Khách sạn
802           information: Thông tin
803           lean_to: Nhà chái
804           motel: Khách sạn Dọc đường
805           museum: Bảo tàng
806           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
807           theme_park: Công viên Giải trí
808           valley: Thung lũng
809           viewpoint: Thắng cảnh
810           zoo: Vườn thú
811         waterway: 
812           canal: Kênh
813           dam: Đập
814           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
815           ditch: Mương
816           dock: Vũng tàu
817           drain: Cống
818           lock: Âu tàu
819           rapids: Thác ghềnh
820           river: Sông
821           riverbank: Bờ sông
822           stream: Dòng suối
823           wadi: Dòng sông Vào mùa
824           waterfall: Thác
825           weir: Đập Cột nước Thấp
826   javascripts: 
827     map: 
828       base: 
829         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
830         mapnik: Mapnik
831         noname: Không tên
832         osmarender: Osmarender
833       overlays: 
834         maplint: Maplint
835     site: 
836       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
837       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
838       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
839       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
840       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
841       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
842   layouts: 
843     community_blogs: Blog của Cộng đồng
844     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
845     copyright: Bản quyền &amp; Giấy phép
846     documentation: Tài liệu
847     documentation_title: Tài liệu về dự án
848     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
849     donate_link_text: quyên góp
850     edit: Sửa đổi
851     edit_with: Sửa đổi dùng {{editor}}
852     export: Xuất
853     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
854     foundation: Quỹ OpenStreetMap
855     foundation_title: Quỹ Hỗ trợ OpenStreetMap
856     gps_traces: Tuyến đường GPS
857     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
858     help: Trợ giúp
859     help_centre: Trung tâm Trợ giúp
860     help_title: Trang trợ giúp của dự án
861     history: Lịch sử
862     home: nhà
863     home_tooltip: Về vị trí nhà
864     inbox: hộp thư ({{count}})
865     inbox_tooltip: 
866       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
867       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
868       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
869     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
870     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
871     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại {{partners}}.
872     intro_3_partners: wiki
873     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
874     license: 
875       alt: CC BY-SA 2.0
876       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
877     log_in: đăng nhập
878     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
879     logo: 
880       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
881     logout: đăng xuất
882     logout_tooltip: Đăng xuất
883     make_a_donation: 
884       text: Quyên góp
885       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
886     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
887     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
888     sign_up: đăng ký
889     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
890     sotm2011: Mời tham dự Hội nghị OpenStreetMap 2011, Tình trạng Bản đồ, 9–11 tháng 9 tại Denver!
891     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
892     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
893     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
894     view: Xem
895     view_tooltip: Xem bản đồ
896     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
897     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
898     wiki: Wiki
899     wiki_title: Trang wiki của dự án
900     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
901   license_page: 
902     foreign: 
903       english_link: nguyên bản tiếng Anh
904       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang {{english_original_link}}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
905       title: Thông tin về bản dịch này
906     legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Google Maps hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
907     native: 
908       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
909       native_link: bản dịch tiếng Việt
910       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về {{native_link}} của trang này hoặc {{mapping_link}} thay vì đọc mãi.
911       title: Giới thiệu về trang này
912   message: 
913     delete: 
914       deleted: Đã xóa thư
915     inbox: 
916       date: Ngày
917       from: Từ
918       my_inbox: Hộp thư đến
919       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
920       outbox: đã gửi
921       people_mapping_nearby: những người ở gần
922       subject: Tiêu đề
923       title: Hộp thư
924       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
925     mark: 
926       as_read: Thư đã đọc
927       as_unread: Thư chưa đọc
928     message_summary: 
929       delete_button: Xóa
930       read_button: Đánh dấu là đã đọc
931       reply_button: Trả lời
932       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
933     new: 
934       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
935       body: Nội dung
936       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
937       message_sent: Thư đã gửi
938       send_button: Gửi
939       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
940       subject: Tiêu đề
941       title: Gửi thư
942     no_such_message: 
943       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
944       heading: Thư không tồn tại
945       title: Thư không tồn tại
946     no_such_user: 
947       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
948       heading: Người dùng không tồn tại
949       title: Người dùng không tồn tại
950     outbox: 
951       date: Ngày
952       inbox: thư đến
953       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
954       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
955       outbox: thư đã gửi
956       people_mapping_nearby: những người ở gần
957       subject: Tiêu đề
958       title: Hộp thư đã gửi
959       to: Tới
960       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
961     read: 
962       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
963       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
964       date: Ngày
965       from: Từ
966       reading_your_messages: Đọc thư
967       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
968       reply_button: Trả lời
969       subject: Tiêu đề
970       title: Đọc thư
971       to: Tới
972       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
973       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
974     reply: 
975       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
976     sent_message_summary: 
977       delete_button: Xóa
978   notifier: 
979     diary_comment_notification: 
980       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
981       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
982       hi: Chào {{to_user}},
983       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
984     email_confirm: 
985       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
986     email_confirm_html: 
987       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
988       greeting: Chào bạn,
989       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
990     email_confirm_plain: 
991       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
992       greeting: Chào bạn,
993       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
994       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
995     friend_notification: 
996       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại {{befriendurl}}.
997       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
998       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}}.
999       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
1000     gpx_notification: 
1001       and_no_tags: và không có thẻ
1002       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1003       failure: 
1004         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1005         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1006         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1007         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1008         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1009       greeting: Chào bạn,
1010       success: 
1011         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
1012         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1013       with_description: với miêu tả
1014       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1015     lost_password: 
1016       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1017     lost_password_html: 
1018       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1019       greeting: Chào bạn,
1020       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1021     lost_password_plain: 
1022       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1023       greeting: Chào bạn,
1024       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1025       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
1026     message_notification: 
1027       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
1028       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
1029       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
1030       hi: Chào {{to_user}},
1031     signup_confirm: 
1032       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
1033     signup_confirm_html: 
1034       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
1035       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1036       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
1037       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
1038       greeting: Chào bạn!
1039       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1040       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
1041       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
1042       more_videos_here: thêm video tại đây
1043       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
1044       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
1045       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
1046     signup_confirm_plain: 
1047       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
1048       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
1049       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
1050       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1051       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
1052       current_user_2: "tại:"
1053       greeting: Chào bạn!
1054       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1055       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1056       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1057       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1058       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1059       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1060       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
1061       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1062       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1063       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1064   oauth: 
1065     oauthorize: 
1066       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1067       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1068       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1069       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1070       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1071       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1072       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1073       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1074     revoke: 
1075       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
1076   oauth_clients: 
1077     create: 
1078       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1079     destroy: 
1080       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1081     edit: 
1082       submit: Sửa đổi
1083       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1084     form: 
1085       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1086       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1087       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1088       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1089       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1090       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1091       callback_url: URL Gọi lại
1092       name: Tên
1093       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1094       required: Bắt buộc
1095       support_url: URL Trợ giúp
1096       url: URL Trang chủ Chương trình
1097     index: 
1098       application: Tên Chương trình
1099       issued_at: Lúc Cho phép
1100       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1101       my_apps: Trình khách của Tôi
1102       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1103       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1104       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1105       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1106       revoke: Thu hồi!
1107       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1108     new: 
1109       submit: Đăng ký
1110       title: Đăng ký chương trình mới
1111     not_found: 
1112       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
1113     show: 
1114       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1115       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1116       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1117       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1118       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1119       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1120       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1121       authorize_url: "Cho phép URL:"
1122       edit: Sửa đổi Chi tiết
1123       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1124       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1125       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1126       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1127       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
1128       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1129     update: 
1130       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1131   site: 
1132     edit: 
1133       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1134       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1135       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1136       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1137       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
1138       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1139       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1140       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1141       user_page_link: trang cá nhân
1142     index: 
1143       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1144       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1145       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
1146       license: 
1147         license_name: Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0
1148         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
1149         project_name: Dự án OpenStreetMap
1150       permalink: Liên kết Thường trực
1151       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1152       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1153     key: 
1154       map_key: Chú giải
1155       map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
1156       table: 
1157         entry: 
1158           admin: Biên giới hành chính
1159           allotments: Khu vườn gia đình
1160           apron: 
1161             - Sân đậu máy bay
1162             - nhà ga hành khách
1163           bridge: Đường rắn = cầu
1164           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1165           brownfield: Sân để trống
1166           building: Kiến trúc quan trọng
1167           byway: Đường mòn đa mốt
1168           cable: 
1169             - Đường xe cáp
1170             - ski lift
1171           cemetery: Nghĩa địa
1172           centre: Trung tâm thể thao
1173           commercial: Khu vực thương mại
1174           common: 
1175             - Đất công
1176             - bãi cỏ
1177           construction: Đường đang xây
1178           cycleway: Đường xe đạp
1179           destination: Chỉ giao thông địa phương
1180           farm: Ruộng
1181           footway: Đường đi bộ
1182           forest: Rừng trồng cây
1183           golf: Sân golf
1184           heathland: Vùng cây bụi
1185           industrial: Khu vực công nghiệp
1186           lake: 
1187             - Hồ
1188             - bể nước
1189           military: Khu vực quân sự
1190           motorway: Đường cao tốc
1191           park: Công viên
1192           permissive: Đường cho phép
1193           pitch: Sân thể thao
1194           primary: Đường chính
1195           private: Đường riêng
1196           rail: Đường sắt
1197           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1198           resident: Khu vực nhà ở
1199           retail: Khu vực buôn bán
1200           runway: 
1201             - Đường băng
1202             - đường lăn
1203           school: 
1204             - Trường học
1205             - đại học
1206           secondary: Đường lớn
1207           station: Nhà ga
1208           subway: Đường ngầm
1209           summit: 
1210             - Đỉnh núi
1211             - đồi
1212           tourist: Nơi du lịch
1213           track: Đường mòn
1214           tram: 
1215             - Đường sắt nhẹ
1216             - xe điện
1217           trunk: Xa lộ
1218           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1219           unclassified: Đường không phân loại
1220           unsurfaced: Đường không lát
1221           wood: Rừng
1222     search: 
1223       search: Tìm kiếm
1224       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
1225       submit_text: Đi
1226       where_am_i: Tôi ở đâu?
1227       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1228     sidebar: 
1229       close: Đóng
1230       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1231   time: 
1232     formats: 
1233       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1234   trace: 
1235     create: 
1236       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1237       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1238     delete: 
1239       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1240     edit: 
1241       description: "Miêu tả:"
1242       download: tải về
1243       edit: sửa đổi
1244       filename: "Tên tập tin:"
1245       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1246       map: bản đồ
1247       owner: "Tác giả:"
1248       points: "Số nốt:"
1249       save_button: Lưu các Thay đổi
1250       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1251       tags: "Thẻ:"
1252       tags_help: dấu phẩy phân cách
1253       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1254       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1255       visibility: "Mức độ truy cập:"
1256       visibility_help: có nghĩa là gì?
1257       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1258     list: 
1259       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1260       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
1261       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
1262       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1263     make_public: 
1264       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1265     no_such_user: 
1266       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1267       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1268       title: Người dùng không tồn tại
1269     offline: 
1270       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1271       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1272     offline_warning: 
1273       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1274     trace: 
1275       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
1276       by: bởi
1277       count_points: "{{count}} nốt"
1278       edit: sửa đổi
1279       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1280       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1281       in: trong
1282       map: bản đồ
1283       more: thêm
1284       pending: CHƯA XỬ
1285       private: RIÊNG
1286       public: CÔNG KHAI
1287       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1288       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1289       view_map: Xem Bản đồ
1290     trace_form: 
1291       description: Miêu tả
1292       help: Trợ giúp
1293       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1294       tags: Thẻ
1295       tags_help: dấu phẩy phân cách
1296       upload_button: Tải lên
1297       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
1298       visibility: "Mức độ truy cập:"
1299       visibility_help: có nghĩa là gì?
1300       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1301     trace_header: 
1302       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1303       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1304       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1305       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1306       your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn
1307     trace_optionals: 
1308       tags: Thẻ
1309     trace_paging_nav: 
1310       next: Sau »
1311       previous: « Trước
1312       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
1313     view: 
1314       delete_track: Xóa tuyến đường này
1315       description: "Miêu tả:"
1316       download: tải về
1317       edit: sửa đổi
1318       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1319       filename: "Tên tập tin:"
1320       heading: Xem tuyến đường {{name}}
1321       map: bản đồ
1322       none: Không có
1323       owner: "Tác giả:"
1324       pending: CHƯA XỬ
1325       points: "Số nốt:"
1326       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1327       tags: "Thẻ:"
1328       title: Xem tuyến đường {{name}}
1329       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1330       uploaded: "Lúc tải lên:"
1331       visibility: "Mức độ truy cập:"
1332     visibility: 
1333       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1334       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1335       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1336       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1337   user: 
1338     account: 
1339       contributor terms: 
1340         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1341         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1342         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1343         link text: có nghĩa là gì?
1344         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1345         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1346       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1347       delete image: Xóa hình hiện dùng
1348       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1349       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1350       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1351       home location: "Vị trí Nhà:"
1352       image: "Hình:"
1353       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1354       keep image: Giữ hình hiện dùng
1355       latitude: "Vĩ độ:"
1356       longitude: "Kinh độ:"
1357       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1358       my settings: Tùy chọn
1359       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1360       new image: Thêm hình
1361       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1362       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1363       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1364       profile description: "Tự giới thiệu:"
1365       public editing: 
1366         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1367         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1368         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1369         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1370         enabled link text: có nghĩa là gì?
1371         heading: "Sửa đổi công khai:"
1372       public editing note: 
1373         heading: Sửa đổi công khai
1374         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1375       replace image: Thay hình hiện dùng
1376       return to profile: Trở về trang cá nhân
1377       save changes button: Lưu các Thay đổi
1378       title: Chỉnh sửa tài khoản
1379       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1380     confirm: 
1381       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1382       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1383       button: Xác nhận
1384       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1385       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1386       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="{{reconfirm}}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1387       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1388       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1389     confirm_email: 
1390       button: Xác nhận
1391       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1392       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1393       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1394       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1395     confirm_resend: 
1396       failure: Không tìm thấy người dùng {{name}}.
1397       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến {{email}}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1398     filter: 
1399       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1400     go_public: 
1401       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1402     list: 
1403       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1404       empty: Không tìm thấy người dùng.
1405       heading: Người dùng
1406       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1407       showing: 
1408         one: Trang {{page}} ({{first_item}} trên tổng {{items}})
1409         other: Trang {{page}} ({{first_item}}–{{last_item}} trên tổng {{items}})
1410       summary: "{{name}} do {{ip_address}} mở ngày {{date}}"
1411       summary_no_ip: "{{name}} mở ngày {{date}}"
1412       title: Người dùng
1413     login: 
1414       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="{{reconfirm}}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1415       account suspended: Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.<br />Vui lòng liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.
1416       already have: Đã có một tài khoản OpenStreetMap? Xin vui lòng đăng nhập.
1417       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1418       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1419       create_account: mở tài khoản
1420       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1421       heading: Đăng nhập
1422       login_button: Đăng nhập
1423       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1424       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1425       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">Tìm hiểu thêm về thay đổi giấy phép sắp tới của OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">bản dịch</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming?uselang=vi">thảo luận</a>)
1426       password: "Mật khẩu:"
1427       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
1428       register now: Đăng ký ngay
1429       remember: "Nhớ tôi:"
1430       title: Đăng nhập
1431       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1432       webmaster: chủ trang
1433     logout: 
1434       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1435       logout_button: Đăng xuất
1436       title: Đăng xuất
1437     lost_password: 
1438       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1439       heading: Quên mất Mật khẩu?
1440       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1441       new password button: Đặt lại mật khẩu
1442       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1443       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1444       title: Quên mất mật khẩu
1445     make_friend: 
1446       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
1447       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
1448       success: "{{name}} mới là người bạn."
1449     new: 
1450       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1451       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1452       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1453       continue: Tiếp tục
1454       display name: "Tên hiển thị:"
1455       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1456       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1457       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1458       flash create success message: Cám ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến {{email}}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1459       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1460       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1461       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1462       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1463       password: "Mật khẩu:"
1464       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1465       title: Mở tài khoản
1466     no_such_user: 
1467       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1468       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1469       title: Người dùng không tồn tại
1470     popup: 
1471       friend: Người bạn
1472       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1473       your location: Vị trí của bạn
1474     remove_friend: 
1475       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
1476       success: "{{name}} không còn là người bạn."
1477     reset_password: 
1478       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1479       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1480       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1481       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
1482       password: "Mật khẩu:"
1483       reset: Đặt lại Mật khẩu
1484       title: Đặt lại mật khẩu
1485     set_home: 
1486       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1487     suspended: 
1488       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1489       heading: Tài khoản bị Cấm
1490       title: Tài khoản bị Cấm
1491       webmaster: chủ trang
1492     terms: 
1493       agree: Chấp nhận
1494       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1495       consider_pd_why: có nghĩa là gì?
1496       decline: Từ chối
1497       heading: Điều kiện đóng góp
1498       legale_names: 
1499         france: Pháp
1500         italy: Ý
1501         rest_of_world: Các nước khác
1502       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1503       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1504       title: Điều kiện đóng góp
1505     view: 
1506       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1507       add as friend: thêm là người bạn
1508       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
1509       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1510       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1511       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1512       confirm: Xác nhận
1513       confirm_user: xác nhận người dùng này
1514       create_block: cấm người dùng này
1515       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1516       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1517       delete_user: xóa tài khoản này
1518       description: Miêu tả
1519       diary: nhật ký
1520       edits: đóng góp
1521       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1522       hide_user: ẩn tài khoản này
1523       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
1524       km away: cách {{count}} km
1525       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây {{ago}}:"
1526       m away: cách {{count}} m
1527       mapper since: "Tham gia:"
1528       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1529       my diary: nhật ký của tôi
1530       my edits: đóng góp của tôi
1531       my settings: tùy chọn
1532       my traces: tuyến đường của tôi
1533       nearby users: Người dùng khác ở gần
1534       new diary entry: mục nhật ký mới
1535       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1536       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1537       oauth settings: thiết lập OAuth
1538       remove as friend: dời người bạn
1539       role: 
1540         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1541         grant: 
1542           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1543           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1544         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1545         revoke: 
1546           administrator: Rút quyền quản lý viên
1547           moderator: Rút quyền điều hành viên
1548       send message: gửi thư
1549       settings_link_text: tùy chọn
1550       spam score: "Điểm số Spam:"
1551       status: "Trạng thái:"
1552       traces: tuyến đường
1553       unhide_user: hiện tài khoản này
1554       user location: Vị trí của người dùng
1555       your friends: Người bạn của bạn
1556   user_block: 
1557     blocks_by: 
1558       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1559       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1560       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1561     blocks_on: 
1562       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1563       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1564       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1565     create: 
1566       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1567       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1568       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1569     edit: 
1570       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1571       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1572       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1573       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1574       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1575       show: Xem tác vụ cấm này
1576       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1577       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1578     filter: 
1579       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1580       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1581       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1582     helper: 
1583       time_future: Hết hạn {{time}}.
1584       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1585       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1586     index: 
1587       empty: Chưa ai bị cấm.
1588       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1589       title: Người dùng bị cấm
1590     model: 
1591       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1592       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1593     new: 
1594       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1595       heading: Cấm {{name}}
1596       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1597       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1598       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1599       submit: Cấm người dùng
1600       title: Cấm {{name}}
1601       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1602       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1603     not_found: 
1604       back: Trở về trang đầu
1605       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1606     partial: 
1607       confirm: Bạn có chắc không?
1608       creator_name: Người cấm
1609       display_name: Người bị cấm
1610       edit: Sửa đổi
1611       not_revoked: (không bị hủy)
1612       reason: Lý do cấm
1613       revoke: Bỏ cấm!
1614       revoker_name: Người bỏ cấm
1615       show: Hiện
1616       status: Trạng thái
1617     period: "{{count}} giờ"
1618     revoke: 
1619       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1620       flash: Đã bỏ cấm.
1621       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1622       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1623       revoke: Bỏ cấm!
1624       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1625       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1626     show: 
1627       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1628       confirm: Bạn có chắc không?
1629       edit: Sửa đổi
1630       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1631       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1632       reason: "Lý do cấm:"
1633       revoke: Bỏ cấm!
1634       revoker: "Người bỏ cấm:"
1635       show: Hiện
1636       status: Trạng thái
1637       time_future: Hết hạn {{time}}
1638       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1639       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1640     update: 
1641       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1642       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1643   user_role: 
1644     filter: 
1645       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1646       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1647       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1648       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1649     grant: 
1650       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1651       confirm: Xác nhận
1652       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1653       heading: Xác nhận cấp vai trò
1654       title: Xác nhận cấp vai trò
1655     revoke: 
1656       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1657       confirm: Xác nhận
1658       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1659       heading: Xác nhận rút vai trò
1660       title: Xác nhận rút vai trò