Merge branch 'master' into terms
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Ninomax
6 vi: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Nội dung
11       diary_entry: 
12         language: Ngôn ngữ
13         latitude: Vĩ độ
14         longitude: Kinh độ
15         title: Tiêu đề
16         user: Người dùng
17       friend: 
18         friend: Người bạn
19         user: Người dùng
20       message: 
21         body: Nội dung
22         recipient: Người nhận
23         sender: Người gửi
24         title: Tiêu đề
25       trace: 
26         description: Miêu tả
27         latitude: Vĩ độ
28         longitude: Kinh độ
29         name: Tên
30         public: Công khai
31         size: Kích cỡ
32         user: Người dùng
33         visible: Thấy được
34       user: 
35         active: Tích cực
36         description: Miêu tả
37         display_name: Tên Hiển thị
38         email: Thư điện tử
39         languages: Ngôn ngữ
40         pass_crypt: Mật khẩu
41     models: 
42       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
43       changeset: Bộ thay đổi
44       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
45       country: Quốc gia
46       diary_comment: Bình luận Nhật ký
47       diary_entry: Mục Nhật ký
48       friend: Người bạn
49       language: Ngôn ngữ
50       message: Thư
51       node: Nốt
52       node_tag: Thẻ Nốt
53       notifier: Trình báo
54       old_node: Nốt Cũ
55       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
56       old_relation: Quan hệ Cũ
57       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
58       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
59       old_way: Lối Cũ
60       old_way_node: Nốt Lối Cũ
61       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
62       relation: Quan hệ
63       relation_member: Thành viên Quan hệ
64       relation_tag: Thẻ Quan hệ
65       session: Phiên
66       trace: Tuyến đường
67       tracepoint: Điểm Tuyến đường
68       tracetag: Thẻ Tuyến đường
69       user: Người dùng
70       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
71       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
72       way: Lối
73       way_node: Nốt Lối
74       way_tag: Thẻ Lối
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
78     setup_user_auth: 
79       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
83       changesetxml: Bộ thay đổi XML
84       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
85       feed: 
86         title: Bộ thay đổi {{id}}
87         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
88       osmchangexml: osmChange XML
89       title: Bộ thay đổi
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
92       bounding_box: "Hộp bao:"
93       box: hộp
94       closed_at: "Lúc Đóng:"
95       created_at: "Lúc Tạo:"
96       has_nodes: 
97         one: "Có {{count}} nốt sau:"
98         other: "Có {{count}} nốt sau:"
99       has_relations: 
100         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
102       has_ways: 
103         one: "Có {{count}} lối sau:"
104         other: "Có {{count}} lối sau:"
105       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
106       show_area_box: Hiện Hộp vùng
107     common_details: 
108       changeset_comment: "Miêu tả:"
109       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
110       edited_by: "Người Sửa đổi:"
111       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
112       version: "Phiên bản:"
113     containing_relation: 
114       entry: Quan hệ {{relation_name}}
115       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
116     map: 
117       deleted: Đã xóa
118       larger: 
119         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
120         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
121         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
122         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
123       loading: Đang tải...
124     navigation: 
125       all: 
126         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
127         next_node_tooltip: Node tiếp theo
128         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
129         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
130         prev_node_tooltip: Node trước
131         prev_relation_tooltip: Relation trước
132       user: 
133         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
134         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
135         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
136     node: 
137       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
138       download_xml: Tải xuống XML
139       edit: sửa đổi
140       node: Nốt
141       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
142       view_history: xem lịch sử
143     node_details: 
144       coordinates: "Tọa độ:"
145       part_of: "Trực thuộc:"
146     node_history: 
147       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
148       download_xml: Tải xuống XML
149       node_history: Lịch sử Nốt
150       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
151       view_details: xem chi tiết
152     not_found: 
153       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
154       type: 
155         changeset: bộ thay đổi
156         node: nốt
157         relation: quan hệ
158         way: lối
159     paging_nav: 
160       of: trong
161       showing_page: Đang hiện trang
162     relation: 
163       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
164       download_xml: Tải xuống XML
165       relation: Quan hệ
166       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
167       view_history: xem lịch sử
168     relation_details: 
169       members: "Thành viên:"
170       part_of: "Trực thuộc:"
171     relation_history: 
172       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
173       download_xml: Tải xuống XML
174       relation_history: Lịch sử Quan hệ
175       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
176       view_details: xem chi tiết
177     relation_member: 
178       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
179       type: 
180         node: Nốt
181         relation: Quan hệ
182         way: Lối
183     start: 
184       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
185       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
186     start_rjs: 
187       data_frame_title: Dữ liệu
188       data_layer_name: Dữ liệu
189       details: Chi tiết
190       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
191       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
192       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
193       load_data: Tải Dữ liệu
194       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
195       loading: Đang tải...
196       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
197       object_list: 
198         api: Lấy vùng này dùng API
199         back: Liệt kê các đối tượng
200         details: Chi tiết
201         heading: Danh sách đối tượng
202         history: 
203           type: 
204             node: Nốt [[id]]
205             way: Lối [[id]]
206         selected: 
207           type: 
208             node: Nốt [[id]]
209             way: Lối [[id]]
210         type: 
211           node: Nốt
212           way: Lối
213       private_user: người bí mật
214       show_history: Xem Lịch sử
215       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
216       wait: Xin chờ...
217       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
218     tag_details: 
219       tags: "Thẻ:"
220     timeout: 
221       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của {{type}} có ID {{id}} quá lâu.
222       type: 
223         changeset: bộ thay đổi
224         node: nốt
225         relation: quan hệ
226         way: lối
227     way: 
228       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
229       download_xml: Tải xuống XML
230       edit: sửa đổi
231       view_history: xem lịch sử
232       way: Lối
233       way_title: "Lối: {{way_name}}"
234     way_details: 
235       also_part_of: 
236         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
237         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
238       nodes: "Nốt:"
239       part_of: "Thuộc về:"
240     way_history: 
241       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
242       download_xml: Tải xuống XML
243       view_details: xem chi tiết
244       way_history: Lịch sử Lối
245       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
246   changeset: 
247     changeset: 
248       anonymous: Vô danh
249       big_area: (lớn)
250       no_comment: (không có)
251       no_edits: (không có thay đổi)
252       show_area_box: hiện hộp vùng
253       still_editing: (đang mở)
254       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
255     changeset_paging_nav: 
256       next: Sau »
257       previous: « Trước
258       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
259     changesets: 
260       area: Vùng
261       comment: Miêu tả
262       id: ID
263       saved_at: Lúc Lưu
264       user: Người dùng
265     list: 
266       description: Những thay đổi gần đây
267       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
268       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
269       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
270       heading: Các bộ thay đổi
271       heading_bbox: Các bộ thay đổi
272       heading_user: Các bộ thay đổi
273       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
274       title: Các bộ thay đổi
275       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
276       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
277       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
278   diary_entry: 
279     diary_comment: 
280       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
281       confirm: Xác nhận
282       hide_link: Ẩn bình luận này
283     diary_entry: 
284       comment_count: 
285         one: 1 bình luận
286         other: "{{count}} bình luận"
287       comment_link: Bình luận về mục này
288       confirm: Xác nhận
289       edit_link: Sửa đổi mục này
290       hide_link: Ẩn mục này
291       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
292       reply_link: Trả lời mục này
293     edit: 
294       body: "Nội dung:"
295       language: "Ngôn ngữ:"
296       latitude: "Vĩ độ:"
297       location: "Vị trí:"
298       longitude: "Kinh độ:"
299       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
300       save_button: Lưu
301       subject: "Tiêu đề:"
302       title: Sửa đổi mục nhật ký
303       use_map_link: sử dụng bản đồ
304     feed: 
305       all: 
306         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
307         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
308       language: 
309         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
310         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
311       user: 
312         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
313         title: Các mục nhật ký của {{user}}
314     list: 
315       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
316       new: Mục Nhật ký Mới
317       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
318       newer_entries: Mục Sau
319       no_entries: Chưa có mục nhật ký
320       older_entries: Mục Trước
321       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
322       title: Các Nhật ký Cá nhân
323       user_title: Nhật ký của {{user}}
324     location: 
325       edit: Sửa
326       location: "Vị trí:"
327       view: Xem
328     new: 
329       title: Mục Nhật ký Mới
330     no_such_entry: 
331       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
332       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
333       title: Mục nhật ký không tồn tại
334     no_such_user: 
335       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
336       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
337       title: Người dùng không tồn tại
338     view: 
339       leave_a_comment: Bình luận
340       login: Đăng nhập
341       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
342       save_button: Lưu
343       title: Nhật ký của {{user}} | {{title}}
344       user_title: Nhật ký của {{user}}
345   export: 
346     start: 
347       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
348       area_to_export: Vùng để Xuất
349       embeddable_html: HTML để Nhúng
350       export_button: Xuất
351       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
352       format: "Định dạng:"
353       format_to_export: Định dạng Xuất
354       image_size: Hình có Kích cỡ
355       latitude: "Vĩ độ:"
356       licence: Giấy phép
357       longitude: "Kinh độ:"
358       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
359       mapnik_image: Hình Mapnik
360       max: tối đa
361       options: Tùy chọn
362       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
363       osmarender_image: Hình Osmarender
364       output: Đầu ra
365       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
366       scale: Tỷ lệ
367       too_large: 
368         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
369         heading: Khu vực Lớn quá
370       zoom: Thu phóng
371     start_rjs: 
372       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
373       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
374       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
375       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
376       export: Xuất
377       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
378       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
379   geocoder: 
380     description: 
381       title: 
382         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
383         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
384         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
385       types: 
386         cities: Thành phố
387         places: Địa điểm
388         towns: Thị xã
389     description_osm_namefinder: 
390       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
391     direction: 
392       east: đông
393       north: bắc
394       north_east: đông bắc
395       north_west: tây bắc
396       south: nam
397       south_east: đông nam
398       south_west: tây nam
399       west: tây
400     distance: 
401       one: khoảng 1 km
402       other: khoảng {{count}} km
403       zero: không tới 1 km
404     results: 
405       more_results: Thêm kết quả
406       no_results: Không tìm thấy kết quả
407     search: 
408       title: 
409         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
410         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
411         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
412         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
413         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
414         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
415         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
416     search_osm_namefinder: 
417       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
418       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
419     search_osm_nominatim: 
420       prefix: 
421         amenity: 
422           airport: Sân bay
423           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
424           atm: Máy Rút tiền Tự động
425           bank: Ngân hàng
426           bar: Quán Rượu
427           bench: Ghế
428           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
429           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
430           bus_station: Trạm xe bus
431           cafe: Quán Cà phê
432           car_rental: Chỗ Mướn Xe
433           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
434           car_wash: Tiệm Rửa Xe
435           casino: Sòng bạc
436           cinema: Rạp phim
437           club: Câu lạc bộ
438           college: Trường Cao đẳng
439           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
440           courthouse: Tòa
441           dentist: Nha sĩ
442           doctors: Bác sĩ
443           dormitory: Ký túc xá
444           drinking_water: Vòi Nước uống
445           driving_school: Trường Lái xe
446           embassy: Tòa Đại sứ
447           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
448           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
449           ferry_terminal: Trạm Phà
450           fire_hydrant: Vòi nước Máy
451           fire_station: Trạm Cứu hỏa
452           fountain: Vòi nước
453           fuel: Cây xăng
454           grave_yard: Nghĩa địa
455           gym: Nhà Thể dục
456           health_centre: Trung tâm Y tế
457           hospital: Bệnh viện
458           hotel: Khách sạn
459           ice_cream: Tiệm Kem
460           kindergarten: Tiểu học
461           library: Thư viện
462           market: Chợ
463           marketplace: Chợ phiên
464           nursery: Nhà trẻ
465           office: Văn phòng
466           park: Công viên
467           parking: Chỗ Đậu xe
468           pharmacy: Nhà thuốc
469           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
470           police: Cảnh sát
471           post_box: Hòm thư
472           post_office: Bưu điện
473           preschool: Trường Mầm non
474           prison: Nhà tù
475           pub: Quán rượu
476           public_market: Chợ phiên
477           restaurant: Nhà hàng
478           sauna: Nhà Tắm hơi
479           school: Trường học
480           shop: Tiệm
481           shopping: Tiệm
482           supermarket: Siêu thị
483           taxi: Taxi
484           telephone: Điện thoại Công cộng
485           theatre: Nhà hát
486           toilets: Vệ sinh
487           townhall: Thị sảnh
488           university: Trường Đại học
489           vending_machine: Máy Bán hàng
490           waste_basket: Thùng rác
491           wifi: Điểm Truy cập Không dây
492           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
493         boundary: 
494           administrative: Biên giới Hành chính
495         building: 
496           bunker: Boong ke
497           church: Nhà thờ
498           city_hall: Trụ sở Thành phố
499           commercial: Tòa nhà Thương mại
500           dormitory: Ký túc xá
501           entrance: Cửa vào
502           garage: Ga ra
503           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
504           hotel: Khách sạn
505           house: Nhà ở
506           industrial: Tòa nhà Công nghiệp
507           office: Tòa nhà Văn phòng
508           residential: Nhà ở
509           school: Nhà trường
510           shop: Tiệm
511           stadium: Sân vận động
512           store: Tiệm
513           tower: Tháp
514           train_station: Nhà ga
515           university: Tòa nhà Đại học
516           "yes": Tòa nhà
517         highway: 
518           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
519           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
520           construction: Đường Đang Xây
521           cycleway: Đường Xe đạp
522           distance_marker: Cây số
523           footway: Đường bộ
524           gate: Cổng
525           living_street: Đường Hàng xóm
526           minor: Đường Nhỏ
527           motorway: Đường Cao tốc
528           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
529           motorway_link: Đường Cao tốc
530           path: Lối
531           pedestrian: Đường bộ Lớn
532           primary: Đường Chính
533           primary_link: Đường Chính
534           raceway: Đường đua
535           residential: Đường Nhà ở
536           road: Đường
537           secondary: Đường Lớn
538           secondary_link: Đường Lớn
539           service: Đường phụ
540           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
541           steps: Cầu thang
542           tertiary: Đường Lớn
543           track: Đường mòn
544           trail: Đường mòn
545           trunk: Xa lộ
546           trunk_link: Xa lộ
547           unclassified: Đường Không Phân loại
548           unsurfaced: Đường Không Lát
549         historic: 
550           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
551           battlefield: Chiến trường
552           boundary_stone: Mốc Biên giới
553           building: Tòa nhà
554           castle: Lâu đài
555           church: Nhà thờ
556           house: Nhà ở
557           icon: Thánh tượng
558           manor: Trang viên
559           memorial: Đài Tưởng niệm
560           mine: Mỏ
561           monument: Đài Kỷ niệm
562           museum: Bảo tàng
563           ruins: Tàn tích
564           tower: Tháp
565           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
566           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
567         landuse: 
568           allotments: Khu Vườn Gia đình
569           basin: Lưu vực
570           cemetery: Nghĩa địa
571           commercial: Khu vực Thương mại
572           conservation: Bảo tồn
573           construction: Công trường Xây dựng
574           farm: Trại
575           farmland: Trại
576           farmyard: Sân Trại
577           forest: Rừng Trồng Cây
578           grass: Cỏ
579           industrial: Khu vực Công nghiệp
580           landfill: Nơi Đổ Rác
581           meadow: Đồng cỏ
582           military: Khu vực Quân sự
583           mine: Mỏ
584           mountain: Núi
585           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
586           park: Công viên
587           piste: Đường Trượt tuyết
588           plaza: Quảng trường
589           quarry: Mỏ Đá
590           railway: Đường sắt
591           recreation_ground: Sân chơi
592           reservoir: Bể nước
593           residential: Khu vực Nhà ở
594           retail: Khu vực Buôn bán
595           vineyard: Vườn Nho
596           wetland: Đầm lầy
597           wood: Rừng
598         leisure: 
599           fishing: Hồ Đánh cá
600           garden: Vườn
601           golf_course: Sân Golf
602           ice_rink: Sân băng
603           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
604           park: Công viên
605           pitch: Bãi Thể thao
606           playground: Sân chơi
607           recreation_ground: Sân Giải trí
608           sports_centre: Trung tâm Thể thao
609           stadium: Sân vận động
610           swimming_pool: Hồ Bơi
611           water_park: Công viên Nước
612         natural: 
613           bay: Vịnh
614           beach: Bãi biển
615           cape: Mũi đất
616           cave_entrance: Cửa vào Hang
617           channel: Eo biển
618           cliff: Vách đá
619           coastline: Bờ biển
620           geyser: Mạch nước Phun
621           glacier: Sông băng
622           heath: Bãi Hoang
623           hill: Đồi
624           island: Đảo
625           land: Đất
626           moor: Truông
627           peak: Đỉnh
628           reef: Rạn san hô
629           river: Sông
630           rock: Đá
631           spring: Suối
632           strait: Eo biển
633           tree: Cây
634           valley: Thung lũng
635           volcano: Núi lửa
636           water: Nước
637           wetlands: Đầm lầy
638           wood: Rừng
639         place: 
640           airport: Sân bay
641           city: Thành phố
642           country: Quốc gia
643           county: Quận hạt
644           farm: Trại
645           house: Nhà ở
646           houses: Dãy Nhà
647           island: Đảo
648           locality: Địa phương
649           postcode: Mã Bưu điện
650           region: Miền
651           sea: Biển
652           state: Tỉnh bang
653           subdivision: Hàng xóm
654           suburb: Ngoại ô
655           town: Thị xã/trấn
656           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
657           village: Làng
658         railway: 
659           construction: Đường sắt Đang Xây
660           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
661           funicular: Đường sắt Leo núi
662           historic_station: Nhà ga Lịch sử
663           junction: Ga Đầu mối
664           monorail: Đường Một Ray
665           station: Nhà ga
666           subway: Trạm Xe điện Ngầm
667           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
668           tram: Đường Xe điện
669         shop: 
670           bakery: Tiệm Bánh
671           bicycle: Tiệm Xe đạp
672           books: Tiệm Sách
673           car: Tiệm Xe hơi
674           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
675           car_repair: Tiệm Sửa Xe
676           carpet: Tiệm Thảm
677           chemist: Nhà thuốc
678           clothes: Tiệm Quần áo
679           computer: Tiệm Máy tính
680           confectionery: Tiệm Kẹo
681           convenience: Tiệm Tập hóa
682           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
683           drugstore: Nhà thuốc
684           fashion: Tiệm Thời trang
685           fish: Tiệm Cá
686           florist: Tiệm Hoa
687           food: Tiệm Thực phẩm
688           grocery: Tiệm Tạp phẩm
689           hairdresser: Tiệm Làm tóc
690           insurance: Bảo hiểm
691           jewelry: Tiệm Kim hoàn
692           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
693           mall: Trung tâm Mua sắm
694           market: Chợ
695           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
696           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
697           music: Tiệm Nhạc
698           newsagent: Tiệm Báo
699           optician: Tiệm Kính mắt
700           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
701           photo: Tiệm Rửa Hình
702           salon: Tiệm Làm tóc
703           shoes: Tiệm Giày
704           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
705           sports: Tiệm Thể thao
706           supermarket: Siêu thị
707           toys: Tiệm Đồ chơi
708           travel_agency: Văn phòng Du lịch
709           video: Tiệm Phim
710         tourism: 
711           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
712           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
713           attraction: Nơi Du lịch
714           bed_and_breakfast: Nhà trọ
715           cabin: Túp lều
716           camp_site: Nơi Cắm trại
717           chalet: Nhà ván
718           hostel: Nhà trọ
719           hotel: Khách sạn
720           information: Thông tin
721           lean_to: Nhà chái
722           motel: Khách sạn Dọc đường
723           museum: Bảo tàng
724           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
725           theme_park: Công viên Giải trí
726           valley: Thung lũng
727           viewpoint: Thắng cảnh
728           zoo: Vườn thú
729         waterway: 
730           canal: Kênh
731           dam: Đập
732           rapids: Thác ghềnh
733           river: Sông
734           riverbank: Bờ sông
735           stream: Dòng suối
736           waterfall: Thác
737   javascripts: 
738     map: 
739       base: 
740         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
741         mapnik: Mapnik
742         noname: Không tên
743         osmarender: Osmarender
744       overlays: 
745         maplint: Maplint
746     site: 
747       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
748       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
749       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
750       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
751       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
752       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
753   layouts: 
754     copyright: Bản quyền &amp; Giấy phép
755     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
756     donate_link_text: quyên góp
757     edit: Sửa đổi
758     export: Xuất
759     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
760     gps_traces: Tuyến đường GPS
761     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
762     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
763     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
764     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
765     history: Lịch sử
766     home: nhà
767     home_tooltip: Về vị trí nhà
768     inbox: hộp thư ({{count}})
769     inbox_tooltip: 
770       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
771       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
772       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
773     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
774     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
775     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại {{partners}}.
776     intro_3_partners: wiki
777     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
778     license: 
779       alt: CC BY-SA 2.0
780       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
781     log_in: đăng nhập
782     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
783     logo: 
784       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
785     logout: đăng xuất
786     logout_tooltip: Đăng xuất
787     make_a_donation: 
788       text: Quyên góp
789       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
790     news_blog: Blog Tin tức
791     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
792     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
793     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
794     shop: Tiệm
795     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
796     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
797     sign_up: đăng ký
798     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
799     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
800     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
801     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
802     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
803     view: Xem
804     view_tooltip: Xem bản đồ
805     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
806     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
807   license_page: 
808     foreign: 
809       english_link: nguyên bản tiếng Anh
810       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang {{english_original_link}}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
811     native: 
812       title: Giới thiệu về trang này
813   message: 
814     delete: 
815       deleted: Đã xóa thư
816     inbox: 
817       date: Ngày
818       from: Từ
819       my_inbox: Hộp thư đến
820       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
821       outbox: đã gửi
822       people_mapping_nearby: những người ở gần
823       subject: Tiêu đề
824       title: Hộp thư
825       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
826     mark: 
827       as_read: Thư đã đọc
828       as_unread: Thư chưa đọc
829     message_summary: 
830       delete_button: Xóa
831       read_button: Đánh dấu là đã đọc
832       reply_button: Trả lời
833       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
834     new: 
835       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
836       body: Nội dung
837       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
838       message_sent: Thư đã gửi
839       send_button: Gửi
840       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
841       subject: Tiêu đề
842       title: Gửi thư
843     no_such_message: 
844       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
845       heading: Thư không tồn tại
846       title: Thư không tồn tại
847     no_such_user: 
848       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
849       heading: Người dùng không tồn tại
850       title: Người dùng không tồn tại
851     outbox: 
852       date: Ngày
853       inbox: thư đến
854       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
855       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
856       outbox: thư đã gửi
857       people_mapping_nearby: những người ở gần
858       subject: Tiêu đề
859       title: Hộp thư đã gửi
860       to: Tới
861       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
862     read: 
863       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
864       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
865       date: Ngày
866       from: Từ
867       reading_your_messages: Đọc thư
868       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
869       reply_button: Trả lời
870       subject: Tiêu đề
871       title: Đọc thư
872       to: Tới
873       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
874       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
875     reply: 
876       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
877     sent_message_summary: 
878       delete_button: Xóa
879   notifier: 
880     diary_comment_notification: 
881       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
882       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
883       hi: Chào {{to_user}},
884       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
885     email_confirm: 
886       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
887     email_confirm_html: 
888       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
889       greeting: Chào bạn,
890       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
891     email_confirm_plain: 
892       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
893       greeting: Chào bạn,
894       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
895       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
896     friend_notification: 
897       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại {{befriendurl}}.
898       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
899       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}}.
900       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
901     gpx_notification: 
902       and_no_tags: và không có thẻ
903       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
904       failure: 
905         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
906         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
907         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
908         more_info_2: "vấn đề này tại:"
909         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
910       greeting: Chào bạn,
911       success: 
912         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
913         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
914       with_description: với miêu tả
915       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
916     lost_password: 
917       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
918     lost_password_html: 
919       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
920       greeting: Chào bạn,
921       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
922     lost_password_plain: 
923       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
924       greeting: Hi,
925       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
926       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
927     message_notification: 
928       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
929       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
930       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
931       hi: Chào {{to_user}},
932       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
933     signup_confirm: 
934       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
935     signup_confirm_html: 
936       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
937       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
938       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
939       greeting: Chào bạn!
940       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
941       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
942       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
943       more_videos_here: thêm video tại đây
944       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
945       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
946       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
947     signup_confirm_plain: 
948       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
949       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
950       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
951       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
952       current_user_2: "tại:"
953       greeting: Chào bạn!
954       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
955       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
956       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
957       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
958       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
959       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
960       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
961       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
962       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
963       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
964   oauth: 
965     oauthorize: 
966       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
967       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
968       allow_to: "Cho phép trình khách:"
969       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
970       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
971       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
972       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
973       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
974     revoke: 
975       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
976   oauth_clients: 
977     create: 
978       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
979     destroy: 
980       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
981     edit: 
982       submit: Sửa đổi
983       title: Sửa đổi chương trình của bạn
984     form: 
985       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
986       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
987       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
988       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
989       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
990       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
991       callback_url: URL Gọi lại
992       name: Tên
993       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
994       required: Bắt buộc
995       support_url: URL Trợ giúp
996       url: URL Trang chủ Chương trình
997     index: 
998       application: Tên Chương trình
999       issued_at: Lúc Cho phép
1000       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1001       my_apps: Trình khách của Tôi
1002       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1003       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1004       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1005       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1006       revoke: Thu hồi!
1007       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1008     new: 
1009       submit: Đăng ký
1010       title: Đăng ký chương trình mới
1011     not_found: 
1012       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
1013     show: 
1014       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1015       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1016       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1017       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1018       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1019       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1020       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1021       authorize_url: "Cho phép URL:"
1022       edit: Sửa đổi Chi tiết
1023       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1024       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1025       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1026       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1027       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
1028       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1029     update: 
1030       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1031   site: 
1032     edit: 
1033       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1034       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1035       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1036       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
1037       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1038       user_page_link: trang cá nhân
1039     index: 
1040       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1041       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1042       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
1043       license: 
1044         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1045         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
1046         project_name: Dự án OpenStreetMap
1047       permalink: Liên kết Thường trực
1048       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1049     key: 
1050       map_key: Chú giải
1051       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
1052       table: 
1053         entry: 
1054           admin: Biên giới hành chính
1055           allotments: Khu vườn gia đình
1056           apron: 
1057             - Sân đậu máy bay
1058             - nhà ga hành khách
1059           bridge: Đường rắn = cầu
1060           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1061           brownfield: Sân để trống
1062           building: Kiến trúc quan trọng
1063           byway: Đường mòn đa mốt
1064           cable: 
1065             - Đường xe cáp
1066             - ski lift
1067           cemetery: Nghĩa địa
1068           centre: Trung tâm thể thao
1069           commercial: Khu vực thương mại
1070           common: 
1071             - Đất công
1072             - bãi cỏ
1073           construction: Đường đang xây
1074           cycleway: Đường xe đạp
1075           destination: Chỉ giao thông địa phương
1076           farm: Ruộng
1077           footway: Đường đi bộ
1078           forest: Rừng trồng cây
1079           golf: Sân golf
1080           heathland: Vùng cây bụi
1081           industrial: Khu vực công nghiệp
1082           lake: 
1083             - Hồ
1084             - bể nước
1085           military: Khu vực quân sự
1086           motorway: Đường cao tốc
1087           park: Công viên
1088           permissive: Đường cho phép
1089           pitch: Sân thể thao
1090           primary: Đường chính
1091           private: Đường riêng
1092           rail: Đường sắt
1093           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1094           resident: Khu vực nhà ở
1095           retail: Khu vực buôn bán
1096           runway: 
1097             - Đường băng
1098             - đường lăn
1099           school: 
1100             - Trường học
1101             - đại học
1102           secondary: Đường lớn
1103           station: Nhà ga
1104           subway: Đường ngầm
1105           summit: 
1106             - Đỉnh núi
1107             - đồi
1108           tourist: Nơi du lịch
1109           track: Đường mòn
1110           tram: 
1111             - Đường sắt nhẹ
1112             - xe điện
1113           trunk: Xa lộ
1114           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1115           unclassified: Đường không phân loại
1116           unsurfaced: Đường không lát
1117           wood: Rừng
1118         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
1119     search: 
1120       search: Tìm kiếm
1121       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
1122       submit_text: Đi
1123       where_am_i: Tôi ở đâu?
1124       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1125     sidebar: 
1126       close: Đóng
1127       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1128   time: 
1129     formats: 
1130       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1131   trace: 
1132     create: 
1133       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1134       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1135     delete: 
1136       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1137     edit: 
1138       description: "Miêu tả:"
1139       download: tải xuống
1140       edit: sửa đổi
1141       filename: "Tên tập tin:"
1142       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1143       map: bản đồ
1144       owner: "Tác giả:"
1145       points: "Số nốt:"
1146       save_button: Lưu các Thay đổi
1147       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1148       tags: "Thẻ:"
1149       tags_help: dấu phẩy phân cách
1150       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1151       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1152       visibility: "Mức độ truy cập:"
1153       visibility_help: có nghĩa là gì?
1154       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1155     list: 
1156       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1157       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
1158       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
1159       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1160     make_public: 
1161       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1162     no_such_user: 
1163       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1164       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1165       title: Người dùng không tồn tại
1166     offline: 
1167       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1168       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1169     offline_warning: 
1170       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1171     trace: 
1172       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
1173       by: bởi
1174       count_points: "{{count}} nốt"
1175       edit: sửa đổi
1176       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1177       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1178       in: trong
1179       map: bản đồ
1180       more: thêm
1181       pending: CHƯA XỬ
1182       private: RIÊNG
1183       public: CÔNG KHAI
1184       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1185       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1186       view_map: Xem Bản đồ
1187     trace_form: 
1188       description: Miêu tả
1189       help: Trợ giúp
1190       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1191       tags: Thẻ
1192       tags_help: dấu phẩy phân cách
1193       upload_button: Tải lên
1194       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
1195       visibility: "Mức độ truy cập:"
1196       visibility_help: có nghĩa là gì?
1197       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1198     trace_header: 
1199       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1200       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
1201       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1202       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1203     trace_optionals: 
1204       tags: Thẻ
1205     trace_paging_nav: 
1206       next: Sau »
1207       previous: « Trước
1208       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
1209     view: 
1210       delete_track: Xóa tuyến đường này
1211       description: "Miêu tả:"
1212       download: tải xuống
1213       edit: sửa đổi
1214       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1215       filename: "Tên tập tin:"
1216       heading: Xem tuyến đường {{name}}
1217       map: bản đồ
1218       none: Không có
1219       owner: "Tác giả:"
1220       pending: CHƯA XỬ
1221       points: "Số nốt:"
1222       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1223       tags: "Thẻ:"
1224       title: Xem tuyến đường {{name}}
1225       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1226       uploaded: "Lúc tải lên:"
1227       visibility: "Mức độ truy cập:"
1228     visibility: 
1229       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1230       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1231       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1232       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1233   user: 
1234     account: 
1235       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1236       delete image: Xóa hình hiện dùng
1237       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1238       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1239       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1240       home location: "Vị trí Nhà:"
1241       image: "Hình:"
1242       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1243       keep image: Giữ hình hiện dùng
1244       latitude: "Vĩ độ:"
1245       longitude: "Kinh độ:"
1246       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1247       my settings: Tùy chọn
1248       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1249       new image: Thêm hình
1250       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1251       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1252       profile description: "Tự giới thiệu:"
1253       public editing: 
1254         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1255         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1256         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1257         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1258         enabled link text: có nghĩa là gì?
1259         heading: "Sửa đổi công khai:"
1260       public editing note: 
1261         heading: Sửa đổi công khai
1262         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1263       replace image: Thay hình hiện dùng
1264       return to profile: Trở về trang cá nhân
1265       save changes button: Lưu các Thay đổi
1266       title: Chỉnh sửa tài khoản
1267       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1268     confirm: 
1269       button: Xác nhận
1270       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
1271       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1272       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1273       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1274     confirm_email: 
1275       button: Xác nhận
1276       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1277       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1278       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1279       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1280     filter: 
1281       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1282     go_public: 
1283       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1284     login: 
1285       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
1286       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1287       create_account: mở tài khoản
1288       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1289       heading: Đăng nhập
1290       login_button: Đăng nhập
1291       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1292       password: "Mật khẩu:"
1293       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
1294       remember: "Nhớ tôi:"
1295       title: Đăng nhập
1296     logout: 
1297       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1298       logout_button: Đăng xuất
1299       title: Đăng xuất
1300     lost_password: 
1301       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1302       heading: Quên mất Mật khẩu?
1303       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1304       new password button: Đặt lại mật khẩu
1305       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1306       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1307       title: Quên mất mật khẩu
1308     make_friend: 
1309       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
1310       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
1311       success: "{{name}} mới là người bạn."
1312     new: 
1313       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1314       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1315       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1316       display name: "Tên hiển thị:"
1317       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1318       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1319       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1320       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1321       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1322       license_agreement: Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (BY-SA)</a>.
1323       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1324       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1325       password: "Mật khẩu:"
1326       signup: Đăng ký
1327       title: Mở tài khoản
1328     no_such_user: 
1329       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1330       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1331       title: Người dùng không tồn tại
1332     popup: 
1333       friend: Người bạn
1334       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1335       your location: Vị trí của bạn
1336     remove_friend: 
1337       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
1338       success: "{{name}} không còn là người bạn."
1339     reset_password: 
1340       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1341       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1342       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1343       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
1344       password: "Mật khẩu:"
1345       reset: Đặt lại Mật khẩu
1346       title: Đặt lại mật khẩu
1347     set_home: 
1348       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1349     view: 
1350       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1351       add as friend: thêm là người bạn
1352       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
1353       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1354       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1355       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1356       confirm: Xác nhận
1357       create_block: cấm người dùng này
1358       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1359       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1360       delete_user: xóa tài khoản này
1361       description: Miêu tả
1362       diary: nhật ký
1363       edits: đóng góp
1364       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1365       hide_user: ẩn tài khoản này
1366       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
1367       km away: cách {{count}} km
1368       m away: cách {{count}} m
1369       mapper since: "Tham gia:"
1370       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1371       my diary: nhật ký của tôi
1372       my edits: đóng góp của tôi
1373       my settings: tùy chọn
1374       my traces: tuyến đường của tôi
1375       nearby users: Người dùng khác ở gần
1376       new diary entry: mục nhật ký mới
1377       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1378       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1379       oauth settings: Thiết lập OAuth
1380       remove as friend: dời người bạn
1381       role: 
1382         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1383         grant: 
1384           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1385           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1386         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1387         revoke: 
1388           administrator: Rút quyền quản lý viên
1389           moderator: Rút quyền điều hành viên
1390       send message: gửi thư
1391       settings_link_text: tùy chọn
1392       traces: tuyến đường
1393       unhide_user: hiện tài khoản này
1394       user location: Vị trí của người dùng
1395       your friends: Người bạn của bạn
1396   user_block: 
1397     blocks_by: 
1398       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1399       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1400       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1401     blocks_on: 
1402       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1403       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1404       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1405     create: 
1406       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1407       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1408       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1409     edit: 
1410       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1411       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1412       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1413       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1414       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1415       show: Xem tác vụ cấm này
1416       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1417       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1418     filter: 
1419       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1420       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1421       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1422     helper: 
1423       time_future: Hết hạn {{time}}.
1424       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1425       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1426     index: 
1427       empty: Chưa ai bị cấm.
1428       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1429       title: Người dùng bị cấm
1430     model: 
1431       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1432       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1433     new: 
1434       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1435       heading: Cấm {{name}}
1436       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1437       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1438       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1439       submit: Cấm người dùng
1440       title: Cấm {{name}}
1441       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1442       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1443     not_found: 
1444       back: Trở về trang đầu
1445       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1446     partial: 
1447       confirm: Bạn có chắc không?
1448       creator_name: Người cấm
1449       display_name: Người bị cấm
1450       edit: Sửa đổi
1451       not_revoked: (không bị hủy)
1452       reason: Lý do cấm
1453       revoke: Bỏ cấm!
1454       revoker_name: Người bỏ cấm
1455       show: Hiện
1456       status: Trạng thái
1457     period: "{{count}} giờ"
1458     revoke: 
1459       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1460       flash: Đã bỏ cấm.
1461       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1462       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1463       revoke: Bỏ cấm!
1464       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1465       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1466     show: 
1467       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1468       confirm: Bạn có chắc không?
1469       edit: Sửa đổi
1470       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1471       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1472       reason: "Lý do cấm:"
1473       revoke: Bỏ cấm!
1474       revoker: "Người bỏ cấm:"
1475       show: Hiện
1476       status: Trạng thái
1477       time_future: Hết hạn {{time}}
1478       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1479       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1480     update: 
1481       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1482       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1483   user_role: 
1484     filter: 
1485       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1486       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1487       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1488       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1489     grant: 
1490       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1491       confirm: Xác nhận
1492       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1493       heading: Xác nhận cấp vai trò
1494       title: Xác nhận cấp vai trò
1495     revoke: 
1496       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1497       confirm: Xác nhận
1498       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1499       heading: Xác nhận rút vai trò
1500       title: Xác nhận rút vai trò